Tài liệu Toan 10 hki - tb2

  • Số trang: 1 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 71 |
  • Lượt tải: 0
uchihasasuke

Đã đăng 588 tài liệu

Mô tả:

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỒNG THÁP KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ I Năm học: 2012-2013 Môn thi: TOÁN HỌC – Lớp 10 Thời gian: 90 phút (không kể thời gian phát đề) Ngày thi: ĐỀ ĐỀ XUẤT (Đề gồm có 01 trang) Đơn vị ra đề: THPT Thanh Bình 2. I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC HỌC SINH (7.0 điểm) Câu I ( 1,0 điểm) Cho 2 tập hợp A   2; � , B   1;3 . Tìm A �B; A �B Câu II (2,0 điểm) Cho hàm số y = ax2 – bx + 1 (1) 1) Xác định hàm số (1) biết rằng đồ thị của hàm số đó là parabol có đỉnh I ( 2;- 3) 2) Xét sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số y = x2 - 4x + 1. Câu III (2,0 điểm) Giải các phương trình sau 2 2x  2  x2 x2 4x  7  2x  5 1) x  1  2) Câu IV ( 2,0 điểm) Trong hệ toạ độ Oxy, cho 3 điểm A(-3;1) , B(1;2) , C(-2;-2). a) Chứng minh 3 điểm A, B, C lập thành một tam giác. b) Tìm tọa độ điểm D sao cho G(3; -1) là trọng tâm của tam giác ABD. II. PHẦN RIÊNG (3 điểm) 1. Theo chương trình chuẩn Câu Va (2,0 điểm) 1) Giải hệ phương trình sau(không sử dụng máy tính cầm tay) 2 x  4 y  13 � � 6 x  12 y  21 � 2) Cho a, b  0. Chứng minh rằng: (a  b)(1  ab) �4ab . Câu VIa (1,0 điểm) Cho tam giác ABC biết A (-1; 2), B (2; 3), C (-2; 5).Chứng minh rằng tam giác ABC vuông tại A. Tính diện tích tam giác ABC 2. Theo chương trình nâng cao Câu Vb (2,0 điểm) �2 x 2  xy  3x 1) Giải hệ phương trình � 2 . �2 y  xy  3 y 2) Tìm m để phương trình x2 + (m - 1)x + m + 6 = 0 có 2 nghiệm thỏa điều kiện x12 + x22 = 10 Câu Vb (1,0 điểm)Cho tam giác ABC thỏa mãn b(a 2  b 2 )  c(c 2  a 2 ) . Chứng minh tam giác ABC có �A  600 . HẾT.
- Xem thêm -