TỔNG HỢP MỘT SỐ N-ARYLHETARYL 2-{4-AMINO-5-[(4,6-DIMETHYLPYRIMIDIN-2-YLTHIO)METHYL] -4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YLTHIO}ACETAMIDE

  • Số trang: 88 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 22 |
  • Lượt tải: 0
tailieuonline

Đã đăng 25412 tài liệu