Tài liệu Week 4 - ky thuat ghep kenh sdh

  • Số trang: 27 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 481 |
  • Lượt tải: 0
tranphuong

Đã đăng 59174 tài liệu

Mô tả:

Chöông 4: Gheùp luoàng baäc cao SDH 1 2010-12-03 NOÄI DUNG CHÖÔNG 4       Lòch söû truyeàn daãn soá. Nhöôïc ñieåm cuûa PDH SDH laø gì? Ñaëc ñieåm cuûa SDH? Caùc Toác ñoä cuûa SDH Phaân caáp trong SDH Caùc khaùi nieäm cô baûn 2 2010-12-03 Lòch söû cuûa truyeàn daãn soá  Nhöõng naêm 70: PCM thaâm nhaäp maïng vieãn thoâng.  PCM 30/32 ra ñôøi laø caáp gheùp ñoàng boä  Gheùp luoàng baäc cao PDH ra ñôøi?  SONET ra ñôøi.  Caùc chuaån SDH ñöôïc giôùi thieäu. 3 2010-12-03 PDH vaø nhöôïc ñieåm cuûa noù  Tröôùc SDH, caùc maïng truyeàn daãn döïa treân PDH.  Plesiochronous trong PDH coù nghóa laø caän ñoàng boä.  Vieäc gheùp töø E1 leân E4 phaûi thoâng qua 2 caáp trung gian laø E2 vaø E3.  Toàn taïi 3 chuaån gheùp khaùc nhau  Caùc khung coù caùc caáu truùc khaùc nhau  Quaûn lyù hoaït ñoäng vaø caûnh baùo trong PDH ñoøi hoûi caùc thieát bò rieâng.  Xen reõ phöùc taïp vaø toán keùm  ... 4 2010-12-03 Gheùp keânh töøng caáp trong PDH 5 2010-12-03 Xen reõ luoàng E1 töø luoàng E4 trong PDH 140 Mbps 34 Mbps 140 Mbps 34 Mbps DME 4 DME 4 8 Mbps 8 Mbps DME 3 DME 3 DME 2 DME 2 2 Mbps 6 2010-12-03 SDH laø gì? Ñaëc ñieåm cuûa SDH?  SDH laø phaân caáp gheùp luoàng thöù caáp ñoàng boä.  Côû sôû cuûa SDH (Synchronous Digital Hierarchy) laø gheùp keânh ñoàng boä – döõ lieäu töø caùc luoàng caáp thaáp ñöôïc gheùp xen byte.  Trong SDH, caùc keânh ñöôïc gheùp taïi caùc vò trí coá ñònh coù quan heä vôùi caùc byte trong khung.  Vieäc phaân keânh thöïc hieän baèng caùch laáy ra caùc bytes caàn thieát töø luoàng soá.  Ñieàu naøy cho pheùp cho pheùp coù theå reõ/xen moät keânh ñôn tröïc tieáp töø luoàng soá maø khoâng caàn phaân keânh töøng caáp nhö trong PDH. 7 2010-12-03 Caùc toác ñoä trong SDH  SDH laø moät phaân caáp truyeàn taûi treân cô sôû gheùp caùc luoàng 155.52 Mbit/s. (STM = Synchronous Transport Module) ITTU-T Designation STM-1 Data Rate (Mbps) 155.52 Payload Rate (Mbps) 150.336 STM-4 622.08 601.344 STM-16 2488.32 2405.376 STM-6 4 9953.28 9621.50  Moãi toác ñoä laø chính xaùc baèng boäi cuûa toác ñoä cuûa luoàng caáp thaáp, vì vaäy phaân caáp naøy laø ñoàng boä. 8 2010-12-03 Caáu truùc khung SDH cô baûn (STM-1) 9 2010-12-03 Truyeàn daãn caùc khung STM 10 2010-12-03 Caáu truùc khung SDH cô baûn (STM-N)  Coù 3 vuøng chính trong khung STM-N:  SOH  Con troû ñôn vò quaûn lyù (AU pointer), vaø  Taûi troïng thoâng tin 11 Trong SDH, 1 khe thôøi gian coù 8 bit (1 byte); moãi khung coù ñoä daøi 125µs 2010-12-03 Phaân caáp SDH 12 2010-12-03 Phaân caáp SDH HOP: High order path LOP: Low order path 13 2010-12-03 Container  C : Container, laø ñôn vò thoâng tin duøng ñeå ñoàng boä hoaù caùc luoàng PDH vaøo moâi tröôøng SDH (khung STM).  