Tài liệu Bài giảng sinh trưởng của vi sinh vật sinh học 10

  • Số trang: 42 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 376 |
  • Lượt tải: 0
thuvientrithuc1102

Đã đăng 15893 tài liệu

Mô tả:

MÔN: SINH HỌC 10 BÀI 25: SINH TRƯỞNG CỦA VI SINH VẬT I/ KHÁI NIỆM SINH TRƯỞNG * Sinh trưởng là sự tăng lên về kích thước, khối lượng của sinh vật do sự tăng lên về số lượng và kích thước của tế bào. 1/ Sinh trưởng của quần thể VSV I/ KHÁI NIỆM SINH TRƯỞNG 1/ Sinh trưởng của quần thể VSV - Là sự tăng số lượng tế bào trong quần thể. Thời gian thế hệ là gì? … Thời gian thế hệ (g) g g g … 2n I/ KHÁI NIỆM SINH TRƯỞNG 2/ Thời gian thế hệ - Là thời gian từ khi sinh ra 1 tế bào cho đến khi tế bào đó phân chia - Kí hiệu: g - Ví dụ: Vi khuẩn E.Coli ở 40oC có g= 20’ còn ở 37oC có g= 12h Vi khuẩn lao có g= 12h Trùng đế giày có g= 24h - Vậy các em có nhận xét gì về thời gian thế hệ của mỗi loài? - Thời gian thế hệ của cùng một loài nhưng trong điều kiện nuôi cấy khác nhau? Thời gian (phút) Số lần phân chia 2n Số tế bào của quần thể (N0 x điều kiện nuôi 2n) 20 =phút 1 20 tế 1bào 60 3 23 = 8 8 80 4 24 = 16 16 100 5 25 = 32 32 120 6 26 = 64 64 t n 2n N0 x 2n Ví dụ: E.coli trong 0 cấy thích hợp,0 cứ 20 1 = 2 thời 2gian lại phân đôi một lần,21 sau 2 = 4 40 2 2 4 theo dõi ta thu được kết quả sau: - Sau thời gian của 1 thế hệ, số tế bào trong quần thể biến đổi như thế nào? I/ KHÁI NIỆM SINH TRƯỞNG 2/ Thời gian thế hệ - Là thời gian từ khi sinh ra 1 tế bào cho đến khi tế bào đó phân chia. - Kí hiệu: g - Ví dụ: Trong đó: - Công thức: n = t/g Nt = No. 2n -t: thời gian nuôi cấy - g: thời gian thế hệ - n: số lần phân chia - Nt : số TB sau thời gian t - No: số TB ban đầu Bài 38: Sinh Trưởng Của Vi Sinh Vật E.Coli có thời gian thế hệ là 20 phút. a) Tính số lần phân chia của E.Coli trong 2h. b) Nếu ban đầu có 105 tế bào E.Coli thì sau 2h số lượng tế bào E.Coli thu được là bao nhiêu? Đ/S: n= 6 ; Nt = 6.400.000 TB I/ KHÁI NIỆM SINH TRƯỞNG 1/ Sinh trưởng của quần thể VSV 2/ Thòi gian thế hệ II/ SỰ SINH TRƯỞNG CỦA QUẦN THỂ VI KHUẨN 1/ Nuôi cấy không liên tục Nuôi cấy không liên tục trong thí nghiệm. Nút đậy. Vi khuẩn Dịch nuôi cấy. Môi trường nuôi cấy không liên tục là gì? I/ KHÁI NIỆM SINH TRƯỞNG II/ SỰ SINH TRƯỞNG CỦA QUẦN THỂ VI KHUẨN 1/ Nuôi cấy không liên tục * Khái niệm: Môi trường nuôi cấy không liên tục là môi trường nuôi cấy không được bổ sung chất dinh dưỡng mới và lấy đi các sản phẩm chuyển hóa vật chất. Quần thể vi khuẩn sinh trưởng như thế nào? Pha cân bằng vo ng P Lũy ha thừ a y su Pha tiềm phát a Ph Quần thể vi khuẩn sinh trưởng qua mấy pha? •Quần thể VSV trong nuôi cấy không liên tục sinh trưởng theo 4 pha: + Pha tiềm phát (lag) + Pha lũy thừa (log) + Pha cân bằng + Pha suy vong Các pha sinh trưởng Đặc điểm Pha tiềm phát ( pha lag) Nhóm 1 (tổ 1) Pha lũy thừa ( pha log) Nhóm 2 (tổ 2) Pha cân bằng Nhóm 3 (tổ 3) Pha suy vong Nhóm 4 (tổ 4) - Mỗi nhóm nghiên cứu đặc điểm từng pha - Lưu ý sự thay đổi số lượng tế bào trong từng pha, Vì sao có sự thay đổi đó?
- Xem thêm -