Tài liệu Tóm tắt luận văn thạc sĩ hoàn thiện phân cấp quản lý chi ngân sách tỉnh quảng nam

 • Số trang: 26 |
 • Loại file: PDF |
 • Lượt xem: 115 |
 • Lượt tải: 0
tranphuong

Đã đăng 59174 tài liệu

Mô tả:

BỘ GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG *** NGÔ THỊ BÍCH NGỌC HOÀN THIỆN PHÂN CẤP QUẢN LÝ CHI NGÂN SÁCH TỈNH QUẢNG NAM Chuyên ngành : Tài chính – Ngân hàng Mã số : 60.34.20 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng, Năm 2012 Công trình ñược hoàn thành tại ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: TS. NGUYỄN PHÚ THÁI Phản biện 1: ……………………………………………………………… Phản biện 2: ……………………………………………………………… Luận văn sẽ ñược bảo vệ tại Hội ñồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Quản trị kinh doanh họp tại Đại học Đà Nẵng vào ngày … tháng … năm 2012. * Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng. 1 23567 9  !"#$!%&'!()*!+,'-!".*!/012'-!34!5&(!/06'!(7/!8$9'!:;! <=>?@AB>?ACD?EF8G?NO?IFPQ8 RS+ 3673T63U67.V6W/)X),Y6.Z 9 [,6W*\5 ] ^367 ./23 6 V2[,36)X67 609 363Z64_ `67&ab&!c W* d_*WV 64_ e R^9637*9 3 f6723 6 V2[,36)X 3*67 609 3 163 g!367457**W`f6hiijk1lmln R^/o,V 23456734_67.$b%3*239263p5239 3,q 63 '&& .$f6 3#23 6 V2[,36)X 3*67 609 3 1632,36745 7**W`f6hirrk1lmsn t78uvI?Dwx?DM>?yxzL?E{L|8 }b$%~65W~,€# ),Y6€23) €‚635 $%%+, ƒd„3`23~66c*‚,67 ]),Y6.…6 T† 34567e ‡34567mˆ‰ !Y6 3,67./67 609 363Z64_ .$Š &V267 609 363Z64_ ‡345671ˆ‹ f6723 6 V2[,36) &%bŠ&163 g!367457**W`f6hiijk1lmln ‡34567Œ2,6W*\5€23456734_67.$Ž%+6239263p5 %#2  3`$%+623 6 V2[,36)X&%bŠ&1632,36745 7**W`f6hirrk1lmsn A‘L’?“8”8•98•–—˜?™š˜›?œ?˜›ž˜?Ÿ ™?˜™¡?˜¢£? ¤¥88¦§¨©8ª«¬?­–®˜?¯°?™±?˜›ž˜?Ÿ ™?˜™¡?˜¢£8 “7“8˜’²L?