Tài liệu Giáo trình matercam

  • Số trang: 36 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 208 |
  • Lượt tải: 0
tranvantruong

Đã đăng 3224 tài liệu

Mô tả:

giáo trình matercam
Tµi liÖu m«n häc MasterCam ®Ò c-¬ng m«n häc c«ng nghÖ mastercam (phay cnc) Thêi gian: 30 tiÕt (Dµnh cho ®èi t-îng chuyªn ngµnh CNC) Ch-¬ng I: Giíi thiÖu chung vÒ Mastercam X4 - Tổng số tiết thực hiện trên lớp: 03 tiết Trong đó: + Lý thuyết (Thuyết trình): 03 tiết + Thực hành (Thảo luận): 0 i. MôC TI£U: - Xác định được các đặc điểm của phần mềm MasterCAM X4, truy nhập vào môi trường làm việc của MasterCAM - Xác định được các chức năng trên màn hình đồ họa trªn MasterCAM - Xác định được các đặc điểm của phần mềm MasterCAM II. NéI DUNG BµI GI¶NG: Ch-¬ng I: Giíi thiÖu chung vÒ Mastercam X4 I. Giíi thiÖu chung: 1. Kh¶ n¨ng c«ng nghÖ vµ kh¶ n¨ng t¹o h×nh a. ThiÕt kÕ gia c«ng theo c«ng nghÖ CAD/CAM: - ë phÇn tr-íc, ta ®· lµm quen víi c¸c kh¸i niÖm, vai trß, chøc n¨ng cña CAD, ®Ó hiÓu râ h¬n vÒ kh¸i niÖm CAD/CAM h·y lµm râ h¬n thuËt ng÷ CAM (Com puter Aided Manufacturing) lµ chÕ t¹o víi sù trî gióp cña m¸y tÝnh, néi dung cña nã lµ ng-êi kü thuËt viªn, c«ng nh©n sö dông m¸y tÝnh vµo c«ng viÖc chÕ t¹o s¶n phÈm, vµ réng h¬n lµ suèt qu¸ tr×nh chÕ t¹o s¶n phÈm m¸y tÝnh ®ãng vai trß ®¾c lùc. ViÖc gia c«ng t¹o h×nh trªn c¸c m¸y c«ng cô CNC lµ mét trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt lµ vÝ dô ®iÓn h×nh cña c«ng viÖc chÕ t¹o víi sù trî gióp cña m¸y tÝnh. Qu¸ tr×nh CAM b¾t ®Çu tõ m« h×nh häc ®-îc x©y dùng tõ CAD víi c¸c th«ng tin cÇn thiÕt vÒ c¸c yªu cÇu cña s¶n phÈm tiÕp ®Õn lµ thuËt to¸n giao diÖn, lËp qui tr×nh c«ng nghÖ ch-¬ng tr×nh NC/CNC vµ m¸y NC, kiÓm tra chÊt l-îng s¶n phÈm, l¾p r¸p, bao gãi, d¸n nh·n, thÞ tr-êng. PhÇn mÒm Cam lµ phÇn mÒm hoµn chØnh tõ kh©u thiÕt kÕ ®Õn t¹o c¸c lÖnh lËp tr×nh G-code vµ m« pháng trªn m¸y tÝnh vµ cuèi cïng lµ ®iÒu khiÓn c¸c m¸y gia c«ng. - PhÇn mÒm cung cÊp mét ch-¬ng tr×nh th«ng qua mµn h×nh m¸y tÝnh ®Ó m« pháng qu¸ tr×nh c¾t vµ ®-êng ®i cña dông cô c¾t. - Víi chøc n¨ng