Tài liệu Xây dựng hệ thống mạng

 • Số trang: 28 |
 • Loại file: PDF |
 • Lượt xem: 50 |
 • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Leâ Chí Haøo Tröôøng ÑH Chu Vaên An 03TH1 1 Leâ Chí Haøo 03TH1 1 Hieän traïng vaø yeâu caàu: Hieän traïng o o o Trung taâm CMET chuyeân ñaøo taïo hoïc vieân, goàm caùc lôùp daøi haïn chuyeân ngaønh CNTT, Du Lòch vaø Kinh Teá. Ngaønh CNTT laø caùc lôùp hoïc vieân thöôøng xuyeân duøng maùy tính . Nhaø tröôøng coù 3 phoøng maùy tính duøng IP 192.168.18.0/24 ñòa ñieåm ñaët taïi thaønh phoá Hoà Chí Minh. Vieäc laøm caàn thöïc hieän laø xaây döïng moät heä thoáng maïng ba phoøng ban taïi trung taâm CMET. Truï sở văn phoøng chính taïi một taàn nhaø gồmhaø 3 tầng, soá löôïng users söû duïng khoûang 200 ñòa chæ IP. yeâu caàu 1 2 3 4 5 6 Xaây döïng heä thoáng maïng LAN cho ba phong maùy. Heä ñieàu haønh maïng window: maùy DC Windows Server 2003 naâng caáp leân Domain Controller(hao.com) maùy phoøng baøn caøi windows XP vaø gia nhaäp vaøo domain(hao.com) Caùc dòch vuï caàn ñaùp öùng: Active directory, backup, Web. DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol), GPO(Group Policy Object) … Caáp IP ñoäng treân 1 serer chính (noái vôùi 3 phoøng maùy) Coù theå chuyeån khai chính saùch caøi ñaët phaàn meàm töø xa. Moåi hoïc vieân coù 1 taøi khoaûn, moät thö muïc caù nhaân vaø coù theå ñaêng nhaäp vaøo baát kyø maùy tính naøo trong caùc phoøng maùy. 2 Hoaïch ñònh: 2.1 Sô ñoà toång theå: Tröôøng ÑH Chu Vaên An 2 Leâ Chí Haøo 03TH1 2.2 Hoaïch ñònh ñia chæ: o Ñòa chæ interner: do FPT cung caáp o Ñòa chæ noäi boä ôû vaên phoøng döïa vaøo ñöôøng maïng chính laø 192.168.18.0/24 trong ñoù ta chia ra 3 ñöôøng maïng theo VLSM sau: + LAN 1:100 host, 27-2 >=host, soá bit laøm net laø 32-7=25, subnet cho LAN 1 laø 192.168.18.128/25(1-126) + LAN 2: 60 host, 26-2 >=host, soá bit laøm net laø 32-6=26, subnet cho LAN 2 laø 192.168.18.192/26(129-190) + LAN 3: <30 host, 25-2 >=host, soá bit laøm net laø 32-5=27, subnet cho LAN 3 laø 192.168.18.224/27(193-222) - Caáu hình TCP/IP cho boán maùy trong baûng sau: Tröôøng ÑH Chu Vaên An 3 Leâ Chí Haøo 03TH1 CARD INT CARD INT Card LAN1:custom Vmnet2 IP Address: 192.168.18.2 Subnet Mask: 255.255.255.128 Gateway: 192.168.18.1 Preferred DNS: 192.168.18.2 MAÙY P1 Card LAN2: custom Vmnet3 MAÙY SERVER IP Address: 192.168.18.130 Subnet Mask: 255.255.255.192 Gateway: 192.168.18.129 Preferred DNS: 192.168.18.130 Card LAN3: custom Vmnet4 IP Address: 192.168.18.194 Subnet Mask: 255.255.255.224 Gateway: 192.168.18.193 Preferred DNS: 192.168.18.194 MAÙY P2 MAÙY P3 o Internal domain name:hao.com 4 : IP ÑOÄNG Card custom Vmnet3 2.3 Hoaïch ñònh chieán löôïc phaân giaûi teân: Tröôøng ÑH Chu Vaên An : IP ÑOÄNG Card custom Vmnet2 : IP ÑOÄNG Card custom Vmnet4 Leâ Chí Haøo 03TH1 o Internal DNS server: Active directory 2.4 Duy trì khaû naêng saún saøng: o Theo doõi heä thoáng baèng system monitor o Backup löu tröûu döû lieäu döï phoøng ra file hay tape 3 Caùc böôùc thöïc hieän: Thöïc hieän treân maùy server: Böôùc 1: Ñaët laïi