Tài liệu đề thi trắc nghiệm quản trị chất lượng

  • Số trang: 7 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 26931 |
  • Lượt tải: 37
luanvanviet

Tham gia: 25/04/2016

Mô tả:

TRẮC NGHIỆM :MÔN QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG 1>Theo tiêu chuẩn iso 9000 sản phẩm là A. Kết tinh của lao động B. Tất cả hang hóa được trao đổi trên thị trường. C. Tất cả các cau tren D. Kết quả của các hoạt động hay quá trình. DAP AN D 2> Sản phẩm cơ bản là A. Những sản phẫm có tính kỹ thuật cơ bản mà khách hang mong đợi khi mua để thỏa mãn nhu cầu. B. Những sản phẩm đáp ứng nhu cầu cơ bản của khách hang C. Những sản phẩm có chất lượng đạt loại trung bình hoặc thấp. D. Tất cả sai. DAP AN : A 3> Để tăng tính cạnh tranh cho sản phẩm ta cần tác động trước hết vào: A. Các thuộc tính công dụng B. Các thộc tính thụ cảm C. Quảng cáo D. Giảm giá bán DAP AN: B 4> tổn thất lớn do chất lượng tồi gây ra là: A. Mất long tin của khách hang B. Tai nạn lao động C. Tỷ lệ phế phẩm cao D. Chi phí kiểm tra lớn DAP AN A 5> Thuộc tính thụ cảm của sản phẩm là: A. Giá bán B. Độ an toàn của sản phẩm khi sử dụng C. Chi phí sản xuất ra sp D. Cảm nhận khi sử dụng sp DAP AN : D 6> Thuộc tính công dụng của sản phẩm : A. Mức do65 an toàn khi sử dụng B. Khả năng thỏa mãn một loaij nhu cầu nào đó C. Mức độ ô nhiễm moi trường gây ra D. Tát cả đều đúng. DAP AN :B 7> phần cứng của sản phẩm lien quan đến : A. khả năng tài chính của nhà sản xuất B. các yếu tố về kỹ thuật C. kết quả hoạt động của các quá trình D. các thuộc tính hạn chế của sản phẩm DAP AN : D 8>theo anh chị phàn nàn loại nào của khách hang là quan trọng nhất? A. về tuổi thọ sp B. về thời hian hang quá chậm>X> C. về giá cả hơi cao D. về công suất thiết bị DAP AN :B 9>yếu tố nào sau đây không thuôc nhom yeu to bên trong ảnh hưởng đến chất lượng? A. trình độ nhân lực B. khả năng tài chính C. hội nhập D. thực trạng máy móc. DAP AN :C 10>yếu tố nào sau đây không thuộc yếu tố bên ngoài A. hiệu lực của cơ chế quản lý B. xu hướng xã hội C. nhu cầu , trình độ phát triển của nền kinh tế D. trình độ quản lý của tổ chức DAP AN :D 11>qui tắc 3P có nghĩa là: A. hiệu năng B. giá cả thỏa mãn C. cung cấp đúng thời điểm D. tất cả DAP AN :D 12 >tính nguyên tắc về chất lượng, bài học nào là quan trọng nhất ? A. Chất lượng không đòi hỏi nhiều tiền B. Ai chiu trach nhiem ve chất lượng C. Quan niệm đúng về chất lượng D. Chất luong đo bằng SCP DAPAN :C 13 > qui tắc 3P trong quản lý có thể thực hiện là nhờ : A. Tính SCP B. Ap dungSCP C. Ap dụng PDCA D. Tát cả DAP AN :D 14>một tổ chức có hoạt động kiểm tra chặt chẽ sẽ đảm bảo : A. Tất cả sp đều đạt chất luong B. Ko co sp lỗi C. Mọi khahs hàng đều hài lòng D. Tất cả sai DAP AN :D 15>Muốn đảm bảo chất lượng với khách hàng, tì phải thỏa mãn k/h nội bộ : A. đúng B. Sai DAP AN :A 16> để thực hiện nghịch biến chất lượng tăng, giá hạ chúng ta cần phải : A. Giảm chi phí lao dộng B. Giam chi phí