Tài liệu 1thực trạng của việc ứng dụng máy tính trong công tác quản lý dữ liệu về thị trường khách du lịch ở việt nam.

  • Số trang: 24 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 47 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Néi dung cña ®Ò ¸n: PhÇn më ®Çu. PhÇn hai: Ch-¬ng I: Thùc tr¹ng cña viÖc øng dông m¸y tÝnh trong viÖc qu¶n lý d÷ liÖu vÒ thÞ tr-êng kh¸ch Du lÞch ë ViÖt Nam. 1. Mét vµi nÐt vÒ thi tr-êng kh¸ch Du lÞch ë ViÖt Nam. 2. Thùc tr¹ng cña viÖc øng dông m¸y tÝnh trong c«ng t¸c qu¶n lý d÷ liÖu vÒ thÞ tr-êng kh¸ch Du lÞch ë ViÖt Nam. Ch-¬ng II: Mét sè kiÕn nghÞ. PhÇn ba: KÕt luËn. 1 PhÇn më ®Çu: Ngµy nay du lÞch kh«ng nh÷ng lµ ®éng lùc chñ yÕu ®Ó thóc ®Èy nÒn kinh tÕ thÕ giíi mµ nã cßn lµ nh©n tè cã tÇm quan träng ®èi víi sù ph¸t triÓn kinh tÕ v¨n ho¸ x· héi cña mçi n-íc. §Ó cã c¬ së x©y dùng chiÕn l-îc ph¸t triÓn du lÞch , c«ng t¸c thèng kª du lÞch lµ mét yÕu tè quan träng. ThËt vËy cïng víi thêi gian vµ sù tiÕn bé cña loµi ng-êi, Du lÞch ®· trë thµnh mét ngµnh kh«ng thÓ thiÕu ®-îc trong cuéc sèng cña hµng tû ng-êi trªn tr¸i ®Êt. H¬n thÕ Du lÞch ®· cßn trë thµnh mét ngµnh kinh tÕ mòi nhän cña ®Êt n-íc chiÕm mét vÞ trÝ quan träng trong c«ng cuéc x©y dùng vµ ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ ë mçi quèc gia. Du lÞch nh- mét trµo l-u cña thÕ giíi, mét hiÖn t-îng quèc tÕ ho¸. Thùc tÕ ph¸t triÓn du lÞch ë c¸c n-íc trªn thÕ giíi ®· chØ râ: Du lÞch lµ mét trong nh÷ng nguån lùc rÊt lín ®Ó t¹o ra vµ kÐo theo sù ph¸t triÓn cña hµng lo¹t c¸c ngµnh kh¸c... Du lÞch còng lµ ph-¬ng tiÖn cñng cè hoµ b×nh, t¨ng v-êng hiÓu biÕt lÉn nhau, thóc ®Èy giao l-u kinh tÕ thÕ giíi. VÒ b¶n chÊt Du lÞch lµ mèi quan hÖ gi÷a ng-êi vµ ng-êi, g¾n liÒn víi viÖc t«n träng lÞch sö, t«n träng gi¸ trÞ vÒ thiªn nhiªn... V× vËy mµ trªn thÕ giíi kh«ng n-íc nµo kh«ng chó träng ®Çu t- vµ ph¸t triÓn Du lÞch. Toµn thÕ giíi mçi n¨m cã tíi 500 triÖu l-ît kh¸ch Du lÞch n-íc ngoµi vµ doanh thu tõ ngµnh Du lÞch h¬n 30 n¨m qua t¨ng gÇn 50 lÇn: tõ 7 tû USD n¨m 1960 lªn 324 tû USD n¨m 1993. 2 Hoµ nhËp cïng víi sù ph¸t triÓn chung cña c¸c n-íc trªn thÕ giíi, Du lÞch ViÖt Nam ®· cã nhiÒu thay ®èi l-îng kh¸ch Du lÞch quèc tÕ còng nh- trong n-íc t¨ng lªn ®¸ng kÓ ®em l¹i thu nhËp lín vÒ ngo¹i tÖ cho nÒn kinh tÕ quèc d©n. Ngµnh Du lÞch ViÖt Nam ra ®êi vµo nh÷ng n¨m 1960, lóc ®ã Du lÞch chñ yÕu ®Ó phôc vô c¸c doµn kh¸ch cña §¶ng vµ nhµ n-íc. Ho¹t ®éng kinh doanh Du lÞch rÊt h¹n chÕ, c¬ së vÊt chÊt kü thËt cña toµn ngµnh cßn nghÌo. Cho ®Õn n¨m 1996 nhê cã chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ chÝnh phñ mµ Du lÞch ViÖt Nam ®· chuyÓn m×nh cïng víi sù ph¸t triÓn cur nÒn kinh tÕ ®Êt n-íc. N¨m 1995 ngµnh ®ãn trªn 1,35 triÖu kh¸ch quèc tÕ vµ h¬n 5 triÖu kh¸ch trong n-íc, doanh thu trªn 8500 tû ViÖt Nam ®ång. Dù b¸o ®Õn n¨m 2010 kh¸ch Du lÞch quèc tÕ ®Õn ViÖt Nam lµ 8,7 triÖu vµ thu nhËp lªn 8.352 triÖu USD ... Tuy ngµnh ®· gi¶i quyÕt ®-îc mét