Tài liệu Xử lý nước thải bệnh viện khu vực tphcm

  • Số trang: 46 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 36 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Khaûo saùt, ñaùnh giaù hieäu quaû caùc coâng trình xöû lyù nöôùc thaûi beänh vieän TP. Hoà Chí Minh. Nghieân cöùu ñeà xuaát coâng ngheä thích hôïp_thieát keá heä thoáng xöû lyù nöôùc thaûi cho Beänh vieän Ñaïi hoïc Y Döôïc TP. Hoà Chí Minh CHÖÔNG 1 - MÔÛ ÑAÀU 1.1 GIÔÙI THIEÄU CHUNG Cuøng vôùi söï phaùt trieån cuûa ñaát nöôùc, ñôøi soáng ngöôøi daân ñöôïc naâng cao. Töø ñoù, ngöôøi daân quan taâm ñeán söùc khoeû hôn vaø nhu caàu khaùm vaø chöõa beänh cuûa ngöôøi daân taêng. Vì vaäy, ñeå ñaùp öùng nhu caàu khaùm vaø chöõa beänh cuûa ngöôøi daân, nhieàu döï aùn xaây döïng môùi, naâng caáp vaø môû roäng beänh vieän ñang ñöôïc thöïc hieän. Trong quaù trình khaùm chöõa beänh, beänh vieän cuõng sinh ra moät löôïng nöôùc thaûi ñaùng keå. Neáu nöôùc thaûi khoâng ñöôïc xöû lyù thì noù gaây oâ nhieãm cho nguoàn tieáp nhaän. Haøng ngaøy, caû TP. Hoà Chí Minh thaûi ra: 12.000 ÷ 14000 m3 vaø thaûi ra 1.1 ÷ 2.5 taán BOD. Ñaëc bieät trong nöôùc thaûi beänh vieän chöùa soá löôïng lôùn caùc loaïi vi khuaån gaây beänh aûnh höôûng ñeán söùc khoeû con ngöôøi. Do ñoù, nöôùc thaûi beänh vieän caàn ñöôïc xöû lyù ñaït tieâu chuaån cho pheùp tröôùc khi thaûi vaøo nguoàn tieáp nhaän. Beänh vieän Ñaïi hoïc Y Döôïc TP. Hoà Chí Minh vöøa laø moät cô sôû thöïc taäp ñaøo taïo neân caùc thaày thuoác vaø nôi taäp trung caùc nhaø khoa hoïc ñaàu ngaønh, taøi gioûi veà chuyeân moân, vöøa laø nôi khaùm vaø chöõa beänh coù uy tính. Beänh vieän Ñaïi hoïc Y Döôïc TP. Hoà Chí Minh ñang ngaøy caøng quaù taûi. Ñöôïc Boä Y teá pheâ duyeät taïi quyeát ñònh soá 5324/QÑ-BYT ngaøy 12/12/2001, döï aùn ñaàu tö xaây döïng, naâng caáp, môû roäng Beänh vieän Ñaïi hoïc Y Döôïc TP. Hoà Chí Minh vôùi muïc tieâu: Xaây döïng hoaøn chænh moät beänh vieän hieän ñaïi, vôùi trang thieát bò tieân tieán coù dòch vuï y teá vaø trình ñoä khaùm chöõa beänh cao caáp ñaït tieâu chuaån khu vöïc ASEAN vaø quoác teá. Do ñoù, vieäc khaûo saùt hieäu quaû xöû lyù nöôùc thaûi taïi caùc beänh vieän laø vieäc caàn thieát. Töø ñoù, ñeà xuaát caùc bieän phaùp caûi taïo, naâng cao naêng suaát xöû lyù cuõng nhö nghieân cöùu ñeà xuaát coâng ngheä thích hôïp cho caùc beänh vieän noùi chung vaø Beänh vieän Ñaïi hoïc Y Döôïc TP. Hoà Chí Minh laø ñieàu caàn thieát. 1.2 MUÏC TIEÂU NGHIEÂN CÖÙU v Nghieân cöùu, ñeà xuaát coâng ngheä xöû lyù nöôùc thaûi thích hôïp cho caùc beänh vieän quy moâ vöøa vaø lôùn. v ÖÙng duïng nghieân cöùu treân thieát keá heä thoáng xöû lyù nöôùc thaûi cho Beänh vieän Ñaïi hoïc Y döôïc TP. Hoà Chí Minh. 1.3 PHAÏM VI NGHIEÂN CÖÙU v Nghieân cöùu ñöôïc tieán haønh thöïc teá taïi moät soá traïm xöû lyù nöôùc thaûi hieän höõu cuûa caùc beänh vieän taïi TP. Hoà Chí Minh coù quy moâ treân 100 giöôøng. v Caùc maãu thí nghieäm phaân tích ñöôïc thöïc hieän taïi khoa Coâng ngheâï moâi tröôøng, tröôøng Ñaïi hoïc Noâng Laâm. v Thí nghieäm Jar-test ñöôïc tieán haønh ôû phoøng thí nghieäm cuûa khoa Coâng ngheâï moâi tröôøng, tröôøng Ñaïi hoïc Noâng Laâm. v Nghieân cöùu ñöôïc tieán haønh töø thaùng 03/2005 ñeán thaùng 06/2005. 1.4 YÙ NGHÓA THÖÏC TIEÃN: AÙp duïng thieát keá heä thoáng xöû lyù nöôùc thaûi cho caùc beänh vieän vôùi quy moâ vöøa vaø lôùn. SVTH: Nguyeãn Ñaêng Haûi -1- Khaûo saùt, ñaùnh giaù hieäu quaû caùc coâng trình xöû lyù nöôùc thaûi beänh vieän TP. Hoà Chí Minh. Nghieân cöùu ñeà xuaát coâng ngheä thích hôïp_thieát keá heä thoáng xöû lyù nöôùc thaûi cho Beänh vieän Ñaïi hoïc Y Döôïc TP. Hoà Chí Minh Chöông II - TOÅNG QUAN 2.1 TOÅNG QUAN NGAØNH Y TEÁ TP. HOÀ CHÍ MINH Caùc cô quan tröïc thuoäc Sôû Y Teá TP. Hoà Chí Minh quaûn lyù (Baûng 2.1). Baûng 2.1 Soá löôïng caùc cô quan thuoäc ngaønh y teá. Teân Beänh vieän TT Y Teá TT ñaøo taïo Döôïc Soá löôïng 59 24 1 10 (*) Nguoàn: www.medinet.hochiminhcity.gov.vn. (*) : Coâng ty vaø xí nghieäp. Haøng naêm, thaønh phoá ñaøo taïo