Tài liệu Giáo án sinh học 9 trọn bộ

  • Số trang: 215 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 255 |
  • Lượt tải: 0
thuvientrithuc1102

Đã đăng 15893 tài liệu

Mô tả:

Ngµy so¹n: Ngµy gi¶ng: Thø PhÇn I Di truyÒn vµ biÕn dÞ Ch­¬ng I: C¸c thÝ nghiÖm cña Men §en TiÕt 1 Bµi 1: Men ®en vµ di truyÒn häc I/. Môc tiªu bµi häc: 1/. KiÕn thøc: - HS tr×nh bµy ®­îc môc ®Ých, nhiÖm vô vµ ý nghÜa cña di truyÒn häc. - HS hiÓu ®­îc c«ng lao vµ tr×nh bµy ®­îc ph­¬ng ph¸p ph©n tÝch c¸c thÕ hÖ lai cña men ®en. - HS hiÓu vµ ghi nhí mét sè thËt ng÷ , kÝ hiÖu trong di truyÒn häc . 2/. Kü n¨ng: - RÌn kü n¨ng quan s¸t ph©n tÝch kªnh ch÷, kªnh h×nh. - Ph¸t triÓn t­ duy ph©n tÝch so s¸nh 3/. Th¸i ®é: - X©y dùng ý thøc vµ thãi quen häc tËp m«n häc. - G©y ®­îc h­íng thó cho häc sinh , lßng say mª m«n häc. Ii/ §å dïng d¹y häc: * GV: Tranh phong to h×nh 1.1 SGK / 6. * HS: Nghiªn cøu bµi ë nhµ. Iii/. TiÕn tr×nh bµi gi¶ng: 1/. æn ®Þnh tæ chøc líp : - æn ®Þnh líp : - KiÓn tra sÜ sè : 9A ; 9B ; 9C 2/.KiÓm tra bµi cò: 3/. Bµi míi: * Më bµi : Di truyÒn häc tuy míi h×nh thµnh tõ ®Çu thÕ kû XX nh­ng chiÕm mét vÞ trÝ quan träng trong sinh häc , Men §en lµ ng­êi ®Çu tiªn ®Æt nÒn mãng cho di truyÒn häc , di truyền vµ biÕn dÞ g¾n liÒn víi di truyÒn häc ntn ? Th× c« cïng c¸c em ®i nghiªn cøu bµi h«m nay. Ho¹t ®éng 1:(10 phót) T×m hiÓu di truyÒn häc Môc tiªu : HiÓu ®­îc môc ®Ých vµ ý nghÜa cña di truyÒn häc. Ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß GV: Yªu cÇu häc sinh lµm bµi tËp môc sgk / 5 vµ liªn hÖ I/. Di truyÒn häc b¶n th©n m×nh cã nh÷ng ®Æc ®iÓm gièng vµ kh¸c víi bè mÑ ntn? VÒ h×nh d¹ng tai, m¾t, mòi, mµu da, mµu m¾t, mµu tãc, . HS: Tr×nh bµy nh÷ng ®Æc ®iÓm gièng vµ kh¸c víi bè mÑ . GV: Ph©n tÝch vµ gi¶i thÝch cho häc sinh hiÓu . + Nh÷ng ®Æc ®iÓm con gièng víi bè mÑ lµ hiÖn t­¬ng di Néi Dung Gi¸o viªn: Bïi ThÞ Thóy H¶o truyÒn . + Nh÷ng ®Æc ®iÓm con kh¸c víi bè mÑ lµ hiÖn t­îng biÕn dÞ . HS: Nghe gi¶ng vµ ghi nhí kiÕn thøc . GV?ThÕ nµo lµ hiÖn t­îng di truyÒn vµ biÕn dÞ ? HS : Ph¸t biÓu . GV: Nh¾c l¹i KN vµ gi¶i thÝch râ ý nghÜa cña hiÖn t­îng di truyÒn vµ biÕn dÞ . HS: Nghe gi¶ng vµ ghi nhí kiÕn thøc . GV: Yªu cÇu häc sinh ®äc l¹i th«ng tin SGK/5 Vµ Tr×nh bµy ND, ý nghÜa thùc tiÔn cña DTH . HS: §äc th«ng tin vµ tr¶ lêi c©u hái . GV ? Em h·y gi¶i thÝch c¸c ND nghiªn cøu cña DTH ? . HS: Ph¸t biÓu . GV: Chèt l¹i kiÕn thøc. * Di truyÒn lµ hiÖn t­îng truyÒn ®¹t c¸c tÝnh tr¹ng cña bè mÑ tæ tiªn cho c¸c thÕ hÖ con ch¸u . * BiÕn dÞ lµ hiÖn t­îng con sinh ra kh¸c víi bè mÑ vµ kh¸c nhau vÒ nhiÒu chi tiÕt . * Di truyÒn häc nghiªn cøu c¬ së vËt chÊt, c¬ chÕ, tÝnh quy luËt cña hiÖn t­îng di truyÒn vµ biÕn dÞ . * Di truyÒn häc cã ý nghÜa quan träng trong c«ng nghÖ sinh häc hiÖn ®¹i, khoa häc chän gièng vµ cã vai trß lín ®èi víi nÒn y häc . Ho¹t ®éng 2:(15 phót) Men ®en- ng­êi ®Æt nÒn mãng cho DTH Môc tiªu: HS hiÓu vµ tr×nh bµy ®­îc ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu DTH cña Men ®en , ph­¬ng ph¸p ph©n tÝch c¸c thÕ hÖ lai. Ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß Néi Dung GV: Giíi thiÖu tiÓu sö cña Men ®en vµ gäi häc sinh ®äc II/. Men §en – Ng­êi ®Æt nÒn mãng cho th«ng tin SGK/7 . DTH. HS: Nghe gi¶ng vµ ®äc th«ng tin trong SGK/7 . GV: Giíi thiÖu t×nh h×nh nghiªn cøu di truyÒn ë thÕ kû XX vµ ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu cña Men ®en . HS: Nghe gi¶ng vµ ghi nhí kiÕn thøc . GV ? Ph­¬ng ph¸p ph©n tÝch c¸c thÕ hÖ lai lµ g× ? H·y nªu c¸c ND c¬ b¶n cña ph­¬ng ph¸p lai ph©n tÝch ? HS: Ph¸t biÓu. GV : Gi¶ng gi¶i cho häc sinh hiÓu ®­îc tÝnh ®éc ®¸o trong ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu di truyÒn cña Men ®en. HS: Nghe gi¶ng vµ ghi nhí kiÕn thøc . GV? V× Sao Men ®en chän c©y ®Ëu Hµ Lan lµm ®èi t­îng nghiªn cøu ? . HS: V× c©y ®Ëu Hµ Lan cã hoa l­ìng tÝnh . GV: Chèt l¹i kiÕn thøc . HS: Nghe gi¶ng vµ ghi nhí kiÕn thøc vµo vë . * Lai c¸c cÆp bè mÑ thuÇn chñng kh¸c nhau vÒ 1 hoÆc 1 sè cÆp tÝnh tr¹ng råi theo dâi sù di truyÒn riªng rÏ cña tõng cÆp tÝnh tr¹ng ®ã trªn con ch¸u cña tõng cÆp bè mÑ . * Dïng to¸n thèng kª ®Ó ph©n tÝch c¸c sè liÖu thu ®­îc tõ ®ã rót ra ®Þnh luËt di truyÒn c¸c tÝnh tr¹ng cña bè mÑ, con ch¸u . * §èi t­îng nghiªn cøu cña Men ®en trªn c©y ®Ëu Hµ Lan vÝ c©y ®Ëu Hµ Lan lµ loµi hoa cã hoa l­ìng tÝnh tù thô phÊn kh¸ nghiªm ngÆt. Ho¹t ®éng 3: (15 phót) Mét sè thuËt ng÷ vµ ký hiÖu c¬ b¶n cña DTH 2 Gi¸o ¸n : Sinh häc 9 Gi¸o viªn: Bïi ThÞ Thóy H¶o Môc tiªu: HS n¾m ®­îc 1 sè thu¹t ng÷ vµ kÝ hiÖu c¬ b¶n cña di truyÒn häc . Ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß Néi Dung GV: Yªu cÇu häc sinh tù n/c th«ng tin trong SGK/6 Vµ III/. Mét sè thuËt ng÷ vµ kÝ hiÖu c¬ b¶n cña nghi nhí kiÕn thøc, tr¶ lêi c©u hái . DTH. HS: Thu nhËn th«ng tin vµ tr¶ lêi c©u hái . 1/. ThuËt ng÷ cña DTH. GV? ThÕ nµo lµ tÝnh tr¹ng ? HS: Dùa vµo th«ng tin trong SGK/6 Tr¶ lêi c©u hái . GV? ThÕ nµo lµ cÆp tÝnh tr¹ng t­¬ng ph¶n ? HS: Tr¶ lêi . * TÝnh tr¹ng lµ nh÷ng ®Æc ®iÓm cô thÓ vÒ h×nh th¸i, cÊu t¹o, sinh lý cña c¬ thÓ. * CÆp tÝnh tr¹ng t­¬ng ph¶n lµ hai tr¹ng th¸i biÓu hiÖn kh¸c nhau cña cïng mét lo¹i tÝnh tr¹ng . GV? Gen lµ g× ? HS: Dùa vµo ND trong SGK/6 tr¶ lêi c©u hái . * Gen lµ nh©n tè DT qui ®Þnh mét hay mét sè tÝnh tr¹ng nµo ®ã cña c¬ thÓ . GV? Gièng thuÇn chñng lµ g× ? HS: Tr¶ lêi GV: Chèt l¹i kiÕn thøc . HS: Nghe gi¶ng vµ ghi nhí kiÕn thøc vµo vë häc . GV: H­íng dÉn häc sinh ghi nhí mét sè kÝ hiÖu c¬ b¶n cña di truyÒn häc . HS: Nghe gi¶ng vµ ghi nhí kiÕn thøc vµo vë häc . GV: Gäi häc sinh ®äc phÇn kÕt lËn chung. * Gièng thuÇn chñng lµ gièng cã ®Æc tÝnh DT ®ång nhÊt, c¸c thÕ hÖ sau ®­îc sinh ra gièng c¸c thÕ hÖ tr­íc . 2/. Mét sè kÝ hiÖu c¬ b¶n cña DTH. - P: CÆp bè mÑ xuÊt ph¸t . - X: KÝ hiÖu phÐp lai. - G: Giao tö. - F: ThÕ hÖ lai. - F1: ThÕ hÖ lai thø nhÊt con cña P. - F2: ThÕ hÖ lai thø hai ®­îc sinh ra tõ F. Ho¹t ®éng 4:(5 phót) 4/. Cñng cè 1/ T¹i sao Men §en l¹i chän c¸c cÆp tÝnh tr¹ng t­¬ng ph¶n khi thùc hiÖn phÐp lai ? 2/ Em h·y nªu ND c¬ b¶n cña ph­¬ng ph¸p ph©n tÝch c¸c thÕ hÖ lai cña Men §en? 5/. H­íng dÉn häc ë nhµ: GV: Yªu cÇu häc sinh vÒ nhµ lµm bµi tËp 1,2,3 SGK/7. GV: Yªu cÇu häc sinh vÒ nhµ häc bµi theo c©u hái /7. GV: Yªu cÇu häc sinh kÎ s½n b¶ng 2 SGK/8 vµo vë bµi tËp . GV: Yªu cÇu häc sinh n/c tr­íc bµi 2. IV/. Rót kinh nghiÖm bµi gi¶ng. 3 Gi¸o ¸n : Sinh häc 9 Gi¸o viªn: Bïi ThÞ Thóy H¶o ................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ 4 Gi¸o ¸n : Sinh häc 9 Gi¸o viªn: Bïi ThÞ Thóy H¶o Ngµy so¹n : Ngµy gi¶ng: Thø TiÕt 2 Bµi 2: Lai mét cÆp tÝnh tr¹ng i/. Môc tiªu bµi häc: 1/. KiÕn thøc: - HS tr×nh bµy vµ ph©n tÝch ®­îc TN lai mét cÆp tÝnh tr¹ng cña Men §en . - HS hiÓu vµ ph¸t biÓu ®­îc ND qui luËt ph©n ly cña Men §en . - HS hiÓu vµ ghi nhí mét sè kh¸i niÖm vÒ kiÓu h×nh, kiÓu gen, thÓ ®ång hîp, thÓ dÞ hîp. - HS gi¶i thÝch ®­îc kÕt qu¶ TN theo quan ®iÓm cña Men §en . 2/.Kü n¨ng: - RÌn kü n¨ng quan s¸t ph©n tÝch kªnh ch÷, kªnh h×nh . - Ph¸t triÓn t­ duy ph©n tÝch so s¸nh , lo gÝc . 3/.Th¸i ®é: - X©y dùng ý thøc vµ thãi quen häc tËp m«n häc . - G©y ®­îc h­íng thó cho häc sinh , lßng say mª m«n häc . - Cñng cè niÒm tin vµo khoa häc khi n/c tÝnh qui luËt cña hiÖn t­îng sinh häc . Ii/. §å dïng d¹y häc: * GV: Tranh phong to h×nh 2.1 vµ H 2.2 SGK / 8-9. B¶ng phô . * HS: Nghiªn cøu bµi ë nhµ . Iii/. TiÕn tr×nh bµi gi¶ng: 1/. æn ®Þnh tæ chøc líp: - æn ®Þnh líp : - KiÓn tra sÜ sè : 9A ; 9B ; 9C 2/. KiÓm tra bµi cò : Ho¹t ®éng 1:(5 phót) HS1: Em h·y nªu ND c¬ b¶n cña ph­¬ng ph¸p ph©n tÝch c¸c thÕ hÖ lai cña Men §en ? HS2: H·y nªu mét sè thuËt ng÷ vµ kÝ hiÖu c¬ b¶n cña DTH? 3/. Bµi míi: Më bµi : Lai c¸c cÆp tÝnh tr¹ng bè mÑ thuµn chñng kh¸c nhau vÒ 1 hoÆc 1 sè tÝnh tr¹ng råi theodâi sù DT riªng rÏ cña tõng cÆp tÝnh tr¹ng ®ã trªn c¬ thÓ con ch¸u cña tõng cÆp bè mÑ, vËy sù DT tÝnh tr¹ng cña bè mÑ con ch¸u ntn? Th× c« cïng c¸c em ®i n/c bµi h«m nay . Ho¹t ®éng 2: (15 phót) T×m hiÓu thÝ nghiÖm cña Men §en Môc tiªu: HS hiÓu vµ tr×nh bµy ®­îc c¸c TN lai mét cÆp tÝnh tr¹ng cña Men §en , ph¸t biÓu ®­îc ND qui luËt ph©n li. Ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß Néi Dung GV: Yªu cÇu häc sinh tù n/c th«ng tin trong SGK/8 vµ ghi nhí kiÕn thøc . I/. ThÝ nghiÖm cña Men §en 5 Gi¸o ¸n : Sinh häc 9 Gi¸o viªn: Bïi ThÞ Thóy H¶o HS: Tù n/c th«ng tin trong SGK/8. GV: H­íng dÉn häc sinh quan s¸t H2.1 vµ giíi thiÕuù thô tinh, thô phÊn nh©n t¹o trªn c©y ®¹u Hµ Lan . HS: Quan s¸t tranh vµ ghi nhí kiÕn thøc. GV: Sö dông b¶ng 2 ®Ó ph©n tÝch c¸c KN vÒ kiÓu h×nh, tÝnh tr¹ng tréi, tÝnh tr¹ng lÆn . GV: Treo b¶ng 2 lªn b¶ng vµ yªu cÇu häc sinh th¶o luËn nhãm NX, Ghi ND vµo b¶ng. HS: Th¶o luËn nhãm vµ ®­a ra ý kiÕn hoµn thiÖn b¶ng. GV: Yªu cÇu häc sinh X§ tû lÖ KH ë F2 trong tõng tr­êng hîp . HS: Th¶o luËn thèng nhÊt ý kiÕn ®iÒn vµo b¶ng. GV: Tõ kªt qu¶ ®· tÝnh to¸n ®­îc rót ra tû lÖ ë F2 lµ 3:1 HS: Ghi nhí kiÕn thøc . GV: Gäi 1 hs lµm bµi tËp ®iÒn tõ trongSGK/9 ®Ó rót ra ND §L ph©n li cña Men §en . HS: Lùa chän côm tõ ®iÒn vµo chç trèng. 