Tài liệu C1 introduction

  • Số trang: 15 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 62 |
  • Lượt tải: 0

Mô tả:

© 2004, HOÀNG MINH SƠN Chương 1 Hệ thống thông tin công nghiệp Chương 1: Giới thiệu chung 12/30/2005 Chương 1: Mở ₫ầu © 2004, HOÀNG MINH SƠN 1.1 Mục tiêu và phạm vi ₫ề cập của môn học 1.2 Một số khái niệm cơ bản 1.3 Một số ví dụ minh họa Chương 1: Mở đầu © 2005 - HMS 2 1.1 Mục tiêu và phạm vi ₫ề cập ƒ Mục tiêu: — Giúp sinh viên nắm vững các kiến thức cơ sở về hệ thống thông tin công nghiệp nói chung và truyền thông công nghiệp nói riêng, hiểu biết các vấn ₫ề cơ bản về lựa chọn và thiết kế giải pháp truyền thông trong các hệ thống ₫o lường, ₫iều khiển và tự ₫ộng hóa cũng như trong các hệ thống thông tin khác trong công nghiệp. © 2004, HOÀNG MINH SƠN ƒ Phạm vi ₫ề cập: — Khái niệm cơ bản về các hệ thống thông tin công nghiệp — Cơ sở kỹ thuật mạng truyền thông công nghiệp — Một số hệ thống mạng truyền thông công nghiệp tiêu biểu Chương 1: Mở đầu © 2005 - HMS 3 © 2004, HOÀNG MINH SƠN Ví dụ: PlantScape (Honeywell) Chương 1: Mở đầu © 2005 - HMS 4 Những câu hỏi ₫ặt ra: ƒ Vai trò của từng thành phần trong hệ thống? ƒ Các thiết bị trong hệ thống giao tiếp với nhau như thế nào? © 2004, HOÀNG MINH SƠN ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ Giao tiếp phục vụ mục ₫ích gì? Giao tiếp với những yêu cầu như thế nào? Trong thực tế có những công nghệ nào hỗ trợ? Nền tảng cơ sở của những công nghệ ₫ó là gì? Người kỹ sư ₫iều khiển - tự ₫ộng hóa cần nắm những kiến thức cơ bản nào ₫ể có thể làm chủ những hệ thống ₫ó? Chương 1: Mở đầu © 2005 - HMS 5 1.2 Một số khái niệm cơ bản ƒ Thông tin là gì? Sự xóa bỏ tính bất ₫ịnh! ƒ Tại sao thông tin lại quan trọng như vậy? © 2004, HOÀNG MINH SƠN — Thông tin là nền tảng của mỗi hệ thống kỹ thuật ngày nay vật chất năng lượng thông tin Chương 1: Mở đầu HỆ THỐNG KỸ THUẬT vật chất năng lượng thông tin © 2005 - HMS 6 Hệ thống thông tin Một hệ thống kỹ thuật với các đầu vào ra là thông tin © 2004, HOÀNG MINH SƠN ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ Hệ Hệ Hệ Hệ Hệ thống thống thống thống thống Chương 1: Mở đầu thu thập thông tin xử lý thông tin lưu trữ và quản lý thông tin khai thác và sử dụng thông tin truyền thông công nghiệp © 2005 - HMS 7 Biểu diễn thông tin ƒ ƒ ƒ ƒ Tại sao phải biểu diễn thông tin? Các dạng biểu diễn thông tin thông dụng? Thông tin ₫ược thu thập như thế nào? Thông tin ₫ược lưu trữ và xử lý trên máy tính bằng gì? ƒ Thông tin ₫ược khai thác và sử dụng như thế nào? © 2004, HOÀNG MINH SƠN ƒ Thông tin ₫ược truyền ₫i như thế nào? Chương 1: Mở đầu © 2005 - HMS 8 Khái niệm "dữ liệu" © 2004, HOÀNG MINH SƠN ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ Dữ liệu là gì? Quan hệ giữa dữ liệu và thông tin? Dữ liệu ₫ược biểu diễn như thế nào? Dữ liệu ₫ược thu thập như thế nào? Dữ liệu ₫ược lưu trữ như thế nào? Dữ liệu ₫ược xử lý như thế nào? Dữ liệu ₫ược truyền ₫i như thế nào? Chương 1: Mở đầu © 2005 - HMS 9 Khái niệm "tín hiệu" ƒ ƒ ƒ ƒ Tín hiệu là gì? Vai trò của tín hiệu trong các hệ thống kỹ thuật? Biểu diễn thông tin qua tín hiệu như thế nào? Phân loại tín hiệu? — Theo miền giá trị? — Theo miền xác ₫ịnh? © 2004, HOÀNG MINH SƠN ƒ Thế nào là tín hiệu số? ƒ Ý nghĩa của tín hiệu số trong các hệ thống kỹ thuật? Chương 1: Mở đầu © 2005 - HMS 10 Một số ví dụ về dạng tín hiệu y a) y b) t t D¹ng tÝn hiÖu: t−¬ng tù, gi¸n ®o¹n Tham sè th«ng tin: Biªn ®é xung D¹ng tÝn hiÖu: t−¬ng tù, liªn tôc Tham sè th«ng tin: Biªn ®é © 2004, HOÀNG MINH SƠN y c) y t D¹ng tÝn hiÖu: rêi r¹c, liªn tôc Tham sè th«ng tin: Biªn ®é Chương 1: Mở đầu d) t D¹ng tÝn hiÖu: rêi r¹c (sè), gi¸n ®o¹n Tham sè th«ng tin: TÇn sè xung © 2005 - HMS 11 Ví dụ: DeltaV (Fisher-Rosermount) Operator Workstation Operator Workstation Engineering Workstation Application Server Fast Ethernet © 2004, HOÀNG MINH SƠN DeltaV Controllers Chương 1: Mở đầu © 2005 - HMS 12 Ví dụ: Centum CS3000 (Yokogawa) Historian/ Performance Plant Ethernet EWS HIS Vnet FCS © 2004, HOÀNG MINH SƠN Local I/O Nodes Chương 1: Mở đầu Remote I/O Nodes HIS: Human Interface Station EWS: Engineering Workstation © 2005 - HMS 13 © 2004, HOÀNG MINH SƠN Ví dụ: PCS7 (Siemens) Chương 1: Mở đầu © 2005 - HMS 14 © 2004, HOÀNG MINH SƠN Ví dụ: ProcessLogix (Allen-Bradley) Chương 1: Mở đầu © 2005 - HMS 15
- Xem thêm -