³´DA?LAµ?L¶D88 ·¸·¸·¹º»¼½¹¾½¿ÀÁÂÃÄÂÁÅÆÇÈÁÉÈÊÁÂËÌǹ ·¸·Í̧¹ÎÏÂÁÇÈÐÑÁÇÒÓÁÉÃÄÂÁÅÆÇÈÁÂÈÊÁÂËÌǹ ·¸·Ô̧¹Õ»ÖÇÁÂ×ÂÃÁÇÒÓÁÉÃÄÂÁÅÆÇÈÁÂÈÊÁÂËÌǹ ·¸·Ø̧¹ÙÚ½¹ÛÜݹÞÒÓÁÂÃÄÂÁÅÆÇÈÁÂÈÊÁÂËÌÇÁÑßàÂÃÁÂáÂÁâãÂÈÁÑäÁ¹ 1 23234326789  7  2323437!" # $ %&%&'()*+,-./0+/01/+234-+/-5+/674( 89:;<=>?@ABC<:DE<: 89:;<=>?@?FGHIJKLMI@N<@O@PHQRSTHQLUVTHWRUKXHDEKXHYXZ[H ?@C<:\N<:;<=>?@IJKL] 89:;<=>?@@C^_KM`CaKbHQLcHdeMI@N<@O@PHQLUVTHQJKLHYXZ[H ?@C<:\N<:;<=>?@@C^_K] 89:;<=>?@?FGHdeMO@DfKXbHQLcHQRFKHYXZ[HTLUKXHgN<:;<=>?@ ?FGHdehi %&%&j(klm/+no+/01/+234-+/-5+/674(( 2323p32qrstuvw x7y z { | $ 2323p3}sy z$7 { | $ $~ € D‚THQLƒHL[_KH„U…HT†TH‡LˆU‰ 8ŠaGH‹SHQŒ†KHQKXH‡LŒŽKHQLUH 8@;CIHTL‘THQLSTHL[_KH 8’QH„UŽHQLSTHL[_KH=“”•[H–PH‹DH‹SHQŒ†KH—D‚THgaGH—˜UHK™š 2323p3›}sy z $ { | $ $~ € 8œL[HQLDfKXHdUžKH—Ÿ @¡[HGLŽ[HQLSTHL[_KHKXL[¢£<:C^¢< I¤THTL[HQL¥ŒH‹SHQŒ†KH—D‚TH‹U_QbH—¦KXHKV[H‹UKXbH—P[HQD‚KXbH—cKLHš‘TH TL[§H—Žš¨ŽŒHQ[’QH‡[_šbHL[_UH„UŽ© 8œL[H—˜UHQDHGL†QHQR[ƒKHTªHQ«KLH—’KHTEHTFUHTL[HQL¡…H—†KXHTLŒH ¬;^­SKXHTEH–®HL¯HQ˜KXH‡°HQLUaQH±²HTEH–®HL¯HQ˜KXHde@V[bHQR†KLHGLˆKH I>?@O@Ž[H—ŽšH³ŽŒHQ·Hg_HL‚GHģHX[´…HTL[H QLDfKXHdUžKH±²HTL[H—˜UHQDHGL†QHQR[ƒK§HQRŒKXHTL[HQLDfKXHdU¢<`C¹< QˆšH—’KHQ·Hg_HTL[HTLŒHX[†ŒH‹ºTbH—N“ĪŒH±N¶@“¹@ZTHT»KXHKXL_© 1 2346789    !"#$%&'()%&*+%,'-$%&(,%./#$%01%$2-$%34&'! !56%&7$%)'89)%,'-$%&(,%:;#$%01%<=>8 ?-6 @ 8 $% A8 B 8A8 % 9A, A C -D45E:5F5G 5 H I344 # $% J > < 8 % 8 45DK4 8 L % '8!M4 8 N OP: Q5D 8 = $% -RSR:TU:23454 B VA, AH WXYXZX[\]^_`\abcdefdghidjkl̀^\`m_`\noa^\ pq5U:4 ', ?r -F5U:Vs S< ,% $% K tu345:5D * vw 9  x 78 ', % 'y:5 TDzR;-F5U:Vs $% 4  ${ 1.8 >8 vw 9  4 { @ | -R}678 * & * > ~ */ vw 9  x 4 'y:5=8 C # x 34 8 x< ,% $% / % 9s 4 4 -6| 9s $ € $% 4 , $% x>8 '> -7‚353:Tƒ„ 1.8 >8 vw 9  x { w 9  x 3uy:55=8 C  x G:T4 8 x< ,% $% F % 9s $% y:5„…w 9  x 35< 8{ 8, 8  8 , €   '< = / TDzR:5D  8/ | 9s $ , $% O†M3w ? L '@ 8 % ‡ ,A 8( -ˆ†„ 1 23467489 4 !"# $%"&'(') *+,-.'