Tài liệu Vì sao nói dân tộc học là khoa học nghiên cứu về tộc người

  • Số trang: 8 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 47 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www. kilobooks.com Email : care@kilobook.com §Ò bµi : V× sao nãi d©n téc häc lµ khoa häc nghiªn cøu vÒ téc ng êi? Bµi lµm 1. D©n téc häc lµ g×? - D©n téc häc (Ethnolosy): lµ mét ngµnh khoa häc x· héi nh©n v¨n mµ chuyªn nghiªn cøu vÒ c¸c téc ngêi (d©n téc). Nãi c¸ch kh¸c: d©n téc häc lµ mét ngµnh khoa häc x· héi nh©n v¨n chuyªn nghiªn cøu vÒ con ngêi. - Téc ngêi (ethnic): lµ mét nhãm ngêi hay mét céng ®ång ngêi mµ cã 5 ®Æc trng c¬ b¶n sau ®©y: + + + + + Cã Cã Cã Cã Cã cïng cïng cïng cïng cïng mét ng«n ng÷ (tiÕng nãi) ®Þa bµn c tró (l·nh thæ) c¬ së kinh tÕ (cïng ph¬ng thøc tån t¹i kiÕm sèng). mét ®Æc trng sinh ho¹t v¨n ho¸ chung. mét ý thøc d©n téc (tªn gäi). Trong mét quèc gia cã hai lo¹i téc ngêi: mét téc ngêi cã d©n sè ®«ng nhÊt vµ cã tr×nh ®é ph¸t triÓn cao, gäi lµ d©n téc ®a sè. Cßn nh÷ng téc ngêi cã d©n sè Ýt h¬n vµ cã tr×nh ®é ph¸t triÓn thÊp, gäi lµ d©n téc thiÓu sè. §iÓm ®Æc trng cña c¸c téc ngêi lµ ë chç nã tÝnh bÒn v÷ng vµ gièng nh lµ nh÷ng quy t¾c, c¸c téc ngêi tån t¹i hµng ngh×n, hµng ngh×n n¨m. Mçi mét téc ngêi cã sù thèng nhÊt bªn trong x¸c ®Þnh, c¶ nh÷ng nÐt ®Æc thï ®Ó ph©n ®Þnh nã víi c¸c téc ngêi kh¸c. ý thø tù gi¸c cña nh÷ng con ngêi hîp thµnh téc ngêi riªng biÖt ®ãng vai trß quan träng c¶ trong sù ®ång nhÊt hç t¬ng vµ c¶ trong sù dÞ biÕt víi c¸c céng ®ång t¬ng tù kh¸c. - D©n téc (Nation): vÒ h×nh thøc còng gièng téc ngêi. V× d©n téc còng cã 5 ®Æc trng cña téc ngêi, chØ kh¸c ë chç d©n téc lµ mét quèc gia. Website: http://www. kilobooks.com Email : care@kilobook.com Khi nãi ®Õn téc ngêi th× ngêi ta nh»m ph©n biÖt gi÷a c¸c téc ngêi kh¸c nhau. Cßn khi nãi ®Õn d©n téc th× ®· cã sù cÊu kÕt vµ chØ h×nh thµnh khi nhµ níc vµ quèc gia ra ®êi. D©n téc lµ mét céng ®ång ngêi æn ®Þnh nã dùa trªn 5 mèi quan hÖ céng ®ång c¬ b¶n sau ®©y: + Céng ®ång vÒ ng«n ng÷ (cã chung mét tiÕng nãi quèc ng÷). + Céng ®ång vÒ kinh tÕ: lµ toµn bé nguån sèng cña céng ®ång Êy do nhµ níc trùc tiÕp qu¶n lý. Ng«n ng÷ lËp ra hÖ thèng c¬ quan tõ Trung ¬ng ®Õn ®Þa ph¬ng ®Ó thay mÆt nhµ níc ®iÒu hµnh qu¶n lý. + Céng ®ång vÒ v¨n ho¸: lµ sù thèng nhÊt, ®a d¹ng vÒ v¨n ho¸, nhµ níc trùc tiÕp qu¶n lý v¨n ho¸ b»ng c¬ së ph¸p luËt… + Céng ®ång ngêi ý thøc tù hµo d©n téc, ý thøc c«ng