Tài liệu Tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cp xây dựng

  • Số trang: 40 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 45 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

CH sè 11 - B1 - §H KTQD Chuyªn Photocopy - §¸nh m¸y - In LuËn v¨n, TiÓu luËn : 6.280.688 Lêi më ®Çu Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng th× môc tiªu chÝnh mµ mäi doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh ®Òu muèn ®¹t tíi lµ lîi nhuËn, muèn ®¹t ®îc ®iÒu nµy th× doanh nghiÖp ph¶i lu«n t×m c¸ch ®Ó n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm, n©ng cao uy tÝn cña m×nh trªn thÞ trêng. Do ®ã, tõ khi h×nh thµnh mét ý tëng kinh doanh, nhµ qu¶n lý ®· ph¶i gi¶i quyÕt mét lo¹i c¸c bµi to¸n khã nh th¨m dß thÞ trêng, dù to¸n chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh cho tõng s¶n phÈm lµm ra mét c¸ch tiÕt kiÖm nhÊt, cã hiÖu qu¶ nhÊt. Khi s¶n phÈm ®· ®îc chÊp nhËn trªn thÞ trêng, doanh nghiÖp ph¶i tiÕp tôc ®èi mÆt víi t×nh h×nh biÕn ®éng vÒ gi¸ c¶ nguyªn vËt liÖu, chi phÝ nh©n c«ng, dÞch vô mua ngoµi bªn c¹nh søc Ðp c¹nh tranh cña c¸c ®èi thñ trªn thÞ trêng. §èi mÆt víi nh÷ng th¸ch thøc ®ã biÖn ph¸p cã hiÖu qu¶ nhÊt mµ c¸c nhµ qu¶n lý ®Æc biÖt quan t©m hiÖn nay lµ tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n sao cho bé m¸y kÕ to¸n ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶ tèt nhÊt. Víi c¸c doanh nghiÖp x©y l¾p nãi riªng, h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt s¶n phÈm vµ tÝnh gi¸ thµnh ®îc coi lµ mét kh©u trung t©m cña c«ng t¸c kÕ to¸n, më ra híng ®i hÕt søc ®óng ®¾n cho doanh nghiÖp. Thùc chÊt, chi phÝ s¶n xuÊt lµ ®Çu vµo cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, do ®ã tiÕt kiÖm chi phÝ lµ biÖn ph¸p ®Ó h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm, ®ång thêi ®¶m b¶o ®Çu ra cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vµ ®em l¹i lîi nhuËn cho doanh nghiÖp. V× vËy tæ chøc tèt c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n lµ nhu cÇu mµ doanh nghiÖp ®Æt lªn hµng ®Çu; nã quyÕt ®Þnh sù sèng cßn cña c¸c doanh nghiÖp x©y l¾p trªn thÞ trêng. NhËn thøc ®îc tÇm quan träng cña vÊn ®Ò nªu trªn vµ nh»m n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n, g¾n kÕt lý luËn víi thùc tiÔn. Qua thêi gian nghiªn cøu häc tËp ë trêng vµ thùc tËp cuèi kho¸ t¹i C«ng ty Cæ phÇn x©y dùng sè 5, ®îc sù híng dÉn tËn t×nh cña PGS.TS. Hµ §øc Trô, c¸c thÇy c« trong Khoa Tµi chÝnh - KÕ to¸n trêng §¹i häc Qu¶n lý & Kinh doanh Hµ néi vµ c¸c c¸n bé Phßng Tµi chÝnh - KÕ to¸n C«ng ty Cæ phÇn X©y dùng sè 5 em ®· chän: “Tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i C«ng ty Cæ phÇn X©y dùng sè 5” lµm ®Ò tµi cho luËn v¨n tèt nghiÖp cña m×nh. Néi dung cña bµi luËn v¨n ®îc chia lµm ba ch¬ng: Ch¬ng I : C¬ së lý luËn vÒ kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p t¹i c¸c doanh nghiÖp x©y dùng c¬ b¶n 1 CH sè 11 - B1 - §H KTQD Chuyªn Photocopy - §¸nh m¸y - In LuËn v¨n, TiÓu luËn : 6.280.688 Ch¬ng II : Thùc tr¹ng tæ chøc kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i C«ng ty Cæ phÇn x©y dùng sè 5 Ch¬ng III : §¸nh gi¸ chung vµ mét sè ý kiÕn nh»m tæ chøc tèt c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i C«ng ty Cæ phÇn x©y dùng sè 5 2 CH sè 11 - B1 - §H KTQD Chuyªn Photocopy - §¸nh m¸y - In LuËn v¨n, TiÓu luËn : 6.280.688 Ch¬ng I C¬ së Lý luËn vÒ kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm trong doanh nghiÖp x©y l¾p A- §Æc ®iÓm cña ho¹t ®éng x©y l¾p vµ sù ¶nh hëng ®Õn c«ng t¸c kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm 1- §Æc ®iÓm cña ho¹t ®éng x©y l¾p X©y dùng c¬ b¶n lµ mét ngµnh s¶n xuÊt vËt chÊt ®éc lËp cã chøc n¨ng t¸i s¶n xuÊt tµi s¶n cè ®Þnh cho tÊt c¶ c¸c ngµnh trong nÒn kinh tÕ quèc d©n. Nã lµm t¨ng søc m¹nh vÒ kinh tÕ, t¹o nªn c¬ së vËt chÊt cho x· héi. Mét quèc gia cã c¬ së h¹ tÇng v÷ng ch¾c th× quèc gia ®ã míi cã ®iÒu kiÖn ph¸t triÓn. Nh vËy, viÖc x©y dùng c¬ së h¹ tÇng bao giê còng ph¸t triÓn tríc mét bíc so víi c¸c ngµnh kh¸c. §Ó cã c¬ së h¹ tÇng v÷ng ch¾c th× x©y l¾p lµ mét ngµnh kh«ng thÓ thiÕu ®îc, cho nªn mét bé phËn lín cña thu nhËp quèc d©n nãi chung vµ quÜ tÝch luü nãi riªng víi vèn ®Çu t níc ngoµi n»m trong x©y dùng c¬ b¶n. S¶n phÈm x©y l¾p lµ nh÷ng c«ng tr×nh x©y dùng, vËt kiÕn tróc... cã ®ñ ®iÒu kiÖn ®a vµo sö dông vµ ph¸t huy t¸c dông. S¶n phÈm x©y l¾p cã quy m« lín, kÕt cÊu phøc t¹p mang tÝnh ®¬n chiÕc, thêi gian s¶n xuÊt l©u dµi, s¶n phÈm mang tÝnh cè ®Þnh, n¬i s¶n xuÊt ra s¶n phÈm ®ång thêi lµ n¬i s¶n phÈm hoµn thµnh ®a vµo sö dông vµ ph¸t huy t¸c dông. Mçi c«ng tr×nh ®îc x©y dùng theo mét thiÕt kÕ kü thuËt riªng, cã gi¸ trÞ dù to¸n riªng t¹i mét thêi ®iÓm nhÊt ®Þnh. §Æc biÖt s¶n phÈm x©y dùng mang nhiÒu ý nghÜa tæng hîp vÒ mäi mÆt kinh tÕ, chÝnh trÞ, kü thuËt vµ mü thuËt. Chi phÝ cho s¶n phÈm x©y l¾p rÊt ®a d¹ng phong phó bao gåm nhiÒu chñng lo¹i nguyªn vËt liÖu, sö dông nhiÒu m¸y mãc thi c«ng vµ nhiÒu lo¹i thî theo c¸c ngµnh nghÒ, chuyªn m«n kh¸c nhau. V× c¸c lo¹i s¶n phÈm cña ngµnh x©y dùng c¬ b¶n thêng cã quy m« lín, mÊt nhiÒu thêi gian ®Ó hoµn thµnh c«ng tr×nh ®a vµo sö dông. V× vËy ®Ó phï hîp víi yªu cÇu cña c«ng viÖc thanh quyÕt to¸n vÒ tµi chÝnh th× kÕ to¸n cÇn ph¶i ph©n biÖt gi÷a s¶n phÈm trung gian vµ s¶n phÈm cuèi cïng. S¶n phÈm trung gian lµ c¸c c«ng viÖc x©y dùng c¸c giai ®o¹n, c¸c ®ît x©y dùng ®· hoµn thµnh bµn giao. Cßn s¶n phÈm cuèi cïng lµ c¸c c«ng tr×nh hoµn chØnh cã thÓ ®a vµo sö dông. 2- §Æc ®iÓm cña ho¹t ®éng x©y l¾p ¶nh hëng ®Õn h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt (CPSX) vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm 3 CH sè 11 - B1 - §H KTQD Chuyªn Photocopy - §¸nh m¸y - In LuËn v¨n, TiÓu luËn : 6.280.688 S¶n phÈm x©y l¾p lµ s¶n phÈm thiÕu tÝnh æn ®Þnh, lu«n biÕn ®æi theo ®Þa ®iÓm vµ giai ®o¹n x©y dùng. ChÝnh v× vËy, viÖc qu¶n lý c«ng tr×nh vµ tæ chøc s¶n xuÊt gÆp nhiÒu khã kh¨n. §iÒu ®ã ®ßi hái c¸c nhµ x©y dùng ph¶i lùa chän c¸c h×nh thøc tæ chøc s¶n xuÊt vµ qu¶n lý thËt linh ho¹t. Do