Tài liệu Gia công cơ khí

 • Số trang: 55 |
 • Loại file: PDF |
 • Lượt xem: 284 |
 • Lượt tải: 0
tranvantruong

Tham gia: 14/02/2015

Mô tả:

gia công cơ khí
!" # 4 !" 4 4 44 4 4' !" 4 ' !" ' ' '4 ' !" ; ; ;4 ; ;' ;; ;G ;I ;O ;W !" G : G G4 !" I : I I4 !" O : $ % & # ' % (" )*+,"- . /0 1 ,233333333333333333 ' 5 206 )*+,"- .7( . 6 16/01333333333333333 ' ,"- 8 (" 97 013333333333333333333' : 33333333333 ; ,< =6 8*( >7,"- 333333333333333333; ?. @/A7 . !7 B@C 1 7 D1 3333333333333333; D1 )6/D7 333333333333333333333 ; E" .2A"- "- /D .7( -9 ;F 4 3333333333333G # $ H H 333 I 2," J *+"- J ?J . /0 1 ,2 J 2A6333333333333 I K )*+,"- >* -6 .2A"- .+ . 2 . ?. L/! < M1 .7( J 2A633333I 2," < M1 J A" B 72A" B 6 N7?.3333333333333 O P" 1 Q" L (" =/C J 2A6 = Q 9 ?. NR" B 206 )*+,"- J 2A63333 O ST U V 333333 W ?. J *+"- J ?J -6 .2A"- L/! < M1 J 2A6333333333 W 2," . 7 X" .2A"- "- /D333333333333333 KP" 1*, . ?. "-7@/A" .2A"-33333333333333 ' 5 33333333333333 G -7@/A" .2A"- 3333333333333333333 G -7@/A" .2A"- 4 3333333333333333333 I -7@/A" .2A"- 3333333333333333333 O -7@/A" .2A"- ' 3333333333333333333 W -7@/A" .2A"- ; 3333333333333333333 4Y -7@/A" .2A"- G 3333333333333333333 4 -7@/A" .2A"- I 3333333333333333333 4' -7@/A" .2A"- O 3333333333333333333 4G -7@/A" .2A"- W 3333333333333333333 4O H H3333333333333333 Y # ?. NR" )*+,"- >* L Z"- J *+"- J ?J J A" 1E. . 2 )2[ I 33 Y # ?. NR" )*+,"- >* L Z"- J *+"- J ?J 1K L ("-3333333 ' \ ] ^ I_333333333333 ; E" 12 ?" . /0 N2D . `1 L Z"- J *+"- J ?J J A" 1E. 33333 ; K L ("- . /0 N2D . `1333333333333333333 'Y G33333333 'W O E" )*,. B/,J33333333333333333333 'W O 4 % 6 820 N2! - ?33333333333333333333 ; 5 333333333333333333333333333 ;' 5 & 33333333333333333333 ;; 2! ?" <2A" 2,. 2A"- - /D /0 ,2 ?@ ) Q B/01 a7 ( 8 7 .7Q"- .7( " 6/!7 <2A" 2,. " * 2A"- "- /D . /0 1 ,2 < ?@b 6 .2A"- B6< )2 ,6b 3 c7 N2! ?" " Q@ -67?J . 