chÝnh: ThiÕt kÕ chi tiÕt, tù ®éng lËp tr×nh gia c«ng, cã thÓ so¹n th¶o vµ trùc tiÕp ®¸nh vµo m¸y. - Cã kh¶ n¨ng vÏ chi tiÕt gia c«ng trªn hÖ täa ®é kh«ng gian 3 chiÒu, nã cã ®Çy ®ñ chøc n¨ng nhphÇn AutoCAD. - PhÇn MasterCam cã mét yªu cÇu rÊt chÆt chÏ lµ khi thùc hiÖn lÖnh nµo ta ph¶i chän ®èi t-îng theo quy ®Þnh ®-îc thÓ hiÖn trªn mµn h×nh b»ng c¸c mòi tªn. Master CAM cã 4 m« ®un chÝnh: + M« ®un Phay ( Mill) + M« ®un tiÖn ( Lathe) + M« ®un c¾t d©y ( Wire) + M« ®un thiÕt kÕ ( Design) + M« ®un ®iªu kh¾c (Router) b. C«ng nghÖ s¸n xuÊt tÝch hîp víi m¸y tÝnh(CIM) 1 Biªn so¹n: Tæ §µo t¹o CNC – Tr-êng C§CN ViÖt §øc Tµi liÖu m«n häc MasterCam - XÐt réng ra th× trong mét hÖ thèng chÕ t¹o viÖc tÝch hîp hÖ thèng CAD/CAM vµo hÖ thèng ®iªï khiÓn vµ lËp kÕ ho¹ch s¶n xuÊt trªn c¬ sö cã sù trî gióp cña m¸y tÝnh, ta sÏ cã mét hÖ thèng chÕ t¹o tÝch hîp m¸y tÝnh CIM. - §Çu ra quan träng nhÊt cña CAC/CAM lµ c¸c m¸y gia c«ng CNC 2. ¦u ®iÓm cña MasterCAM X4 - M¹nh tõ kh©u thiÕt kÕ tíi kh©u t¹o h×nh - TÝch hîp víi nhiÒu phÇn mÒm ( CAD) - DÔ quan s¸t, hiÖu chØnh ch-¬ng tr×nh, m« pháng 2D,3D.. 3. M«i tr-êng lµm viÖc cña MasterCam X4 a. Khëi ®éng MasterCam X4 H×nh 1 Cã 2 c¸ch khëi ®éng c¬ b¶n sau: + C¸ch 1: NÕu b¹n ®· t¹o mét biÓu t−îng - shortcut trªn mμn h×nh, Double Click vμo ®ã, hay Ên ph¶i chuét chän Open. + C¸ch 2: Trªn thanh taskbar, Click vμo nót Start\ All Programs\ MasterCAM X4 \ MasterCAM X4 ( kÝch ®óp chuét hay ph¶i chuét chän Open). H×nh 2: Mµn h×nh giao diÖn MasterCam X4 Sau khi vμo MasterCAM X4, hÖ thèng sÏ hiÓn thÞ mμn h×nh lμm viÖc cña MasterCAM X4 víi c¸c vïng chÝnh sau: vïng mμn h×nh ®å ho¹, vïng thanh c«ng cô, vïng menu mμn h×nh vμ vïng hái ®¸p cña ch−¬ng tr×nh (System response area) Vïng Menu Bar Mçi mét chøc n¨ng trªn thanh c«ng cô menubar nh- 1 th- viÖn bao gåm rÊt nhiÒu c¸c chøc n¨ng, c¸c thao t¸c.Sö dông chøc n¨ng nµo ta vµo chøc n¨ng ®ã vµ lµm theo h-íng dÉn. 2 Biªn so¹n: Tæ §µo t¹o CNC – Tr-êng C§CN ViÖt §øc Tµi liÖu m«n häc MasterCam Vïng thanh c«ng cô Toolbar - Vïng c¸c thanh c«ng cô (Toolbar): Thanh c«ng cô lμ mét hμng c¸c nót n»m ngang phÝa trªn cïng cña mμn h×nh. Mçi nót nμy cã mét icon hoÆc con sè ®Ó nhËn biÕt. Ngoμi ra nÕu cÇn mét m« t¶ râ h¬n vÒ mét nót nμo ®ã, chØ cÇn di trá chuét ®Õn nót ®ã, b¹n sÏ ®−îc cung cÊp mét menu ®æ xèng m« t¶ râ h¬n vÒ nót ®ã. Muèn thùc hiÖn lÖnh t−¬ng øng víi nót nμo ®ã (Icon Command), chØ cÇn click vμo nót ®ã lμ yªu cÇu ®−îc thùc hiÖn. b. C¸c thiÕt lËp cho cÊu h×nh phÇn mÒm Cμi ®Æt c¸c th«ng sè cÊu h×nh trong MasterCAM, c¸c gi¸ trÞ mÆc ®Þnh cña th«ng dông cña ch−¬ng tr×nh nh− lμ: Allocations (X¸c ®Þnh phÇn bé nhí dμnh cho ch−¬ng tr×nh), Tolerances (dung sai), NC settings (®Þnh d¹ng NC), CAD settings (®Þnh d¹ng CAD) … ®−îc chøa trong c¸c file th«ng sè cÊu h×nh (*.CFG). File th«ng sè cÊu h×nh nμy nh− lμ MillX.CFG cho ®¬n vÞ Anh vμ MilliXM.CFG cho ®¬n vÞ mÐt. NÕu b¹n muèn tuú chØnh nh÷ng th«ng sè mÆc ®Þnh khi khëi ®éng nμy, sö dông lÖnh theo tr×nh tù sau: Alt-F8 : Hép tho¹i System Configuration hiÖn ra nh− h×nh vÏ: T¹i b¶ng tho¹i: Ng-êi sö dông cã thÓ cµi ®Æt c¸c th«ng sè cho cÊu h×nh m¸y nh-: C¸c thuéc tÝnh cña ®èi t-îng, mµu s¾c ®èi t-îng, th«ng sè kÝch th-íc, th«ng sè hiÓn thÞ cho mµn h×nh, nhãm m¸y sö dông trong khi gia c«ng 3 Biªn so¹n: Tæ §µo t¹o CNC – Tr-êng C§CN ViÖt §øc Tµi liÖu m«n häc MasterCam III.c©u hái – bµi tËp: - HÖ thèng c©u hái: 1. Em h·y nªu c¸c c¸ch khëi ®éng MasterCAM vµ mét sè c¸c thµnh phÇn trªn mµn h×nh ®å ho¹ cña MasterCAM X4? 2. Em h·y nªu c¸c thiÕt lËp cho cÊu h×nh phÇn mÒm ? - §Þnh h-íng môc tiªu: + Gióp ng-êi häc lµm quen víi m«i tr-êng lµm viÖc cña MasterCAM X4? Iv. Tµi liÖu tham kh¶o: 1. MasterCAM – PhÇn mÒm thiÕt kÕ c«ng nghÖ CAD/CAM ®iÒu khiÓn c¸c m¸y CNC – Nhµ xuÊt b¶n Khoa häc vµ kü thuËt – T¸c gi¶: PGS.TS TrÇn VÜnh H-ng vµ Th.s TrÇn Ngäc HiÒn 2. Software MasterCAM X 3. TLMH MasterCAM – Tæ §T CNC – Tr-êng C§ CN ViÖt §øc Ch-¬ng II: c¸c lÖnh vÏ c¬ b¶n - Tổng số tiết thực hiện trên lớp: 09 tiết Trong đó: + Lý thuyết (Thuyết trình): 03 tiết + Thực hành (Thảo luận): 06 BT i. MôC TI£U: - Trang bÞ cho häc sinh c¸c lÖnh vÏ c¬ b¶n