Tài liệu Bố trí chung và kiến trúc tàu thủy-lê hồng bang

  • Số trang: 69 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 130 |
  • Lượt tải: 0
pipingdesigner

Đã đăng 235 tài liệu

Mô tả:

http://kimcokynhan.wordpress.com http://kimcokynhan.wordpress.com http://kimcokynhan.wordpress.com http://kimcokynhan.wordpress.com http://kimcokynhan.wordpress.com ! ! " ! # $ %& $ %! $ ( ) '! ! ! *+, . /0 2 1% ! ! 4 5! 56 8! 56 9 : ; % < 4 6 = +> ? 9 @ 'A @ 9 @ 4 < 9 @ ! 6 2 9 @ '% ; http://kimcokynhan.wordpress.com 3 ! 7* http://kimcokynhan.wordpress.com 9 @ C D D* E E FG ; E E )H / EBE )H / 2 A I ! B http://kimcokynhan.wordpress.com http://kimcokynhan.wordpress.com " # $% & '( " K %L H I 7 M 5+> C N +> E = ' 6 < 5+> OC 4 H I 5! 7 H I %A H I E = +> 'C H / 5+> P %A 6E = +> 5+> C 'A +* N +> %& 7 +> 7 +> '! +> ' H @% +> ' H G +> %&Q +> ' H +> 5 6E +> . # 5+> C ! 6 R G %D 5 *S D ! E ) C /0 5H %2 * * N T < % L ! < U C A% < $6 +G V H W 5( 7 1%7 ! 7 *X E EEE T Y %Z ! < < ; C ; ! 7 2 7 DN 5 G ! ! ! C C [ >C G C + C !C ! < < E $! ! C < < ! 7 \ 5! 56 5H IC I % % G *X O < ! ! ! ( ]7 7 E= < < C % ! G A < U C A% < $6 +G V HE 9 C +> . # - ; BC+ N T= C+ 3 ^ _ ! ! Q T= C+ ^ 2 _ ! ! 3Q T= C+ ` 5X ^ _ 5! 56 ! 7* E ! " #"$ % % & % " "' = V C A% C IC 5. # R OC7 M^ A 52 _ . ab ? c de % C . # J ! E) < f 1X e% C . % %2 ! E" ! # @%N ! %/ 7 ! +G * @ %! 7 ! ! C E = 5+, " #" ( )" *%" V C A% C IC 5. 6 . %& ' eEeb?E 8 G # R OC ! %& C % ! . ;* O R ^$9 c e7ag _ ! %& J http://kimcokynhan.wordpress.com http://kimcokynhan.wordpress.com 5L ! 5+, 6 . %2 eEeg ?E = +, >C @ %! 4 5 6 7 5# . 52 3 >C A 4 A ! 1 +, f % h G %D 5 'I 5< '+> +G E ) 5. 'G I < %& ^ I ' 5 G R_ . #5A 5H eE ? \5+, 6 . %& E $ 5 6 CD 2 H I [ 5 67 5+, DE ) ! < ! '! 5H 5+, 6 . 5 6 eEeJ? 5 G . ;* eEeg? 5 G ^ $9 R_ R^ P % 1 E _ E $9 'G i1 + " $ +G A @ %! ; V @ %! E $ < 5 6^ #" \5+, ` . 5 6_ (% %! 5+> P! 5( \ %j L ! * '; 5@ (E $ %! C D 2 6 * I %! 7 ( 7 'A %! ^ _E i1 E G ; %! G 6 * I %! E ^KG C + ! 5L 4 7 %! # * '_E b http://kimcokynhan.wordpress.com http://kimcokynhan.wordpress.com i1 E N$ %! ^52 i1 EB $ _8 G _8 G * '5L A %! ^ * '5L A 5 6 7 . ! O O 6 . ! O _ _N %! %! a http://kimcokynhan.wordpress.com http://kimcokynhan.wordpress.com i1 i1 $! ! ( I ! H EJ $ 5+> 52 V %! ^ %! 