Tài liệu Giáo trình microsoft sql server 7 0

  • Số trang: 93 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 121 |
  • Lượt tải: 0
tranvantruong

Đã đăng 3224 tài liệu

Mô tả:

giáo trình _microsoft_sql_server_7_0
S¸chMerge ®iÖn tö, luËn tèt nghiÖp Version CNTT –- http:/www.diachiweb.com Simpo PDF and Splitv¨n Unregistered http://www.simpopdf.com Tæng Côc Thèng Kª Trung t©m tÝnh to¸n thèng Kª Trung ¦¬ng Gi¸o tr×nh Microsoft SQL Server 7.0 HÖ qu¶n trÞ c¬ së d÷ liÖu SQL Server 1 S¸chMerge ®iÖn tö, luËn tèt nghiÖp Version CNTT –- http:/www.diachiweb.com Simpo PDF and Splitv¨n Unregistered http://www.simpopdf.com Môc Lôc I. Giíi thiÖu chung - Tæng quan vÒ SQL Server (4 - tiÕt). II. ThiÕt kÕ CSDL (4 - tiÕt). III. C¬ së d÷ liÖu trong Microsoft SQL Server (8 - tiÕt).. IV. C¸c thµnh phÇn cña CSDL(12 - tiÕt).. V. Qu¶n trÞ vµ khai th¸c CSDL (8 - tiÕt). VI. T×nh h×nh ph¸t triÓn CSDL thèng kª trªn SQL Server trong thêi gian qua vµ KÕt luËn (4 - tiÕt). 2 S¸chMerge ®iÖn tö, luËn tèt nghiÖp Version CNTT –- http:/www.diachiweb.com Simpo PDF and Splitv¨n Unregistered http://www.simpopdf.com PhÇn I: Tæng quan vÒ SQL Server. 1.1. Kh¸i niÖm chung, ph©n biÖt CSDL ®éng (qu¶n lý, xö lý c¸c giao t¸c) vµ CSDL tÜnh (l−u tr÷ d÷ liÖu ®iÒu tra). Microsoft SQL Server 7.0 lµ mét CSDL kiÓu quan hÖ ®−îc n©ng cÊp tõ phiªn b¶n Microsoft SQL Server 6.5 . HÖ qu¶n trÞ CSDL Microsoft SQL Server 7.0 lµ hÖ CSDL ®¸p øng tÝnh t¨ng tr−ëng, hiÖu suÊt cao cho m«i tr−êng tÝnh to¸n kh¸ch chñ ph©n t¸n. 1.2. C¸c ®Æc ®iÓm cña hÖ qu¶n trÞ CSDL SQL Server. C¸c tÝnh n¨ng quan träng chñ yÕu nh− sau: + TÝch hîp Windows NT gåm c¸c dÞch vô ®a luång vµ lËp lÞch, Performance Monitor, Event Viewer. T−¬ng thÝch m¹ng ®¬n, qu¶n lý c¸c kho¶ng môc thèng nhÊt, gi¶n tiÖn trong sö dông. + Sö dông ph¸t t¸n d÷ liÖu ®Ó trao ®æi d÷ liÖu víi c¸c m¸y ch¹y trªn Windows NT, vµ ph¸t hµnh cung cÊp d÷ liÖu cho c¸c m¸y kh¸c qua ODBC. Nh»m cung cÊp cho ng−êi sö dông (Kh¸ch hµng) th«ng tin chÝnh x¸c vµ cã tÝnh thêi ®iÓm. + Qu¶n trÞ tËp trung víi khung ph©n t¸n toµn diÖn + LËp lÞch cho c¸c nhiÖm vô, tù ®éng ho¸ thùc hiÖn theo chu tr×nh cã c¶nh b¸o + Sö dông kiÕn tróc song song cho c¸c chøc n¨ng néi t¹i + Sö dông kiÕn tróc song song cho c¸c CSDL cùc lín + Sö dông OLE DMO (Distributed Management Object) nh»m cho phÐp c¸c nhµ ph¸t triÓn phÇm mÒm lËp tr×nh cho mäi c«ng cô cÇn thiÕt còng nh− c¸c tiÖn Ých gióp ®ì cho c¸c øng dông CSDL ho¹t ®éng tèt, hiÖu suÊt cao khi sö dông. 1.3. C¸c phiªn b¶n. 3 S¸chMerge ®iÖn tö, luËn tèt nghiÖp Version CNTT –- http:/www.diachiweb.com Simpo PDF and Splitv¨n Unregistered http://www.simpopdf.com Microsoft SQL Server cã c¸c d¹ng sau: + Microsoft SQL Server 7.0 Standard Edition + Microsoft SQL Server 7.0 Enterprise Edition Ngoµi ra c¸c phiªn b¶n sau : + Microsoft SQL Server 7.0 office 2000 Edition + Microsoft SQL Server 7.0 Desktop Edition 1) Microsoft SQL Server enterprise Edition Cã giao diªn ®å ho¹ cho phÐp ng−êi qu¶n trÞ dÔ dµng sö dông vµ thùc hiÖn c¸c thao t¸c cÇn thiÕt nh»m duy tr× ho¹t ®éng. 2) Transact SQL : Hoµn toµn phï hîp víi chuÈn ANSI SQL 92 Tuy vËy, cã thªm c¸c më réng cho phÐp t¨ng c¸c chøc n¨ng ®¸p øng nhu cÇu thùc tÕ. + SQL Web Assistant + Hai to¸n tö Cube vµ Rollup: Tæng kÕt th«ng tin trªn Server, gi¶m l−u l−îng truyÒn tin trªn m¹ng, xö lý t¹i m¸y tr¹m vµ øng dông “Kho d÷ liÖu lín”. 