Tài liệu Có lý lẽ, không chứng cứ thì khó đàm phán

  • Số trang: 4 |
  • Loại file: DOCX |
  • Lượt xem: 193 |
  • Lượt tải: 0
luanvanviet

Tham gia: 25/04/2016

Mô tả:

Cé lé, khéng ch±ng M(ot kh:ich hang khong vii’a long vé vi(c kéo dai thoi han giao hang nén dfi quyét djnh khong tr:i tién. Ong chit nha in thay vay dna rang: "Neu fi ng khfi ng tr:i tién tfi i sé ki(n". Lfii de doa ciia ong chu khong lam vj khach nay sp vi ong ta cho rang . .. .. . . .. do minh cc day du ly de khong tra ti en: Vi . . . . in nha keo dai thoi coi nhe mot van de quan trpng la ong chi co nhiing ghi chép khong gran do bao tain he thong dren ngiing hoat dong khién viec giao thé khang cu thi khong phal Ch|u hoan toan ti iich nhi(m. Ngoai I( anh huong lon den thfii gian giao hang. Néu hai ben ra toa thi phan nan nen ben thang la ben cung cap du bang chtmg, co luat su gioi va con do su thien vi ciia quan toa. Vi vay, ong chit nha ln vcii day dii bang ch iing la so siich liet ke ro rang nh iing so li(u co lpi cho minh tranh tung ciia minh. Vi khach kia ciim thay tinh hinh khong co loi lien trii cho chit nha in toan bo khoan két toan cuoi ciing. tien dii hang giao tré. . . . .. . . . . . .. . . Lam sao co the tien hanh dam phan khi luat su moi ben giai quyet mpt kiéu. Vay la hat ben quJ ét d|nh de toa giiii quyét. Chi khi ra toa nguoi khach mcii nhan ra minh khong co chung cu, ghi chép cu the ngucii khach khong co hy vong thang kien. Luat su ctia ong ta viia gioi vila co kinh nghiem nh iing do khong dna ra dupc bang chiing cu the nén danh khuyén than chit bo ciic yeu cau de tranh phai boi thucing nhiéu hon. Vi khach nghe loi luat su' lien trii tien cho ong chit nha in va con trii luon chi phi luat su hat bén. Qua day ta thay bang chung chinh la thong tin quan trpng ma hat ben tranh gianh. Khong ké bang chting co lot cho minh hay cho doi phuong, chi can lit thong tin co lien quan déu phiii tan l irc thu thap. Mot ngay nao do co the dna ra nhiing thong tin co l pi cho minh, co hat cho doi phuong de sit dung. Vay bat luan la ki(n tung hay dam chinh, buon bén de néu xéy ra ki(n tung thi co the tro thanh vii khi quan ti ong giiip ban chién thang.
- Xem thêm -