Tài liệu Tự học giao tiếp tiếng hàn cơ bản ebook

  • Số trang: 2 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 192 |
  • Lượt tải: 0
vndoc

Đã đăng 7399 tài liệu

Mô tả:

Bieân soaïn LEÂ HUY KHOA TÖÏ HOÏC Giao tieáp tieáng Haøn cô baûn 한국어 기본회화 NHAØ XUAÁT BAÛN TREÛ 2003 Töï hoïc töø vaø caâu tieáng Haøn − Toâi seõ göûi thö hoûi thaêm. 저는 인사편지를 보낼께요. chô-nön in-xa-piôn-chi-röl boâ-nel-ceâ-ioâ − Toâi seõ göûi quaø cho anh. 저는 선물을 보낼께요. chô-nön xôn-mu-röl boâ-nel-ceâ-ioâ − Neáu ñeán Vieät Nam, haõy lieân laïc vôùi toâi nheù. 베트남에 가면 연락해주세요. beâ-thö-nam-eâ ca-miôn iôn-laùc-he-chu-xeâ-ioâ − Ñöøng queân toâi nheù. 저를 잊지마세요. chô-röl ít-chi-ma-xeâ-ioâ − Mong oâng baø haõy giuùp nhöõng ngöôøi Vieät coøn ôû laïi. 남아있는 베트남 사람을 많이 도와 주세요. na-ma-ít-nön-beâ-thö-nam-xa-ra-möl ma-ni toâ-oa-chu-xeâioâ 133
- Xem thêm -