/01('))2/345% 6789:7; ,<4-=)>?@!"#"A-7)+ BC78CD4 EF9;2/"A&)2/G(')#H/-. IJ0H)2/"K)#?"A')LM3"A-7)NO/P *+4)2/"K6Q64M))2/G(')#H /-.RN')ST)#?"A')4M3"A-7)U@0H6+4 "K6Q)2/+89:7;)/V364)PH34 U@0H)2/?@MW ;#?"A')4M3"A-7)X4 9$9;2/3*+U@0H)2/"AY*Q64M))2/+ 89:7;;2/34 Z687;2/+89:7;[\T"+L;];#?"A') LM3-7^W_4`3"AH64M))2/+$%"&'(')#H /-.Ra&0V)G-7)>?<bc[;Ld(')#H /-.efP"A-T)').6#%"&')2/g)#?"A')4M3)2/ +LM36h)4)PH.6#%"&'R 4)'))2/)i"A')4M34'3('"8J0H 6G)')).>?H"A&64M))2/G(')#H/-.R EF9;2/"A&!""&'(')#H/-. jN').6#(kh(')l.6#%"&')2/gggmno/ !""&'T4np.6#%"&')2/gRN').6#%"&')2/gq" $M">?@!""&')PH)').6#"A%)"?)6+bo/>?@!""&')PH)2/ r8T4).>?H"G4)O6G?J0H)s8;2/R jt7;;2/(')0p-74q"?@M">?@!""&')').6# $%"&'6+bo/>?@!""&')PH)2/38T4np).>?H"G4)O)2/ Y4 jIuv5Kw3q">?@!""&'(')#H/-.6G 4"K>?@!"#/Y;xRX2 K/Y 1 2345689 66 69666  89 !6 "#6$%2345689 666&'()*2$ +,-6 .689/ 6666 0 1234567847986:;<=>?@H<@I?@?3@63AB67?2 CDEDEFGHIJKLIMHNIOPIQRNIJSTUF CDEDCFVWXYFYWXYFZY[\F\]^_TÌaTUIJbIcFdeFYfaIQRNIJSTUF CDEDgFhiQIMa_jIJWXYFYWXYF\YkQIUalTIJUmIQUaITnoTIpqQUIQRNIJSTUI rstTnIuNjIvwxxyIcFCzEz{F |B67&}+ ~673€‚ƒ0„A33A.3067…6†.39**‡ 9*+* hˆTI‰HIJLTUŠI\‹IMŒTnF Ž‘’“”‘•‘–—˜“ Ž‘˜“™‘•‘–—˜“ žªŽ‘  ž ¤ ž ¥ ’ ‘ ¸ š›œ žŸ ™‘ Ÿ¦§‘ «žŸ¬­®‘ ´“™‘¡µ”‘ ’“· ¡¢£ ¨©” ¯°±¥§‘ ’¶ ¤ž¶º¹³Ÿ‘ ­²³Ÿ »¼¼½ »¾»»¿À½ ÁÁÂÀà »¾ÁÃ1À ¾»ÁÄÀ½ Á¾»»ÂÀ1 »¼¼1 »¾ÅÄÅÀ ÿ¼À½ »¾Ä½ÁÀ» ¾ÃÃ1À¼ þÂ1»ÀÁ »¼¼Å þ½»ÀÄ ¿¿¿ÀÁ Á¾»Â¼Àà ¾½Á1ÀÅ ¿¾ÃÄ¿À1 »¼Â¼ ¿¾1¼ÀŠ¾½1ÁÀ1 Á¾¿ÄÃÀŠ¾Å1ÃÀ» ½¾ÂÄÁÀ¿ ¯¬žÆÇ‘ÈɑÊ˸±ÌŸÍžÎ‘š£œ‘ 9,9 6Ï.3ÐÑ67€3…6.ҀÓAB6ƒÔ.3067…6†.33@63AB67?2 70?0/ÕÑ6&''( 9*+* CDCDEFÖY×XFØÙÚIJYÛÜFÝsÞßTIàmábJIMHTUIMHTUIjâQIÚUoTIãäåI‰æFØYbI MfåIJaçsFØYsÛTåIMHTUIjâQIQUaIJaçsFXè×XFé[ØYF êëêëìëìíîïðñíòóôíõñöðí÷øíðùöðíúûôñíðñüíðýþôÿ 0101210ÿ345í678í6ïðñíòóô8í9 ÿ 4 ðíôñ í9 ÿÿ 4ÿ 010121ÿ4ðí9ííõñöðíôõí÷ðíñ4ÿ ÿ 45í678í9 ÿ 4 ðí6ïðñí ó ÿ 4ÿ ÿ 1 2345789 55 9 9  97!9545" #$99 % #&5' ( ) 