Tài liệu Cải thiện khả năng thuyết phục của bạn

  • Số trang: 5 |
  • Loại file: DOCX |
  • Lượt xem: 99 |
  • Lượt tải: 0
luanvanviet

Tham gia: 25/04/2016

Mô tả:

Cai thién thuyét a nfin cua pn Ngiriri ta thu’img néi rang, nhiing ngu’oi cé kh:i nang thuyét phuc cao thirirng nam gi ii' nhii’ng vJ tri cfip can trong cfi ng ty hoac trong linh virc kinh doanh. Duolig nhir hp sinh ra la dfi c‹i kha nang thuyét phuc, khién ngiriri kh:ie lang nghe va tin tiriilig. Kurt Mortensen, ngufii sang lap V1 n Nghien ctiu Kha nang Thuyét phuc o My, cho rang: "Dir co nain giii chuc vp gi di nii’a, chung ta déu can thuyét phuc ngu‹ii kh:ic trong cuoc song, thuyét phuc la ky nang quan trpng giup con nguéi thanh conp”. Mortcnsen da danh 15 nam nghién ctru ve phuong cach :inh huong ngii‹ i khéc. Sau dfi, ong xay drrng he thong rieng cua minh va viét cufin intron”. Dufii day la mot so doan trich: Tfii da chit tain vao mot so ky nang trpng yéu nhu marketing, tai chinh , nhung chang co ky nang nan giii p toi tién trién trong su’ nghi(p. Chang lan sau toi kh:inn ph:i ra rang, kién th tic chuyen mon h pc fi tru‹ ng chi ngii‹ i . Trong do, thuyét phuc la ky nang quan trpng nhat. Nhii ng ky nang hpc dupc hoi nho co the giup ta dat dupc su ung h(o nhat th‹ i cua ngu‹ii khéc. Nhung “c i la trong khi co the h pc ky thuat miii dé dat dupc stic anh huén g lau dai? Co trén 100 phuong ph:ip 1:tin cho ngu‹ i kh:ic tin va dong y viii minh. Tuy nhién, da so chtlng ta chi std dung co 3-4 phuorig ph:ip giong nhau hpc du’cic tii’ hoi be nhu van n:ii cho den khi co du‹ c Cal lTlinh muon, ép buoc (nhfit la sép), hoac hoi I o theo ki éu ”Tfi i sc tain dicu do cho anh néu anh tain diéu way cho toi". Trong mot the gift kinh doanh lien bo nhu ngay nay, nhung ky thuat cii do khfi ng con mang lal nhiéu hieu cJ uii niia. khach hang hay tu at do, chang han nhu khl ta doi tang luong. B:i i hpc ciim gi:ic khong an toan. Loi suy nghi do chi lam cho van de tro nen xau hon. Ngu‹ c lai, nguiii gioi k)' nang thuyét phuc lal biét ciich chao don nhiing y kién phiin do1. Thay vi xem do la su doi nghlch, hp xem no la tain ciia nguiii kh:ic nhu mot cach mo ra cuoc doi thoai, mot cc hoi trao lam cho cuoc doi thoai tro nén troi chay bang c:ich gi:ii quyét bat dong, tham chi trufic khi nhiing bat dong do dupc not thanh Hi. co tu tiring coi md, nhan biét dupc hp co diem manh ciing nhu dlém hp. Khi al do gap ban lan dau tlén, néu ban de lo ra mot dlém yéu nao du'cic . . .. . . . . . . de Ip dicm yeu, vi vay can co tu the manh me . .. .. . va lc i noi thang thiing. Tht2O IO, diéu do khfing h1(u cJu:i. Vi du nhu, khi ban la mot doanh n phi(p nhfi, con doi thu canh tranh la cong ty Ién . Lam sao ban co thé thuyét phuc kh:ich hang ch pn ban thay vi cong ty kia? muon hp lam. Su dap tr:i tot dcp se la c:ich thuc tin cay dé tain moi Kh:i nang thuyet phuc va dan du nguiii kh:ic thuc su la rfit quan trpng nhat la trong ngh( thuat qu:in ly. Va de lam chfi dupc ngh( thuat nay ban can phai co mot qua trinh ti:i i nghiem lau dai ciing nhu rut ra du’pc nh liiig bai hpc cho ban thfi n. Chuc ban thanh cong.
- Xem thêm -