2 86" =6/A" ) Q< a7/" =+?6 " *C"- a76 1KP" .2A"- "- /D 1 *,. 1/0 1K*+?. B 6 ) Q< )7 D" = d" 1201 "- 6/DJ *+?. 1 6/D" " @ N "- 1K2"- a7 ? 1KP" J ?1 1K6/X"b " 7 . !7 =/! 8 (" J X< .+ B E Q K 01 )+?" *"- =+?6 1P" 1K ,"- .2A"- "- /D ) ,. D7 > [" N/0" 8 (" 97 01 B 2A"- N7(b . 01 )*+,". /0 1 ,2 B/?7,"- .2A"- "- /D <+?6 N/X 1 d"" d"- 87 01 = Q . 01 )*+,"2[ @/07 .7( a7 ? 1KP" .2A"- "- /D 6/D" " @ ) Q =6/D. 1E" 12 ?" .7, 1 /X . 2 1*Q""-7@/A" .2A"- . * N*+,. N !@ N7( P = D@b 7?"- /< 8/C 1 *,. 6/D" =6/D. 1 6/01 B/0 a76 1KP" .2A"- "- /D -6 .2A"- . 2 <2D1 8 (" J X< .+ B E ) Q e 1K*+,1 =+?6 @ =2,"- 8/C B `. J 7,. N*+,. " *C"- . 2[ .2Q" 1 6/07 82?1 6/D" " @ 2D1 8 (" J X< .2? 1 /X .2? " 6/!7 J *+"- ?" .2A"- "- /D B ?. " 7 6/D. 1 6/01 ) DJ a7@ 1KP" .2A"- "- /D -6 .2A"- .2Q" ) Q 8*, 82 8 ?" )*, . 2," N/X 1P< K <2D1 J *+"- ?" .2A""- /D +,J )@? " Z< N (< L (2 " *C"- @/A7 . !7 =/! N6/!7 B6/D" 8 (" 97 01b . 01 )*+,"-b -6 ? 1 Q" b 1 +Q6 -6 " -6 .2A"- . 2 8 (" J X< 3 Z< N ?J *?"- " 7 . !7 9 C 2D6 M1 >7Q K 01 .20 - `"-b " *"- =P B6/0" 1 *?.b B6" "- 6/D< 3 . 2 "/A" 1K2"- a7 ? 1KP" 16/0" Q" ) Q< N2! ?" . 7?"- /< B 2A"- 1 /X 1K ?" B 2(6 " *C"- 1 6/07 82?1b 8 6 J ,< 7?"/< BE" <2"- c7@? !@ 2A . f L (2 1 /A< N/X . 7?"- /< .2? 1 /A< " 6/!7 B6" "- 6/D< = Q B6/0" 1 *?. ) Q< Q" 1K "- = Q2 N+Q6 2?< 86" =6/A" 1 *,. 6/D" " " %+" K !" K7"?6 -7@/[" K7"- 7@ %% %% %% 4Y4Y44'I 4Y4Y4 O' 4Y Y Y4 !" # $ % & # % (" )*+,"- . /0 1 ,2 % (" )*+,"- . 6 16/01 . !" . /0 1 ,2 1K2"- <2D1 " d< .7( " Q < ?@ ].2A"- 1 *?. 4 g'h_ i Y <] j αk YY_] j βk YY_ b . 6/0.k" d< 1K2"- N2? X< 1K2"- <2D1 " d< 1 /2 B/0 2 ,. b YYYY Y l %20 8 (" J < l %20 )*+,"- . 6 16/01 " * " 7 1K2"- <2D1 8 (" J X< b . 6/0. α F %20 J !" 1K d< >*, 1K*C . 2 . 6 16/01 < ?@ "2?6 1K/A" > Q" ) Q< J 7, 17Q"- b ;m β F %20 J !" 1K d< . 6 16/01 J /0 J X< 1K2"- a7 ? 1KP" . /0 1 ,2 b 'm ⇒ i YYYY ] j ;k YY_] j 'k YY_ i WGY ]. 