2*+,789 55 -./789 50 1929319445 5 556 7 9 85 &5 9:789 55 -5 5;< /9 5=9 7>?45789 789 5@AB29319445 ) 2C8 793789 55 DAEFG 75H54I72 JF 939 K5) 2C8 793789 5 L95 +!./5 57M93 BN) OPOPOQRSTUQVWXYZ[\]^Y_`Ya[\YZbcZYdea[YfghYX[ijZbQ k&5lm+850 195n09 8 .o5 7pq+r +!9Ns7&5 B+8/7p=93tr9u5 v5 #5n0 t89s?pw+xy956 N E7 '95 !.r0 195n09 8 .o5 9 54: 2zDM9 5v780 5{93" |93$#7$ 9 5}5 5v 780 5{93) 2z+8 .o5 5v~wr95455n0 89575H5 t 789 ;$ ;45;#939 r#' .=9$9sly97!95455n0 u5 9 n n0?pJqK K7}t7v5459 8 .o5v € 2+@wBp5‚93"!5n '}93" |93740 93t} u5!) 2k&5lm+8 .o5 75H5t789 5 #5n0 t89.n0 ƒpJF+rs9 5939319445 ?p„…<†'93‡# ˆ0xJ…D 740 939 5}5 x@}9‰99319445 ?p„7>5 5{93s4 9 #'0 Šs0 o5n0s5 5„' N0 }9" |93‰97>5 F'7N935v?p€ OPOP‹QRSTUQVWXY_ŒYŽY‘’USQU“TUQ”•VSQ –—–—˜—™š›œžŸ ¡¢Ÿ£¤¥¦¢Ÿ§¨š©ª«š¬ª­®¯Ÿ¯°±¯Ÿ²³´µŸ¶·¸Ÿµ¹º¯°š –—–—˜—–š»ª¼Ÿµ½¯µŸ¯°±¯Ÿ²³´µŸ¶·¸Ÿµ¹º¯°š 12 3434545789   343454 !" # $%& '())*+),-. /0123456789:;<=>?<@ABC?;<:DEF71GH ?89  9 @ 9: A02B" $ 8 7C89 9 @ D '5E2=> ?89 @> F89 8 G G8  DA2H89 I J6K L3 @ M$8 N OPQRSTUVRWXTRYZ[\]^_Z`aRbcdUWReVfURageRhijURklRaVXRUWfURmTaVR UVnRUopaRqRbrUVRsijUWRtuv^ wxyxz{|}~€{‚ƒ„…†‡„ˆ‰ƒ„ˆŠ‹Œ{ ! >Ž8 > 898 " 8 D:  ‘’8 6!8 89'52%“ ”Ž8 > C 3 898  # 68 23 •(= 89Ž8 7@ 8– 8 —8 #˜8 > 8 DA.> J $ I$ 8 D:  9 3" B8 7C I™ 7892H 89Ž8 7@ .> ?'5š  89'52% ?8 J›6-5 68 ?œ5+(8  489 5A56! D: 23  > 89Ž8 7@ 63 >489N  D >Ž8 68 898 " 8 D: 23  > .6156ž(Ÿ˜8" —8 #˜8  > J60A520A5.62 K89 ?89 D 2ž(Ÿ 68 89Ž8 7@ 23 > 456 wxyxw{|}~€„ ‰„Œ ‚¡„ƒ¢„ƒ‰£„Œ¤¥„¦ §„Œ¨¦„…†‡„©ª„Œ £„€§„«¬Œ „ ­® „¯†‡€„°¥±„ £²„ ³´}{ µ¶·5+2<.›6-5.> #$8 ¹̧ 89Ž8 7@ ?*5+º&>" : K89 D˜ 26» #˜8" ?@ 8 ?89 # 68 9 @8" >Ž8 I™ 89Ž8 ;<.6+!¼3 @ > —8 #˜8N ½¾¿À 63 >489 89 >$ 7> 8 ˜ ¸G8 Á 783 ™ A5.6’8 9 @8 89Ž8 7@ ?456ÂÿÀ Ä89 >N ‘ 9 38 67> ÅÿÀ $ ¸=8 DAž(Ÿ 68 9 @8 ¿ÆÔ L B8" @ B Ç! ÅÿÀ 3 È89 I@ ? 