Tài liệu Công nghệ atm giải pháp truyền dẫn của mạng b-isdn

  • Số trang: 44 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 393 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Tham gia: 27/02/2015

Mô tả:

Công nghệ ATM giải pháp truyền dẫn của mạng B-ISDN
Lêi nãi ®Çu Ngµy nay víi sù ph¸t triÓn cña khoa häc kü thuËt, c¸c nhu cÇu cña con ngêi còng ngµy cµng ®ßi hái cao h¬n cho cuéc sèng. Nhu cÇu vÒ sö dông c¸c c«ng nghÖ trong viÔn th«ng mét c¸ch cã hiÖu qu¶ nhÊt còng trë nªn rÊt bøc thiÕt. Vµ lÜnh vùc nµy ®îc coi lµ mét trong nh÷ng nÒn t¶ng ®Ó ®¸nh gi¸ sù ph¸t triÓn cho mçi quèc gia. Sù ph¸t triÓn cña nghµnh viÔn th«ng ®· chøng minh cho ®iÒu nµy. Tõ nh÷ng øng dông thiÕt thùc mµ nã ®em l¹i, ®· kh«ng ngõng thóc ®Èy sù nghiªn cøu, t×m hiÓu vÒ nh÷ng kü thuËt míi cã thÓ ®em l¹i nhiÒu lîi Ých h¬n. Vµo nh÷ng n¨m 80 ta l¹i chøng kiÕn mét lÇn n÷a sù bïng næ trong lÜnh vùc ®iÖn tö vµ tin häc, c«ng nghÖ k¸c nµy ®· cho phÐp chÕ t¹o c¸c bé vi xö lý rÊt cao, kÝch thíc nhá, gi¸ ph¶i ch¨ng. ChÊt lîng c¸c linh kiÖn ®iÖn tö kh¸c còng ®îc c¶i thiÖn râ rÖt. C¸c c«ng nghÖ míi nh c¸p quang, VLSI cho ph¸p truyÒn vµ xö lý th«ng tin rÊt nhanh chãng. C¸c m¸y tÝnh c¸ nh©n ®· trë nªn phæ biÕn lµm cho nhu cÇu vÒ nhiÒu lo¹i h×nh dÞch vô viÔn th«ng kh¸c nhau nh: tho¹i, sè liÖu, video,... ®Òu t¨ng lªn m¹nh mÏ. Tuy nhiªn c¸c m¹ng viÔn th«ng hiÖn t¹i kh«ng cßn ®¸p øng ®îc c¸c nhu cÇu ngµy cµng cao cña ngêi sö dông. XuÊt ph¸t tõ nh÷ng h¹n chÕ cña m¹ng viÔn th«ng hiÖn t¹i, cïng víi nh÷ng nhu cÇu cña ngêi sö dông ®· ¶nh hëng m¹nh mÏ ®Õn sù ph¸t triÓn cña c«ng nghÖ viÔn th«ng mµ tríc tiªn lµ sù ra ®êi cña m¹ng tæ hîp dÞch vô sè b¨ng hÑp (N-ISDN). Tuy nhiªn N-ISDN vÉn cha ®ñ kh¶ n¨ng ®¸p øng c¸c dÞch vô míi. Do vËy m¹ng tæ hîp dÞch vô sè b¨ng réng Broadband ISDN (hay B-ISDN)®· ®îc x©y dùng. Dùa trªn nh÷ng u viÖt cña ATM vµ ®Æc thï cña m¹ng viÔn th«ng hiÖn t¹i, ITU-T ®· chän gi¶i ph¸p truyÒn t¶i kh«ng ®ång bé ATM (Asynchronous Transfer Mode) lµ ph¬ng ph¸p truyÒn t¶i cho m¹ng BISDN. NhËn thøc ®îc tÇm quan träng vµ híng ph¸t triÓn trong t¬ng lai cña m¹ng nªn em muèn t×m hiÓu, nghiªn cøu vÒ øng dông vµ ho¹t ®éng cña m¹ng nµy mµ cô thÓ h¬n lµ gi¶i ph¸p truyÒn t¶i kh«ng ®ång bé ATM trong B-ISDN. Em ®· chän ®Ò tµi cho §å ¸n tèt nghiÖp cña m×nh lµ: “ C«ng nghÖ ATM gi¶i ph¸p truyÒn dÉn cña m¹ng B-ISDN ”. Néi dung ®å ¸n gåm 4 ch¬ng: Ch¬ng I: Tæng quan vÒ m¹ng viÔn th«ng. Ch¬ng II: C«ng nghÖ ATM. Ch¬ng III: Ho¹t ®éng vµ øng dông cña ATM trong m¹ng B-ISDN. Ch¬ng IV: Tæng quan vÒ kiÕn tróc m¹ng B-ISDN. Trong phÇn B¸o c¸o nµy do thêi gian cã h¹n em míi chØ nghiªn cøu ®îc 2 ch¬ng ®Çu cña ®å ¸n lµ nh÷ng g× s¬ lîc nhÊt cßn phÇn chÝnh em xin ®îc tr×nh bµy tiÕp trong ®å ¸n . Sau cïng cho phÐp em ®îc bµy tá lêi c¶m ch©n thµnh tíi thÇy lª t©n ph¬ng ®· híng dÉn em trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn ®å ¸n nµy. Ch¬ng I TæNG QUAN VÒ M¹NG viÔn th«ng 1.1. §Æc ®iÓm m¹ng viÔn th«ng hiÖn nay. 1.1.1. C¸c kh¸i niÖm trong m¹ng viÔn th«ng. 1.1.1.1 Kh¸i niÖm m¹ng viÔn th«ng. M¹ng viÔn th«ng lµ tËp hîp tÊt c¶ c¸c thiÕt bÞ viÔn th«ng vµ ph¬ng thøc dïng ®Ó truyÒn th«ng tin gi÷a nh÷ng ngêi sö dông khi thùc hiÖn c¸c dÞch vô t¬ng øng. C¸c dÞch vô viÔn th«ng bao gåm c¸c dÞch vô truyÒn tÝn hiÖu tho¹i, dÞch vô truyÕn sè liÖu, truyÒn h×nh ...... 