1- ®ång tÝnh 2- 3 tréi : 1 lÆn GV: Gäi 1 häc sinh ®äc l¹i ND ®Þnh luËt ph©n li. HS: §äc l¹i ND ®Þnh luËt ph©n li . GV: Chèt l¹i kiÕn thøc bµi häc. HS: Nghe gi¶ng vµ ghi nhí kiÕn thøc vµo vë häc . 1/. C¸c kh¸i niÖm a/ KiÓu h×nh - kiÓu h×nh lµ tæ hîp c¸c tÝnh tr¹ng cña c¬ thÓ. b/ TÝnh tr¹ng tréi - TÝnh tr¹ng tréi lµ tÝnh tr¹ng biÓu hiÖn ë ®êi F1. c/ TÝnh tr¹ng lÆn - TÝnh tr¹ng lÆn lµ tÝnh tr¹ng chØ ®Õn F2 míi ®­îc biÓu hiÖn. 2/. ThÝ nghiÖm cña Men §en * Lai hai gièng ®Ëu Hµ Lan kh¸c nhau vÒ mét cÆp tÝnh tr¹ng thuÇn chñng t­¬ng ph¶n. VD: P: Hoa ®á X Hoa tr¾ng F1: Hoa ®á F1x F1: Hoa ®á X Hoa ®á F2: 3 Hoa ®á : 1 Hoa tr¾ng 3/. Néi dung qui luËt ph©n li * Khi lai hai bè mÑ kh¸c nhau vÒ mét cÆp tÝnh tr¹ng thuÇn chñng t­¬ng ph¶n th× F1 ®ång tÝnh vÒ tÝnh tr¹ng cña bè hoÆc mÑ, cßn F2 cã sù ph©n li tÝnh tr¹ng theo tû lÖ trung b×nh 3 tréi : 1 lÆn . Ho¹t ®éng 3:(20 phót) Men §en gi¶i thÝch kÕt qu¶ thÝ nghiÖm Môc tiªu: HS gi¶i thÝch ®­îc kÕt qu¶ thÝ nghiÖm theo quan ®iÓm cña Men §en . Ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß GV: Gi¶i thÝch quan niÖm ®­¬ng thêi cña Men §en vÒ di truyÒn hoµ hîp vµ nªu quan niÖm cña Men §en vÒ giao tö thuÇn khiÕt. HS: Nghe gi¶ng vµ ghi nhí kiÕn thøc. GV: Yªu cÇu häc sinh lµm bµi tËp trongSGK/9. HS: Quan s¸t H 2.3 th¶o luËn nhãm vµ X§ tû lÖ . GV? T¹i sao tû lÖ c¸c lo¹i giao tö ë F1 vµ tû lÖ c¸c lo¹i hîp tö ë F2 lµ bao nhiªu? HS: TR¶ lêi ( G : F1 Lµ 1A : 1a) . GV? T¹i sao F2 cã tû lÖ lµ 3 Hoa ®á : 1 Hoa Néi Dung II/. Men §en gi¶i thÝch kÕt qu¶ thÝ nghiÖm. P : GP : F1 : Hoa ®á AA A X Hoa tr¾ng aa a Aa ( 100% Hoa ®á ) F1 x F1 : Hoa ®á X Hoa ®á Aa Aa GF1 : 1 A: 1 a 1 A: 1 a F2 : 1A A : 2A a : 1a a Tû lÖ KH : 3 Hoa ®á : 1 Hoa tr¾ng 6 Gi¸o ¸n : Sinh häc 9 Gi¸o viªn: Bïi ThÞ Thóy H¶o tr¾ng ( 3 tréi : 1 lÆn ). HS: V× hîp tö Aa biÓu hiÖn kiÓu h×nh tréi gièng hîp tö A A . GV: Hoµn thµnh kiÕn thøc vµ yªu cÇu häc sinh gi¶i thÝch TN. HS: §¹i diÖn nhãm tr×nh bµy c¸ch gi¶i thÝch kÕt qu¶ TN cña nhãm vµ häc sinh nhãm kh¸c NX, bæ sung. GV: Chèt l¹i kiÕn thøc . HS: Nghe gi¶ng vµ ghi nhí kiÕn thøc vµo vë häc . Tû lÖ KG : 1A A : 2Aa : 1aa * Theo Men §en : +Mçi tÝnh tr¹ng do cÆp nh©n tè di truyÒn qui ®Þnh + Trong qu¸ tr×nh ph¸t sinh giao tö cã sù ph©n li cña cÆp nh©n tè di truyÒn. + C¸c nh©n tè di truyÒn ®­îc tæ hîp lai trong thô tinh. * Men §en gi¶i thÝch kÕt qu¶ TN lµ do sù ph©n li mçi nh©n tè di truyÒn vÒ mét giao tö vµ gi÷ nguyªn b¶n chÊt nh­ c¬ thÓ thuÇn chñng cña P. Ho¹t ®éng 4:(5 phót) 4/. Cñng cè 1/ Em h·y nªu KN vÒ KH vµ cho vÝ dô minh ho¹ ? 2/ Ph¸t biÓu ND ®Þnh luËt ph©n li cña Men §en 5/. H­íng dÉn häc sinh häc ë nhµ GV: H­íng dÉn häc sinh vÒ nhµ lµm bµi tËp 3 SGK/10. GV: Yªu cÇu häc sinh vÒ nhµ häc thuéc bµi theo c©u hái trong SGK/10. GV: Yªu cÇu häc sinh ®äc vµ n/c tr­íc bµi 2 tiÕt 3( Lai mét cÆp tÝnh ) IV/. Rót kinh nghiÖm bµi gi¶ng: ................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ Ký duyÖt cña tæ chuyªn m«n Ngµy th¸ng 8 n¨m 2010 KÝ duyÖt cña BGH nhµ tr­êng Ngµy th¸ng 8 n¨m 2010 7 Gi¸o ¸n : Sinh häc 9 Gi¸o viªn: Bïi ThÞ Thóy H¶o Ngµy so¹n : Ngµy gi¶ng: Thø Thø TiÕt3: Bµi 3: Lai mét cÆp tÝnh tr¹ng (TiÕp theo) i/. Môc tiªu bµi häc: 1/. KiÕn thøc: - HS hiÓu vµ tr×nh bµy ®­îc ND, môc ®Ých, øng dông cña phÐp lai ph©n tÝch - HS gi¶i thÝch ®­îc v× sao quy luËt ph©n li chØ nghiÖm ®óng trong lÜnh vùc, trong ®iÒu kiÖn nhÊt ®Þnh. - HS nªu ®­îc ý nghÜa cña quy luËt ph©n li víi lÜnh vùc s¶n xuÊt. - HS hiÓu vµ ph©n tÝch ®­îc sù di truyÒn tréi kh«ng hoµn toµn víi tréi hoµn toµn . 