Tài liệu 15-dhcp

  • Số trang: 9 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 169 |
  • Lượt tải: 0
tranphuong

Đã đăng 59174 tài liệu

Mô tả:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN & TRUYỀN THÔNG BỘ MÔN MẠNG MÁY TÍNH & TRUYỀN THÔNG DHCP Service - Ubuntu Trình bày: TS. NGÔ BÁ HÙNG Email: nbhung@cit.ctu.edu.vn DHCP-Ubuntu Giao thức cấu hình máy động Dynamic Host Configuration Protocol • Tên thường gọi dịch vụ DHCP • Cho phép gán các thông tin cấu hình mạng cho các máy tính một cách tự động từ DHCP Server: 28/12/2009 ● Địa chỉ IP, mặt nạ mạng, địa chỉ quảng bá ● Gateway ● DNS/WINS ● Domain name ● Hostname ● Printer Server Ngô Bá Hùng - Khoa CNTT&TT - ĐH Cần Thơ 2 DHCP-Ubuntu Cài đặt dịch vụ DHCP • Trên Ubuntu Server ● sudo apt-get install dhcp3-server ● Khai báo thông tin cấu hình mạng động cho client – ● /etc/dhcp3/dhcpd.conf Khai báo card mạng sẽ nhận yêu cầu từ client – /etc/default/dhcp3 • Trên máy trạm Ubuntu Desktop ● Khai báo trong /etc/network/interfaces • Trên Windows: Optain an IP address automatically 28/12/2009 Ngô Bá Hùng - Khoa CNTT&TT - ĐH Cần Thơ 3 DHCP-Ubuntu Cấu hình dịch vụ DHCP • Khai báo trong tập tin /etc/dhcp3/dhcpd.conf default-lease-time 600; max-lease-time 7200; option subnet-mask 255.255.255.0; option broadcast-address 192.168.1.255; option routers 192.168.1.254; #gateway Khai báo chung Có thể khai báo lại trong từng subnet option domain-name-servers 192.168.1.1, 192.168.1.2; option domain-name "mydomain.example"; subnet 192.168.1.0 netmask 255.255.255.0 { range 192.168.1.10 192.168.1.100; range 192.168.1.150 192.168.1.200; Các khoảng IP sẽ gán cho các máy trạm } 28/12/2009 Ngô Bá Hùng - Khoa CNTT&TT - ĐH Cần Thơ 4 DHCP-Ubuntu Cấu hình dịch vụ DHCP (tt) • Khởi động lại dịch vụ DHCP ● sudo /etc/init.d/dhcp-server3 restart • Xem ví dụ chi tiết hơn: ● http://www.yolinux.com/TUTORIALS/DHCPServer.html • Giải thích chi tiết hơn về các tùy chọn ● 28/12/2009 http://manpages.ubuntu.com/manpages/maverick /en/man5/dhcpd.conf.5.html Ngô Bá Hùng - Khoa CNTT&TT - ĐH Cần Thơ 5 DHCP-Ubuntu Thực hành (1) • Cài đặt DHCP cho máy tính Ubuntu Server • Tắt máy chủ và chọn lại kiểu của Adapter (card mạng) trên máy ảo của máy chủ là ● Attached to: Internal Network ● Name: MyLAN • Khởi động lại máy chủ • Cấu hình mạng lại cho Ubuntu Server (X là số thứ tụ máy của bạn): ● • 28/12/2009 IP=192.168.X.1, netmask=255.255.255.0 Ngô Bá Hùng - Khoa CNTT&TT - ĐH Cần Thơ 6 DHCP-Ubuntu Thực hành (2) • Cấu hình để DHCP cấp phát động các thông tin sau cho client: 28/12/2009 ● domain name: domainX.com ● DNS server: 192.168.X.1 ● Cấp địa chỉ IP từ 192.168.X.100 – 192.168.X.200 ● Netmask:255.255.255.0 ● Broadcast address: 192.168.X.255 ● Gateway: 192.168.X.254 Ngô Bá Hùng - Khoa CNTT&TT - ĐH Cần Thơ 7 DHCP-Ubuntu Thực hành (3) • Cài đặt một máy ảo Ubuntu Desktop • Chọn kiểu của Adapter (card mạng) trên máy ảo của máy chủ là ● Attached to: Internal Network ● Name: MyLAN • Khởi động Ubuntu Desktop • Thiết lập cấu hình mạng động cho Ubuntu Desktop • Khởi động lại dịch vụ mạng của Ubuntu Desktop • Thông tin cấu hình mạng của Ubuntu Desktop là gì? 28/12/2009 Ngô Bá Hùng - Khoa CNTT&TT - ĐH Cần Thơ 8 DHCP-Ubuntu Thực hành (4) • Trên máy Ubuntu Desktop, dùng lệnh ifconfig để xem địa chỉ vật lý (MAC address) của card mạng eth0 là bao nhiêu • Tham khảo tài liệu http://www.yolinux.com/TUTORIALS/DHCPServer.html , • Cấu hình lại DHCP để nó luôn luôn cấp phát địa chỉ 192.168.X.150 cho máy Ubuntu 28/12/2009 Ngô Bá Hùng - Khoa CNTT&TT - ĐH Cần Thơ 9
- Xem thêm -