chu kú s¶n xuÊt x©y dùng c¸c c«ng tr×nh thêng kÐo dµi lµm cho vèn bÞ ø ®äng, nªn c¸c nhµ x©y dùng lu«n ph¶i chó ý ®Õn nh©n tè thêi gian khi chän c¸c ph¬ng ¸n. Bªn c¹nh ®ã, qu¸ tr×nh s¶n xuÊt x©y dùng phøc t¹p ®ßi hái c¸c nhµ tæ chøc x©y dùng ph¶i cã tr×nh ®é tæ chøc phèi hîp cao trong s¶n xuÊt, ph¶i phèi hîp chÆt chÏ gi÷a c¸c tæ chøc x©y dùng tæng thÇu hay thÇu chÝnh vµ c¸c thÇu phô. C¸c c«ng tr×nh tiÕn hµnh ngoµi trêi nªn chÞu ¶nh hëng lín cña thêi tiÕt khÝ hËu, g©y khã kh¨n cho viÖc thi c«ng vµ dù tr÷ vËt liÖu. §iÒu nµy ®ßi hái c¸c nhµ tæ chøc x©y dùng ph¶i lËp tiÕn ®é thi c«ng vµ ¸p dông c¬ giíi ho¸ mét c¸ch hîp lý. 3- Yªu cÇu cña c«ng t¸c qu¶n lý CPSX vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p Do ®Æc ®iÓm cña x©y dùng vµ s¶n phÈm x©y dùng rÊt riªng nªn viÖc qu¶n lý ®Çu t x©y dùng c¬ b¶n khã kh¨n phøc t¹p h¬n mét sè ngµnh kh¸c. V× vËy trong qu¸ tr×nh qu¶n lý ®Çu t x©y dùng ph¶i ®¸p øng ®îc nh÷ng yªu cÇu sau:  Ph¶i t¹o ra nh÷ng s¶n phÈm x©y l¾p ®îc thÞ trêng chÊp nhËn c¶ vÒ gi¸ c¶, chÊt lîng, ®¸p øng ®îc môc tiªu kinh tÕ x· héi trong tõng thêi kú.  Huy ®éng vµ sö dông cã hiÖu qu¶ cao nhÊt tõ c¸c nguån ®Çu t trong vµ ngoµi níc.  X©y dùng ph¶i ®óng theo qui ho¹ch ®îc phª duyÖt, thiÕt kÕ hîp lý vÒ thÈm mü, x©y dùng ®óng tiÕn ®é, ®¹t chÊt lîng cao. HiÖn nay, trong lÜnh vùc x©y dùng c¬ b¶n chñ yÕu ¸p dông ph¬ng ph¸p ®Êu thÇu, giao nhËn thÇu x©y dùng. Doanh nghiÖp muèn tróng thÇu mét c«ng tr×nh ph¶i x©y dùng mét gi¸ thÇu hîp lý cho c«ng tr×nh ®ã dùa trªn c¬ së x¸c ®Þnh møc ®¬n gi¸ x©y dùng c¬ b¶n do Nhµ níc ban hµnh, trªn c¬ së gi¸ thÞ trêng vµ b¶n th©n doanh nghiÖp. Gi¸ tróng thÇu kh«ng vît qu¸ gi¸ thµnh dù to¸n ®îc duyÖt. MÆt kh¸c ph¶i ®¶m b¶o s¶n xuÊt kinh doanh cã l·i. 4- NhiÖm vô cña kÕ to¸n tËp hîp CPSX vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p ViÖc gi¶m chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p cã ý nghÜa rÊt lín ®èi víi mçi doanh nghiÖp x©y dùng. V× vËy, viÖc x¸c ®Þnh ®óng ®¾n ®èi tîng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ ®èi tîng tÝnh gi¸ thµnh phï hîp víi ®iÒu kiÖn hiÖn t¹i cña doanh nghiÖp vµ tho¶ m·n mäi yªu cÇu qu¶n lý ®Æt ra hÕt søc cÇn thiÕt. Cô thÓ: 4 CH sè 11 - B1 - §H KTQD Chuyªn Photocopy - §¸nh m¸y - In LuËn v¨n, TiÓu luËn : 6.280.688  X¸c ®Þnh ®óng ®èi tîng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt phï hîp víi tæ chøc s¶n xuÊt ë doanh nghiÖp, ®ång thêi x¸c ®Þnh ®óng ®èi tîng tÝnh gi¸ thµnh.  KiÓm tra ®èi chiÕu thêng xuyªn viÖc thùc hiÖn c¸c chi phÝ vËt t, nh©n c«ng m¸y thi c«ng vµ c¸c dù to¸n chi phÝ kh¸c. Tõ ®ã ®a ra c¸c biÖn ph¸p ng¨n chÆn kÞp thêi.  T×nh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p chÝnh x¸c kÞp thêi theo ®óng kho¶n môc gi¸ thµnh.  KiÓm tra thùc hiÖn h¹ gi¸ thµnh theo tõng kho¶n môc chi phÝ cña c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh. Tõ ®ã ®Ò ra c¸c biÖn ph¸p h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm mét c¸ch liªn tôc kÞp thêi.  X¸c ®Þnh ®óng ®¾n, bµn giao thanh to¸n kÞp thêi khèi lîng c«ng t¸c x©y l¾p hoµn thµnh.  KiÓm tra ®Þnh kú vµ ®¸nh gi¸ khèi lîng thi c«ng dë dang theo nguyªn t¾c qui ®Þnh. §¸nh gi¸ ®óng kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp ë tõng c«ng tr×nh, bé phËn thi c«ng... vµ lËp b¸o c¸o vÒ chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p mét c¸ch kÞp thêi. B - kh¸i qu¸t chung vÒ chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p 1- Chi phÝ s¶n xuÊt 1.1- Kh¸i niÖm vÒ chi phÝ s¶n xuÊt Còng nh c¸c ngµnh s¶n xuÊt vËt chÊt kh¸c, qu¸ tr×nh s¶n xuÊt cña ngµnh x©y l¾p lµ qu¸ tr×nh tiªu hao lao ®éng sèng vµ lao ®éng vËt ho¸ ®Ó t¹o nªn gi¸ trÞ sö dông cña c¸c s¶n phÈm phôc vô cho nhu cÇu cña con ngêi. Trong ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt hµng ho¸, c¸c chi phÝ nµy ®îc biÓu hiÖn díi d¹ng gi¸ trÞ, gäi lµ chi phÝ s¶n xuÊt. Chi phÝ s¶n xuÊt cña ®¬n vÞ x©y l¾p lµ biÓu hiÖn b»ng tiÒn cña toµn bé hao phÝ vÒ lao ®éng sèng vµ lao ®éng vËt ho¸ ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vµ cÊu thµnh nªn gi¸ thµnh cña s¶n phÈm x©y l¾p. Tuy nhiªn, ®Ó hiÓu ®óng kh¸i niÖm trªn cÇn ph©n biÖt gi÷a chi phÝ vµ chi tiªu. ChØ ®îc tÝnh lµ chi phÝ cña kú h¹ch to¸n nh÷ng hao phÝ vÒ tµi s¶n vµ lao ®éng cã liªn quan ®Õn khèi lîng s¶n phÈm s¶n xuÊt ra trong kú chø kh«ng ph¶i mäi kho¶n chi ra trong kú h¹ch to¸n. Ngîc l¹i, chi tiªu lµ sù gi¶m ®i ®¬n thuÇn c¸c lo¹i vËt t, tµi s¶n, tiÒn vèn cña doanh nghiÖp bÊt kÓ nã dïng vµo môc ®Ých g×. 5 CH sè 11 - B1 - §H KTQD Chuyªn Photocopy - §¸nh m¸y - In LuËn v¨n, TiÓu luËn : 6.280.688 Chi phÝ vµ chi tiªu lµ hai hai niÖm kh¸c nhau nhng cã quan hÖ mËt thiÕt víi nhau. Chi tiªu lµ c¬ së ph¸t sinh chi phÝ, kh«ng cã chi tiªu th× kh«ng cã chi phÝ. Trong c¸c doanh nghiÖp x©y l¾p ngoµi ho¹t ®éng s¶n xuÊt chung ra cßn cã c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt phô trî kh¸c. Do ®ã, chi phÝ s¶n xuÊt trong doanh nghiÖp gåm: Chi phÝ trong x©y l¾p vµ chi phÝ ngoµi x©y l¾p. Chi phÝ trong x©y l¾p lµ nh÷ng chi phÝ ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh x©y l¾p cña doanh nghiÖp. Chi phÝ ngoµi x©y l¾p lµ nh÷ng chi phÝ ph¸t sinh ngoµi lÜnh vùc x©y dùng nh s¶n xuÊt phô, c«ng t¸c vËn chuyÓn vµ c¸c dÞch vô kh¸c. Trong ®ã chi phÝ trong x©y l¾p lµ chñ yÕu. 1.2- Ph©n lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt (CPSX) Chi phÝ s¶n xuÊt ë c¸c doanh nghiÖp nãi chung, c¸c doanh nghiÖp x©y l¾p nãi riªng bao gåm nhiÒu lo¹i cã néi dung, tÝnh chÊt, c«ng dông vµ vÞ trÝ kh¸c nhau nªn yªu cÇu qu¶n lý tõng lo¹i còng kh¸c nhau. §Ó ®¸p øng yªu cÇu cña c«ng t¸c lËp dù to¸n, qu¶n lý, h¹ch to¸n kiÓm so¸t chi phÝ cÇn thiÕt ph¶i tiÕn hµnh ph©n lo¹i cô thÓ chi phÝ s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp theo c¸c tiªu thøc nhÊt ®Þnh. Cã nhiÒu c¸ch ph©n chia chi phÝ s¶n xuÊt song ph¶i ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu: T¹o ®iÒu kiÖn sö dông th«ng tin nhanh nhÊt cho c¸c c«ng t¸c qu¶n lý, phôc vô tèt yªu cÇu kiÓm tra, gi¸m s¸t chi phÝ. §¸p øng ®Çy ®ñ kÞp thêi