Tài liệu Tổ chức kt tại cty nước khoáng cúc phương elmaco

  • Số trang: 29 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 29 |
  • Lượt tải: 0
tranbon

Đã đăng 976 tài liệu

Mô tả:

Chuyªn ®Ò thùc tËp Ch-¬ng II Thùc tÕ c«ng t¸c kÕ to¸n tiÒn l-¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng t¹i C«ng ty N-íc kho¸ng Cóc Ph-¬ng Elmaco 1. §Æc ®iÓm chung 1.1. Qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp "C«ng ty n-íc kho¸ng Cóc Ph-¬ng Elmaco" ®-îc thµnh lËp th¸ng 9 n¨m 2004 sau khi chuyÓn ®æi tõ c«ng ty nhµ n-íc sang h×nh thøc c«ng ty TNHH lµ mét ®¬n vÞ ®ang trªn ®µ ph¸t triÓn ®-îc s¶n xuÊt víi d©y chuyÒn c«ng nghÖ cao. N-íc kho¸ng Cóc Ph-¬ng ®-îc khai th¸c tõ nguån n-íc kho¸ng nãng ë ®é s©u trªn 10 mÐt cã tªn khoa häc Bicacbonmagiª cã hiÖu qu¶ to lín cho hÖ tiªu ho¸ ®-îc Bé c«ng nghÖ cÊp giÊy phÐp khai th¸c sè 1221/Q§-§KKS ngµy 11 th¸ng 08 n¨m 1997 vµ ®ãng chai trùc tiÕp trªn d©y chuyÒn thiÕt bÞ c«ng nghÖ tiªn tiÕn cña h·ng B.C Maerivictorio - Italya. N-íc kho¸ng Cóc Ph-¬ng lµ s¶n phÈm n-íc kho¸ng thiªn nhiªn ®Çu tiªn t¹i ViÖt Nam ®-îc tæ chøc Quacert Bé Khoa häc C«ng nghÖ vµ m«i tr-êng cÊp chøng chØ theo tiªu chuÈn cña ch©u ¢u Codexstand 108-1981, rew 1 - 1997 sau khi ®· kiÓm so¸t nghiªm ngÆt hÖ thèng qu¶n lý chÊt l-îng s¶n xuÊt theo quy ®Þnh 1626-1997/Q§-BKHCNMT cña Bé Khoa häc C«ng nghÖ vµ M«i tr-êng. V× vËy ®éi ngò CNV ®-îc chän rÊt phï hîp víi yªu cÇu cña c«ng nghÖ. 1.2. C¬ cÊu tæ chøc phßng kÕ to¸n vµ h×nh thøc kÕ to¸n NguyÔn ThÞ HiÒn - KT03A- 04/02/1985 7 Chuyªn ®Ò thùc tËp 1.1.1. C¬ cÊu tæ chøc phßng kÕ to¸n KÕ to¸n tr-ëng KÕ to¸n tæng hîp KÕ to¸n thanh to¸n KÕ to¸n tiÒn l-¬ng Thèng kª PX KÕ to¸n NVL-TSC§ Thñ quü Thñ kho Bé m¸y kÕ to¸n cña c«ng ty ®-îc tæ chøc theo h×nh thøc tËp trung thµnh tõng phßng. KÕ to¸n thèng kª chÞu sù chØ ®¹o trùc tiÕp cña kÕ to¸n tr-ëng, phßng kÕ to¸n cña c«ng ty cã chøc n¨ng chñ yÕu lµ ®¶m b¶o c©n ®èi vÒ tµi chÝnh phôc vô c«ng t¸c s¶n xuÊt kinh doanh ®ång thêi ®¶m b¶o viÖc cung cÊp th«ng tin kÞp thêi cho yªu cÇu kÕ to¸n. + KÕ to¸n tr-ëng: lµ ng-êi ®øng ®Çu bé m¸y kÕ to¸n chÞu tr¸ch nhiÖm tr-íc Côc Qu¶n lý vèn còng nh- c¬ quan chøc n¨ng vÒ h¹ch to¸n ph¶n ¸nh ®óng ®¾n c¸c sè liÖu tµi liÖu vÒ viÖc sö dông vèn tµi s¶n hiÖn cã cña c«ng ty, lµ ng-êi chÞu tr¸ch nhiÖm trùc tiÕp chØ ®¹o c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i ®¬n vÞ. + KÕ to¸n tæng hîp: tæng hîp chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm lËp b¸o c¸o