1.1.1.2. ThiÕt bÞ cÊu thµnh m¹ng. Theo quan ®iÓm phÇn cøng th× m¹ng viÔn th«ng chØ bao gåm c¸c thiÕt bÞ cÊu thµnh m¹ng ®ã lµ thiÕt bÞ ®Çu cuèi, thiÕt bÞ chuyÓn m¹ch vµ thiÕt bÞ truyÒn dÉn . • ThiÕt bÞ ®Çu cuèi Lµ nh÷ng thiÕt bÞ giao tiÕp gi÷a m¹ng viÔn th«ng vµ ngêi sö dông. Nã cã nhiÖm vô chuyÓn ®æi th«ng tin sang tÝn hiÖu ®iÖn ( ë bªn ph¸t) vµ chuyÓn tÝn hiÖu ®iÖn thµnh th«ng tin ban ®Çu ( ë bªn nhËn). §ång thêi thùc hiÖn trao ®æi c¸c tÝn hiÖu ®iÒu khiÓn gi÷a ngêi sö dông vµ m¹ng viÔn th«ng . • ThiÕt bÞ chuyÓn m¹ch Chøc n¨ng chÝnh lµ thiÕt lËp ®êng truyÒn dÉn gi÷a c¸c thiÕt bÞ ®Çu cuèi cho mét m¹ng viÔn th«ng. ChuyÓn m¹ch cã thÓ ®îc ph©n ra lµ chuyÓn m¹ch néi h¹t vµ chuyÓn m¹ch chuyÓn tiÕp: _ ChuyÓn m¹ch néi h¹t lµ chuyÓn m¹ch cung cÊp trùc tiÕp tuyÕn truyÒn dÉn tíi thuª bao. _ ChuyÓn m¹ch chuyÓn tiÕp lµ chuyÓn m¹ch cung cÊp truyÒn tuyÕn dÉn gi÷a c¸c chuyÓn m¹ch néi h¹t. • ThiÕt bÞ truyÒn dÉn Lµ thiÕt bÞ ®îc sö dông ®Ó truyÒn c¸c tuyÕn truyÒn dÉn mµ thiÕt bÞ chuyÓn m¹ch ®· thiÕt lËp .Tuú theo tÝnh chÊt truyÒn dÉn mµ cã c¸c kiÓu truyÒn dÉn vµ thiÕt bÞ truyÒn dÉn t¬ng øng. Cã thÓ lµ c¸p quang, c¸p ®ång trôc, vi ba, vÖ tinh .... 1.1.1.3. Kü thuËt m¹ng viÔn th«ng. Kü thuËt m¹ng viÔn th«ng lµ kü thuËt cÇn thiÕt ®Ó kÕt hîp c¸c thiÕt bÞ cÊu thµnh m¹ng thµnh mét m¹ng ®ång nhÊt. Kü thuËt nµy bao gåm: Kü thuËt cÊu h×nh m¹ng líi, kü thuËt ®¸nh sè, tÝnh cíc, ®ång bé, b¸o hiÖu, ®¶m b¶o chÊt lîng ,liªn l¹c ... * Kü thuËt cÊu h×nh m¹ng líi: ®Ó x¸c ®Þnh c¸ch tæ chøc c¸c thiÕt bÞ cÊu thµnh m¹ng. Kü thuËt nµy ph¶i kÕt hîp g¾n víi viÖc quy ho¹ch vÞ trÝ tæng ®µi, vÞ trÝ thuª bao sao cho ®¶m b¶o hiÖu qu¶ truyÒn dÉn th«ng tin, lu lîng, chÊt lîng vµ c«ng t¸c qu¶n lý m¹ng. Cã rÊt nhiÒu c¸ch tæ chøc m¹ng líi nh m¹ng h×nh sao, m¹ng h×nh líi. * Kü thuËt ®¸nh sè: ®Ó x¸c ®Þnh cho mçi thuª bao mét m· sè riªng biÖt .Qua m· sè nµy ta cã thÓ n¾m b¾t ®îc mét c¸ch ®Çy ®ñ th«ng tin vÒ thuª bao ®ã nh dÞch vô cña thuª bao ®ã lµ kiÓu dÞch vô g× , truyÒn dÉn ra sao , vÞ trÝ ë ®©u ..... * Kü thuËt tÝnh cíc: x¸c ®Þnh ph¬ng ph¸p tÝnh cíc cho c¸c thuª bao ®èi víi c¸c kiÓu dÞch vô viÔn th«ng kh¸c nhau. Trªn c¬ së c¸c kh¸i niÖm vÒ m¹ng viÔn th«ng, tr¶i qua c¸c giai ®o¹n ph¸t triÓn, cã thÓ thÊy mét sè ®Æc ®iÓm næi bËt cña m¹ng viÔn th«ng hiÖn nay. 1.1.2. C¸c ®Æc ®iÓm cña m¹ng viÔn th«ng hiÖn nay. Ngµy nay, trªn thÕ giíi ®ang tån t¹i rÊt nhiÒu dÞch vô viÔn th«ng, øng víi mçi kiÓu th«ng tin mµ ngêi sö dông cÇn trao ®æi th× l¹i cã mét lo¹i dÞch vô t¬ng øng, øng víi mçi lo¹i dÞch vô nµy l¹i cã Ýt nhÊt mét lo¹i m¹ng riªng biÖt ®Ó phôc vô cho dÞch vô ®ã. Vµ kÕt qu¶ lµ hiÖn nay ®ang tån t¹i song song rÊt nhiÒu m¹ng dÞch vô viÔn th«ng kh¸c nhau nh: M¹ng Telex: Dïng ®Ó göi c¸c bøc ®iÖn díi d¹ng c¸c kÝ tù ®îc m· ho¸ b»ng 5 bit (m· Baudot) . Kh«ng truyÒn ®îc c¸c th«ng tin tho¹i, th«ng tin vÒ h×nh ¶nh c¶ ®éng vµ tÜnh ...Tèc ®é truyÒn thÊp ( tõ 75 ®Õn 300 bit /s). M¹ng ®iÖn tho¹i c«ng céng: (POST – Plain Old Telephone Service). Nhãm th«ng tin tiÕng nãi ®îc sè ho¸ vµ chuyÓn m¹ch ë hÖ thèng chuyÓn m¹ch PSTN(Public Switch Telephone Network) lµ tæng ®µi ®iÖn tö sè cã chøa c¸c ch¬ng tr×nh lµm viÖc lËp tr×nh s½n.TÝn hiÖu truyÒn dÉn trong m¹ng lµ c¸c tÝn hiÖu tho¹i ®· ®îc sè ho¸. Cã thÓ truyÒn b»ng c¸p ®ång trôc hoÆc c¸p quang. Gi÷a hai thiÕt bÞ ®Çu cuèi cã mét kªnh ®îc thiÕt lËp s½n tríc khi cã cuéc gäi. V× thÕ m¹ng ®iÖn tho¹i cã thÓ ®îc gäi lµ mét m¹ng chuyÓn m¹ch kªnh ( Circuit – Switching). M¹ng truyÒn sè liÖu: dïng ®Ó trao ®æi sè liÖu gi÷a c¸c thiÕt bÞ ®Çu cuèi lµ c¸c m¸y tÝnh. M¹ng nµy sö dông ph¬ng ph¸p chuyÓn m¹ch kªnh hoÆc chuyÓn m¹ch gãi ( Packet-Switching). NghÜa lµ sè liÖu tríc khi truyÒn dÉn trong m¹ng sÏ ®îc chia thµnh c¸c gãi tin. C¸c gãi tin nµy sÏ ®îc truyÒn qua c¸c nót m¹ng ®Ó ®Õn ®îc tr¹m ®Ých th«ng qua ®Þa chØ t¹i c¸c gãi tin ®ã . M¹ng sè liÖu ®ang rÊt ph¸t triÓn víi nhu cÇu sö dông ngµy cµng cao. .............. Mçi m¹ng trªn ®îc thiÕt kÕ cho c¸c dÞch vô riªng biÖt vµ kh«ng thÓ sö dông cho c¸c môc ®Ých kh¸c. NÕu ngêi