2C* 5L # _ *' Eb $ %! ^ %! # *' 52 V 2C* 5L A 5 6 _ N _= . ! O %! _= O 6 . O %! 5@ ( k' 5/ 1 - 5@ ( 6 #PO 5+> +4 5H %! + N 'A 52 ^ l7 J l g http://kimcokynhan.wordpress.com http://kimcokynhan.wordpress.com EEE_7 +G * +G * '+> %! C D7 +G * '+> ! OE < H < + 2 ;* O $9 & . +4 5H %! E ) P! 5( %! C 5#0 5H *+, - 7 C %! H *+, - E 8+, 8+, 8+, 3 i1 Ea $ %! ^ # * 'T 5 ; _ N O' T %! 5L A 5 6 ^ %! * ' %! 5 ; _ Q O 5X T %! * 'Q +G ' %! 5L A 5 6 E = +, >C 2 V ! R j 5H ^ _ %! V !'G 1C H H ! * 5# %2 C ! H ( @ %! E , " #" % $ < ! C 4 . @ %! 4 .* ! # . #P! 5( +* N ab% ≤ ? cdb% N = .J ! 7 7 9 N '! m %! m %&Q db% ≤ ? c eb% N = .b ! 7B 7 9 N '! m %! m %&Q eb% ≤ ? c b% N = .a ! 7J 7 9 N '! m %! m %&Q b% ≤ ? c Jb% N = .g ! 7b 7 9 N '! m @ %! mB %& Q Jb% ≤ ? c ab% N = .d ! 7a 7 9 NB '! m @ %! mB %& E $! C + 5+> # n 1 EgE 8# - ; ! C + o HN %& 7 '! p eEeb? ! d http://kimcokynhan.wordpress.com http://kimcokynhan.wordpress.com 7 @ %! 4 E= +, >C* 'r7 6 %! C ( C 5 6 E = +, >C @ %! A5 6 7 ! '! 5@ ,' ! * < @ %! 1C % %2 ! 4 6 4 +G @ %! 7 + o * ! # 6 5W E H O * 'G 7 4 L +G % 2 O \ %A * %A \ 5! 56 G %A 6 1 ! < O 5+> ' %2 ! * '+> ! # ' o7 5. * '+> 5WE $ / 0N * '+> 6 I HC E = +, < ! . 5# ; ! PHC ] 7 + & . +, >C C 4 . +G 'G 5. C 'G E = +, >C 6 5+> +> V ! Be% ^ ' o_ E i1 Eg [ q http://kimcokynhan.wordpress.com http://kimcokynhan.wordpress.com =I ! ! +G C 5+> O ' G %A 6E K! %& C 5+> O ' G %& E ! . # H / 4 1 ! +G +, 5+> O ' G 47 + \ %A 6 5H 4 ! 6 I HC % [ %2 ( G ! f C +G %A 6 ^ 6 5+> 5L ! 4 *+, _E ./ % 01 2 U C A% C IC 5. # R OC V 5( ! < *+, - +G < H < E) ! *+, 5W E) ! R I ! *+, 2 [ %& '! ho c t\ ! +G %& 5H eE ? 6 +> V !a e %%E C s 'A < 7 ! *+, - 5+> V C A%E Theo Qui ph m phân c p và óng tàu bi n v thép TCVN 6259 – 2A : 2003 và TCVN 6259 – 2B : 2003 kho ng cách này c tính nh sau *pJbe m ? ^%%_Q 5.N ? T ' chi u dài tính toán E o n t 0,2 L tính r ng vuông góc m i n vách ch ng va i v i tàu có L 90 m kho ng cách s n không c l y l n h n 700 mm. Trong tr ng h p chung kho ng cách s n th c c xá nh theo công th c S = 2,6 L + a (mm), trong ó: a c xác nh theo th trên hình 1.8 i1 = 5+, Ed ) *+, G +, f . *+, ` . %& 5H eEegb?7 *+, + 6 5+> R bee%%E - R aet E = [ *+, \ - 4 e http://kimcokynhan.wordpress.com http://kimcokynhan.wordpress.com = 5 ' ! k j [ 5#P! 5( ! *+, 5 A H H * 2có ý n i u ki n công ngh . 