6/0.k" d<_ 4 5 206 )*+,"- . 6 16/01 5 206 )*+,"- . 6 16/01 . 2 1K2"- L ("- =/C . 6 16/01 4b B- ,"- 8 (" 97 01 = Q N M. 1K*"- *, 1 /2 8 (" )*+,"- . 6 16/01 N C . 2 = Q B 206 )*+,"- . 6 16/01 ]L ("- 4 g'n_ 1 9 ?. NR" - !" N7?"- > ,"- 8 (" 97 01 ) Q )2 ,1 =*Q M. 1K*"- > ,"- 8 (" 97 01 " Q@ ) Q .2? 1E" 2X" NR" = Q ) MJ ) ,6 b 8*( >7,"- < ?@ = ," " d"-F 1K "- LR .2A"- "- /D . 7@/A" >7Q"- ]N2! - ? . 7@/A" >7Q"-_ <+?6 N/< ) ,6 6/D7 a7 ( B6" 1/0FB@C 1 7 D1 !" 4 4 : ,< =6 8*( >7,"- e 1K*+,1 >7Q"- ) `J . ?. 1K7,. .2A"- 1 ?. a7 @ 120. N2D . 2 "/A" L/! < M1 ) Q< =6/D. ) Q < M1 1K2"- .7( )2[ φ'Y . R7 < Q6 <2Q" = Q . R7 1 (6 1K2,"- >2 1K7,. - A@ K ?. < ?@ <2?. 1 6/01 LR . 7,6 1 (6 1K2,"- N2D"- = Q = N DJ >2 B ( " d"- -6 (< . 0" .7( )+?J > !7 L2A6 1K+" K2"- . ?. < ?@ . E" 9 ?.b N2Q6 2(6 N2D . E" 9 ?. *+?"- BE" = Q B ( " d"- N6/!7 . f" B / +( ]1K7,. . E" < ?@ .2A"- .7, _ e a7 @ . D7Q"- 1K2"- . ?. < ?@ . /0 L6/0" 1 *,. J X< 44 ?. @/A7 . !7 B@C 1 7 D1 ?. -2?. )*+," L ?" BE" S ?. BE. 1 *+?. B 2A"- . f > [" ) 0@ 1 /2 . 0J . E" 9 ?. ± *+Q"- BE" "-2 Q6 .7( L ,. ) `J . M1 =+?6 2X 1K*+,1 2?1 2X N*+,. ) Q< L Z"- = D1 )6/D7 .2? /D 820 < 8 ?1 1 0J e 1K*+,1 .2? 1 ?. >7,"- N+C 1K7,. = Q NR" *+?"-b >2 N2? N2D . E" 9 ?. =/! N2D 82"- 82"- -6*C N*+Q"- 1 A< 1K7,. = Q < M1 N ?@ J (6 . 2 b BE. 1 *+?. )2[ J (6 N ,1 N*+,. N2D . E" 9 ?. . 2 1 /2 @/A7 . !7 K/A" L (" =/C . 6 16/01 N2D " ?< .7( )2[ ) Q S i b4; = Q BE. 1 *?+. )2[ ) Q φ'YjYbY4; 2," <206 ) `J -6*C )2[ φ'Y = Q L ,. .2? N2D >2A6 1K2"- /D 1 20"- )2[ 206 ) `J -6*C L ,. = Q 1K7,. ) Q <206 ) `J 16/A7 . 7 X" 4 g Yn D1 )6/D7 D1 )6/D7 .7( . 6 16/01 ) Q - "- 9 ?< # ;F 4 .2? . ?. 1 2A"- 820 8 7 2D L/!" 5 k <<4 σB σ7 ; 4 2D K `" U G ÷ 44W 2X . *?. /.)61 l o/K61 Q" J !" 2? 2,. %6 b; ÷ bI 4bY ÷ 4b' Yb; ÷ YbO % 5 2A"- a7 ? Yb Yb ; "- . R7 "/?" = Q . R7 720" 1201 +" . R7 B/?2b .+ 1E" B ?b ) Q< =6/D. 1201 1K2"- N6/!7 B6/D" < Q6 <2Q" = Q K7"- N2D"- 7Q@ 1 /2 .