sö dông muèn sö dông mét trong c¸c lo¹i h×nh dÞch vô trªn th× hä ph¶i ®¨ng kÝ víi nhµ cung cÊp dÞch vô ®ã. NÕu muèn sö dông mét lóc nhiÒu lo¹i h×nh th× ph¶i trang bÞ nhiÒu lo¹i thiÕt bÞ ®Çu cuèi, thiÕt bÞ chuyÓn m¹ch, thiÕt bÞ truyÒn dÉn. Bªn c¹nh ®ã, mçi m¹ng l¹i yªu cÇu ph¬ng ph¸p thiÕt kÕ, s¶n xuÊt, vËn hµnh, b¶o dìng kh¸c nhau… Do ®ã hÖ thèng viÔn th«ng hiÖn nay cã rÊt nhiÒu nhîc ®iÓm: • ChØ truyÒn ®îc c¸c dÞch vô ®éc lËp t¬ng øng tõng m¹ng.ThiÒu mÒm dÎo, linh ho¹t trong truyÒn dÉn, chuyÓn m¹ch khi cã c¸c kü thuËt hay c«ng nghÖ míi. • KÐm hiÖu qu¶ trong viÖc b¶o dìng, vËn hµnh, chia sÎ tµi nguyªn cho c¸c m¹ng kh¸c cïng sö dông. • H¹n chÕ sù ph¸t triÓn cña nhiÒu lo¹i h×nh dÞch vô míi. Tãm l¹i, hÖ thèng viÔn th«ng ngµy nay cßn nhiÒu nhîc ®iÓm trong khi c¸c yªu cÇu cña ngêi sö dông ngµy cµng cao. §iÒu nµy lµm cho hÖ thèng viÔn th«ng cò kh«ng cßn ®¸p øng ®îc, cÇn cã mét m¹ng thÝch hîp nh»m ®¸p øng c¸c nhu cÇu trªn cña ngêi sö dông vµ tõ nh÷ng lý do ®ã ®· t¹o ®iÒu kiÖn cho viÖc ra ®êi mét hÖ thèng viÔn th«ng míi víi nhiÒu tiÖn Ých h¬n, phôc vô ®îc nhiÒu h¬n c¸c yªu cÇu cña ngêi sö dông còng nh ®Ó t¬ng xøng víi sù ph¸t triÓn lín m¹nh cña c¸c ngµnh khoa häc kü thuËt kh¸c. 1.1.3. Sù ra ®êi cña m¹ng b¨ng réng B-ISDN. 1.1.3.1. Sù ra ®êi cña ISDN (Intergrated Services Digital Network). Vµo ®Çu nh÷ng n¨m 80, thuËt ng÷ ISDN b¾t ®Çu ®îc nh¾c ®Õn nhiÒu. Nã cã nghÜa lµ mét m¹ng sè tÝch hîp ®a dÞch vô. Cã thÓ hiÓu ®ã lµ sù liªn kÕt c¸c dÞch vô viÔn th«ng b×nh thêng nh tho¹i, sè liÖu, truyÒn h×nh...th«ng qua c¸c ph¬ng tiÖn truyÒn dÉn th«ng tin sè nh c¸p quang, vi ba vµ vÖ tinh. ISDN cung cÊp ®êng nèi tÝn hiÖu sè theo kiÓu ®iÓm nèi ®iÓm gi÷a hai thiÕt bÞ ®Çu cuèi. Nã cã kh¶ n¨ng t¶i tÊt c¶ c¸c kiÓu th«ng tin nh tho¹i, sè liÖu, ®å ho¹, v¨n b¶n vµ h×nh ¶nh trªn cïng mét ®êng dÉn sè ®ã. Dùa vµo c¸c dÞch vô th«ng tin cña ISDN, ngêi ta cßn ®a ra ®Þnh nghÜa vÒ ISDN trªn c¬ së kü thuËt chuyÓn m¹ch. §ã lµ sù kÕt hîp gi÷a chuyÓn m¹ch kªnh vµ chuyÓn m¹ch gãi ®Ó t¹o thµnh mét m¹ng tæng thÓ ®¸p øng hÇu hÕt c¸c lo¹i h×nh dÞch vô cña ngêi sö dông. Ngêi ta ®a ra s¬ ®å cÊu tróc cña ISDN lµ: C¸c tÝn hiÖu OA & M Gate way ISDN User ChuyÓn m¹ch kªnh ChuyÓn m¹ch gãi Gate way ISDN User C¸c dÞch vô kh¸c Giao diÖn ISDN H×nh 1.1 S¬ ®å cÊu tróc tæng qu¸t ISDN CÊu tróc cña ISDN bao gåm: C¸c tÝn hiÖu OA&M lµ mét m¹ng qu¶n lý m¹ng ISDN C¸c bé phËn chuyÓn m¹ch kªnh ®Ó phôc vô cho c¸c dÞch vô sö dông ph¬ng thøc chuyÓn m¹ch kªnh. C¸c bé phËn chuyÓn m¹ch gãi ®Ó phôc vô cho c¸c dÞch vô sö dông ph¬ng thøc chuyÓn m¹ch gãi. C¸c ph¬ng tiÖn truyÒn th«ng kh¸c: Gateway ISDN: cæng ISDN ®Ó t¨ng cêng ®¨ng ký khi cÇn truy nhËp vµo m¹ng. Giao diÖn ISDN: lµ giao diÖn duy nhÊt gi÷a ngêi dïng vµ m¹ng. Ngêi ta ph©n chia giao diÖn nµy nµy ra lµm hai lo¹i: Giao diÖn BRI – ISDN: ®©y lµ giao diÖn tèc ®é c¬ b¶n. Tèc ®é cña giao thøc nµy lµ 144Kb/s, gåm cã hai kªnh B vµ mét kªnh D: • Kªnh B lµ kªnh truyÒn sè liÖu, h×nh ¶nh, d÷ liÖu theo ph¬ng thøc chuyÓn m¹ch kªnh hoÆc chuyÓn m¹ch gãi víi tèc ®é duy nhÊt 64Kb/s. • Kªnh D lµ kªnh truyÒn tÝn hiÖu b¸o hiÖu tèc ®é c¬ së. Tèc ®é cña giao diÖn lµ 1544Kb/s, gåm cã 24 kªnh 64Kb/s. Mçi kªnh ho¹t ®éng nh mét kªnh b¸o hiÖu 64Kb/s hoÆc chuyÓn m¹ch gãi. Víi hai giao diÖn BRI & PRI, ISDN cã thÓ phôc vô ngêi sö dông t¶i c¸c phÇn mÒn tõ Internet xuèng, dïng trong c¸c øng dông ®iÒu khiÓn tõ xa nh: gi¸o dôc vµ mua hµng,..., dïng ®Ó tæ chøc c¸c héi nghÞ qua mµn h×nh...nhng vÊn ®Ò ®Æt ra lµ tèc ®é truyÒn dÉn. Tèc ®é truyÒn dÉn cña ISDN vÉn cßn h¹n chÕ trong c¸c lÜnh vùc nh dÞch vô thêi gian thùc....ChÝnh v× thÕ mµ B – ISDN ra ®êi. 1.1.3.2. Sù ra ®êi cña m¹ng b¨ng th«ng réng