3) SQL Server DMO (Distributed Management Object ): Cung cÊp c¸c ®èi t−îng bæ Ých nh− sau: + Tranfer + Bulk copy + Server Group + Registered Server. 4) Microsoft DTC: Cung cÊp c¬ chÕ “ l−u tr÷ hai giai ®o¹n an toµn” ®Ó qu¶n lý xö lý giao dÞch gióp : + øng dông cËp nhËt hai hay nhiÒu h¬n SQL Server 4 S¸chMerge ®iÖn tö, luËn tèt nghiÖp Version CNTT –- http:/www.diachiweb.com Simpo PDF and Splitv¨n Unregistered http://www.simpopdf.com + Dïng lÖnh Transact SQL viÕt c¸c thñ tôc l−u tr÷ nh»m gäi tõ xa ®Ó cËp nhËt vµo CSDL cña SQL Server. 5) SNMP : Hç trî cho giao thøc qu¶n trÞ m¹ng, cho phÐp bÊt cø øng dông nµo còng cã thÓ cËp nhËt ®iÒu khiÓn SQL Server th«ng qua SNMP. 6) Database Maintenance Plan Wizard: Cho phÐp tiÕn hµnh viÖc b¶o tr× CSDL theo kÕ ho¹ch. 7) OLAP Server: Cung cÊp cho ng−êi dïng c¸c dÞch vô ®Ó thiÕt lËp ®Çu ra (report) theo nhu cÇu cña ng−êi dïng tin. RÊt tiÖn lîi cho ng−êi ph©n tÝch sè liÖu. Chó ý: + Kh«ng h¹n chÕ sè l−îng m¸y tr¹m truy nhËp vµo Microsoft SQL Server vµ mäi m¸y tr¹m ®iÒu ph¶i cã giÊy phÐp truy nhËp, l−u l−îng giao dÞch cao, æn ®Þnh. + Phï hîp cho c¸c m«i tr−êng mµ t¹i thêi ®iÓm chØ cã mét sè nhÊt ®Þnh c¸c m¸y tr¹m truy nhËp vµo Microsoft SQL Server. M¸y cung cÊp dÞch vô trùc tuyÕn lµ mét vÝ dô: NÕu ta chØ cã 32 ®−êng ®iÖn tho¹i cho kh¸ch hµng th× t¹i mét thêi ®iÓm chØ cã nhiÒu nhÊt 32 kh¸ch sö dông Microsoft SQL Server . 1.4. Cµi ®Æt. VÞ trÝ cµi ®Æt ngÇm ®Þnh Microsoft SQL Server 7.0 lµ c:\MSSQL7\ Tr−íc khi cµi ®Æt Microsoft SQL Server b¹n ph¶i biÕt Ph©n bæ ®Üa víi c¸c møc ®é RAID: RAID 1 vµ RAID 0+1 b¶o vÖ d÷ liÖu vµ cã hiÖu suÊt tèt nhÊt trong c¸c møc ®é RAID nh−ng gi¸ thµnh l¹i cao h¬n giíi h¹n ®Üa yªu cÇu. RAID 5 cã gi¸ thµnh phï hîp nhÊt nh−ng l¹i lµ sù kÕt hîp cña RAID 1 vµ RAID 0+1 bëi viÖc t¨ng thªm phÇn vµo/ra nªn RAID 5 ph¶i ®äc vµ ghi th«ng tin vµo ®Üa víi sè lÇn t−¬ng ®−¬ng nhau. Do ®ã, viÖc sö dông RAID 5 kh«ng hiÖu qu¶ b»ng RAID 1 vµ 0+1. 5 S¸chMerge ®iÖn tö, luËn tèt nghiÖp Version CNTT –- http:/www.diachiweb.com Simpo PDF and Splitv¨n Unregistered http://www.simpopdf.com HiÖu suÊt vµo/ra ®Üa tèt nhÊt ®¹t ®−îc víi RAID 0 (®Üa kh«ng ®−îc b¶o vÖ), chó ý sù kh¸c nhau gi÷a RAID 0, RAID 1, RAID 5 vµ RAID 0+1 vµ ®Ó chøa ®−îc néi dung cña 4 ®Üa d÷ liÖu, RAID 1 (vµ RAID 0+1) cÇn 8 ®Üa, trong khi ®ã RAID 5 cÇn 5 ®Üa. Tempdb lµ mét c¬ së d÷ liÖu néi bé ®−îc sö dông nh− mét vïng lµm viÖc ®−îc chia sÎ cho nhiÒu ho¹t ®éng, bao gåm c¸c b¶ng t¹m thêi, s¾p xÕp vµ c¸c hµm tæng hîp. Tempdb lµ mét vïng hçn hîp ®−îc t¹o l¹i mçi lÇn khëi ®éng SQL Server vµ mçi lÇn cËp nhËt. RAID 1 hoÆc 0+1 lµ lùa chän tèt h¬n RAID 5 cho tempdb. V× tempdb ®−îc x©y dùng l¹i mçi lÇn khëi ®éng l¹i m¸y chñ c¬ së d÷ liÖu. RAID 0 cung cÊp hiÖu suÊt RAID cao nhÊt cho tempdb víi sè lÇn ghi vËt lý Ýt nhÊt. Lý do chÝnh liªn quan ®Õn viÖc sö dông RAID 0 cho tempdb trong m«i tr−êng ho¹t ®éng lµ SQL Server cÇn dõng l¹i vµ khëi ®éng l¹i bÊt cø khi nµo x¶y ra lçi ghi vËt lý trong ph©n bè RAID 0, ®iÒu nµy kh«ng ®óng cho tr−êng hîp tempdb trong ph©n bè RAID 1 hoÆc 0+1. Master device: C:\MSSQL7\data\master.dat 8) Book online: TËp c¸c trî gióp cho c¸c thµnh phÇn cÊu thµnh Microsoft SQL Server. H−íng dÉn cho b¹n sö dông nh− thÕ nµo Microsoft SQL Server 7.0. C¸c lùa chän cµi ®Æt cã ®Æt tr−ng: TËp ký tù: Kh«ng thÓ ®æi l¹i mµ kh«ng x©y dùng CSDL gåm 256 ch÷, sè ký tù ®Æt biÖt ®Æt tr−ng cho mçi quèc gia hay cho mét ng«n ng÷ nµo ®ã. ChuÈn Latin1-ANSI: NgÇm ®Þnh cho: + UNIX + VMS víi Sybase + Window, Windows Windows NT 6 S¸chMerge ®iÖn tö, luËn tèt nghiÖp Version CNTT –- http:/www.diachiweb.com Simpo PDF and Splitv¨n Unregistered http://www.simpopdf.com ChuÈn CP 850: Gåm mäi ký tù cho hÇu hÕt c¸c quèc gia ch©u ¢u, B¾c, Nam Mü. ChuÈn CP 437: ChØ dïng khi cã øng dông dïng ký tù ®å hä¹ më réng. Thø tù s¾p xÕp: (Indexes) Lµ tËp c¸c quy t¾c x¸c ®Þnh xem Microsoft SQL Server xö lý d÷ liÖu tr¶ lêi cho mÉu c©u hái ®−îc lùa chän phô thuéc vµo tËp ký tù, nã (Indexes) rÊt quan träng v× ¶nh h−ëng trùc tiÕp ®Õn : + TËp kÕt qu¶ - VÝ dô: ch÷ hoa vµ ch÷ th−êng N kh¸c n + HiÖu suÊt: lµm t¨ng tèc ®é xö lý nÕu vÝ dô A=a kh«ng cÇn ph©n biÖt (A kh¸c a, B kh¸c b.. ..) + Ph¸t triÓn øng dông cho tr¹m : rÊt nh¹y c¶m cho viÖc ph©n biÖt ch÷ hoa vµ ch÷ th−êng. Ng−êi sö dông ph¶i biÕt ph©n biÖt lóc nµo ch÷ hoa, lóc nµo ch÷ th−êng. §æi l¹i trËt tù s¾p xÕp dÉn ®Õn “ x©y dùng l¹i CSDL” ng−êi sö dông vµ CSDL master v× th«ng tin hÖ thèng vµ CSDL, b¶ng hÖ thèng ®−îc s¾p xÕp theo trËt tù ®−îc chØ ra, (HiÖu suÊt quy nhËp cao, tr¸nh hiÖn t−îng t¾c nghÏn ®−êng truyÒn) *) Chän hç trî m¹ng: Mäi m¸y ®Òu cÇn giao thøc m¹ng vµ th− viÖn m¹ng(Net-Library) +Giao thøc m¹ng: giao thøc liªn l¹c gi÷a hai m¸y. +Net-Library: cho phÐp kÕt nèi gi÷a tr¹m vµ Microsoft SQL Server Net-Library triÓn khai nh− DLL thùc hiÖn thao t¸c m¹ng cÇn ®Ó giao tiÕp sö dông giao thøc ®−îc chØ ra. Microsoft SQL Server dïng Net-Library ®Ó chuyÓn c¸c gãi th«ng tin gi÷a tr¹m vµ Microsoft SQL Server. Named pipes: (NgÇm ®Þnh-kh«ng ®−îc bá) NÕu cÇn tÝch hîp b¶o mËt víi Windows NT th× ph¶i cã Named Pipes hay MP Net-Library. Named pipes cung cÊp kh¶ n¨ng giao tiÕp gi÷a tr¹m vµ Microsoft SQL Server vµ cho phÐp truy nhËp ®Õn tµi nguyªn m¹ng ®−îc chia sÎ. Tªn ngÇm ®Þnh: 7 S¸chMerge ®iÖn tö, luËn tèt nghiÖp Version CNTT –- http:/www.diachiweb.com Simpo PDF and Splitv¨n Unregistered http://www.simpopdf.com \\Tªnm¸y\Pipe\Microsoft SQL Server\query Kh«ng ®−îc xo¸ named pipes khi cµi ®Æt hay n©ng cÊp + Multi-Protocol: Cung cÊp kh¶ n¨ng giao tiÕp ®ång thêi qua mét hay nhiÒu c¬ chÕ IPC hç trî bëi Windows NT Server. + NW lind: Cho phÐp Microsoft SQL Server giao tiÕp víi m¹ng NetWare