Tài liệu Thực trạng tình hình tài chính tại công ty tnhh sx tm dv vũ quỳnh

  • Số trang: 61 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 92 |
  • Lượt tải: 0
sakura

Đã đăng 11429 tài liệu

Mô tả:

GVHD: Ths. Ngoâ Ngoïc Cöông SVTH: Vuõ Xuaân Thaân -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- LỜI MỞ ĐẦU Quaûn lyù taøi chính luoân laø vaán ñeà nhöùc nhoái cuûa moïi doanh nghieäp duø lôùn hay nhoû, bôûi taøi chính laø moät phaàn raát quan troïng trong vieäc giuùp doanh nghieäp coù ñöôïc vò theá caïnh tranh thuaän lôïi treân thöông tröôøng trong nöôùc cuõng nhö quoác teá. Moät khi doanh nghieäp quaûn lyù taøi chính toát vaø hieäu quaû, seõ khoâng maáy khoù khaên ñeå hoï taïo döïng vò theá rieâng cho mình trong hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh cuûa toaøn ngaønh vaø goùp phaàn vaøo söï phaùt trieån chung cuûa ñaát nöôùc. Vaø khi doanh nghieäp böôùc vaøo moät thò tröôøng caïnh tranh, cuøng ñaát nöôùc hoäi nhaäp vôùi theá giôùi thì vieäc xem xeùt, ñaùnh giaù hieäu quaû hoaït ñoäng cuûa hoï laø vaán ñeà quan troïng haøng ñaàu trong quaûn trò doanh nghieäp hieän nay. Maët khaùc, do söï phaùt trieån cuûa thò tröôøng chöùng khoaùn vaø söï caïnh tranh giöõa caùc doanh nghieäp ngaøy caøng taêng, vieäc hieåu vaø vaän duïng nhöõng kieán thöùc veà baùo caùo taøi chính vaø phaân tích tình hình taøi chính doanh nghieäp seõ giuùp caùc nhaø quaûn lyù cuõng nhö caùc nhaø ñaàu tö coù theå ñöa ra nhöõng quyeát ñònh hôïp lyù vaø chính xaùc. Laø moät sinh vieân quaûn trò kinh doanh, em luoân mong muoán tìm toøi, hoïc hoûi khoâng chæ nhöõng kieán thöùc veà quaûn trò kinh doanh noùi chung maø coøn veà taøi chính noùi rieâng. Xuaát phaùt töø tinh thaàn ñoù vaø tình hình thöïc tieãn noùi treân, cuõng nhö do kieán thöùc veà taøi chính, keá toaùn quaûn trò, phaân tích hoaït ñoäng kinh doanh ñöôïc giaûng daïy taïi tröôøng ñaïi hoïc laø khoâng ñuû neân em ñaõ ñi saâu vaøo thöïc tieãn vaø quyeát ñònh choïn ñeà taøi “Thöïc traïng tình hình taøi chính taïi coâng ty TNHH SX TM DV VUÕ QUYØNH” cho khoùa luaän toát nghieäp cuûa mình. Mục tieâu nghiên cứu laø caùc dieãn bieán taøi chính cuûa doanh nghieäp theå hieän qua baùo caùo taøi chính cuûa doanh nghieäp, trong ñoù goàm coù Baûng caân ñoái keá toaùn, Baùo caùo -------------------------------------------------------------------------------------------------------------Phaân tích tình hình taøi chính Trang 1/61 GVHD: Ths. Ngoâ Ngoïc Cöông SVTH: Vuõ Xuaân Thaân -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- hoaït ñoäng keát quaû kinh doanh, Baùo caùo löu chuyeån tieàn teä, Thuyeát minh baùo caùo taøi chính. Trong ñoù, Baûng caân ñoái keá toaùn vaø baùo caùo keát quaû kinh doanh seõ cho haàu heát caùc chæ soá caàn ñeå phaân tích. Phương pháp nghiên cứu được sử dụng trong khoaù luaän là phương pháp so saùnh, phöông phaùp thay theá lieân hoaøn, phöông phaùp thoáng keâ,phaân tích xöû lyù soá lieäu. Kết cấu của ñeà taøi ngoaøi phaàn môû ñaàu vaø nhaän xeùt –keát luaän, khoaù luaän toát nghieäp cuûa em goàm caùc phaàn: + Chöông I: Cô sôû lyù luaän veà thöïc traïng tình hình taøi chính + Chöông