B – ISDN. XuÊt ph¸t tõ nh÷ng h¹n chÕ cña ISDN vÒ mÆt tèc ®é truyÒn dÉn, bªn c¹nh ®ã cßn cã c¸c yªu cÇn vÒ dÞch vô vµ chÊt lîng dÞch vô lu«n lu«n thay ®æi vµ ®ßi hái ngµy cµng cao nªn cÇn cã mét m¹ng nªn cÇn cã mét m¹ng viÔn th«ng míi chñ yÕu lµ do c¸c nguyªn nh©n sau: • C¸c yªu cÇu dÞch vôb¨ng réng ®ang t¨ng lªn. • C¸c kü thuËt xö lý tÝn hiÖu, chuyÓn m¹ch, truyÓn dÉn ë tèc ®é cao ®· trë thµnh hiÖn thùc tõ vµi tr¨m Mb/s ®Õn hµng Gb/s. • TiÕn bé vÒ kh¶ n¨ng xö lý ¶nh vµ sè liÖu. • Sù ph¸t triÓn c¸c øng dông phÇn mÒn trong lÜnh vîc tin häc vµ viÔn th«ng. • Sù cÇn thiÕt ph¶i tæ hîp c¸c dÞch vô phô thuéc lÉn nhau ë chuyÓn m¹ch kªnh hay chuyÓn m¹ch gãi vµo mét m¹ng b¨ng th«ng réng duy nhÊt. So víi c¸c m¹ng kh¸c dÞch vô tæ hîp vµ m¹ng tæ hîp cã nhiÒu u ®iÓm vÒ mÆt kinh tÕ, ph¸t triÓn, thùc hiÖn, vËn hµnh vµ b¶o dìng. • Sù cÇn thiÕt ph¶i tho¶ m·n tÝnh mÒm dÎo cho c¸c yªu cÇu vÒ phÝa ngêi sö dông còng nh ngêi qu¶n lý m¹ng(vÒ tèc ®é ®êng truyÒn, chÊt lîng dÞch vô, vÒ ®é tin cËy trong lÜnh vùc trao ®æi th«ng tin.... ) Cuèi n¨m 1988, nh÷ng khuyÔn nghÞ chÝnh thøc ITU – I.21 nh sau “M¹ng tæ hîp sè ®a dÞch vô b¨ng réng B-ISDN (Broodband Integrated Services Digital Net Work) cung cÊp c¸c cuéc nèi th«ng qua chuyÓn m¹ch, c¸c cuéc nèi cè ®Þnh (pernament) hoÆc b¸n cè ®Þnh (semipernament), c¸c cuéc nèi tõ ®iÓm ®Õn ®iÓm (point to point) hoÆc tõ ®iÓm ®Õn nhiÒu ®iÓm (point to multipoint) vµ cung cÊp c¸c dÞch vô theo yªu cÇu, dÞch vô dµnh tríc, dÞch vô cè ®Þnh. Cuéc nèi trong BISDN phôc vô cho c¶ chuyÓn m¹ch kªnh vµ chuyÓn m¹ch gãi theo kiÓu ®¬n ph¬ng tiÖn (Monomedia) hay ®a ph¬ng tiÖn (Multimedia), híng liªn kÕt (Connection-Oriented) hoÆc kh«ng liªn kÕt (Connectionless), theo cÊu h×nh ®¬n híng hay ®a híng. Bªn c¹ch ®ã B – ISDN lµ mét m¹ng th«ng minh cã kh¶ n¨ng cung cÊp c¸c dÞch vô c¶i tiÕn, cung cÊp c¸c c«ng cô b¶o dìng vµ vËn hµnh (OAM) ®iÒu khiÓn vµ qu¶n lý m¹ng cã hiÖu qu¶. 1.1.4. Lùa chän ph¬ng thøc truyÒn t¶i cho m¹ng B. V× m¹ng B lµ m¹ng cung cÊp c¸c dÞch vô thêi gian thùc cho nªn viÖc lùa chän ph¬ng thøc truyÒn t¶i cho m¹ng B-ISDN ph¶i ®¶m b¶o hai yªu cÇu ®ã lµ tÝnh trong suèt vÒ mÆt néi dung vµ tÝnh trong suèt vÒ mÆt thêi gian. ViÖc lùa chän sÏ dÔ dµng h¬n sau khi ta xem xÐt mét sè ph¬ng thøc chuyÓn m¹ch hiÖn hµnh. 1.1.4.1. ChuyÓn m¹ch kªnh. §©y lµ ph¬ng ph¸p ®îc sö dông tõ l©u trong m¹ng ®iÖn tho¹i PSTN. Ngµy nay ph¬ng ph¸p nµy vÉn ®îc sö dông trong m¹ng ISDN. Nã sö dông ph¬ng ph¸p ghÐp kªnh theo thêi gian TDM(Time Division Maltiplexing). Trong ®ã th«ng tin trªn mét kªnh ®îc truyÒn theo mét chu kú ®Òu ®Æn 125 Us ë mét khe thêi gian cè ®Þnh, tËp hîp c¸c khe thêi gian trong kho¶ng 125 Us t¹o thµnh mét khung thêi gian. Kªnh truyÒn trong m¹ng chuyÓn m¹ch kªnh lµ kªnh thùc ®îc thiÕt lËp tríc khi cã yªu cÇu thiÕt lËp cuéc gäi trong m¹ng. Do ®ã ph¬ng ph¸p nµy thiÕu tÝnh mÒm dÎo do th«ng tin ph¶i truyÒn theo mét tÇn sè cè ®Þnh dÉn tíi giíi h¹n vÒ mÆt tèc ®é vµ kh«ng thÝch hîp cho viÒc truyÒn c¸c dÞch vô b¨ng réng cã c¸c ®Æc ®iÓm kh¸c nhau. 1.1.4.2. ChuyÓn m¹ch kªnh ®a tèc ®é. §Ó kh¾c phôc sù thiÕu mÒm dÎo cña chÕ ®é truyÒn ®¬n tèc ®é trong chuyÓn m¹ch kªnh ngêi ta ®a ra hÖ thèng chuyÓn m¹ch kªnh ®a tèc ®é MRCS (Maltirate Circuit Switching). C¸c ®êng nèi trong MRCS ®îc chia thµnh n kªnh c¬ b¶n gåm c¸c khung thêi gian cã ®é dµi kh¸c nhau, mäi cuéc liªn l¹c cã thÓ ®îc x©y dùng tõ n kªnh nµy. Th«ng thêng c¸c kªnh c¬ b¶n cho mét cuéc nèi lµ: _ Mét kªnh cã tèc ®é lµ 1024 Kbit/s. _ T¸m kªnh H1 cã tèc ®é lµ 2048 Kbit/s. _ Mét kªnh H4 cã tèc ®é lµ 139.164 Kbit/s. MRCS rÊt phøc t¹p do mçi kªnh c¬ së cña mét ®êng nèi ph¶i gi÷ ®ång bé víi c¸c kªnh kh¸c nhau ®Ó ®¶m