löïc löôïng baùc só ñeàu taêng. Tuy nhieân, tæ leä baùc só /10.000 daân (Bieåu ñoà 2.1) vaãn coøn khieâm toán maø löôïng beänh nhaân ñieàu trò ngaøy caøng ñoâng (Bieåu ñoà 2.2). Bieåu ñoà 2.1 Tæ leä baùc só /10.000 daân qua caùc naêm (1996-2003). Tæ leä 10 9.14 9 8 7 6.72 6.77 6.79 7.04 7.14 7.27 7.31 6 5 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 naêm Nguoàn: www.medinet.hochiminhcity.gov.vn. Nhaän xeùt: Haøng naêm, daân soá thaønh phoá ñeàu taêng. Do ñoù, ñeå ñaùp öùng nhu caàu khaùm vaø chöõa trò ngöôøi daân, soá löôïng baùc só taêng. Ñieàu ñoù, theå hieän qua tæ leä baùc só/10000 daân (bieåu ñoà 2.1) ñeàu taêng qua töøng naêm. Ñaëc bieät naêm 2003, tæ leä naøy taêng ñoät bieán. Ñieàu naøy chöùng toû, thaønh phoá ñang caàn moät löôïng lôùn baùc só, nhaèm ñaùp öùng nhu caàu khaùm vaø chöõa trò cuûa ngöôøi daân. Nhö vaäy trong töông lai, thaønh phoá vaãn caàn theâm nhieàu caùn boä y teá noùi chung vaø baùc só noùi rieâng. SVTH: Nguyeãn Ñaêng Haûi -2- Khaûo saùt, ñaùnh giaù hieäu quaû caùc coâng trình xöû lyù nöôùc thaûi beänh vieän TP. Hoà Chí Minh. Nghieân cöùu ñeà xuaát coâng ngheä thích hôïp_thieát keá heä thoáng xöû lyù nöôùc thaûi cho Beänh vieän Ñaïi hoïc Y Döôïc TP. Hoà Chí Minh Bieåu ñoà 2.2 Soá beänh nhaân ñieàu trò noäi truù (1996-2003). Soá löôïng 800000 743914 696761 700000 646103 582848 600000 500000 644984 647282 637100 539115 400000 300000 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Naêm Nguoàn: www.medinet.hochiminhcity.gov.vn Töø naêm 2001 ñeán 2003, löôïng beänh nhaân ñieàu trò noäi truù taêng nhanh. Nhö vaäy, ngöôøi daân cuõng ngaøy caøng quan taâm ñeán söùc khoeû mình hôn. Do ñoù, thaønh phoá seõ caàn phaûi môû roäng hoaëc xaây döïng theâm caùc cô sôû khaùm vaø chöõa beänh môùi. Vaán ñeà ñaùp öùng nhu caàu khaùm vaø chöõa trò cuûa 5.660.000 ngöôøi (UB Daân soá Gia ñình vaø treû em thaønh phoá, 2004) laø moät ñieàu khoâng deã daøng. Trong khi ñoù, soá löôïng giöôøng beänh laïi khoâng nhieàu (Baûng 2.2). Baûng 2.2 Toång soá löôïng giöôøng beänh cuûa caùc beänh vieän vaø TT Y teá. Teân Beänh vieän TT Y Teá Toång coäng Soá löôïng giöôøng 13638 1869 15507 Nguoàn: www.medinet.hochiminhcity.gov.vn Ñieàu naøy ñaõ cho thaáy söï quaù taûi cuûa caùc beänh vieän noùi rieâng vaø ngaønh y teá noùi chung. Ñeå giaûm söï quaù taûi vaø caû aùp löïc laøm vieäc cuûa caùc caùn boä coâng nhaân vieân, moät soá beänh vieän nhö Trung taâm Y khoa Medic, beänh vieän Trieàu An, … ñaõ môû cöûa phoøng khaùm töø 4-5 h saùng (baùo Tuoåi treû, 05/01/2005). Do ñoù, trong töông lai, thaønh phoá Hoà Chí Minh coøn phaùt trieån vaø xaây döïng theâm nhieàu cô sôû khaùm vaø ñieàu trò môùi. Theo öôùc tính, hieän nay, caùc beänh vieän treân TP. Hoà Chí Minh ñaõ thaûi ra. · Löôïng nöôùc: Q » 12000 ÷ 14000 m3/ngaøy. · Toång taûi löôïng oâ nhieãm theo chaát höõu cô: L » 1.1 ÷ 2.5 Taán/ngaøy. SVTH: Nguyeãn Ñaêng Haûi -3- Khaûo saùt, ñaùnh giaù hieäu quaû caùc coâng trình xöû lyù nöôùc thaûi beänh vieän TP. Hoà Chí Minh. Nghieân cöùu ñeà xuaát coâng ngheä thích hôïp_thieát keá heä thoáng xöû lyù nöôùc thaûi cho Beänh vieän Ñaïi hoïc Y Döôïc TP. Hoà Chí Minh Thaønh phaàn tính chaát nöôùc thaûi ñaëc tröng caùc beänh vieän ôû TP. Hoà Chí Minh. Baûng 2.3 Thaønh phaàn vaø tính chaát nöôùc thaûi beänh vieän ôû TP. Hoà Chí Minh. Chæ tieâu Ñôn vò Giaù trò max Giaù trò min Giaù trò trung bình pH - 7.6 6.5 7.1 SS mg/l 190 72 122 BOD5 mg/l 158 92 123 COD mg/l 183 117 156 mg/l 22.3 9.5 14.5 mg/l 19.6 N_NH 4+ Ptoång Toång Coliform MPN/100 ml 8.5 4 6.4´10 12.9 4 2.1´10 3.4´104 Khi thaønh phoá taêng soá löôïng beänh vieän thì löôïng nöôùc thaûi cuõng seõ taêng theo. Do ñoù, vaán ñeà xöû lyù nöôùc thaûi beänh vieän caàn ñöôïc quan taâm. 2.2 TOÅNG QUAN CAÙC PHÖÔNG PHAÙP XÖÛ LYÙ NÖÔÙC THAÛI BEÄNH VIEÄN. Hieän traïng heä thoáng xöû lyù nöôùc thaûi beänh vieän TP. Hoà Chí Minh. v Phaàn lôùn caùc beänh vieän khoâng coù hoaêïc coù heä thoáng xöû lyù chöa ñaït hieäu quaû cao. Vì vaäy, chuùng taùc ñoäng moâi tröôøng raát lôùn. Ñaëc bieät laø caùc beänh phaåm vaø vi truøng gaây beänh. v Do thaønh phaàn vaø tính chaát nöôùc thaûi töông ñoái thaáp, neân caùc coâng ngheä aùp duïng hieän nay thoâng thöôøng laø phöông phaùp sinh hoïc hieáu khí. Nhö vaäy, vieäc nghieân cöùu coâng ngheä xöû lyù nöôùc thaûi ñaït tieâu chuaån TCVN 6772:2000 raát caàn thieát trong thôøi buoåi hieän nay. Do ñoù, khoaù luaän ra ñôøi nhaèm ñaùp öùng nhu caàu treân. 