2/.Kü n¨ng : - RÌn kü n¨ng quan s¸t ph©n tÝch kªnh ch÷, kªnh h×nh . - Ph¸t triÓn t­ duy ph©n tÝch so s¸nh , logÝc . - RÌn kü n¨ng ho¹t ®éng nhãm . - RÌn kÜ n¨ng viÕt s¬ ®å lai. 3/. Th¸i ®é : - X©y dùng ý thøc vµ thãi quen häc tËp m«n häc . - G©y ®­îc h­íng thó cho häc sinh , lßng say mª m«n häc . - Cñng cè niÒm tin vµo khoa häc khi n/c tÝnh qui luËt cña hiÖn t­îng sinh häc . Ii/. §å dïng d¹y häc: * GV: Tranh phong to H3 SGK/12 B¶ng phô . Tranh minh ho¹ lai ph©n tÝch. * HS: Nghiªn cøu bµi ë nhµ . Iii/. TiÕn tr×nh bµi gi¶ng: 1/. æn ®Þnh tæ chøc líp: - æn ®Þnh líp : - kiÓn tra sÜ sè : 2/. KiÓm tra bµi cò: Ho¹t ®éng 1:(5 phót) HS1: Em h·y ph¸t biÓu ND ®Þnh luËt ph©n li? HS2: Men §en ®· gi¶i thÝch kÕt qu¶ vÒ phÐp lai mét cÆp tÝnh tr¹ng trªn c©y ®Ëu Hµ Lan ntn? 3/. Bµi míi: * Më bµi : Lai c¸c cÆp tÝnh tr¹ng bè mÑ thuµn chñng kh¸c nhau vÒ 1 hoÆc 1 sè tÝnh tr¹ng råi theo dâi sù DT riªng rÏ cña tõng cÆp tÝnh tr¹ng ®ã trªn c¬ thÓ con ch¸u cña tõng cÆp bè mÑ, vËy sù DT tÝnh tr¹ng cña bè mÑ con ch¸u ntn? Th× c« cïng c¸c em ®i n/c bµi h«m nay . Ho¹t ®éng 2:(20 phót) T×m hiÓu phÐp lai ph©n tÝch 8 Gi¸o ¸n : Sinh häc 9 Gi¸o viªn: Bïi ThÞ Thóy H¶o Môc tiªu: HS tr×nh bµy ®­îc néi dung, môc tiªu, øng dông cña phÐp lai ph©n tÝch . Ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß GV: H­íng dÉn häc sinh quan s¸t l¹i tranh h×nh 2.1 / 9 vµ giíi thiÖu sù thô tinh thô phÊn nh©n t¹o trªn hoa cña c©y ®Ëu Hµ Lan. HS: Quan s¸t tanh h×nh 2.1/ 9 theo dâi vµ ghi nhí c¸ch tiÕn hµnh TN cña Men §en trªn c©y ®Ëu Hµ Lan. GV? Yªu cÇu häc sinh ®äc vµ n/c thong tin trong SGK/11 nªu tû lÖ c¸c lo¹i hîp tö ë F2 cã tû lÖ trong TN ntn? HS: Tr¶ lêi (k qu¶ lµ: 1A A: 2A a :1a a) GV: Tõ kÕt qu¶ trªn gv ph©n tÝch c¸c KN vÒ kiÓu gen, thÎ ®ång hîp, thÓ dÞ hîp . HS: Nghe gi¶ng vµ ghi nhí kiÕn thøc . GV: Yªu cÇu häc sinh x¸c ®Þnh kÕt qu¶ c¸c phÐp lai vµ yªu cÇu häc sinh c¸c nhãm th¶o luËn, viÕt s¬ ®å lai cña hai tr­êng hîp cña phep lai ph©n tÝch . HS: C¸c mhãm th¶o luËn vµ viÕt s¬ ®å lai cña c¶ hai tr­êng hîp . * TH1: P: Hoa ®á X Hoa tr¾ng AA aa * TH2: P: Hoa ®á X Hoa ®á Aa Aa GV: Chèt l¹i kiÕn thøc vµ treo b¶ng ®¸p ¸n ®óng cho häc sinh so s¸nh . HS: Ghi nhí kiÕn thøc vµo vë häc . GV? Lµm thÕ nµo ®Ó x¸c ®Þnh ®­îc kiÓu gen mang tÝnh tr¹ng tréi? HS: Tr¶ lêi ( cho c¸ thÓ mang tÝnh tr¹ng tréi cÇn x¸c ®Þnh kiÓu gen ®em laivíi c¬ thÓ mang tÝnh tr¹ng lÆn råi sau ®ã dùa vµo kiÓu h×nh con lai ®Ó x¸c ®Þnh ) GV: Yªu cÇu häc sinh lµm bµi tËp ®iÒn tõ trong SGK/11. HS: §iÒn tõ vµo b¶ng phô 1- tréi 2- kiÓu gen 3- lÆn 4- ®ång hîp 5- dÞ hîp GV: Gäi 1-2 häc sinh ®äc l¹i ND cña phÐp lai ph©n tÝch. HS: §äc lai ND cña phÐp lai ph©n tÝch. Gv?Môc ®Ých cña phÐp lai ph©n tÝch lµ g× ? HS: Tr¶ lêi ( lµ nh»m X§ KG cña c¸ thÓ mang tÝnh tr¹ng tréi ) Néi Dung III/. PhÐp lai ph©n tÝch 1/. Mét sè kh¸i niÖm a/ KiÓu gen - KiÓu gen lµ tæ hîp toµn bé c¸c gen trong tÕ bµo cña c¬ thÓ. b/ ThÓ ®ång hîp -ThÓ ®ång hîp lµ kiÓu gen chøa cÆp gen t­¬ng øng gièng nhau. -VD: A A ; BB; ABC; a a; bb; abc...... c/ThÓ dÞ hîp -ThÓ dÞ hîp lµ kiÓu gen chøa cÆp gen t­¬ng øng kh¸c nhau. -VD: A a ; Bb ; AaBbCc ; AaBbCcDd... 2/. ThÝ nghiÖm *ThÝ nghiÖm / SGK/ 11 * S¬ ®å lai: * TH1: P : GP : F1 : * TH2: Hoa ®á AA A X Hoa tr¾ng aa a Aa (100% Hoa ®á ) P: Hoa ®á X Hoa tr¾ng Aa aa GP : 1 A : 1a a F1 : 1Aa : 1 aa Tû lÖ KH: 50% Hoa ®á : 50% Hoa tr¾ng 3/. PhÐp lai ph©n tÝch * Lai ph©n tÝch lµ phÐp lai gi÷a c¸ thÓ mang tÝnh tr¹ng tréi cÇn x¸c ®Þnh kiÓu gen víi c¸ thÓ mang tÝnh tr¹ng lÆn . + NÕu kÕt qu¶ phÐp lai ®ång tÝnh th× c¸ thÓ mang tÝnh tr¹ng tréi cã kiÓu gen ®ång hîp. + NÕu kÕt qu¶ phÐp lai ph©n tÝch theo tû lÖ 1:1th× 9 Gi¸o ¸n : Sinh häc 9 Gi¸o viªn: Bïi ThÞ Thóy H¶o c¸ thÓ mang tÝnh tr¹ng tréi cã kiÓu gen lµ dÞ hîp. Ho¹t ®éng 3:(10 phót) ý nghÜa cña t­¬ng quan tréi vµ lÆn Môc tiªu: HS nªu ®­îc vai trß cña qui luËt ph©n li ®èi víi s¶n xuÊt. Ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß GV: Yªu cÇu häc sinh n/c th«ng tin trong SGK/11-12 th¶o luËn nhãmvµ tr¶ lêi c©u hái. HS: Tù n/c th«ng tin th¶o luËn nhãm vµ tr¶ lêi c©u hái. GV? Em h·y nªu mèi t­¬ng quan tréi, lÆn ? HS: Tr¶ lêi GV? Muèn x¸c ®Þnh tÝnh tr¹ng tréi lÆn nh»m môc ®Ých g×? HS: Tr×nh bµy ý kiÕn GV? ViÖc x¸c ®Þnh ®é thuÇn chñng cña gièng, cã ý nghÜa g× trong s¶n xuÊt. HS: Tr¶ lêi ( cho kinh tÕ cao ) GV? Muèn x¸c ®Þnh gièng cã thuÇn chñng hay kh«ng cÇn ph¶i thùc hiÖn phÐp lai nµo. HS: Tr¶ lêi ( cÇn ph¶i thùc hiÖn phÐp lai ph©n tÝch ) GV: Chèt l¹i kiÕn thøc Néi Dung IV/.