b¶o tÝnh trong suèt vÒ mÆt thêi gian. Ngoµi ra viÖc sö dông tµi nguyªn chung cña MRCS kh«ng ®¹t hiÖu qu¶: Khi mäi kªnh H1 bËn th× kh«ng thÓ thiÕt lËp thªm mét kªnh nµo kh¸c trong khi cã thÓ H4 vÉn rçi. Do vËy ®©y cha ph¶i lµ gi¶i ph¸p cho m¹ng b¨ng réng. 1.1.4.3. ChuyÓn m¹ch kªnh tèc ®é cao. C¸c tµi nguyªn trong hÖ thèng chuyÓn m¹ch kªnh tèc ®é cao FCS (Fast Circuit Switching) chØ ®îc cung cÊp khi th«ng tin ®îc göi ®i. Sau khi göi xong th«ng tin tµi nguyªn ®îc gi¶i phãng trë l¹i. Sù cung cÊp nµy ®îc thiÕt lËp mçi lÇn göi nh trong trêng hîp chuyÓn m¹ch gãi nhng díi sù ®iÒu khiÓn cña tÝn hiÖu b¸o hiÖu liªn kÕt nhanh (fast “associated” signalling) chø kh«ng n»m trong chuyÓn m¹ch gãi. Khi thiÕt lËp cuéc gäi ngêi sö dông yªu cÇu ®é réng cña b¨ng b»ng sè nguyªn lÇn ®é réng b¨ng cña kªnh c¬ b¶n. HÖ thèng lóc nµy cha cung cÊp tµi nguyªn ngay mµ nã ghi l¹i c¸c th«ng tin vÒ chuyÓn m¹ch, th«ng tin vÒ ®é réng b¨ng theo yªu cÇu, th«ng tin vÒ ®Þa chØ cña ®Ých ®îc chän. Khi bªn ph¸t b¾t ®Çu göi th«ng tin, lóc nµy hÖ thèng b¸o hiÖu r»ng bªn ph¸t cã th«ng tin ®îc göi ®i yªu cÇu chuyÓn m¹ch ®Ó ph©n phèi tµi nguyªn ngay lËp tøc. Qua ®©y cã thÓ thÊy FCS kh¸ phøc t¹p vµ kh«ng thÝch hîp cho B-ISDN v× kh¶ n¨ng thiÕt lËp, huû bá cuéc nèi vµ ®iÒu khiÓn c¶ hÖ thèng rÊt phøc t¹p, kh«ng ®¸p øng ®îc yªu cÇu vÒ mÆt thêi gian. 1.1.4.4. ChuyÓn m¹ch gãi. §îc sö dông trong m¹ng m¸y tÝnh. Ph¬ng thøc nµy thùc hiÖn truyÒn d÷ liÖu díi d¹ng c¸c gãi tin qua c¸c nót m¹ng, th«ng tin ®îc chia thµnh c¸c gãi cã ®é dµi kh¸c nhau vµ ®îc lu trong bé ®Öm (buffer). Khi cÇn truyÒn d÷ liÖu th× tÊt c¶ c¸c gãi tin nµy ®îc truyÒn tíi nót m¹ng gÇn nhÊt, t¹i ®©y viÖc chuyÓn tiÕp c¸c gãi tin nh thÕ nµo lµ do c¸c nót m¹ng ®¶m nhiÖm. Nã cã thÓ thùc hiÖn nh sau: _ Sö dông lu ®å d÷ liÖu – Data Gram: c¸c nót m¹ng sÏ chän ®êng cho c¸c gãi tin ®i tíi ®Ých mµ kh«ng cÇn ph¶i theo thø tù, khi c¸c gãi tin ®Õn tr¹m ®Ých ph¶i thùc hiÖn s¾p xÕp l¹i c¸c gãi tin theo chØ sè cña nã. _ Sö dông m¹ch ¶o – Virual Circuit: tÝn hiÖu cÇu (request) sÏ ®îc göi tíi nót m¹ng gÇn nhÊt khi cã yªu cÇu truyÒn. Nót m¹ng sÏ t×m ®êng ®i gi÷a c¸c nót ®Ó ®i ®Õn tr¹m ®Ých, nÕu tr¹m ®Ých chÊp nhËn d÷ liÖu th× sÏ göi tÝn hiÖu tr¶ lêi chÊp nhËn (accept). Lóc nµy gi÷a hai nót m¹ng Nguån vµ §Ých tån t¹i ®êng ¶o duy nhÊt ®Ó trao ®æi d÷ liÖu víi nhau. Khi kÕt thóc th× gi¶i phãng liªn kÕt ®ã vµ cã thÓ h×nh thµnh liªn kÕt kh¸c. 1.1.4.5. C«ng nghÖ truyÒn t¶i STM (Synchrounnous Transfer Mode). Thùc hiÖn viÖc truyÒn t¶i b»ng c¸ch ph©n bè c¸c khe thêi gian trong mét cÊu tróc tuÇn hoµn gäi lµ mét klhung cho mét dÞch vô víi kho¶ng thêi gian cho mét cuéc nèi. CÊu tróc khung thêi gian nh sau: K1 K2 K3 Mét khung STM Kn K1 K2 K3 Kn K1 H×nh 1.2 CÊu tróc khung thêi gian Khi mét khe thêi gian ®· ®îc g¾n cho mét kªnh nhÊt ®Þnh th× khe thêi gian ®ã sÏ dµnh riªng cho cuéc nèi ®ã, ®¶m b¶o cung cÊp th«ng tin mét c¸ch liªn tôcvíi tèc ®é cè ®Þnh. STM kh«ng linh ho¹t trong viÖc ph©n bè ®é réng b¨ng th«ng - ®iÒu cÇn thiÕt cho phÇn lín c¸c dÞch vô b¨ng réng cña B-ISDN vµ ®é réng cña b¨ng th«ng lµ cè ®Þnh nªn rÊt h¹n chÕ, kh«ng thÝch hîp víi m¹ng B. 1.1.4.6. C«ng nghÖ truyÒn t¶i PTM (Packet Transfer Mode). Víi c«ng nghÖ truyÒn t¶i PTM sè liÖu ®îc ®ãng thµnh c¸c gãi lín gåm rÊt nhiÒu byte, kÝch thíc cña c¸c gãi cã thÓ thay ®æi ®îc tuú theo nhu cÇu truyÒn nhng kh«ng ®îc vît qu¸ mét gi¸ trÞ giíi h¹n (kho¶ng 4048 byte). C¸c gãi tin ®îc göi tíi nót m¹ng nh mét chuçi c¸c bit liªn tôc vµ nã chiÕm toµn bé b¨ng th«ng cña ®êng truyÒn, nót m¹ng sÏ kiÓm tra xem ®êng truyÒn nµo rçi th× göi tin theo ®êng truyÒn ®ã. Trªn mçi gãi cã sè hiÖu nhËn d¹ng ®êng ®Ó cho nót m¹ng nhËn