teân maùy DC: B1.1 MY computer properties- computer name- change… ---- More… treân maøng hình goõ teân mieàn muoán ñaët(hao.com) caùc cửa xổ kế tiếp ta chọn --OK đñeå ñoàng yù Tröôøng ÑH Chu Vaên An 5 Leâ Chí Haøo 03TH1 Hiện thoâng baùo Restart laïi maùy- YES B1.2 Tiến haønh cấp IP cho từng CARD treân maùy DC (Server18) My Network Places---properties Chọn CARD LAN1---properties-internal protocol(TCP/IP)--properties Tiếp theo ta cấp đñịa chỉ IP giống beân dưới (tương ứng với IP đñường mạng LAN1) ------ok ñể đñồng yù caøiđñặt -lose đñể thoaùt cửa menu ===LAØM TÖÔNG TÖÏ LAØM CAÙC CARD COØN LAÏI VÔÙI CAÙC ÑÒA CHÆ IP NHÖ ÑAÕ MOÂ TAÛ ÔÛ TREÂN TÖÔNG ÖÙNG VÔÙI TÖØNG CARD Tröôøng ÑH Chu Vaên An 6 Leâ Chí Haøo 03TH1 Böôùc 2 :Naâng Server leân Domain Controller DC(Server18) Start -- Run: goõ dcpromo - OK Choïn Next Next Choïn Next Tröôøng ÑH Chu Vaên An 7 Leâ Chí Haøo 03TH1 -Next Goõ teân mieàn muoán ñaët (hao.com)--Next Caùc maøng hình coøn laïi baám ---Next-Next--Next ---Next Tröôøng ÑH Chu Vaên An 8 Leâ Chí Haøo 03TH1 ----Next-Next--Next ------------quaù trình caøi ñaët maát vaøi giaây---- Baám Finish---Restart laïi maùy tính Tröôøng ÑH Chu Vaên An 9 Leâ Chí Haøo 03TH1 ------- OK thaønh coâng quaù trình naâng caáp domain(pasword 123) Böôùc 3.göûi boû password phöùc taïp Vaøo Start--Programs- Administrative Tools--Domain Security Policy Caäp nhaät laïi Policy Start - run: gpupdate /force - ok -----tieán haønh taïo user cho töøng phoøng ban Vaøo Start--Programs- Administrative Tools-- Active Directory User and Conputers Tröôøng ÑH Chu Vaên An 10 Leâ Chí Haøo ---user ---- Right click--- New---user -teân user haop1 --Next ---(password 123)----Next----Finish Tröôøng ÑH Chu Vaên An 11 03TH1 Leâ Chí Haøo 03TH1 -----keá tieáp taïo quy ñònh giôø laøm vieäc cuûa töøng user----töø maøng hình phía treân tachoïn user (haop1) Right click ---properties--account--logon hours…(thôøi gian cho pheùp user ñaêng nhaäp) ------ok chaáp nhaän ñeå hoaøn thaønh quy ñònh giôø ñaêng nhaäp cuûa user Ñaõ taïo thaønh coâng taøi khoaûn user vôùi teân haop1 vaø password 123 --------------- töông töï ta taïo user cuûa caùc phoøng ban coøn laïi Tieáp ñeán ta tao OU Vaøo Start--Programs- Administrative Tools-- Active Directory User and ConputersRight click domain hao.comnew Organizational Unit(OU) teân laø Client ok Tieáp theo ta taïo nhoùm töông öùng töøng phoøng Taïi cöûa xoå treân --- Right click OU(client)--- New---Group (group name: phong1)-- ok Tröôøng ÑH Chu Vaên An 12 Leâ Chí Haøo 03TH1 ---------töông töï laøm caùc Group coøn laïi( teân laø phong2 vaø phong3) ------tieáp theo ta Add User vaøo Group Trong maøng hình Active Directory User and Computer treân - Right click Group phong1--- propertiesmembers - Add (ta choïn ten caùc user muoán goàm vaøo Group) nhö hình döôùi ---- ok ñeå choïn Tröôøng ÑH Chu Vaên An 13 Leâ Chí Haøo 03TH1 ===> User haop1 ñaõ ñöôïc theâm vaøo Group phong1------ ok ñeå ñoâng yù *Add user töông töï vôùi caùc group coøn laïi TIEÁP THEO:ta cho quyeàn logon cho taát caû user ta laøm nhö sau: Vaøo Start--Programs- Administrative Tools--domain controller security settings---choïn account policies----user rights assignment---allow log on locally ---properties--tag security policy setting----choïn add user or group……..