d©n. - V¨n ho¸ d©n téc: gåm 3 yÕu è: + V¨n ho¸ cña d©n téc: lµ tæng thÓ c¸c gi¸ trÞ v¨n ho¸ thuéc vÒ téc ngêi hay tõng téc ngêi cô thÓ: Nã bao gåm c¸c gi¸ trÞ v¨n ho¸ mµ chÝnh téc ngêi Êy s¸ng t¹o ra, lµ nh÷ng quÇn thÓ gi¸ trÞ v¨n ho¸ kh¸c mµ téc ngêi ®ã tiÕp thu tõ c¸c d©n téc kh¸c trong qu¸ tr×nh giao lu v¨n ho¸. + V¨n ho¸ d©n téc: lµ tæng thÓ c¸c gi¸ trÞ mµ do tõng téc ng êi s¸ng t¹o ra mµ do 3 thµnh tè c¬ b¶n sau ®©y: V¨n ho¸ vËt chÊt (v¨n ho¸ Èm thùc, v¨n ho¸ trang phôc); v¨n ho¸ x· héi: lµ gi¸ trÞ v¨n ho¸ ®Ó qu¶n lý x· héi, lµ c¸c thiÕt chÕ v¨n ho¸ (thiÕt chÕ nhµ n íc, lµng b¶n, dßng hä, gia ®×nh) vµ c¸c phong tôc tËp qu¸n quy ®Þnh vÒ c¸ch øng xö cña tõng c¸ nh©n, céng ®ång; V¨n ho¸ tinh thÇn: lµ c¸c gi¸ rÞ v¨n ho¸ cßn l¹i, b»ng tinh thÇn vµ t©m linh mµ con ngêi ta kh«ng nh×n ®îc cô thÓ (b»ng m¾t, tri thøc con ngêi, ng«n ng÷ …). 2. §èi tîng nghiªn cøu d©n téc häc. Website: http://www. kilobooks.com Email : care@kilobook.com §èi tîng cña d©n téc häc lµ c¸c d©n téc (téc d©n, nh©n d©n) trªn thÕ giíi. TÊt nhiªn, quan niÖm vÒ ®èi tîng nghiªn cøu cña d©n téc häc kh«ng ph¶i tríc kia ®· ®îc chuÈn ®Þnh ngay nh vËy. Trong qu¸ khø mét sè nhµ khoa häc cho r»ng con ngêi lµ ®èi tîng cña d©n téc häc, mét sè kh¸c th× l¹i cho lµ v¨n ho¸ hoÆc x· héi. Cã mét thêi phæ biÕn quan ®iÓm cho r»ng ®èi tîng cña d©n téc häc lµ c¸c d©n téc (peoples) nhng vÒ c¬ b¶n chØ chó ý ®Õn c¸c d©n téc kh«ng cã ch÷ viÕt cßn ë trong c¸c thang bËc sím cña sù ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi. Sù phæ biÕn quan niÖm nh vËy lµ thêng cã quan hÖ víi qu¸ tr×nh h×nh thµnh khoa häc nµy g¾n liÒn víi thêi kú h ng thÞnh cña chñ nghÜa thùc d©n Ch©u ¢u t s¶n. D©n téc häc tho¹t ®Çu cã lîi thÕ nh»m vµo viÖc nghiªn cøu c¸c d©n téc thuéc c¸c l·nh thæ ngoµi Ch©u ¢u, chñ yÕu lµ c¸c d©n téc chËm ph¸t triÓn. Trong c¸ch hiÓu nh vËy d©n téc häc cã vÎ nh lµ m©u thuÉn víi sö häc - ®îc coi lµ khoa häc nghiªn cøu vÒ c¸c d©n téc “cã lÞch sö” trªn c¬ së cña c¸c tµi liÖu ch÷ viÕt. Trong khi ®ã d©n téc häc gi÷ vai trß lµ khoa häc vÒ c¸c d©n téc “kh«ng cã lÞch sö”. Sù thiÕu c¨n cø cña viÖc ph©n chia c¸c d©n téc thµnh “cã lÞch sö” vµ “kh«ng cã lÞch sö” ®· cã tõ l©u. Tuy nhiªn, nh÷ng quan niÖm ®¹i lo¹i nh vËy giê ®©y ®· trë nªn lçi thêi. Sù thõa nhËn réng r·i trong c¸c nhµ chuyªn m«n vÒ ®èi t îng cña d©n téc häc lµ tÊt c¶ c¸c d©n téc, dï ë thang bËc ph¸t triÓn thÊp hay cao, thiÕu sæ hay ®a