sè khã kh¨n vÒ nhu cÇu ¨n, ë, ®i l¹i cñ kh¸ch Du lÞch gãp phÇn n©ng cao chÊt l-îng phôc vô song do quy luËt c¹nh tranh cña nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng vÉn cßn tån t¹i nh- s¾p xÕp, qu¶n lý, tæ chøc...vµ sù biÕn ®éng khã l-êng tr-íc cña m«i tr-êng kinh tÕ, chÝnh trÞ x· héi. Do vËy viÖc tiªn ®o¸n t×nh h×nh thÞ tr-êng kh¸ch nãi chung vµ c¸c yÕu tè cña nã, c¸c chØ tiªu kinh tÕ nãi riªng cã liªn quan ®Õn lµ vÊn ®Ò cÊp thiÕt. §ång thêi trong thêi ®¹i hiÖn nay, ®Ó kinh doanh cã hiÖu qu¶ trong ®iÒu kiªn khoa häc kü thuËt ph¸t triÓn rÊt nhanh, c¸c thµnh tùu khoa häc kü thuËt míi nhanh chãng ®-îc ®-a vao s¶n xuÊt vµ øng dông trong thùc tÕ, trong ®iÒu kiÖn thÞ tr-êng kh¸ch biÕn ®éng rÊt nhanh vµ c¸c nhu cÇu thÞ hiÕu cña Du lÞch còng cã nhiÒu chiÒu h-píng thay ®æi nhanh chãng, khi ®ã kh«ng cßn cach nµo kh¸c lµ ph¶i thay ®æi c«ng t¸c dù ®o¸n kinh tÕ, dù ®o¸n c¸c xu h-íng vµ møc ®é kh¶ n¨ng x¶y ra trong lÜnh vùc Du lÞch. Vµ nh- vËy thèng kª Du lÞch kh«ng thÓ thiÕu ®-îc, nã ®¶m b¶o cho c¸c ho¹t ®éng 3 kinh doanh cã thÓ ®ãn tr-íc ®-îc c¸c sù kiÖn x¶y ra, x©y dùng chiÕn l-îc ph¸t triÓn cña ngµnh hay c¸c ®¬n vÞ kinh doanh. Cô thÓ viÖc øng dông m¸y tÝnh vµo ®Ó qu¶n lýc¸c d÷ liÖu vÒ thÞ tr-êng kh¸ch Du lÞch lµ hîp lý mang tÝnh cÊp thiÕt, tõ ®ã ph©n tÝch thèng kª ®¸nh gi¸ vµ dù b¸o vÒ sè l-îng vµ c¬ cÊu nguån kh¸ch Du lÞch vµ c¸c nguån ph¸t triÓn ... øng dông m¸y tÝnh trong lÜnh vùc nµy cho phÐp c¸c nhµ nghiªn cøu Du lÞch vµ qu¶n lý nghiªn cøu nhanh chãng cã c¸c sè liÖu cÇn thiÕt vÒ thÞ tr-êng kh¸ch Du lÞch, ®ång thêi gãp phÇn n©ng cao hiÖu qu¶ cña c«ng t¸c thèng kª dù b¸o vÒ thÞ tr-êng kh¸ch Du lÞch ë ViÖt Nam. NhËn thÊy tÇm quan träng cña vÊn ®Ò nªu trªn, em xin chän ®Ò ¸n ®Ò cËp ®Õn vÊn ®Ò “Sö dông m¸y tÝnh trong viÖc qu°n lý d÷ liÖu vÒ thÞ tr-êng kh¸ch Du lÞch ë ViÖt Nam ”. Ch-¬ng I: thùc tr¹ng cña viÖc øng dông m¸y tÝnhTrong viÖc qu¶n lý d÷ liÖu vÒ thÞ tr-êng kh¸ch Du lÞch ë ViÖt Nam. Tr­íc hÕt ta hiÓu “ qu°n lý d÷ liªu thÞ tr­êng kh¸ch “ l¯ g×? Qu¶n lý d÷ liÖu thÞ tr-êng kh¸ch ®-îc hiÓu lµ viÖc l-u tr÷ vµ xö lý c¸c d÷ liÖu vÒ kh¸ch theo ph-¬ng ph¸p thèng kª Du lÞch. Mµ thèng kª Du lÞch lµ khoa häc l-îng ho¸ c¸c qui luËt ®ang ph¸t huy t¸c dông trong lÜnh vùc Du lÞch. Tõ ®ã cã thÓ thÊy vÊn ®Ò ®Þnh h-íng trong viÖc nghiªn cøu thèng kª Du lÞch lµ diÓm cèt yÕu nhÊt cÇn ph¶i cã ®Ó xem xÐt mäi ho¹t ®éngcña ngµnh Du lÞch. HÖ thèng chØ tiªu nµy cã vÞ trÝ quan träng trong c¸c c«ng cô l-îng ho¸ vÒ c¸c hiÖn t-îng vµ qu¸ tr×nh diÔn ra trong hÖ thèng Du lÞch. 4 øng dông c¸c ph-¬ng ph¸p cña thèng kª nh- ph-¬ng ph¸p ®iÒu tra, tæng hîp ph©n tÝch vµ dù ®o¸n c¸c hiÖn t-îg, qu¸ tr×nh kinh tÕ vµ x· héi cña ho¹t ®éng Du lÞch lµ mét vÊn ®Ò cÇn thiÕt ®Ó ph¸t hiÖn c¸c qui luËt ®ang ph¸t huy t¸c dông trong lÜnh vùc Du lÞch. 1. Vµi nÐt vÒ thÞ tr-êng Du lÞch ë ViÖt Nam: Cïng víi viÖc t¨ng nhanh kh¸ch Du lÞch quèc tÕ ( Theo thèng kª cña tæ chøc Du lÞch quèc tÕ - WTO chØ tÝnh trong 10 n¨m gÇn ®©y kh¸ch Du lÞch quèc tÕ t¨ng tõ 367 triÖu ng-êi n¨m 1987 lªn 613 triÖu ng-êi n¨m 1997 vµ thu nhËp tõ ho¹t ®éng nµy lªn tíi 448 tû USD n¨m 1997 ...) ®· ®Æt ra cho c¸c n-íc trong khu vùc trong ®ã cã ViÖt Nam cÇn sím h×nh thµnh biÖn ph¸p ®Ó ®ãn c¸c c¬ héi ph¸t triÓn cña ngµnh kinh tÕ Du lÞch – ngµnh kinh tÕ mang l¹i mét l-îng ngo¹i tÖ m¹nh ®¸ng kÓ t¹o ra mét khèi l-îng c«ng viÖc ®¸ng kÓ c¶ gian tiÕp vµ trùc tiÕp phôc vô ngµnh Du lÞch kh¸ lín. B¶ng 1: Sè l-îng kh¸ch quèc tÕ vµ doanh thu qua c¸c thêi kú. N¨m L-ît Kh¸ch quèc tÕ Doanh thu Sè l-îng Tû lÖ t¨ng Sè tiÒn (ngh×n) trung b×nh (triÖu USD) trung b×nh 1990 457.000 7,44 269.000 21,33 1991 463.000 1,25 277.000 3,09 1992 503.000 8,72 315.000 13,68 1993 520.000 3,77 322.000 2,17 1994 551.000 5,98 354.000 9,69 5 Tû lÖ t¨ng 1995 565.000 2,25 404.000 14,17 1996 596.000 5,49 436.000 7,69 1997 613.000 2,85 448.000 3,74 (Nguån: Tõ tæ chøc Du lÞch thÕ giíi –WTO). Vµ trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y n-íc ta cã nhiÒu s- kiÖn chÝnh trÞ quan träng nh- ViÖt Nam ®· trë thµnh thµnh vien chÝnh thøc cña hiÖp héi c¸c n-íc Asean, Mü b×nh thêng ho¸ quan hÖ víi ViÖt Nam, ViÖt Nam ký hiÖp ®Þnh hîp t¸c víi liªn minh Ch©u ¢u ®· më ra mét ch-¬ng tr×nh míi trong quan hÖ quèc tÕ vµ lµ tiÒn ®Ò thuËn lîi hÕt søc lín cho sù ph¸t triÓn Du lÞch ViÖt Nam, ®Æc biÖt lµ kh¶ n¨ng héi nhËp thÞ tr-êng Du lÞch §«ng Nam ¸ vµ ®«ng ¸ th¸i b×nh d-¬ng. ChÝnh nhê thùc hiªn chÝnh s¸ch ®æi míi, ®a ph-¬ng ho¸ trong quan hÖ hîp t¸c quèc tÕ mµ ho¹t ®éng kinh doanh Du lÞch ®· thùc sù trë thµnh s«i ®éng trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y. Cïng víi viÖc t¨ng lªn vÒ sè l-îng, th× hiÖn nay c¬ cÊu thµnh phÇn c¬ b¶n kh¸ch quèc tÕ ®Õn ViÖt Nam c¬ b¶n thay ®æi. Cô thÓ lµ: Thêi kú 1960 – 1975 Chñ yÕu phôc vô c¸c ®oµn kh¸ch cña ®¶ng vµ nhµ n-íc. Ho¹t ®éng Du lÞch chiÕm tû träng kh«ng ®¸ng kÓ. Sau n¨m 1975: §Êt n-íc thèng nhÊt tæ chøc kinh doanh Du lÞch ®-îc h×nh thµnh ë hÇu hÕt c¸c tØnh. §Æc biÖt trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, do nhu cÇu Du lÞch ph¸t triÓn vµ cã nh÷ng chÝnh s¸ch ®æi míi phï hîp cña nhµ n-íc ta, cïng víi LuËt ®Çu t- nªn sè l-îng kh¸ch 6 Du lÞch hµng n¨m ®Òu t¨ng. T×nh h×nh chÝnh trÞ æn ®Þnh, ®íi sèng nh©n d©n ®-îc c¶i thiªn dÇn tõng b-íc nªn kh¸ch Du lÞch trong n-íc còng ngµy cµng t¨ng nhanh. Nh÷ng biÕn ®éng chÝnh trÞ ë c¸c n-íc §«ng ¢u vµ Liªn X« cò ®· lµm thay ®æi c¬ cÊu kh¸ch Du lÞch quèc tÕ ®Õn ViÖt Nam. HiÖn nay sè kh¸ch Du lÞch thuÇn tuý vµ th-¬ng m¹i lµ chñ yÕu. Tèc ®é t¨ng tr-ëng kh¸ch Du lÞch ®Õn ViÖt Nam nh- sau: N¨m 1990 ViÖt Nam dãn ®-îc 250.000 l-ît kh¸ch quèc tÕ. N¨m 1995 ®ãn ®-îc 1,35 triÖu l-ît kh¸ch quèc tÕ. Trong giai ®o¹n nµy t¨ng trung b×nh n¨m 40 – 50 %. N¨m 1997 sè l-îng kh¸ch quèc tÕ t¨ng tíi 1,7 triÖu ng-êi, mang l¹i ngo¹i tÖ lín cho ®Êt n-íc lµ 800 USD t¹o ra khèi l-îng c«ng viÖc lµm lín. B¶ng 2: Sè l-îng kh¸ch Du