phòng ngừa C. Giảm SCP D. Giảm chi phí nguyên vật liệu DAP AN : C 17 > nội dung « mọi tổ chức đề phụ thuộc vào khách hàng của mình và vị thế cần hiểu các nhu cầu hiện tại và tương lai của k/h...... >> là nội dung của nguyên tắc : A. Sự tham gia của mọi người B. Vai trò của lãnh đạo C. Cách tiếp cận theo quá trình D. Huong vao k/h DAP AN: D 18> K/H bên ngoài có thể là những đoií tuong A. Nguoi tieu dung, k/h hien tai k/h tiem nang, nha cung cap B. Lãnh đạo, tổ trưởng tổ kỹ thuật C. Lãnh đạo, nhân viên D. Tất cả đều đúng DAP AN :D 19> chi phí ẩn- SCP la bieu thi : A. Chi phi khong phu hop B. Chi ph khong nhin thay duoc C. Chi phi can cat giam D. Tat ca cau tren DAP AN: D 20> quản trị chat luong la mot hệ thống các phương pháp , các hoạt động tác nghiệp được sử dụng để ddieuf hành nhằm nâng cao chất luong o tat cả mọi khâu hoạt động của tổ chức: A. Đúng< x> B. Sai DAP AN: A 21>để nâng cao vị thế cạnh tranh của doanh nghiệp, cần phải đầu tư chiều sâu: A. Đỏi mới công nghệ B. Tổ chức lại quy trình C. Đảo tạo huấn luyện D. Thuê chuyên gia nước ngoài. DAP AN :C 22> đo là hoạt động nhằm A. Xác định giá trị tuyệt đối của một chỉ tiêu chất lượng B. Đo lường giá trị thực của chỉ tiêu chất lượng C. Định ra một định lượng giá trị của một chỉ tieu chất lượng D. Các câu trên DAP AN: D 23> vị the cạnh tranh của một tổ chức thể hiện thong qua các chỉ tiêu như tỷ suất lợi nhuận doanh số , sự tăng về số lượng nhân viên A. Đúng B. Sai DAP AN: B 24>để phản ánh một cách tương đối về chất lượng ta căn cứ vào: A. Kph B. Tc C. Mq D. N DAP AN: C 25>trình độ chất lượng Tc là một chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật, làm cơ sở để thẩm định là : A. đúng B. sai DAP AN :B 26>hệ số hiệu quả sử dụng sản phẩm dc xác định thong qua: A. Trình độ chất lượng sp B. Chất lượng toàn phần< X> C. Chi phí sx D. Cả A và B DAP AN : B 27>cơ sở để xác định cá thể quan trọng nhất để cải tiến chất lượng trong biểu đồ pasreto : A. nguyên tắc 80 :20 và điểm gãy< X> B. nguyên tắc độ biến động của dữ liệu C. nguyên tắc số đông D. tất cả sai. DAP AN : A 28>chọn từ còn thiếu ; « ............ » tập trung vào việc làm thế nào để thực hiện công việc mà không gây ra sai lỗi hay khuyết tật : A. 6 sigma B. Lean manufactury C. TQM D. 5S DAP AN: A 29 > sản xuất tinh gọn la tên gọi của pp quản lý: A. 6 sigma B. Lean manufacturing C. Benchmarking D. Không có câu nào đúng DAP AN :B 30>ISO 9000 là bộ tiêu chuẩn quốc tế về: A. Hệ thống quản lý chất lượng B. Quản lý moi truong C. Huong dan kiem tra chat luong D. Huong dan kiem tra tai chinh doanh nghiep. DAP AN :A 31>bộ tiêu chuẩn ISO 9000 gồm có mấy tiêu chuẩn: a. 1 B. 2 C. 3 D. 4 DAP AN: D 32> tiêu chuẩn nào làm chuẩn mực để đánh giá chứng nhận: A. ISO 9000:2005 B. ISO 9001:2008 C. ISO 9004: 2009 D. Tất cả câu trên DAP AN: B 33>tiêu chuẩn nào đảm bảo chất lượng đối với k/h ngoài doanh nghiêp: A. ISO 9001 B. 9004 C. 8402 D. 19011 DAP AN: A
- Xem thêm -