2.3 TOÅNG QUAN BEÄNH VIEÄN ÑAÏI HOÏC Y DÖÔÏC TP. HOÀ CHÍ MINH 2.3.1 Vò trí ñòa lyù v Beänh vieän Ñaïi hoïc Y Döôïc TP. Hoà Chí Minh toïa laïc 213 vaø 215 Hoàng Baøng, Q5, TP. Hoà Chí Minh. v Ñaïi hoïc Y Döôïc TP. Hoà Chí Minh thuoäc moät trong nhöõng quaän coù nhieàu beänh vieän, ôû trung taâm thaønh phoá. Ñaây laø quaän coù nhieàu ngöôøi hoa sinh soáng. v Beänh vieän naèm treân moät trong nhöõng tuyeán ñöôøng chính cuûa Thaønh phoá (Ñaïi loä Huøng Vöông) thuaän lôïi trong vieäc ñi laïi, khaùm vaø chöõa beänh. 2.3.2 Quy moâ beänh vieän Ñaïi hoïc Y Döôïc TP. Hoà Chí Minh v Beänh vieän Ñaïi hoïc Y Döôïc TP. Hoà Chí Minh ñöôïc thaønh laäp 1994, naâng caáp töø Trung taâm Y Teá. v Beänh vieän Ñaïi hoïc Y Döôïc TP. Hoà Chí Minh vôùi soá coâng nhaân vieân laø 500 ngöôøi. Hieän taïi beänh vieän coù 200 giöôøng vaø döï kieán sau khi naâng caáp laø 400 giöôøng. Vaäy toång coäng, beänh vieän coù 490 giöôøng (90 giöôøng ôû 213 Hoàng Baøng). v Ñaây laø moät beänh vieän ña khoa, vôùi 29 khoa (tröø khoa nhi). SVTH: Nguyeãn Ñaêng Haûi -4- Khaûo saùt, ñaùnh giaù hieäu quaû caùc coâng trình xöû lyù nöôùc thaûi beänh vieän TP. Hoà Chí Minh. Nghieân cöùu ñeà xuaát coâng ngheä thích hôïp_thieát keá heä thoáng xöû lyù nöôùc thaûi cho Beänh vieän Ñaïi hoïc Y Döôïc TP. Hoà Chí Minh Chöông III – NOÄI DUNG VAØ PHÖÔNG PHAÙP NGHIEÂN CÖÙU 3.1 NOÄI DUNG NGHIEÂN CÖÙU v Khaûo saùt quy moâ beänh vieän · Soá löôïng göôøng beänh. · Löu löôïng nöôùc caáp trung bình haøng thaùng. v Khaûo saùt, ñaùnh giaù hieäu quaû xöû lyù cuûa caùc daây chuyeàn coâng ngheä hieän höõu taïi caùc beänh vieän ôû TP. Hoà Chí Minh: · Laáy maãu ñaàu vaøo vaø ñaàu ra cuûa caùc heä thoáng xöû lyù (9 beänh vieän). · Xaùc ñònh caùc chæ tieâu cô baûn cuûa nöôùc thaûi beänh vieän: pH, BOD5, COD, N, P, SS, Coliform. · So saùnh keát quaû ñeå ñaùnh giaù hieäu quaû xöû lyù caùc daây chuyeàn coâng ngheä khaùc nhau. · So saùnh caùc chæ tieâu ñaàu ra cuûa caùc coâng trình xöû lyù vôùi TCVN 6772:2000. · So saùnh hieäu quaû xöû lyù caùc coâng trình hieän höõu theo thöù töï: COD, BOD5, N-NH4+, Ptoång, SS. v Xaùc ñònh thoâng soá thieát keá caùc coâng trình xöû lyù ñôn vò hieän höõu. · Xaùc ñònh haøm löôïng BOD5, COD, SS, pH, N, P, Coliform ñaàu vaøo vaø ñaàu ra. · Xaùc ñònh thôøi gian löu nöôùc. · Xaùc ñònh taûi troïng coâng trình. · Ñaùnh giaù hieäu quaû xöû lyù cuûa caùc coâng trình xöû lyù ñôn vò. v Khaûo saùt ñaùnh giaù löu löôïng, thaønh phaàn tính chaát nöôùc thaûi, maïng löôùi thoaùt nöôùc cuûa beänh vieän Ñaïi hoïc Y Döôïc TP. Hoà Chí Minh. v Thieát keá heä thoáng xöû lyù nöôùc thaûi cho beänh vieän Ñaïi hoïc Y Döôïc TP. Hoà Chí Minh. · Döïa vaøo caùc thoâng soá thieát keá cuûa caùc coâng trình ñôn vò ñeå tính toaùn thieát keá cho beänh vieän ÑH. Y Döôïc. · Tính toaùn kinh teá cho caùc coâng ngheä löïa choïn. · So saùnh, löïa choïn coâng ngheä phuø hôïp. v Thí nghieäm khöû truøng (tieán haønh thí nghieäm ôû phaàn phuï luïc II). Laøm thí nghieäm Jar-test xaùc ñònh haøm löôïng Chlorine toái öu trong coâng ñoaïn khöû truøng. Söû duïng thieát bò Jar-test. Thieát bò goàm heä thoáng 6 caùnh khuaáy coù theå ñieàu chænh toác ñoä khuaáy. Caùnh khuaáy ñöôïc ñaët trong bình beaker 1000 mL chöùa nöôùc thaûi caàn nghieân cöùu. SVTH: Nguyeãn Ñaêng Haûi -5- Khaûo saùt, ñaùnh giaù hieäu quaû caùc coâng trình xöû lyù nöôùc thaûi beänh vieän TP. Hoà Chí Minh. Nghieân cöùu ñeà xuaát coâng ngheä thích hôïp_thieát keá heä thoáng xöû lyù nöôùc thaûi cho Beänh vieän Ñaïi hoïc Y Döôïc TP. Hoà Chí Minh Hình 3.1 Thieát bò thí nghieäm Jar-test · Maãu nöôùc thaûi duøng laøm thí nghieäm ñöôïc laáy sau beå laéng II cuûa traïm xöû lyù beänh vieän Nhieät Ñôùi. Maãu nöôùc thí nghieäm ñaûm baûo haøm löôïng SS vaø COD thaáp ñeå khoâng aûnh höôûng ñeán quaù trình khöû truøng. · Duøng phöông phaùp ñònh phaân xaùc ñònh Chlorine dö. · Duøng phöông phaùp MPN/100 mL xaùc ñònh haøm löôïng Coliform. 