nh÷ng th«ng tin cÇn thiÕt cho viÖc tÝnh to¸n hiÖu qu¶, c¸c ph¬ng ¸n s¶n xuÊt, nhng l¹i cho phÐp tiÕt kiÖm chi phÝ, h¹ch to¸n thuËn lîi cho cho sö dông th«ng tin h¹ch to¸n kÕ to¸n. 1.2.1- Ph©n lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt theo yÕu tè chi phÝ Mçi yÕu tè chi phÝ s¶n xuÊt bao gåm c¸c chi phÝ s¶n xuÊt cã tÝnh chÊt, néi dung kinh tÕ gièng nhau, nªn kh«ng cÇn xÐt ®Õn chi phÝ ®ã ph¸t sinh ë ®Þa ®iÓm nµo, dïng lµm g×. C¨n cø vµo tiªu thøc nµy th× toµn bé chi phÝ bao gåm: Chi phÝ nguyªn liÖu, vËt liÖu (CPNVL): Bao gåm toµn bé chi phÝ vÒ c¸c lo¹i nguyªn vËt liÖu chÝnh (nh g¹ch, v«i, ®¸, c¸t, sái, xi m¨ng, s¾t thÐp...), vËt liÖu phô, phô tïng thay thÕ, thiÕt bÞ x©y dùng c¬ b¶n... Chi phÝ nh©n c«ng: Lµ toµn bé tiÒn c«ng ph¶i tr¶ cho ngêi lao ®éng (l¬ng chÝnh, l¬ng phô, phô cÊp), b¶o hiÓm x· héi, b¶o hiÓm y tÕ, kinh phÝ c«ng ®oµn. Chi phÝ khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh (TSC§): Lµ toµn bé sè tiÒn trÝch khÊu hao TSC§ sö dông cho s¶n xuÊt kinh doanh trong kú. Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi: Lµ sè tiÒn tr¶ cho c¸c dÞch vô mua ngoµi phôc vô cho s¶n xuÊt trong doanh nghiÖp (chi phÝ vÒ ®iÖn, níc, ®iÖn tho¹i, thuª m¸y...) Chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c: Lµ toµn bé sè chi phÝ ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt cha ph¶n ¸nh ë c¸c yÕu tè kÓ trªn dïng vµo ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. 6 CH sè 11 - B1 - §H KTQD Chuyªn Photocopy - §¸nh m¸y - In LuËn v¨n, TiÓu luËn : 6.280.688 1.2.2- Ph©n lo¹i chi phÝ theo kho¶n môc gi¸ thµnh Nh÷ng chi phÝ s¶n xuÊt cã cïng môc ®Ých vµ c«ng dông ®îc xÕp vµo cïng mét kho¶n môc chi phÝ. Theo tiªu thøc ph©n lo¹i nµy, toµn bé chi phÝ s¶n xuÊt ph¸t sinh trong kú ®îc chia ra lµm c¸c kho¶n môc chi phÝ sau: Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp (NVLTT): Lµ gi¸ trÞ c¸c lo¹i nguyªn liÖu chÝnh, vËt liÖu phô, nhiªn liÖu sö dông trùc tiÕp cho thi c«ng x©y l¾p c«ng tr×nh. Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp (NCTT): Lµ c¸c chi phÝ tiÒn l¬ng chÝnh, l¬ng phô, phô cÊp l¬ng cña c«ng nh©n trùc tiÕp tham gia x©y l¾p kh«ng bao gåm c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng (KPC§, BHXH, BHYT) cña c«ng nh©n trùc tiÕp x©y l¾p. Chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng (MTC): Lµ chi phÝ cho c¸c m¸y thi c«ng nh»m thùc hiÖn khèi lîng c«ng t¸c x©y l¾p b»ng m¸y. Chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng bao gåm chi phÝ thêng xuyªn vµ chi phÝ t¹m thêi. Chi phÝ s¶n xuÊt chung: Lµ c¸c chi phÝ s¶n xuÊt cña ®éi gåm: L¬ng cña nh©n viªn qu¶n lý ®éi x©y dùng, c¸c kho¶n trÝch theo tiÒn l¬ng theo tû lÖ quy ®Þnh (19%) cña nh©n viªn qu¶n lý ®éi vµ c«ng nh©n trùc tiÕp tham gia x©y l¾p, chi phÝ khÊu hao TSC§ dïng chung cho ho¹t ®éng cña ®éi, chi phÝ vËt liÖu, c«ng cô dông cô vµ c¸c chi phÝ kh¸c ph¸t sinh trong kú liªn quan ®Õn ho¹t ®éng cña ®éi 1.2.3- Ph©n lo¹i theo mèi quan hÖ gi÷a chi phÝ víi ®èi tîng chÞu chi phÝ Chi phÝ trùc tiÕp: Lµ chi phÝ ph¸t sinh liªn quan trùc tiÕp ®Õn viÖc s¶n xuÊt mét lo¹i c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh, mét lo¹i ho¹t ®éng x©y l¾p hoÆc mét ®Þa ®iÓm nhÊt ®Þnh vµ cã thÓ vµ cã thÓ h¹ch to¸n quy n¹p cho c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh ho¹t ®éng theo ®Þa ®iÓm ®ã. Chi phÝ gi¸n tiÕp: Lµ chi phÝ ph¸t sinh cã liªn quan ®Õn nhiÒu lo¹i c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh, ho¹t ®éng hoÆc ®Þa ®iÓm kh¸c nhau. Do ®ã kh«ng thÓ tËp hîp, qui n¹p trùc tiÕp nªn chi phÝ nµy ®îc ®îc tÝnh cho c¸c ®èi tîng liªn quan b»ng c¸c ph©n bæ thÝch hîp. 2- Gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p 2.1- Kh¸i niÖm gi¸ thµnh s¶n phÈm Gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p lµ toµn bé chi phÝ tÝnh b»ng tiÒn ®Ó hoµn thµnh khèi lîng x©y l¾p theo quy ®Þnh. Gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p lµ nh÷ng chØ tiªu kinh tÕ tæng hîp ph¶n ¸nh chÊt lîng ho¹t ®éng s¶n xuÊt, qu¶n lý cña doanh nghiÖp, kÕt qu¶ cña sö dông c¸c lo¹i vËt t, tµi s¶n trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt còng nh c¸c gi¶i ph¸p kinh tÕ kü thuËt mµ doanh nghiÖp thùc hiÖn nh»m ®¹t môc ®Ých s¶n xuÊt ra khèi lîng s¶n phÈm nhiÒu nhÊt víi chi phÝ thÊp nhÊt. 7 CH sè 11 - B1 - §H KTQD Chuyªn Photocopy - §¸nh m¸y - In LuËn v¨n, TiÓu luËn : 6.280.688 B¶n chÊt kinh tÕ cña gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p lµ gi¸ trÞ cña c¸c hao phÝ lao ®éng sèng, lao ®éng vËt ho¸ vµ chi phÝ cÇn thiÕt kh¸c kÕt tinh trong s¶n phÈm x©y l¾p. Gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p lµ chØ tiªu kinh tÕ tæng hîp ph¶n ¸nh liªn kÕt ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh sö dông c¸c lo¹i vËt t, t¹i s¶n còng nh c¸c gi¶i ph¸p kinh tÕ kü thuËt trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp. 2.2- Ph©n lo¹i gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p 2.2.1- Ph©n lo¹i theo thêi ®iÓm vµ c¬ së sè liÖu tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm  Gi¸ thµnh dù to¸n (Zdt): Lµ chi phÝ dù to¸n ®Ó hoµn thµnh khèi lîng x©y l¾p cña tõng c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh, bao gåm dù to¸n vÒ chi phÝ NVLTT, NCTT, MTC vµ chi phÝ SXC. Gi¸ thµnh dù to¸n ®îc lËp dùa trªn c¬ së c¸c ®Þnh møc kinh tÕ kü thuËt cña ngµnh vµ ®¬n gi¸ dù to¸n x©y l¾p do Nhµ níc quy ®Þnh. Gi¸ thµnh dù to¸n ®îc tÝnh theo c«ng thøc sau: Gi¸ thµnh dù to¸n = Gi¸ trÞ dù to¸n - Thu nhËp chÞu thuÕ tÝnh tríc Trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay, ®Ó thi c«ng x©y l¾p mét c«ng tr×nh th× c¸c ®¬n vÞ x©y dùng ®îc tham gia ®Êu thÇu. §¬n vÞ th¾ng thÇu lµ ®¬n vÞ x©y dùng gi¸ ®Êu thÇu c«ng t¸c x©y l¾p hîp lý, ®¶m b¶o chÊt lîng thi c«ng c«ng tr×nh. Do vËy, trong gi¸ thµnh dù to¸n cña tõng c«ng tr×nh cßn cã 2 lo¹i gi¸ thµnh lµ: - Gi¸ thµnh ®Êu thÇu c«ng t¸c x©y l¾p: Gi¸ thµnh ®Êu thÇu c«ng t¸c x©y l¾p ®îc h×nh thµnh tõ c¬ chÕ qu¶n lý b»ng c¸ch ®Êu thÇu trong x©y dùng. §©y chøc x©y l¾p c¨n cø vµo ®ã mµ tÝnh to¸n gi¸ thµnh dù thÇu c«ng t¸c x©y l¾p cña m×nh. NÕu nh thÊy gi¸ thµnh cña m×nh b»ng hoÆc thÊp h¬n gi¸ thµnh do chñ thÇu ®a ra th× sÏ tham gia ®Êu thÇu thi c«ng x©y l¾p c«ng tr×nh. - Gi¸ thµnh hîp ®ång c«ng t¸c x©y l¾p: Gi¸ thµnh hîp ®ång lµ mét lo¹i gi¸ thµnh dù to¸n c«ng t¸c x©y l¾p ghi trong hîp ®ång ®îc ký kÕt gi÷a chñ ®Çu t vµ tæ chøc x©y l¾p sau khi ®· tho¶ thuËn giao nhËn thÇu. §©y còng lµ gi¸ thµnh cña tæ chøc x©y l¾p th¾ng thÇu trong khi ®Êu thÇu vµ ®îc chñ ®Çu t tho¶ thuËn ký hîp ®ång giao thÇu (gi¸ thµnh dù thÇu c«ng t¸c x©y l¾p cña tæ chøc x©y l¾p tróng thÇu).  