Tài liệu Xây dựng chương trình quản lý nhập xuất hàng hóa công ty thép việt hàn

  • Số trang: 25 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 66 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

BÁO CÁO ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Khoa công nghệ thông tin Đề tài: XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ NHẬP XUẤT HÀNG HÓA CÔNG TY THÉP VIỆT - HÀN Giáo viên hướng dẫn: Phùng Anh Tuấn Sinh viên thực hiện: Phạm Văn Hòa Lớp: CT702 Mục lục I- Mô tả bài toán và giải pháp 1. Mô tả bài toán 2. Giải pháp II- Phân tích và thiết kế hệ thống 1. Mô hình nghiệp vụ 2. Sơ đồ luồng dữ liệu 3. Thiết kế cơ sở dữ liệu III- Cài đặt chương trình Kết luận I- Mô tả bài toán và giải pháp 1. Mô tả bài toán: - Quy trình nhập hàng - Quy trình xuất hàng 2. Giải pháp: Cần phải xây dựng một chương trình để quản lý các hồ sơ dữ liệu trong quá trình nhập xuất hàng. Chương trình phải đầy đủ các chức năng cần thiết để thực hiện tra cứu, cập nhật và lập các báo cáo được nhanh chóng và dễ dàng II- Phân tích thiết kế hệ thống 1. Mô hình nghiệp vụ - Sơ đồ ngữ cảnh - Sơ đồ phân rã chức năng - Ma trận thực thể 2. Sơ đồ luồng dữ liệu - Sơ đồ luồng dữ liệu mức 0 - Sơ đồ luồng dữ liệu mức 1 + Tiến trình CẬP NHẬT + Tiến trình NHẬP HÀNG + Tiến trình XUẤT HÀNG + Tiến trình TRA CỨU + Tiến trình TRA CỨU 3. Thiết kế cơ sở dữ liệu - Các thực thể và thuộc tính: +NHACUNGCAP (MaNCC, tenNCC, Diachi, Dienthoai, Fax, Sotaikhoan, Nganhang) + LOPHOI (Malo, Tentaunhap, Trongluong, Sothanhphoi, Sobo) + PHOI (Maphoi, Loaiphoi, Nhasanxuat, Mac, Kichco, Trongluongtb) + QUANLYKHO (Manhanvien, Hoten, Chucvu, Dienthoai) + DOISANXUAT (Madoi, Tendoi, Doitruong) + CASANXUAT (Maca, Tenca) + LOSANPHAM (Malosp, Solot, Trangthai, Trongluong) + SANPHAM (Masanpham, Loai, Tensanpham, Kichthuoc, Mac, Chieudai, Chungloai) + KHACHHANG (MaKH, TenKH, Diachi, Dienthoai, Fax) - Mô hình E - R - Mô hình quan hệ III- Cài đặt chương trình Một số giao diện chương trình - Giao diện đăng nhập - Giao diện chính - Cập nhật thông tin nhà cung cấp - Thông tin phieu nhập kho - Thông tin lô phôi
- Xem thêm -