3 ! " # " 4 56 7( ! ! +G 4 ! C %Z 1%E 8 G 7 H < 1 & C %Z 1% $6 +G V HE = +, >C < 5#C [ >C ; *YC PHC . +G 'G 1 C P - 5+, ! +G 7 *4 5. P! 5( 5 C OC < E + ! " 8 $ % % #9 ! 67 ! 3 +, ' ! 6 +G 5+> 5L 4 %L C` 3 % C 2 E K! 3 . ;% D ! 2 A H *# ! 'Y I' +, >C 4 ,E K! 3 4 +, 5+> + 1 Eq E i1 Y ! [ %5 % Eq i; % ! k* ; 5+> P! 5( *X 3 %; + 1 5L ! E ; %L 3 G H I = 74 [ ! ! s . ! ! 3 và m n képE D 2 +G < H 3 < 7 . # .\ TB ! 3 %A OC A 3 < E K! 3 4 . H I Y 5. sV 3 5 G *X 3 < 5L ; . 0 h ; % +4 < %L ! 'R 5H W 5( < E= V 5( < $6 +G U H 6 n% %6 +, # \ ^ ! "!#$nh ng tàu ch xô d u ho c s n ph m c a d u có http://kimcokynhan.wordpress.com http://kimcokynhan.wordpress.com tr ng t i 5000 T bu c ph i thi t k m n kép v i kho ng cách m n kép không nh h n 1m và dung tích khoang không l n h n 700 m3. = , & . ! ! 3 E $! ! 3 5. sV 3 5 G *X 3 ! f ! < E= 1 E e # n ! ! ! 3 < %2 * E i1 , , E e : 2 * %L Y ! " :" ;% ;<" V % =0 >% ;<" = # G ? u be % C . H I 5! 56E ;% D X '; +G 7 5! 56 s ; +, >C A% 5! L ! o X ! E v o 7 H . #7 5! 56 C A ' D * \ ! %& 5H ! '!E Chi u cao áy ôi c xác nh theo Qui ph m và th ng không l y nh h n B/16 ho c không nh h n 700 mm. = +G 5 6 5! 56 4 [ 1 I < + ; < $6 +G V H ! 6 n% %6 +, ^: wx y? gBzgd_ 5Z5+> H H5! 56 E i1 E # n ( ! A 5! 56 E :L Y < 5! 56 4 , . A ! CD 2 'A %D 5 *S D < 5! 56 E i1 E # n %L Y V < 4V L E http://kimcokynhan.wordpress.com http://kimcokynhan.wordpress.com i1 E :L Y V < 4V L $ # < 5! 56 5+> P! 5( V C A%E 8 G 7 5! 56 . #P! 5( 5@ ( 1 E BE 8@ ( # n 5! 56 C D 2 2 9E = 7 5! 56 O * E 7 H 1 4%& {C 3 5! 56 5# ! n 4 %& 5! E v 5! 56 5+> ; PHC 4 %& o ; 7 + 5# ! P % C A% V ! B http://kimcokynhan.wordpress.com http://kimcokynhan.wordpress.com 5! 56 ^ 1 E J_E 7 5! 56 5+> # o i1 i1 ! 6 T )O T?% T =f $! @ %! I ;%! 1 +, % E B $ E J 8! 56 5 A Y < 5! 56 5! 56 < 4C 7 ! 5+, ' D 4 %& 'G 7 @ %! 5L A 5 6 1 o 52 / 5 6 'G f '+> +G 4C %& ! * N % %& Q O 'G A %& Q < 5! 56 E XB ; I *S D E K ; 5! 56 & 5+> !C D C . O 'G 5# X 7 %]7 +G L C [ >C G % DE 8 A # HC \ 5H 5 A 5! 56 A @ %! C '% + 1 E b E A C A H J http://kimcokynhan.wordpress.com http://kimcokynhan.wordpress.com i1 E b 8 A # HC52 < 5! 56 = 5! 56 \ %A 5H %L C ` % ; '> ; % E 8! 56 5+> '% O G %D 5 *S D ! + O X '; 7 O X +G 3 7 O X +G E : | 'A '; 4 O4 ( ! 