II : Giôùi thieäu toång quan veà Coâng ty TNHH SX TM DV Vuõ Quyønh. + Chöông III : Thöïc traïng tình hình taøi chính cuûa coâng ty TNHH SX TM DV Vuõ Quyønh. qua hai naêm 2008 vaø 2009 Quaù trình thöïc hieän ñeà taøi ñaõ nhaän ñöôïc söï hoã trôï raát nhieät tình töø phía doanh nghòeäp trong vieäc cung caáp thoâng tin phuïc vuï cho ñeà taøi vaø taïo ñieàu kieän tìm hieåu quy trình hoaït ñoäng, cô caáu toå chöùc vaø heä thoáng keá toaùn taïi Coâng ty. Ñoàng thôøi, Giaûng vieân höôùng daãn ñaõ tích cöïc höôùng daãn thu thaäp vaø cung caáp taøi lieäu tham khaûo. Tuy nhieân cuõng khoâng theå traùnh ñöôïc nhöõng khoù khaên nhaát ñònh nhö thôøi gian laøm khoaù luaän ngaén neân khoâng theå tìm hieåu saâu hôn veà hoaït ñoäng cuûa Coâng ty. Do ñoù, khoâng theå traùnh khoûi nhöõng thieáu soùt khi thöïc hieän ñeà taøi. Mong ñöôïc söï chæ baûo, giuùp ñôõ cuûa Thaày Coâ vaø caùc anh chò trong Coâng ty ñeå ñeà taøi naøy ñöôïc hoaøn thieän hôn. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------Phaân tích tình hình taøi chính Trang 2/61 GVHD: Ths. Ngoâ Ngoïc Cöông SVTH: Vuõ Xuaân Thaân -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CHÖÔNG I: CÔ SÔÛ LYÙ LUAÄN 1.1.Heä thoáng baùo caùo taøi chính Heä thoáng baùo caùo taøi chính goàm baùo caùo taøi chính naêm vaø baùo caùo taøi chính giöõa nieân ñoä. Heä thoáng baùo caùo taøi chính naêm ñöôïc aùp duïng cho taát caû caùc loaïi hình doanh nghieäp thuoäc caùc ngaønh vaø caùc thaønh phaàn kinh teá. Coøn heä thoáng baùo caùo taøi chính giöõa nieân ñoä (baùo caùo taøi chính quyù) ñöôïc aùp duïng cho caùc doanh nghieäp nhaø nöôùc, caùc doanh nghieäp nieâm yeát treân thò tröôøng chöùng khoaùn vaø caùc doanh nghieäp khaùc khi töï nguyeän laäp baùo caùo taøi chính giöõa nieân ñoä. Döôùi ñaây laø giôùi thieäu toång quaùt veà heä thoáng baùo caùo taøi chính chung aùp duïng cho moïi loaïi hình doanh nghieäp ñeå tieän theo doõi keát quaû phaân tích thöïc teá taïi moät doanh nghieäp cuï theå. Baùo caùo taøi chính naêm bao goàm: - Baûng caân ñoái keá toaùn - Baùo caùo keát quaû hoaït ñoäng kinh doanh - Baùo caùo löu chuyeån tieàn teä - Baûng thuyeát minh baùo caùo taøi chính Do muïc tieâu cuûa ñeà taøi laø phaân tích tình hình taøi chính neân phaàn cô sôû lyù luaän naøy seõ taäp trung giôùi thieäu hai loaïi baùo caùo chính. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------Phaân tích tình hình taøi chính Trang 3/61 GVHD: Ths. Ngoâ Ngoïc Cöông SVTH: Vuõ Xuaân Thaân -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1.1.1 Baûng caân ñoái keá toaùn Baûng caân ñoái keá toaùn laø baùo caùo taøi chính toång hôïp, phaûn aùnh toång quaùt toaøn boä giaù trò taøi saûn hieän coù vaø nguoàn hình thaønh taøi saûn ñoù cuûa doanh nghieäp taïi moät thôøi ñieåm nhaát ñònh. Soá lieäu treân baûng caân ñoái keá toaùn cho bieát toaøn boä giaù trò taøi saûn hieän coù cuûa doanh nghieäp theo cô caáu cuûa taøi saûn, nguoàn voán vaø cô caáu nguoàn voán hình thaønh caùc taøi saûn ñoù. Caên cöù vaøo baûng caân ñoái keá toaùn coù theå nhaän xeùt, ñaùnh giaù khaùi quaùt tình hình taøi chính cuûa doanh nghieäp. Cô sôû laäp Baûng caân