trªn MasterCAM - Qua bµi häc sinh cã thÓ thiÕt kÕ ®-îc c¸c chi tiÕt gia c«ng trªn MasterCAM 4 Biªn so¹n: Tæ §µo t¹o CNC – Tr-êng C§CN ViÖt §øc Tµi liÖu m«n häc MasterCam II. NéI DUNG BµI GI¶NG : Ch-¬ng II: c¸c lÖnh vÏ c¬ b¶n I. C¸c lÖnh vÏ c¬ b¶n: 1. VÏ ®iÓm ( LÖnh Point): 2. VÏ ®-êng th¼ng (LÖnh Line): 3. VÏ cung trßn, ®-êng trßn (LÖnh ARC): 4. VÏ ®a gi¸c ®Òu (Polygon): 5. VÏ h×nh ch÷ nhËt (LÖnh Rectangle): 6. VÏ ElÝp (LÖnh Ellipse): 7. VÏ ®-êng phøc hîp (LÖnh Spline): II. Bµi tËp øng dông: III.c©u hái – bµi tËp: - HÖ thèng c©u hái: 1. Em h·y nªu c¸c lÖnh vÏ c¬ b¶n cña MasterCAM X4? 2. Em h·y sö dông c¸c lÖnh vÏ c¬ b¶n trong MasterCAM X4 ®Ó vÏ bµi tËp:……………..? - §Þnh h-íng môc tiªu: + Gióp ng-êi häc lµm quen c¸c lÖnh vÏ c¬ b¶n cña MasterCAM X4? Iv. Tµi liÖu tham kh¶o: 1. MasterCAM – PhÇn mÒm thiÕt kÕ c«ng nghÖ CAD/CAM ®iÒu khiÓn c¸c m¸y CNC – Nhµ xuÊt b¶n Khoa häc vµ kü thuËt – T¸c gi¶: PGS.TS TrÇn VÜnh H-ng vµ Th.s TrÇn Ngäc HiÒn 2. Software MasterCAM X 3. TLMH MasterCAM – Tæ §T CNC – Tr-êng C§ CN ViÖt §øc Ch-¬ng III: c¸c lÖnh hiÖu chØnh vµ biÕn ®æi - Tổng số tiết thực hiện trên lớp: 04 tiết Trong đó: + Lý thuyết (Thuyết trình): 03 tiết + Thực hành (Thảo luận): 01 i. MôC TI£U: - Trang bÞ cho häc sinh c¸c kü n¨ng hiÖu chØnh vµ biÕn ®æi trªn MasterCAM - Qua bµi häc sinh cã thÓ chØnh söa c¸c b¶n thiÕt kÕ trªn MasterCAM II. NéI DUNG BµI GI¶NG: Ch-¬ng III: c¸c lÖnh hiÖu chØnh vµ biÕn ®æi I. C¸c lÖnh hiÖu chØnh: 1.1. V¸t gãc 1.2. L-în gãc 1.3. Chó gi¶i chøc n¨ng ch÷ 5 Biªn so¹n: Tæ §µo t¹o CNC – Tr-êng C§CN ViÖt §øc Tµi liÖu m«n häc MasterCam 1.4. Xo¸ vµ kh«i phôc ®èi t-îng II. C¸c lÖnh biÕn ®æi: 2.1. LÖnh ®èi xøng 2.2. LÖnh quay ®èi t-îng: 2.3. LÖnh di chuyÓn ®èi t-îng: 2.4. LÖnh cuèn ®èi t-îng: 2.5. LÖnh kÐo d·n ®èi t-îng: 2.6. LÖnh phãng to ®èi t-îng: 2.7. T¹o c¸c ®èi t-îng song song: III. Bµi tËp øng dông: III.c©u hái – bµi tËp: - HÖ thèng c©u hái: 1. Em h·y nªu c¸c lÖnh hiÖu chØnh vµ biÕn ®æi cña MasterCAM X4? 