Server. + IPX/SPX/(TCP/IP)/Sockects: Cho phÐp SQL giao tiÕp sö dông Windows socket nh− ph−¬ng ph¸p IPC qua TCP/IP. *) Chän tù ®éng khëi ®éng Cµi ®Æt theo ngÇm ®Þnh Microsoft SQL Server vµ SQL Executive ch¹y nh− dÞch vô khëi ®éng thñ c«ng, nh−ng cã thÓ chän khëi ®éng tù ®éng khi cµi ®Æt hay sau ®ã chän tõ Service trong Control Panel. C¸c lîi Ých khi ch¹y nh− dÞch vô tù ®éng th× kh«ng ph¶i vµo m¹ng ®Ó khëi ®éng l¹i. C¸c cÊu h×nh tèi thiÓu cho Microsoft SQL Server Standard Enterprise Office 2000 Desktop Edittion Edittion Edittion Edittion Ph¹m vi Ph¹m vi nhá Ph¹m vi lín côc bé ®¬n lÏ CÊu h×nh Windows NT Windows NT Windows Windows Workstation Workstation 95/98 95/98 Max 4CPUs Max 4CPUs Windows NT Windows NT 4 GB RAM 8 GB RAM No: SMP Quy tr×nh cµi ®Æt Microsoft SQL Server 7.0 Yªu cÇu trªn m¸y cµi ®Æt Microsoft SQL Server ph¶i cã Internet Explorer 4.01 NÕu lµ Windows 98 th× b¹n ph¶i cµi ®Æt nã b»ng c¸ch Install SQL Server 7.0 Prerequistles ®Ó cµi Internet Explorer 4.01: 8 S¸chMerge ®iÖn tö, luËn tèt nghiÖp Version CNTT –- http:/www.diachiweb.com Simpo PDF and Splitv¨n Unregistered http://www.simpopdf.com Sau ®ã lÇn l−ît cµi ®Æt theo h−íng dÉn cña ch−¬ng tr×nh Microsoft SQL Server . Ngoµi ra cßn cã Web site, Book online, OLAP service Trong Microsoft SQL Server 7.0 Component gåm cã hai lùa chän: + Microsoft SQL Server 7.0 Standard Edition + Microsoft SQL Server 7.0 Desktop Edition C¸c thµnh phÇn cÊu thµnh Microsoft SQL Server : 1) Service manager: Qu¶n lý cung cÊp c¸c dÞch vô cña Microsoft SQL Server Nót Auto-start service when OS start: khi b¹n check vµo ®©y th× khi m¸y khëi ®éng xong th× tÊt c¶ c¸c dÞch vô khëi déng theo sù cµi ®Æt cña b¹n. 2) OLAP Service: Cung cÊp c¸c dÞch vô øng dông nh»m cung cÊp th«ng tin cho ng−êi sö dông, kh¸ch hµng vµ c¸c SQL Server kh¸c. Chó ý: NÕu b¹n xo¸ OLAP Serveice th× b¹n kh«ng ®−îc xo¸ RESPOSITORY. 3) Client Network Utility: Cung cÊp th− viÖc m¹ng hç trî cho Microsoft SQL Server qu¶n lý CSDL vµ giao dÞch trªn m¹ng. Cã hiÖu suÊt cao khi trao ®æi th«ng tin. 4) SQL Enterprisse Manager: Qu¶n lý toµn bé quyÒn kÕt xuÊt, thiÕt lËp CSDL, t¹o quyÒn b¶o mËt d÷ liÖu.. . cña Microsoft SQL Server . Gåm cã c¸c ®èi t−îng sau: *) Database : Trung t©m l−u tr÷ th«ng tin cña CSDL cña Microsoft SQL Server *) Data Transformation Service: Trung t©m qu¶n lý c¸c dÞch vô, cung cÊp c¸c dÞch vô nh»m chuyÓn ®æi CSDL tõ d¹ng nµy sang d¹ng kh¸c. *) Management: §iÒu khiÓn qu¶n lý c¸c ho¹t ®éng cña c¸c ®èi t−îng truy cËp vµo Microsoft SQL Server . 9 S¸chMerge ®iÖn tö, luËn tèt nghiÖp Version CNTT –- http:/www.diachiweb.com Simpo PDF and Splitv¨n Unregistered http://www.simpopdf.com *) Security: Qu¶n lý c¸c mèi quan hÖ, liªn kÕt , vµ quan träng nhÊt lµ chÕ thiÕt lËp b¶o mËt CSDL (xa hay gÇn) cña Microsoft SQL Server *) Support Service: B¹n cã thÓ thªm c¸c lo¹i dÞch vô cÇn thiÕt mµ b¹n cÇn sö dông vµo ®©y. + DT Coordinator: +SQL Mail. *) Import and Export data: Cho phÐp ng−êi dïng c¸c tiªu thøc ®Ó truy xuÊt ra