Tài liệu Week 4 - ky thuat ghep kenh - mo dau

  • Số trang: 19 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 516 |
  • Lượt tải: 0
tranphuong

Đã đăng 59174 tài liệu

Mô tả:

Kỹ thuật ghép kênh Chöông 1: Môû ñaàu 1 2010-12-03 NOÄI DUNG MOÂN HOÏC     Chöông 1: Môû ñaàu. Chöông 2: Gheùp keânh cô sôû. Chöông 3: Gheùp luoàng baäc cao PDH. Chöông 4: Gheùp luoàng baäc cao SDH. 2 2010-12-03 TAØI LIEÄU THAM KHAÛO 1. Robert G.Winch, “Telecommunication Transmission Systems”, McGraw-Hill,Inc. 2. Slide moân hoïc 3. Caùc taøi lieäu khaùc do giaùo vieân chæ ñònh. 4. Tìm kieám treân maïng. 3 2010-12-03 NOÄI DUNG CHÖÔNG 1       Gheùp keânh laø gì ? Taïi sao phaûi gheùp keânh? Phaân loaïi gheùp keânh. FDM WDM TDM 4 2010-12-03 Caùc heä thoáng truyeàn daãn Trunk Exchange Local Exchange Satellite Link Transmission Center Haø noäi Fiber Optic Cable Local Exchange Trunk Exchange Transmission Center Microwave Systems Tp.Hoà Chí Minh •Giaû söû cuøng luùc coù 1000 cuoäc thoaïi Haø noäi – Tp.HCM 5 2010-12-03 Gheùp keânh laø gì? 6 2010-12-03 Multiplexing – gheùp keânh  Muïc ñích cuûa gheùp keânh: söû duïng nhieàu tín hieäu khaùc nhau treân cuøng moät keânh truyeàn vaät lyù. 7 2010-12-03 Phaân loaïi gheùp keânh Coù 3 loaïi gheùp keânh cô baûn: 1. Gheùp keânh phaân chia theo taàn soá (Frequency Division Multiplexing – FDM) 2. Gheùp keânh phaân chia theo böôùc soùng (Wavelength Division Multiplexing – WDM) 3. Gheùp keânh phaân chia theo thôøi gian (Time Division Multiplexing – TDM) 8 2010-12-03 FDM  Baêng thoâng cuûa moâi tröôøng truyeàn daãn phaûi lôùn hôn baêng thoâng yeâu caàu cuûa keânh.  Moãi tín hieäu ñöôïc ñieàu cheá vôùi moät taàn soá soùng mang khaùc nhau.  Caùc taàn soá soùng mang ñöôïc taùch rôøi nhau, vì vaäy caùc tín hieäu khoâng bò choàng laán leân nhau.  Ví duï: caùc tín hieäu töø caùc ñaøi phaùt thanh  Keânh vaãn ñöôïc daønh rieâng ngay caû khi khoâng coù tín hieäu. 9 2010-12-03 Caùc keânh cuûa FDM 10 2010-12-03 FDM System 11 2010-12-03 FDM cuûa 3 tín hieäu baêng taàn voice 12 2010-12-03 Ví duï veà phaân caáp FDM  AT&T (USA)  Sô ñoà phaân caáp (Hierarchy) FDM  Group  12 keânh voice (moãi keânh 4kHz ) = 48kHz  Phaïm vi taàn soá: töø 60kHz tôùi 108kHz  Supergroup  60 keânh  FDM caùc tín hieäu cuûa 5 group treân caùc soùng mang töø 420kHz tôùi 612 kHz  Mastergroup  10 supergroups 13 2010-12-03 Wavelength Division Multiplexing  Söû duïng nhieàu tia soùng (beams) aùnh saùng taïi caùc böôùc soùng khaùc nhau (taàn soá khaùc nhau)  Ñöôïc truyeàn daãn baèng caùp sôïi quang (optical fiber) Optical deMUX Optical MUX 1 2 1 1 2. m 2 Optical fiber m m 14 2010-12-03 Wavelength Division Multiplexing  Veà baûn chaát ñaây laø FDM  Moãi maøu cuûa aùnh saùng (böôùc soùng) mang keânh thoâng tin rieâng bieät  1997 Bell Labs  100 tia soùng  Moãi tia soùng söû duïng toác ñoä 10 Gbps  Toång theå: 1 terabit per second (Tbps)  Caùc heä thoáng thöông maïi hieän nay: 160 keânh 10 Gbps  Lab systems (Alcatel) 256 keânh taïi 39.8 Gbps moãi keânh  10.1 Tbps  Truyeàn xa hôn 100km 15 2010-12-03 Time Division Multiplexing  Toác ñoä truyeàn daãn thoâng tin cuûa moâi tröôøng phaûi lôùn hôn toác ñoä bit ñöôïc phaùt ñi.  Caùc tín hieäu soá ñöôïc gheùp xen keõ nhau theo thôøi gian  Coù theå gheùp theo töøng khoái bit  Caùc khe thôøi gian (TS) ñöôïc aán ñònh tröôùc taïi nguoàn vaø khoâng thay ñoåi.  Caùc khe thôøi gian vaãn ñöôïc daønh rieâng ngay caû khi khoâng coù döõ lieäu. 16 2010-12-03 Time Division Multiplexing 17 2010-12-03 TDM System 18 2010-12-03 Caâu hoûi?         Gheùp keânh laø gì ? Taïi sao phaûi gheùp keânh? Gheùp keânh thöïc hieän ôû ñaâu? Gheùp keânh coù nhöõng loaïi naøo? Nguyeân lyù cô baûn cuûa FDM? Nguyeân lyù cô baûn cuûa WDM? Nguyeân lyù cô baûn cuûa TDM? So saùnh FDM, WDM, TDM? 19 2010-12-03
- Xem thêm -