theo quy ®Þnh hiÖn hµnh. + KÕ to¸n thanh to¸n:Theo dâi c«ng nî gi¸m ®èc kÞp thêi t×nh h×nh thu chi theo dâi chi tiÕt vµ tæng hîp t×nh h×nh h¹ch to¸n víi nhµ n-íc. + KÕ to¸n tiÒn l-¬ng: TËp hîp tµi liÖu liªn quan ®Õn viÖc tÝnh tiÒn l-¬ng vµ c¸c kho¶n b¶o hiÓm cho c¸n bé c«ng nh©n viªn trong c«ng ty. + KÕ to¸n nguyªn vËt liÖu - TSC§: Ph¶n ¸nh vµ gi¸m ®èc kÞp thêi t×nh h×nh xuÊt NVL t×nh h×nh t¨ng gi¶m TSC§ trong kú. + Thñ quü chÞu tr¸ch nhiÖm qu¶n lý thu chi tiÒn mÆt theo c¸c phiÕu thu chi hîp lÖ ®· ®-îc duyÖt cã tr¸ch nhiÖm tr-íc c«ng ty vÒ sè tiÒn mÆt t¹i quü. NguyÔn ThÞ HiÒn - KT03A- 04/02/1985 8 Chuyªn ®Ò thùc tËp + Thñ kho: cã nhiÖm vô theo dâi t×nh h×nh nhËp - xuÊt - tån kho cho c¸c lo¹i nguyªn liÖu, phô tïng… t¹i kho vµ xuÊt kho cho c¸c ph©n x-ëng khi cã chøng tõ hîp lÖ. + Thèng kª ph©n x-ëng: cã nhiÖm vô theo dâi diÔn biÕn s¶n xuÊt vµ viÖc thùc hiÖn hµng ngµy cña ph©n x-ëng. H×nh thøc kÕ to¸n: C«ng ty "N-íc kho¸ng Cóc Ph-¬ng Elmaco" ¸p dông h×nh thøc kÕ to¸n "Chøng tõ ghi sæ" tr×nh tù lu©n chuyÓn cña chøng tõ vµ sæ kÕ to¸n ®-îc thùc hiÖn qua s¬ ®å sau: Chøng tõ gèc Sæ quü Chøng tõ ghi sæ B¶ng hîp ®ång chøng tõ gèc (b¶ng kª chøng tõ) Sæ (thÎ) kho kÕ to¸n chi tiÕt Sæ C¸i B¶ng tæng hîp chi tiÕt Sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ B¶ng c©n ®èi sè ph¸t sinh B¸o c¸o tµi chÝnh Ghi chó: Ghi hµng ngµy §èi chiÕu kiÓm tra Ghi cuèi th¸ng NguyÔn ThÞ HiÒn - KT03A- 04/02/1985 9 Chuyªn ®Ò thùc tËp 2. Thùc tÕ c«ng t¸c qu¶n lý lao ®éng ë doanh nghiÖp 2.1. C«ng t¸c tæ chøc qu¶n lý lao ®éng ë doanh nghiÖp HiÖn nay doanh nghiÖp cã 78 CNV ®-îc chia thµnh hai khèi sau: + Khèi lao ®éng gi¸n tiÕp gåm cã 20 lao ®éng: - Ban l·nh ®¹o - Phßng tæ chøc hµnh chÝnh - Phßng kÕ ho¹ch - kinh doanh - Phßng kü thuËt - Phßng kÕ to¸n nghiÖp vô - Phßng tµi vô + Khèi lao ®éng trùc tiÕp (khèi s¶n xuÊt) gåm cã 57 ng-êi. 2.2. Néi dung quü tiÒn l-¬ng vµ thùc tÕ c«ng t¸c qu¶n lý quü tiÒn l-¬ng cña doanh nghiÖp a) Néi dung quü tiÒn l-¬ng cña doanh nghiÖp lµ toµn bé c¸c kho¶n tiÒn l-¬ng mµ doanh nghiÖp ph¶i tr¶ cho ng-êi lao ®éng lµm viÖc phôc vô cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. Lµ mét ®¬n vÞ tr¶ l-¬ng theo h×nh thøc kho¸n s¶n phÈm nªn quü tiÒn l-¬ng dùa vµo sè l-îng s¶n xuÊt (khèi s¶n xuÊt) vµ doanh sè b¸n hµng (khèi kinh doanh). §¬n gi¸ tiÒn l-¬ng cña doanh nghiÖp ®-îc x©y dùng trªn ®¬n vÞ s¶n phÈm, doanh thu tõ ®i tæng chi phÝ = lîi nhuËn. * Quü l-¬ng hµng th¸ng ®-îc x¸c ®Þnh: Quü l-¬ng s¶n