Gi¸ thµnh kÕ ho¹ch (Zkh): Lµ gi¸ thµnh x¸c ®Þnh xuÊt ph¸t tõ nh÷ng ®iÒu kiÖn cô thÓ ë mçi ®¬n vÞ x©y l¾p trªn c¬ së biÖn ph¸p thi c«ng, c¸c ®Þnh møc, ®¬n gi¸ ¸p dông trong ®¬n vÞ. Gi¸ thµnh kÕ ho¹ch c«ng t¸c x©y l¾p ®îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc (tÝnh cho tõng c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh): Gi¸ thµnh kÕ ho¹ch = Gi¸ thµnh dù to¸n - Møc h¹ gi¸ thµnh dù to¸n 8 CH sè 11 - B1 - §H KTQD Chuyªn Photocopy - §¸nh m¸y - In LuËn v¨n, TiÓu luËn : 6.280.688  Gi¸ thµnh thùc tÕ x©y l¾p (Ztt): Gi¸ thµnh thùc tÕ x©y l¾p ®îc tÝnh to¸n theo chi phÝ thùc tÕ cña tæ chøc x©y l¾p ®· bá ra ®Ó thùc hiÖn c¸c khèi lîng x©y l¾p mµ ®¬n vÞ nhËn thÇu, gi¸ thµnh thùc tÕ ®îc x¸c ®Þnh theo sè liÖu cña kÕ to¸n. VÒ nguyªn t¾c th× mèi quan hÖ gi÷a c¸c lo¹i gi¸ thµnh trªn ph¶i ®¶m b¶o nh sau: Zdt > Zkh > Ztt. §©y còng lµ nguyªn t¾c khi x©y dùng gi¸ thµnh vµ tæ chøc thùc hiÖn kÕ ho¹ch gi¸ thµnh cña tõng doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh. 2.2.2- Ph©n lo¹i theo ph¹m vi tÝnh to¸n chi phÝ trong gi¸ thµnh  Gi¸ thµnh s¶n xuÊt: Bao gåm chi phÝ NVLTT, NCTT vµ chi phÝ SXC  Gi¸ thµnh toµn bé: Lµ gi¸ thµnh s¶n xuÊt céng víi chi phÝ b¸n hµng (CPBH) vµ chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp (QLDN). 2.3- Mèi quan hÖ gi÷a chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm Gi¸ thµnh s¶n phÈm vµ chi phÝ s¶n xuÊt (CPSX) lµ hai kh¸i niÖm kh¸c nhau nhng cã mèi quan hÖ mËt thiÕt. Chi phÝ s¶n xuÊt lµ c¬ së ®Ó tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm, chi phÝ biÓu hiÖn sù hao mßn cßn gi¸ thµnh biÓu hiÖn kÕt qu¶. §©y lµ hai mÆt thèng nhÊt cña cïng qu¸ tr×nh v× chóng gièng nhau vÒ chÊt. Nhng gi÷a chi phÝ vµ gi¸ thµnh cã sù kh¸c biÖt vÒ lîng:  Chi phÝ s¶n xuÊt thÓ hiÖn chi phÝ mµ doanh nghiÖp bá ra ®Ó s¶n xuÊt vµ tiªu thô s¶n phÈm trong mét thêi kú kh«ng tÝnh ®Õn chi phÝ ®ã cã liªn quan ®Õn s¶n phÈm ®· hoµn thµnh hay cha.  Gi¸ thµnh lµ chi phÝ tÝnh cho mét, c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh hay khèi lîng x©y l¾p hoµn thµnh theo quy ®Þnh. GÝa thµnh s¶n phÈm x©y l¾p cã thÓ bao gåm c¶ chi phÝ s¶n xuÊt cña khèi lîng x©y l¾p dë dang ®Çu kú vµ kh«ng bao gåm chi phÝ s¶n xuÊt cña khèi lîng x©y l¾p dë dang cuèi kú chuyÓn sang kú sau: Gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p = CPSX dë dang ®Çu kú + CPSX ph¸t sinh trong kú - CPSX dë dang cuèi kú d - tæ chøc kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh x©y l¾p 1- Vai trß vµ yªu cÇu cña kÕ to¸n CPSX vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p 1.1- Vai trß cña kÕ to¸n tËp hîp CPSX vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p  Cung cÊp th«ng tin vÒ t×nh h×nh chi phÝ s¶n xuÊt, gi¸ thµnh s¶n phÈm gióp nhµ qu¶n lý kiÓm tra tÝnh hîp ph¸p, hîp lÖ vµ kiÓm so¸t viÖc sö dông chi phÝ nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ chi phÝ, ng¨n chÆn c¸c hiÖn tîng tiªu cùc trong qu¶n lý.  Gióp nhµ qu¶n lý n¾m ®îc chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh thùc cña tõng ho¹t ®éng ®Ó ®¸nh gi¸ c¸c ®Þnh møc chi phÝ, dù to¸n chi phÝ vµ kÕ ho¹ch gi¸ thµnh. 1.2- Yªu cÇu cña kÕ to¸n tËp hîp CPSX vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p 9 CH sè 11 - B1 - §H KTQD Chuyªn Photocopy - §¸nh m¸y - In LuËn v¨n, TiÓu luËn : 6.280.688  X¸c ®Þnh c¸c néi dung chi phÝ s¶n xuÊt, ph©n lo¹i thµnh c¸c yÕu tè, kho¶n môc phï hîp víi yªu cÇu qu¶n lý  X¸c ®Þnh ®óng ®èi tîng kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ, ®èi tîng tÝnh gi¸ thµnh  X¸c lËp quy tr×nh h¹ch to¸n chi phÝ phï hîp víi ®èi tîng tÝnh gi¸  Lùa chän ph¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ s¶n phÈm dë dang phï hîp 2- §èi tîng vµ ph¬ng ph¸p kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt 2.1- §èi tîng kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt §èi víi ngµnh x©y dùng c¬ b¶n ®èi tîng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt cã thÓ lµ: c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh, ®¬n ®Æt hµng, giai ®o¹n c«ng viÖc hoµn thµnh, bé phËn thi c«ng...tõ ®ã x¸c ®Þnh ph¬ng ph¸p h¹ch to¸n chi phÝ thÝch hîp. X¸c ®Þnh ®èi tîng tËp hîp CPSX phï hîp víi yªu cÇu qu¶n lý chi phÝ vµ yªu cÇu cung cÊp sè liÖu ®Ó tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p thêng c¨n cø vµo:  §Æc ®iÓm tæ chøc s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp  §Æc ®iÓm qui tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt chÕ t¹o s¶n phÈm x©y l¾p  Môc ®Ých, c«ng dông cña chi phÝ ®èi víi qu¸ tr×nh s¶n xuÊt  Yªu cÇu vµ tr×nh ®é qu¶n lý cña doanh nghiÖp. 2.2- Ph¬ng ph¸p kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt 2.2.1-Ph¬ng ph¸p kÕ to¸n tËp hîp vµ ph©n bæ chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp  Néi dung chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp: Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp (CPNVLTT) lµ nh÷ng chi phÝ vÒ nguyªn vËt liÖu chÝnh, vËt liÖu phô, nhiªn liÖu sö dông trùc tiÕp cho c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh. VËt liÖu sö dông cho c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh nµo th× tÝnh trùc tiÕp cho c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh ®ã; trêng hîp kh«ng tÝnh riªng ®îc th× ph¶i tiÕn hµnh ph©n bæ cho tõng c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh theo ®Þnh møc tiªu hao khèi lîng: Chi phÝ NVLTT ph©n bæ cho ®èi tîng i = Tæng chi phÝ NVLTT Tæng tiªu chuÈn ph©n bæ x Tiªu chuÈn ph©n bæ cña ®èi tîng i  Tµi kho¶n kÕ to¸n sö dông: TK 621 - “Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp” Bªn Nî: Gi¸ trÞ thùc tÕ cña nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp xuÊt dïng 10 CH sè 11 - B1 - §H KTQD Chuyªn Photocopy - §¸nh m¸y - In LuËn v¨n, TiÓu luËn : 6.280.688 Bªn Cã: - TrÞ gi¸ NVL dïng kh«ng hÕt, phÕ liÖu thu håi - KÕt chuyÓn vµ ph©n bæ chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp  Tr×nh tù h¹ch to¸n chi phÝ NVL trùc tiÕp:  < s¬ ®å 1 > 2.2.2- ph¬ng ph¸p kÕ to¸n tËp hîp vµ ph©n bæ chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp  Néi dung chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp: Ph¶n ¸nh toµn bé sè thï lao ph¶i tr¶ cho c«ng nh©n trùc tiÕp x©y l¾p c¸c c«ng tr×nh, c«ng nh©n phôc vô thi c«ng. Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp (NCTT) thêng ®îc tÝnh vµo tõng ®èi tîng chi phÝ liªn quan. Trêng hîp chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp cã liªn quan ®Õn nhiÒu ®èi tîng th× cã thÓ tËp hîp chung, chän tiªu chuÈn ph©n bæ thÝch hîp cho c¸c ®èi tîng chÞu chi phÝ cã liªn quan.  Tµi kho¶n kÕ to¸n sö dông: TK 622 - “Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp”: Bªn Nî: TËp hîp chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp thùc tÕ ph¸t sinh trong kú Bªn Cã: KÕt chuyÓn vµ ph©n bæ chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp  Tr×nh tù h¹ch to¸n chi phÝ NC trùc tiÕp:  < s¬ ®å 2 > 2.2.3- ph¬ng ph¸p kÕ to¸n tËp hîp vµ ph©n bæ chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng  Néi dung chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng: Chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng lµ toµn bé chi phÝ sö dông m¸y ®Ó hoµn thµnh khèi lîng x©y l¾p bao gåm: Chi phÝ vÒ sö dông vËt liÖu m¸y thi c«ng, chi phÝ nh©n c«ng ®iÒu khiÓn m¸y, chi phÝ khÊu hao m¸y thi c«ng, chi phÝ söa ch÷a lín vµ c¸c chi phÝ m¸y thi c«ng kh¸c.  Tµi kho¶n kÕ to¸n sö dông: TK 623 - “Chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng” Bªn Nî: TËp hîp chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng ph¸t sinh trong kú Bªn Cã: - C¸c kho¶n ghi gi¶m chi phÝ m¸y thi c«ng - KÕt chuyÓn hoÆc ph©n bæ chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng TK 623 cuèi kú kh«ng cã sè d. TK 623 ®îc chi tiÕt thµnh 6 tiÓu kho¶n: + 6231 “Chi phÝ nh©n c«ng” + 6234 “KhÊu hao m¸y thi c«ng” + 6232 “Chi phÝ vËt liÖu” + 6237 “Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi” + 6233 “Chi phÝ dông cô s¶n xuÊt” + 6238 “Chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c”  Tr×nh tù h¹ch to¸n chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng:  Trêng hîp doanh nghiÖp cã tæ chøc m¸y thi c«ng riªng vµ ph©n cÊp h¹ch to¸n cho ®éi m¸y më sæ kÕ to¸n riªng  < s¬ ®å 3 > 11 CH sè 11 - B1 - §H KTQD Chuyªn Photocopy - §¸nh m¸y - In LuËn v¨n, TiÓu luËn : 6.280.688  Trêng hîp doanh nghiÖp kh«ng tæ chøc ®éi m¸y thi c«ng riªng hoÆc cã ®éi m¸y thi c«ng riªng biÖt nhng kh«ng tæ chøc kÕ to¸n riªng  < S¬ ®å 4 >  Trêng hîp ®¬n vÞ ®i thuª m¸y  < S¬ ®å 5 > 2.2.4- ph¬ng ph¸p kÕ to¸n tËp hîp vµ ph©n bæ chi phÝ s¶n xuÊt chung  Néi dung chi phÝ s¶n xuÊt chung: Lµ c¸c chi phÝ s¶n xuÊt cña ®éi, c«ng trêng x©y dùng gåm: L¬ng cña nh©n viªn qu¶n lý ®éi, c¸c kho¶n trÝc theo tiÒn l¬ng theo tû lÖ quy ®Þnh cña nh©n viªn qu¶n lý ®éi vµ c«ng nh©n trùc tiÕp tham gia x©y l¾p, chi phÝ khÊu hao TSC§ dïng chung cho ho¹t ®éng cña ®éi, chi phÝ vËt liÖu, c«ng cô dông cô vµ c¸c chi phÝ kh¸c trong kú liªn quan ®Õn ho¹t ®éng cña ®éi.  Tµi kho¶n sö dông: KÕ to¸n sö dông TK 627 - “Chi phÝ s¶n xuÊt chung” Tµi kho¶n nµy ®îc më chi tiÕt theo tõng c«ng tr×nh, tõng ®éi thi c«ng, bé phËn x©y l¾p…TK 627 kh«ng cã sè d cuèi kú. TK 627 chi tiÕt thµnh 6 tiÓu kho¶n: + 6271 “Chi phÝ nh©n viªn ph©n xëng” + 6274 “Chi phÝ khÊu hao TSC§” + 6272 “Chi phÝ vËt liÖu” + 6277 “Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi” + 6273 “Chi phÝ dông cô s¶n xuÊt” + 6278 “Chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c” Bªn Nî: C¸c chi phÝ s¶n xuÊt chung ph¸t sinh trong kú Bªn Cã: KÕt chuyÓn hoÆc ph©n bæ c¸c chi phÝ s¶n xuÊt chung  Tr×nh tù h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt chung:  < s¬ ®å 6 > 2.2.5- Tæng hîp chi phÝ s¶n xuÊt  Néi dung: Tæng hîp chi phÝ s¶n xuÊt lµ c«ng t¸c quan träng phôc vô cho viÖc tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm. Qu¸ tr×nh tæng hîp chi phÝ s¶n xuÊt ph¶i ®îc tiÕn hµnh theo tõng ®èi tîng vµ ph¬ng ph¸p h¹ch to¸n chi phÝ nhÊt ®Þnh. C¨n cø vµo ®èi tîng h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt, kÕ to¸n më Sæ chi tiÕt chi phÝ s¶n xuÊt cho tõng ®èi tîng. Trong kú, chi phÝ s¶n xuÊt liªn quan ®Õn ®èi tîng nµo th× ph©n bæ trùc tiÕp cho ®èi tîng ®ã, cßn chi phÝ s¶n xuÊt liªn quan ®Õn nhiÒu ®èi tîng th× ph¶i tËp hîp vµ chän tiªu thøc thÝch hîp ®Ó ph©n bæ.  Tµi kho¶n kÕ to¸n sö dông: TK 154 - “Chi phÝ SXKD dë dang” Bªn Nî: TËp hîp chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp, chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp, chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng, chi phÝ s¶n xuÊt chung ph¸t sinh trong kú Bªn Cã: - Gi¸ thµnh x©y l¾p hoµn thµnh bµn giao, nhËp kho chê tiªu thô - Gi¸ trÞ phÕ liÖu thu håi, gi¸ trÞ s¶n phÈm háng kh«ng söa ch÷a ®îc, c¸c kho¶n ghi gi¶m chi phÝ s¶n xuÊt chung 12 CH sè 11 - B1 - §H KTQD Chuyªn Photocopy - §¸nh m¸y - In LuËn v¨n, TiÓu luËn : 6.280.688 Sè d bªn Nî: - Chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang cuèi kú. - Gi¸ thµnh x©y l¾p cña nhµ thÇu phô hoµn thµnh bµn giao cho nhµ thÇu chÝnh cha ®îc x¸c ®Þnh tiªu thô trong kú kÕ to¸n. TK 154 më cho tõng c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh x©y l¾p vµ theo tõng n¬i ph¸t sinh chi phÝ. Tµi kho¶n nµy ® îc chi tiÕt thµnh 4 tiÓu kho¶n: + TK 1541. X©y l¾p + TK 1543. DÞch vô + TK 1542. S¶n phÈm kh¸c + TK 1544. Chi phÝ b¶o hµnh x©y l¾p  Tr×nh tù h¹ch to¸n:  < s¬ ®å 7 > 2.3- §¸nh gi¸ s¶n phÈm dë dang cuèi kú S¶n phÈm lµm dë dang trong doanh nghiÖp x©y l¾p cã thÓ lµ c¸c c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh cha hoµn thµnh hay khèi lîng c«ng t¸c x©y l¾p dë dang trong kú cha ®îc bªn chñ ®Çu t nghiÖm thu, chÊp nhËn thanh to¸n. §¸nh gi¸ s¶n phÈm dë dang lµ viÖc tÝnh to¸n, x¸c ®Þnh chi phÝ s¶n xuÊt trong kú cho khèi lîng s¶n phÈm lµm dë cuèi kú theo nguyªn t¾c nhÊt ®Þnh. ViÖc x¸c ®Þnh chÝnh x¸c møc ®é hoµn thµnh cña khèi lîng s¶n phÈm x©y dùng rÊt khã do s¶n phÈm x©y dùng cã ®Æc ®iÓm lµ kÕt cÊu phøc t¹p. V× vËy khi ®¸nh gi¸ s¶n phÈm dë dang, kÕ to¸n cÇn kÕt hîp chÆt chÏ víi bé phËn kü thuËt, bé phËn tæ chøc lao ®éng ®Ó x¸c ®Þnh møc ®é hoµn thµnh cña khèi lîng x©y l¾p dë dang mét c¸ch chÝnh x¸c.Trªn c¬ së kÕt qu¶ kiÓm kª s¶n phÈm ®· ®îc tæng hîp ®îc kÕ to¸n tiÕn hµnh ®¸nh gi¸ s¶n phÈm dë dang.  