ý nghÜa t­¬ng quan tréi- lÆn -Trong tù nhiªn mèi t­¬ng quan tréi – lÆn lµ rÊt phæ biÕn. -TÝnh tr¹ng tréi th­êng lµ tÝnh tr¹ng tèt, cÇn x¸c ®Þnh tÝnh tr¹ng tréi vµ tËp trung nhiÒu gen tréi vµo mét kiÓu gen t¹o gièng cã ý nghÜa kinh . - Trong chän gièng ®Ó tr¸nh sù ph©n li tÝnh tr¹ng ph¶i kiÓm tra ®é thuÇn cña gièng. Ho¹t ®éng 4:(5 phót) Tréi kh«ng hoµn toµn Môc tiªu: Ph©n biÖt ®­îc hiÖn t­îng di truyÒn tréi kh«ng hoµn toµn víi tréi hoµn toµn Ho¹t ®éng cña thµy vµ trß GV: Yªu cÇu häc sinh quan s¸t h×nh 3 SGK/12 Vµ N/C th«ng tin trong SGK/12 nªu sù kh¸c nhau vÒ kiÓu h×nh ë F1 vµ F2 gi÷a tréi kh«ng hoµn toµn vµ tréi hoµn toµn trong TN cña Men §en? HS: Quan s¸t tranh vµ tr¶ lêi c©u hái. GV: Yªu cÇu häc sinh lµm bµi tËp ®iÒn côm tõ vµo chç trèng. HS: §iÒn tõ : 1- TÝnh tr¹ng trung gian 2- Tû lÖ 1: 2 : 1 GV: Chèt l¹i kiÕn thøc HS: Ghi nhí kiÕn thøc vµo vë häc. Néi Dung V/. Tréi kh«ng hoµn toµn -Tréi kh«ng hoµn toµn lµ hiÖn t­îng di truyÒn trong ®ã kiÓu h×nh cña F1 biÓu hiÖn tÝnh tr¹ng trung gian gi÷a bè vµ mÑ cßn F2 cã tû lÖ kiÓu h×nh lµ: 1 : 2 : 1. Ho¹t ®éng 5:(5 phót) 4/. Cñng cè 10 Gi¸o ¸n : Sinh häc 9 Gi¸o viªn: Bïi ThÞ Thóy H¶o GV: Nh¾c l¹i kiÕn thøc c¬ b¶n trong bµi. GV: Yªu cÇu häc sinh tr¶ lêi c©u hái 1,2,3 trong SGK/13 5/. H­íng dÉn häc sinh häc ë nhµ GV: Yªu cÇu häc sinh häc bµi theo c©u hái trong SGK/13. GV: Yªu cÇu häc sinh vÒ nhµ lµm bµi tËp 3 trong SGK/13 vµo vë bµi tËp. GV: Yªu cÇu häc sinh kÎ s½n b¶ng 4 vµo vë bµi tËp. IV/. Rót kinh nghiÖm bµi gi¶ng: ................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................ ......................................................................................................................................... Ngµy so¹n : Ngµy gi¶ng: Thø Thø TiÕt 4 Bµi 4: Lai hai cÆp tÝnh tr¹ng i/. Môc tiªu bµi häc: 1/. KiÕn thøc: - HS m« t¶ ®­îc thÝ nghiÖn lai hai cÆp tÝnh tr¹ng cña Men §en. - HS biÕt ph©n tÝch kÕt qu¶ thÝ nghiÖm lai hai cÆp tÝnh tr¹ng cña Men §en. - HS gi¶i thÝch ®­îc kh¸i niÖm biÕn dÞ tæ hîp. - HS hiÓu vµ ph¸t biÓu ®­îc ND quy luËt ph©n li ®éc lËp cña Men §en. 2/. Kü n¨ng: - RÌn kü n¨ng quan s¸t ph©n tÝch kªnh ch÷, kªnh h×nh . - Ph¸t triÓn t­ duy ph©n tÝch so s¸nh , lo gÝc . - RÌn kü n¨ng ho¹t ®éng nhãm . - RÌn kÜ n¨ng viÕt s¬ ®å lai. 3/. Th¸i ®é: - X©y dùng ý thøc vµ thãi quen häc tËp m«n häc . - G©y ®­îc h­íng thó cho häc sinh , lßng say mª m«n häc . - Gi¸o dôc häc sinh lßng say mª m«n häc. Ii/. §å dïng d¹y häc: * GV: Tranh phong to H4 SGK/14 11 Gi¸o ¸n : Sinh häc 9 Gi¸o viªn: Bïi ThÞ Thóy H¶o B¶ng phô ghi ND b¶ng 4 SGK/14. * HS: Nghiªn cøu bµi ë nhµ . KÎ s½n b¶ng 4 vµo vë bµi tËp. Iii/. TiÕn tr×nh bµi gi¶ng: 1/.æn ®Þnh tæ chøc líp : - æn ®Þnh líp : - kiÓn tra sÜ sè : 9A ; 9B ; 9C 2/.KiÓm tra 15 phót : Ho¹t ®éng 1:(15 phót) §Ò bµi: C©u 1(7®iÓm): Em h·y so s¸nh sù gièng nhau vµ kh¸c nhau vÒ kÕt qu¶ ë F1 vµ F2 trong phÐp lai mét cÆp tÝnh tr¹ng cã hiÖn t­îng tÝnh tr¹ng tréi kh«ng hoµn toµn vµ tÝnh tr¹ngtréi hoµn toµn. C©u 2 ( 3 ®iÓm): Khoanh trßn vµo ch÷ c¸i (a, b, c......) chØ ý tr¶ lêi ®óng a/ Toµn qu¶ vµng b/ Toµn qu¶ ®á c/ 1 qu¶ ®á : 1 qu¶ vµng d/ 3 qu¶ ®á : 1 qu¶ vµng §¸p ¸n C©u 1: * Gièng nhau : NÕu bè mÑ thuÇn chñng vÒ mét cÆp tÝnh tr¹ng t­¬ng ph¶n th× c¶ hai hiÖn t­îng tÝnh tr¹ng tréi hoµn toµn vµ tréi kh«ng hoµn toµn cã c¸c ®iÓm gièng nhau lµ . + F1 : §Òu ®ång tÝnh (chØ xuÊt hiÖn 1 kiÓu h×nh ) + F2 : §Òu ph©n tÝnh (cã trªn 1 kiÓu h×nh ) * Kh¸c nhau : Tréi hoµn toµn + F1 : ®ång tÝnh tréi cña bè hoÆc mÑ. + F2 :Tû lÖ kiÓu h×nh cña F2 lµ 3 tréi : 1 lÆn. Tréi kh«ng hoµn toµn + F1 : ®ång tÝnh trung gian gi÷a bè vµ mÑ. + F2 : cã tû lÖ kiÓu h×nh lµ 1 tréi :2 trung gian :1 lÆn. C©u 2: chän ®¸p ¸n b 3/. Bµi míi: Môc tiªu: Ho¹t ®éng 2:(20 phót) T×m hiÓu thÝ nghiÖm cña Men §en HS tr×nh bµy ®­îc TN lai hai cÆp tÝnh tr¹ng cña Men §en . HS biÕt ph©n tÝh kÕt qu¶ TN tõ ®ã ph¸t triÓn ®­îc ND quy luËt ph©n li ®éc lËp cña Men §en. Ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß Néi Dung GV: Yªu cÇu häc sinh quan s¸t H4 SGK/14 vµ n/c th«ng tin I/. ThÝ nghiÖm cña Men §en trong SGK/14, nghe gi¸o viªn giíi thiÖu vµ gi¶i thÝch H4/14. HS: Nghe gi¶ng vµ ghi nhí kiÕn thøc . 