7 +, >C %2 O 4 5! 56 ( < 1 '; j s O X E '; +G 3 H . # @ %! 5# H ;% 5+, j và ph i cách ly chúngE )O 5+> ! ' G ! O +G 3 I ' %2 *+, - E ! 4 B ! ! R ! 'A7 ! O 6 +> V ! ee % E 8 G +, C A 4 A ! + 7 , ! ' A C P! 5( '+> +G H ! O +G E $! O +G +, 5L 4 %& 7 O * 4 C %& 7 O 4 5! 56E ) '+> +G . #P! 5( +* N A 4 A ! 1 C 5A Jbt '+> H% +G ∆ 5 G 5 7 bet∆ 5 G . 4E Ko '+> +G '+> H% +G < 4 A ! \5 3 '+> 6 3 '+> - E v O X '; . # P! 5( \ * I '; 7 6 * I %! 7 o %P '2 E = 6 +G V H 1 6 5+> *S D ! O 5# X '; 5# X +G E = +G 5/ 5 . #*S D ! * 5#P! 5( 5! 56E T 8 G *+, }N 15! 56 . ≈ aEbtKQ ) 5! 56 N 5 peE e ) 15! 56 . ≈ eEbtKQ 5 peE b ) 15! 56 . ≈ btKE 5 peE 5 T 8 G A *+, KN ) 5! 56 N 5 peE e 15! 56 . ≈ aEetKQ ) 15! 56 . ≈ etKQ 5 peE b 15! 56 . ≈ JtKE ) 5 peE e v; %! 5L %L Y 5+> # < n % 1 ;5+, E aE D (5 G . @ b http://kimcokynhan.wordpress.com http://kimcokynhan.wordpress.com v < %L Y G * 25+> P! 5( i1 % \ ;5+, D 5+, DE $ ~ * 5@ E a :L Y ( P! 5( 5+, D E % ; 5+, D ! ; 5 A H H ( , ? = 4 ! ! ] 'G % % 'O < ! 'GC C P @ 'GC C +G E ) ! H ! 3 \ EJb% 5H BEab%E ) ! \ 5! 56 5H IC IN \ J% 5H a%E = +, < ! \ A < %; V % < +G 5H A +G < % ; % 4 ! \ %L < 5! 56 5H A +G < % ; % +GE IV 3 4 ! . ! H ( PHC '% ; L 'A 4 . +G 'G E +, >C 5. H I C r 1 +, 7 4 +G 6 H H 52 3 E= 4 +G %A 6 *X 3 < A 3 H 7 H H . #5+> 4 %& 7 '! L 4 @ %! E , 1 6 HC C ! 1 + o ; PHC *~ LC . f E ,+ @ "A ( B : < i; +G % ; % 5+> P! 5( Y * ; V ; PHC ' IE 8#5A 5+> 5 5. C H H +G %; % 'G I7 %L ! ; %; % ( G A C 5 % *X E =f %; % C f +G ! H I 3 < %; %E =f 2 < %; % C f I% 6 %A %; V 7 f I% 6 ! %; % E =f +G % ; % *~ . +4 PI 5H *X PY < E v[ . A H5. +, j f +G < % ; % % % G , PHC / Y , 5> E) +G < % ; % C 3 * 4 6 %; a http://kimcokynhan.wordpress.com http://kimcokynhan.wordpress.com % 6 ] 5s R C 5( G A EEE_7 C % ^5 G !_ E i1 U / ^5 E g :L Y V ; ! ( # %; % 4 ! \ Eb% 5H %E K D 2 < 9 p a T d% 1 2 < %; % ' \ T J% ^ H .%2 % ; % _E KG 2 < %; % 1 +4 PI *X < 7 s . I 5 'N ; 5 % *X < YC5o % ; % 7 j 5H +G < YC 5o V !'G 7 . H A 6 o ; !E v o ; +, !C D ; L %; % * * ^P % 1 E g_E [ 7 +G < % ; % . s 0 h IV 3 7 %; % C C [ >C G +G < H < [ ^ _ C C OC PHC C+ ` 5X E g http://kimcokynhan.wordpress.com http://kimcokynhan.wordpress.com )& )* C D = +> 'C H / %A 6 L 4 O \ %A * %A E) 6 +G 4 & 5+> 3 ' +> E K! < +> ' %2 C H I 7 o H I C 5< YE = \%& 7 . #C ;N +> %& 7 +> 7 +> '!E = +> < ! 