3.2 PHÖÔNG PHAÙP NGHIEÂN CÖÙU v Khaûo saùt thu thaäp soá lieäu. v Laáy maãu thöïc ñòa. v Phaân tích caùc chæ tieâu: pH, Coliform toång, chlo dö. v Toång hôïp, thoáng keâ, xöû lyù soá lieäu. v Laäp moâ hình thí nghieäm khöû truøng. SVTH: Nguyeãn Ñaêng Haûi -6- Khaûo saùt, ñaùnh giaù hieäu quaû caùc coâng trình xöû lyù nöôùc thaûi beänh vieän TP. Hoà Chí Minh. Nghieân cöùu ñeà xuaát coâng ngheä thích hôïp_thieát keá heä thoáng xöû lyù nöôùc thaûi cho Beänh vieän Ñaïi hoïc Y Döôïc TP. Hoà Chí Minh CHÖÔNG IV- KEÁT QUAÛ – THAÛO LUAÄN. 4.1 KEÁT QUAÛ CAÙC BEÄNH VIEÄN KHAÛO SAÙT 4.1.1 Quy moâ vaø löu löôïng nöôùc thaûi cuûa caùc beänh vieän khaûo saùt Baûng 4.1 Quy moâ vaø löu löôïng nöôùc thaûi cuûa caùc beänh vieän khaûo saùt. 1 Trung taâm Y Teá Q.7. Quy moâ (soá giöôøng) 100 2 Trung taâm Y Teá Q.8. 100 69 0.69 3 Trung Taâm Y Teá huyeän Bình Chaùnh. 100 83 0.83 4 Nguyeãn Traõi. 400 324 0.81 5 Nhieät Ñôùi. 500 395 0.79 6 Trung taâm Ung Böôùu. 500 455 0.91 7 Thoáng Nhaát. 500 385 0.77 8 Phaïm Ngoïc Thaïch. 500 430 0.86 STT Teân beänh vieän Q (m3/ngaøy) 72 q (m3/giöôøng.ngaøy) 0.72 Nhaän xeùt: Löu löôïng nöôùc thaûi beänh vieän: q = 0.69 – 0.91 m3/giöôøng.ngaøy SVTH: Nguyeãn Ñaêng Haûi -7- Khaûo saùt, ñaùnh giaù hieäu quaû caùc coâng trình xöû lyù nöôùc thaûi beänh vieän TP. Hoà Chí Minh. Nghieân cöùu ñeà xuaát coâng ngheä thích hôïp_thieát keá heä thoáng xöû lyù nöôùc thaûi cho Beänh vieän Ñaïi hoïc Y Döôïc TP. Hoà Chí Minh 4.1.2 Daây chuyeàn coâng ngheä xöû lyù nöôùc thaûi cuûa caùc beänh vieän khaûo saùt Baûng 4.2 Caùc coâng trình ñôn vò cuûa heä thoáng xöû lyù nöôùc thaûi caùc beänh vieän khaûo saùt. STT Coâng ngheä xöû lyù 1 2 Cô hoïc 3 4 5 Sinh hoïc 6 7 8 9 10 11 Sinh hoïc vaø cô hoïc Cô hoïc Hoaù lyù Teân beänh vieän I II III IV V VI VII VIII Ngaên tieáp nhaän x x x x x x x x x SCR x x x x x x x x x Laéng caùt x Laéng I x Aerotank x x x x x x Sinh hoïc tieáp xuùc x x Loïc sinh hoïc x x x x x Laéng hai voû Laéng II x x x x x x x x Keo tuï Khöû truøng IX x x x x x x x x x x x Ghi chuù I. TT Y Teá Q7. V. Beänh vieän 175. II. TT Y Teá Q8. VI. Nhieät Ñôùi. III. TT Y Teá huyeän Bình Chaùnh. VII. TT Ung Böôùu. Phaïm Ngoïc Thaïch. IX. IV. VIII. Thoáng Nhaát. Nguyeãn Traõi. Nhaän xeùt: Caùc coâng trình nhö ngaên tieáp nhaän, SCR, laéng, khöû truøng ñeàu coù trong caùc coâng ngheä. Coâng trình laéng caùt raát ít coâng ngheä söû duïng. Haàu heát caùc coâng ngheä ñöôïc xaây döïng trong nhöõng naêm gaàn ñaây ñeàu khoâng xaây döïng beå laéng I. Haàu heát caùc coâng ngheä xöû lyù nöôùc thaûi beänh vieän söû duïng phöông phaùp sinh hoïc hieáu khí. Qua khaûo saùt, coâng ngheä xöû lyù nöôùc thaûi cuûa TT Ung Böôùu (söû duïng phöông phaùp xöû lyù baèng beå laéng hai voû) ñôn giaûn, ít toán dieän tích. Coâng ngheä naøy phuø hôïp vôùi ñaëc ñieåm haïn cheá ñaát xaây döïng cuûa TP.Hoà Chí Minh. Ñaëc bieät laø caùc quaän noäi thaønh. Nhö vaäy, trong töông lai, coâng ngheä naøy coù theå ñöôïc aùp duïng roäng raõi cho xöû lyù nöôùc thaûi beänh vieän. SVTH: Nguyeãn Ñaêng Haûi -8- Khaûo saùt, ñaùnh giaù hieäu quaû caùc coâng trình xöû lyù nöôùc thaûi beänh vieän TP. Hoà Chí Minh. Nghieân cöùu ñeà xuaát coâng ngheä thích hôïp_thieát keá heä thoáng xöû lyù nöôùc thaûi cho Beänh vieän Ñaïi hoïc Y Döôïc TP. Hoà Chí Minh 4.2 HIEÄU QUAÛ XÖÛ LYÙ CUÛA MOÄT SOÁ DAÂY CHUYEÀN COÂNG NGHEÄ HIEÄN HÖÕU 4.2.1 Hieäu quaû xöû lyù cuûa moät soá daây chuyeàn coâng ngheä hieän höõu Baûng 4.3 Caùc chæ tieâu oâ nhieãm ñaàu vaøo, ñaàu ra vaø hieäu suaát xöû lyù cuûa caùc daây chuyeàn coâng ngheä xöû lyù nöôùc thaûi nghieân cöùu. STT Teân beänh vieän 1 Trung taâm Y Teá Q.7. 