1/ ThÝ nghiÖm GV: Gäi 1 häc sinh tr×nh bµy l¹i TN cña Men §en theo sù 12 Gi¸o ¸n : Sinh häc 9 Gi¸o viªn: Bïi ThÞ Thóy H¶o h­íng dÉn cña gi¸o viªn trªn h×nh vÏ . HS: 1 häc sinh tr×nh bµy l¹i TN cña Men §en cho c¶ líp ghi nhí kiÕn thøc. GV: Tõ kÕt qu¶ TN trªn GV treo b¶ng phô ghi ND trong b¶ng 4 vµ yªu cÇu häc sinh hoµn thµnh b¶ng. HS: Th¶o luËn nhãm thèng nhÊt ý kiÕn vµ hoµn thµnh b¶ng 4 /14. GV: Gäi ®¹i diÖn 1 häc sinh trong nhãm lªn ®iÒn vµo b¶ng cña gv. HS: §¹i diÖn nhãm lªn b¶ng ®iÒn, häc sinh kh¸c theo dâi NX, bæ sung. GV: Treo b¶ng ®¸p ¸n ®óng cho häc sinh so s¸nh vµ ch÷a vµo vë häc. KiÓu h×nhF2 Vµng, Tr¬n Sè h¹t 315 Tû lÖ Tû lÖ tõng cÆp tÝnh tr¹ng ë KH ë F2 F2 9 Vµng = 315+101 = 3 3 Xanh 108+32 1 Vµng, Nh¨n 101 Xanh, Tr¬n 108 3 Xanh, Nh¨n 32 1 -P : VT X XT -F1 : Vµng, tr¬n -Cho F1 tù thô phÊn -F2 Cã 4 kiÓu h×nh ( 315 vµng, tr¬n : 108 xanh, tr¬n : 101 vµng, nh¨n : 32 xanh nh¨n ) -Tû lÖ KH ë F2 lµ: 9 vµng, tr¬n 3 vµng, nh¨n 3 xanh, tr¬n 1 xanh, nh¨n 2/ Néi dung qui luËt ph©n li ®éc lËp Tr¬n = 315+108 = 3 Nh¨n 101+32 1 GV: Ph©n tÝch cho häc sinh thÊy ®­îc râ tû lÖ cña tõng cÆp tÝnh tr¹ng cã mèi t­¬ng quan víi tû lÖ KH ë F2 lµ (3:1).(3:1)=9:3:3:1 HS: Ghi nhí kiÕn thøc GV: Cho häc sinh lµm bµi tËp ®iÒn tõ vµo chç trèng SGK/15. HS: §iÒn tõ ( TÝh tû lÖ ) GV: Chèt l¹i kiÕn thøc. HS: Nghe gi¶ng vµ ghi nhí kiÕn thøc vµo vë häc. * Khi lai cÆp bè mÑ kh¸c nhau vÒ hai cÆp tÝnh tr¹ng thuÇn chñng t­¬ng ph¶n di truyÒn ®éc lËp víi nhau, th× F2 cã tû lÖ mçi kiÓu h×nh b»ng tÝch tû lÖ cña c¸c tÝnh tr¹ng hîp thµnh nã . Ho¹t ®éng 3: (15 phót) T×m hiÓu biÕn dÞ tæ hîp Môc tiªu: HS n¾m ®­îc KN cña biÕn dÞ tæ hîp Ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß Néi Dung GV: Yªu cÇu häc sinh xem l¹i kÕt qu¶ TN ë F2 vµ tr¶ lêi c©u hái. II/. BiÕn dÞ tæ hîp HS: N/C l¹i kÕt qu¶ TN ë F2 cña Men §en vµ tr¶ lêi c©u hái. GV? KH nµo ë F2 kh¸c víi Bè MÑ ? HS: Tr¶ lêi (vµng,nh¨n vµ xanh, tr¬n ) 13 Gi¸o ¸n : Sinh häc 9 Gi¸o viªn: Bïi ThÞ Thóy H¶o GV: VËy nh÷ng KH kh¸c víi bè mÑ ®­îc gäi lµ g× ? HS: Tr¶ lêi ( BiÕn dÞ ) GV: VËy biÕn dÞ tæ hîp lµ g× ? * BiÕn dÞ tæ hîp lµ sù tæ hîp lai c¸c tÝnh tr¹ng kh¸c víi bè mÑ. HS: Tr¶ lêi GV: Nguyªn nh©n cña biÕn dÞ tæ hîp lµ g× ? HS: Tr¶ lêi GV: Chèt l¹i kiÕn thøc HS: Ghi nhí kiÕn thøc vµo vë. * Nguyªn nh©n lµcã sù ph©n li ®éc lËp vµ tæ hîp lai c¸c cÆp tÝnh tr¹ng lµm xuÊt hiÖn c¸c kiÓu h×nh kh¸c víi bè mÑ. Ho¹t ®éng 4:(5 phót) 4/ Cñngcè 1/ Em h·y ph¸t biÓu ND ®Þnh luËt ph©n li cña Men §en? 2/ BiÕn dÞ tæ hîp lµ g× ? Nã ®­îc xuÊt hiÖn ë h×nh thøc sinh s¶n nµo? 5/. H­íng dÉn häc sinh häc ë nhµ: GV: Yªu cÇu häc sinh häc bµi theo c©u hái trong SGK/16. GV: Yªu cÇu häc sinh vÒ nhµ lµm bµi tËp 3 trong SGK/16 vµo vë bµi tËp. GV: Yªu cÇu häc sinh kÎ s½n b¶ng 5 vµo vë bµi tËp. GV: Yªu cÇu häc sinh n/c tr­íc tiÕt 5 Iv/. Rót kinh nghiÖm bµi gi¶ng: ................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................ ...................................................................................................................................... Ký duyÖt cña tæ chuyªn m«n Ngµy th¸ng 8 n¨m 2010 KÝ duyÖt cña BGH nhµ tr­êng Ngµy th¸ng 8 n¨m 2010 Ngµy so¹n : / 08 / 2010 Ngµy gi¶ng: Thø : / 0 / 2010 Thø : / / 2010 14 Gi¸o ¸n : Sinh häc 9 Gi¸o viªn: Bïi ThÞ Thóy H¶o TiÕt 5 Bµi 5: Lai hai cÆp tÝnh tr¹ng ( TiÕp theo ) i/. Môc tiªu bµi häc: 1/.KiÕn thøc: - HS hiÓu vµ gi¶i thÝch ®­îc kÕt qu¶ lai hai cÆp tÝnh tr¹ng theo quan niÖm cña Men §en. - HS ph©n tÝch c¸c ý nghÜa cña qui luËt ph©n li ®éc lËp víi chän gièng vµ tiÕn ho¸. 2/. Kü n¨ng: - RÌn kü n¨ng quan s¸t ph©n tÝch kªnh ch÷, kªnh h×nh . - Ph¸t triÓn t­ duy ph©n tÝch so s¸nh , lo gÝc . - RÌn kü n¨ng ho¹t ®éng nhãm . - RÌn kÜ n¨ng viÕt s¬ ®å lai. 3/. Th¸i ®é: - X©y dùng ý thøc vµ thãi quen häc tËp m«n häc . - G©y ®­îc h­íng thó cho häc sinh , lßng say mª m«n häc . - Gi¸o dôc häc sinh lßng say mª m«n häc. Ii/. §å dïng d¹y häc: * GV: Tranh phong to H5 SGK/18 B¶ng phô ghi ND b¶ng 5 SGK/18. * HS: Nghiªn cøu bµi ë nhµ . KÎ s½n b¶ng 5 vµo vë bµi tËp. Iii/. TiÕn tr×nh bµi gi¶ng: 1/. æn ®Þnh tæ chøc líp: - æn ®Þnh líp : - kiÓn tra sÜ sè : 2/.KiÓm tra bµi cò: Ho¹t ®éng 1:(5 phót) HS1: Em h·y ph¸t biÓu ND cña quy luËt ph©n li ®éc lËp ? HS2: BiÕn dÞ tæ hîp lµ g× ? Nã xuÊt hiÖn ë h×nh thøc sinh s¶n nµo ? 3/. Bµi míi: Ho¹t ®éng 2: (25 phót) Men §en gi¶i thÝch kÕt qu¶ thÝ nghiÖm. Môc tiªu: HS hiÓuvµ gi¶i thÝch ®­îc kÕt qu¶ TN theo quan niÖm cña Men §en . Ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß GV: Yªu cÇu häc sinh nh¾c l¹i tû lÖ ph©n li tõng cÆp tÝnh tr¹ng ë F2. HS: Nh¾c l¹i kiÕn thøc ë tiÕt tr­íc. GV: Yªu cÇu häc sinh n/c th«ng tin trong SGK/17vµ gi¶i thÝch kÕt qu¶ TN theo quan niÖm cña Men §en. HS: T­ thu nhËn th«ng tin, th¶o luËn, thèng nhÊt ý kiÕn vµ tr¶ lêi c©u hái. GV: Gäi ®¹i diÖn 1 häc sinh trong nhãm lªn Néi Dung III/. Men §en gi¶i thÝch kÕt qu¶ thÝ nghiÖm * Men §en cho r»ng mçi cÆp tÝnh tr¹ng do 1 nh©n tè di truyªn quy ®Þnh. * Qui ­ícµnhan tè di truyÒn: + Gen A qui ®Þnh h¹t vµng + Gen a qui ®Þnh h¹t tr¬n + Gen B qui ®Þnh vá tr¬n 15 Gi¸o ¸n : Sinh häc 9 Gi¸o viªn: Bïi ThÞ Thóy H¶o b¶ng tr×nh bµy trªn h×nh 5/17 vµ yªu cÇu häc sinh c¸c nhãm kh¸c chó ý nhËn xÐt. HS: §¹i diÖn nhãm lªn tr×nh bµy vµ häc sinh nhãm kh¸c NX, bæ sung. GV: NX ý kiÕn cña häc sinh vµ chèt l¹i kiÕn thøc. HS: Ghi nhí kiÕn thøc vµo vë häc. GV: Treo tranh H5/17 lªn b¶ng yªu cÇu häc sinh quan s¸tkü vµ l­u ý c¬ thÓ lai F1 Khi h×nh thµnh giao tö cho kh¶ n¨ng tæ hîp tù do gi÷a A vµ a ; B vµ b nh­ nhau ®Ó t¹o ra 4 lo¹i giao tö víi tû lÖ ngang b»ng nhau? HS: Tr¶ lêi (Do sù kÕt hîp ngÉu nhiªn cña 4 lo¹i giao tö ®ùc víi 4 lo¹i giao tö c¸i cho ra F2 cã 16 tæ hîp giao tö ) GV: T¹i sao ë F2 l¹i cã 16 tæ hîp ? HS: Tr¶ lêi ( v× 4 lo¹i giao tö c¸i kÐt hîp víi 4 lo¹i giao tö ®ùc 4x4=16 tæ hîp giao tö ) GV: H­íng dÉn häc sinh c¸ch X§ kiÓu h×nh vµ kiÓu gen ë F2 trong b¶ng 5/17. GV: Gäi häc sinh lªn b¶ng ®iÒn vµo b¶ng phô. HS: Lªn b¶ng ®iÒn . GV: Treo b¶ng ®¸p ¸n ®óng cho häc sinh so s¸nh vµ ch÷a vµo vë. + Gen b qui ®Þnh vá nh¨n - KiÓu gen vµng, tr¬n thuÇn chñng lµ : AABB. - KiÓu gen xanh, nh¨n thuÇn chñng lµ : A a b b. * Trong qu¸ tr×nh ph¸t sinh giao tö cho ra 1 lo¹i giao tö A B vµ 1 lo¹i giao tö lµ a b . * Trong qu¸ tr×nh thô tinh t¹o ra c¬ thÓ lai F1 cã kiÓu gen lµ : A a B b. * Do sù ph©n li ®éc lËp vµ tæ hîp tö cña c¸c cÆp gen nªn GF1 mçi bªn cho ra 4 lo¹i giao tö víi tû lÖ ngang b»ng nhau lµ AB;Ab;aB;ab. * S¬ ®å lai: SGK/18. B¶ng ph©n tÝch kÕt qu¶ lai hai cÆp tÝnh tr¹ng. H¹t vµng tr¬n Tû mçi KG F2 Tû mçi KH F2 lÖ 1.AABB 2.AaBB ë 3.AABb 4.AaBb lÖ 9 ë H¹t vµng H¹t nh¨n tr¬n 1. AAbb 2. Aabb 3 xanh H¹t xanh nh¨n 1.aaBB 2. aaBb 3 1.aabb 1 Ho¹t ®éng 3 : (10 phót) ý nghÜa quy luËt ph©n li ®éc lËp. Môc tiªu: HS n¾m ®­îc ý nghÜa cña quy luËt ph©n li ®éc lËp. Ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß GV: Yªu cÇu häc sinh n/c trao ®æi nhãm vµ tr¶ lêi c©u hái. HS: Dùa vµo ND trong SGK tr¶ lêi c©u hái. GV: T¹i sao ë c¸c loµi sinh s¶n h÷u tÝnh biÕn dÞ tæ hîp l¹i phong phó. HS: Tr¶ lêi GV: Em h·y nªu ý nghÜa cña quy luËt ph©n li ®éc lËp. HS: Dùa vµo ND trong SGK tr¶ lêi c©u hái. GV: Chèt l¹i kiÕn thøc . HS: Nghe gi¶ng vµ ghi nhí kiÕn thøc vµo vë Néi Dung IV/ ý nghÜa cña quy luËt ph©n li ®éc lËp * Quy luËt ph©n li ®éc lËp gi¶i thÝch ®­îc mét trong nh÷ng nguyªn nh©n lµm xuÊt hiÖn biÕn dÞ tæ hîp ®ã lµ sù ph©n li ®éc lËp vµ tæ hîp tù do cña c¸c cÆp gen . * BiÕn dÞ tæ hîp cã ý nghÜa quan träng ®èi víi chän gièng vµ tiªn ho¸. 16 Gi¸o ¸n : Sinh häc 9 Gi¸o viªn: Bïi ThÞ Thóy H¶o häc. Ho¹t ®éng 4:(5 phót) 4/. Cñng cè 1/ Em h·ygi¶i thÝch kÕt qu¶ TN lai hai cÆp tÝnh tr¹ng cña Men §en ? 2/ Em h·y nªu ý nghÜa cña quy luËt ph©n li ®éc lËp cña Men §en ? 5/. H­íng dÉn häc sinh häc ë nhµ GV: Yªu cÇu häc sinh häc bµi theo c©u hái trong SGK/19. GV: Yªu cÇu häc sinh vÒ nhµ lµm bµi tËp 3 ,4 trong SGK/19 vµo vë bµi tËp. GV: Yªu cÇu häc sinh kÎ s½n b¶ng 6.1 vµ 6.2 vµo vë bµi tËp. GV: Yªu cÇu häc sinh n/c tr­íc tiÕt 6 vµ chuÈn bÞ ®ång kim lo¹i iv/. Rót kinh nghiÖm bµi gi¶ng : ................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ Ngµy so¹n : 27/ 08 / 2010 Ngµy gi¶ng: Thø : / 0 / 2010 Thø : / 0 / 2010 TiÕt 6 Bµi 6: Thùc hµnh TÝnh x¸c suÊt xuÊt hiÖn c¸c mÆy cña ®ång kim lo¹i i/. Môc tiªu bµi häc: 1/.KiÕn thøc: - HS biÕt c¸ch tÝnh x¸c suÊt cña mét vµ hai sù kiÖn ®ång thêi x¶y ra th«ng qua viÖc gieo ®ång kim lo¹i. - HS biÕt vËn dông x¸c suÊt ®Ó biÓu hiÖn ®­îc tû lÖ c¸c lo¹i giao t­u vµ tû lÖ c¸c kiÓu gen trong lai mét cÆp tÝnh tr¹ng. 2/. Kü n¨ng: - RÌn kü n¨ng hîp t¸c nhãm . - Ph¸t triÓn t­ duy ph©n tÝch so s¸nh , - RÌn kü n¨ng ho¹t ®éng nhãm . 3/.Th¸i ®é: - X©y dùng ý thøc vµ thãi quen häc tËp m«n häc . 17 Gi¸o ¸n : Sinh häc 9 Gi¸o viªn: Bïi ThÞ Thóy H¶o - G©y ®­îc h­íng thó cho häc sinh . - Gi¸o dôc häc sinh lßng say mª m«n häc. Ii/. §å dïng d¹y häc: * GV: B¶ng thèng kª kÕt qu¶ cña tõng nhãm * HS: Nghiªn cøu bµi ë nhµ . KÎ s½n b¶ng 6.1 vµ 6.2 vµo vë bµi tËp. Mçi nhãm cã s½n 4 ®ång kim lo¹i. Iii/. TiÕn tr×nh bµi gi¶ng: 1/. æn ®Þnh tæ chøc líp : - æn ®Þnh líp : - kiÓn tra sÜ sè : 2/. KiÓm tra bµi cò: Ho¹t ®éng 1:(5 phót) HS1: Em h·y nªu ý nghÜa cña quy luËt ph©n li ®éc lËp ? HS2: Em h·y nªu ND cña quy luËt ph©n li ®éc lËp ? 