biÕt nót Nguån vµ §Ých cña gãi, tõ ®ã chuyÓn tiÕp gãi tin ®Õn ®Ých ®óng thø tù. Ph¬ng ph¸p nµy sö dông b¨ng th«ng hiÖu qu¶ h¬n STM, v× khi mét ®êng truyÒn rçi th× c¸c ®êng kh¸c cã thÓ dïng nã cho viÖc truyÒn t¶i th«ng tin cña m×nh. Tuy nhiªn thêi gian trÔ lín do ®ã kh«ng thÝch hîp víi dÞch vô thêi gian thùc. XuÊt ph¸t tõ nh÷ng h¹n chÕ cña c¸c c«ng nghÖ truyÒn dÉn trªn. ITU-T ®· nghiªn cøu vµ chän c«ng nghÖ ATM lµ gi¶i ph¸p truyÒn dÉn cho m¹ng b¨ng réng B-ISDN. 1.2. kü thuËt m¹ng b-isdn. 1.2.1. NÒn t¶ng kü thuËt m¹ng B-ISDN. Do B-ISDN cã kh¶ n¨ng cung cÊp nh÷ng dÞch vô cã ®Æc ®iÓm kh¸c nhau nªn mét sè c«ng nghÖ c¬ b¶n ®îc ®ßi hái ®Ó hiÖn thùc ho¸ . Thø nhÊt: xö lý tèc ®é cao vµ c«ng nghÖ m«I trêng , truyÒn dÉn b¨ng réng vµ c«ng nghÖ chuyÓn m¹ch b¨ng réng; chóng ®îc yªu cÇu lµ bëi v× c¸c tÝn hiÖu cña dÞch vô b¨ng réng vµ tèc ®é cao ®îc sö dông réng r·i. V¶ l¹i viÖc c¶i thiÖn c«ng nghÖ vµ thiÕt bÞ xö lý video lµ cÇn thiÕt bëi v× c¸c dÞch vô chÝnh cña B-ISDN lµ c¸c lo¹i dÞch vô video kh¸c nhau. H¬n thÕ n÷a, c«ng nghÖ m¹ng th«ng tin ®èi víi nh÷ng vÊn ®Ò trªn ®©y lµ cÇn thiÕt, bëi v× c¸c dÞch vô tèc ®é thÊp/tèc ®é cao ®îc cung cÊp vµ c¸c dÞch vô chÕ ®é gãi ®ång tån t¹i. Nh÷ng c«ng nghÖ c¬ b¶n nµy ®· ®îc ph¸t triÓn vµ ®îc n©ng cÊp liªn tôc nh»m ®¸p øng mét c¸ch ®Çy ®ñ nhu cÇu vÒ c¸c dÞch vô b¨ng réng cµng ngµy cµng t¨ng. Thø hai: c«ng nghÖ th«ng tin quang ®· ®îc n©ng cao, suy hao cña c¸p sîi quang ®· ®îc gi¶m xuèng thÊp h¬n 0.5 dB/Km vµ gi¸ c¶ cña c¸c phÇn tö bøc x¹/thu ¸nh s¸ng ®· sôt xuèng kh¸ nhanh chãng. H¬n n÷a c«ng nghÖ vÒ m¹ng tÝch hîp vµ c«ng nghÖ chÕ t¹o c¸c cÊu kiÖn còng ®· rÊt tiªn tiÕn. C¸c phÇn tö SilÝc lìng cùc hoÆc GaAs ®îc ph¸t triÓn mét c¸ch thµnh c«ng cã kh¶ n¨ng thùc hiÖn viÖc xö lý tèc ®é cao (hµng tr¨m Mbit/s hoÆc Gbit/s) vµ CMOS cã kh¶ n¨ng xö lý møc 150 Mbit/s. Thø ba: viÖc nÐn, chuyÓn ®æi vµ t¸i t¹o c¸c tÝn hiÖu dÞch vô kh¸c nhau ®· trë nªn dÔ dµng do ph¸t triÓn c«ng nghÖ xö lý tÝn hiÖu. V¶ l¹i viÖc thu thËp, thay ®æi vµ xö lý c¸c tÝn hiÖu dÞch vô ®· trë nªn dÔ dµng h¬n nhê ph¸t triÓn c«ng nghÖ m¸y tÝnh. Qua viÖc sö dông c«ng nghÖ nãi trªn, cïng víi c«ng nghÖ VLSI, c¸c thiÕt bÞ ®Çu cuèi kh¸ch hµng hiÖu qu¶ ®· ®îc ph¸t triÓn. Thªm vµo ®ã, c¸c thiÕt bÞ ®Çu cuèi B-ISDN ®îc sö dông cho c¸c thiÕt bÞ video kh¸c nhau ®· ®îc triÓn khai mét c¸ch thµnh c«ng vµ ®îc sö dông víi c¸c monitor TV chÊt lîng cao, cïng víi c¸c camera video cã ®é nh¹y cao. MÆt kh¸c, c¸c ho¹t ®éng tiªu chuÈn ho¸ cña ISDN theo s¸ng kiÕn cña ITU-T trong nh÷ng n¨m 1980 ®· ¶nh hëng ®Õn rÊt nhiÒu ho¹t ®éng nghiªn cøu vÒ sù liªn kÕt c¸c lo¹i tÝn hiÖu dÞch vô kh¸c nhau còng nh viÖc sè ho¸ m¹ng th«ng tin vµ ®· ®ãng gãp vµo sù ph¸t triÓn c«ng nghÖ th«ng tin. 1.2.2. S¬ ®å cÊu tróc chøc n¨ng vµ ®Æc ®iÓm kü thuËt cña m¹ng B. 1.2.2.1. S¬ ®å cÊu tróc chøc n¨ng. _ LCF (Local Function C©pbility): C¸c chøc n¨ng ®îc cung cÊp bëi nót chuyÓn m¹ch côc bé. _ TE (Terminal Equipment): ThiÕt bÞ ®Çu cuèi. TE LFC B ¸ o h iÖ u t õ n g­ êi sö dô ng tíi m ¹ n g C ¸ c d Þc h v ô c h o IS D N c ã tè c ® é 6 4 k b it/s LFC T E h o Æc b é cu n g c Ê p d Þch v ô C ¸ c d Þc h v ô b ¨ n g rén g C høc n¨ng b¸o h iÖ u g i÷ a c ¸ c n ó t m ¹ng B ¸ o h iÖ u t õ n g ­ ê i s ö d ô n g t í i n g ­ ê i s ö d ô n g (h o Æ c t õ n g ­ ê i s ö d ô n g tí i m ¹ n g ) H×nh 1.3 S¬ ®å cÊu tróc chøc n¨ng cña B-ISDN. 1.2.2.2. §Æc ®iÓm kü thuËt cña B-ISDN. C¸c ®Æc ®iÓm chÝnh cña hÖ thèng B-ISDN ®îc ITU-T ®a ra trong khuyÕn nghÞ I.327, theo ®ã th× c¸c kh¶ n¨ng vÒ b¸o hiÖu vµ truyÒn dÉn cña B-ISDN gåm: + Kh¶ n¨ng cung cÊp c¸c dÞch vô b¨ng réng. + Kh¶ n¨ng cung cÊp dÞch vô cho N-ISDN víi tèc ®é c¬ së lµ 64 Kb/s. + Cung