Tài liệu Bài tập hướng dẫn sql trong lập trình web

  • Số trang: 41 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 177 |
  • Lượt tải: 0
tranvantruong

Đã đăng 3224 tài liệu

Mô tả:

bài tập hướng dẫn sql trong lập trình web
Thông tin khách hàng ( Sửa, Xóa) /-----------Connect----------/ /------------ Main-----------/ '.$n["Ma_khach_hang"].' '.$n["Ten_khach_hang"].' ……. Sua Xoa '; } ?> …….
Ma khach hang Ten khach hangSua Xoa
/------------- Sửa ----------/ '; } elseif(isset($_GET["ma"])) { $ma = $_GET["ma"]; $sql ="SELECT * FROM khach_hang WHERE Ma_khach_hang='$ma'"; $query = mysql_query($sql); $n = mysql_fetch_assoc($query); $ma_kh = $n["Ma_khach_hang"]; $ten_kh= $n["Ten_khach_hang"]; $phai = $n["Phai"]; $dia_chi= $n["Dia_chi"]; $dien_thoai= $n["Dien_thoai"]; $email = $n["Email"]; } ?>
Page 3 Jacky + Cupid+Kit ………
Sua chi tiet
Ma khach hang
Ten khach hang
Phai />Nam/>Nu
------------------Xóa '; } ?> Page 4 Jacky + Cupid+Kit ------------------- Tìm kiếm theo combo list Connect.php ///////////////////////////////////////////////////// tk.php
Nha xb Gia tu: Den:
= ".$tu; if($den!='') $query=$query." and gia <= ".$den; $result=mysql_query($query,$conn); //$count=mysql_num_rows($result); //$pagecount=ceil($); while($row=mysql_fetch_array($result)) { $masach=$row[0]; $tensach=$row[1]; $mota=$row[2]; echo ""; } echo $m; } ?>
Ma sach ten sach Mo ta
$masach$tensach $mota
Page 6 Jacky + Cupid+Kit ----------------------------------------------- Tìm kiếm theo phân loai giá
Ten sach :
Gia tu Gia den
=".$_REQUEST['gia_tu']; if($_REQUEST['gia_tu']!="") $sql.=" and gia <=".$_REQUEST['gia_den']; $res = mysql_query($sql); while($row=mysql_fetch_array($res)){ ?>
"?>
----------------------- Page 8 Jacky + Cupid+Kit Chitiet.php '.$tb["masach"].' '.$tb["tensach"].' '.$tb["tennxb"].' '.$tb["tenloai"].' '.$tb["gia"].' '; ?>
Mã sách Tên sách hình tên nhà xuất bản tên loại sách Giá
------------------ Page 10 Jacky + Cupid+Kit Tìm kiếm thong tin (có phân trang) Làm theo hướng đối tượng ////////////////////////// db.inc ////////////////////////// database.php connection =@mysql_connect($hostname,$dbuser,$dbpass); if(!$this->connection) die("Trang web đang bảo trì, vui lòng quay lại sau(1.1)"); Page 11 Jacky + Cupid+Kit if($dbname=="" || !mysql_select_db($dbname,$this->connection)) die("Trang web đang bảo trì, vui lòng quay lại sau(1.2)"); } function SetQuery($sql) //Gán cau lenh sql cho thuoc tinh $sql { $this->sql=$sql; } function Query() //Gán dl cho thuoc tinh $cursor { mysql_query("set names utf8"); $this->cursor = mysql_query($this->sql,$this->connection); return $this->cursor; } function LoadAllRow() { if(!($cur=$this->query())) { return null; } $array=array(); while($row=mysql_fetch_assoc($cur)) { $array[]=$row; } mysql_free_result($cur); return $array; } function LoadOneRow() { if(!($cur=$this->query())) { return null; } $row=mysql_fetch_assoc($cur); mysql_free_result($cur); return $row; } function disconnect() { mysql_close($this->connection); } } ?> Page 12 Jacky + Cupid+Kit ////////////////////////// Main.php SetQuery($sql1); $row = $db->LoadOneRow(); //print_r($row); $tong = $row['tong']; $pages = ceil($tong/$rows); $pageslist =''; for($i = 1 ; $i <= $pages ; $i++) { $pagelist .=''.$i.' '; } //============= xu ly tham so start ========= if(!isset($_GET['page'])) $start = 0; else $start = ($_GET['page'] - 1) * $rows; //-----------------------------if($tong > 0 ) { $thong_bao ="Có $tong sản phẩm được tìm thấy"; } else $thong_bao ="Không tìm thấy sản phẩm nào"; //------------------------------------------------$sql2 = "SELECT s.*,ten_hang_sua FROM sua s,hang_sua h WHERE s.ma_hang_sua = h.ma_hang_sua AND ten_sua like'%".$ten_sua."%' LIMIT $start,$rows"; Page 13 Jacky + Cupid+Kit $db->SetQuery($sql2); $table = $db->LoadAllRow(); //print_r($table); $ket_qua=''; foreach($table as $row) { $ket_qua .='
'.$row['Ten_sua'].' - '.$row['ten_hang_sua'].'
Thành phần dinh dưỡng:
'.$row['TP_Dinh_Duong'].'
Lợi ích:
'.$row['Loi_ich'].'
Trọng lượng:'.$row['Trong_luong'].' gr - Đơn giá:'. number_format($row['Don_gia']) .' VNĐ
'; } } ?>
TÌM KIẾM THÔNG TIN SỮA
Tên sữa:
Page 14 Jacky + Cupid+Kit
Page 15 Jacky + Cupid+Kit --------------------------- Thông tin hiển thị dạng List (hướng đối tượng include database.php phía trên vào) SetQuery($sql); $table = $db->LoadAllRow(); $n = count($table); $dem =0; $cot = 5; $str =''; for($i = 0 ;$i < $n ; $i++) { $row = $table[$i]; if($dem % $cot == 0 ) { $str .=''; } $str .=''.$row['ten_sua'].'
'.$row['trong_luong'].' gr - '. number_format($row['don_gia']) .' VNĐ
Page 16 Jacky + Cupid+Kit '; if($dem % $cot == ($cot - 1)) { $str .=''; } $dem++; } ?>
THÔNG TIN CÁC SẢN PHẨM
Page 17 Jacky + Cupid+Kit Chi tiết sản phẩm (khi click vào hình) SetQuery($sql); $row = $db->LoadOneRow(); //print_r($row); } ?> Page 18 Jacky + Cupid+Kit
Thành phần dinh dưỡng:

Lợi ích:
Trọng lượng: gr Đơn giá: VNĐ
Quay về  
-------------------------------- Page 19 Jacky + Cupid+Kit Thêm chi tiết SetQuery($sql); $tb_hs = $db->LoadAllRow(); //print_r($tb_hs); $mn_hang = ''; foreach($tb_hs as $row) { if(isset($_POST['mn_hang_sua']) && $_POST['mn_hang_sua'] == $row['ma_hang_sua']) $mn_hang .=' '; else $mn_hang .=' '; } // tao menu loai sua Page 20 Jacky + Cupid+Kit
- Xem thêm -