sè, ®· tån t¹i trong qu¸ khø hay lµ ®ang tån t¹i hiÖn nay. 3. NhiÖm vô cña d©n téc häc. 3.1. D©n téc häc nghiªn cøu ng«n ng÷ téc ngêi nh lµ mét gi¸ trÞ v¨n ho¸ ®Æc biÖt. Ng«n ng÷ lµ c«ng cô c¬ b¶n cho sù céng ®ång c¸c c¸ nh©n bao gåm vµo mét téc ngêi phï hîp, ph©n ®Þnh hä víi ®¹i bé phËn c¸c téc ngêi kh¸c. Bªn c¹nh ng«n ng÷, vai trß quan träng hµng ®Çu trong sù ph©n lo¹i c¸c téc ngêi lµ v¨n ho¸. C¸c thµnh phÇn cña v¨n ho¸ mang ®Æc tÝnh truyÒn thèng ®¹i chóng, ®îc biÓu hiÖn trong ®êi sèng hµng ngµy. Trong lÜnh vùc cña v¨n ho¸ vËt chÊt, c¸c truyÒn thèng nh vËy ®îc thÓ hiÖn qua nhµ cöa, ®å dïng gia ®×nh, y phôc, ¨n uèng. Trong ®êi sèng tinh thÇn, ®ã lµ c¸c phong tôc, tËp qu¸n, nh d©n gian, t«n gi¸o … Sù thèng nhÊt vÒ v¨n ho¸ cña c¸c thµnh viªn téc ng - Website: http://www. kilobooks.com Email : care@kilobook.com êi kh«ng thÓ t¸ch rêi mèi liªn hÖ víi mét sè ®Æc ®iÓm t©m lÝ cña hä, chñ yÕu lµ c¸c s¾c th¸i, phong c¸ch cña biÓu thÞ c¸c thuéc tÝnh con ngêi cña t©m lý. C¸c ®Æc trng nµy trong sù tæng hoµ cña nã t¹o nªn tÝnh chÊt téc ngêi (d©n téc) cã danh tÝnh x¸c nhËn. CÇn ®Æc biÖt nhÊn m¹nh r»ng, mçi mét dÊu hiÖu trong c¸c dÊu hiÖu cña téc ngêi ®· chØ ra, hoµn toµn kh«ng nhÊt ®Þnh ph¶i lµ riªng biÖt chØ cho mét téc ngêi. (VÝ dô, trong mét ng«n ng÷ lµ tiÕng Anh th× cã nhiÒu téc ngêi cïng nãi: ngêi Anh, ngêi B¾c Mü, ngêi Canada gèc Anh …). TÝnh ®Æc thï cña mét d©n téc ® îc t¹o thµnh kh«ng ph¶i chØ lµ thµnh phÇn riªng biÖt nµo ®ã mµ b»ng sù tæ hîp cña tÊt c¶ cac thuéc tÝnh kh¸ch quan cña nã. §iÒu ®ã kh«ng cã nghÜa lµ téc ng êi chØ lµ mét tæng sè b×nh thêng cña c¸c dÊu hiÖu, mµ nã lµ mé tæ thµnh trän vÑn x¸c ®Þnh, trong ®ã c¸c yÕu tè riªng biÖt cña nã ®ãng vai trß cña hÖ thèng dìng sinh c¬ b¶n. Trong mét sè trêng hîp vai trß chñ yÕu trong hÖ thèng nµy lµ thuéc vÒ ng«n ng÷, th× trong c¸c tr êng hîp kh¸c lµ c¸c ®Æc trng cña phong tôc - sinh ho¹t hoÆc lµ nh÷ng dÊu hiÖu x¸c ®Þnh cña hµnh vi. Sù tån t¹i qua nhiÒu thÕ kØ cña c¸c téc ngêi ®îc ®¶m b¶o nhê cã sù chuyÓn lu tõ thÕ hÖ nµy sang thÕ hÖ kh¸c c¸c yÕu tè ng«n ng÷, c¸c ®Æc trng v¨n ho¸ vµ phong tôc tËp qu¸n. Cïng víi nã lµ u thÕ cña viÖc tiÕn hµnh h«n nh©n trong ph¹m vi cña mçi téc ngêi, nghÜa lµ tiÕn hµnh h«n nh©n néi h«n, ®· thùc sù ®ãng vai trß c¬ b¶n cho viÖc ®¶m b¶o sù t¸i s¶n xuÊt ra chÝnh b¶n th©n téc ngêi. 3.2. D©n téc häc quan t©m nghiªn cøu ý thøc tù gi¸c téc ngêi (ý thøc tù gi¸c d©n téc). ý thøc tù