cÊp c¸c chøc n¨ng b¸o hiÖu tõ ngêi sö dông tíi m¹ng. + Cung cÊp c¸c chøc n¨ng gi÷a c¸c nót m¹ng. + Cung cÊp c¸c chøc n¨ng b¸o hiÖu tõ ngêi sö dông tíi ngêi sö dông. 1.2.3 Kü thuËt liªn kÕt m¹ng trong B-ISDN. 1.2.3.1 M« h×nh s¾p xÕp c¸c líp m¹ng cña B-ISDN C¸c líp m¹ng cña B-ISDN ®îc tr×nh bµy trªn h×nh sau: C ¸c ch ø c n ¨ n g lí p c a o B -I S D N M ¹ng g ia o v Ë n ATM M øc kªnh ¶o V C C ¸c ch ø c n ¨ n g g ia o v Ë n lí p A T M C høc n¨ng g ia o v Ë n lí p v Ë t lý M øc ®­ên g ¶o V P M øc ®­ên g tru y Òn d É n M øc nhãm t¸ ch sè M øc ph¸t H×nh 1.4 CÊu tróc ph©n líp cña B-ISDN. • Líp vËt lý. Trong kü thuËt liªn kÕt m¹ng líp vËt lý bao gåm ba møc: * Møc ®êng truyÒn dÉn: liªn kÕt c¸c phÇn tö cã chøc n¨ng l¾p ghÐp hoÆc th¸o th«ng tin h÷u Ých (Payload) (trong hÖ thèng truyÒn dÉn, th«ng tin h÷u Ých cïng víi c¸c th«ng tin ®iÒu khiÓn t¹o ra mét khung truyÒn dÉn hoµn chØnh). * Møc nhãm / t¸ch sè: bao gåm c¸c phÇn tö cã nhiÖm vô nhãm hoÆc t¸ch dßng bit liªn tôc. * Møc ph¸t: lµ mét phÇn cña møc nhãm t¸ch sè, nã cã nhiÖm vô truyÒn tÝn hiÖu gi÷a hai ®iÓm kÕ nhau. • Líp ATM. Líp ATM bao gåm hai møc: * Møc kªnh ¶o: lµ møc cã chøc n¨ng truyÒn ®¬n híng c¸c tÕ bµo ATM t¬ng øng víi mét gi¸ trÞ nhËn d¹ng chung duy nhÊt VCI * Møc ®êng ¶o: lµ møc cã chøc n¨ng truyÒn ®¬n híng c¸c tÕ bµo ATM thuéc vÒ nhiÒu kªnh ¶o kh¸c nhau nhng l¹i cã chung mét gi¸ trÞ nhËn d¹ng ®êng ¶o VPI. Ch¬ng II c«ng nghÖ atm 2.1. Giíi thiÖu chung vÒ ATM. Theo ITU – T, th× B- ISDN ho¹t ®éng dùa trªn c¬ së kiÓu truyÔn kh«ng ®ång bé ATM (Asynchronous Tranfer Mode). Nh vËy ATM lµ c«ng nghÖ sÏ lµm thay ®æi bé mÆt ngµnh viÔn th«ng trong t¬ng lai. 2.1.1. Kh¸i niÖm vÒ ATM. ATM lµ ph¬ng thøc truyÒn kh«ng ®ång bé kü thuËt chuyÓn m¹ch gãi chÊt lîng cao. Cã ph¬ng thøc truyÒn t¶i ®Þnh híng, chuyÓn gãi nhanh dùa trªn ghÐp kh«ng ®ång bé ph©n chia theo thêi gian. Trong kiÓu truyÒn kh«ng ®ång bé tån t¹i hai thuËt ng÷: * ThuËt ng÷ “ truyÒn ” bao gåm c¶ lÜnh vùc truyÒn dÉn vµ chuyÓn m¹ch trong ®ã “ d¹ng truyÒn ” ¸m chØ c¶ chÕ ®é truyÒn dÉn vµ chuyÓn m¹ch th«ng tin trong m¹ng. * ThuËt ng÷ “ kh«ng ®ång bé ” gi¶i thÝch cho mét kiÓu truyÒn th«ng, trong ®ã c¸c gãi tin trong cïng mét cuéc nèi cã thÓ lÆp ®i lÆp l¹i mét c¸ch bÊt thêng nh chóng ®îc t¹o ra theo yªu cÇu cô thÓ mµ kh«ng theo chu kú. ATM ®· kÕt hîp tÊt c¶ nh÷ng lîi thÕ cña kü thuËt chuyÓn m¹ch tríc ®©y vµo mét kü thuËt truyÒn th«ng duy nhÊt. Sö dông c¸c gãi cè ®Þnh gäi lµ c¸c tÕ bµo, nã cã thÓ truyÒn t¶i mét hçn hîp c¸c dÞch vô bao gåm tho¹i, h×nh ¶nh, sè liÖu, cã thÓ cung cÊp c¸c b¨ng th«ng theo yªu cÇu. ATM cã thÓ lo¹i trõ ®îc c¸c “nót cæ chai” thêng x¶y ra ë c¸c m¹ng LAN vµ WAN hiÖn nay. 2.1.2. C¸c ®Æc ®iÓm cña ATM. ATM truyÒn t¶i theo ph¬ng thøc kh«ng ®ång bé, tøc lµ c¸c th«ng tin ®îc truyÒn tõ ®Çu ph¸t tíi ®Çu thu mét c¸ch kh«ng ®ång bé vµ ®îc thÓ hiÖn nh sau: th«ng tin xuÊt hiÖn t¹i ®Çu vµo cña hÖ thèng ®îc n¹p vµo c¸c bé nhí ®Öm, sau ®ã chóng ®îc chia nhá thµnh c¸c tÕ bµo vµ truyÒn t¶i qua m¹ng. ATM cã hai ®Æc ®iÓm quan träng lµ: • Thø nhÊt: ATM sö dông c¸c gãi cã kÝch thíc nhá vµ cè ®Þnh gäi lµ tÕ bµo ATM (ATM cell), c¸c tÕ bµo nhá cïng víi tèc ®é truyÒn lín sÏ lµm cho trÔ truyÒn vµ biÕn ®éng trÔ gi¶m ®ñ nhá ®èi víi c¸c dÞch vô thêi gian thùc.ngoµi ra kÝch thíc nhá còng sÏ t¹o ®iÒu kiÖn cho viÖc hîp kªnh ë tèc ®é cao ®îc dÔ dµng h¬n. • Thø hai: ATM cßn cã mét ®Æc ®iÓm rÊt quan träng lµ nhãm mét vµi kªnh ¶o thµnh mét ®êng ¶o mh»m gióp cho viÖc ®Þnh tuyÕn ®îc dÔ dµng. Ph¬ng thøc truyÒn t¶i trong ATM gÇn gièng víi ph¬ng thøc chuyÓn m¹ch gãi. Vµ nã cã mét sè ®Æc ®iÓm kh¸c víi chuyÓn m¹ch gãi nh sau: • §Ó phï hîp víi viÖc truyÒn tÝn hiÖu