xuÊt lµ (LSX) LSX = 1n (§ x S) Trong ®ã: §: §¬n gi¸ s¶n phÈm S: Sè l-îng s¶n phÈm n: Lo¹i s¶n phÈm lµm ra + Ban l·nh ®¹o: Gi¸m ®èc, phã gi¸m ®èc vµ kÕ to¸n tr-ëng. Ll® = (HSL + PCKV + PCTN) x 290.000/26 x NCTT x HSCD x HST Trong ®ã: NguyÔn ThÞ HiÒn - KT03A- 04/02/1985 10 Chuyªn ®Ò thùc tËp - HSL: HÖ sè l-¬ng - PCKV: Phô cÊp khu vùc - HST: HÖ sè th-ëng - PCTN: Phô cÊp tai n¹n - NCTT: Nh©n c«ng trùc tiÕp s¶n xuÊt - HSCD: HÖ sè chøc danh. + Khèi kü thuËt: Quü l-¬ng kü thuËt = 27% quü l-¬ng s¶n xuÊt 3. H×nh thøc tiÒn l-¬ng ¸p dông t¹i C«ng ty n-íc kho¸ng Cóc Ph-¬ng Elmaco HiÖn t¹i C«ng ty n-íc kho¸ng Cóc Ph-¬ng Elmaco ®ang ¸p dông 2 h×nh thøc tr¶ l-¬ng cho CBCNV. H×nh thøc tr¶ l-¬ng theo thêi gian ®-îc ¸p dông ®Ó thanh to¸n tiÒn l-¬ng cho nh÷ng nh©n viªn gi¸n tiÕp s¶n xuÊt nh-: gi¸m ®èc, kÕ to¸n, nh©n viªn v¨n phßng… H×nh thøc tr¶ l-¬ng theo 1 s¶n phÈm ®-îc ¸p dông víi c«ng nh©n s¶n xuÊt c¸c ph©n x-ëng s¶n xuÊt. Ph-¬ng ph¸p x¸c ®Þnh tiÒn l-¬ng cña c¸c h×nh thøc trªn nh- sau: NguyÔn ThÞ HiÒn - KT03A- 04/02/1985 11 Chuyªn ®Ò thùc tËp §¬n vÞ: C«ng ty n-íc kho¸ng Cóc Ph-¬ng Elmaco Bé phËn: Qu¶n lý + Kü thuËt B¶ng chÊm c«ng Th¸ng 4 n¨m 2005 Sè TT A Hä vµ tªn Chøc vô B Ngµy trong th¸ng C 1 Bïi Anh Dòng 2 Hoµng Thanh Liªm 3 1 Gi¸m ®èc x 2 CN 4 5 6 7 8 9 CN 11 Quy ra c«ng 12 13 14 15 16 CN 18 19 20 21 22 23 CN 25 26 27 28 29 30 L-¬ng L-¬ng NghØ Phô Phô theo theo h-ëng cÊp cÊp 31 thêi s¶n l-¬ng chøc gi÷a gian phÈm 100% vô ca 25 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 25 §inh Xu©n Thu KT tr-ëng 4 NguyÔn ChiÕn Anh TPTC-HC x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 24 5 Hoµng TuÊn Khoa x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 25 6 7 P.G§ TB VÖ x x x Ph¹m Thu Thuû KT x x / x x x x x x x x x x 0 x x x x x x 0 x x x x x 22,5 NguyÔn T.CÈm B×nh HC x x 1/2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 0 23,5 Céng Ng-êi duyÖt (Ký, hä tªn) Ký hiÖu b¶ng chÊm c«ng: - L-¬ng s¶n phÈm - L-¬ng thêi gian - èm, ®iÒu d-ìng - Con èm - Thai s¶n Phô tr¸ch phßng ban (Ký, hä tªn) :K :+ :¤ : C¤ : TS NguyÔn ThÞ HiÒn - KT03A- 04/02/1985 - NghØ phÐp - Héi nghÞ häc tËp - NghØ bï - NghØ kh«ng h-ëng - Ngõng viÖc :P :H : BN : Ro :N Ng-êi chÊm c«ng (Ký, hä tªn) - Tai n¹n: - Lao ®éng nghÜa vô: T L§ 12 Chuyªn ®Ò thùc tËp 3.1. L-¬ng theo thêi gian Sau khi x¸c ®Þnh ®-îc sè ngµy c«ng lµm viÖc thùc tÕ cña CNV trong th¸ng, kÕ to¸n tr-ëng x¸c ®Þnh tiÒn l-¬ng th¸ng b»ng c¸ch: TiÒn l-¬ng;mét th¸ng = Error! x HÖ sè l-¬ng x Error! BËc l-¬ng = Møc l-¬ng tèi thiÓu x HÖ sè l-¬ng cÊp bËc = 290.000 x 2,02 VD: Trong b¶ng thanh to¸n l-¬ng th¸ng 04 n¨m 2005 cña khèi v¨n phßng c«ng ty. ¤ng NguyÔn ChiÕn An phßng hµnh chÝnh BËc l-¬ng: 588,302 HÖ sè l-¬ng gi¸n tiÕp: 3,89 Thêi gian lµm viÖc thùc tÕ: 24 ngµy TiÒn l-¬ng mét th¸ng = Error! x 3,89 x 24 = 2.160.456,72 T¹i C«ng ty n-íc kho¸ng Cóc Ph-¬ng Elmaco phÇn l-¬ng nµy ®-îc tr¶ thèng nhÊt tõ khèi v¨n phßng c«ng ty ®Õn khèi s¶n xuÊt (khèi lao ®éng gi¸n tiÕp cña bé phËn s¶n xuÊt). Trong tiÒn l-¬ng cã thªm c¸c kho¶n phô cÊp nh-: phô cÊp khu vùc, chøc vô, lµm thªm l-¬ng c¬ b¶n. Tr-êng hîp CBCNV ®-îc nghØ lÔ, tÕt, nghØ phÐp theo chÕ ®é ®-îc h-ëng 100% l-¬ng c¬ b¶n. L-¬ng c¬ b¶n = Error! x C«ng h-ëng 100% VÝ dô: ¤ng §µo Duy Hoan - phßng Kü thuËt L-¬ng c¬ b¶n = Error! x 1 = 9.159,769 - Phô cÊp khu vùc = Error! x HÖ sè phô cÊp x C«ng thùc tÕ = Error! x 0,6 x 24 = 160.615,384 - Phô cÊp chøc vô: Theo quy ®Þnh nh÷ng ng-êi gi÷ chøc vô gi¸m ®èc, tr-ëng c¸c phßng ban, tr-ëng c¸c ®éi thi c«ng ®Òu cã phô cÊp chøc vô c«ng ty ¸p dông hÖ sè nµy lµ 0,4. Møc phô cÊp chøc vô ®-îc tÝnh nh- sau: Phô cÊp 1 th¸ng = Error! x 0,4 x 25 = 40.384 NguyÔn ThÞ HiÒn - KT03A- 04/02/1985 13 Chuyªn ®Ò thùc tËp Sau khi c¨n cø vµo chøng tõ gèc lµm c¬ së ®Ó tÝnh l-¬ng b¶ng chÊm c«ng kÕ to¸n tiÕn hµnh lËp b¶ng thanh to¸n l-¬ng cho toµn bé c¸c phßng ban lµm c¨n cø ®Ó tr¶ l-¬ng cho c«ng nh©n. §ång thêi kÕ to¸n ra ng©n hµng rót tiÒn mÆt ®Ó chi tr¶ l-¬ng, lªn danh s¸ch c«ng nh©n nî l-¬ng ch-a lÜnh ®Ó thuËn tiÖn cho c«ng t¸c kiÓm tra ®èi chiÕu. VD: ¤ng Bïi Anh Dòng - Gi¸m ®èc C«ng ty TiÒn l-¬ng c¬ b¶n: 290.000 Ngµy c«ng: 25 Phô cÊp 1 th¸ng = Error! x 0,4 x 0,25 = 111288,5 NguyÔn ThÞ HiÒn - KT03A- 04/02/1985 14 Chuyªn ®Ò thùc tËp NguyÔn ThÞ HiÒn - KT03A- 04/02/1985 15 Chuyªn ®Ò thùc tËp Nh- vËy sau khi kÕ to¸n l-¬ng ®· lËp b¶ng thanh to¸n l-¬ng th× ph¶i lËp phiÕu chi víi ®Çy®ñ ch÷ ký cña thñ tr-ëng ®¬n vÞ, kÕ to¸n tr-ëng, ng-êi lËp phiÕu råi tÝnh kÌm víi b¶ng thanh to¸n l-¬ng. §¬n vÞ: C«ng ty n-íc kho¸ng Cóc Ph-¬ng Elmaco §Þa chØ: Cóc Ph-¬ng - Nho Quan - Ninh B×nh Sè: 1226 Nî 334 Cã 111 MÉu sè 02-TT Q§ sè: 1141TC/Q§/C§KT ngµy 2/11/1996 cña BTC PhiÕu chi Ngµy 30 th¸ng 4 n¨m 2005 Hä vµ tªn ng-êi nhËn: Ph¹m Thu Thuû - Phßng KÕ to¸n Lý do chi: t¹m øng l-¬ng cho CNV Sè tiÒn: 4.000.000 ® (viÕt b»ng ch÷: Bèn triÖu ®ång ch½n) KÌm theo: 1 chøng tõ gèc §· nhËn ®ñ sè tiÒn: 4.000.000 (viÕt b»ng ch÷: Bèn triÖu ®ång