Tài liệu Xây dựng chiến lược quản trị thương hiệu cho ngân hàng nno & ptnt kiên giang chi nhánh tân hiệp (2009 – 2011)

  • Số trang: 132 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 50 |
  • Lượt tải: 0
minhtuan

Đã đăng 15388 tài liệu

Mô tả:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH     LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC QUẢN TRỊ THƯƠNG HIỆU CHO NGÂN HÀNG NNo & PTNT KIÊN GIANG CHI NHÁNH TÂN HIỆP (2009 – 2011) Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập và nghiên cứu Giáo viên hướng dẫn: Sinh viên thực hiện: Ths. ĐÀM THỊ PHONG BA BÙI THỊ VẸN Mã số SV:4054029 Lớp: QTKD Tổng Hợp Khóa: 31 Cần Thơ - 2009 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan rằng đề tài “Xây dựng chiến lược quản trị thương hiệu cho NHNNo&PTNT Kiên Giang chi nhánh Tân Hiệp (2009 – 2011)”. Đề tài này do chính tôi thực hiện. Các số liệu thu thập và kết quả phân tích trong đề tài là trung thực. Đề tài này không trùng với bất kỳ đề tài nghiên cứu khoa học nào. Cần Thơ, ngày….tháng….năm 2009 Sinh viên thực hiện Bùi Thị Vẹn Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập và nghiên cứu LỜI CẢM TẠ  i Thời gian bốn năm học tập, được sự chỉ dẫn nhiệt tình của thầy cô trường Đại Học Cần Thơ, đặc biệt là các thầy cô Khoa Kinh tế & Quản trị kinh doanh đã trang bị cho em những kiến thức chuyên ngành quý báu. Bên cạnh đó, em đã học được nhiều bài học thực tiễn sau thời gian gần ba tháng thực tập tại NHNo&PTNT Kiên Giang chi nhánh Tân Hiệp. Từ đó, đã giúp cho em có thể hoàn thành luận văn tốt nghiệp của mình với đề tài“Xây dựng chiến lược quản trị thương hiệu cho NHNNo&PTNT Kiên Giang chi nhánh Tân Hiệp (2009 – 2011)”. Đây cũng là những trang bị cần thiết giúp em có thể vững vàng trong công việc sau này. Em xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ của các thầy cô Khoa Kinh tế & Quản trị kinh doanh - Trường Đại Học Cần Thơ. Đặc biệt, em xin gởi lời cảm ơn đến cô Đàm Thị Phong Ba đã trực tiếp hướng dẫn, để em có thể hoàn thành đề tài tốt nghiệp của mình. Em xin chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo NHNNo&PTNT Kiên Giang chi nhánh Tân Hiệp. Cảm ơn các cô chú, anh chị cán bộ Ngân hàng đã hỗ trợ và cung cấp những kiến thức quý báu, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho em trong suốt Trung tâm Họcthực liệutậpĐH Cầnhàng. Thơ @ Tài liệu học tập và nghiên cứu thời gian tại Ngân Tuy nhiên, do còn hạn hẹp về thời gian, kiến thức cũng như về kinh nghiệm bản thân nên đề tài luận văn khó tránh khỏi những sai sót, khuyết điểm. Em rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của các thầy cô, Ban lãnh đạo và các cô chú, anh chị cán bộ Ngân hàng. Cuối cùng em xin kính chúc quý thầy cô Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh, Ban lãnh đạo NHNNo&PTNT Kiên Giang chi nhánh Tân Hiệp, cùng các cô chú, anh chị cán bộ Ngân hàng dồi dào sức khoẻ và luôn thành công trong công việc. Em xin chân thành cảm ơn. Sinh viên thực hiện Bùi Thị Vẹn NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP  ii …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập và nghiên cứu …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… ……………………………………………. NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƢỚNG DẪN  iii …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… ………………………… …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập và nghiên cứu …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… ………………….. MỤC LỤC  iv Trang CHƢƠNG 1. GIỚI THIỆU ................................................................................ 1 1.1. Lý do chọn đề tài ........................................................................................... 1 1.2. Mục tiêu nghiên cứu ... .................................................................................. 2 1.3. Phạm vi nghiên cứu ....................................................................................... 2 1.3.1. Phạm vi nghiên cứu ............................................................................... 2 1.3.2. Phạm vi về không gian .......................................................................... 2 1.3.3. Phạm vi về đối tượng nghiên cứu ......................................................... 2 1.4. Lược khảo về tài liệu ..................................................................................... 2 CHƢƠNG 2. PHƢƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ............................................................................................................................... 4 2.1. Phương pháp luận .......................................................................................... 4 2.1.1. Đại cương về thương hiệu ..................................................................... 4 2.1.2. Chiến lược thương hiệu ......................................................................... 8 2.1.3. Mô hình 5 áp lực của Micheal Porter ............................................................................................................................... 1 1 Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập và nghiên cứu Trung tâm 2.1.4. Sơ lược về SPSS ............................................................................................................................... 1 3 2.1.5. Lý thuyết tín dụng – ngân hàng ............................................................................................................................... 1 3 2.1.6. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động NHTM ............................................................................................................................... 1 6 2.1.7. Chỉ tiêu phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh ............................................................................................................................... 1 7 2.2. Phương pháp nghiên cứu ............................................................................................................................... 1 7 v 2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu ............................................................................................................................... 1 7 2.2.2. Phương pháp chọn mẫu ............................................................................................................................... 1 8 2.2.3. Phương pháp xử lý số liệu ............................................................................................................................... 1 8 CHƢƠNG 3. KHÁI QUÁT VỀ NHNo&PTNT CHI NHÁNH TÂN HIỆP ............................................................................................................................... 2 0 3.1. Lịch sử hình thành và phát triển ............................................................................................................................... 2 0 3.1.1. Về NHNo&PTNT Việt Nam ............................................................................................................................... 