Tài liệu Bài giảng java chương 6

  • Số trang: 34 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 117 |
  • Lượt tải: 0
tranvantruong

Đã đăng 3224 tài liệu

Mô tả:

bài giảng java chương 6
LẬP TRÌNH JAVA NC Chương 06: Truy cập cơ sở dữ liệu với JDBC Lê Tân Bộ môn: Lập trình máy tính Nội dung của chương 06  Khái niệm JDBC  Các bước truy cập cơ sở dữ liệu với JDBC – Nạp database drivers – Tạo kết nối sử dụng đối tượng Connection – Tạo đối tượng Statement để thực thi các lệnh sql.  Lớp DriverManager và Connection  Lớp Statement và PreparedStatement  Lớp ResultSet và ResultSetMetaData  Transaction  Cập nhật ResultSet Tổng quan  JDBC cung cấp tập các lớp và interface cho phép chương trình Java có thể “nói chuyện” được với hệ CSDL  Tập các lớp của JDBC có thể làm việc được với mọi hệ csdl. Kết nối CSDL Có 3 bước chính để kết nối CSDL. – Nạp database drivers – Tạo kết nối sử dụng đối tượng Connection – Tạo đối tượng Statement để thực thi các lệnh sql. Ví dụ  Chuẩn bị CSDL: Cài đặt một hệ quản trị CSDL có trình điều khiển ODBC cài đặt sẵn như ORACLE, SQL Server, MS Access . . .  Thiết kế cơ sở dữ liệu: Tạo CSDL, tạo bảng, tạo chỉ mục . . . cho ứng dụng trên nền hệ quản trị CSDL chuẩn trên (ví dụ: MS Access)  Tạo đối tượng ODBC Tạo đối tượng ODBC  Khởi động trình ứng dụng Control Panel  Khởi động Administrative Tools  Chọn Data Source (ODBC)  Chọn System DSN, Add  Chọn Driver của hệ quản trị cơ sở dữ liệu tương ứng (ví dụ: MS Access)  Trong Tạo đối tượng ODBC (tt) khung Data Source Name: gõ tên đối tượng ODBC của CSDL (ví dụ: ATM)  Chọn Select... rồi chọn CSDL đã tạo Nạp trình điều khiển và tạo kết nối try{ Class.forName("sun.jdbc.odbc.JdbcOdbcDriver"); String url = "jdbc:odbc:ATM"; Connection con=DriverManager.getConnection(url); Statement stmt = con.createStatement(); : : }catch(Exception e){...}  Với Oracle, thay vì sử dụng Class.forName(), ta sử dụng: DriverManager.registerDriver(new oracle.jdbc.driver.OracleDriver()); Database URL Database URL là một chuỗi được dùng để kết nối csdl.  cú pháp : jdbc:subprotocol name:other_stuff  The subprotocol name được dùng tuỳ vào loại driver sử dụng để kết nối csdl.  ví dụ : subprotocol name là odbc nếu driver là cầu nối jdbcodbc  Other_stuff cũng phụ thuộc vào loại driver nào được sử dụng. ví dụ nếu driver là cầu nối jdbcodbc thì thành phần này là tên của đối tượng ODBC  Có thể có tên truy cập và mật khẩu  Với Oracle, url = “jdbc:oracle:oci8:@MyDB”  Database Driver  Bảo đảm ứng dụng java tương tác với mọi csdl dưới một cách thức chuẩn và duy nhất.  Bảo đảm những yêu cầu từ chương trình sẽ được biểu diễn trong csdl dưới một ngôn ngữ mà csdl hiểu được  Nhận các yêu cầu từ client, chuyển nó nó vào định dạng mà csdl có thể hiểu được và thể hiện trong csdl.  Nhận các phản hồi, chuyển nó ngược lại định dạng dữ liệu java và thể hiện trong ứng dụng. Nạp Driver Lớp DriverManager chịu trách nhiệm nạp driver và tạo kết nối đến csdl.  DriverManager.registerDriver(new sun.jdbc.odbc.JdbcOdbcDriver()); hoặc  Class.forName(String);  – This returns the object associated with the class with the given string name. – Class.forName(“sun.jdbc.odbc.JdbcOdbcDriver”);  Equivalent to: new sun.jdbc.odbc.JdbcOdbcDriver(); If you have a driver from another vendor, then find out the class name of that driver and load it instead. JDBC Driver  Có – – – – 4 loại JDBC Driver Loại 1: JDBC/ODBC Loại 2: Native-API Loại 3: Open Protocol-Net Loại 4: Proprietary-Protocol-Net  Loại 2,3,4 nói chung được viết bởi nhà cung cấp csdl, hiệu quả hơn loại 1 nhưng thực hiện phức tạp hơn. Loại 1: JDBC/ODBC  jdk hỗ trợ cầu nối jdbc-odbc (jdbc-odbc bridge).  Mềm dẻo nhưng không hiệu quả. Aplication JDBC Driver Client Disk ODBC Driver Network Interface Network Interface Databas e Server Loại 2: Native-API  Tốt hơn loại 1, loại này cho phép JDBC giao tiếp trực tiếp với các driver hay các hàm API của CSDL. Aplication JDBC Driver Client Disk Native Database Library Network Interface Network Interface Databas e Server Loại 3: Open Protocol-Net  Drivers – Có thể chuyển các yêu cầu đến các csdl nằm ở xa. – Có thể giao tiếp với nhiều loại CSDL. – Không phải của nhà cung cấp csdl – Tất cả bằng mã java Aplication Client JDBC Driver Client Disk Network Interface Network Interface Server JDBC Driver Server Databas e Native Database Library Loại 4: Proprietary-Protocol Net 100% java  Có khả năng giao tiếp trực tiếp với hệ CSDL không cần chuyển đổi  Aplication JDBC Driver Client Disk Network Interface Network Interface Database Server Gói Java.sql Cung cấp tập hợp các lớp và interface dùng để trao đổi với CSDL.  Các lớp  – – – –  DriverManager Date, Time Timestamp Types Các Interfaces     Driver Connection DatabaseMetaData Statement     PreparedStatement CallableStatement ResultSet ResultSetMetaData Đối tượng Statement  Đối tượng Connection chứa liên kết trực tiếp đến csdl.  Sử dụng đối tượng Connection để tạo đối tượng Statement. – Statement s = con.createStatement();  Đối tượng này có nhiệm vụ gửi các câu lệnh sql đến csdl.  Thực hiện câu lệnh sql: s.executeQuery(String sql) or s.executeUpdate(String sql) method  Cùng một đối tượng Statement có thể sử dụng cho nhiều câu lệnh sql khác nhau. Các phương thức thực thi  Có 3 phương thức thực thi – executeQuery() – executeUpdate() – execute()  The executeQuery() – Nhận câu lệnh SQL (select) làm đối số, trả lại đối tượng ResultSet Ví dụ: ResultSet rs = s.executeQuery(“SELECT * FROM Books”); Các phương thức thực thi (tt)  Phương thức executeUpdate() – Nhận các câu lệnh sql dạng cập nhật – Trả lại số nguyên biểu thị số hàng được cập nhật. – UPDATE, INSERT, or DELETE.  Phương thức execute() – Được áp dụng cho trường hợp không rõ loại sql nào được thực hiện, trả về kiểu boolean, true nếu đó là executeQuery() -> getResultSet() để lấy kết quả . – Được áp dụng cho trường hợp câu lệnh sql tạo ra tự động bởi chương trình.
- Xem thêm -