+ 1E" = Q . ?. N6/!7 B6/D" ) Q< =6/D. < Q .2? 1 /X . 2," . ?. < ?. - "B ?. " 7 4 ' E" .2A"- "- /D .7( # ;F ;F 4 6/D1 N2D . (@ 1 0J +" 1 /?J b >/[ " 07 )7@/D" b 1E" N7?. 1201 b>/[ -6 .2A"- .+ "- 9 ?< >/[ N7?. (@ )2 C"- 1201 b P" > ?"- . 6 N7?. .2? 1 /X J *?. 1 ,J 2A"- N M. .2 "-2?1 E1 >2 .2? 8*, -K J E1 2 ? B 6 B/01 16" 2 8 7 B 6 N2A"- N M. .7C"- " 2( "/A" E1 - A@ *?"- 87 01 1 ,2 K =/01 "*?1 bN7?. 92"B 2A"- . !" 7( B *( *?"- 87 01b BE. 1 *+?. 1*+"- N206 2X" NR" + 1E" # ;F ;F 4 2D L/!" 1 0J σ < ÷ ]B 2 ("- ;Y l ;Y J _b . f L Z"- "*( .7( 1 /?J 1 2A"- >7,"2D >/(2 = Q N2D > 6 1 0J δ ≈ δ ≈ ; l ;m b ≈ _ < "/A" ) Q = D1 )6/D7 >2Q" ] .7( 1 /?J ) Q # !" $ H H 2," J *+"- J ?J . /0 1 ,2 J 2A6 *, = Q2 = D1 )6/D7b P" > ,"-b BE. 1 *+?. .7( 2X 1K*+,1 = Q > ,"- 8 (" 97 01 = Q = D1 )6/D7 ) Q # ;F 4 1 1 0@ J *+"- J ?J N7?. ) Q 1 E. +,J " 01 =+?6 1E" . 01 = D1 )6/D7b . ?. @/A7 . !7 B@C 1 7 D1 = Q > ,"- 8 (" 97 01 N C . 2," 0J . E" 9 ?. . /0 1 ,2 J 2A6 1K2"- 8 (" 97 01 Q"- )2 ,1 . 0J 0J . E" 9 ?. *?"- =+?6 J 2A6 N7?. 1K2"- B 72A" . ?1b < [7 B6< )2 ,6b ) Q< B 72A" L Z"< ?@ 2 ,6 J 2A6 " Q@ .2? . 0J . E" 9 ?. BE. 1 *+?. ;F Gb 8 (" 97 01 )2 ,1 =*Q b N2D " ?< Sp i OY µ< K L ("- F4 g nb 1 .2? 8 (" )*+,"- Q"- " d< YYY÷ ;YYY . 6 16/01 4 K )*+,"- >* -6 .2A"- .+ . 2 . ?. L/! < M1 .7( J 2A6 K . ?. L ("- 1*Q F N/0" F ; 1 /2 g n 1 .2? % 6 )/D. . 2 J /?J BE. 1 *+?. . 6 16/01 N7?. ]. E" 9 ?. . 0J _ ]<<_ 5E. 1 *+?. > " "- q Y ÷ ;Y Yb; ;Y ÷ 4Y YbO 4Y ÷4GY bY 6/!7 > !@ " 2( " 01 = ?. . 6 16/01 N7?. ]<<_ G ÷ O 5E. 1 *+?. " 2( " 01 .7( )2[ Y ]<<_ 2?. "- 6/A"- YY ';r U ?" BE" -2?. )*+," ]<<_ 6/D. . `1 N*?1 N*+,. 1 *,. 6/D" " +Q . ?. N2! - ? . 7@/A" >7Q" 6 16/01 N*+,. ) Q< 8 ,. L Z"- . ?. 1 6/01 LR J 7" . ?1 B 2A = Q J 7" . ?1 *+?1 1*, N2D"- = Q L ?" 1*, N2D" 5 2A"- -6 .2A"- " 6/D1 7"- 8 6 BE. 1 *+?. . 