ñoái keá toaùn: - Caên cöù vaøo soå keá toaùn toång hôïp - Caên cöù vaøo soå, theû keá toaùn chi tieát hoaëc baûng toång hôïp chi tieát - Caên cöù vaøo baûng caân ñoái keá toaùn naêm tröôùc 1.1.2 Baùo caùo keát quaû hoaït ñoäng kinh doanh Baùo caùo keát quaû hoaït ñoäng kinh doanh laø baùo caùo taøi chính toång hôïp phaûn aùnh khaùi quaùt tình hình vaø keát quaû hoaït ñoäng kinh doanh cuûa doanh nghieäp trong moät kyø keá toaùn ñöôïc chi tieát hoaït ñoäng kinh doanh chöùc naêng, hoaït ñoäng khaùc vaø tình hình thöïc hieän nghóa vuï vôùi nhaø nöôùc veà thueá vaø caùc khoaûn khaùc. Cô sôû laäp baùo caùo: - Caên cöù baùo caùo keát quaû hoaït ñoäng kinh doanh cuûa naêm tröôùc - Caên cöù vaøo soå keá toaùn toång hôïp vaø soå keá toaùn chi tieát trong kyø duøng cho caùc taøi khoaûn töø loaïi 5 ñeán loaïi 9 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------Phaân tích tình hình taøi chính Trang 4/61 GVHD: Ths. Ngoâ Ngoïc Cöông SVTH: Vuõ Xuaân Thaân -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1.2 Phaân tích tình hình taøi chính 1.2.1 Khaùi nieäm, muïc tieâu, yù nghóa vaø phöông phaùp phaân tích tình hình taøi chính 1.2.1.1 Khaùi nieäm Phaân tích taøi chính laø xem xeùt, ñaùnh giaù tình hình taøi chính thoâng qua caùc chæ tieâu taøi chính treân baùo caùo taøi chính, nhaèm tìm hieåu thöïc traïng, ñaëc ñieåm, xu höôùng vaø tieàm naêng taøi chính ñeå xaây döïng caùc giaûi phaùp taøi chính höõu ích. 1.2.1.2 Muïc tieâu Caùc ñoái töôïng söû duïng baùo caùo taøi chính ñöôïc chia thaønh 2 nhoùm chính: caùc ñoái töôïng beân trong doanh nghieäp vaø caùc ñoái töôïng beân ngoaøi doanh nghieäp. Muïc tieâu cuï theå khi phaân tích baùo caùo taøi chính cuûa töøng ñoái töôïng söû duïng baùo caùo taøi chính khaùc nhau laø khoâng nhö nhau. Tuy nhieân, taát caû caùc ñoái töôïng söû duïng baùo caùo taøi chính, khi phaân tích baùo caùo taøi chính ñeàu tieán haønh theo 2 caùch: - Ñaùnh giaù keát quaû quaù khöù vaø tình hình taøi chính hieän haønh. - Ñaùnh giaù nhöõng tieàm löïc töông lai vaø nhöõng ruûi ro gaén vôùi caùc tieàm löïc ñoù. 1.2.1.3 YÙ nghóa - Vôùi nhaø quaûn lyù: ñaùnh giaù ñeàu ñaën tình hình taøi chính nhaèm xaùc laäp giaûi phaùp quaûn lyù taøi chính phuø hôïp. - Vôùi chuû sôû höõu: ñaùnh giaù thöïc traïng vaø tieàm naêng taøi chính cuûa ñoàng voán ñaàu - Vôùi khaùch haøng, nhaø tín duïng: ñaùnh giaù thöïc traïng, khaû naêng ñaûm baûo cho tö. tình hình thanh toaùn. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------Phaân tích tình hình taøi chính Trang 5/61 GVHD: Ths. Ngoâ Ngoïc Cöông SVTH: Vuõ Xuaân Thaân -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - Vôùi cô quan quaûn lyù chöùc naêng: ñaùnh giaù tình hình thöïc hieän chính saùch taøi chính quoác gia vaø nhöõng aûnh höôûng ñeán lôïi ích coäng ñoàng. 