Tài liệu Tiến trình dmaic

  • Số trang: 37 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 116 |
  • Lượt tải: 0
tranbon

Đã đăng 976 tài liệu

Mô tả:

DMAIC MÔN HỌC: QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG GVHD: TS. NGUYỄN THÚY QUỲNH LOAN Danh sách nhóm NHÓM 3 - LỚP 2/CH 2012: MSHV: 1. NGUYỄN XUÂN NGUYÊN 12170930 2. ĐẶNG KIM OANH 12170933 3. NGUYỄN THỊ HOÀNG OANH 12170934 4. LÊ NHẬT QUANG 12170940 5. PHẠM HÙNG TẤN 12170950 6. LÊ QUANG TRÍ 12170978 7. CHẾ ĐOÀN QUỐC VĂN 12170991 8. PHẠM MỸ HẠNH 12170880 9. NGUYỄN THÙY TRANG 11170861 10. HUỲNH QUỐC KHANH 12170901 Nội dung 1. Giới thiệu & tổng hợp 5 bài báo 2. Ba định hướng nghiên cứu về tiến trình DMAIC 3. Triển khai định hướng 3 vào công ty Holcim VN Giới thiệu 5 bài báo Giới thiệu 5 bài báo Giới thiệu 5 bài báo Giới thiệu 5 bài báo Giới thiệu 5 bài báo Giới thiệu 5 bài báo Bảng tổng hợp 5 bài báo Vấn đề nghiên cứu Tổng hợp 5 bài báo có thể đưa ra 1 số vấn đề nghiên cứu sau: Ứng dụng DMAIC để cải thiện hiệu suất của quá trình Tối thiểu những sai sót và chỉnh sửa lại các sản phẩm lỗi bằng ứng dụng DMAIC Thực hiện tiến trình DMAIC nhằm cải thiện hiệu quả quá trình Ứng dụng DMAIC vào việc sử dụng năng lượng, nguyên vật liệu Phương pháp tiếp cận six-sigma/DMAIC để xác định chiến lược, quy trình BB BB BB BB BB 1 2 3 4 5 X X X X X X X Bảng tổng hợp 5 bài báo Vấn đề nghiên cứu BB BB BB BB BB 1 2 3 4 5 Các công cụ nghiên cứu thường được sử dụng khi áp dụng DMAIC Lưu đồ quá trình công việc X X X X Biểu đồ xương cá X X X X Biểu đồ kiểm soát X X X X Biểu đồ Pareto Bảng kiểm tra X X X Phân tích nguyên nhân- hệ quả X X X Tổng hợp 5 bài báo có thể đưa ra các ý nghĩa thực tiễn: Cải thiện hiệu suất của quá trình Giảm lỗi, sai sót, nâng cao chất lượng X X X Giảm tiêu hao nguyên vật liệu, năng lượng để tiết kiệm chi phí Thực hiện cải tiến quy trình X X X TỔNG QUAN VỀ TiẾN TRÌNH DMAIC Ba định hướng nghiên cứu về tiến trình DMAIC 1. “Cải tiến quy trình sản xuất nâng cao chất lượng sản phẩm” 2. “ Cải tiến quy trình đào tạo cho nhân viên tại công ty kinh doanh dịch vụ nhà hàng.” 3. “Giảm thời gian chờ đợi của khách hàng trong quá trình mua và sử dụng dịch vụ của công ty.” Định hướng 1 “ Cải tiến quy trình sản xuất nâng cao chất lượng sản phẩm”  Lý do  Mục tiêu  Phạm vi  Phương pháp Định hướng 2 “ Cải tiến quy trình đào tạo cho nhân viên tại công ty kinh doanh dịch vụ nhà hàng.” • • • • Lý do Mục tiêu Phạm vi Phương pháp Định hướng 3 “ Giảm thời gian chờ đợi của khách hàng trong quá trình mua và sử dụng dịch vụ của công ty.”  Lý do  Mục tiêu  Phạm vi  Phương pháp Triển khai định hướng 3 vào công ty  Giới thiệu về công ty  Lý do  Mục tiêu  Phạm vi  Phương pháp  Ý nghĩa thực tiễn  Triển khai tiến trình DMAIC Giới thiệu về công ty Quy trình sản xuất và chuỗi cung ứng dịch vụ xử lý chất thải của bộ phận Geocycle  Lý do  Mục tiêu  Phạm vi  Phương pháp
- Xem thêm -