2 3 4 5 6 7 8 9 Trung taâm Y Teá Q.8. TT Y Teá H.Bình Chaùnh Phaïm Ngoïc Thaïch. Beänh vieän 175. Nhieät Ñôùi. Trung taâm Ung Böôùu. Thoáng Nhaát. Nguyeãn Traõi. Ñaùnh giaù Chæ tieâu oâ nhieãm Coliform N_NH4+ mg/L MPN/100mL SS mg/L COD mg/L BOD5 mg/L Ptoång mg/L Vaøo 106 176 145 10.5 12.1 23000 Ra 40 87 51 5.6 6.2 1400 % 62.26 50.57 64.83 46.67 48.76 93.91 Vaøo 110 135 108 9.8 11.2 23000 Ra 35 66 40 4.6 5.2 1500 % 68.18 51.11 62.96 53.06 53.57 95.63 Vaøo 98 117 92 8.5 11.2 23000 Ra 32 52 40 5.0 6.1 1400 % 67.35 55.67 56.52 41.18 45.54 93.91 Vaøo 110 183 150 13.8 22.3 64000 Ra 46 88 51 8.4 12.2 1100 % 58.18 51.66 66.00 39.13 45.29 96.88 Vaøo 146 153 111 9.7 12.5 30000 Ra 50 49 30 3.1 4.2 900 % 65.75 67.97 72.97 68.04 66.4 96.33 Vaøo 142 149 110 18.4 14.3 39000 Ra 50 47 30 5.6 7.2 930 % 64.79 68.46 72.73 69.57 49.65 97.18 Vaøo 190 183 158 12.4 16.4 64000 Ra 70 61 52 8.5 10.1 2800 % 63.15 66.67 67.10 31.45 38.41 95.63 Vaøo 136 140 108 15.8 17.9 34000 Ra 52 67 40 12.2 4600 % 61.76 52.14 62.96 5.4 65.82 31.84 86.47 Vaøo Ra % 115 60 47.83 50 158 64 59.49 50 114 40 64.91 30 10.4 9.5 28000 4.0 61.54 6.0 5.0 47.37 10.0 930 96.07 1000 TCVN 6772:2000 (*) (*) : Chaát löôïng nöôùc - Nöôùc thaûi sinh hoaït - Giôùi haïn cho pheùp. SVTH: Nguyeãn Ñaêng Haûi -9- Khaûo saùt, ñaùnh giaù hieäu quaû caùc coâng trình xöû lyù nöôùc thaûi beänh vieän TP. Hoà Chí Minh. Nghieân cöùu ñeà xuaát coâng ngheä thích hôïp_thieát keá heä thoáng xöû lyù nöôùc thaûi cho Beänh vieän Ñaïi hoïc Y Döôïc TP. Hoà Chí Minh 4.2.2 Nhaän xeùt v Qua 9 beänh vieän ñaõ khaûo saùt, haàu heát caùc traïm xöû lyù nöôùc thaûi cuûa caùc beänh vieän naøy trong tình traïng hoaït ñoäng toát. v Coâng ngheä xöû lyù nöôùc thaûi cuûa beänh vieän 175 vaø beänh vieän Nhieät Ñôùi ñaït hieäu quaû xöû lyù toát nhaát vaø ñaït tieâu chuaån TCVN 6772:2000. Nhö vaäy, hai coâng ngheä naøy ñöôïc ñeà xuaát cho xöû lyù nöôùc thaûi beänh vieän thaønh phoá, cuõng nhö beänh vieän ÑH.Y Döôïc. v Caùc chæ tieâu, beänh vieän ñaït hieäu quaû cao nhaát. Baûng 4.4 Beänh vieän ñaït hieäu quaû xöû lyù lôùn nhaát ôû moãi chæ tieâu. STT Chæ tieâu Hieäu suaát (%) Teân beänh vieän 1 COD 68.46 Nhieät Ñôùi 2 BOD5 72.97 Beänh vieän 175 4+ 3 N-NH 66.40 Nhieät Ñôùi 4 Ptoång 69.57 Beänh vieän 175 5 SS 68.18 TT Y Teá Q8 4.2.3 Löïa choïn coâng ngheä Qua keát quaû phaân tích treân, 2 phöông aùn (töông öùng vôùi 2 coâng ngheä xöû lyù nöôùc thaûi cuûa beänh vieän Nhieät Ñôùi vaø beänh vieän 175) ñöôïc ñeà xuaát ñeå xöû lyù nöôùc thaûi beänh vieän Ñaïi hoïc Y Döôïc TP. Hoà Chí Minh: · Phöông aùn I Ngaên tieáp nhaän + SCR · Beå ñieàu hoaø Aerotank Beå ñieàu hoaø Beå loïc sinh hoïc (3 baäc) Khöû truøng Beå laéng II Khöû truøng Phöông aùn II Ngaên tieáp nhaän + SCR · 4.3 Beå laéng II ÑAÙNH GIAÙ HIEÄU QUAÛ XÖÛ LYÙ CUÛA COÂNG TRÌNH ÑÔN VÒ 4.3.1 Beänh vieän Nhieät Ñôùi 4.3.1.1 Beå Aerotank v Coâng suaát traïm xöû lyù: 500 (m3/d) v Coâng suaát xöû lyù: 40 (m3/h) v Kích thöôùc beå (2 ngaên): Moãi ngaên: B ´ L ´ H = 3.5 ´ 12 ´ 3.5 SVTH: Nguyeãn Ñaêng Haûi (m) - 10 - Khaûo saùt, ñaùnh giaù hieäu quaû caùc coâng trình xöû lyù nöôùc thaûi beänh vieän TP. Hoà Chí Minh. Nghieân cöùu ñeà xuaát coâng ngheä thích hôïp_thieát keá heä thoáng xöû lyù nöôùc thaûi cho Beänh vieän Ñaïi hoïc Y Döôïc TP. Hoà Chí Minh v Thôøi gian löu nöôùc t= V 2 ´ 3.5 ´ 12 ´ 3.5 = » 7.35 Q 40 (h) v Taûi troïng COD theo theå tích Q.S o 40 ´ 142 = » 0.02 V 294 ´ 103 LV = (kgCOD/m3.h) v Hieäu quaû xöû lyù COD H= So - S 142 - 47 ´ 100% = ´ 100% » 66.9 So 142 v Löu löôïng tuaàn hoaøn Qth = 10 (%) (m3/h) v Heä soá tuaàn hoaøn. a= Qth 10 = = 0.25 Q 40 v Cöôøng ñoä khoâng khí treân dieän tích beà maët. q kk = Qbk 6 ´ 60 = » 4.3 2 ´ B ´ L 2 ´ 3.5 ´ 12 (m3/m2.h) Qbk : Löu löôïng maùy bôm khí. 4.3.1.2 Beå laéng II (laéng ñöùng) v Ñöôøng kính beå: D=7 (m) v Ñöôøng kính oáng trung taâm: d = 0.8 (m) v Chieàu cao beå: H = 3.5 (m) v Taûi troïng buøn q= = SS ´ (Q + Qth ) SS ´ (Q + Qth ) = Fl F-f 1723 ´ 40 ´ 1.25 » 2.3 (38.5 - 0.5) ´ 10 3 (Kg/m2.h) F : Dieän tích beå. (m2) f : Dieän tích oáng trung taâm. (m2) v Taûi troïng thuyû löïc. q= Q + Qth 40 ´ 1.25 = » 1.3 Fl 38.5 - 0.5 SVTH: Nguyeãn Ñaêng Haûi (m3/m2.h) - 11 - Khaûo saùt, ñaùnh giaù hieäu quaû caùc coâng trình xöû lyù nöôùc thaûi beänh vieän TP. Hoà Chí Minh. Nghieân cöùu ñeà xuaát coâng ngheä thích hôïp_thieát keá heä thoáng xöû lyù nöôùc thaûi cho Beänh vieän Ñaïi hoïc Y Döôïc TP. Hoà Chí Minh v Thôøi gian laéng. t= V ( F - f ) ´ h (38.5 - 0.5) ´ 3 = = » 2.3 Q + Qth Q + Qth 40 ´ 1.25 (h) h : Chieàu cao coâng taùc. (m) v Hieäu suaát xöû lyù. H= SS o - SS 1723 - 52 ´ 100% = ´ 100% » 96.98 SS o 1723 (%) 4.3.2 Beänh vieän 175 4.3.2.1 Beå loïc sinh hoïc v Coâng suaát traïm: 500 (m3/d) v Löu löôïng nöôùc thaûi: 50 (m3/h) v Soá beå loïc sinh hoïc: 3 (beå) v Ñöôøng kính moãi beå: 2.8 (m) v Chieàu cao moãi beå : 4 (m) v Chieàu cao lôùp VLL moãi beå: 3 (m) v Taûi troïng theo COD LCOD = Q´S 50 *145 = » 0.1 3.V 3 ´ 6.16 ´ 4 ´ 1000 (kgCOD/m3.h) v Taûi troïng theo theå tích. Lv = Q 50 = » 0.7 3.V 3 ´ 6.16 ´ 4 (m3/m3.h) v Taûi troïng theo lôùp VLL. LVLL = Q 50 = » 0.9 3.SVLL 3 ´ 6.16 ´ 3 (m3/m2.h) v Thôøi gian löu nöôùc. t= 3V 3 ´ 6.16 ´ 4 = » 1.8 Q 50 (h) v Hieäu quaû xöû lyù COD qua töøng beå. · Beå loïc sinh hoïc baäc I. E1 = · (145 - 120) » 17.24% 145 Beå loïc sinh hoïc baäc II. E1 = (120 - 71) » 40.83% 120 SVTH: Nguyeãn Ñaêng Haûi - 12 - Khaûo saùt, ñaùnh giaù hieäu quaû caùc coâng trình xöû lyù nöôùc thaûi beänh vieän TP. Hoà Chí Minh. Nghieân cöùu ñeà xuaát coâng ngheä thích hôïp_thieát keá heä thoáng xöû lyù nöôùc thaûi cho Beänh vieän Ñaïi hoïc Y Döôïc TP. Hoà Chí Minh · Beå loïc sinh hoïc baäc III. E1 = (71 - 49) » 28.17% 71 v Löu löôïng khoâng khí ñôn vò. Qtk 10 ´ 60 = = 12 Q 50 b= Qtk : Löu löôïng maùy neùn khí . (m3/m3nöôùc) (m3/min) 4.3.2.2 Beå laéng II (laéng ngang) v Kích thöôùc beå laéng. B´L´H=3´8´3 (m) v Vaän toác nöôùc thaûi Q v= B´H = 50 = 1.5 3 ´ 3 ´ 3.6 (mm/s) v Thôøi gian laéng. t= V 3´8´ 3 = » 1.44 Q 50 (h) v Taûi troïng theå tích. LV = Q V = 50 » 0.7 3´8´3 (m3/m2.h) v Hieäu suaát xöû lyù H= 4.4 SS v - SS r 173 - 50 = » 71.1 SS v 173 (%) KEÁT QUAÛ KHAÛO SAÙT BEÄNH VIEÄN ÑAÏI HOÏC Y DÖÔÏC TP. HOÀ CHÍ MINH 4.4.1 Nöôùc thaûi 4.4.1.1 Nguoàn phaùt sinh v Nöôùc möa. v Nöôùc thaûi phaùt sinh töø caùc hoaït ñoäng khaùm vaø ñieàu trò beänh. v Nöôùc thaûi töø caùc quaù trình khaùc: röõa xe, röõa maùy moùc, …. 4.4.1.2 Thaønh phaàn vaø tính chaát nöôùc thaûi v Nöôùc möa ñöôïc quy öôùc laø saïch neân ñöôïc thaûi tröïc tieáp ra coáng nöôùc thaûi thaønh phoá. v Nöôùc thaûi töø caùc hoaït ñoäng khaùm vaø ñieàu trò beänh nhaân: phaùt sinh töø nhieàu khaâu vaø quaù trình khaùc nhau trong beänh vieän. · Nhaø veä sinh: chöùa nhieàu chaát höõu cô vaø löôïng lôùn vi khuaån. · Nöôùc thaûi khu moã: chöùa maùu, caùc beänh phaåm,… SVTH: Nguyeãn Ñaêng Haûi - 13 - Khaûo saùt, ñaùnh giaù hieäu quaû caùc coâng trình xöû lyù nöôùc thaûi beänh vieän TP. Hoà Chí Minh. Nghieân cöùu ñeà xuaát coâng ngheä thích hôïp_thieát keá heä thoáng xöû lyù nöôùc thaûi cho Beänh vieän Ñaïi hoïc Y Döôïc TP. Hoà Chí Minh · Nöôùc thaûi khu X quang, röûa phim: chöùa nhieàu kim loaïi naëng vaø chaát phoùng xaï. Ñoái vôùi nöôùc thaûi naøy caàn ñöôïc thu gom vaø xöû lyù rieâng. · Nöôùc thaûi khu xeùt nghieäm: chöùa nhieàu vi truøng gaây beänh khaùc nhau. v Nguoàn khaùc: chöùa nhieàu chaát hoaït ñoäng beà maët, daàu môõ, …. v Keát quaû phaân tích nöôùc thaûi coáng chung. Baûng 4.5 Thaønh phaàn vaø tính chaát nöôùc thaûi beänh vieän Ñaïi hoïc Y Döôïc TP. Hoà Chí Minh. Chæ tieâu Ñôn vò Keát quaû pH - 7.3 SS mg/l 158 BOD5 mg/l 135 COD mg/l 178 mg/l 16.4 Ptoång mg/l 10.8 Toång Coliform MPN/100 ml 4.3x104 N-NH 4+ 4.4.1.3 Löu löôïng v Metcalf & Eddy – “Wastewater Engineering, 2003” : 660÷1500 l/giöôøng.ngaøy. Löu löôïng nöôùc thaûi beänh vieän Ñaïi hoïc Y Döôïc TP. Hoà Chí Minh. 323.4 – 735 m3/ngaøy. v Theo tieâu chuaån: TCVN 4513-1988: nöôùc caáp cho beänh vieän: 250 – 300 l/giöôøng.ngaøy. Löu löôïng nöôùc thaûi = (0.7 – 0.9) nöôùc caáp. Löu