1.2.1.4 Phöông phaùp phaân tích - Nguoàn taøi lieäu söû duïng phaân tích baùo caùo taøi chính:  Heä thoáng baùo caùo taøi chính keá hoaïch vaø thöïc teá (baûng can ñoái taøi saûn, baùo caùo keát quaû kinh doanh, baùo caùo löu chuyeån tieàn teä, thuyeát minh baùo caùo taøi chính)  Nguoàn taøi lieäu khaùc: caùc ñònh cheá taøi chính; caùc phöông phaùp taøi chính; caùc chæ soá taøi chính ngaønh, ñòa phöông, quoác gia…; caùc döï baùo taøi chính. - Phöông phaùp:  Coù 3 phöông phaùp chính: phöông phaùp so saùnh (ñaây laø phöông phaùp ñöôïc söû duïng thöôøng xuyeân vaø nhieàu nhaát trong haàu heát caùc phaân tích baùo caùo taøi chính. Phöông phaùp naøy söû duïng phaân tích theo chieàu ngang, phaân tích xu höôùng,phaân tích theo chieàu doïc nhaèm laøm saùng toû caùc moái quan heä quan troïng trong caùc baùo caùo taøi chính); phöông phaùp thay theá lieân hoaøn; vaø phöông phaùp soá cheânh leäch.  ÖÙng duïng phaân tích tæ soá ñeå ñaùnh giaù toaøn dieän keát quaû taøi chính cuûa moät doanh nghieäp. 1.2.2 Phaân tích khaùi quaùt veà taøi saûn Quaù trình phaân tích veà taøi saûn döïa treân baûng caân ñoái keá toaùn cuûa doanh nghieäp. Phaân tích khaùi quaùt veà taøi saûn höôùng ñeán ñaùnh giaù cô sôû vaät chaát, tieàm löïc kinh teá quaù khöù, hieän taïi vaø nhöõng aûnh höôûng ñeán töông lai cuûa doanh nghieäp. Khi phaân tích veà taøi saûn cuûa moät doanh nghieäp, ta thöôøng ñi vaøo ñaùnh giaù nhöõng ñieåm chuû yeáu sau: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------Phaân tích tình hình taøi chính Trang 6/61 GVHD: Ths. Ngoâ Ngoïc Cöông SVTH: Vuõ Xuaân Thaân -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - Ñaùnh giaù naêng löïc vaø tieàm naêng kinh teá thöïc söï cuûa doanh nghieäp hieän taïi. - Ñaùnh giaù tính hôïp lyù nhöõng chuyeån bieán veà giaù trò vaø keát caáu taøi saûn. - Ñaùnh giaù tyû suaát ñaàu tö, tyû suaát töï taøi trôï, heä soá hao moøn taøi saûn. - Ñaùnh giaù tieàm naêng kinh teá thoâng qua phaân tích, so saùnh giaù thò tröôøng – giaù goác cuûa taøi saûn. - Ñaùnh giaù xu höôùng chuyeån bieán taøi saûn. - Thöïc traïng, söï thay ñoåi taøi saûn hôïp lyù khi taêng naêng löïc kinh teá, ñaûm baûo cô caáu vaø caùc tyû suaát ñaàu tö, tyû suaát töï taøi trôï phuø hôïp vaø giaûm heä soá hao moøn. 1.2.3 Phaân tích khaùi quaùt veà nguoàn voán Nguoàn voán doanh nghieäp treân baûng caân ñoái keá toaùn theå hieän nguoàn taøi trôï vaø khaû naêng taøi chính cuûa doanh nghieäp trong hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh. Phaân tích khaùi quaùt veà nguoàn voán höôùng ñeán ñaùnh giaù nguoàn taøi trôï, khaû naêng taøi chính quaù khöù, hieän taïi vaø nhöõng aûnh höôûng ñeán töông lai cuûa doanh nghieäp. Khi phaân tích veà nguoàn voán cuûa moät doanh nghieäp, ta taäp trung vaøo: - Ñaùnh giaù tính hôïp lyù vaø hôïp phaùp nguoàn voán cuûa doanh nghieäp. - Ñaùnh giaù giaù trò vaø keát caáu nguoàn voán. - Ñaùnh giaù tyû leä nôï, tyû leä voán sôû höõu. - Ñaùnh giaù khaû naêng ñaûm baûo tyû leä voán phaùp ñònh. - Ñaùnh giaù khaû naêng töï chuû taøi chính cuûa doanh nghieäp. - Ñaùnh giaù xu höôùng chuyeån bieán nguoàn voán qua caùc kyø. - Thöïc traïng vaø chuyeån bieán nguoàn voán hôïp lyù khi ñaûm baûo möùc voán phaùp ñònh vaø tyû leä voán sôû höõu phuø hôïp. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------Phaân tích tình hình taøi chính Trang 7/61 GVHD: Ths. Ngoâ Ngoïc Cöông SVTH: Vuõ Xuaân Thaân -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1.2.4 Phaân tích quan heä caân ñoái taøi saûn – nguoàn voán Moái quan heä caân ñoái giöõa taøi saûn vôùi nguoàn voán theå hieän söï töông quan veà giaù trò taøi saûn vaø cô caáu voán cuûa doanh nghieäp trong hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh. Moái quan heä naøy ñöôïc theå hieän qua sô ñoà: Voán baèng tieàn Ñaàu tö taøi chính ngaén haïn Nôï phaûi thu Nôï ngaén haïn + Voán sôû höõu Haøng toàn kho Taøi saûn löu ñoäng khaùc Taøi saûn coá ñònh Ñaàu tö taøi chính daøi haïn Xaây döïng cô baûn dôû dang Nôï daøi haïn + Voán sôû höõu Kyù quyõ, kyù cöôïc daøi haïn Quan saùt moái quan heä giöõa taøi saûn ngaén haïn vaø nôï ngaén haïn: Neáu taøi saûn ngaén haïn lôùn hôn nôï ngaén haïn laø ñieàu hôïp lyù. Ngöôïc laïi, neáu taøi saûn ngaén haïn nhoû hôn nôï ngaén haïn ñieàu naøy chöùng toû doanh nghieäp khoâng giöõ vöõng quan heä caân ñoái giöõa taøi saûn ngaén haïn vôùi taøi saûn ngaén haïn vì xuaát hieän daáu hieäu doanh nghieäp ñaõ söû duïng moät phaàn nguoàn voán ngaén haïn vaøo taøi saûn daøi haïn. Töông töï cho moái quan heä giöõa taøi saûn daøi haïn vaø nôï daøi haïn. Ngoaøi ra moái quan heä giöõa taøi saûn vaø nguoàn voán coøn ñöôïc bieåu hieän qua nguoàn voán löu ñoäng thöôøng xuyeân: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------Phaân tích tình hình taøi chính Trang 8/61 GVHD: Ths. Ngoâ Ngoïc Cöông SVTH: Vuõ Xuaân Thaân -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TS ngaén haïn – NV ngaén haïn Voán löu ñoäng thöôøng xuyeân NV daøi haïn – TS daøi haïn Ñeå ñaûm baûo voán cho hoaït ñoäng, caàn phaûi löu yù cho voán löu ñoäng thöôøng xuyeân luoân lôùn hôn hoaëc baèng khoâng. 1.2.5 Phaân tích khaùi quaùt veà thu nhaäp – chi phí – lôïi nhuaän Quaù trình phaân tích veà thu nhaäp – chi phí - lôïi nhuaän döïa treân baùo caùo keát quaû hoaït ñoäng kinh doanh cuûa doanh nghieäp vaø taäp trung vaøo nhöõng vaán ñeà cô baûn sau: - Ñaùnh giaù giaù trò vaø keát caáu thu nhaäp – chi phí – lôïi nhuaän cuûa toaøn doanh nghieäp vaø cuûa töøng hoaït ñoäng. - Ñaùnh giaù nhöõng tieàm naêng hay tieàm aån lieân quan ñeán thu nhaäp – chi phí – lôïi nhuaän. - Ñaùnh giaù khaû naêng ñaûm baûo möùc lôïi nhuaän toái thieåu. - Ñaùnh giaù xu höôùng chuyeån bieán thu nhaäp – chi phí – lôïi nhuaän. Qua phaân tích, thöïc traïng vaø chuyeån bieán thu nhaäp – chi phí – lôïi nhuaän hôïp lyù khi luoân ñaûm baûo möùc lôïi nhuaän toái thieåu, giaù trò vaø tyû troïng thu nhaäp, chi phí, lôïi nhuaän hoaït ñoäng kinh doanh taêng daàn. Nhöõng daáu hieäu baát thöôøng coù theå phaùt hieän ñöôïc khi thaáy giaù trò, tyû troïng caùc khoaûn muïc thu nhaäp, chi phí thay ñoåi baát ngôø. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------Phaân tích tình hình taøi chính Trang 9/61 GVHD: Ths. Ngoâ Ngoïc Cöông SVTH: Vuõ Xuaân Thaân -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1.3 Phaân tích moät soá tyû soá taøi chính 1.3.1 Caùc tyû soá thanh toaùn Caùc tyû soá thanh toaùn cho bieát khaû naêng thanh toaùn cuûa doanh nghieäp ôû moät thôøi kyø. Ñoàng thôøi, vieäc xem xeùt caùc tyû leä thanh toaùn cuõng giuùp cho ngöôøi phaân tích nhaän thöùc ñöôïc quaù khöù vaø