lÞch quèc tÕ ®Õn ViÖt Nam. Sè l-îng kh¸ch du lÞch thêi kú 1990- 1997 1716 1800 1600 L-ît kh¸ch (ngh×n ng-êi) 1600 1358 1400 1200 1018 1000 800 670 VÒ c¬ cÊu nguån kh¸ch 600 quèc tÕ ®Õn ViÖt Nam cã tû lÖ t¨ng hµng 440 400 250 300 n¨m t-¬ng ®èi cao. Thêi200kú 1993 – 1996 cã møc t¨ng trung b×nh lµ 30 - 40%. Tæng kh¸ch0 ®Õn ViÖt Nam b»ng hµng kh«ng 1 2 3 4 5®-êng 6 7 8 C¸c n¨m (kho¶ng 60%). Kh¸ch ®i b»ng vµ 1993 thuû1994 cã xu1995 h-íng 1990®-êng 1991 bé 1992 1996 ngµy 1997 cµng t¨ng t-¬ng øng 30% vµ 40%. 7 Môc ®Ých kh¸ch ®Õn ViÖt Nam cã kh¸c nhau. Kh¸ch ®Õn ViÖt Nam víi môc ®Ých th-¬ng m¹i chiÕm 23,5% tæng sè kh¸ch. Kh¸ch Du lÞch thuÇn tuý chiÕm 40%, th¨m quan 22%, cßn l¹i lµ môc ®Ých kh¸c. Kh¸ch Du lÞch lµ ViÖt kiÒu vÒ th¨m quª h-¬ng ngµy cµng ®«ng, chiÕm 16% ®ay lµ l-îng kh¸ch ph¸t triÓn æn ®Þnh. B¶ng 3: C¬ cÊu kh¸ch Du lÞch quèc tÕ ®Õn ViÖt Nam (19951997). Nguån 1995 1996 1997 kh¸ch tæn Tû tæng Tû tæn Tû g sè lÖ% sè lÖ% g sè lÖ% 1.090 80,7 1.410,2 87,7 1.443, 84,1 Theo quèc tÞch Kh¸ch quèc tÕ 5 §µi Loan 224,1 16,6 175,5 10,8 154 9 Ph¸p 118 8,7 73,6 4,6 67 3,9 NhËt 119,5 8,9 118,3 7,4 122 7,1 Mü 57,5 43 43,1 2,7 40,5 2,4 Anh 52,8 3,9 40,7 2,5 44,7 2,6 Hång K«ng 21,1 1,6 14,9 0,9 10,7 0,6 Th¸i Lan 23 1,7 19,6 1,2 18,3 1,1 Trung Quèc 62,6 4,6 337 23,5 405,2 23,6 C¸c n-íc kh¸c 411 30,4 546,9 34 580,4 33,8 ViÖt kiÒu 261,3 19,3 196,9 12,3 272,1 15,9 8 Theo môc ®Ých Du lÞch thuÇn 610,6 45,2 661,7 41,2 691,4 40,3 tuý Th-¬ng m¹i 308 22,8 364,9 22,7 403,2 23,5 Th¨m th©n 202,7 15 273,8 17 271,8 21,7 Môc ®Ých kh¸c 229,9 17 306,8 19,1 249,2 14,5 89,3 939,7 58,5 1.033, 60,3 Theo ph-¬ng tiÖn §-êng hµng 1.206, kh«ng 8 8 §-êng bé 122,8 9,1 505,7 31,5 550,4 32,1 §-êng biÓn 21,7 1,6 161,9 10 131,5 7,6 Tæng sè 1.351, 100 1.607,1 100 1.715, 100 3 6 Nguån _ Tæng côc Du lÞch ViÖt Nam. _ViÖn nghiªn cøu vµ ph¸t triÓn Du lÞch. -Cïng víi sù t¨ng lªn vÒ sè l-îng kh¸ch quèc tÕ ®Õn ViÖt Nam , th× thêi gian l-u tró b×nh qu©n còng t¨ng lªn ®¸ng kÓ. N¨m 1993 sè ngµy l-u tró b×nh qu©n cña c¶ kh¸ch Du lÞch quèc tÕ ë ViÖt Nam lµ 6,2 ngµy ®Õn n¨m 1997 t¨ng lªn 6,8 ngµy. Trung b×nh mçi n¨m t¨ng lªn 0,2 ngµy. B¶ng 4: Thêi gian l-u tró trung b×nh cña kh¸ch Du lÞch quèc tÕ (1993-1997). 9 DiÔn gi¶i Sè 1993 l-îng 670 1994 1995 1996 1997 1018 1358 1600 1700 6.4 6.5 6.7 6.8 kh¸ch Ngµy l-u tró 6,2 Tuy nhiªn kh¶ n¨ng chi tiªu cña kh¸ch®fs Du lÞch quèc tÕ ®Õn ViÖt Nam cßn thÊp so víi c¸c n-íc kh¸c. nguyªn nh©n lµ do s¶n phÈm Du lÞch cña ViÖt Nam ch-a phong phó ®Æc s¾c, chÊt l-¬ng phôc vô cßn h¹n chÕ, viÖc thñ tôc xuÊt hµng cïng kh¸ch cßn nhiÒu bÊt hîp lý. PhÇn lín chi tiªu cña kh¸ch tËp trung vµo c- tró 50%, chi tiªu ¨n uèng kho¶n 20%, mua s¾m hµng l-u niÖm kho¶ng 12%. Mµ ®èi víi kh¸ch Du lÞch nãi chung, viÖc chi tiªu cho l-u tró vµ ¨n uèng lµ b¾t buéc vµ cã giíi h¹n, trong khi ®ã viÖc chi tiªu mua s¾m, c¸c dÞch vô kh¸c lµ kh«ng giíi h¹n. §Ó t¨ng doanh thu c¸c c¬ së kinh doanh ph¶i h-íng cho