NÕu quy ®Þnh thanh to¸n s¶n phÈm x©y l¾p sau khi hoµn thµnh toµn bé, s¶n phÈm dë dang sÏ lµ toµn bé khèi lîng x©y l¾p thùc hiÖn tõ khi khëi c«ng. Khi ®ã, gi¸ trÞ s¶n phÈm dë dang lµ tæng chi phÝ ph¸t sinh tõ lóc khëi c«ng c«ng tr×nh ®Õn cuèi kú h¹ch to¸n.  NÕu quy ®Þnh thanh to¸n s¶n phÈm x©y l¾p theo ®iÓm dõng kü thuËt hîp lý (lµ ®iÓm mµ t¹i ®ã cã thÓ x¸c ®Þnh gi¸ dù to¸n) th× s¶n phÈm dë dang lµ nh÷ng khèi lîng c«ng viÖc cha hoµn thµnh t¹i ®iÓm dõng kü thuËt. Gi¸ trÞ s¶n phÈm dë dang ®îc ®¸nh gi¸ theo chi phÝ thùc tÕ, trªn c¬ së ph©n bæ chi phÝ thùc tÕ cña h¹ng môc c«ng tr×nh ®ã cho c¸c giai ®o¹n c«ng viÖc hoµn thµnh vµ giai ®o¹n cßn dë dang theo gi¸ trÞ dù to¸n cña chóng. Gi¸ trÞ cña khèi lîng = Chi phÝ SX-KD DD ®Çu kú + Chi phÝ SX-KD ph¸t x sinh trong kú Gi¸ trÞ cña khèi lîng XL DD 13 CH sè 11 - B1 - §H KTQD Chuyªn Photocopy - §¸nh m¸y - In LuËn v¨n, TiÓu luËn : 6.280.688 XL DD cuèi kú Gi¸ trÞ KL XL hoµn thµnh theo dù to¸n + Gi¸ trÞ khèi lîng XL DD cuèi kú theo dù to¸n Cuèi kú Theo dù to¸n 3- §èi tîng vµ ph¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p 3.1- §èi tîng tÝnh gi¸ thµnh X¸c ®Þnh ®èi tîng tÝnh gi¸ thµnh lµ c«ng viÖc ®Çu tiªn cña c«ng t¸c tÝnh gi¸ thµnh, cã ý nghÜa hÕt søc quan träng trong viÖc tÝnh chÝnh x¸c gi¸ thµnh s¶n phÈm. XuÊt ph¸t tõ ®Æc ®iÓm cña ngµnh x©y l¾p lµ s¶n phÈm mang tÝnh ®¬n chiÕc, mçi s¶n phÈm cã yªu cÇu dù to¸n riªng vµ yªu cÇu qu¶n lý theo dù to¸n. Do ®ã, ®èi tîng tÝnh gi¸ thµnh lµ c¸c c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh ®· hoµn thµnh, c¸c khèi lîng x©y l¾p cã dù to¸n riªng ®· hoµn thµnh. NÕu tæ chøc thªm ph©n xëng s¶n xuÊt phô th× ®èi tîng tÝnh gi¸ thµnh lµ mét ®¬n vÞ s¶n phÈm. 3.2- Kú tÝnh gi¸ thµnh Kú tÝnh gi¸ thµnh lµ thêi kú bé phËn kÕ to¸n gi¸ thµnh tiÕn hµnh c«ng viÖc tÝnh gi¸ thµnh cho c¸c ®èi tîng tÝnh gi¸ thµnh. §Ó x¸c ®Þnh kú tÝnh gi¸ thµnh cho thÝch hîp, kÕ to¸n c¨n cø vµo ®Æc ®iÓm tæ chøc s¶n xuÊt vµ chu kú s¶n xuÊt thÝch hîp. C¨n cø vµo ®Æc ®iÓm cña ngµnh x©y dùng c¬ b¶n lµ nh÷ng s¶n phÈm mang tÝnh ®¬n chiÕc, cè ®Þnh t¹i n¬i s¶n xuÊt, thêi gian sö dông l©u dµi, mçi s¶n phÈm ®Òu cã thiÕt kÕ riªng… do ®ã, kú tÝnh gi¸ thµnh trong x©y dùng c¬ b¶n thêng lµ: + Khi hoµn thµnh kÕt thóc toµn bé c«ng tr×nh. + Khi kÕt thóc mäi c«ng viÖc trong ®¬n ®Æt hµng. + Khi mét bé phËn c«ng tr×nh hoµn thµnh ®îc nghiÖm thu bµn giao. + Khi tõng phÇn c«ng viÖc x©y l¾p ®¹t ®Õn ®iÓm dõng kü thuËt hîp lý theo thiÕt kÕ kü thuËt cã ghi trong hîp ®ång giao thÇu. 3.3- Ph¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh Ph¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh lµ ph¬ng ph¸p sö dông sè liÖu CPSX ®Ó tÝnh to¸n tæng gi¸ vµ gi¸ thµnh ®¬n vÞ thùc tÕ cña s¶n phÈm hoÆc lao vô hoµn thµnh theo yÕu tè hoÆc theo kho¶n môc gi¸ thµnh trong kú tÝnh gi¸ thµnh ®· ®îc x¸c ®Þnh. C¸c ph¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh ®îc sö dông tuú theo ®Æc ®iÓm tËp hîp chi phÝ, quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt vµ ®èi tîng tÝnh gi¸ thµnh ®· x©y dùng, hiÖn nay c¸c doanh nghiÖp x©y l¾p thêng ¸p dông c¸c ph¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh sau: 14 CH sè 11 - B1 - §H KTQD Chuyªn Photocopy - §¸nh m¸y - In LuËn v¨n, TiÓu luËn : 6.280.688 3.3.1- Ph¬ng ph¸p t×nh gi¸ thµnh gi¶n ®¬n (ph¬ng ph¸p trùc tiÕp) Ph¬ng ph¸p nµy ¸p dông cho nh÷ng doanh nghiÖp thuéc lo¹i h×nh gi¶n ®¬n, sè lîng mÆt hµng Ýt, khèi lîng lín, chu kú s¶n xuÊt ng¾n, kú tÝnh gi¸ thµnh phï hîp víi kú b¸o c¸o; trong trêng hîp c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh cha hoµn thµnh mµ cã khèi lîng x©y l¾p hoµn thµnh cµn ph¶i tÝnh gi¸ thµnh thùc tÕ: Chi phÝ s¶n xuÊt Gi¸ Gi¸ trÞ s¶n phÈm ph¸t sinh thµnh s¶n = + dë dang ®Çu kú phÈm trong kú 3.3.2- Ph¬ng ph¸p t×nh gi¸ thµnh tæng céng chi phÝ - Gi¸ trÞ s¶n phÈm dë dang cuèi kú Ph¬ng ph¸p nµy ¸p dông thÝch hîp víi c«ng viÖc x©y dùng c¸c c«ng tr×nh lín, phøc t¹p vµ qu¸ tr×nh x©y l¾p cã thÓ chia ra cho c¸c ®éi x©y l¾p kh¸c nhau; ®èi tîng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt lµ tõng ®éi s¶n xuÊt, cßn ®èi tîng tÝnh gi¸ thµnh lµ s¶n phÈm hoµn thµnh ë giai ®o¹n cuèi cïng. C«ng thøc tÝnh nh sau: Z = d®k + c1 + c2 + c3 + … + cn - dck Trong ®ã: -Z : Gi¸ thµnh thùc tÕ s¶n phÈm x©y l¾p - c1, c2, c3, … cn : CPSX ë tõng ®éi, c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh - d®k, dck : Lµ chi phÝ s¶n xuÊt dë dang ®Çu kú, cuèi kú 3.3.3- Ph¬ng ph¸p t×nh gi¸ thµnh theo ®¬n ®Æt hµng Ph¬ng ph¸p nµy ¸p dông cho c¸c doanh nghiÖp nhËn thÇu x©y l¾p theo ®¬n ®Æt hµng. §èi tîng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt lµ tõng ®¬n ®Æt hµng; kú tÝnh gi¸ thµnh kh«ng phï hîp víi kú b¸o c¸o. Khi ®¬n ®Æt hµng hoµn thµnh th× ®èi tîng tÝnh gi¸ thµnh lµ ®¬n ®Æt hµng hoµn thµnh. Theo ph¬ng ph¸p nµy, hµng th¸ng chi phÝ s¶n xuÊt thùc tÕ ph¸t sinh ®îc tËp hîp theo tõng ®¬n ®Æt hµng vµ khi nµo hoµn thµnh c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh th× chi phÝ s¶n xuÊt ®¬n ®Æt hµng tËp hîp ®îc chÝnh lµ gi¸ thµnh thùc tÕ cña ®¬n ®Æt hµng. Tuú vµo ®iÒu kiÖn cô thÓ mµ c¸c doanh nghiÖp x©y l¾p cã thÓ ¸p dông c¸c ph¬ng ph¸p trªn hoÆc kÕt hîp chóng víi nhau. 4- Sæ s¸ch kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p 