2 Trung tâm 0 Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập và nghiên cứu 3.1.3. Về NHNo&PTNT Kiên Giang ............................................................................................................................... 2 2 3.1.4. Về NHNo&PTNT Kiên Giang chi nhánh Tân Hiệp ............................................................................................................................... 2 2 3.2. Cơ cấu tổ chức ............................................................................................................................... 2 2 3.2.1. Cơ cấu tổ chức ............................................................................................................................... 2 2 3.2.2. Chức năng nhiệm vụ của các phòng ............................................................................................................................... 2 3 vi 3.3. Quy định cho vay của NHNo&PTNT ............................................................................................................................... 2 5 3.3.1. Nguyên tắc vay vốn ............................................................................................................................... 2 5 3.3.2. Điều kiện vay vốn ............................................................................................................................... 2 5 Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập và nghiên cứu vii 3.3.3. Thể loại cho vay ............................................................................................................................... 2 6 3.3.4. Thời hạn cho vay ............................................................................................................................... 2 6 3.3.5. Hồ sơ vay vốn ............................................................................................................................... 2 6 3.3.6. Phương thức cho vay ............................................................................................................................... 2 9 Quy 3.3.7. trình xét duyệt cho vay ............................................................................................................................... 2 9 3.4. Thuận lợi và khó khăn của NHNo&PTNT Kiên Giang chi nhánh Tân Hiêp ............................................................................................................................ 3 Trung tâm 0 Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập và nghiên cứu 3.4.1. Thuận lợi ............................................................................................................................... 3 1 3.4.2. Khó khăn ............................................................................................................................... 3 1 3.5. Mục tiêu và phương hướng năm 2009 ............................................................................................................................... 3 1 3.5.1. Mục tiêu của toàn hệ thống NHNo&PTNT Viêt Nam ............................................................................................................................... 3 1 3.5.2. Mục tiêu và phương hướng năm 2009 của NHNo&PTNT Kiên Giang chi nhánh Tân Hiệp ............................................................................................................................... 3 2 viii CHƢƠNG 4. PHÂN TÍCH MÔI TRƢỜNG KINH DOANH CỦA NHNo&PTNT KIÊN GIANG CHI NHÁNH TÂN HIỆP ............................................................................................................................... 3 3 4.1.Phân môi tích trường nội bộ ............................................................................................................................... 3 3 4.1.1. Phân tích về tài chính ............................................................................................................................... 3 3 4.1.2. Phân tích về nhân sự ............................................................................................................................... 4 2 4.1.3. Phân tích 4P ............................................................................................................................... 4 4 4.1.4. Hệ thống nhận diện thương hiệu Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập và nghiên cứu ............................................................................................................................... 4 7 4.1.5. Văn hóa ............................................................................................................................... 5 0 4.2. Phân tích môi trường vĩ mô ............................................................................................................................... 5 0 4.2.1. Yếu tố kinh tế ............................................................................................................................... 5 0 4.2.2. Yếu tố dân số ............................................................................................................................... 5 7 ix 4.2.3. Yếu tố văn hóa – xã hội ............................................................................................................................... 5 8 4.2.4. Yếu tố chính trị pháp - luật ............................................................................................................................... 5 9 Yếu 4.2.5. tố tự nhiên ............................................................................................................................... 6 0 4.2.6. Yếu tố công nghệ ............................................................................................................................... 6 1 4.2.7. Yếu tố quốc tế hóa ............................................................................................................................... 6 2 4.3. Phân tích môi trường tác nghiệp Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập và nghiên cứu ............................................................................................................................... 6 4 4.3.1. Khách hàng ............................................................................................................................... 6 4 4.3.2. Đối thủ cạnh tranh ............................................................................................................................... 6 9 4.3.3. Đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn ............................................................................................................................... 7 1 4.3.4. Sản phẩm thay thế ............................................................................................................................... 