kh¸ch nhiÒu h¬n vµo nh÷ng s¶n phÈm Du lÞch ®Æc s¾c ®éc ®¸o hÊp dÉn, nhiÒu dÞch vô bæ xung vµ viÖc mua s¾m vµ sö dông c¸c dÞch vô kh¸c. §ßi hái ngµnh Du lÞch ph¶i t¹o ra chÊt l-îng tèt phôc vô tèt, cã søc thu hót kh¸ch vµ tho¶ m·n nhu cÇu cao cña hä. 10 B¶ng 5: Dù kiÕn chi tiªu cña kh¸ch Du lÞch. §¬n vÞ USD/ ngµy Giai ®o¹n Kh¸ch quèc tÕ 1995 97 1997 – 1998 100 1999 – 2000 120 2001 – 2005 160 2006 – 20100 200 §¬n vÞ: USD/ngµy Cßn ®èi víi c¸c kh¸ch Du lÞch néi ®Þa, trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y nhê cã ®êi sèng cña nh©n d©n tangµy cµng ®-îc n©ng cao vµ t×nh h×nh kinh tÕ x· héi æn ®Þnh, ®iÒu kiÖn ®i l¹i thuËn tiÖn nªn kh¸ch néi ®Þa trong c¶ n-íc ngµy cµng gia t¨ng. N¨m 1995 c¶ n-íc ®¹t 5,5 triÖu l-ît kh¸ch Du lÞch néi ®Þa, 1996 ®¹t 6,5 triÖu l-ît kh¸ch vµ ®Õn n¨m 1997 ®¹t 8,5 triÖu l-ît kh¸ch. B¶ng 6: Sù ph¸t triÓn cña sè l-îng kh¸ch Du lÞch néi ®Þa trªn c¶ n-íc n¨m (1990 – 1997). Kh¸ch du lÞch néi ®Þa Nh×n chung kh¶ n¨ng chi tiªu cña kh¸ch Du lÞch néi ®Þa 8500 lµ thÊp 9000 L-ît kh¸ch (1000 ng-êi) nh-ng do ®iÒu kiÖn8000kinh tÕ x· héi ngµy cµng cao nªn kh¸ch Du lÞch 6500 7000 néi ®Þa còng b¾t ®Çu 5500h¬n. Kh¸ch Du 6000 sö dông c¸c dÞch vô cao cÊp 5000 lÞch chñ yÕu chi tiªu vµo c- tró vµ ¨n uèng. Kh¸ch cã kh¶ n¨ng 3500 4000 thanh to¸n cao lµ kh¸ch Du lÞch c«ng vô. 3000 2700 2000 1500 2000 1000 1000 11 0 1 1990 2 1991 3 1992 4 1993 5 1994 C¸c n¨m 6 1995 7 1996 8 1997 Nh- vËy trong nh÷ng n¨m ®Çu cña chÝnh s¸ch më cöa vµ tõ khi quèc héi ViÖt Nam ban hµnh luËt ®Çu t- n-íc ngoµi thÞ tr-êng kh¸ch quèc tÕ cã sù thay ®æi c¨n b¶n. Ngµy cµng cã nhiÒu ®èi t-îng kh¸ch trªn thÕ giíi ®Õn víi ViÖt Nam víi nhiÒu môc ®Ých kh¸c nhau vµ ViÖt Nam lµ mét ®iÓm Du lÞch míi. Kh¸c Du lÞch quèc tÕ lµ ng-êi ViÖt Nam ®Þnh c- ë n-íc ngoµi cò gia t¨ng m¹nh. Kh¸ch Du lÞch néi ®Þa còng t¨ng ®¸ng kÓ do ®êi sèng vËt chÊt vµ tinh thÇn cña ng-êi lao ®éng t¨ng cao, nghØ ng¬i gi¶i trÝ, ®i Du lÞch trë thµnh nhu cÇu cña mét sè ®«ng d©n c-. Tuy nhiªn , sù kiÖn khñng ho¶ng kinh tÕ khu vùc §«ng Nam ¸ lµ mét nguyªn nh©n kh¸ch quan vµ mét sè nguyªn nh©n chñ quan kh¸c lµm cho tèc ®é t¨ng tr-ëng kh¸ch Du lÞch quèc tÕ tíi ViÖt Nam gi¶m ( tõ n¨m 1997 ). §ã lµ mét vÊn ®Ò ®Æt ra cho c¸c nhµ qu¶n lý t×m gi¶i ph¸p tèi -u ®Ó duy tr× nguån kh¸ch, gi÷ møc ®é t¨ng tr-ëng t¹o ®iÒu kiÖn cho ngµnh Du lÞch ph¸t triÓn m¹nh xøng ®¸ng lµ ngµnh kinh tÕ quan träng. 2.Thùc tr¹ng cña vÊn ®Ò sö dông m¸y tÝnh trong c«ng t¸c qu¶n lý d÷ liÖu vÒ thÞ tr-êng kh¸ch. HiÖn nay cïng víi sù ph¸t triÓn nhanh chãng cña c«ng nghÖ th«ng tin kÕt hîp chÆt chÏ víi c«ng nghÖ truyÒn thèng cung cÊp cho loµi ng-êi nh÷ng ph-¬ng tiÖn hïng hËu ®Ó tæ chøc vµ khai th¸c mäi nguån tµi nguyªn th«ng tin phong phó trªn mäi lÜnh vùc kinh tÕ , khoa häc, x· héi, v¨n ho¸ lµm cho ho¹t ®éng th«ng tin chiÕm mét vÞ trÝ ngµy cµng quan träng trong ®êi sèng. 12 ViÖt Nam ®· chó ý ®Õn ®Æc ®iÓm nµy cña sù ph¸t triÓn c«ng nghÖ th«ng tin