löôïng nöôùc thaûi beänh vieän Ñaïi hoïc Y Döôïc TP. Hoà Chí Minh: 85.75 – 132.3 m3/ngaøy. v Theo soá lieäu khaûo saùt beänh vieän Ñaïi hoïc Y Döôïc TP. Hoà Chí Minh: · Hieän taïi, beänh vieän söû duïng 227 m3 nöôùc caáp moãi ngaøy. · Sau khi naâng caáp, beänh vieän söû duïng 454 m3 nöôùc caáp moãi ngaøy. · Nhö vaäy, trong töông lai, löu löôïng nöôùc thaûi: 454 m3/ngaøy. v Theo soá lieäu tham khaûo töø caùc beänh vieän khaùc coù quy moâ töông töï (Baûng 4.1), nöôùc thaûi beänh vieän Ñaïi hoïc Y Döôïc TP. Hoà Chí Minh. 377 – 446 m3/ngaøy. v Haøng naêm, soá löôïng beänh nhaân khaùm vaø ñieàu trò ñeàu taêng (Bieåu ñoà 2.2), löôïng nöôùc thaûi sinh ra taêng theo. Nhö vaäy, ñeå ñaûm baûo heä thoáng xöû lyù nöôùc thaûi coù theå hoaït ñoäng an toaøn vaø khoâng quaù coâng suaát, beänh vieän caàn phaûi xaây döïng heä thoáng xöû lyù nöôùc thaûi vôùi coâng suaát: Q = 454 ´ k = 454 ´ 1.1 » 500 m3/ngaøy. (k : heä soá an toaøn) SVTH: Nguyeãn Ñaêng Haûi - 14 - Khaûo saùt, ñaùnh giaù hieäu quaû caùc coâng trình xöû lyù nöôùc thaûi beänh vieän TP. Hoà Chí Minh. Nghieân cöùu ñeà xuaát coâng ngheä thích hôïp_thieát keá heä thoáng xöû lyù nöôùc thaûi cho Beänh vieän Ñaïi hoïc Y Döôïc TP. Hoà Chí Minh 4.4.2 Heä thoáng thoaùt nöôùc v Hieän nay, beänh vieän: · Chöa coù heä thoáng xöû lyù nöôùc thaûi, chæ coù beå töï hoaïi. · Heä thoáng thoaùt nöôùc: ü Thoaùt nöôùc chung (nöôùc thaûi phaùt sinh töø caùc hoaït ñoäng khaùm vaø ñieàu trò beänh, nöôùc möa). ü Thoaùt nöôùc rieâng: nöôùc möa. · Nöôùc thaûi ñöôïc xaû vaøo 2 heä thoáng thu nöôùc thaûi thaønh phoá. v Döï aùn trong töông lai, heä thoáng thoaùt nöôùc seõ taùch 2 nguoàn rieâng bieät: · Nöôùc thaûi töø caùc hoaït ñoäng khaùm vaø ñieàu trò beänh ñöôïc thu gom vaø xöû lyù tröôùc khi thaûi vaøo heä thoáng thu gom nöôùc thaûi thaønh phoá. · Nöôùc möa ñöôïc xaû tröïc tieáp vaøo heä thoáng thu gom nöôùc thaûi thaønh phoá. 4.5 THÍ NGHIEÄM KHÖÛ TRUØNG Baûng 4.6 Haøm löôïng Chlorine dö vaø Coliform coøn laïi trong maãu thí nghieäm. Chæ tieâu Haøm löôïng Chlorine söû duïng (mg/l) maãu pH 7.04 Chlorine dö (mg/l) 0 4 Coliform (MPN/100mL) 3.9´10 5 7 9 11 13 15 7.10 7.15 7.18 7.23 7.25 7.30 0.30 0.35 0.45 0.60 0.80 1.15 2300 1500 970 600 300 210 100.00 Hieä u suaát xöû lyù (%) 99.00 2500 y = 3.0966Ln(x) + 94.092 2000 98.46 97.51 98.00 R2 = 0.9967 1500 97.00 1500 96.15 96.00 95.00 99.46 99.23 2300 94.10 y = -1207.7Ln(x) + 2304.3 970 94.00 600 93.00 R2 = 0.9987 300 92.00 210 91.00 1000 500 Haø m löôï ng Coliform (MPN/100ml) Bieåu ñoà 4.1 Hieäu suaát xöû lyù Coliform. 0 5 7 9 11 13 15 Haø m löôï ng Chlorine (mg/l) Hieä u suaát xöû lyù Haø m löôï ng Coliform coø n laïi Poly. (Hieäu suaá t xöû lyù ) Poly. (Haø m löôï n g Coliform coø n laï i) SVTH: Nguyeãn Ñaêng Haûi - 15 - Khaûo saùt, ñaùnh giaù hieäu quaû caùc coâng trình xöû lyù nöôùc thaûi beänh vieän TP. Hoà Chí Minh. Nghieân cöùu ñeà xuaát coâng ngheä thích hôïp_thieát keá heä thoáng xöû lyù nöôùc thaûi cho Beänh vieän Ñaïi hoïc Y Döôïc TP. Hoà Chí Minh Nhaän xeùt Ñeå ñaûm baûo söï an toaøn vaø oån ñònh trong quaù trình khöû truøng, haøm löôïng Chlorine dö trong nöôùc thaûi: 0.5 mg/l. Qua keát quaû thí nghieäm treân, haøm löôïng Chlorine khöû truøng neân söû duïng trong khoaûng 9 - 11 mg/L. Trong quaù trình vaän haønh, löôïng chlorine seõ bay hôi. Vì vaäy, noàng ñoä chlorine duøng ñeå khöû truøng coù noàng ñoä 10% ñeå ñaûm baûo vaän haønh trong nhieàu ngaøy. SVTH: Nguyeãn Ñaêng Haûi - 16 - Khaûo saùt, ñaùnh giaù hieäu quaû caùc coâng trình xöû lyù nöôùc thaûi beänh vieän TP. Hoà Chí Minh. Nghieân cöùu ñeà xuaát coâng ngheä thích hôïp_thieát keá heä thoáng xöû lyù nöôùc thaûi cho Beänh vieän Ñaïi hoïc Y Döôïc TP. Hoà Chí Minh Chöông V - ÑEÀ XUAÁT COÂNG NGHEÄ – THIEÁT KEÁ CHI TIEÁT HEÄ THOÁNG XÖÛ LYÙ NÖÔÙC THAÛI COÂNG SUAÁT 500 M3/NGAØY – BEÄNH VIEÄN ÑAÏI HOÏC Y DÖÔÏC TP. HOÀ CHÍ MINH. 5.1 CÔ SÔÛ LÖÏA CHOÏN COÂNG NGHEÄ XÖÛ LYÙ v Treân cô sôû nghieân cöùu löïa choïn coâng ngheä hieän höõu ñaït hieäu quaû xöû lyù. v Thaønh phaàn tính chaát nöôùc thaûi, löu löôïng tính toaùn ñaõ khaûo saùt cuûa beänh vieän ÑH. Y Döôïc TP. Hoà Chí Minh. v Maët baèng xaây döïng traïm xöû lyù. v Chi phí xaây döïng vaø vaän haønh thaáp. v Vaän haønh ñôn giaûn. 