ch½n) Thñ tr-ëng ®¬n vÞ KÕ to¸n tr-ëng Thñ quü Ng-êi nhËn tiÒn (Ký tªn, ®ãng dÊu) (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) NguyÔn ThÞ HiÒn - KT03A- 04/02/1985 16 Chuyªn ®Ò thùc tËp 3.2. L-¬ng s¶n phÈm Víi lao ®éng trùc tiÕp ®-îc h¹ch to¸n l-¬ng theo h×nh thøc kho¸n s¶n phÈm. §Ó x¸c ®Þnh ®-îc phÇn l-¬ng nµy th× hµng th¸ng c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc c«ng ty ph¶i dùa trªn c¸c chØ tiªu: + B¶ng chÊm c«ng + B¶ng khèi l-îng thanh to¸n (phiÕu x¸c nhËn s¶n phÈm) - ChØ tiªu 1: B¶ng chÊm c«ng C«ng viÖc cña b¶ng chÊm c«ng lµ do tõng tæ ®éi tiÕn hµnh, chÊm c«ng hµng th¸ng cho mçi ng-êi ®Ó tõ ®ã x¸c ®Þnh ngµy c«ng cña mçi c«ng nh©n trong tæ, cuèi th¸ng chuyÓn cho kÕ to¸n lµm c¨n cø tÝnh l-¬ng. - ChØ tiªu 2: B¶ng khèi l-îng (phiÕu x¸c nhËn s¶n phÈm hoµn thµnh) B¶ng thanh to¸n khèi l-îng ®-îc tiÕn hµnh qua 3 b-íc: - B-íc 1: B¶ng thanh to¸n khèi l-îng ®-îc duyÖt th«ng qua c¸c phßng cã chøc n¨ng qu¶n lý cña c«ng ty, phßng KH-KT, phßng TCHC, phßng Gi¸m ®èc duyÖt tæng hîp. - B-íc 2: TÝnh to¸n b¶ng khèi l-îng X¸c ®Þnh ®¬n vÞ tÝnh Nh- vËy sau khi thùc hiÖn song c¸c b-íc trªn kÕ to¸n l-¬ng ®-a ra ®éi tr-ëng duyÖt sau ®ã chuyÓn lªn gi¸m ®èc duyÖt. - B-íc 3: Cuèi cïng kÕ to¸n lËp b¶ng thanh to¸n khèi l-îng sÏ tÝnh thµnh tiÒn tÊt c¶ c¸c h¹ng môc c«ng viÖc trong b¶ng khèi l-îng theo c«ng thøc: Khèi l-îng thanh to¸n = C«ng tiªu chuÈn x §¬n gi¸ tiÒn l-¬ng C«ng tiªu chuÈn = 26 x S¶n phÈm hoµn thµnh ®Þnh møc Khi x¸c ®Þnh ®-îc hai chØ tiªu nµy (B¶ng chÊm c«ng, khèi l-îng thanh to¸n) th× kÕ to¸n tiÕn hµnh tÝnh l-¬ng kho¸n s¶n phÈm. L-¬ng kho¸n s¶n phÈm gåm hai phÇn: L-¬ng cÊp bËc = Error! x Error! NguyÔn ThÞ HiÒn - KT03A- 04/02/1985 17 Chuyªn ®Ò thùc tËp Tæng l-¬ng n¨ng; suÊt c¶ tæ = Tæng khèi l-îng;thanh to¸n c¶ tæ - Tæng tiÒn l-¬ng;bËc l-¬ng c¶ tæ + L-¬ng n¨ng suÊt ®-îc tÝnh cho c«ng nh©n theo c¸c b-íc sau: TiÒn l-¬ng n¨ng; suÊt 1 c«ng = Error! TiÒn l-¬ng n¨ng suÊt;mçi c«ng nh©n = TiÒn l-¬ng n¨ng suÊt;1 c«ng x Ngµy c«ng kho¸n;thùc tÕ mçi c«ng nh©n L-¬ng kho¸n s¶n phÈm;mçi c«ng nh©n = TiÒn l-¬ng;cÊp bËc + TiÒn l-¬ng n¨ng suÊt;mçi c«ng nh©n VD: Bµ Vò ThÞ H»ng ë PXI  l-¬ng n¨ng suÊt PXI: 500.000  l-¬ng kho¸n thùc hiÖn c¶ tæ: 32 c«ng TiÒn l-¬ng n¨ng; suÊt 1 c«ng = Error! = 15.625 (®) TiÒn l-¬ng n¨ng; suÊt mçi c«ng = 15625 - 26 = 15609 TiÒn l-¬ng kho¸n;s¶n phÈm mçi c«ng nh©n = 1,74 + 15.609 = 15610,74 Tr×nh tù thanh to¸n l-¬ng th¸ng 4 n¨m 2005 cña ph©n x-ëng s¶n xuÊt cña C«ng ty n-íc