dùa vµo kh¶ n¨ng thùc tÕ, ViÖt Nam lÊy viÖc tiÕp thu vµ vËn dông c¸c thµnh tùu c«ng nghÖ th«ng tin hïng m¹nh cña thÕ giíi ®Ó tæ chøc vµ khai th¸c tèt c¸c nguån tµi nguyªn th«ng tin cña m×nh lµ chñ yÕu, trªn c¬ së ®ã t¹o nhu cÇu vµ m«i tr-êng ph¸t triÓn dÇn c¸c nh©n tè cña mét nÒn c«ng nghÖ th«ng tin thÝch hîp trong t-¬ng lai, cã kh¶ n¨ng ®¸p øng nh÷ng nhu cÇu c¬ b¶n vÒ th«ng tin qu¶n lý nhµ n-íc vµ c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ x· héi kh¸c. Ngµy nay th«ng tin ®· vµ ®ang ®ãng mét vai trß quan träng trong c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ x· héi. §Æc biÖt ®èi víi ngµnh Du lÞch mét ngµnh kinh tÕ quan träng cña n-íc ta th× sù ph¸t triÓn c«ng nghÖ th«ng tin lµ mét nhu cÇu cÊp thiÕt. Sè l-îng kh¸ch Du lÞch t¨ng tr-ëng nhanh sè c¬ së lµm Du lÞch vµ dÞch vô ngµy cµng nhiÒu, ®ßi hái ph¶i x©y dùng mét hÖ thèng th«ng tin ®Ó gióp ®ì nhµ n-íc qu¶n lý ®-îc ho¹t ®éng trong ph¹m vi c¶ n-íc vµ tiÒm n¨ng Du lÞch ViÖt Nam cÇn ph¶i ®-îc giíi thiÖu réng r·i trong vµ ngoµi n-íc ®Ó t¨ng c-êng kh¶ n¨ng xóc tiÕn ®Çu t-. Trong khi ®ã do cã nh÷ng thay ®æi vÒ tæ chøc nªn viÖc h×nh thµnh hÖ thèng th«ng tin cña ngµnh Du lÞch cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n. T¹i tæng côc mçi nghiÖp vô thu thËp vµ sö lý mét sè th«ng tin phôc vô cho c«ng t¸c cña m×nh. Nguån th«ng tin chñ yÕu cña c¸c vô lµ tõ b¸o c¸o cña c¸c së Du lÞch. Do kh«ng cã sù thèng nhÊt vÒ th«ng tin gi÷a c¸c th-êng kh«ng ®Çy ®ñ vµ ®ång nhÊt. ViÖc l-u tr÷ sè liÖu lÞch sö 13 kh«ng cã hÖ thèng nªn viÖc tra cøu th-êng khã kh¨n vµ nhiÒu tr-êng hîp kh«ng thÓ thùc hiÖn ®-îc. H¬n n÷a, danh s¸ch c¸c doanh nghiÖp Du lÞch ( bao gåm doanh nghiÖp nhµ n-íc, doanh nghiÖp liªn doanh, doanh nghiÖp t- nh©n vµ cæ phÇn ).kh«ng ®-îc cËp nhËt trªn m¸y tÝnh th-êng xuyªn nªn tæng côc Du lÞch khã kh¨n n¾m ®-îc chÝnh x¸c, sè l-îng tµi s¶n, t×nh h×nh kinh doanh, ®éi ngò lao ®éng. Vµ kh¸ch ( ®Æc biÖt lµ kh¸ch quèc tÕ ) lµ ®èi t-îng sè mét cña ngµnh. Sè l-îng kh¸ch hµng , hµng n¨m t¨ng nhanh (20 – 30% mçi n¨m ) nh-ng tæng côc ch-a cã hÖ thèn m¸y tÝnh qu¶n lý kh¸ch thèng nhÊt trong c¶ n-íc. ViÖc theo dâi qu¶n lý kh¸ch b»ng ph-¬ng ph¸p thñ c«ng kh«ng thÓ ®¸p øng yªu cÇu vÒ an ninh còng nh- yªu cÇu nghiªn cøu, ph©n tÝch, ph©n lo¹i tÝnh to¸n chi tiªu cña kh¸ch. HiÖn nay, trong c¬ chÕ thÞ tr-êng, viÖc qu¶n lý b»ng ph-¬ng ph¸p thñ c«ng g©y khã kh¨n trong viÖc sö lý t- liÖu vµ ®©y lµ nguyªn nh©n g©y ra lµm chËm tiÕn bé thùc hiÖn c¸c quy ho¹ch. Hµng lo¹t c¸c c¬ quan tham gia kinh doanh vµ hµng ngµn c¬ së tnh©n ®· bung ra. Do kh«ng ph¶i lµ c¬ quan qu¶n lý nªn tæng côc Du lÞch ph¶i cã mét hÖ thèng th«ng tin th«ng suèt c¶ n-íc. Råi ë c¸c kh¸ch s¹n ch-a cã hÖ thèng ®¨ng ký buång phßng cña c¸c kh¸ch s¹n nªn ch-a ®iÒu hoµ ®-îc kh¸ch. Mµ ta thÊy r»ng nÕu hÖ thèng qu¶n lý kh¸ch vµ hÖ thèng ®¨ng ký buång khi ®-îc h×nh thµnh sÏ mang l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ cao vµ an