9 @8 89Ž8 7@ L 2 12 3456869 8 6 4 98696  6!6 "# 8$ %9&'()6!6*)6+ ) ,- .9(/ 80 123 44 65 80 3678 * 8$  .9 % (& 8,9:41; < =6>/=6(? ,@365 6A 8 8B  (8!8C 8B */ D6 6 DE (@9!- 3F..G 8 3HI J45K/D 8,9L JM NO43P Q :4OR4S!6 ,- .9 34(.T 6/ UDC 87D 434 65 8$ 3 VWO4P6 1 JM NO4X3Y $*K/ZC ( >/ 9 4"9 [1;C \Q H>B 8# / )/7D 4]K/^_Z05/ 41` 8$ 79D> 6# $ 6# > 6#*2 DC 8a J &>/DC 8 6(+0 12,# 56869 *K/,9bcbd3[1;(@ JM NO4])6D> 86 3e&3N' P6 1 JM NO4 4# 6 PZC +67f - g 8< ( !6 (S6,9N2 6 h 65 3HL J34 C0 12>/Z.i6D> 66,93j 43LO U 4L3Y 8*C)6 6 . 87D 4bd3k1;5%9>/DE .9(.T 3j 43LO 3H ?G C9 l,-A ,h 8 6&' P6 1 m J 8< /( %79 3 VW4 JM NO4Q R4M 3O nk9 3H86 6578 6 8$  X8 6opqr,- 6 .5 8^0 sQ 34>/,- .9 tDl 8( :78(2D93F6 D 4bu4&6 C8O434%U 9 44j 4n 3 4J8 !6 4 65 KZv ( 8  8 6 .5 8 b1; J9;9 J]i 43H) 8 66 1]u JR4jn:d4578 .9 (.T 6/ U3q (&g 8 96wxww(u(.T70(@ . 8 G 6# ?6 65 Q y3j 44>4 434z V{JM NO4bunR4.5 8 K(S6i63q,A !8 .i 8 kv 66 14Lbu4K(.T!9 9 4nN|9(S6(u4) !.i 3H 96^$0Z 8,9% 8' 8$ ^uQ ;,9:dz 12 3456789     8!7"# $% 9 8& ' ( ) *# + *, -. /017502377548  5 ' 6%    7 8 9: #  ;< = 8 > ?7@ABC 9 6D   E % 6< 9 C 6F89 G7 : + H9 *, 6% I ( 57 ' *F8 9 H25J *K L -M75@ 3N4O0PM75Q05R K C S 9: R( ( I 8 !7 "T7U0175859 M7505, 6I ( 9V WXYZ [ \ , 6F2E32832]4OS 9: $: 9 ^_YZ C -M75"F`a054OC' =L ?78, b* -( =c 6FdJ > ]4OS 9: $:V ^_YZ J  \ , 6F2838E32832 ]4OS 9: R( F7585, \ *F05405& =L ) =S e V f + 6D =/* 9: S 9: $: !7E9 & g 05> /* =/* 9: ( + -hPF7UQ8i75BD -> 7 ]4T7jB/* 9: 05 C =/* 9: 6F8ikjBS $( = S 9: G 7 WXYZ ?854bV lmnmnopqrstuouvwuovxyz{|}z~€yz‚|ƒyz{„‚z…†‡yzˆ‰z{|Šzyƒyz‹Œ{|z Žy|z†‡yz‘’o “ ABC ” ,  $: H9 *L M75d• – ?7 ;BC S + 9: 6F—5?854b S 9: R( +( [ "T7U01755M7505,' =L :  7 6( -!8R( W# • 567@ 3˜ 9: $: I < R( [ [ FjS 9J \*' ( ) 5FB5J F"852jS 9J I 8 =L • # 6< =S 52J : -/ = S `G5#' : :' L -M7505> =–9 FB 75BD \* =S 9J I 8 > F"# \*' 9 ) : ]4OS + S * S 7V 12 345689  5 8 668!"