2. Em h·y dïng c¸c lÖnh hiÖu chØnh ®Ó vÏ c¸c bµi tËp: …………….. ? - §Þnh h-íng môc tiªu: + Gióp ng-êi häc lµm quen víi c¸c lÖnh hiÖu chØnh cña MasterCAM X4? Iv. Tµi liÖu tham kh¶o: 1. MasterCAM – PhÇn mÒm thiÕt kÕ c«ng nghÖ CAD/CAM ®iÒu khiÓn c¸c m¸y CNC – Nhµ xuÊt b¶n Khoa häc vµ kü thuËt – T¸c gi¶: PGS.TS TrÇn VÜnh H-ng vµ Th.s TrÇn Ngäc HiÒn 2. Software MasterCAM X 3. TLMH MasterCAM – Tæ §T CNC – Tr-êng C§ CN ViÖt §øc Ch-¬ng IV: thiÕt kÕ vµ gia c«ng trªn MasterCam X4 - Tổng số tiết thực hiện trên lớp: 14 tiết Trong đó: + Lý thuyết (Thuyết trình): 04 tiết + Thực hành (Thảo luận): 10BT i. MôC TI£U: - Trang bÞ cho häc sinh c¸c kü n¨ng thiÕt kÕ vµ gia c«ng trªn MasterCAM - Qua bµi häc sinh cã thÓ thiÕt kÕ vµ gia c«ng c¸c nguyªn c«ng Phay c¬ b¶n trªn MasterCAM X4 II. NéI DUNG BµI GI¶NG: Ch-¬ng IV: thiÕt kÕ vµ gia c«ng trªn MasterCam X4 I. ThiÕt kÕ chi tiÕt gia c«ng. - Theo yªu cÇu cña chi tiÕt gia c«ng. Ng-êi lËp tr×nh cã thÓ thiÕt kÕ biªn d¹ng chi tiÕt d-íi d¹ng 2D, 3D trªn phÇn mÒm Master CAM hoÆc bÊt cø phÇn mÒm thiÕt kÕ nµo kh¸c t-¬ng thÝch nh-: AutoCAD, Solid Work, Catia… - Theo yªu cÇu lËp tr×nh, tr-íc khi chuyÓn sang gia c«ng th× ®iÓm gèc thiÕt kÕ ph¶i trïng víi ®iÓm gèc cña hÖ to¹ ®é trªn MasterCAM. VÝ dô: NÕu ng-êi lËp tr×nh thiÕt kÕ trªn AutoCAD ta cã tr×nh tù nh- sau: + VÏ ®óng biªn d¹ng chi tiÕt ( kh«ng cÇn ghi kÝch th-íc, h×nh chiÕu….) + Di chuyÓn ®iÓm gèc chi tiÕt vÒ gèc UCS b»ng lÖnh di chuyÓn Move W ( 0,0). 6 Biªn so¹n: Tæ §µo t¹o CNC – Tr-êng C§CN ViÖt §øc Tµi liÖu m«n häc MasterCam + L-u b¶n vÏ thiÕt kÕ ( ®u«i *.DXF hoÆc *. DWG) II. ChuyÓn ®æi d÷ liÖu tõ CAD sang CAM. - Tõ mµn h×nh ®å ho¹ M.Cam ta thao t¸c nh- sau: File> Open > Chän ®-êng dÉn > b¶n vÏ > Open ( Lóc nµy b¶n vÏ sÏ hiÖn trªn M.Cam vµ chó ý ®iÓm gèc cña chi tiÕt ph¶i trïng víi hÖ to¹ ®é gia c«ng). III. C¸c lÖnh gia c«ng Phay. 1. Chän m¸y gia c«ng. Tr-íc khi gia c«ng ng-êi lËp tr×nh cÇn mÆc ®Þnh cho chi tiÕt mét lo¹i m¸y gia c«ng nhÊt ®Þnh phï hîp víi chi tiÕt ®ã. Thao t¸c: T¹i thanh menu ngang > Machine Type > Mill >Default ( hay Manage list ) ®Ó mÆc ®Þnh. Lóc nµy côm ®iÒu khiÓn m¸y vµ chÕ ®é gia c«ng hiÖn ra