Tài liệu 80 bài voa song ngữ việt anh

  • Số trang: 325 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 848 |
  • Lượt tải: 0
dangvantuan

Tham gia: 02/08/2015

Mô tả:

Luyện nghe tiếng Anh qua video VOA Unit 2 --------------------------------------------------------------------------------------------- Designing a Quake-Resistant Building Starts at the Soil Thiết kế một toà nhà chống động đất cần bắt đầu từ việc nghiên cứu đất I’m Alex Villarreal with the VOA Special English Technology Report. Tôi là Alex Villareal với bản tin về công nghệ của chương trình tiếng Anh đặc biệt của đài VOA. Builders in developing countries are often not required to build strong buildings. Công nhân xây dựng ở các nước đang phát triển thường không được yêu cầu phải xây những toà nhà kiên cố. So, when a disaster strikes, the damage is often widespread. Vì vậy, khi thiên tai xảy ra, sự tàn phá thường rất lớn. Yet, Japan is one of the most developed countries in the world. Tuy Nhật Bản là một trong những quốc gia phát triển nhất trên thế giới. Still, the March eleventh tsunami waves destroyed more than fourteen thousand buildings. Vậy nhưng trận sóng thần ngày 11 tháng 3 đã phá huỷ hơn 14 nghìn ngôi nhà. Brandy Cox is an assistant professor of civil engineering at the University Brandy Cox là trợ lý giáo sư về kỹ thuật xây dựng ở Đại học Arkansas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------Page | 1 Luyện nghe tiếng Anh qua video VOA Unit 2 --------------------------------------------------------------------------------------------of Arkansas. He is also an earthquake expert with an organization called Geotechnical Extreme Events Reconnaissance, or GEER. Ông ấy cũng là chuyên gia về động đất với một tổ chức có tên gọi là Geotechnical Extreme Events Reconnaissance, (khảo sát các sự kiện địa kĩ thuật cực đại) hay viết tắt là GEER. The group studies major disasters. Nhóm này nghiên cứu các thảm hoạ thiên tai lớn. Professor Cox says Japan has one of the best building code systems in the world. Giáo sư Cox nói rằng Nhật Bản sở hữu một trong những hệ thống quy chuẩn xây dựng tốt nhất trên thế giới. However, he says, this earthquake was huge, one of the top five earthquakes in recorded history. Tuy vậy, ông cũng cho rằng trận động đất này quá lớn, là một trong năm trận động đất lớn nhất được ghi nhận trong lịch sử. So anytime there is an earthquake that large, there is going to be damage. Vì vậy bất cứ khi nào một trận động đất lớn xảy ra cũng sẽ mang theo sự tàn phá. The quake measured magnitude nine. Trận động đất đo được đạt cấp độ 9. He says one thing many people don’t understand is that building codes are meant to prevent loss of life in earthquakes. Ông nói rằng một điều mà nhiều người không hiểu là quy chuẩn xây dựng có ý nghĩa trong việc ngăn chặn thiệt hại về tính mạng trong các trận động đất. That doesn’t mean that the buildings won’t have major damage. Điều này không có nghĩa là các toà nhà không phải chịu những thiệt hại lớn. Mr. Cox says Japan has invested a lot in seismic research and design Ông Cox cho biết Nhật đã đầu tư khá nhiều vào việc nghiên cứu địa chấn ------------------------------------------------------------------------------------------------------------Page | 2 Luyện nghe tiếng Anh qua video VOA Unit 2 --------------------------------------------------------------------------------------------since a magnitude seven point five earthquake in Niigata in nineteen sixty-four. That same year a nine point two quake shook the American state of Alaska. và thiết kế kể từ một trận động đất 7,5 độ xảy ra tại Niigata vào năm 1964. Cùng năm đó một trận động đất 9,2 độ làm rung chuyển bang Alaska của Mĩ. He says those two earthquakes opened up a lot of new research on something called soil liquefaction. Ông ấy nói rằng hai trận động đất mở ra hướng nghiên cứu mới về quá trình hoá lỏng đất. Soil liquefaction is the process by Hoá lỏng đất là quá trình trong đó độ which the strength of stiffness of soil cứng của đất bị làm cho yếu đi bởi sự is weakened by an event like the rung lắc của trận động đất. shaking of an earthquake. The soil begins to