gi¸c téc ngêi hay ý thøc cña sù th©n thuéc m×nh vµo mét téc ngêi cô thÓ cã liªn hÖ víi sù ph©n ®Þnh víi c¸c téc ngêi kh¸c th× tríc hÕt ®îc thÓ hiÖn trong viÖc sö dông mét ý thøc tù gi¸c chung (mét téc danh chung) lµ b¶n chÊt ph¶i cã cña mét téc ngêi. Thµnh phÇn quan träng cña ý thøc tù gi¸c téc ngêi lµ thÓ hiÖn sù céng ®ång vÒ mÆt nguån gèc mµ c¬ së hiÖn thùc cña nã lµ sù céng ®ång x¸c ®Þnh sè phËn lÞch sö cña c¸c thµnh viªn vµ tæ tiªn cña hä trong toµn bé thêi gian tån t¹i cña chÝnh b¶n th©n téc ngêi. Víi tÇm quan träng nh vËy, ý thøc tù gi¸c téc ngêi trë thµnh mét trong ba Website: http://www. kilobooks.com Email : care@kilobook.com tiªu chÝ (ng«n ng÷, c¸c ®Æc trng sinh th¸i - v¨n ho¸, ý thøc tù gi¸c d©n téc) ®Ó x¸c ®Þnh thµnh phÇn c¸c d©n téc ViÖt Nam. c. D©n téc häc nghiªn cøu l·nh thæ téc ngêi nh lµ c¶i nçi h×nh thµnh, nu«i dìng, b¶o vÖ vµ ph¸t triÓn téc ngêi. Sù xuÊt hiÖn cña mçi mét céng ®ång téc ngêi (nguån gèc téc ngêi) ®îc chuÈn ®Þnh b¼ng sù tiÕp xóc thêng xuyªn cña c¸c thµnh viªn cña téc ngêi ®ã. §iÒu nµy chØ cã thÓ hiÖn thùc hiÖn ®îc trong trêng hîp c¸c thµnh viªn cïng sèng trªn mét l·nh thæ trong c¸c mèi quan hÖ l¸ng giÒng l©u dµi. Nh vËy, sù céng ®ång l·nh thæ ®îc coi lµ ®iÒu kiÖn tiªn quyÕt cho sù h×nh thµnh téc ngêi. Theo ®ã, l·nh thæ còng lµ ®iÒu kiÖn quan träng ®Ó tµi s¶n xuÊt ra téc ngêi, ®¶m b¶o cho sù ph¸t triÓn c¸c mèi liªn hÖ kinh tÕ vµ c¸c mèi liªn hÖ cña c¸c d¹ng thøc kh¸c gi÷a c¸c bé phËn cña nã. C¸c ®iÒu kiÖn tù nhiªn cña l·nh thæ chung nµy cã t¸c ®éng ®Õn cuéc sèng cña con ngêi ®îc ph¶n ¸nh trong mét sè ®Æc trng cña c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ, v¨n ho¸, tËp qu¸n vµ t©m lÝ. Tuy nhiªn, c¸c nhãm l·nh thæ biÖt lËp cña téc ngêi trong mét thêi gian dµi vÉn gi÷ g×n nh÷ng nÐt ®Æc thï cña m×nh trong lÜnh vùc v¨n ho¸ vµ t©m lÝ, c¶ sù tù ý thøc vÒ céng ®ång cæ xa, thËm chÝ lµ ngay c¶ trong sù gi·n c¸ch lín vÒ mÆt kh«ng gian. Trong trêng hîp nh vËy hä thêng cã mét sè thuéc tÝnh téc ngêi chung (Ch¼ng h¹n, ngêi ¸cmªni ë Nga, Xiri, MÜ; ngêi Hoa ë Ch©u ¸, Ch©u ¢u, Ch©u MÜ lµ nh÷ng ®iÓn h×nh nh vËy). 