6 16/01 N7?. ]<<_b ) 0@ 1 /2 ; 5E. 1 *+?. > " "- q ÷ s G ÷ Y Yb;OY s Y ÷ O YbIYY s O ÷ Y YbO'Y s Y ÷ ;Y bYYY s ;Y ÷ OY b4YY s OY ÷ 4Y b'YY s 4Y ÷ OY bGYY 2," < M1 J A" B 72A" B 6 N7?. 5 6 . 2," < M1 J A" B 72AA" . !" . 7? @? F M1 J A" B 7 A" N (< L (2 >/[ ) Q< B 72A" = Q K7?1 < [7 F M1 J A" B 72AA" J (6 N+" -6 (" " 01b 820 < M1 J A" B 72A" J (6 E1 " 01 201 " 01 . 2," < M1 J A" B 72A" 1K ?" . ?. < M1 .2"-b L D. F M1 a7 " 1K2,"- .7( . 6 16/01 "/A" N/X a7 @ 9720"- >*+?6 2," < M1 J A" B 72AA" " * P" =/C >*+?6 +?6 . ?. . 2," " Q@ 1 >/[ > Q"- ) Q< B 72A"b ) 0@ < [7 ' P" 1 Q" L (" =/C J 2A6 = Q 9 ?. NR" B 206 )*+,"- J 2A6 U (" =/C J 2A6]L (" =/C NE" B/Q<_ 5 206 )*+,"- J 2A6 4b4O 5 c7 ? 1KP" P" 1 Q" J 2A6 c7 ? 1KP" P" 1 Q" J 2A6 1K (6 a7 . ?. L*+?. 8 7 K*+?. /01 L2D J D" B@C 1 7 D1 J (6 =/C L (" =/C = D1 N7?. d" .*? = Q2 L (" =/C = D1 N7?. L2D J D" <2D. < [7 . /0 1 ,2 K < [7 = Q 2DJ )2C6 & L2D J D" ) Q< B 72A" "-*+Q6 1 >7Q"- < [7 = Q 2[" +,J ) Q< B 72A" N/X . /0 1 ,2 K B 72A" & L2D J D" ) Q< )2C6 "-*+Q6 1 >7Q"- 2DJ )2C6 = Q 2[" +,J ) Q< )2C6 . /0 1 ,2 K )2C6 % 7 B 6 8 0@ B 72A" = Q )2C6 1 N/< ) `J K ?J B 72A" )2C6 ) ,6 =+?6 " 7 6/0" Q" . ?. L*+?. 16/0J 1 /2 " * K2?1 B6< )2 ,6 = Q2 B 72A"t -+C B 72A" ) 0@ = D1 N7?.t ) 0@ )2C6 B 2(6 = D1 N7?.t ) Q< 8 ,. = D1 N7?. = Q B6/X< "- 6/D< ST !" ' ' U ?. J *+"- J ?J -6 .2A"- L/! < M1 .7( J 2A6 6 .2A"- < M1 ; /A7 . !7 N ,1 . 0J . E" 9 ?. . 0J I b N2D " ?< S i b4; µ 6 6 N2 ," -. 4 ' /A" "-7@/A" .2A"U Q2 1 2A @ 1 2A 6/D" 1 2A U Q2 16" @ 16" 6/D" L ?" 16" Q6 1 2A U Q2 <2("@ <2("6/D" 16" 7201 1 2A 6/D" <2("7201 16" Q6 16" C F F4 F ' ; G I O W Y ' ; G 0J . E" 9 ?. ] _ ' 4 ' 4 W I I W O I G I 2D " ?< S Sp OY Sp OY Sp OY b4 4b; Sp4Y bG bG YbO 4 bG YbO Yb 4 YbG V F F4 F G ; ' I Y I I ' G ; W G ; G O ; %+ N2! -K J 6 .2A"- < M1 IbWb /A7 . !7 N ,1 . 0J . E" 9 ?. ' b N2D " ?< Sp i 'Y µ 6 6 N2 ," -. 