4.1.Mét sè vÊn ®Ò vÒ tæ chøc sæ h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm trong doanh nghiÖp x©y l¾p 15 CH sè 11 - B1 - §H KTQD Chuyªn Photocopy - §¸nh m¸y - In LuËn v¨n, TiÓu luËn : 6.280.688 §Ó ph¶n ¸nh ®Çy ®ñ, kÞp thêi, chÝnh x¸c t×nh h×nh vµ kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, t×nh h×nh qu¶n lý tµi s¶n vµ sö dông vèn nh»m cung cÊp th«ng tin cÇn thiÕt cho viÖc lËp b¸o c¸o tµi chÝnh, c¸c doanh nghiÖp x©y l¾p b¾t buéc ph¶i më ®Çy ®ñ c¸c sæ, ghi chÐp, qu¶n lý, b¶o qu¶n vµ lu tr÷ sæ kÕ to¸n theo ®óng quy ®Þnh cña chÕ ®é kÕ to¸n. Doanh nghiÖp x©y l¾p ph¶i c¨n cø vµo quy m«, ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt kinh doanh tr×nh ®é qu¶n lý, tr×nh ®é nghiÖp vô kÕ to¸n, ®iÒu kiÖn trang bÞ kü thuËt ®Ó lùa chän h×nh thøc sæ kÕ to¸n phï hîp vµ nhÊt thiÕt ph¶i tu©n thñ mäi nguyªn t¾c c¬ b¶n cña sæ kÕ to¸n ®ã. C¸c doanh nghiÖp co thÓ ¸p dông 1 trong 4 h×nh thøc sæ kÕ to¸n sau: NhËt ký chung, NhËt ký sæ c¸i, Chøng tõ ghi sæ, NhËt ký Chøng tõ. 4.2. Tæ chøc h¹ch to¸n theo h×nh thøc nhËt ký chung §Æc trng c¬ b¶n cña h×nh thøc NhËt ký chung lµ tÊt c¶ c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh ®Òu ®îc ghi vµo sæ NhËt ký chung theo thø tù thêi gian vµ ®Þnh kho¶n kÕ to¸n cña nghiÖp vô ®ã, sau ®ã lÊy sè hiÖu trªn sæ NhËt ký chung ®Ó ghi vµo sæ c¸i theo tõng nghiÖp vô ph¸t sinh. H¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm ®îc thùc hiÖn trªn hÖ thèng c¸c b¶ng ph©n bæ, sæ chi tiÕt tµi kho¶n, hÖ thèng sæ tæng hîp nh NhËt ký chung vµ sæ C¸i c¸c TK 621, TK 622, TK 623, TK 627, TK 154 vµ thÎ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm. S¬ ®å tr×nh tù ghi sæ NhËt ký chung  < s¬ ®å 8 > 16 CH sè 11 - B1 - §H KTQD Chuyªn Photocopy - §¸nh m¸y - In LuËn v¨n, TiÓu luËn : 6.280.688 Ch¬ng II Thùc tr¹ng tæ chøc kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ TÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i C«ng ty Cæ phÇn X©y dùng sè 5 a- giíi thiÖu tæng quan vÒ C«ng ty Cæ phÇn X©y dùng sè 5 1- S¬ lîc qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty C«ng ty Cæ phÇn x©y dùng sè 5 thuéc Tæng c«ng ty XuÊt NhËp khÈu x©y dùng ViÖt nam (VINACONEX) - Bé X©y Dùng lµ mét doanh nghiÖp x©y dùng ®îc thµnh lËp theo quyÕt ®Þnh sè 1500/BXD n¨m 1973 cña bé trëng bé x©y dùng trªn c¬ së s¸t nhËp C«ng ty KiÕn tróc Ninh b×nh, C«ng ty KiÕn tróc Nam Hµ vµ XÝ nghiÖp s¶n xuÊt vËt liÖu sè 6. Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña C«ng ty lµ x©y dùng tÊt c¶ c¸c c«ng tr×nh c«ng nghiÖp, c«ng tr×nh giao th«ng, thuû lîi…. Lµ mét doanh nghiÖp cæ phÇn C«ng ty cã t c¸ch ph¸p nh©n theo ph¸p luËt ViÖt Nam, thùc hiÖn chÕ ®é h¹ch to¸n ®éc lËp díi sù chØ ®¹o trùc tiÕp cña VINACONEX, ®îc sö dông con dÊu riªng theo mÉu quy ®Þnh cña nhµ níc, ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh theo sè vèn huy ®éng ®îc. Trong 33 n¨m qua C«ng ty lu«n lu«n hoµn thµnh tèt nh÷ng nhiÖm vô nhµ níc giao vµ trëng thµnh ®øng v÷ng trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng. C«ng ty lu«n gi÷ mét nÒn tµi chÝnh lµnh m¹nh vµ v÷ng ch¾c mÆc dï bªn c¹nh ®ã gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n. C¸c c«ng tr×nh tiªu biÓu mµ C«ng ty ®· x©y dùng nh: Xi m¨ng BØm S¬n, Nhµ m¸y DÖt Nam §Þnh, L¨ng Chñ tÞch Hå ChÝ Minh, Thuû ®iÖn Hoµ B×nh… Nhê nh÷ng thµnh qña ®¹t ®îc mµ C«ng ty ®· nhËn ®îc rÊt nhiÒu c¸c phÇn thëng cao quý: Hu©n ch¬ng §éc lËp h¹ng III, Hu©n ch¬ng kh¸ng chiÕn h¹ng III. Bé X©y Dùng tÆng cê ®¬n vÞ thi ®ua xu¸t s¾c thêi kú 1990 -2000, B»ng khen cña Thñ tíng ChÝnh phñ tÆng ®¬n vÞ xuÊt s¾c liªn tôc trong 5 n¨m (1996 - 2000). §Õn n¨m 1995 do chñ tr¬ng cña Nhµ níc, Bé X©y Dùng ®· s¾p xÕp l¹i tæ chøc, thu hÑp ®Çu mèi qu¶n lý cña Bé thµnh lËp c¸c tæng c«ng ty lín vµ tham gia ®Êu thÇu quèc tÕ, v× vËy C«ng ty ®îc thµnh lËp l¹i vµ trùc thuéc VINACONEX cho®Õn n¨m 2000 ®øng tríc sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ thÞ trêng, ®îc sù cho phÐp cña Bé X©y Dùng vµ VINACONEX, C«ng ty ®· tiÕn hµnh cæ phÇn ho¸ vµ chÝnh thøc mang tªn C«ng ty Cæ phÇn X©y dùng sè 5 (VINACONEX 5). HiÖn nay C«ng ty ®· thùc sù trëng thµnh vµ v÷ng m¹nh lµ mét trong nh÷ng c«ng ty lín trong Tæng c«ng ty, cã mét ®éi ngò c¸n bé cã tr×nh ®é nghiÖp vô cao, n¨ng lùc qu¶n lý tèt, dÇy d¹n kinh nghiÖm vµ sè lîng c«ng nh©n lµnh ghÒ chiÕm tû träng lín, bªn c¹nh ®ã cßn cã mét khèi lîng vèn kinh doanh ®¶m b¶o tèt cho ho¹t 17 CH sè 11 - B1 - §H KTQD Chuyªn Photocopy - §¸nh m¸y - In LuËn v¨n, TiÓu luËn : 6.280.688 ®éng cña C«ng ty. Tinh h×nh tµi chÝnh hiÖn nay cña C«ng ty víi sè vèn ®iÒu lÖ lªn tíi 7,2 tû ®ång (ph¸t hµnh 72000 cæ phÇn, mÖnh gi¸ 100.000 ®/ cæ phÇn). C¸c chØ tiªu kinh tÕ C«ng ty ®· ®¹t ®îc 2003 - 2005 (§¬n vÞ tÝnh:VN§) ChØ tiªu Tæng doanh thu Thu nhËp b×nh qu©n N¨m thùc hiÖn N¨m 2003 N¨m 2004 144.731.344.780 162.222.099.789 N¨m 2005 199.399.400.124 856.502 950.134 1.126.985 Nép ng©n s¸ch 1.349.487.958 1.625.182.946 1.934.705.820 Lîi nhuËn tríc thuÕ 3.500.223.253 3.825.455.451 4.056.124.362 23.100.308.322 38.343.562.213 42.256.898.542 Gi¸ trÞ tµi s¶n cè ®Þnh 2- c¬ cÊu tæ chøc ho¹t ®éng cña C«ng ty - Héi ®ång qu¶n trÞ (H§QT): lµ c¬ quan qu¶n lý cña C«ng ty, lµ ®¹i diÖn chñ së h÷u cã toµn quyÒn nh©n danh C«ng ty ®Ó quyÕt ®Þnh mäi vÊn ®Ò liªn quan ®Õn quyÒn lîi cña C«ng ty. H§QT bÇu ra chñ tÞch H§QT trong sè c¸c thµnh viªn H§QT. - Ban kiÓm so¸t H§QT: Ban kiÓm so¸t cã 5 thµnh viªn, trong ®ã cã mét thµnh viªn Héi ®ång qu¶n trÞ lµ Chñ tÞch, 4 thµnh viªn kh¸c do H§QT quyÕt ®Þnh bæ nhiÖm, miÔn nhiÖm, khen thëng kû luËt; trong ®ã mét thµnh viªn lµ chuyªn viªn kÕ to¸n hai thµnh viªn do ®¹i héi ®¹i biÓu c«ng nh©n viªn chøc C«ng ty giíi thiÖu vµ mét thµnh viªn do Tæng c«ng ty giíi thiÖu. - Gi¸m ®èc ®iÒu hµnh: lµ ngêi ®iÒu hµnh ho¹t ®éng hµng ngµy cña C«ng ty vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tríc H§QT vÒ thùc hiÖn quyÒn vµ nghÜa vô ®îc giao. - C¸c phã gi¸m ®èc: Cã tr¸ch nhiÖm gióp gi¸m ®èc vÒ mÆt kü thuËt, qu¶n lý vµ thay mÆt Gi¸m ®èc xö lý c¸c