3/. Bµi míi: GV: Chia líp thµnh 4 nhãm mçi nhãm cö ra 1 th­ kÝ nhãm ®Ó ghi kÕt qu¶ lµm TN. GV: Ph¸t ®ång kim lo¹i cho c¸c nhãm. GV: Yªu cÇu häc sinh tiÕn hµnh lµm bµi thùc hµnh. Ho¹t ®éng 2:(20 phót) TiÕn hµnh gieo ®ång kim lo¹i Môc tiªu: HS BiÕt c¸ch tiÕn hµnh gieo ®ång kim lo¹i. Ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß GV: H­íng dÉn häc sinh quy tr×nh gieo ®ång kim lo¹i. HS: Ghi nhí qui tr×nh c¸ch tiÕn hµnh bµi thùc hµnh. GV: Lµm mÉu cho häc sinh quan s¸t 2 lÇn vµ yªu cÇu häc sinh lam theo h­íng dÉn cña gv. HS: Lµm theo sù h­íng dÉn cña gv. GV: H­íng dÉn kÜ mét lÇn n÷a vµ yªu cÇu häc sinh c¸c nhãm tiÕn hµnh gieo ®ång kim lo¹i. HS: C¸c nhãm tiÕn hµnh gieo ®ång kim lo¹i vµ tÝnh x¸c suÊt thèng kª kÕt qu¶ vµo b¶ng 6.1 vµ b¶ng 6.2. GV: Yªu cÇu c¸c nhãm b¸o c¸c kÕt qu¶ cña tõng nhãm vµ ghi vµo b¶ng. Néi Dung I/. Gieo ®ång kim lo¹i 1/. Gieo mét ®ång kim lo¹i * LÊy 1 ®ång kim lo¹i cam ®óng c¹nh vµ th¶ r¬i tù do víi ®é cao x¸c ®Þnh lµ (20-30 cm ) xuèng mÆt bµn. * mçi nhãm gieo 150 lÇn. * Th«ng kª vµo b¶ng 6.1. 2/. Gieo hai ®ång kim lo¹i * LÊy hai ®ång kim lo¹i cÇm ®óng c¹nh vµ th¶ r¬i tù do víi ®é cao x¸c ®Þnh lµ ( 20 - 30 cm ) xuèng mÆt bµn. * mçi nhãm gieo 150 lÇn * Thèng kª vµo b¶ng 6.2. Ho¹t ®éng 3:(10 phót) Thèng kª kÕt qu¶ cña Men §en. Môc tiªu: HS biÕt vËn dông x¸c suÊt ®Ó hiÓu ®­îc tû lÖ c¸c lo¹i giao tö, c¸c tû lÖ c¸c kiÓu gen trong 1 cÆp tÝnh tr¹ng. Ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß Néi Dung GV: Yªu cÇu häc sinh lªn ®äc kÕt qu¶ thùc hµnh. 18 Gi¸o ¸n : Sinh häc 9 Gi¸o viªn: Bïi ThÞ Thóy H¶o HS: §¹i diÖn nhãm lªn ®äc lÇn l­ît kÕt qu¶. II/. Thèng kª kÕt qu¶ cña Men §en GV: Yªu cÇu häc sinh c¸c nhãm b¸o c¸o kÕt qu¶ ®· tæng hîp ®­îc cña c¶ 2 b¶ng 6.1 vµ b¶ng 6.2 vµ viÕt b¶n t­êng tr×nh theo mÉu cña gv ®­a ra. HS: B¸o c¸o kÕt qu¶ theo b¶ng mÉu cña gv. GV: H­íng dÉn häc sinh c¸ch viÕt b¶n t­êng tr×nh b¸o c¸o kÕt qu¶ cña bµi thùc hµnh. GV: Yªu cÇu häc sinh liªn hÖ tõ b¶ng + KÕt qu¶ cña b¶ng 6.1 ph¶i cã tû lÖ c¸c giao tö sinh ra tõ con lai F1 lµ : A a. + KÕt qu¶ cña b¶ng b¶ng 6.2 VíI tû lÖ kiÓu gen ë F2 trong lai mét cÆp tÝnh tr¹ng lµ ntn? B¶ng thèng kª kÕt qu¶ thùc hµnh TiÕn hµnh Gieo mét ®ång kim lo¹i Gieo hai ®ång kim lo¹i Nhãm SÊp (S ) Ngöa ( N ) SÊp sÊp Ngöa ngöa (S S ) (NN) 1 2 3 Céng Sè l­îng Tû lÖ % SÊp Ngöa (SN) * NhËn xÐt ®¸nh gi¸ GV: NX tinh thÇn th¸i ®é vµ kÕt qu¶ cña mçi nhãm. GV: Khen nh÷ng nhãm lµm tèt vµ phª b×nh nh÷ng nhãm ch­a cã ý thøc Ho¹t ®éng 4:(10 phót) 4/ Cñng cè GV: Nh¾c l¹i kiÕn thøc c¬ b¶n trong bµi cho häc sinh kh¾c sau kiÕn thøc bµi häc. 5/. H­íng dÉn häc sinh häc ë nhµ: GV: Yªu cÇu häc sinh häc hoµn thµnh bµi thùc hµnh ®Ó tiÕt sau nép . GV: Yªu cÇu häc sinh n/c tr­íc tiÕt 7 iv/. Rót kinh nghiÖm bµi gi¶ng ................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ Ký duyÖt cña tæ chuyªn m«n KÝ duyÖt cña BGH nhµ tr­êng 19 Gi¸o ¸n : Sinh häc 9 Gi¸o viªn: Bïi ThÞ Thóy H¶o Ngµy th¸ng 08 n¨m 2010 Ngµy th¸ng 08 n¨m 2010 Ngµy so¹n : 27 / 09 / 2010 Ngµy gi¶ng: Thø : / 09 / 2010 Thø : / 09 / 2010 TiÕt 7 Bµi 7: Bµi tËp ch­¬ng I i/. Môc tiªu bµi häc: 1/. KiÕn thøc: - HS cñng cè kh¾c s©u vµ më réng nhËn thøc vÒ c¸c quy luËt di truyÒn. - HS biÕt vËn dông lý thuyÕt ®Ó gi¶i c¸c bµi tËp. 2/. Kü n¨ng: - RÌn kü gi¶i bµi tËp di truyÒn b»ng ph­¬ng ph¸p tr¾c nghiÖm vµ kh¸ch quan . - RÌn kÜ n¨ng viÕt s¬ ®å lai. - RÌn kü n¨ng ho¹t ®éng nhãm . 3/. Th¸i ®é : - X©y dùng ý thøc vµ thãi quen häc tËp m«n häc . - G©y ®­îc h­íng thó cho häc sinh . - Gi¸o dôc häc sinh lßng say mª m«n häc. Ii/. §å dïng d¹y häc: * GV: B¶ng phô Mét sè bµi tËp n©ng cao. * HS: Nghiªn cøu bµi ë nhµ vµ «n l¹i kiÕn thøc ë ch­¬ng I. Iii/. TiÕn tr×nh bµi gi¶ng: 1/. æn ®Þnh tæ chøc líp: - æn ®Þnh líp : - kiÓn tra sÜ sè : 9A ; 9B ; 9C 2/. KiÓm tra bµi cò: Ho¹t ®éng 1:(5 phót) HS1: Em h·y nªu ND cña quy luËt ph©n li ? HS2: Em h·y nªu ND cña quy luËt ph©n li ®éc lËp ? 3/. Bµi míi: Ho¹t ®éng 2: (20 phót) H­íng dÉn häc sinh c¸ch gi¶i bµi tËp di truyÒn Môc tiªu: Gióp häc sinh biÕt vµ hiÓu ®­îc 1 sè d¹ng bµi tËp di truyÒn cña Men §en I/. Lai mét cÆp tÝnh tr¹ng 1/ D¹ng 1: BiÕt kiÓu h×nh cña P – x¸c ®Þnh tû lÖ kiÓu h×nh, kiÓu gen ë F1 vµ F2. 20 Gi¸o ¸n : Sinh häc 9
- Xem thêm -