4 /A" "-7@/A" .2A"U Q2 1 2A @ 1 2A U Q2 16" @ 16" Q6 1 2A C 0J . E" 9 ?. ] _ ' ' F F4 ' ; I W F F4 ; I I %+ N2! -K J ' 2D " ?< S Sp OY Sp OY b4 b4 bG 6 .2A"- )2[ Gb 4 /A7 . !7 N ,1 . 0J . E" 9 ?. ' b N2D " ?< Sp i 'Y µ N -. 4 ' /A" "-7@/A" .2A"5 2 " )2X 5 2/?1 16" Q6 1 2A 2 1 2A 7201 16" C 0J . E" 9 ?. ] _ ' F G O W Q6 16" 2 16" 4 Y Y O Sp 'Y b4 b4 4b; YbG O O YbG YbG F G O W 4 %+ N2! -K J 2D " ?< 6 .2A"- < M1 ;b G /A7 . !7 N ,1 . 0J . E" 9 ?. ' b N2D " ?< Sp i 'Y µ 6 6 N2 ," -. 4 /A" "-7@/A" .2A"U Q2 1 2A @ 1 2A 6/D" 1 2A U Q2 L ?" 16" @ 16" 6/D" L ?" 16" Q6 1 2A C F F4 F ' ; G I F G 0J . E" 9 ?. ] _ ' ' ' Y 4 W I Sp OY Sp OY Sp OY 4b; 4b; Sp 4Y bG F F4 I 2D " ?< ; I ' %+ N2! -K J 6 .2A"- )2[ I /A7 . !7 N ,1 . 0J . E" 9 ?. I b N2D " /A" "-7@/A" N -. .2A"6/D" 1 2A 5 2/?1 1 2A 5 2 " )2X 6/D" L ?" 16" 4 5 2/?1 16" 6/D" 16" Q6 1 2A 2 1 2A 6/D" 16" 7201 16" ' Q6 16" 2 16" ?< S i b4; µ 0J . E" C 9 ?. ] _ F ' F4 4 F ; 4 G I Y O Y W Y Y O O 4 O O 2D " ?< Sp OY Sp OY Sp OY Sp 4Y b4 4b; b4 4b; YbO YbG YbG YbG F F4 F G G W I ; W Y O I Y 4 I W Y 4 %+ N2! -K J '4 2," . 7 X" .2A"- "- /D /D 7 X" .2A"- "- /D ) Q . ?. L/! < M1 . 6 16/01 >7Q"- N/X NR" =R . 6 16/01 1K2"- a7 ? 1KP" -6 .2A"" B . N 7 X" .2A"- "- /D >7Q"- +( "-7@/A" .2A"- N !7 16/A" "/A" >7Q"- +( L/! < M1 .2? )*+,"- >* E1 01 N/X -6 (< B ( " d"- 1 6/07 )*+,"- >* -6 .2A"& N A@ b 1 . 2," . 7 X" .2A"- "- /D 1K7Q"- =+?6 . 7 X" N2 )*+Q"- N/X 8 6 820 . 7 X" L Z"2A"2D . E" 9 ?. -6 .2A"- N ,1 N*+,. . 2 B 6 >7Q"- .7Q"- <2D1 . 7 X" .2A"- "- /D . 2 1 01 ( . ?. "-7@/A" .2A"2," L/! < M1 I ) Q . 7 X" .2A"- "- /D b "/A" "2? J (6 N*+,. -6 .2A"- +( "-7@/A" .2A"!7 16/A" 7Q"- L/! < M1 W = Q ) Q< . 7 X" 1 2A N/X -6 .2A"- L/! < M1 I +( "-7@/A" .2A"- N !7 16/A" ' KP" 1*, . ?. "-7@/A" .2A"- % *+"*+"- ?" -7@/A -7@/A" .2A"- 4 ' @ 1 2A @ 16" @ 1 2A @ 16" 5 2 " 5 2/?1 2 6/D" 1 2A 6/D" 16" M1 NR" =R IFOF ; ;F4F ; M1 -6 .2A"; IF W F ,"- < ?