move like liquid. Đất bắt đầu chuyển động giống như chất lỏng. Professor Cox says the first step to designing an earthquake-resistant building is to study the soil. Giáo sư Cox nói rằng bước đầu tiên để thiết kế một toà nhà có khả năng chống động đất là nghiên cứu đất. Then the structural engineers take that information and decide the details of the construction, such as, is this going to be a steel structure? Sau đó các kỹ sư kết cấu sẽ sử dụng các thông tin đó và quyết định chi tiết của công trình, ví dụ như có sử dụng kết cấu thép hay không? Is it going to be reinforced concrete? Bê tông cốt thép có được sử dụng để xây dựng hay không? How will the framing of the building be designed? Cấu trúc khung của toà nhà sẽ được thiết kế như thế nào? A team from Geotechnical Extreme Events Reconnaissance is going to Japan to examine the destruction. Một đội khảo sát các sự kiện địa kĩ thuật cực đại sẽ đến Nhật Bản để kiểm tra sự tàn phá gây ra bởi trận động đất. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------Page | 3 Luyện nghe tiếng Anh qua video VOA Unit 2 --------------------------------------------------------------------------------------------Mr. Cox says they will also be working on rebuilding efforts. They want to make sure that schools, hospitals, police and fire stations and government buildings are rebuilt well. Ông Cox nói rằng họ cũng sẽ tham gia các nỗ lực tái xây dựng. Họ muốn đảm bảo rằng trường học, bệnh viện, sở cảnh sát, trạm cứu hoả và các toà nhà của chính phủ được tái xây dựng tốt. Mr. Cox and other members of GEER went to Haiti after the powerful earthquake last year, and continue to work with Haitian officials. Ông Cox và các thành viên khác của tổ chức GEER đã đến Haiti sau trận động đất khủng khiếp năm ngoái, và đang tiếp tục làm việc với các quan chức Haiti. For VOA Special English, I’m Alex Villarreal. Chương trình tiếng Anh đặc biệt của đài VOA, tôi là Alex Villareal. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------Page | 4 Luyện nghe tiếng Anh qua video VOA Unit 3 --------------------------------------------------------------------------------------------- Microsoft Says Google Blocks Competition in Europe Search Market Microsoft cho rằng Google gây trở ngại cho cạnh tranh trên thị trường tìm kiếm online ở Châu Âu This is VOA Special English ðây là bản tin kinh tế trong chương Economics Report trình tiếng Anh ñặc biệt của ñài VOA. Microsoft has fought legal battles Hãng Microsoft ñã gây nên trận chiến with officials in Europe and the pháp luật với các quan chức ở Châu Âu United States over competition in và Hoa Kỳ về cuộc cạnh tranh trong thị the personal computer market. trường máy tính cá nhân. But at the end of March, Nhưng vào cuối tháng ba, Microsoft ñã Microsoft accused Google of buộc tội Google về việc cạnh tranh being anti-competitive. không lành mạnh. A complaint to the European ------------------------------------------------------------------------------------------------------------Page | 1 Luyện nghe tiếng Anh qua video VOA Unit 3 --------------------------------------------------------------------------------------------Commission accused Google of Lời khiếu nại ñược gửi tới Ủy ban unfairly controlling the Internet Châu Âu ñã buộc tội Google về việc search market in Europe. kiểm soát bất bình ñẳng thị trường tìm kiếm trên Internet ở Châu Âu. Google was already talking to the Google ñã trao ñổi với Ủy ban về vấn Commission about the issue and ñề này và nói rằng công ty rất vinh said it was happy to explain to hạnh ñược giải thích với mọi người về anyone how its business works. cơ chế vận hành công việc kinh doanh. Nhưng Google cũng phải ñối mặt với But Google also faced other các vấn ñề khác issues Người sử dụng Gmail ở Trung Quốc Gmail users in China began bắt ñầu ghi nhận các vấn ñề với dịch vụ reporting problems with Google’s email của Google vào cuối tháng hai. email service in late February. Vấn ñề ở ñây là các thông tin về cuộc The problems came as news of cách mạng trong thế giới A-rập tràn the revolution in the Arab world ngập Internet và xuất hiện các cuộc lời filled the Internet and there