c¸c d¹ng d÷ liÖu cÇn thiÕt. Trong ®ã cho phÐp b¹n sö dông c¸c c«ng cô lËp lÞch, c¸c hµm øng dông cã thÓ. *) Microsoft DTC Administrator Console: Cung cÊp c¬ chÕ l−u tr÷ CSDL hai giai ®o¹n an toµn, qu¶n lý viÖc xö lý giao dÞch trªn m¹ng C¸c c¬ chÕ nµy trî gióp c¸c øng dông cËp nhËt hai hay nhiÒu chiÒu gi÷a c¸c ®èi t−îng trªn Microsoft SQL Server . Trî gióp c¸c øng dông viÕt b»ng lÖnh Transact SQL trong c¸c thñ tôc SP (stored Procedure) vµ gäi c¸c thñ tôc SP xa kh¸c ®Ó cËp nhËt vµo CSDL cña Microsoft SQL Server. *) ProFile: + Cho ng−êi sö dông kÕt nèi vµo ra CSDL cña Microsoft SQL Server. + Thùc hiÖn tõng khèi c«ng viÖc. + Thùc hiÖn c¸c lÖnh trong c¸c thñ tôc SP ®−îc gäi ®Õn. + Gi¶i quyÕt c¸c bÕ t¾c cña Microsoft SQL Server vµ th«ng b¸o lçi. Tools cña ProFile cung cÊp cho chóng ta c¸c chøc n¨ng sau: + Registry SQL Server: §¨ng ký c¸c nhãm (group) ®Ó truy nhËp vµo Microsoft SQL Server + Edittion SQL Server Registration: CÊu h×nh cña Microsoft SQL Server + SQL Server Query Analyzer: 10 S¸chMerge ®iÖn tö, luËn tèt nghiÖp Version CNTT –- http:/www.diachiweb.com Simpo PDF and Splitv¨n Unregistered http://www.simpopdf.com KÕt nèi vµo Microsoft SQL Server database b»ng c¸c c¸c user_login hay SA (ngÇm ®Þnh). + SQL Server Enterprise Manager: + SQL Server Client Configuration Utility. CÊu h×nh cña c¸c mèi liªn kÕt trong Microsoft SQL Server + Option : C¸c lùa chän cÊu h×nh cho profile a) Share type : KiÓu chia sÎ tµi nguyªn b) Events : C¸c sù kiÖn x¶y ra trªn Microsoft SQL Server c) Data Columns: Sè l−îng c¸c cét d÷ liÖu ®−îc theo dâi. ProFile cung cÊp cho chóng ta mét c«ng cô rÊt tiÖn Ých ®ã lµ Trace. NÕu b¹n muèn theo dâi qu¸ tr×nh truy cËp, c¸c lêi c¶nh b¸o vµ néi dung cña c¸c lçi x¶y ra, thêi gian truy cËp nh− thÕ nµo. th× b¹n ph¶i t¹o ra TRACE ®Ó lµm viÖc ®ã. Lµm thÕ nµo ®Ó t¹o ra TRACE? 1) 2) 3) 4) Vµo menu File -> Chän New -> Trace (NhÊn phÝm CTRL+N) NhËp tªn TRACE Chän SERVER_NAME Chän file l−u tr÷ néi dung trace (Capture to file): Chän table l−u tr÷ néi dung trace (Capture to table): 11 S¸chMerge ®iÖn tö, luËn tèt nghiÖp Version CNTT –- http:/www.diachiweb.com Simpo PDF and Splitv¨n Unregistered http://www.simpopdf.com 5) OK *) Microsoft SQL Server query Analyzer: Cho phÐp ng−êi dïng kÕt nèi vµo Microsoft SQL Server b»ng user_name hay logon_ID cã password (user do ng−êi dïng(Admin) ®Þnh nghÜa) *) Server Network Utility: Cung cÊp th«ng tin cÊu h×nh cña SQL Server, c¸c giao thøc mµ nã ®ang sö dông, tªn Server.. .. Còng nh− cho phÐp ng−êi dung thiÕt lËp giao thøc truyÒn tin 1.5. Kh¸i niÖm vÒ kÕt nèi vµ truy nhËp vµo CSDL Mçi khi b¹n nèi vµo Microsoft SQL Server b¹n ph¶i cÇn c¸c th«ng tin sau: + Tªn Server cÇn nèi. + Login_ID, + Password: Ngoµi ra cã ph−¬ng ph¸p SQL Server DMO Connect còng dïng 3 th«ng sè trªn. 12 S¸chMerge ®iÖn tö, luËn tèt nghiÖp Version CNTT –- http:/www.diachiweb.com Simpo PDF and Splitv¨n Unregistered http://www.simpopdf.com To¸n tö login. (Login SQL Server) §Ó qu¶n lý(qu¶n trÞ) SQL Server, ta