nh- h×nh vÏ: 2. T¹o ph«i cho chi tiÕt. Tr-íc khi gia c«ng tao t¹o ph«i cho chi tiÕt theo tr×nh tù sau: T¹i b¶ng vËn hµnh chÕ ®é ch¹y dao:. Ta vµo Stock Setup > xuÊt hiÖn b¶ng : 7 Biªn so¹n: Tæ §µo t¹o CNC – Tr-êng C§CN ViÖt §øc Tµi liÖu m«n häc MasterCam Ta nhËp kÝch th-íc vµo b¶ng vµ Ên chÊp nhËn 3. C¸c lÖnh thiÕt lËp nguyªn c«ng: a. Nguyªn c«ng Phay mÆt ph¼ng (LÖnh Face) - ý nghÜa: Sö dông ®Ó phay mÆt ph¼ng. - Dßng lÖnh: Main menu  Toolpaths  Face Theo h×nh vÏ: 8 Biªn so¹n: Tæ §µo t¹o CNC – Tr-êng C§CN ViÖt §øc Tµi liÖu m«n häc MasterCam XuÊt hiÖn b¶ng: Ta kÝch chuét vµo dÊu tÝch vµ kÝch vµo biªn d¹ng chi tiÕt. KÝch vµo dÊu ®Ó chÊp nhËn > XuÊt hiÖn b¶ng tho¹i sau: 9 Biªn so¹n: Tæ §µo t¹o CNC – Tr-êng C§CN ViÖt §øc Tµi liÖu m«n häc MasterCam - NÕu kÝch vµo Tool > ta lùa chän c¸c th«ng sè cña dông cô c¾t . Thao t¸c: KÝch vµo: Select library tool …>XuÊt hiÖn b¶ng dông cô: Chän dao phay mÆt Ph¼ng Face vµ kÝch vµo dÊu - NÕu kÝch vµo Cut Parameters > vµo Style> Chän ®-êng ch¹y dao. 10 Biªn so¹n: Tæ §µo t¹o CNC – Tr-êng C§CN ViÖt §øc Tµi liÖu m«n häc MasterCam - NÕu kÝch vµo Linking ta cã b¶ng: T¹i Depth ta khai b¸o chiÒu s©u c¾t. - KÝch Coolant: Më dông dÞch t-íi nguéi. Khi hoµn thµnh c¸c lùa chän ta kÝch vµo Trë l¹i mµn h×nh ®iÒu khiÓn ®-êng ch¹y dao. T ¹i vÞ trÝ ®iÒu khiÓn: ®Ó kÕt thóc. * Select all: Lùa chän tÊt c¶ ®-êng ch¹y dao * Regennerate: Load l¹i c¸c hiÖu chØnh ®-êng ch¹y dao * Verify: Ch¹y gia c«ng m« pháng. 11 Biªn so¹n: Tæ §µo t¹o CNC – Tr-êng C§CN ViÖt §øc Tµi liÖu m«n häc MasterCam Ch¹y gia c«ng: KÝch vµo Machine: XuÊt hiÖn b¶ng Ch¹y gia c«ng: KÝch vµo biÓu t-îng: 12 Biªn so¹n: Tæ §µo t¹o CNC – Tr-êng C§CN ViÖt §øc Tµi liÖu m«n häc MasterCam b. Nguyªn c«ng Phay biªn d¹ng (Phay Contour -2D) - ý nghÜa: Sö dông ®Ó phay biªn d¹ng, ®-êng viÒn. - Dßng lÖnh: Main menu  Tool paths  Contour 13 Biªn so¹n: Tæ §µo t¹o CNC – Tr-êng C§CN ViÖt §øc Tµi liÖu m«n häc MasterCam XuÊt hiÖn b¶ng: Ta kÝch vµo phÇn biªn d¹ng cÇn phay xuÊt hiÖn chiÒu chØ mòi tªn KÝch vµo dÊu chÊp nhËn b¶ng tho¹i: - NÕu kÝch Tool > Chän dông cô c¾t theo yªu cÇu vµ chÊp nhËn. - NÕu kÝch vµo Cut Parameters: 14 Biªn so¹n: Tæ §µo t¹o CNC – Tr-êng C§CN ViÖt §øc Tµi liÖu m«n häc MasterCam Ta cã c¸c lùa chän:  Compesation Type: Bï hay kh«ng lùa chän bï dao.  