Ñôn vò kích thöôùc cuûa Container tính theo bytes. Thôøi gian cuûa caùc loaïi container ñeàu baèng 125µs.  Coù caùc container sau:      C4: duøng ñeà gheùp luoàng E4 (kích thöôùc 2340 bytes). C3: duøng ñeà gheùp luoàng E3, T3 (kích thöôùc 756 bytes). C2: duøng ñeà gheùp luoàng T2 (kích thöôùc 106 bytes). C11: duøng ñeà gheùp luoàng T1 - 1,5Mbps (kích thöôùc 25 bytes). C12: duøng ñeà gheùp luoàng E1 - 2 Mbps (kích thöôùc 34 bytes).  Ñeå coù theå ñöa caùc luoàng PDH vaø caùc container töông öùng caàn söû duïng caùc bit cheøn coá ñònh vaø cheøn cô hoäi (cheøn döông, cheøn aâm, cheøn khoâng). 14 2010-12-03 SDH vaø tín hieäu khoâng ñoàng boä  Taïi vuøng giao tieáp PDH/SDH caùc bit cheøn ñöôïc söû duïng khi tín hieäu PDH ñöôïc ñöa vaøo Container töông öùng. 15 2010-12-03 Caùc container aûo trong SDH  Khi moãi moät C ñöïoc taïo ra, byte töø maõo ñöôøng daãn (POH) ñöôïc gaén theâm vaøo vaø taïo thaønh Container aûo (VC) .  POH (Path Overhead) coù chöùa caùc thoâng tin veà hoaït ñoäng, caûnh baùo vaø caùc thoâng tin quaûn lyù khaùc.  Moät ñöôøng daãn (path) ñi ngang qua 1 maïng SDH toàn taïi töø ñieåm tín hieäu PDH ñöôïc ñöa vaøo C ñeán ñieåm tín hieäu PDH ñöôïc khoâi phuïc laïi töø C.  POH ñi cuøng vôùi C (taïo thaønh VC) thoâng qua ñöôøng daãn. 16 2010-12-03 Caùc container aûo trong SDH  Coù caùc container aûo sau:      VC4: kích thöôùc 2349 bytes. VC3: kích thöôùc 765 bytes. VC2: kích thöôùc 107 bytes. VC11: kích thöôùc 26 bytes. VC12: kích thöôùc 35 bytes.  Caùc VC4, VC3 ñöôïc goïi laø caùc VC baäc cao; Caùc VC11, VC12, VC2 ñöôïc goïi laø caùc VC baäc thaáp.  Thôøi gian cuûa caùc VC cuõng laø 125µs. 17 2010-12-03 Ñôn vò quaûn lyù – AU Nhoùm ñôn vò quaûn lyù - AUG  Caùc VC baäc cao ñöôïc gaén theâm con troû ñeå taïo thaønh ñôn vò quaûn lyù töông öùng.  Chöùc naêng cuûa con troû laø ghi laïi moái lieân heä veà pha giöõa khung STM-1 vôùi VC baäc cao ñöôïc gheùp vaøo.  Coù theå hieåu ôû ñaây, phase laø vò trí baét ñaàu moät VC trong khung STM-1.  Coù 2 loaïi AU laø:  AU3: kích thöôùc 786 bytes  AU4: kích thöôùc 2358 bytes  AU4 töông ñöông vôùi AUG (nhoùm ñôn vò quaûn lyù).  3 AU-3 gheùp xen byte vôùi nhau taïo thaønh moät AUG.  Thôøi gian cuûa caùc AU vaø AUG cuõng laø 125µs. 18 2010-12-03 Ñôn vò quaûn lyù - AU  AU4 coù theå truyeàn tröïc tieáp vaøo STM-1 baèng caùch gaén theâm caùc töø maõo ñoaïn truyeàn daãn (SOH).  3 AU3 coù theå truyeàn vaøo STM-1 baèng caùch gheùp xen bytes vôùi nhau taïo thaønh AUG vaø gaén theâm caùc töø maõo ñoaïn truyeàn daãn (SOH). 19 2010-12-03 Truyeàn caùc VC  Container C-4 ñöôïc ñöa vaøo STM thoâng quan VC-4. 20 2010-12-03
- Xem thêm -