c«ng viÖc trong thÈm quyÒn tr¸ch nhiÖm khi ®îc uû quyÒn hoÆc gi¸m ®èc v¾ng mÆt, tù chÞu tr¸ch nhiÖm tríc gi¸m ®èc vµ tríc ph¸p luËt trong quyÒn h¹n cña m×nh. - Phßng tµi chÝnh - KÕ to¸n: §¬n vÞ chøc n¨ng tËp hîp c¸c d÷ liÖu ho¹t ®éng kinh tÕ tµi chÝnh b¸o c¸o tæng hîp t×nh h×nh tµi chÝnh cña C«ng ty cho Gi¸m ®èc vµ c¸c c¬ quan chøc n¨ng, chñ tr× kiÓm kª vµ theo dâi tµi s¶n theo quy ®Þnh, tham mu cho Gi¸m ®èc vÒ c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ. Gi¶i quyÕt c¸c nhu cÇu vÒ vèn phôc vô cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt trªn c¬ së thùc hiÖn nghiªm tóc chÕ ®é tµi chÝnh cña Nhµ níc. 18 CH sè 11 - B1 - §H KTQD Chuyªn Photocopy - §¸nh m¸y - In LuËn v¨n, TiÓu luËn : 6.280.688 - Phßng kÕ ho¹ch kü thuËt: nhiÖm vô chøc n¨ng cña phßng lµ gióp Gi¸m ®èc trong c«ng t¸c x©y dùng kÕ ho¹ch s¶n xuÊt, kÕ ho¹ch chi tiªu, mua s¾m, söa ch÷a, x©y dùng gi¸ thµnh s¶n phÈm vµ ®¬n gi¸ tiÒn l¬ng, x©y dùng c¸c ®Þnh møc vÒ lao ®éng vµ c¸c lo¹i ®Þnh møc kh¸c phï hîp víi c¸c ®iÒu kiÖn cña C«ng ty. - Phßng vËt t thiÕt bÞ: Cã chøc n¨ng gióp Gi¸m ®èc C«ng ty qu¶n lý vµ sö dông xe, m¸y, thiÕt bÞ trong toµn C«ng ty ®¶m b¶o cã hiÖu qu¶ cao nhÊt. - Phßng Tæ chøc Hµnh chÝnh: Cã tr¸ch nhiÖm tham mu cho Gi¸m ®èc vµ triÓn khai thùc hiÖn c¸c quyÕt ®Þnh cña Gi¸m ®èc vÒ lÜnh vùc tæ chøc c¸n bé, ®µo t¹o qu¶n lý nh©n sù. N¬i tiÕp nhËn c¸c chñ tr¬ng, chÝnh s¸ch, nghÞ quyÕt cña C«ng ty vµ c¸c c¬ quan cÊp trªn, c«ng t¸c v¨n th vµ qu¶n trÞ v¨n phßng. S¬ ®å c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y  < s¬ ®å 9 > 3- §Æc ®iÓm tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh vµ quy tr×nh x©y l¾p 3.1- §Æc ®iÓm s¶n xuÊt kinh doanh C«ng ty cæ phÇn X©y dùng sè 5 lµ mét doanh nghiÖp t¹o ra tµi s¶n cè ®Þnh víi nh÷ng s¶n phÈm lµ c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh… cã quy m« vµ kÕt cÊu lín, thêi gian thi c«ng dµi, s¶n phÈm mang tÝnh ®¬n chiÕc. S¶n phÈm tiªu thô theo gi¸ dù to¸n hoÆc theo gi¸ tho¶ thuËn víi chñ ®Çu t tõ tríc nªn tÝnh hµng ho¸ cña s¶n phÈm kh«ng thÓ hiÖn râ. C«ng ty víi 21 ®éi s¶n xuÊt, ®øng ®Çu lµ c¸c ®éi lµ ®éi trëng, trong ®ã cã:  Mét ®éi méc & trang trÝ néi thÊt, cã nhiÖm vô chuyªn cung cÊp c¸c s¶n phÈm vÒ gç cho c¸c c«ng tr×nh x©y dùng trong toµn c«ng ty vµ hoµn thiÖn kh©u cuèi cïng cña mét c«ng tr×nh (s¬n têng, kÎ vÏ, l¸t g¹ch trang trÝ…).  Mét ®éi ®iÖn níc chuyªn lµm nhiÖm vô thiÕt kÕ vµ hoµn thiÖn hÖ thèng ®iÖn níc cho c¸c c«ng tr×nh mµ c¸c ®éi x©y dùng trong C«ng ty ®· tróng thÇu.  Cßn l¹i 19 ®éi chuyªn x©y dùng tÊt c¶ c¸c c«ng tr×nh x©y dùng, ®©y lµ bé phËn ho¹t ®éng s¶n xuÊt chÝnh cña C«ng ty. C¸c ®éi trëng trùc tiÕp phô tr¸ch thi c«ng, chÞu toµn bé tr¸ch nhiÖm trong ho¹t ®éng cña m×nh, tù lªn ph¬ng ¸n ho¹t ®éng, tù chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ tµi chÝnh, luËt ph¸p. C«ng ty trùc tiÕp thu 9 % phÝ qu¶n lý ®èi víi mçi c«ng tr×nh, phÇn cßn l¹i (91 %) dù to¸n lµ do c¸c ®éi tù qu¶n lý vµ sö dông mét c¸ch hîp lý. 3.2- Quy tr×nh x©y l¾p Kh¸i qu¸t c¸c bíc cña qu¸ tr×nh x©y l¾p mét c«ng tr×nh: §Ó cã mét c«ng tr×nh hoµn thµnh víi chÊt lîng ®¶m b¶o cho c¸c hîp ®ång ®· ký kÕt, C«ng ty lu«n ¸p dông vµ c¶i tiÕn c«ng nghÖ vµ ph¬ng ph¸p míi nhÊt ®Ó ®a vµo c¸c c«ng tr×nh vµ h¹ng môc c«ng tr×nh; nhê vËy c¸c s¶n phÈm hoµn thµnh cña C«ng ty lu«n ®îc c¸c chñ ®Çu t, kh¸ch hµng ®¸nh gi¸ cao. < S¬ ®å 11 > 19 CH sè 11 - B1 - §H KTQD Chuyªn Photocopy - §¸nh m¸y - In LuËn v¨n, TiÓu luËn : 6.280.688 4- C¸c chØ tiªu kinh tÕ ®· ®¹t vµ chiÕn lîc kinh doanh cña C«ng ty 4.1- T×nh h×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh trong c¸c n¨m gÇn ®©y Qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty tõ khi thµnh lËp cho ®Õn nay kh«ng nh÷ng ®¶m b¶o kh¶ n¨ng tån t¹i cña C«ng ty trªn thÞ trêng mµ cßn liªn tôc ph¸t triÓn; n¨ng lùc s¶n xuÊt kinh doanh ®îc n©ng cao râ rÖt c¶ vÒ c¬ chÕ ®iÒu hµnh ®Õn lùc lîng s¶n xuÊt, hiÖu qu¶ vµ søc c¹nh tranh liªn tôc t¨ng lªn. 4.2- ChiÕn lîc ph¸t triÓn cña C«ng ty trong thêi gian tíi  Cñng cè x©y dùng c¬ së vËt chÊt, ®¶m b¶o toµn C«ng ty cã nÒn s¶n xuÊt kinh doanh hiÖn ®¹i.  Giao kÕ ho¹ch 2006 - 2007 cho c¸c tæ ®éi, ph¸t ®éng thi ®ua phÊn ®Êu hoµn thµnh kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh ngay tõ nh÷ng th¸ng ®Çu, quý ®Çu.  X©y dùng vµ ph¸t huy nÒn tµi chÝnh trong s¹ch v÷ng m¹nh, cung cÊp ®Çy ®ñ c¬ së vËt chÊt cho c¸c hîp ®ång ®·, ®ang vµ sÏ ký kÕt trong thêi gian tíi.  TiÕp tôc chó träng vµ ph¸t triÓn c«ng t¸c ®µo t¹o, ®Æc biÖt lµ ®éi ngò c¸n bé qu¶n lý phßng ban c¬ quan C«ng ty, c¸n bé qu¶n lý c¸c tæ ®éi.  X©y dùng ®éi ngò c«ng nh©n kü thuËt lµnh nghÒ vµ cã tay nghÒ cao, s½n sµng cho c¸c c«ng tr×nh khi C«ng ty ®iÒu ®éng.  øng dông khoa häc kü thuËt, c«ng nghÖ th«ng tin vµo c«ng t¸c ®iÒu hµnh vµ qu¶n lý C«ng ty.  C¬ giíi ho¸ cã träng ®iÓm c¸c c«ng viÖc ®ßi hái ®é chÝnh x¸c cao vµ khèi lîng lín b¶o ®¶m an toµn lao ®éng cho c¸n bé c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt. 5- §Æc ®iÓm c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i C«ng ty 5.1- Tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n Bé m¸y kÕ to¸n C«ng ty cã nhiÖm vô ph¶n ¸nh toµn bé c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh vµ tæng hîp b¸o c¸o. Víi viÖc ¸p dông h×nh thøc kÕ to¸n tËp trung ®¶m b¶o sù l·nh ®¹o thèng nhÊt, ®èi víi c«ng t¸c kÕ to¸n, tæng hîp sè liÖu mét c¸ch nhanh chãng, thuËn tiÖn cho viÖc ¸p dông ph¬ng tiÖn kü thuËt tÝnh to¸n hiÖn ®¹i. Tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n ë C«ng ty < s¬ ®å 12 > gåm c¸c c¸n bé nh©n viªn biªn chÕ víi tr×nh ®é 100% lµ ®¹i häc vµ cao ®¼ng ®¶m nhËn c¸c c«ng viÖc sau:  KÕ to¸n trëng: Lµ ngêi chÞu tr¸ch nhiÖm chung, trùc tiÕp chØ ®¹o c¸c ho¹t ®éng cña phßng còng nh thùc hiÖn chøc n¨ng kiÓm so¸t cña C«ng ty. ChÞu tr¸ch nhiÖm tríc Gi¸m ®èc vµ ph¸p luËt vÒ toµn bé c«ng t¸c kÕ to¸n cña C«ng ty.  KÕ to¸n tæng hîp: C¨n cø vµo c¸c chøng tõ liªn quan ®Õn c¸c kho¶n chi phÝ do c¸c phÇn hµnh kÕ to¸n kh¸c chuyÓn ®Õn, kÕ to¸n tæng hîp vµo sæ nhËt ký 20
- Xem thêm -