thêi gian thùc th× ATM ph¶i ®¹t ®é trÔ ®ñ nhá, tøc lµ c¸c tÕ bµo ph¶i cã ®é dµi ng¾n h¬n c¸c gãi th«ng tin trong chuyÓn m¹ch gãi. • C¸c tÕ bµo cã ®o¹n mµo ®Çu nhá nhÊt nh»m t¨ng hiÖu qu¶ sö dông v× c¸c ®êng truyÒn cã tèc ®é rÊt cao. • §Ó ®¶m b¶o ®é trÔ ®ñ nhá th× c¸c tÕ bµo ®îc truyÒn ë nh÷ng kho¶ng thêi gian x¸c ®Þnh, kh«ng cã kho¶ng trèng gi÷a c¸c tÕ bµo. • Trong ATM thø tù c¸c tÕ bµo ë bªn ph¸t vµ bªn thu ph¶i gièng nhau (®¶m b¶o nhÊt qu¸n vÒ thø tù). Nh÷ng ®Æc ®iÓm nµy gióp cho m¹ng ATM cã sù mÒn dÎo vµ linh ho¹t v× nã cã thÓ t¹o ra sù t¬ng thÝch vÒ mÆt tèc ®é truyÒn cña c¸c tÕ bµo (tèc ®é cña th«ng tin) vµ tèc ®é cña th«ng tin ®îc t¹o ra (tèc ®é thay ®æi nguån tÝn hiÖu). ATM cã thÓ ®iÒu khiÓn tÊt c¶ c¸c kiÓu lu lîng: Voice, Audio, Video, Text, Data..., ®îc ghÐp kªnh vµ chuyÓn m¹ch trong mét m¹ng chung. Trong m¹ng ATM ®é réng b¨ng cã thÓ g¸n l¹i trong thêi gian thùc cho bÊt k× kiÓu lu lîng kh¸c nhau nµo theo yªu cÇu, cã thÓ thÊy r»ng ®©y lµ mét c«ng nghÖ cho mäi m«i trêng LAN, GAN, PSTN... §©y lµ nguyªn nh©n næi bËt lµm cho ATM ®îc lùa chon lµm c«ng nghÖ chuyÓn m¹ch vµ truyÒn dÉn chung cho c¸c dÞch vô trong m¹ng B-ISDN. C¸c tÝnh n¨ng u viÖt cña ATM vµ m«i trêng ATM lµ: • GhÐp kªnh kh«ng ®ång bé (ATDM) vµ thèng kª cho mäi kiÓu lu lîng. • G¸n ®é réng kªnh rÊt linh ho¹t vµ mÒm dÎo. • Gi¶m c¸c m¹ng riªng. • ChÊp nhËn m¹ng hiÖn cã nhê kÕt nèi chóng víi m¹ng ATM míi. • Tèc ®é truy cËp cao (155 Mbt/s – 16 Gbt/s) • TiÕt kiÖm gi¸ thµnh OA&M (Operation Administrantion and Maintenance) nhê c«ng nghÖ cao vµ ®ång nhÊt. B¶n chÊt cña ATM lµ liªn kÕt truyÒn c¸c tÕ bµo víi c¸c th«ng tin ®îc t¹o ra vµ ATM cung cÊp kh¶ n¨ng ghÐp kªnh “thèng kª” víi ®êng truyÒn. Do ®ã trong ATM ®· tËn dông ®îc dung lîng truyÒn dÉn trong c¸c thêi ®iÓm cã “ho¹t ®éng thÊp” cña nguån th«ng tin víi thay v× truyÒn ®i c¸c tÕ bµo “kh«ng cã Ých”, lµ c¸c tÕ bµo truyÒn ®i trong kho¶ng thêi gian nµy, sÏ cã c¸c nguån th«ng tin kh¸c nhau ®îc thay thÕ. Trong trêng hîp cã nhiÒu nguån th«ng tin ®îc thay ®æi (VBR) truyÒn ®i trªn cïng mét ®êng truyÒn th× kh¶ n¨ng ghÐp kªnh “thèng kª” lµ rÊt cao. TÕ bµo ATM cã kÝch thíc cè ®Þnh vµ kÕt hîp víi ghÐp kªnh, gióp cho viÖc tæ hîp nhiÒu nguån tÝn hiÖu kh¸c nhau trªn mét ®êng truyÒn ®îc dÔ dµng, tõ ®ã c¸c nhµ khai th¸c cã thÓ cung cÊp nhiÒu dÞch vô cho kh¸ch hµng trªn cïng mét ®êng truyÒn. Tuy nhiªn ATM kh«ng ph¶i kh«ng cã nhîc ®iÓm: _ Thêi gian tæ hîp tÕ bµo vµ trÔ biÕn ®éng tÕ bµo. _ TrÔ biÕn ®éng tÕ bµo sinh ra bëi c¸c gi¸ trÞ trÔ kh¸c nhau t¹i nh÷ng ®iÓm chuyÓn m¹ch vµ c¸c thiÕt bÞ t¸ch/ghÐp kªnh, dÉn ®Õn kho¶ng c¸ch c¸c tÕ bµo bÞ thay ®æi. Trong tÝn hiÖu tho¹i sÏ bÞ ¶nh hëng rÊt nhiÒu nÕu x¶y ra trÔ nµy. TrÔ cña m¹ng Gi¸ trÞ trÔ t¨ng H×nh 2.1 M« t¶ sù biÕn ®æi trÔ cña tÕ bµo 2.1.3. CÊu tróc tÕ bµo ATM CÊu tróc mét tÕ bµo ATM Gi¸ trÞ trÔ gi¶m 8 7 6 5 Byte 1 2 3 4 3 2 1 PhÇn tiªu ®Ò Header Section 4 5 6 PhÇn mang th«ng tin dÞch vô Information Section 52 53 H×nh 2.2 CÊu tróc mét tÕ bµo ATM §Æc ®iÓm cña ATM lµ híng liªn kÕt nªn kh¸c víi chuyÓn m¹ch gãi lµ ®Þa chØ nguån, ®Ých vµ sè thø tù c¸c gãi tin lµ kh«ng cÇn thiÕt. ATM còng kh«ng cung cÊp c¬ chÕ ®iÒu khiÓn luång gi÷a c¸c nót m¹ng nhng cã kh¶ n¨ng nhãm mét vµi kªnh ¶o thµnh mét ®êng ¶onh»m gióp cho viÖc ®Þnh tuyÕn ®îc dÔ dµng h¬n. V× vËy chøc n¨ng c¬ b¶n cña phÇn tiªu ®Ò trong tÕ bµo ATM lµ nhËn d¹ng c¸c cuéc nèi ¶o. Dùa vµo cÊu tróc ph©n cÊp ATM theo s¬ ®å: M¹ng c«ng céng M¹ng c«ng céng NNI (Giao diÖn gi÷a c¸c nót m¹ng) M¹ng riªng M¹ng riªng UNI (Giao diÖn m¹ng - kh¸ch hµng) C¸c tr¹m kÕt cuèi sö dông C¸c tr¹m kÕt cuèi sö dông C¸c tr¹m kÕt cuèi sö dông C¸c tr¹m kÕt cuèi sö dông
- Xem thêm -