chieàu höôùng trong khaû naêng thanh toaùn cuûa doanh nghieäp. Khi quan saùt caùc heä soá thanh toaùn, caàn chuù yù tröïc tieáp ñeán khaû naêng kinh teá, khaû naêng luaân chuyeån caùc thaønh phaàn cuûa töû soá vaø nhöõng taùc ñoäng giaùn tieáp nhö thu nhaäp, thò tröôøng taøi chính – tieàn teä, chính saùch traû nôï, uy tín doanh nghieäp. Ñeå phaân tích khaû naêng thanh toaùn cuûa moät doanh nghieäp, ta thöôøng khaûo saùt caùc tyû soá thanh toaùn sau 1.3.1.1 Voán hoaït ñoäng thuaàn Voán hoaït ñoäng thuaàn (Net Working Capital – NWC) tuy khoâng phaûi laø moät tyû soá kyõ thuaät ñeå coù theå so saùnh, ño löôøng khaû naêng thanh toaùn döïa treân moät chæ tieâu khaùc naøo ñoù (ví duï nhö tyû leä thanh toaùn hieän haønh laø tyû soá giöõa taøi saûn ngaén haïn vaø nôï ngaén haïn,…), nhöng noù laø yeáu toá chính trong kieåm soaùt noäi boä. Chæ tieâu naøy duøng ñeå xem xeùt lieäu doanh nghieäp coù ñuû voán cho vieäc mua haøng hoùa, nguyeân vaät lieäu, chöùng khoaùn,…, hoaëc môû roäng doanh thu taøi chính hay khoâng. Voán hoaït ñoäng thuaàn = Toång taøi saûn ngaén haïn - Toång nôï ngaén haïn Con soá naøy caøng lôùn caøng chöùng toû doanh nghieäp caøng coù khaû naêng duy trì söï oån ñònh cuûa hoaït ñoäng kinh doanh. 1.3.1.2 Tyû leä thanh toaùn hieän haønh (tyû leä thanh toaùn ngaén haïn) Tyû soá naøy cho bieát doanh nghieäp coù bao nhieâu ñoàng taøi saûn löu ñoäng vaø ñaàu tö ngaén haïn ñeå ñaûm baûo cho moät ñoàng nôï ngaén haïn. Tyû leä thanh toaùn ngaén haïn caøng cao thì khaû naêng thanh toaùn cuûa doanh nghieäp caøng ñöôïc tin töôûng nhöng deã rôi vaøo tình traïng öù ñoïng voán, vaø ngöôïc laïi, tyû leä thanh toaùn caøng thaáp thì khaû naêng thanh toaùn -------------------------------------------------------------------------------------------------------------Phaân tích tình hình taøi chính Trang 10/61 GVHD: Ths. Ngoâ Ngoïc Cöông SVTH: Vuõ Xuaân Thaân -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- caøng khoâng ñaùng tin caäy. Tyû leä thanh toaùn ngaén haïn thoâng thöôøng ñöôïc chaáp nhaän xaáp xæ laø 2,0. Taøi saûn löu ñoäng vaø ñaàu tö ngaén haïn (TSNH) Tyû leä thanh toaùn ngaén haïn = Nôï phaûi traû ngaén haïn 1.3.1.3 Tyû leä thanh toaùn nhanh Tyû leä thanh toaùn nhanh cho bieát doanh nghieäp coù baùo nhieâu ñoàng voán baèng tieàn vaø caùc khoaûn töông ñöông tieàn ñeå thanh toaùn ngay cho moät ñoàng nôï ngaén haïn. Tyû leä thanh toaùn nhanh caøng cao thì khaû naêng thanh toaùn cuûa doanh nghieäp caøng ñöôïc tin töôûng vaø ngöôïc laïi. Thoâng thöôøng, tyû leä thanh toaùn nhanh ñöôïc chaáp nhaän xaáp xæ laø 1,0. Tieàn vaø caùc khoaûn töông ñöông tieàn Tyû leä thanh toaùn nhanh = Nôï phaûi traû ngaén haïn 1.3.1.4 Khaû naêng thanh toaùn nhanh baèng tieàn Tyû leä thanh toaùn nhanh baèng tieàn cho bieát doanh nghieäp coù bao nhieâu ñoàng voán baèng tieàn ñeå saün saøng thanh toaùn cho moät ñoàng nôï ngaén haïn. Tyû leä thanh toaùn nhanh baèng tieàn thöôøng ñöôïc chaáp nhaän xaáp xæ 0,5. Tyû leä thanh toaùn baèng tieàn laø moät tyû leä khaù nghieâm ngaët. Noù chæ coù taùc duïng xem xeùt ñaùnh giaù khaû naêng thanh toaùn cuûa doanh nghieäp khi caùc muïc