Tài liệu Tìm hiểu dữ liệu từ mạng wsn, ứng dụng trên máy tình và website

  • Số trang: 27 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 46 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHÒNG Đồ Án Tốt Nghiệp Ngành Công Nghệ Thông Tin TÌM HIỂU KHUNG DỮ LIỆU TỪ MẠNG WSN,ỨNG DỤNG TRÊN MÁY TÍNH VÀ WEBSITE ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC CHÍNH QUY Ngành: Công nghệ thông tin Sinh viên thực hiện: Nguyễn Đình Thái Giáo viên hướng dẫn: PGS.TS Vương Đạo Vy Mã số sinh viên: 10301 Nội dung chính Chương 1: Giới thiệu tổng quan về WSN và vi điều khiển CC1010. Chương 2: Tìm hiểu khung dữ liệu, kiến trúc mạng sử dụng CC1010 và phần mềm nhúng trên nút WSN. Chương 3: Thu nhận, lưu trữ kết quả thành tập tin trên PC từ nút WSN và thực hiện quảng bá tự động tập tin kết quả. Chương 4: Tự động cập nhật nội dung tập tin kết quả hiển thị trên Website. Nội dung chính (tiếp) Kết luận Tài liệu tham khảo Chương 1: Giới thiệu tổng quan về WSN và vi điều khiển CC1010. 1.1. Tổng quan WSN. Là 1 bản mạch gồm có:  CPU ( vi điều khiển : ví dụ CC1010 ).  Bộ thu phát sóng radio (RF).  Cảm biến Chương 1: Giới thiệu tổng quan về WSN và vi điều khiển CC1010 (tiếp theo) 1.2. Khó khăn trong chọn đường và thiết kế trong WSN. • • • • • • • • • • • Phân bố nút Tiêu thụ năng lượng Phương pháp báo cáo số liệu Tính không đồng nhất của nút/tuyến Khả năng chống lỗi Khả năng định cỡ Tính động của mạng Môi trường truyền dẫn Khả năng giám sát Kết hợp số liệu Chất lượng dịch vụ Chương 1: Giới thiệu tổng quan về WSN và vi điều khiển CC1010 (tiếp theo) 1.3 Sơ đồ Chương 2: Tìm hiểu khung dữ liệu, kiến trúc mạng sử dụng CC1010 và phần mềm nhúng trên nút WSN. 2.1. Khung dữ liệu  Gói định dạng dữ liệu trong cơ chế truyền Broadcast DATALEN FLAGS 1 byte 1 byte DESTINATION 1 byte PDATABUFFER 1 byte STATUS 1 byte 2.1. Khung dữ liệu (tiếp)  Truyền dữ liệu từ Master tới EndPoint LEN 1 byte NEXTHOP 1 byte DESTINATION 1 byte CMD 1 byte CRC 2 byte 2.1. Khung dữ liệu (Tiếp)  Định dạng dữ liệu truyền về Master Định dạng dữ liệu của Endpoint truyền về trung tâm như sau LEN 1 byte PARENTADDRESS 1 byte DESTINATION 1 byte CMD 1 byte DATA 1 byte CRC 2 byte 2.2. Kiến trúc mạng sử dụng CC1010. 2.2.1. Mô hình mạng cảm nhận. a. Topology. - lựa chọn kiến trúc mạng dựa trên chức năng của mạng. - Sử dụng Topo hình cây là thích hợp nhất (khi truyền gần). - Kết hợp Topo cây và tuyến khi truyền xa. b. Mô hình triển khai của mạng 2.2.2. Kiến trúc các thành phần 2.2. Xây dựng Phần mềm nhúng trên nút WSN.  Các bước thuật toán cho phần mềm nhúng trên nút WSN. Bước 1: Khởi tạo các tham số + Khởi tạo RF, ADC, TIMER + Khởi tạo cảm biến Bước 2: Đọc thông tin dữ liệu từ kênh gắn cảm biến (AD1) Bước 3: Truyền dữ liệu không dây Bước 4: Nhận dữ liệu không dây Bước 5: Truyền thông tin về máy tính 2.2. Xây dựng phần mềm nhúng trên nút WSN.  Sơ đồ thuật toán. Khởi tạo các tham số: -Khởi tạo: RF, ADC, TIMER. -Khởi tạo cảm biến nhiệt. Đọc kênh ADC (AD1) gắn cảm biến Truyền dữ liệu không dây Nhận dữ liệu không dây Truyền dữ liệu về máy tính Chương 3: Thu nhận, lưu trữ kết quả thành tập tin trên PC từ nút WSN và thực hiện quảng bá tự động tập tin kết quả. 3.1. Thu nhận, lưu trữ kết quả thành tập tin trên PC từ nút WSN.  Các bước thuận toán. Bước 1: Khởi tạo các tham số + Khởi tạo thiết lập các tham số kết nối tới cổng COM + Khởi tạo bộ định thời Timer. + Chỉ thị tên File cần lưu trữ. Bước 2: Thực hiện kết nối tới cổng COM Bước 3: Đọc dữ liệu từ bộ đệm cổng COM và hiển thị. Bước 4: Thực hiện lưu trữ dữ liệu xuống tập tin chỉ định 3.1. Thu nhận, lưu trữ kết quả thành tập tin trên PC từ nút WSN (Tiếp)  Sơ đồ thuật toán. Khởi tạo các tham số: -Kết nối tới cổng COM -Bộ định thời Timer -Tên File cần lưu trữ Kết nối cổng COM Đọc dữ liệu từ bộ đệm cổng COM và hiển thị Lưu trữ dữ liệu xuống tệp 3.1. Thu nhận, lưu trữ kết quả thành tập tin trên PC từ nút WSN (Tiếp)  Giao diện 3.2. Tự động quảng bá tập tin kết quả lên HOST a. Thuật toán. Bước 1: Khởi tạo các tham số + Thiết lập các tham số kết nối tới HOST. + Khởi tạo bộ định thời Timer. + Chỉ định đường dẫn cho File cần Upload Bước 2: Thực hiện kết nối tới HOST Bước 3: Chờ khoảng thời gian. Bước 4: Upload file dữ liệu lên HOST. b. Sơ đồ Khởi tạo các tham số: -Tham số kết nối tới HOST -Bộ định thời Timer -Đường dẫn File cần Upload Kết nối tới HOST Chờ khoảng thời gian Upload File dữ liệu
- Xem thêm -