kho¸ng Cóc Ph-¬ng Elmaco. NguyÔn ThÞ HiÒn - KT03A- 04/02/1985 18 Chuyªn ®Ò thùc tËp §¬n vÞ: C«ng ty n-íc kho¸ng Cóc Ph-¬ng Elmaco Bé phËn: X-ëng s¶n xuÊt B¶ng chÊm c«ng Th¸ng 4 n¨m 2005 Sè TT A Hä vµ tªn B Chøc vô Ngµy trong th¸ng C 1 2 CN Quy ra c«ng 4 5 6 7 8 9 CN 11 12 13 14 15 16 CN 18 19 20 21 22 23 CN 25 26 27 28 29 30 L-¬ng L-¬ng NghØ Phô Phô theo theo h-ëng cÊp cÊp 31 thêi s¶n l-¬ng chøc gi÷a gian phÈm 100% vô ca 25 1 NguyÔn Q.TrÞ Q.§èc x x x x x x x x xx xx x x x x x x x x x x x x xx xx x xx x 2 §inh V. NghÞ PG§ x x x x x x x x xx xx x x x x x x x x x x x x xx xx x xx x 25 3 Qu¸ch v¨n Hoµng CNSX x 0 0 x x x x x 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 4 Qu¸ch v¨n B«n CNSX x x x x x x x x xx x x x x x x x x x x x x x xx xx x xx x 25 5 L-¬ng. D. Liªn CN x x x x x x x x xx x x x x x x x x x x x x x xx xx x xx x 26 6 NguyÔn T. V©n CN x x x x x x 0 0 0 xx x x x x x x x x x x x x xx xx x xx x 23 7 §inh ThÞ T¸m CN x x x x x x x x xx xx x x x x x x x x x x x x xx xx x xx x 25 8 §inh ThÞ Ngäc CN 9 Vò ThÞ H»ng CN x x x x x x 0 x x 0 xx x x x x x x x x x x 0 xx xx x xx x 24 Céng 153 Ng-êi duyÖt (Ký, hä tªn) Ký hiÖu b¶ng chÊm c«ng: - L-¬ng s¶n phÈm - L-¬ng thêi gian - èm, ®iÒu d-ìng - Con èm - Thai s¶n Phô tr¸ch phßng ban (Ký, hä tªn) :K :+ :¤ : C¤ : TS NguyÔn ThÞ HiÒn - KT03A- 04/02/1985 - NghØ phÐp - Héi nghÞ häc tËp - NghØ bï - NghØ kh«ng h-ëng - Ngõng viÖc :P :H : BN : Ro :N Ng-êi chÊm c«ng (Ký, hä tªn) - Tai n¹n: - Lao ®éng nghÜa vô: T L§ 19 Chuyªn ®Ò thùc tËp PhiÕu x¸c nhËn s¶n phÈm hoÆc c«ng viÖc hoµn thµnh Ngµy 30 th¸ng 4 n¨m 2005 Tªn ®¬n vÞ (hoÆc c¸ nh©n): bé phËn ph©n x-ëng Theo hîp ®ång sè: Sè Tªn s¶n phÈm TT (c«ng viÖc) A B §VT Sè l-îng §¬n gi¸ b¸n Thµnh tiÒn Ghi chó 4 C 1 2 3 1 Lo¹i 03/033 Hép 512,702 1,000 512,702 2 Lo¹i 05 Hép 755,021 720 543615,12 3 Lo¹i 1,5 Hép 842 700 589400 4 B×nh trßn B×nh 150 300 450000 5 B×nh dµi B×nh 4 200 800 6 B×nh gallon B×nh 13,740 550 7557 Céng 1186884,882 Tæng sè tiÒn (viÕt b»ng ch÷): Mét triÖu mét tr¨m t¸m s¸u ngh×n t¸m tr¨m t¸m m-¬i t- ®ång. Ng-êi giao viÖc Ng-êi nhËn viÖc Ng-êi kiÓm tra chÊt l-îng (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) NguyÔn ThÞ HiÒn - KT03A- 04/02/1985 Ng-êi duyÖt (Ký, hä tªn) 20 Chuyªn ®Ò thùc tËp C«ng ty n-íc kho¸ng cóc ph-¬ng Elmaco Khèi s¶n xuÊt STT Hä tªn Chøc vô HÖ sè PC khu l-¬ng vùc 1 2 3 4 5 L-¬ng c¬ b¶n B¶ng thanh to¸n l-¬ng Th¸ng 4 n¨m 2005 HÖ sè HÖ sè CV HT Sè c«ng trong giê Q§ HÖ sè thùc tr¶ TiÒn l-¬ng c«ng viÖc TiÒn l-¬ng trong giê Q§ BHXH, BHYT KPC§ TiÒn KÝ l-¬ng nhËn thùc lÜnh 1 NguyÔn Q. TrÞ Q§ 2,5 05 6=(4+5) x100000/26 288.462 2 §inh V¨n NghÞ PQ§ 2,09 05 249.038 1.1 1 25 27.5 394.873 643.911 45.066 6.439 592.406 3 Qu¸ch V. Hoµng CN 2,09 04 57.462 1 1 6 6 86.154 143.616 43.326 1.436 98.853 4 Qu¸ch V. Bæn CN 1,74 04 205.769 1 1 25 25 358.975 564.744 37.236 5.647 521.861 5 L-¬ng D. Liªn CN 2,09 04 239.423 1 1 25 25 358.975 598.398 43.326 5.984 549.088 6 NguyÔn T. V©n CN 2,09 04 220.269 1 1 23 23 330.257 550.526 43.326 5.505 501.695 7 §inh T. T¸m CN 2,09 04 239.423 1 1 25 25 358.975 598.398 43.236 5.984 549.088 8 Vò T. H»ng CN 1,74 04 197.538 1 1 24 24 344.616 542.154 37.236 5.422 499.497 9 … 361269 4360979 453660.012 43.609 3972.327 Céng 460929.692 Ng-êi lËp b¶ng NguyÔn ThÞ HiÒn - KT03A- 04/02/1985 7 8 9 1.2 1 25 30 430.770 13=(4+5) 15=1214=13x1% x290000x6 (13+14) 719.232 52.200 7.192 659.839 178 10=7x8x9 11=10x14359 12=6+11 TP Tæ chøc hµnh chÝnh 16 TP KÕ to¸n tµi vô 21 Chuyªn ®Ò thùc tËp §Õn kú tr¶ l-¬ng cho lao ®éng kÕ to¸n tËp hîp c¸c chøng tõ gèc vÒ l-¬ng bao gåm: "B¶ng tæng hîp thanh to¸n l-¬ng, giÊy ®Ò nghÞ t¹m øng" do h¹ch to¸n nghiÖp vô c¸c ®éi s¶n xuÊt d-íi göi lªn, kÕ to¸n tæng hîp tiÕn hµnh lËp "b¶ng ph©n bæ l-¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng". B¶ng tæng hîp thanh to¸n l-¬ng toµn c«ng ty STT Tªn ®¬n vÞ Tæng thu nhËp I Khèi v¨n phßng 1 Hµnh chÝnh 6.626.016 2 Phßng kinh doanh 3.770.582 3 Phßng kü thuËt 3.050.005 II Khèi s¶n xuÊt 9.243.315 Bé phËn qu¶n lý 1.240.150 1 PX1 500.000 2 PX2 740.000 Bé phËn CNSXTT 80.03.005 1 PX1 3.500.000 2 PX2 4.503.005 Tæng céng 41.176.068 C¨n cø vµo tµi liÖu ®· trÝch nh- trªn kÕ to¸n tæ chøc h¹ch to¸n ®Ó tÝnh to¸n ph©n bæ tiÒn l-¬ng, BHXH, BHYT, KPC§ vµo chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh. NguyÔn ThÞ HiÒn - KT03A- 04/02/1985 22 Chuyªn ®Ò thùc tËp C«ng ty n-íc kho¸ng Cóc Ph-¬ng Elmaco B¶ng ph©n bæ tiÒn l-¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng Th¸ng 4 n¨m 2005 STT 1 2 TK622 chi phÝ NCTT TK 334- ph¶i tr¶ CNV TK338 - ph¶i tr¶ ph¶i nép kh¸c TK335 chi C¸c phÝ ph¶i L-¬ng L-¬ng Céng cã 3382 (2%) 3383 (15%) 3384 (2%) Céng cã kho¶n tr¶ chÝnh phô TK334 KPC§ BHXH BHYT TK338 kh¸c 8.003.005 8.003.005 160.060,1 1.200.450,75 160.060,1 1.520.570,95 PX1 3.500.000 3.500.000 70.000 425.000 70.000 565.000 PX2 4.503.005 4.503.005 90.060,1 675.450,75 90.060,1 855.570,95 TK627 chi phÝ SXC 1.240.150 