5+> *S D 5# @ ! 7 @ ! @ !E 7 +> < H 5+> *S D 5# 6* ! 'A @ C s C D C D D* A < H 7 M < L ! 'A X 7 P+4 T5 ; + & . #5+> *S D 5#PHC ! . # +' %2 E = +> G ! S ^ S 7 S *W EEE_ 5+> 5. ! YC 5o +G 1 . # '+> H% +G - 7 5 5. . +4 V 3 5H 'Y 1% < E = +> '% f f 5 # < 7 f 52 o *. E = +> 5+> ! %; % * .7 V @ %! 7 ! S ; / +G *. 'G E = +> G ! S +G . ! D % %A 6 # < E ) P! 5( +G < +> 6 C / 0 5# .5+> * 5 . '> I % V 3 ' C PO 5H H < ; *S D +> 5# 4 E) +G < +> C P! 5( * 45 5H 1% H H 1C *S D H < +> E + o +> < 4 L *~ . +G 1 ! ! G +> < 4 {7 . # 'G E ) H H 7 * +G * 2 ! 3 '+> C #% 5 k +G < H 5# . 5+> H < G '+> H% +G 1% P! 5( E •! 5( < H H*~ LC . f * N T8 G 4 L ^ ;* 4 R_ %A 6 I R * G %A 6 # V C A%E v 5. %2 C *~ 6 5+> *S D 7 ! ( 5.*~C D 2 (* %A 6 # 'oE T8 G 4 @ ^ # 'G 7 {_ %A 6 +, 'G %A 6 # ' oE : L [5Z*S D H + + 5A 5+> 3 +G E = +, >C 5. +, H HC f H H +> E v +> 6 * 5 < E ! +, >C 7 ! 6 +, *S D 5+> H 3 E = +> s . %2 * ! D 7 DN 52 3 V ! 'G +, !C D 4C '! L O +> '! 5# Y C D 7 5 G A . %A 6 R 5# ! +G *. 'G 1 +, O +> %& E d http://kimcokynhan.wordpress.com http://kimcokynhan.wordpress.com v +> . + 5 #% + o +, !C D +> I 2 Z +G A ! l ! E v+G 5 ' *C 'A # H I ( +> 7 . ! ! ' ; +> %A 6 ( @ %! E )# ' 5, I 5 I' # %2 6 . +> E = +G # I CW H7 +, I 4 @%7 o R , 5! ! R^ 1 E _ E )# X ' # %2 . +> %& 7 % ; 5 # < 7 ! *. ' 7 f '+> H% +G - 4 C %&7 f W 5( < E)# +G +, LC4 @% ] 'G 7 +, LC4 5! ! ] R R^ 1 E _E )# HC ' # . +> '!7 5. . ! @ 4 < %! E ) # +G +, LC 4 @% ] 'G 7 +, I 4 # ^ 1 E _E +G 5 . @ %! 4 7 1o C . +> V @ %! 5. . ' 4 ' '!E = 5+> % +> %& +> '! 3 ' 5 E)# +G I C W H 7 +, I 4 ! !] 5H ]'G I ^ 1 E _E 8# f < +> 7 +, ' +> '! +> 7 +> %& 5# ^ 1 E _E ) # 7 +> %& +> +, (53 +G 7 5# Y C D 1 A +, O ' D +> E ) # H / + o 5+> 3 ' . H / 4E 9 [ 3' 4E ) # 5+> !C D +, >C 'G + ! 7 ! !7 ! ; 5#'% ; ^ 1 E €_E ) P I ; %! +G 15@ ,PI ; # H / E v @ %! 4 C H H % 5+, D V '!7 *- W I 5! # I ' 5 G R7 . f ; 3 E 8#'I 'A %I 5 C C '! \eEa% T EJ% ^ 1 E _E = G . # H /7 DN # . %& '! ; ^ 1 E _Q . +> %& O 5H 5 A • o < ^ 1 E _ L 5 6 5+> O 5H +> ^ 1 E ‚_E s %2 * # H / ! +N T= . +> %& D ^ 1 E _Q T= . +> %& 7 '! D ^ 1 E '_Q T= . +> %& D7 +> '! +> 5+> ' 4^ 1 E _Q q http://kimcokynhan.wordpress.com
- Xem thêm -