ninh chÝnh trÞ cao. 14 Tuy nhiªn ®· cã nh÷ng tiÕn bé ®¸ng khÝch lÖ trong viÖc sö dông m¸y tÝnh trong c«ng t¸c cña ngµnh Du lÞch . Mét sè vô cña tæng côc ®· ®-a m¸y tÝnh vµo sö dông, phôc vô c«ng t¸c qu¶n lý nh-: ®· ®µo t¹o h-íng dÉn sö dông m¸y. øngdông m¸y tÝnh ®Ó gi¶i quyÕt c¸c bµi to¸n, c¸c nhiÖm vô th-êng xuyªn ®Æt ra trong tÝnh to¸n, c¸c nhiÖm vô ht-êng xuÊt hiÖn trong tÝnh to¸n tèc ®é t¨ng tr-ëng cña ngµnh, dù b¸o ph¸t triÓn ngµnh còng nh- c¸c bµi to¸n øng dông c«ng nghÖ GIS trong qu¶n lý tµi nguyªn vµ quy hoach tæng thÓ Du lÞch. NÕu gi¶i quyÕt ®-îc c¸c bµi to¸n nµy th× hiÖu qu¶ cña nã lµ rÊt lín. nh- ta ®· biÕt ngahnhf Du lÞch cã vÞ trÝ rÊt quan träng trong nÒn kinh tÕ quèc d©n, v× vËy mµ viÖc ®Çu t- ph¸t triÓn ngµnh lµ rÊt quan träng, trong ®ã thÞ tr-êng kh¸ch ®ãng vai trß quyÕt ®Þnh sù tån t¹i cña ngµnh. Bëi thÞ tr-êng kh¸ch cã liªn quan ®Õn rÊt nhiÒu yÕu tè c¬ së vËt chÊt kü thuËt, GDP ®ãng gãp cho nÒn kinh tÕ, ph¸t triÓn trªn c¸c c¬ së h¹ tÇng ®Ó phôc vô cho Du lÞch ... Tõ ®ã míi cã ®-îc nhøng ®Çu t- thÝch hîp ®Ó ngµy cµng ph¸t triÓn ngµnh Du lÞch. ThÊy ®-îc vai trß quan träng cña thÞ tr-êng kh¸ch nh- vËy, nh-ng trªn thùc tÕ c«ng t¸c l-u tr÷, qu¶n lý thÞ tr-êng kh¸ch hÕt søc th« s¬ vµ thñ c«ng. Sè liÖu tõ c¸c c¬ së gëi lªn chñ yÕu l-u tr÷ c¸c tÖp tµi liÖu b»ng giÊy. Muèn lÊy ®-îc c¸c sè liÖu ®Ó lËp b¸o c¸o th× hoÆc lµ chÐp tay hoÆc lµ nhËp vµo m¸y tÝnh. ViÖc qu¶n lý b»ng ph-¬ng ph¸p thñ c«ng nµy ph¶i sö dông rÊt nhiÒu sæ s¸ch giÊy tê 15 kÌm theo råi lµ c¸c ph-¬ng tiÖn b¶o qu¶n nh- tñ, hßm, thïng... Vµ khã kh¨n h¬n lµ c¸n bé c«ng nh©n qu¶ kh«ng cao. NÕu lµ tr-íc kia do c«ng nghÖ tin häc ch-a ph¸t triÓn vµ l-îng kh¸ch Du lÞch á ViÖt Nam ch-a nhiÒu th× cã thÓ chÊp nhËn ®-îc. Vµ ngµy nay c«ng nghÖ..... Ch-¬ng III: mét sè kiÕn nghÞ Nh- chóng ta ®· biÕt, ngµy nay c«ng nghÖ tin häc ph¸t triÓn m¹nh mÏ vµ ®ang ®-îc øng dông vµo nhiÒu lÜnh vùc cña cuéc sèng x· héi gióp cho con ng-êi lµm viÖc cã hiÖu qu¶ lín. §èi víi ngµnh Du lÞch l-îng kh¸ch Du lÞch ngµy cµng gia t¨ng m¹nh mÏ trong nh÷ng n¨m g©ng ®©y. nÕu vÉn sö dông qu¶n lý cò th× c«ng viÖc sÏ kh«ng hiÖu qu¶. ChÝnh v× vËy mµ nªn sö dông c¸c phÇn mÒm tin häc vµo c«ng t¸c l-u tr÷ vµ qu¶n lý thÞ tr-êng kh¸ch Du lÞch ë ViÖt Nam lµ mét c«ng viÖc rÊt quan träng ®em l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ cao, phï hîp víi sù ph¸t triÓn chung cña x· héi. Trªn thùc tÕ th× ®· nhiÒu phÇn mÒm ®-îc sö dông trong c«ng t¸c qu¶n lý d÷ liÖu vÒ thÞ tr-êng kh¸ch Du lÞch. VÝ dô : Foxpro, Excel, Access... Mçi phÇn mÒm ®Òu cã nhøng mÆt -u vµ nh-îc ®iÓm. Nh-ng theo em sö dông phÇn mÒm Excel trong c«ng t¸c l-u tr÷ d÷ liÖu lµ hîp lý h¬n bëi cã nhiÒu -u thÕ h¬n. khi mµ ®· sö dông phÇn mÒm Excel th× c«ng viÖc qu¶n lý thÞ tr-êng kh¸ch sÏ ®¬n gi¶n ®i nhiÒu. Víi phÇn mÒm nµy ng-êi ®-îc ®µo t¹o tin v¨n phßng còng cã thÓ lÊy ®-îc d÷ liÖu mµ ®-îc l-u tr÷ bëi phÇn mªmg nµy. c¨n cø vµo ®å thÞ b¶ng biÓu ta cã thÓ ph©n tÝch ®-îc mét c¸ch chi tiÕt sù 16 biÕn ®éng còng nh- sè l-îng vµ c¬ cÊu nguån kh¸ch tõ ®ã sÏ ®-a ra ®-îc nhøng nhËn xÐt, ®¸nh gi¸ vµ nh÷ng dù b¸o. theo em ®-îc biÕt th× kh¶ n¨ng cña Excel cßn rÊt lín, nÕu khai th¸c nã cã thÓ ®¸p øng ®-îc hÇu hÕt c¸c yªu cÇu ®Æt ra ®èi víi bµi to¸n vÒ qu¶n lý d÷ liÖu. Giíi thiÖu c¬ b¶n vÒ phÇn mÒm Excel : Excel lµ mét ch-¬ng tr×nh b¶ng tÝnh. Vµ ë mét møc ®ä cao, mét b¶ng tÝnh trªn m¸y tÝnh lµ mét phiªn b¶n ®iÖn tö cña mét trang sæ c¸i. Mét trang sæ c¸i cã thÓ tr«ng gièng nh- mét mÉu trong b¶ng d-íi ®©y. 17 Ngµy M« t¶ M· th¸ng Sæ TK Thu theo Chi phÝ nhËp Tæng sè dâi ($) 7/10/99 B¾t ®Çu 100.00 0 7/11/99 Ho¸ ®¬n 3025 1022 23373 76687 23 7/12/99 Cho thuª 1024 3031 7/12/99 Cung cÊp 3026 1051 725 149187 36914 109573 NÕu mét b¶ng sæ c¸i ®¬n gi¶n ®-îc nhËp vµo mét b¶ng tÝnh víi mét Ýt c«ng thøc ®¬n gi¶n, chóng ta cã thÓ thay ®æi bÊt kú con sè nµo ghi trªn giÊy vµ tÊt c¶ con sè phô thuéc vµo chóng sÏ ®-îc cËp nhËp mét c¸ch tù ®éng tõ mét mÉu sæ c¸i chung ta cã thÓ x©y dùng biÓu thÞ mét sè mÉu sæ c¸i rieeng chi tiÕt vµ sau ®ã thiÕt kÕ, mét b¶ng tæng hîp kÐo theo c¸c chi tiÕt tõ b¶ng thèng kª. NÕu cã sù thay ®æi sè liÖu ë b¶ng chi tiÕt sÏ kÐo theo sù thay ®æi ®ã ®-îc ph¶n ¸nh ngay trong b¶ng toáng hîp. §©y lµ mét trong nh÷ng -u viÖt cuae Excel. VÝ dô : B¶ng chi tiÕt 1: N¨m Kh¸ch T.Sè 1991 §µi loan 200.000 18 1992 Mü 100.000 N¨m Kh¸ch T.Sè 1991 Hång K«ng 150.000 1992 Ph¸p 100.000 B¶ng chi tiÕt 2: B¶ng tæng hîp: N¨m Tæng sè kh¸ch 1991 350.000 1992 200.000 Excel còng bao gåm c¸c c«ng cô dß t×m vµ b¸o c¸o ®Ó tæ chøc d÷ liÖu vµ tr×nh bÇy nã theo nhiÒu d¹ng thøc kh¸c nhau gióp cho viÖc ph©n tÝch ®-îc dÔ dµng h¬n. mµn h×nh b¶ng tÝnh Excel chøa c¸c « (gäi lµ Cells) ®-îc s¾p xÕp gièng nhau t¹o thµnh b¶ng hoÆc nhmét sæ c¸i. Trong sæ b¶ng tÝnh cã thÓ cã c¸c thµnh phÇn ngoµi c¸c 19 b¶ng tÝnh nh- lµ c¸c ®å thÞ, b¶ng biÓu, c¸c Macro vµ h×nh ¶nh ®å ho¹. Mét sè b¶ng tÝnh cho phÐp cã 256 b¶ng tÝnh (gäi lµ Word sheet hay sheet). Mçi sheet cã 4 triÖu « d÷ liÖu dïng ®Ó cËp nhËp d÷ liÖu vµ thùc hiÖn c¸c yªu cÇu vÒ tÝnh to¸n, t¹o biÓu mÉu, qu¶n lý vµ khai th¸c c¬ së d÷ liÖu. Bªn c¹nh ®ã Excel cßn cã mét sè chøc n¨ng rÊt h÷u dông ®èi víi c«ng t¸c ph©n tÝch, l-u tr÷... Nh- : -L-u tr÷, qu¶n lý sè liÖu. -T¹o b¶ng biÓu, cho phÐp xem sè liÖu mét c¸ch thùc tiÔn. -DÔ dµng di chuyÓn hoÆc sao chÐp d÷ liÖu trong b¶ng tÝnh. -Xö lý c¬ së d÷ liÖu. -Chän läc nhanh chãng nh÷ng mÉu tin c¬ së theo yªu cÇu nhÊt ®Þnh. -Cho phÐp trao ®æi d÷ kiÖn vµ sö dông trùc tiÕp mµn h×nh cña ch-¬ng tr×nh øng dông cÇn kÕt nèi vµ nh÷ng ngµy trªn mµn h×nh b¶ng tÝnh. -Cho phÐp tËp hîp cña nh÷ng lo¹i b¶ng tÝnh cã liªn quan ®Õn nhau vµo trong mét tÖp tin duy nhÊt. -Ph©n lo¹i vµ tæng kÕt c¸c nhãm d÷ liÖu trong b¶ng tÝnh. -NhËp vµ liªn kÕt d÷ kiÖn trong b¶ng tÝnh víi nhiÒu b¶ng tÝnh cïng mét lóc.  Trong Excel ta thiÕt kÕ ®-îc m« h×nh c¬ së d÷ liÖu vÒ thÞ tr-êng kh¸ch. 20
- Xem thêm -