@ .2A"- "- 6/DJ ?@ J @ ?@ J @ ;F4F ; GF 4 ?@ B 2 " ;FGF 4 IF G ?@ 16/D" ;FGF 4 ; ?@ 16/D" ;FGF 4 Y ?@ B 2 " 6/D" 1 2A ; G 6/D" 16" 5 2 " K2A % 4 *+"- ?" 4 -7@/A" .2A"@ 1 2A @ 16" @ 1 2A M1 NR" =R M1 -6 .2A"- ,"- < ?@ .2A"- "- 6/DJ IF F F ; ?@ J @ ;F F ;F G ?@ J @ @ 1 2A ;F4F ; IFWF ?@ J @ ' 5 2/?1 2 ?1 7,"- . 7 X" 16" 1 20"- " 01 ) Q 4 )2[ J 7, ) `J L7 )2A"- -6 .2A"- N ,1 . 0J . E" I N/X -6 .2A"- . ?. L/! < M1 .2Q" ) ,6 b =P 8*( >7,"- . 7 X" 16" 1 20"- " 01 "/A" 8 6 820 . 7 X" " 2( *"- >2 -6 .2A"- . E" 9 ?. 4 )2[ J 7, "/A" . 6 J E . /0 1 ,2 8/C . 2 *+"- ?" 4 1K (6 a7 " 6/!7 "-7@/A" .2A"- +" J *+"- ?" b. 6 J E . /0 1 ,2 . 6 16/01 " 2( +" J *+"- ?" >2 B 2A"- J (6 -6 .2A"- . E" 9 ?. 4 )2[ J 7, ) `J L7)2A"N/0" . 0J . E" 9 ?. I 2 N2? b 1 . 2," J *+"- ?" 4 N/X -6 .2A"- . 6 16/01 2X 1K*+,1 !" ; ; ; 5 -7@/A" .2A"- KP" 1*, . ?. L*+?. 1K2"- "-7@/A" .2A"@ 1 2A ; 4 %+ N2! - ? N M1 Sp'Y u ; 2," < ?@ .2A"- "- /D ]U ("- W O g n_ . 2," < ?@ J @ N*?"- G ΓΓ .2? . ?. 1 2A"- 820 %20 . 0J 120. N2D 1K7,. . E" O ,< =6 120. N2D 1K7,. . E" Y F ;YY =2Q"-kJ 7?1 2A"- 87 01 N2D"- .+ . E" Y 5v %20 . 0J L*+?. 16/0" L Q" < ?@ O U*+?. 16/0" L Q" < ?@ 2,. 4 b; l OY <2 7Q"- . 201 N/X NR" =R L D. 1*, >2 .2Q" ) ,6 5/,J . M1 L Z"- <2( B/,J )6/A" N2D"; ; 2," >7,"- .7, . `1 ]U ("- ' W4 g n_ 2," )2 ,6 > 2 J @ < M1 N !7 K d"- . `J < (" +,J B6< .*?"- U5O 2A"- 820 .7( > 2 ] L ("- 'FW; g n _ *+Q"- BE" "-2 Q6 .7( > 2 J @ i YY ]<<_ 6/!7 K2D"- .7( > 2 U i ;Y ]<<_ *+Q"- BE" )2[ .7( > 2 > i 4]<<_ %20 K d"- .7( > 2 O K d"; G 7,"- .7, B6/X< 1K 7Q"- 1 *+?. . MJ N/X N2 BE. 1 *+?. ; I 7"- >R. 1K+" "-72D6 /<7"96 ; 4 -7@/A -7@/A" .2A"- 4 ;4 KP" 1*, . ?. L*+?. 1K2"- "-7@/A" .2A"@ 4 < M1 L/A" ; 4 4 %+ N2! - ? N M1 u Sp'Y u ;4 2," < ?@ .2A"- "- /D ?@ J @ "- "- G O4 2A"- 820 .7( < ?@ ]L ("-WF Obg n_ %20 . 0J 120. N2D 1K7,. . E" O ,< =6 120. N2D 1K7,. . E" YF ;YYI =2Q"-kJ 7?1 2A"- 87 01 N2D"- .