7 2 x 4.3.5. Nhà cung cấp ............................................................................................................................... 7 2 CHƢƠNG 5. XÂY DỰNG CHIẾN LƢỢC QUẢN TRỊ THƢƠNG HIỆU. . 75 5.1. Các ma trận thành phần ................................................................................. 75 5.1.1. Ma trận các yếu tố bên ngoài (EFE) ..................................................... 75 5.1.2. Ma trận các yếu tố bên trong (IFE) ............................................................................................................................... 7 5 5.1.3. Ma trận hình ảnh cạnh tranh ............................................................................................................................... 7 6 5.2. Ma trận SWOT ............................................................................................................................... 7 8 5.3. Cơ sở đưa ra chiến lược Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập và nghiên cứu ............................................................................................................................... 7 9 5.3.1. Phối hợp S – O ............................................................................................................................... 7 9 5.3.2. Phối hợp W – O ............................................................................................................................... 7 9 5.3.3. Phối hợp S – T ............................................................................................................................... 8 0 5.3.4. Phối hợp W – T ............................................................................................................................... 8 0 5.4. Lựa chọn chiến lược ............................................................................................................................... 8 xi 1 5.4.1. Nhóm chiến lược tăng trưởng tập trung ............................................................................................................................... 8 1 5.4.2. Nhóm chiến lược liên quan đến thương hiệu ............................................................................................................................... 8 1 5.4.3. Đối với chiến lược tăng trưởng ổn định và chiến lược phòng thủ bên hông ............................................................................................................................... 8 1 5.5. Các pháp giải thực hiện chiến lược ............................................................................................................................... 8 3 5.5.1. Sứ mệnh ............................................................................................................................... 8 Trung tâm 3 Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập và nghiên cứu 5.5.2. Thiết lập các mục tiêu trong 3 năm (2009 – 2011) ............................................................................................................................... 8 3 5.5.3. Các pháp giải thực hiện chiến lược ............................................................................................................................... 8 9 5.6. Những khó khăn khi thực hiện chiến lược ............................................................................................................................... 9 0 CHƢƠNG 6. PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ............................................................................................................................... 9 0 6.1. Kết luận ............................................................................................................................... 9 0 xii 6.2. Kiến nghị ............................................................................................................................... 9 1 6.2.1. Đối với Chính phủ và NHNN Việt Nam ............................................................................................................................... 9 1 6.2.2. Đối với hệ thống NHNo&PTNT ............................................................................................................................... 9 2 6.2.3. Đối với NHNo&PTNT Tân Hiệp ............................................................................................................................... 9 2 6.2.4. Đối với chính quyền địa phương ............................................................................................................................... 9 2 TÀI LIỆU THAM KHẢO Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập và nghiên cứu ............................................................................................................................... 9 3 PHỤ LỤC Bảng câu hỏi Kết quả chạy SPSS xiii DANH MỤC BIỂU BẢNG Bảng 1: So sánh sản phẩm và thương hiệu ........................................................... 4 Bảng 2: So sánh nhãn hiệu và thương hiệu ......................................................... 5 Bảng 3: Ma trận SWOT ............................................................................................................................... 1 0 Bảng 4: Tình hình nguồn vốn tại NHNo&PNTN Tân Hiệp ............................................................................................................................... 3 3 Bảng 5: Tình hình cho vay tại NHNo&PTNT Tân Hiệp ............................................................................................................................... 3 5 Bảng 6: Tình hình thu nợ tại NHNo&PNTN Tân Hiệp ............................................................................................................................... 3 6 Trung tâm liệu ĐH Cần Thơ @ Tài Tân liệuHiệp học tập và nghiên cứu BảngHọc 7: Tình hình dư nợ tại NHNo&PTNT ............................................................................................................................... 3 7 Bảng 8: Tình hình nợ quá hạn tại NHNo&PTNT Tân Hiệp ............................................................................................................................... 3 7 Bảng 9: Kết quả hoạt động kinh doanh ............................................................................................................................... 3 9 Bảng 10: Phân tích hiệu quả tín dụng của NHNo&PTNT Tân Hiệp ............................................................................................................................... 4 0 Bảng 11: Tình hình nhân sự tại NHNo&PTNT Tân Hiệp ............................................................................................................................... 4 3 xiv Bảng 12: Lãi suất huy động tiền gởi tại NHNo&PTNT ............................................................................................................................... 