were kêu gọi biểu tình phản kháng ở Trung online calls for protests in China. Quốc. Google nói rằng chính phủ ñang can Google said the government was interfering with its email service Chinese Foreign Ministry spokewoman Jiang Yu called those accusations unacceptable thiệp vào dịch vụ email của hãng Phát ngôn viên của bộ Ngoại Giao Trung Quốc Jiang Yu cho rằng những lời buộc tội ñó là không thể chấp nhận ñược. Nhưng phát ngôn viên của Google ------------------------------------------------------------------------------------------------------------Page | 2 Luyện nghe tiếng Anh qua video VOA Unit 3 --------------------------------------------------------------------------------------------Jessica Powell thì lại cho rằng, “ðây là But Google spokewoman Jessica Powell said, “This is a government blockage, carefully một vấn ñề trục trặc của chính phủ, ñã ñược sắp xếp lại một cách cẩn thận ñể trông có vẻ như là vấn ñề của Gmail.” designed to look like the problem Google ñang dẫn ñầu thế giới về tìm is with Gmail. kiếm trên Internet. Google is the world leader in Nhưng ở Trung Quốc, công cụ tìm Internet search kiếm lớn nhất là Baidu. But in China the biggest search Vào cuối tháng ba, công ty truyền engine is Baidu thông lớn nhất trên Internet, Sina, ñã And in the late March, Chinese’s largest Internet media company, loại bỏ công cụ tìm kiếm cảu Google ra khỏi website của hãng. Sina, dropped Google’s search Sina cho biết công ty sẽ sử dụng công engine from its website. nghệ của riêng mình. Sina said it would use its own Ước tính có khoảng bốn trăm năm technology mươi triệu người Trung Quốc ñang An estimated four hundred fifty million Chinese are online – about half of all Internet users in Asia. In two thousand ten, Google said, a cyberattack from China had attempted to get the information from the Gmail accounts of human rights activists. ñăng ký trực tuyến – chiếm khoảng một nửa tổng số người sử dụng Internet ở Châu Á. Google nói rằng, năm 2010, một cuộc tấn công công nghệ từ Trung Quốc ñã cố gắng lấy thông tin tài khoản Gmail của những nhà hoạt ñộng xã hội vì quyền con người. Google cũng bày tỏ những lo ngại về ------------------------------------------------------------------------------------------------------------Page | 3 Luyện nghe tiếng Anh qua video VOA Unit 3 --------------------------------------------------------------------------------------------Google also express concerns công tác kiểm duyệt about censorship. Do vậy Google ñã tái ñịnh vị công cụ So Google relocated its Chinese tìm kiếm tại Trung Quốc của mình từ search engine from the mainland Trung Quốc ñại lục sang Hong Kong. to Hong Kong. Vào tháng ba, Google cũng phải ñối In March, Google also faced new mặt với những vấn ñề mới ngay trên problems at home. quê nhà. Một vị thẩm phán liên bang ở New A federal judge in New York ruled against its plan to put millions of books online. Google wants to create a digital library of all the world’s books. It reached one hundred twenty five million dollar deal in two thousand eight with groups representing writers and publishers. Google agreed to create a system to pay copyright holders when their works are used online. York ñã ra lệnh chống lại kế hoạch ñưa hàng triệu cuốn sách lên mạng của Google. Google muốn tạo ra một thư viện kĩ thuật số bao gồm tất cả các cuốn sách trên thế giới. Hãng ñã ñạt doanh thu một trăm hai mươi năm triệu ñô la trong năm 2008 với các nhóm ñại diện cho tác giả và nhà xuất bản Google ñã ñồng ý thiết lập một hệ thống chi trả bản quyền cho người sở hữu khi các tác phẩm của họ ñược sử dụng trên mạng. Nhưng thẩm phán Denny Chin ñã But judge Denny Chin rejected the proposed settlement. khước từ ñề nghị thỏa thuận trên. Ông nói rằng ñiều này sẽ mang lại cho ------------------------------------------------------------------------------------------------------------Page | 4 Luyện nghe tiếng Anh qua video VOA Unit 3 --------------------------------------------------------------------------------------------He said it would give Google Google khả năng kiểm soát ñộc quyền monopoly control of the book thị trường tìm kiếm sách search