#$%&6'()6#") *%#$& +,-.6'(6/01+23664(567 8 (9 :0 +2;0<+,= 3>?0@5 A0+2?B1BCD5( 8-)E0 +1F 89#":G )6#")6#:B?0@5 A0+2?B1 H6:FB1I01J0?B0<*GA0+-.6764/6(6(:0101K0B) %#$ (1211 86 :01F34((954 67 6#78 12 345679 7 9 9 !" 9# $% $ 7 & 7'() 679*679+,79 9 -7*' ./..7,7 051 342553 !" 459,9 !',79 9 - 6 767$089:) 905.*'7,7 ; 97,7!+'9<= > ?@-4(45-, 905.525./..7,7!+' 9<= 9(A!5 4B55<# 7CD7$;! )9EFG9" 9!H 7,7!+'9<= 9I(> ?J9& !+ 9KL/.553 -$089:) 9A 7*'M 779N 9 89:) ( ,B589 > OPQPQRSTUVRWXVTRYZ[\]^_RV`VabRVTcdeRfgbRhijkVRTlVR_m_R_noRhipVR qr[stus[vw\][ 45x 96 7<# ) 9A /.553 -7*'y@z!+' 9<= { |)9N'} <= 7~ !+ 9K./..5 9€9795 89:H!+ 9$)6(, ‚( ƒ9„ ,79 H9~ @J!… 6 7<# ) 9A $025.5*!5 79(y@z( H!+ 9 †0‡5ˆ‰Š6(, @J‹ y@zH!+5Œ6(, 9 & ‚,799(Ž & ‚,79$;9& !+ 979x7 6 9 -$) 9A ( - 7 89 & ‚,79> (03LF.E89:H!+ 9Š ‚79 & ‚,79 ‘ !+'40†0‡5.59’ H(, “@J4' 9; 9-5‚79H!5 59”.53Gˆ•/.5†0./.–5— !C C7*' 5  9( !+ 97*'9,> J9& !+ 9K‡5A-$ 9 -$,79 9 - ˜'™š$0 7=' ; 79N 9( ƒ …-‚(,79 & ‚,79!C0–5›G5˜ –3…-‚(,<%7( $0–…7‚'ƒ9 79,!…!, 9 ,9 12 345689 6 6 !6 5"#$ %4&"'&"8#!( )*+,- 6. /' 0 123 4 65126 78 9' :;:$<=>?5 @A45"B 126 78 2=C9'69' 4 65 :;:>?D EF 7G>?5 @A=H=5I J7KEF L6 6M8ND&4 3 O45"B !6 5"# 126 7865 P;3I .2E( QRS /ET6#<45 6!66DU6 8!6B03 "V6 PWXY Z#! 6 4 8!66J'3'EM [\]\[^_`ab^cdefghijkghlmihgjnfohpqhljnhgrkghstljhgjuhgvwl^ Qx. @!63 O;:45"# 6G>$WC;: QyW:5 5"B 66 BT 2z 2 Q{M 6 G>:|}$3456 #! &4 /YBI .2 E@4 Z 6M/6 B?>X6# E† D652. ({„2 :.2 Z6DB06"/6#521266J'6~ ŠW?…Z ( [\]\‹^_`ab^cdefghijkghlmihŒŽ^cbd^b‘’b^“”•d^ –—˜—™š›œžŸœ ¡Ÿœ¢£¤œ¥¦œ§¨©ªœª«¬ªœ­©®¯œ°±²œ¤¯³´ª«µ Q¶23 7"12„ 12D3 Z#! G:> ·>?D#! 4 8!6¸¹¸¸º#ET »2I6U6-12D3 Z };=PG:> 12D#! ¸¹¼½B ·>?D#! 6J' 4 8!665" Q¶23 OM B0M 6 12¿À Z#! +Á++=3„B566#72À Z#! ¸¹{Âà 9'65G=:5 ET(‚6 12 345689 !"