login vµo SQL Server. NÕu b¹n dïng b¶o mËt tÝch hîp th× kh«ng cÇn cung cÊp LOGIN_ID mµ SQL Server sÏ dïng kho¶ng môc Windows NT . NÕu kh«ng dïng b¶o mËt tÝch hîp Windows NT th× ph¶i dïng LOGIN_ID (ngÇm ®Þnh lµ SA-Admin) Chó ý: Khi b¹n ®· cµi xong toµn bé SQL Server b¹n nªn kiÓm tra l¹i c¸c th− môc kho¶n môc , master vµ kho¸ trong registry: Hkey_local_Machine\Software\Microsoft\MSSQLServer -QuyÒn SA cã thÓ ®æi Password nÕu dïng lÖnh SP_password ThiÕt ®Æt c¸c lùa chän cßn l¹i: + Root directory + Master database path + Error Log Path + Auto start server at boot Time LOGIN b»ng Enterprise manager §Çu tiªn ta thªm (Add) c¸c User (NSD) hay c¸c nhãm User vµo (CÇn tªn server, nhãm c¸c User) Khi ®ã b¹n ph¶i t¹o LOGIN_Name (cã password) LOGIN b»ng lÖnh Transact SQL . SP_Addlogin “Login_name”,”Password”,”[,defdatabasse]” ThÕ nµo lµ SQL login server? Nã gåm 3 vÊn ®Ò cÇn ®−îc quan t©m: + SA (System Administrator) + DBO (Database Owner) 13 S¸chMerge ®iÖn tö, luËn tèt nghiÖp Version CNTT –- http:/www.diachiweb.com Simpo PDF and Splitv¨n Unregistered http://www.simpopdf.com + Guest (Guest user) i) SA: ë d¹ng ngÇm ®Þnh lµ quyÒn SysAdmin trong Fixed Server Roles , kh«ng ®−îc thay ®æi. Nã ®−îc sö dông cho ng−êi Administrator ®Ó t¹o c¸c user_name hay qu¶n lý c¸c quyÒn cña hÖ thèng, gäi lµ quyÒn qu¶n trÞ Admin ii) DBO: d¹ng ngÇm ®Þnh , còng lµ mét thµnh phÇn cña SysAdmin trong Fixed Server Roles. Nãi chÝnh x¸c DBO lµ quyÒn tèi cao nhÊt chñ së h÷u CSDL (database). VD: NÕu user khanht lµ bé phËn cña SysAdmin th× khi thiÕt lËp 1 b¶ng T1 nµo ®ã, khi ®ã T1 chØ h¹n chÕ ë DBO.T1 chø kh«ng ph¶i lµ khanht.T1 . Nh−ng nÕu khanht lµ thµnh phÇn cña DB_Owner th× b¶ng T1 sÏ ®−îc khanht qu¶n lý vµ cã thÓ ký hiÖu khanht.T1 §iÒu quan träng nhÊt lµ : SysAdmin Fixed Server Roles phô thuéc vµo DBO cho nªn khi thiÕt lËp quyÒn cho user th× ph¶i thiÕt lËp c¶ quyÒn DB_Owner. iii) Guest user: lµ mét Account login kh«ng chØ cho riªng user nµo c¶. Database nµo còng cã thÓ dïng guest user ®Ó login vµo. Account guest còng cho phÐp b¹n thªm vµ xo¸ user vµ nã ®−îc ngÇm ®Þnh trong MASTER vµ TEMPDB. Tuy nhiªn nã kh«ng cã ®−îc ®Çy ®ñ c¸c quyÒn nh− (SA) hay (DBO). 14 S¸chMerge ®iÖn tö, luËn tèt nghiÖp Version CNTT –- http:/www.diachiweb.com Simpo PDF and Splitv¨n Unregistered http://www.simpopdf.com PhÇn II: ThiÕt kÕ CSDL 2.1 Nh÷ng yªu cÇu c¬ b¶n vµ yªu cÇu ph¸t triÓn cña mét thiÕt kÕ CSDL. Tr−íc khi thiÕt lËp CSDL, ®iÒu quan träng nhÊt ®èi víi ng−êi thiÕt kÕ lµ ph¶i hiªu râ c¸c thµnh phÇn cÊu thµnh CSDL mµ b¹n ph¶i thiÕt kÕ. C¸c mèi liªn kÕt, quan hÖ gi÷a c¸c ®èi t−îng trong CSDL ph¶i ®óng, chÝnh x¸c, cã ng÷ nghÜa vÒ mÆt th«ng tin ®Ó cho mét CSDL cã ý nghÜa d÷ liÖu. Cã hai thµnh phÇn chÝnh trong database ®−îc qu¶n lý ®ã lµ thµnh phÇn ®iÒu khiÓn d÷ liÖu vµ c¸c mèi liªn kÕt vËt lý. Thµnh phÇn ®iÒu khiÓn d÷ liÖu lµ qu¸ tr×nh thu thËp th«ng tin d÷ liÖu, thay ®æi vµ update d÷ liÖu VËy Database lµ mét lo¹i CSDL ®éng. C¸c thµnh phÇn liªn kÕt vËt lý cña database : lµ c¸c