(ta choïn user cho pheùp logon) -----sau ñoù vaøo start-run: gpupdate /force------tieáp ñeán ta logon vaøo teân user thöû (haop1/123) Tröôøng ÑH Chu Vaên An 14 Leâ Chí Haøo 03TH1 ------Laøm töông töï vôùi caùc user vôùi caùc phoøng ban coøn laïi -------Böôùc 4 Tieán haønh caøi ñaët DHCP caáp IP ñoäng cho töøng phoøng ban Trong maùy DC serve18 ta laøm nhö sau: Vaøo Start--Programs- Administrative Tools--Configure Your Server Wizar ---- next-- next………. Ta choïn DHCP Serve ---Next-- Next………………. Tröôøng ÑH Chu Vaên An 15 Leâ Chí Haøo ---------- Cancel-----------Finish 03TH1 ñeå keát thuùc ---------- Tieáp ñeán ta tieán haønh caáu hình DHCP Cho töøng phoøng ban------------Vaøo Start--Programs- Administrative Tools--DHCP --------server18.hao.com + Right click ---new scope….-----Next -------- Next Tröôøng ÑH Chu Vaên An 16 Leâ Chí Haøo 03TH1 Caáp IP nhö treân töông öùng vôùi day IP cuûa phong1-------Next--Next--Next ------------Next------Next Goõ teân maùy Server vaø ñòa chæ Default gateway------- Next------ Next Tröôøng ÑH Chu Vaên An 17 Leâ Chí Haøo 03TH1 ---- Next------- Finish Maøng hình treân hieån thò Quaù trình caáp IP ñoäng cho phong1 hoaøn taát -----------caùc New Scope… coøn laïi laøm töôøng töï nhö caùc böôùc ôû treân IP phuø hôïp cho töøng phoøng ban-------- ---- tieáp theo ta ñaêng nhaäp vaøo maùy client Tieáp ñeán vaøo My computer--properties--computer name--change…tröôùc tieân ta ñoåi teân maùy Tröôøng ÑH Chu Vaên An 18 Leâ Chí Haøo 03TH1 ---------ok---Retast laïi maùy -- Yes ------ keá tieáp Vaøo My Network Places--- properties-- choïn card LAN1- properties- internal protocol (PTC/IP)-- Properties--- click nhö maøng hình döôùi Vaøo start --- run: goõ cmd ----- trong maøng hinh cmd.exe: goõ ipconfig /release(xoùa ip ban ñaàu) ----- sau ñoù goõ tieáp ipconfig /renew(xin laïi ip môùi) Tieáp ñeán goõ: ipconfig /all ===hieån thò treân laø xin ip thaønh coâng Tieáp ñeán vaøo My computer--properties--computer name--change…-gia nhaäp Domain(hao.com) Tröôøng ÑH Chu Vaên An 19 Leâ Chí Haøo 03TH1 ------hieån thò thoâng baùo coät user name: administrator vaø passwork : 123 Sau ñoù ñoàng yù vaø Retast laïi maùy--Yes Ta log on teân user(haop1) vaø password: (123 ) ñaõ taïo vôùi log on to: hao.com ---- ok ====== ñeán ñaây hoaøn thaønh caáp IP ñoäng, Join domain -----Laøm nhö treân ñoái vôùi caùc maùy phoøng ban coøn laïi Böôùc 5 : homedir vaø profile 5.1 Taïo moãi user coù moät thö muïc caù nhaân vaø coù quyeàn ñaêng nhaäp baát cöù maùy naøo trong phong ban Töø maùy server18-- open oå C taïo 2 folder ten : homedir vaø folder teân: Profile Sau ñoù ta Properties folder homedir-- Choïn tag sharing and security… ----- click Share this foder --pemissions--- full control vôùi everyone (laøm töông töï vôùi profile) Tröôøng ÑH Chu Vaên An 20
- Xem thêm -