1.240.150 24.803 186.022,5 24.803 235.628 PX1 500.000 500.000 10.000 75.000 10.000 95.000 PX2 740.250 740.250 14.803 111.022,5 14.803 140.628,5 TK ghi cã ®èi t-îng sö dông (ghi nî c¸c kho¶n) 3 TK642 chi phÝ QLDN 4 TK338 ph¶i tr¶ ph¶i nép 13.446.603 13.446.603 168.932,06 2.016.990,45 168.932,06 2.354.854,57 22.689.758 22.689.758 353.795,16 3403.463,7 353.795,16 4.111.053,02 kh¸c Tæng céng NguyÔn ThÞ HiÒn - KT03A- 04/02/1985 23 Chuyªn ®Ò thùc tËp C¨n cø vµo b¶ng tiÒn l-¬ng, BHXH, BHYT. Th¸ng 4-2005 kÕ to¸n tiÕn hµnh ®Þnh kho¶n ph¶n ¸nh vµo TK t-¬ng øng. * Tr¶ cho CNV: Nî TK622: 8.003.005 Nî TK 627: 1.240.150 Nî TK 642: 13.446.603 Cã TK334: 2.268.975 * TrÝch BHXH, BHYT, KPC§ Nî TK 622: 8.003.005 x 19% = 2.000.751,25 Nî TK 627: 1.240.150 x 19% = 310.037,5 Nî TK 642: 13.446.603 x 19% =1.361.385,48 Nî TK 334: 22.689.758 x 6% = 1.361.385,48 Cã TK 338: 2.689.758 x 25% = 5.762.439,50 Cã TK 3382: 2.689.758 x 2% = 453.795,16 Cã TK 3383: 2.689.758 x 20% = 453.795,16 Cã TK 3384: 2.689.758 x 3% = 680.692,74 C¨n cø vµo Chøng tõ ghi sæ ®· ®-îc duyÖt vµ ®· ®¨ng ký trªn sæ ®¨ng ký Chøng tõ ghi sæ, ta më sæ c¸i cña h×nh thøc Chøng tõ ghi sæ, sæ nµy ®-îc ®ãng thµnh quyÒn cho c¶ n¨m vµ më riªng cho tõng TK. Mçi TK ®-îc më mét trang hoÆc mét sè trang tuú theo sè l-îng ghi chÐp c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh nhiÒu hay Ýt cña tõng TK. NguyÔn ThÞ HiÒn - KT03A- 04/02/1985 24 Chuyªn ®Ò thùc tËp §¬n vÞ: C«ng ty n-íc kho¸ng Cóc Ph-¬ng Elmaco Chøng tõ ghi sæ Sè: 2 Ngµy 30/4/2005 Chøng tõ Sè TrÝch yÕu Ngµy 1 1 30/4/2005 Sè liÖu TK Nî Cã 2 3 L-¬ng ph¶i tr¶ cho bé 642 Sè tiÒn Ghi chó 4 5 334 13.446.603 phËn QLDN 2 30/4/2005 L-¬ng ph¶i tr¶ cho bé 622 334 8.003.005 phËn TTSX 3 30/4/2005 L-¬ng ph¶i tr¶ cho bé 627 334 1.240.150 phËn QLPX Céng 22.689.758 Ng-êi lËp biÓu KÕ to¸n tr-ëng (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) NguyÔn ThÞ HiÒn - KT03A- 04/02/1985 25 Chuyªn ®Ò thùc tËp §¬n vÞ: C«ng ty n-íc kho¸ng Cóc Ph-¬ng Elmaco Chøng tõ ghi sæ Sè: 3 Ngµy 30/4/2005 Chøng tõ Sè Sè liÖu TK TrÝch yÕu Ngµy 1 1 30/4/2005 Nî Cã 2 3 TrÝch BHXH, BHYT, 642 Sè tiÒn 4 Ghi chó 5 338 1.520.570,95 KPC§ CNSX (th¸ng 4/2005) 2 30/4/2005 TrÝch BHXH, BHYT, 627 KPC§ cho 338 235.628,5 338 235.485.457 BPSX chung 3 30/4/2005 TrÝch BHXH, BHYT, 642 KPC§ cho QLDN Céng 2.300.626.345 Ng-êi lËp biÓu KÕ to¸n tr-ëng (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) NguyÔn ThÞ HiÒn - KT03A- 04/02/1985 26
- Xem thêm -