mèi liªn kÕt trong database còng nh− c¸c cÊu tróc vËt lý cña nã d−íi sù qu¶n lý Microsoft SQL Server. C¬ së d÷ liÖu (CSDL): Lµ tËp hîp c¸c table cïng c¸c tËp thuéc tÝnh gäi lµ tr−êng d÷ liÖu ®−îc kÕt nèi víi nhau b»ng c¸c quan hÖ (liªn kÕt) gi÷a c¸c table víi nhau t¹o thµnh mét CSDL. Mét CSDL ®−îc gäi lµ mét CSDL cã ng÷ nghÜa nÕu nã kh«ng tån t¹i c¸c th«ng tin thõa, kh«ng cã nghÜa. Mçi khi CSDL ®· ®−îc thiÕt lËp th× t¹i mäi thêi ®iÓm nã cã thÓ cung cÊp cho ng−êi sö dông hay kh¸ch hµng th«ng tin chÝnh x¸c t¹i mäi thêi ®iÓm. TÊt nhiªn lµ nã ph¶i cã cÊu tróc cña mét hÖ CSDL kiÓu quan hÖ. §Þnh h−íng cho t−¬ng lai: Trong suèt qu¸ tr×nh khai th¸c CSDL, nÕu chóng ta muèn më réng thªm CSDL nµy th× tr−íc hÕt CSDL nµy ph¶i ®−îc thiÕt kÕ d−íi d¹ng më, tiÖn lîi dÔ thay ®æi khi cã nhu cÇu ph¸t triÓn. CSDL ph¶i ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu sau: 15 S¸chMerge ®iÖn tö, luËn tèt nghiÖp Version CNTT –- http:/www.diachiweb.com Simpo PDF and Splitv¨n Unregistered http://www.simpopdf.com + Cã cÊu tróc. + DÔ dµng söa ch÷a, Update, modify d÷ liÖu + DÔ dµng khai th¸c th«ng tin. + DÔ dµng ph¸t triÓn vµ x©y dùng c¸c øng dông (application) Table vµ c¸c thµnh phÇn cña TABLE. D÷ liÖu: Lµ th«ng tin ®−îc chøa trong c¸c cét cña mçi TABLE vµ gäi lµ hµng d÷ liÖu(Hay record – b¶n ghi d÷ liÖu). VÝ dô: Kh¸nh 65kg 1,69 kinh Th«ng tin cña d÷ liÖu : Lµ gåm c¸c m« t¶ vÒ cÊu tróc c¸c d÷ liÖu vµ th«ng tin ng÷ nghÜa cña d÷ liÖu ®ã. VÝ dô: Tªn C©n nÆng Cao D©n téc Kh¸nh 65kg 1,69 kinh .. .. .. B¶ng d÷ liÖu: B¶ng (Table) bao gåm Tªn, cÊu tróc c¸c tr−êng d÷ liÖu, kiÓu d÷ liÖu cña tr−êng d÷ liÖu.. .. t¹o thµnh c¸c hµng (record) d÷ liÖu. Th«ng tin ë trong mçi b¶ng (TABLE) ph¶i m« t¶ ®Çy ®ñ vÒ mét ®èi t−îng nµo ®ã hoÆc ®−îc kÕt nèi víi mét sè c¸c table kh¸c cã mèi liªn hÖ víi ®èi t−îng nµy. Kh«ng ®−îc cã hiÖn t−îng d− thõa th«ng tin cÇn m« t¶, vÝ dô nh− c¸c th«ng tin vÒ ng−êi, kh¸ch hµng.. (mét CSDL ph¶i ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu c¬ b¶n vÒ thuyÕt CSDL kiÓu quan hÖ). 16 S¸chMerge ®iÖn tö, luËn tèt nghiÖp Version CNTT –- http:/www.diachiweb.com Simpo PDF and Splitv¨n Unregistered http://www.simpopdf.com Field- Tr−êng d÷ liÖu: Lµ c¸c thuéc tÝnh cña mét b¶ng (table) nh»m m« t¶ c¸c ®Æc tr−ng riªng cña tõng ®èi t−îng mµ b¹n ®ang m« t¶. Tr−êng d÷ liÖu cã thÓ lµ kho¸ (cã thÓ phô thuéc hay kh«ng phô thuéc vµo c¸c tr−êng (field) cña b¶ng kh¸c) hoÆc lµ m« t¶ th«ng tin cña mét thuéc tÝnh. Mét tr−êng d÷ liÖu ®Çy ®ñ cÇn: + Tªn tr−êng + KiÓu d÷ liÖu cña tr−êng. + ChiÒu dµi cña tr−êng (®é réng) + §é chÝnh x¸c +.. .. Record-B¶n ghi Lµ mét hµng d÷ liÖu cña mét b¶ng (TABLE) trong CSDL, mang th«ng tin m« t¶ vÒ mét ®èi t−îng nµo ®ã mµ c¸c thµnh phÇn m« t¶ lµ c¸c cét d÷ liÖu (thuéc tÝnh cña ®èi t−îng) cña b¶ng. Kho¸: Kho¸ lµ tËp hîp c¸c tuéc tÝnh ®éc lËp víi nhau cã ng÷ nghÜa nhÊt ®Þnh, ®−îc m« t¶ trong c¸c b¶ng (table) cña CSDL co môc ®Ých liªn kÕt gi÷a c¸c b¶ng(table) víi nhau. Cã hai møc kho¸ chÝnh lµ + Primary Keys: Kho¸ trong (Xem phÇn kho¸) + Foreign Keys: Kho¸ ngoµi Indexes: §iÒu quan trong nhÊt lµ thø tù s¾p xÕp d÷ liÖu trong c¸c table cña CSDL lµ bëi v× nã quyÕt ®Þnh ®Õn hiÖu suÊt truy cËp, tèc ®é vµ còng nh− ®é chÝnh x¸c cña d÷ liÖu.