Tổng hợp dẫn xuất 4H-piran dùng xúc tác K2CO3 tẩm trên chất mang rắn montmorillonite K-10

  • Số trang: 86 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 23 |
  • Lượt tải: 0
tailieuonline

Đã đăng 25438 tài liệu