4 5 Bảng 13: Hiểu biết của khách hàng về kênh phân phối của NHNo&PTNT chi nhánh Tân Hiệp ............................................................................................................................... 4 6 Bảng 14: Các yếu tố khách hàng biết về NHNo&PTNT ............................................................................................................................... 4 9 Bảng 15: Các yếu tố khách hàng hài lòng và chưa hài lòng về NHNo&PTNT Tân Hiệp ............................................................................................................................... 4 9 Bảng 16: Lãi suất cho vay của NHNo&PTNT trong năm 2008 ............................................................................................................................... 5 Trung tâm 1 Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập và nghiên cứu Bảng 17: Tổng kết ngành ngân hàng 2008 ........................................................... 52 Bảng 18: Tổng kết kinh tế Kiên Giang năm 2008 và kế hoạch năm 2009 ............................................................................................................................... 5 5 Bảng 19: Kết quả kinh tế Tân Hiệp (2006 – 2008) ............................................................................................................................... 5 6 Bảng 20: Kết quả kinh tế Tân Hiệp năm 2008 ............................................................................................................................... 5 7 Bảng 21: Tổng hợp các yếu tố vĩ mô ............................................................................................................................... 6 3 xv Bảng 22: Thống kê trình độ khách hàng ............................................................................................................................... 6 5 Bảng 23: Thống kê mức thu nhập của khách hàng ............................................................................................................................... 6 5 Bảng 24: Thống kê sở thích của khách hàng ............................................................................................................................... 6 6 Bảng 25: Nơi khách hàng tìm đến khi cần vốn ............................................................................................................................... 6 6 Bảng 26: Mục đích giao dịch với ngân hàng của khách hàng ............................................................................................................................... 6 7 Bảng 27: Hành vi của khách hàng khi có tiền dư Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập và nghiên cứu ............................................................................................................................... 6 8 Bảng 28: Các yếu tố khách hàng quan tâm khi lựa chọn ngân hàng ............................................................................................................................... 6 8 Bảng 29: So sánh giữa các ngân hàng ............................................................................................................................... 6 9 Bảng 30: Mức độ nhận diện về logo ............................................................................................................................... 7 0 Bảng 31: Mức độ nhận diện về Slogan ............................................................................................................................... 7 1 xvi Bảng 32: Số lượng các phòng giao dịch của các ngân hàng ............................................................................................................................... 7 1 Bảng 33: Tổng hợp các yếu tố môi trường tác nghiệp ............................................................................................................................... 7 3 Bảng 34: Ma trận các yếu tố bên ngoài (EFE) ............................................................................................................................... 7 5 Bảng 35: Ma trận các yếu tố bên trong (IEF) ............................................................................................................................... 7 6 Bảng 36: Ma trận hình ảnh cạnh tranh ............................................................................................................................... 7 7 Bảng 37: Ma trận SWOT Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập và nghiên cứu ............................................................................................................................... 7 8 Bảng 38: Ma trận lựa chọn chiến lược QSPM ............................................................................................................................... 8 2 Bảng 39: Dự báo về nguồn vốn (2009 – 2011) ............................................................................................................................... 8 4 Bảng 40: Các dự đoán về hoạt động của NHNo&PTNT Tân Hiệp (2009 – 2011) ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... 8 4 xvii Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập và nghiên cứu xviii DANH MỤC SƠ ĐỒ VÀ HÌNH Hình 1: Hệ thống nhận diện thương hiệu ............................................................. 6 Hình 2: Các bước hoạch định chiến lược xây dựng thương hiệu ......................... 9 Hình 3: Sơ đồ mô hình 5 áp lực của Micheal Porter ............................................................................................................................... 1 2 Hình 4: Sơ đồ tổ chức của NHNo&PTNT chi nhánh Tân Hiệp ............................................................................................................................... 2 3 Hình 5: Sơ đồ quy trình cho vay ............................................................................................................................... 2 9 Hình 6: Biểu đồ cơ cấu nguồn vốn tại NHNo&PTNT chi nhánh Tân Hiệp trong năm (2006 – 2008) ............................................................................................................................... 3 Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập và nghiên cứu 4 Hình 7: Biểu đồ cơ cấu doanh thu cho vay tại NHNo&PTNT Tân Hiệp ............................................................................................................................... 3 5 Hình 8: Biểu đồ cơ cấu doanh số thu nợ, dư nợ và nợ quá hạn tạo NHNo&PTNT chi nhánh Tân Hiệp ............................................................................................................................... 3 8 Hình 9 : Biểu đồ kết quả hoạt động kinh doanh NHNo&PTNT Tân Hiệp (2006 -2008) ............................................................................................................................... 3 9 Hình 10: Logo NHNo&PNTNT ............................................................................................................................... 4 7 xix
- Xem thêm -