Compesation Direction: H-íng bï ( tr¸i hay ph¶i biªn d¹ng ) - NÕu kÝch vµo Linking Parameters: Ta chän chiÒu s©u c¾t t¹i Depth KÝch chÊp nhËn: XuÊt hiÖn ®-êng ch¹y dao Contour 15 Biªn so¹n: Tæ §µo t¹o CNC – Tr-êng C§CN ViÖt §øc Tµi liÖu m«n häc MasterCam Ta kÝch vµo thanh ®iÒu khiÓn ch¹y gia c«ng . c. Nguyªn c«ng Phay hèc ( Pocket) - ý nghÜa: Dïng ®Ó gia c«ng c¸c phÇn r·nh, lâm - Dßng lÖnh: Main menu  Tool paths  Pocket 16 Biªn so¹n: Tæ §µo t¹o CNC – Tr-êng C§CN ViÖt §øc Tµi liÖu m«n häc MasterCam XuÊt hiÖn b¶ng: Ta kÝch vao biªn d¹ng cÇn phay hèc ( Pocket) xuÊt hiÖn mòi tªn. KÝch vµo dÊu chÊp nhËn xuÊt hiÖn b¶ng th«ng sè: 17 Biªn so¹n: Tæ §µo t¹o CNC – Tr-êng C§CN ViÖt §øc Tµi liÖu m«n häc MasterCam - NÕu kÝch Tool: Chän dao víi ®-êng kÝnh  5 ( Rdao nhá h¬n b¸n kÝnh gãc cña hèc). KÝch vµo dÊu chÊp nhËn. - NÕu vµo Pocket Type: Ta cã thÓ lùa chän c¸c h-íng gia c«ng hèc. - - NÕu kÝch vµo Linking Parameters: Chän chiÒu s©u hèc t¹i Depth . Ta hoµn thµnh viÖc lùa chän b»ng c¸ch nhÊn vµo nót chÊp nhËn. 18 Biªn so¹n: Tæ §µo t¹o CNC – Tr-êng C§CN ViÖt §øc Tµi liÖu m«n häc MasterCam Ch¹y gia c«ng: d. Nguyªn c«ng Khoan(LÖnh Drill) - ý nghÜa: Sö dông ®Ó khoan c¸c lç, c¸c hÖ lç. - Dßng lÖnh: Main menu  Toolpaths Drill XuÊt hiÖn b¶ng tho¹i: + Lùa chän hÖ thèng lç khoan + Lùa chän hÖ thèng dao cô + Lùa chän th«ng sè h×nh häc cña lç khoan…. 19 Biªn so¹n: Tæ §µo t¹o CNC – Tr-êng C§CN ViÖt §øc Tµi liÖu m«n häc MasterCam + C¸c lùa chän kh¸c theo b¶ng chØ dÉn. VÝ dô: Khoan c¸c hÖ lç sau ( 8 lç khoan) IV. Qu¶n lý ch-¬ng tr×nh. 1. Ch¹y gia c«ng vµ l-u ch-¬ng tr×nh gia c«ng. a. Ch¹y gia c«ng : T¹i vïng ®iÒu khiÓn ch¹y dao. - KÝch chän c¸c chÕ ®é gia c«ng theo ®óng chØ dÉn. 1. Chän biÓu t-îng 2. Chän biÓu t-îng b. L-u ch-¬ng tr×nh gia c«ng 20 Biªn so¹n: Tæ §µo t¹o CNC – Tr-êng C§CN ViÖt §øc
- Xem thêm -