+ . E" bI 5v %20 . 0J L*+?. 16/0" L Q" < ?@ O U*+?. 16/0" L Q" < ?@ 2,. 4 b; l OY <2 5 206 . *C B 20"- . /0 4 L D. 1*, >2 b <2D1 B 206 N/X B 20"- . /0 L D. 1*, .2Q" ) ,6 N2!"- 1 +Q6 >7Q"- N/X B/,J . M1 . 6 16/01 ;4; 2," >7,"- .7, . `1 %*( >7,"- > 2 J @ Nq L < M1 K d"- - `" < (" 1 /?J -62? G ; 5E. 1 *+?. > 2 ]U ("- 'FO' g n_ *+Q"- BE" "-2 Q6 i4YY ]<<_ 6/!7 K2D"- .7( > 2 Ui G ]<<_ *+Q"- BE" )2[ >i;Y ]<<_ %20 K d"- pi4Y ]K d"-_ ; 4 G 7,"- .7, B6/X< 1K 1 *+?. . MJ ; 4 I 7"- >R. 1K+" "-72D6 /<7"96 ; -7@/A" .2A";; KP" 1*, . ?. L*+?. 1K2"- "-7@/A" .2A"@ 1 2A ; ; 4 %+ N2! - ? N M1 Sp'Y u Sp'Y ; 2," < ?@ .2A"- "- /D ?@ J @ "- "- G O4 ?. 1 2A"- 820 .7( < ?@ " * "-7@/A" .2A"- 4 ; ' 2," N2! - ? 7Q"- J 6/0" 1@Q N/X NR" =R < M1 N ?@ L D. 1*, >2 7Q"- 4 . 201 1@Q +( < M1 L/A" N/X NR" =R 4 L D. 1*, >2 7Q"- . 201 1@Q N/X NR" =R L D. 1*, >2 .2Q" ) ,6 5/,J . M1 . 6 16/01 L Z"- <2( B/,J ; ; 2," >7,"- .7, . `1 %*( >7,"- > 2 J @ Nq - `" 1 /?J -62? = D1 )6/D7 G ; 5E. 1 *+?. > 2 ]U ("- 'FO' g n_ *+Q"- BE" "-2 Q6 i4YY ]<<_ 6/!7 K2D"- .7( > 2 Ui'Y ]<<_ *+Q"- BE" )2[ >i;Y]<<_ %20 K d"- pi G ]K d"-_ ; G 7,"- .7, B6/X< 1K 1 *+?. . MJ ; I 7"- >R. 1K+" "-72D6 /<7"96 ; ' -7@/A" .2A"- ' ;' KP" 1*, . ?. L*+?. 1K2"- "-7@/A" .2A"@ 16" ; ' 4 %+ N2! - ? N M1 4b; u ;' 2," < ?@ .2A"- "- /D ]U ("- W O g n_ 620"- " * "-7@/A" .2A";'' 2," N2! - ? 620"- " * "-7@/A" .2A"; ' ; 2," >7,"- .7, . `1 620"- " * "-7@/A" .2A"; ' G 7,"- .7, B6/X< 1K 620"- " * "-7@/A" .2A"; ' I 7"- >R. 1K+" "-72D6 620"- " * "-7@/A" .2A"; ; -7@/A" .2A"- ; ;; KP" 1*, . ?. L*+?. 1K2"- "-7@/A" .2A"@ <2("; ; 4 %+ N2! - ? N M1
- Xem thêm -


Xemtailieu.com là thư viện tài liệu trực tuyến, nơi chia sẽ trao đổi tài liệu như luận văn đồ án, sách, giáo trình, đề thi, truyện đọc.v.v.. Với kho tài liệu khủng lên đến hàng triệu tài liệu tại Xemtailieu.com hy vọng đáp ứng được nhu cầu của các thành viên.