#$!%&' (4) *+6+%&*,-. 6 /0 )61 23444)9 9 5 6 *+6 5%.$!+6896 7689667689 896 :) ;6<9=>9$4?@ AB8>+ 8C=>9D8E F6GHGI J4>96K6L+M AF6NO6 345 D >PQ*L+ 6RS09T$4SUVW456 Q*96X=Y59 Z6 [\]?^_`S3CPab1 2%/BZ6 +P5*C*+P5 N$B+ 9 )9 [\Q89Q6c6K6L+6!6AB Z689P5 N *+6 ?^_`S?4dA66+6K6L+ H*P*Q6eX H* A66 (43fgW5 89Q8O9 h 2i\j3k *+6 lPK9 /6NX *+6+ SX Q*96XK6=/ *+6QD89 896e >$m6n96 So?(4)X 3+=ABZ6$)$43F?4]4J(4)XPK9 _]\W5 lPK9 ABX +6L$6e6PZ6 ;66 *6 [\`3k *+61 pqrqsqrqhtuvwhxyz{|}~€}‚ƒ„}…|}†‡ˆ‰h 3kg?[\`3k S4?^_`SŠSO6 C*8m9P)6* S‹[\jm6ŒE8n6 *68m94?^_`SŠ3k`3 3kC6AB) 9n$4gS R Žd6P*Q6=/L96K68;$4/L96De R\Q 8Q=Q*+ P9 FX +6 3kC6+ ‘j34)6X8>6K6 _`SSAB=98n6$4) 9n89+6m9$4g?^_`SS R ’Og434)6) ;6 Z6 6=+*+* *6“6$ 344S‹26K6L+X8Q=Q*96P9 F+ Z6 6$m S4?^_`SSEŒ”689 m689A66 pqrqsqp}ˆ•–}—˜–}™š›œ}œž|}†‡ˆ‰h 12 345789 5 59!"#$% %95&'7()*(+*%,- ./5 9012&35(%(501*(4%*(5(/5 65(71&853012$%%95%(99:;%(<**=> ?@-A"#$%%95 B!C;%(<**( D5&$5:;E1%F5(G012$%%95*(15*H%I5( 7(J5&K>K9*(L5(M*N OP<*(E5*($&Q7'>:9%%RST*%R95 CU? 5V5:*(%(J501*8*($(V5&35(RW .- E>01275(/5*H *8015%X*(L5(YZ[[X*8015(S\5%(+5V5:*(N ]^%(1%%F*(_*(E%(;57'>:9%%(17'>:9%*( `a``b U- .U c-K&SG F*(_*%(;55(=%&d5Q .- ,- ./5*(;5*(89%R957'>%R7'>:9%Nef7$%15 H%(5(%R7:(/>%R9501%R,-=( --Ag-CK &SG*Mh5(i jk Ol255(V5 V5***=*45(K*mK(5V5*9 =%SG5n!!"#$%%95 .j -A)5%(55Q9*9 "#$%%95*(9oQ&d55(V5 V5 =%Rp5&'***80155X2*m &H%(5X&717E5M9>M8%&'(5012$%%95>Q%**( c-qk OP<*(E5*($&Q7'>%95&;T9*9012$%%95 -AV5:*(%RST*7(%R,-rs[t(p 12E%N uvwvxyz{|}y~{€y‚yƒ„…†y„{€y‡{ˆ{y‰„Š‰‹ ŒŽ‘’“”•‘–—˜™š›œ›žŸ› ¡¢ ›£¤‘ O¥F:15¦1%[§[[ `A3&35(012&35(75(E>+ "#75(/5*H**ZQ&3(S85MV2 <5 F*(_*%(<*(E57$ !/*(*(% .-A/5 ?$(9/*(% c-¨ /5©%RST*>)% ª 5«>:1&m>\RQ5R¬5«>­®5«>¯(°GT7$(9/*((% . '575(%$Oq±Q*H%²55 -³µ́5(<**H%²5ZQ&3 (S85N¶15%Rf5X012&35(RW-A#- )*;%RL;5&41%SMV2
- Xem thêm -