5.2 TÍNH TOAÙN THIEÁT KEÁ HEÄ THOÁNG XÖÛ LYÙ Töø caùc cô sôû löïa choïn treân, 2 coâng ngheä xöû lyù ñöôïc löïa choïn. (Tính toaùn ôû phaàn phuï luïc). 5.2.1 Phöông aùn I (phöông phaùp sinh hoïc hieáu khí lô löûng) 8 1 2 7 3 4 5 6 Ghi chuù: 1. Ngaên tieáp nhaän vaø SCR. 5. Ngaên khöû truøng. 2. Beå ñieàu hoaø. 6. Ngaên chöùa buøn. 3. Beå Aerotank. 7. Maùy neùn khí . 4. Beå laéng II. 8. Thaùp haáp phuï. 5.2.1.1 Ngaên tieáp nhaän v Thoâng soá ñaàu vaøo Qmax = 40 (m3/h) v Kích thöôùc tính toaùn A ´ B ´ H = 1500 ´ 1000 ´ 1300 SVTH: Nguyeãn Ñaêng Haûi (mm) - 17 - Khaûo saùt, ñaùnh giaù hieäu quaû caùc coâng trình xöû lyù nöôùc thaûi beänh vieän TP. Hoà Chí Minh. Nghieân cöùu ñeà xuaát coâng ngheä thích hôïp_thieát keá heä thoáng xöû lyù nöôùc thaûi cho Beänh vieän Ñaïi hoïc Y Döôïc TP. Hoà Chí Minh 5.2.1.2 Beå ñieàu hoaø v Kích thöôùc tính toaùn · Kích thöôùc B ´ L ´ H = 4 ´ 13 ´ 4.8 Maùy bôm nöôùc thaûi v Maùy thoåi khí (m) Q = 20 (m3/h) H = 10 (m) Q = 1.5 (m3/min) H = 10 (m) 20 (m3) 5.2.1.3 Beå Aerotank v Thoâng soá ñaàu vaøo · Löu löôïng v Kích thöôùc tính toaùn · Kích thöôùc beå: B ´ L ´ H = 3.5 ´ 16 ´ 4.5 v Maùy thoåi khí (m) Q = 3.5 (m3/min) H=5 (m) 25 (m3) 5.2.1.4 Beå laéng II v Thoâng soá ñaàu vaøo: · Löu löôïng nöôùc thaûi lôùn nhaát: v Kích thöôùc tính toaùn · Ñöôøng kính beå 5 (m) · Ñöôøng kính oáng trung taâm 0.5 (m) · Chieàu cao xaây döïng 3.8 (m) Q=5 (m3/h) H = 10 (m) v Bôm buøn 5.2.1.5 Ngaên khöû truøng v Kích thöôùc tính toaùn · Kích thöôùc beå: B ´ L ´ H = 1.2 ´ 5 ´ 1.8 v Bôm ñònh löôïng (m) Q=2 (l/h) H=5 (m) 5.2.1.6 Beå phaân huyû buøn kò khí. v Kích thöôùc tính toaùn · Kích thöôùc beå B ´ L ´ H = 4 ´ 4 ´ 2.5 SVTH: Nguyeãn Ñaêng Haûi (m) - 18 - Khaûo saùt, ñaùnh giaù hieäu quaû caùc coâng trình xöû lyù nöôùc thaûi beänh vieän TP. Hoà Chí Minh. Nghieân cöùu ñeà xuaát coâng ngheä thích hôïp_thieát keá heä thoáng xöû lyù nöôùc thaûi cho Beänh vieän Ñaïi hoïc Y Döôïc TP. Hoà Chí Minh 5.2.1.7 Thieát bò haáp phuï v Thoâng soá ñaàu vaøo · Löu löôïng huùt 6 (m3/min) v Kích thöôùc tính toaùn · Ñöôøng kính thaùp 0.8 (m) · Chieàu cao thaùp 2.2 (m) Q=6 (m3/min) v Maùy huùt khí H = 10 v Maùy bôm nöôùc haáp phuï Q=5 (m3/h) H = 10 (m) 5.2.2 Phöông aùn II (phöông phaùp sinh hoïc hieáu khí dính baùm) 10 1 2 9 3 4 5 6 7 8 Ghi chuù: 1. Ngaên tieáp nhaän vaø SCR. 6. Beå laéng II. 2. Beå ñieàu hoaø. 7. Ngaên khöû truøng. 3. Beå loïc sinh hoïc baäc I. 8. Ngaên chöùa buøn. 4. Beå loïc sinh hoïc baäc II. 9. Maùy neùn khí . 5. Beå loïc sinh hoïc baäc II. 10. Thaùp haáp phuï. 5.2.2.1 Ngaên tieáp nhaän Ngaên tieáp nhaän töông töï phöông aùn I. 5.2.2.2 Beå ñieàu hoaø Beå ñieàu hoaø töông töï phöông aùn I. SVTH: Nguyeãn Ñaêng Haûi - 19 - Khaûo saùt, ñaùnh giaù hieäu quaû caùc coâng trình xöû lyù nöôùc thaûi beänh vieän TP. Hoà Chí Minh. Nghieân cöùu ñeà xuaát coâng ngheä thích hôïp_thieát keá heä thoáng xöû lyù nöôùc thaûi cho Beänh vieän Ñaïi hoïc Y Döôïc TP. Hoà Chí Minh 5.2.2.3 Beå loïc sinh hoïc v Thoâng soá ñaàu vaøo · Löu löông nöôùc thaûi 20 (m3/h) v Kích thöôùc tính toaùn. · Ñöôøng kính beå 2 (m) · Chieàu cao beå 4.5 (m) Q=4 (m3/min) H = 10 (m) v Maùy thoåi khí 5.2.2.4 Beå laéng II (laéng ngang) v Kích thöôùc tính toaùn. · Kích thöôùc beå B ´ L ´ H = 2 ´ 7 ´ 2.4 v Maùy bôm buøn (m) Q=5 (m3/h) H = 10 (m) 5.2.2.5 Ngaên tieáp xuùc Beå tieáp xuùc töông töï phöông aùn I. 5.2.2.6 Beå phaân huyû buøn kò khí v Kích thöôùc tính toaùn: · Kích thöôùc beå: B ´ L ´ H = 4 ´ 4 ´ 3.3 (m) 5.2.2.7 Thieát bò haáp phuï v Thoâng soá ñaàu vaøo. · Löu löôïng huùt 6.6 (m3/min) v Kích thöôùc tính toaùn · Ñöôøng kính thaùp 0.84 (m) · Chieàu cao thaùp 2.2 (m) Q = 6.5 (m3/min) H = 10 (m) Q=5 (m3/h) H = 10 (m) v Maùy huùt khí v Maùy bôm nöôùc haáp phuï SVTH: Nguyeãn Ñaêng Haûi - 20 -
- Xem thêm -