(Xem thªm phÇn INDEXES) 17 S¸chMerge ®iÖn tö, luËn tèt nghiÖp Version CNTT –- http:/www.diachiweb.com Simpo PDF and Splitv¨n Unregistered http://www.simpopdf.com 2.2. C¸c c«ng viÖc cÇn chuÈn bÞ tr−íc khi thiÕt kÕ. - Môc ®Ých lËp CSDL - Thu thËp th«ng tin - X¸c ®Þnh ®èi t−îng - X¸c ®Þnh kiÓu th«ng tin cho mçi ®èi t−îng - X¸c ®Þnh c¸c quan hÖ vµ kiÓu quan hÖ Mét CSDL ph¶i ®¶m b¶o c¸c tiªu thøc sau: + TÝnh ®éc lËp d÷ liÖu, kiÓu d÷ liÖu, kiÓu quan hÖ d÷ liÖu. + TÝnh ®éc lËp ®èi t−îng. + C¸c th«ng tin thu thËp th«ng tin vÒ ®èi t−îng. + X¸c ®Þnh chÝnh x¸c ®−îc th«ng tin cña ®èi t−îng cÇn ®−îc m« t¶ trong CSDL. Yªu cÇu th«ng tin: Th«ng tin cña mét CSDL lµ rÊt quan träng v× nÕu b¹n kh«ng n¾m v÷ng th«ng tin cña c¸c ®èi t−îng th× khi x©y dùng CSDL sÏ dÉn ®Õn sai lÖch th«ng tin vÒ CSDL ®ã. Th«ng tin chÝnh x¸c cho phÐp b¹n thiÕt kÕ mét CSDL ®óng ®¾ng chÝnh x¸c .. TÝnh ®éc lËp ë ®©y cã nghÜa lµ : *) §¶m b¶o kh«ng d− thõa th«ng tin. *) Cung cÊp “®ñ” th«ng tin cho ng−êi khai th¸c còng nh− kh¸ch hµng dïng tin- tøc lµ cã ý nghÜa sè liÖu (con sè cã ý nghÜa). *) Khi thªm bít th«ng tin th× nã cã thÓ trë thµnh CSDL lín h¬n (cã ý nghÜa më réng). 18 S¸chMerge ®iÖn tö, luËn tèt nghiÖp Version CNTT –- http:/www.diachiweb.com Simpo PDF and Splitv¨n Unregistered http://www.simpopdf.com *) Quan hÖ cña c¸c kho¸ ph¶i ®éc lËp – tøc lµ kh«ng ®−îc chång chÐo lªn nhau.( §¶m b¶o ®−îc tÝnh ®éc lËp d÷ liÖu – Tøc lµ tÝnh bÊt biÕn d÷ liÖu víi thêi gian) VÝ dô: Cust_ID Name Adress Title_ID 123 Khanh HN 1 124 Thu §N 2 Title_ID Title 1 Tranning 2 Work Quan hÖ vµ c¸c kiÓu d÷ liÖu quan hÖ trong CSDL. §Ó truy nhËp , khai th¸c d÷ liÖu cã hiÖu suÊt cao, chÝnh x¸c.. ..th× chóng ta thiÕt kÕ mét CSDL cã c¸c mèi liªn kÕt chÆt chÏ gi÷a c¸c table víi nhau. C¸c mèi liªn kÕt nµy liªn kÕt c¸c thuéc tÝnh cña c¸c ®èi t−îng (table) l¹i víi nhau. Quan hÖ: Lµ c¸c mèi liªn kÕt gi÷a thuéc tÝnh nµy víi thuéc tÝnh kia gi÷a b¶ng nµy víi b¶ng kia. Cã 3 kiÓu quan hÖ: a) Quan hÖ 1-1: (one –to-one) Lµ quan hÖ gi÷a 1 record cña b¶ng nµy liªn kÕt t−¬ng øng víi 1 record cña b¶ng kia. VÝ dô: STT Lop Ten 1 A Khanh 19 S¸chMerge ®iÖn tö, luËn tèt nghiÖp Version CNTT –- http:/www.diachiweb.com Simpo PDF and Splitv¨n Unregistered http://www.simpopdf.com 2 B Thu Lop Khoi A Khèi A B Khèi b) Quan hÖ 1 – nhiÒu: (One -to -many) Lµ quan hÖ gi÷a 1 record cña b¶ng nµy liªn kÕt kÕt nèi víi 1 hay nhiÒu record cña b¶ng kia. VÝ dô: Matinh Ten tinh 101 Hµ Néi 103 H¶i Phßng Matinh Mahuyen Tenhuyen 101 01 Q. Ba §×nh 101 03 Q. Hoµ KiÕm 103 01 Q. Lª Ch©n d) Quan hÖ nhiÒu-nhiÒu: (many - to - many) Lµ quan hÖ gi÷a nhiÒu b¶n ghi cña b¶ng nµy liªn kÕt víi nhiÒu b¶ng ghi cña b¶ng kia trong CSDL. VÝ dô: Tæ hîp kho¸ (Thaygiao,hocvien) lµ quan hÖ nhiÒu nhiÒu Thaygiao Hocvien Lop 20
- Xem thêm -