market Nhưng ông vẫn ñể ngỏ khả năng cho But he left open the possibility for một kế hoạch mới. a new plan Trong một sự kiện, Baidu ở Trung On a similar issue, Baidu in China Quốc nói rằng hãng ñã gỡ bỏ gần ba triệu văn bản từ thư viện của mình. said it removed almost three million documents from its library. Các tác giả ñã khiếu nại về việc Baidu Writers have complained that không nhận ñược sự cho phép ñể Baidu did not have permission for những tác phẩm của họ xuất hiện trên their works to appear on its trang web chia sẻ tài liệu văn bản. document-sharing site. ðây là chương trình tiếng Anh ñặc biệt For VOA Special English, I’m của ñài VOA, tôi là Alex Villarreal. Alex Villarreal Bạn có thể ñọc và nghe chương trình You can read and listen to our của chúng tôi về thương mại và các chủ program about business and other ñề khác trên trang subjects at voaspeacialenglish.com. voaspeacialenglish.com. Và click vào lớp học ñể xem các bài And click on the classroom for học tương tác cho người học tiếng Anh. interactive exercises for English learners. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------Page | 5 Luyện nghe tiếng Anh qua video VOA Unit 4 --------------------------------------------------------------------------------------------- Test of Big Space Rocket Set for Thử nghiệm bộ thiết bị phóng tên Late 2012 lửa không gian cỡ lớn vào cuối năm 2012 This is VOA Special English ðây là bản tin công nghệ trong chương Technology Report. trình tiếng Anh ñặc biệt của ñài VOA. An American space company says Một công ty về không gian của Hoa Kỳ a powerful new rocket should be nói rằng họ ñang sẵn sàng cho việc ready for a test launch by the end of phóng thử nghiệm một tên lửa có sức mạnh lớn. next year. The company is Space Exploration Công ty có tên là Space Exploration Technologies, or SpaceX. Technologies (công nghệ khám phá Its new rocket is called the Falcon không gian) hay SpaceX. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------Page | 1 Luyện nghe tiếng Anh qua video VOA Unit 4 --------------------------------------------------------------------------------------------Heavy. Tên lửa mới có tên là Falcon Heavy. Company officials say it will be Các nhân viên công ty cho biết tên lửa able to transport satellites or sẽ có khả năng vận chuyển các vệ tinh spacecraft weighing up to fifty- nhân tạo hoặc các tàu vũ trụ nặng tới three metric tons into orbit. 53 tấn mê-tric vào quỹ ñạo. That load weight is double the Khả năng tải trọng ñó lớn gấn hai lần capacity of NASA space shuttles. các tàu con thoi không gian của NASA. The space agency is retiring its Cơ quan không gian vũ trụ này ñang shuttles after thirty years. thu hồi các tàu con thoi của mình về hưu sau ba mươi năm hoạt ñộng. Elon Musk is the chief executive Elon Musk là giám ñốc ñiều hành của officer of SpaceX. SpaceX. He says fifty-three metric tons is Ông nói năm mươi ba tỉ tấn mê – tric là more than the weight of a fully nhiều hơn cả trọng lượng của một máy loaded Boeing 737 with one bay Boeing 737 với một trăm ba mươi hundred thirty-six passengers, sáu hành khách, hành lý và nhiên liệu. luggage and fuel. Ông nói, nó có khả năng ñáp ứng chi It's more payload capability than phí vận tải lớn hơn bất kỳ loại phương any space vehicle in history, he tiện không gian nào từng có trong lịch says, apart from the Saturn Five. sử, ngoại trừ Saturn Five. NASA used Saturn Five rockets NASA sử dụng tên lửa Saturn Five during its Apollo and Skylab trong suốt chương trình Apollo và programs in the nineteen sixties Skylab của mình vào những năm 1960 and seventies. và 1970. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------Page | 2 Luyện nghe tiếng Anh qua video VOA Unit 4 --------------------------------------------------------------------------------------------A Saturn Five launched the Apollo Tên lửa Saturn Five ñã phóng tàu 11 mission that landed the first Apollo 11, làm nên cuộc ñặt chân ñầu humans on the moon in nineteen tiên của con người trên mặt trăng vào sixty-nine. năm 1969. The rockets were removed from Những tên lửa này ñã ñược ngừng hoạt service in nineteen seventy-three. ñộng vào năm 1973. But they remain the most powerful Nhưng chúng vẫn là những tên lửa ever built. mạnh nhất từng ñược sản xuất. Elon Musk says the Falcon Heavy Elon Musk nói Falcon Heavy sẽ là tên will be the second most powerful lửa mạnh thứ hai từng xuất hiện. rocket ever. Ông nói nó ñã ñược thiết kế ñể làm He says it was designed to do more nhiều hơn công việc vận chuyển các vệ than carry satellites and other tinh nhân tạo và các thiết bị khác vào equipment into space. không gian. He says the rocket was designed to Ông nói tên lửa ñã ñược thiết kế ñể ñáp meet NASA's ratings for human ứng ñược tiêu chuẩn của NASA cho sự flight safety. an toàn của những chuyến bay có sự tham gia của con người. So it could someday be used to Vì vậy một ngày nào ñó nó có thể ñược carry astronauts and other travelers sử dụng ñể mang theo các phi hành gia into space. và khách du lịch vào không gian. Mr. Musk says the Falcon Heavy Ông Musk nói Falcon Heavy có thể could also be used for missions like ñược sử dụng cho các nhiệm vụ như carrying a robotic lander to collect mang theo các rô-bốt hạ cánh xuống sao Hoả ñể thu thập các mẫu vật. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------Page | 3 Luyện nghe tiếng Anh qua video VOA Unit 4 --------------------------------------------------------------------------------------------samples from Mars. He says a mission like that requires Ông nói một nhiệm vụ như vậy ñòi hỏi a great amount of lift capability. một khả năng chuyên chở rất lớn. The lander has to reach Mars and Thiết bị sau khi ñáp xuống sao Hoả vẫn still have enough fuel to return to phải có ñủ nhiên liệu ñể quay trở vè trái Earth. ñất. The first launch is planned from the Cuộc phóng tàu ñầu tiên ñã ñược lên kế company's launch site at hoạch thực hiện ở ñịa ñiểm của công ty Vandenberg Air Force Base in ở Vandenberg Air Force Base ở California. California. A launch from Cape Canaveral, Cuộc phóng tàu từ Cape Canaveral, Florida, is expected in late twenty- Florida ñược dự kiến vào năm 2013 thirteen or fourteen. hoặc 2014. In time, SpaceX hopes to launch Trong tương lai, SpaceX hi vọng sẽ ten Falcon Heavy rockets a year. phóng ñược 10 tên lửa Falcon Heavy trong một năm. It says the rocket should reduce Công ty nói rằng chi phí cho các cuộc launch costs to about two thousand phóng tên lửa nên cắt giảm xuống vào dollars a kilogram. khoảng 2000 ñô-la/ kilogram. That is about one-tenth the cost of Con số ñó bằng khoảng 1/10 chi phí carrying loads into orbit on a space vận chuyển vào quỹ ñạo trên một tàu shuttle. con thoi không gian. SpaceX already has a billion-and-a- SpaceX ñã có thoả thuận thương mại half-dollar deal with NASA to use 1500 ñô la với NASA sử dụng một tên ------------------------------------------------------------------------------------------------------------Page | 4 Luyện nghe tiếng Anh qua video VOA Unit 4 --------------------------------------------------------------------------------------------a smaller rocket to transport cargo lửa nhỏ ñể vận chuyển hàng hoá lên to the International Space Station. trạm vũ trụ không gian quốc tế. The rocket is the Falcon 9, and the Tên lửa thực hiện sẽ là Falcon 9, và deal is for after the two last shuttles thoả thuận này sẽ ñược thực thi sau khi -- Endeavour and Atlantis -- are hai tàu không gian cuối cùng retired this year. Endeavour và Atlantis - ñược rút về trong năm nay. For VOA Special English, I'm Chương trình tiếng Anh ñặc biệt của Carolyn Presutti. ñài VOA, tôi là Carolyn Presutti. For more ways to learn American ðể biết thêm nhiều cách học tiếng Anh English and stay informed every Mỹ và cập nhật thông tin hàng ngày, day, go to voaspecialenglish.com hãy vào trang voaspeacialenglish.com from your computer or mobile từ máy tính hoặc thiết bị di ñộng của device. bạn. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------Page | 5 Luyện nghe tiếng Anh qua video VOA Unit 4 --------------------------------------------------------------------------------------------- Nuclear Crisis in Japan Raises Khủng hoảng hạt nhân ở Nhật làm Worries About Radiation Risks. dấy lên mối lo ngại về nguy cơ nhiễm ñộc phóng xạ. I'm Alex Villarreal with the VOA Tôi là Alex Villarreal với bản tin về Special English Health Report. sức khỏe trong chương trình tiếng Anh ñặc biệt của ñài VOA. The crisis at the damaged Fukushima Khủng hoảng ở nhà máy ñiện hạt Dai-Ichi Nuclear Power Station in nhân Dai-Ichi bị phá hủy ở northern Japan has raised worries Fukushima miền Bắc Nhật Bản ñã about radiation risks. làm dấy lên mối lo ngại về nguy cơ nhiễm ñộc phóng xạ. We spoke with Jonathan Links, an Chúng tôi ñã có cuộc trò chuyện với expert in radiation health sciences. Jonathan Links, một chuyên gia về khoa học sức khỏe phóng xạ. He is a professor at the Johns Ông là giáo sư ở trường sức khỏe ------------------------------------------------------------------------------------------------------------Page | 1 Luyện nghe tiếng Anh qua video VOA Unit 4 --------------------------------------------------------------------------------------------Hopkins Bloomberg School of cộng ñồng Johns Hopkins Public Health in Baltimore, Bloomberg, ở Baltimore, Maryland. Maryland. Professor Links says workers within Giáo sư Links nói rằng các công nhân the nuclear plant are the only people làm việc trong nhà máy ñiện hạt nhân at risk of extremely high doses of là những người duy nhất có nguy cơ radiation. nhiễm phóng xạ với liều lượng cực cao. For other people, he says, there may Ông nói rằng những người khác có be a long-term worry. thể phải lo ngại ñến những ảnh hưởng về lâu dài. People can get cancer from low Con người có thể bị ung thư nếu bị doses of ionizing radiation, the kind nhiễm bức xạ iôn hóa cường ñộ thấp, released in a nuclear accident. loại phóng xạ thường ñược giải phóng trong một vụ tai nạn hạt nhân. Professor Links says scientists can Giáo sư Links nói các nhà khoa học use computers to quickly model có thể sử dụng máy ñiện toán ñể mô where radioactive material has blown hình hóa và ñịnh vị nơi chất phóng xạ and settled. bị rò rỉ. Then they measure how large an area Sau ñó họ ño ñạc mức ñộ rộng lớn is contaminated. của khu vực bị nhiễm ñộc. He says if the situation is serious Ông nói nếu tình hình thực sự nghiêm enough, officials could take steps trọng, các quan chức có thể hành like telling people not to eat locally ñộng bằng cách nói với người dân grown food or drink the water. không ăn thực phẩm hoặc uống nước có nguồn gốc tại ñịa phương bị ảnh hưởng phóng xạ. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------Page | 2 Luyện nghe tiếng Anh qua video VOA Unit 4 --------------------------------------------------------------------------------------------But he said that would only be the Nhưng ông nói rằng ñiều ñó chỉ cần case if there was a major release of thiết trong trường hợp có sự rò rỉ radiation. phóng xạ lớn xảy ra. And if it was shown that the Và nếu như chất phóng xạ rò rỉ ra radioactive material was blown over ngoài khu vực kiểm soát và thâm the area and then settled into and nhập vào trong nước, các loài thực onto water, plants, fruits and vật, và rau quả. vegetables. The reactors at Fukushima are on the Lò phản ứng hạt nhân ở Fukusima Pacific coast. nằm trên bờ biển Thái Bình Dương. But Professor Links says people Nhưng giáo sư Links nói người dân should not worry about any không nên lo lắng về bất cứ chất radioactive material leaking into the phóng xạ nào rò rỉ chảy ra ñại dương. ocean. He said even in the worst accident, Ông nói ngay cả trong tình huống tồi the sea dilutes the radiation. So the tệ nhất, nước biển cũng sẽ pha loãng amount of radioactivity in the chất phóng xạ. seawater would still be quite low. Vì vậy lượng phóng xạ trong nước biển sẽ chỉ còn khá thấp. Japan is the only country to have had Nhật Bản là quốc gia duy nhất phải atomic bombs dropped on it. hứng chịu bom nguyên tử. That memory from World War Two Giáo sư Links nói rằng ký ức ñó từ would create a stronger thế chiến thứ hai tạo nên “sự nhạy "psychological sensitivity" to cảm tâm lý” ñối với những tổn thất radiation exposure, Professors Links mà phóng xạ gây ra. says. The twenty-fifth anniversary of the Lễ kỷ niệm lần thứ 25 vụ cháy nổ phá ------------------------------------------------------------------------------------------------------------Page | 3 Luyện nghe tiếng Anh qua video VOA Unit 4 --------------------------------------------------------------------------------------------explosion and fire that destroyed a hủy lò phản ứng ở nhà máy ñiện hạt reactor at Chernobyl in Ukraine was nhân Cherbobyl ở Ukraine ñã diễn ra in April. vào tháng tư. The nineteen eighty-six event was Sự kiện năm 1986 là tai nạn tồi tệ the world's worst accident in the nhất trong lịch sử ngành ñiện hạt nuclear power industry. nhân. A new United Nations report says Một báo cáo mới ñây của Hoa Kỳ cho more than six thousand cases of thấy hơn 6000 trường hợp ung thư thyroid cancer have been found. tuyến giáp ñã ñược tìm thấy. These are in people who were ðó là những người dân ñã từng là children in affected areas of Belarus, những ñúa trẻ sống trong những khu Russia and Ukraine. vực bị ảnh hưởng của Belarus, Nga, và Ukraine. The report says that by two thousand Báo cáo nói rằng tính ñến năm 2005, five the cancers had resulted in 15 người ñã chết vì ung thư fifteen deaths. The cancers were largely caused by Các chứng bệnh ung thư lan truyền drinking contaminated milk. trên diện rộng vì người dân uống sữa ñã bị nhiễm ñộc. The milk came from cows that ate Sữa ñược lấy từ những con cừu ăn cỏ grass where radioactive material had ở những nơi bị ảnh hưởng chất phóng fallen. xạ. For VOA Special English I'm Alex Chương trình tiếng Anh ñặc biệt của Villarreal. ñài VOA, tôi là Alex Villarreal. To get the latest updates, go to ðể cập nhật những tin tức mới nhất, voaspecialenglish.com. hãy vào trang voaspecialenglish.com. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------Page | 4 Luyện nghe tiếng Anh qua video VOA Unit 6 --------------------------------------------------------------------------------------------- Comparing American and So sánh cách giáo dục con cái của Chinese Parents các bậc cha mẹ người Mỹ và người Hoa I'm Mario Ritter with the VOA Tôi là Mario Ritter với bản tin về giáo Special English Education Report. dục trong chương trình tiếng Anh ñặc biệt của ñài VOA. Some American parents might Một số bà mẹ người Mỹ có thể nghĩ think their children need better rằng con cái của họ cần sự giáo dục tốt educations to compete with China hơn ñể cạnh tranh với Trung Quốc và and other countries. các quốc gia khác. But how much do the parents Nhưng các bậc cha mẹ cần phải thay themselves need to change? ñổi bản thân họ bao nhiêu mới là ñủ? ------------------------------------------------------------------------------------------------------------Page | 1 Luyện nghe tiếng Anh qua video VOA Unit 6 --------------------------------------------------------------------------------------------- A new book called "Battle Hymn Một cuốn sách mới có tên "Battle of the Tiger Mother" by Amy Chua Hymn of the Tiger Mother" (Chiến ca has caused a debate about cultural của Mẹ Hổ) của Amy Chua ñã gây nên differences in parenting. cuộc tranh cãi về sự khác biệt về văn hóa trong cách dạy dỗ con cái. Ms. Chua is a professor at the Yale Bà Chua là giáo sư Luật ở ñại học Law School in New Haven, Yale, New Haven, bang Connecticut, Connecticut, and the mother of two và là mẹ của hai cô con gái. daughters. She was raised in the American Bà ñược nuôi dạy bởi cha mẹ nhập cư Midwest by immigrant Chinese người Hoa và lớn lên ở miền Trung parents. Tây nước Mỹ. In the Chinese culture, the tiger Trong văn hóa Trung Hoa, “hổ” tượng represents strength and power. trưng cho sức mạnh và quyền lực. In her book, Ms. Chua writes about Trong cuốn sách của mình, bà Chua how she demanded excellence from viết về cách bà ñòi hỏi sự xuất sắc từ her daughters. các cô con gái của mình For example, she threatened to burn Ví như bà dọa ñốt thú nhồi bông của her daughter's stuffed animals con gái khi cô bé không chơi ñược bản unless she played a piece of music nhạc một cách hoàn hảo. perfectly. Bà sẽ chửi mắng con gái mình nếu She would insult her daughters if chúng không ñáp ứng ñược kỳ vọng they failed to meet her của mẹ. expectations. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------Page | 2
- Xem thêm -