3.4. D©n téc häc nghiªn cøu ®Æc trng sin ho¹t - v¨n ho¸ truyÒn thèng vµ hiÖn ®¹i. §©y ®îc coi nh lµ nhiÖm vô quan träng nhÊt vµ víi c¸c néi dung nghiªn cøu phong phó vµ ®a d¹ng nhÊt. ThÝch øng víi c¬ së cña viÖc ph©n ®Þnh ph¹m vi ®èi t îng cña d©n téc häc cÇn ph¶i xem xÐt c¸c thµnh tè cña téc ngêi qua l¨ng kÝnh cña sù thùc thi c¸c chøc n¨ng téc ngêi cña nã. Do tÝnh hiÓn nhiªn dÔ nhËn thÊy cña c¸c thuéc tÝnh ph©n biÖt téc ngêi, nh÷ng thuéc tÝnh nh vËy lu«n ®îc coi lµ chuÈn mùc khëi ®Çu cho viÖc ph©n ®Þnh ph¹m vi ®èi tîng cña c«ng viÖc nghiªn cøu d©n téc häc. Tuy nhiªn, d©n téc häc ®ßi hái ph¶i v¹ch ra ® îc diÖn m¹o cña téc ngêi, kh«ng ph¶i chØ cã c¸c ®Æc trng ph©n biÖt nã, mµ c¶ c¸c ®Æc Website: http://www. kilobooks.com Email : care@kilobook.com diÓm chung víi c¸c téc ngêi kh¸c. Sù x¸c ®Þnh c¶i riªng vµ c¸i chung bao giê còng lµ mét qu¸ tr×nh thèng nhÊt. Bëi vËy, sù nghiªn cøu so s¸nh c¸c thµnh tè cña téc ngêi nh lµ ph¬ng ph¸p c¬ b¶n ®Ó thiÕt lËp c¸c ®Æc trng mang tÝnh ®Æc thï cña nã, nhÊt ®Þnh ®ßi hái ph¶i lµm râ c¸c ®Æc ®iÓm chung víi c¸c téc ngêi kh¸c. Mét sè ®Æc ®iÓm trong c¸c ®Æc ®iÓm chung nh vËy cã thÓ lµ nh÷ng c¸i cè h÷u cho c¸c téc ngêi ®· tån t¹i vµ ®ang tån t¹i, nghÜa lµ nã cã ®Æc tÝnh nh©n lo¹i, cßn c¸c ®Æc ®iÓm kh¸c th× chØ cho mét nhãm cña c¸c téc ng êi, vµ do ®ã mµ nã cã tÝnh ®Æc thï. Nh vËy, cã thÓ x¸c ®Þnh mét c¸ch râ rµng r»ng d©n téc häc lµ mét khoa häc mµ c¸c téc ngêi - téc d©n (ethnics-peoples) lµ ®èi tîng c¬ b¶n cña nã. Nã nghiªn cøu c¶ sù ®ång nhÊt vµ sù dÞ biÖt cña c¸c c d©n. VÒ vÊn ®Ò d©n téc häc xem xÐt c¸c ®èi t îng cña m×nh qua l¨ng kÝnh cña sù thùc thi c¸c chøc n¨ng téc ngêi ®· dÉn ®Õn viÖc ph©n ®Þnh nh©n tè c¬ b¶n trong ph¹m vi ®èi tîng cña nã. Trong c¸ch tiÕp cËn nh vËy nh©n tè nµy h×nh thµnh nªn líp v¨n ho¸ (hiÓu theo nghÜa réng) vµ thÓ hiÖn chøc n¨ng téc ngêi cña nã, tríc hÕt lµ v¨n ho¸ nÕp sèng cæ truyÒn. Mét trong sè c¸c vÝ dô cña sù ®a d¹ng v¨n ho¸ ë c¸c d©n téc trªn thÕ giíi thÓ hiÖn qua nh©n tè c¬ b¶n nh vËy lµ nhµ cöa truyÒn thèng. Chóng ta thÊy nhµ cöa tån t¹i ë c¸c vïng kh¸c nhau ë c¸c c d©n kh¸c nhau nªn cã c¸c lo¹i h×nh kh¸c nhau. C¸c ng«i nhµ sµn th êng phæ biÕn ë nh÷ng ngêi Mªlanªdi vµ Microonªdi; c¸c ng«i nhµ h×nh thuyÒn ë mét sè c d©n §«ng Nam ¸ ; nh÷ng nhµ thuËn tiÖn cho viÖc hay di chuyÓn, thêng lµ c¸c lÒu, (lÒu da ë nh÷ng ngêi du môc Trung ¸), c¸c d©n téc miÒn B¾c, ngêi da ®á ë vïng ®ång cá. Nh÷ng ng«i nhµ kiÓu ph¸o ®µi thêng cã ë c¸c d©n téc Capcad¬, ë mét bé phËn ngêi ¶rËp, mét vµi d©n téc cña Apganixtan. Cßn nh÷ng ng«i nhµ ®îc x©y dùng tõ tuyÕt lµ c¸c lÒu nhän cña nh÷ng ng êi Eskin« B¾c Cùc, v.v… 3.5. D©n téc häc ph¶i nghiªn cøu cøu c¸c qu¸ tr×nh téc ngêi. C¸c téc ngêi lµ nh÷ng hÖ thèng n¨ng ®éng, trong ®ã d©n téc häc cã nhiÖm vô quan träng lµ nghiªn cøu c¸c qu¸ tr×nh, c¸c xu h íng ph¸t triÓn cña mçi téc ngêi, tøc lµ nghiªn cøu c¸c qu¸ tr×nh téc ngêi. VÒ vÊn ®Ò nµy ®iÒu ®¸ng chó ý lµ cã hai thêi k× tr¸i ng îc nhau hoµn toµn Website: http://www. kilobooks.com Email : care@kilobook.com ®èi víi lÞch sö téc ngêi cña nh©n lo¹i. Mét mÆt, ®ã lµ sù híng tíi mèi liªn hÖ víi qu¸ tr×nh xuÊt hiÖn trong qu¸ khø x· x«i cña c¸c céng ®ång téc ngêi, tøc lµ híng tíi nguån gèc téc ngêi; mÆt kh¸c, ®ã lµ xu híng cña qu¸ tr×nh téc ngêi hiÖn ®¹i. ChÝnh sù gia t¨ng nhanh chãng cña qu¸ tr×nh téc ngêi trong thÕ giíi ngµy nay ®· bæ sung cho viÖc nghiªn cøu d©n téc häc mét ý nghÜa ®Æc biÖt vµ mét viÔn c¶nh x¸c ®Þnh. §Õn ®©y cã thÓ thÊy d©n téc häc lµ mét m«n khoa häc nghiªn cøu vÒ sù t¬ng ®ång vµ sù kh¸c biÖt cña tÊt c¶ c¸c d©n téc trªn thÕ giíi, tõ nguån gèc ®Õn sù biÕn cña hä trong toµn bé chiÕu dµi lÞch sö , tõ thêi cæ ®¹i cho ®Õn ngµy nay. Trong khi chó ý tríc tiªn vµo v¨n ho¸ truyÒn thèng, chÝnh d©n téc häc ®· t¹o ®iÒu kiÖn cho viÖc nghiªn cøu mét trong sè c¸c khÝa c¹nh c¬ b¶n cña toµn bé lÞch sö v¨n ho¸ cña nh©n lo¹i, lÞch sö ®ã hoµn toµn kh«ng bÞ gi¶n lîc khi chóng ta híng tíi sù ph¸t triÓn cña c¸c d¹ng thùc kh¸c nhau cña v¨n ho¸ nghÒ nghiÖp. Nghiªn cøu d©n téc häc ®ãng vai trß quan träng trong sù t¸i t¹o lÞch sö v¨n ho¸ cña c¸c giai ®o¹n ph¸t triÓn sím cña x· héi. XÐt trªn toµn côc th×, víi viÖc nghiªn cøu lÞch sö - v¨n ho¸, d©n téc häc chØ ra mét c¸ch x¸c thùc r»ng, tÊt c¶ c¸c d©n téc, trong møc ®é ngang nhau, ®Òu cã kh¶ n¨ng híng tíi sù tiÕn bé v¨n ho¸. Bëi thÕ, vai trß c¬ b¶n trong cuéc ®Êu tranh víi c¸c quan ®iÓm chñng téc ph¶n ®éng vµ c¸c lo¹i thµnh kiÕn d©n téc kh¸c nhau cã sù phô thuéc vµo c«ng viÖc nghiªn cøu nµy. Ch¼ng h¹n, viÖc nghiªn cøu d©n téc häc - lÞch sö ®· hÐ më cho thÕ giíi biÕt ®Õn nhiÒu nÒn v¨n minh cña c¸c d©n téc da mµu. Nã chèng l¹i truyÒn thuyÕt hoang ®êng cña c¸c quan ®iÓm thiªn kiÕn vÒ sù kÐm cái trong s¸ng t¹o v¨n ho¸ cña c¸c c d©n nµy. Do ®ã, d©n téc häc còng ®îc coi lµ bé m«n khoa häc vÒ nghiªn cøu v¨n ho¸. MôC LôC 1. D©n téc häc lµ g×?.......................................................................1 2. §èi tîng nghiªn cøu d©n téc häc.....................................3 3. NhiÖm vô cña d©n téc häc.....................................................4 Website: http://www. kilobooks.com Email : care@kilobook.com
- Xem thêm -