Tổng hợp và chuyển hóa 4-amino-5-{[(4,6-dimethylpyrimidin-2-yl)sulfanyl]methyl}-1,2,4-triazole-3-thiol

  • Số trang: 81 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 10 |
  • Lượt tải: 0
tailieuonline

Đã đăng 25372 tài liệu