taøi saûn khaùc khoâng coù yù nghóa kinh teá. Voán baèng tieàn Tyû leä thanh toaùn nhanh baèng tieàn = Nôï phaûi traû ngaén haïn -------------------------------------------------------------------------------------------------------------Phaân tích tình hình taøi chính Trang 11/61 GVHD: Ths. Ngoâ Ngoïc Cöông SVTH: Vuõ Xuaân Thaân -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1.3.2 Caùc tyû soá hoaït ñoäng Caùc tyû soá hoaït ñoäng coøn goïi laø caùc heä soá luaân chuyeån voán. Tình hình taøi chính cuûa doanh nghieäp coøn theå hieän qua khaû naêng luaân chuyeån voán cuûa doanh nghieäp. Khaû naêng luaân chuyeån voán nhanh giuùp tieát kieäm töông ñoái ñöôïc voán kinh doanh, vaø trong tröôøng hôïp doanh nghieäp kinh doanh coù laõi seõ goùp phaàn taêng nhanh tích luõy voán töø lôïi nhuaän. Taêng luaân chuyeån voán khoâng phaûi luoân ñoàng thôøi vôùi taêng tích luõy voán töø lôïi nhuaän. Cuï theå, khi doanh nghieäp thua loã, haõy caân nhaéc giöõa voán tieát kieäm töông ñoái vôùi möùc loã do taêng luaân chuyeån voán. Ñeå taêng luaân chuyeån voán neân chuù yù giaûi phaùp taêng thu nhaäp, söû duïng vaø döï tröõ voán hôïp lyù. Caùc chæ tieâu cuï theå: 1.3.2.1 Luaân chuyeån haøng toàn kho Haøng toàn kho laø moät boä phaän taøi saûn döï tröõ ngaén haïn ñeå ñaûm baûo cho quaù trình saûn xuaát kinh doanh dieãn ra lieân tuïc. Toác ñoä luaân chuyeån haøng toàn kho ñöôïc theå hieän qua moät trong hai chæ tieâu sau: Toång giaù voán haøng baùn Heä soá voøng quay haøng toàn kho = Giaù voán haøng toàn kho bình quaân Soá ngaøy trong kyø Soá ngaøy cuûa moät voøng quay haøng toàn kho = Soá voøng quay haøng toàn kho Soá voøng quay haøng toàn kho caøng lôùn hoaëc soá ngaøy cuûa moät voøng quay haøng toàn kho caøng nhoû thì toác ñoä luaân chuyeån haøng toàn kho caøng nhanh, vaø ngöôïc laïi. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------Phaân tích tình hình taøi chính Trang 12/61 GVHD: Ths. Ngoâ Ngoïc Cöông SVTH: Vuõ Xuaân Thaân -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1.3.2.2 Luaân chuyeån nôï phaûi thu Khaû naêng thu tieàn baùn chòu kòp thôøi cuûa doanh nghieäp coù aûnh höôûng ñeán khaû naêng thanh toaùn nôï ngaén haïn cuûa noù. Soá voøng quay caùc khoaûn phaûi thu ño löôøng moái quan heä töông quan cuûa caùc khoaûn phaûi thu vôùi söï thaønh coâng cuûa chính saùch baùn chòu vaø thu tieàn cuûa doanh nghieäp. Toác ñoä luaân chuyeån nôï phaûi thu ñöôïc theå hieän qua moät trong hai chæ tieâu sau: Toång thu nhaäp baùn chòu Heä soá voøng quay nôï phaûi thu = Nôï phaûi thu bình quaân Soá ngaøy trong kyø Soá ngaøy cuûa moät voøng quay nôï phaûi thu = Soá voøng quay nôï phaûi thu Soá voøng quay nôï phaûi thu caøng lôùn hoaëc soá ngaøy cuûa moät voøng quay caøng nhoû caøng toát. 1.3.2.3 Luaân chuyeån taøi saûn ngaén haïn Khaû naêng luaân chuyeån taøi saûn ngaén haïn chi phoái tröïc tieáp ñeán voán döï tröõ vaø voán thanh toaùn cuûa doanh nghieäp. Noù ñöôïc theå hieän qua hai chæ tieâu cô baûn sau: Toång doanh thu Heä soá voøng quay taøi saûn ngaén haïn = Taøi saûn ngaén haïn bình quaân Soá ngaøy trong kyø Soá ngaøy cuûa moät voøng quay TS ngaén haïn = Soá voøng quay taøi saûn ngaén haïn Soá voøng quay taøi saûn ngaén haïn caøng lôùn hoaëc soá ngaøy cuûa moät voøng quay caøng nhoû caøng toát. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------Phaân tích tình hình taøi chính Trang 13/61 GVHD: Ths. Ngoâ Ngoïc Cöông SVTH: Vuõ Xuaân Thaân -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1.3.2.4 Luaân chuyeån taøi saûn coá ñònh Toác ñoä luaân chuyeån taøi saûn coá ñònh theå hieän khaû naêng thu hoài voán ñaàu tö vaøo taøi saûn coá ñònh cuûa doanh nghieäp, ño löôøng hieäu quaû cuûa vieäc söû duïng taøi saûn coá ñònh ñeå taïo ra doanh thu. Toång doanh thu Heä soá voøng quay taøi saûn coá ñònh = Giaù trò coøn laïi TSCÑ bình quaân Soá ngaøy trong kyø Soá ngaøy cuûa moät voøng quay TSCÑ = Soá voøng quay taøi saûn coá ñònh Töông töï nhö khaû naêng luaân chuyeån taøi saûn ngaén haïn, soá voøng quay taøi saûn coá ñònh caøng lôùn hoaëc soá ngaøy cuûa moät voøng quay caøng nhoû caøng toát. 1.3.2.5 Luaân chuyeån taøi saûn Chæ tieâu naøy giuùp ta coù caùi nhìn toång quaùt, laø thöôùc ño hieäu quaû söû duïng toaøn boä taøi saûn trong vieäc taïo ra doanh thu. Toång doanh thu Heä soá voøng quay taøi saûn = Giaù trò taøi saûn bình quaân Soá ngaøy trong kyø Soá ngaøy cuûa moät voøng quay taøi saûn = Soá voøng quay taøi saûn Nhìn chung, soá voøng quay toaøn boä taøi saûn caøng lôùn hay soá ngaøy cuûa moät voøng quay caøng nhoû thì doanh nghieäp söû duïng taøi saûn caøng coù hieäu quaû. 1.3.2.6 Luaân chuyeån voán sôû höõu Moät chæ tieâu khaùc duøng ñeå ño löôøng khaû naêng luaân chuyeån chuyeån voán, ñoù laø hai chæ tieâu veà luaân chuyeån voán sôû höõu. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------Phaân tích tình hình taøi chính Trang 14/61 GVHD: Ths. Ngoâ Ngoïc Cöông SVTH: Vuõ Xuaân Thaân -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Toång doanh thu Heä soá voøng quay voán sôû höõu = Voán sôû höõu bình quaân Soá ngaøy trong kyø Soá ngaøy cuûa moät voøng quay voán sôû höõu = Soá voøng quay voán sôû höõu 1.3.3 Caùc tyû soá nôï 1.3.3.1 Tyû suaát nôï Ño löôøng tyû troïng cuûa toång taøi saûn ñöôïc taøi trôï töø caùc chuû nôï cuûa doanh nghieäp. Vieäc tính toaùn tyû suaát nôï vaø caû heä soá nôï treân voán chuû sôû höõu (muïc 3.2) cho ta thaáy ñöôïc möùc ñoä ñoäc laäp hay phuï thuoäc cuûa doanh nghieäp ñoái vôùi caùc chuû nôï. Toång nôï phaûi traû Tyû suaát nôï = Toång nguoàn voán (hoaëc toång taøi saûn) 1.3.3.2 Heä soá nôï treân voán chuû sôû höõu Nôï daøi haïn Heä soá nôï treân voán chuû sôû höõu = Voán chuû sôû höõu 1.3.3.3 Heä soá thanh toaùn laõi vay Laø soá laàn taïo ra tieàn laõi nôï vay. Noù thöôøng ñöôïc xaùc ñònh ñeå ñaùnh giaù ñoä an toaøn cuûa vieäc hoaøn traû laõi nôï vay. Keát quaû ñöôïc xem laø an toaøn neáu lôùn hôn 2. Laõi tröôùc thueá vaø laõi vay Heä soá thanh toaùn laõi vay = Laõi vay -------------------------------------------------------------------------------------------------------------Phaân tích tình hình taøi chính Trang 15/61 GVHD: Ths. Ngoâ Ngoïc Cöông SVTH: Vuõ Xuaân Thaân -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1.3. 4 Caùc chæ tieâu sinh lôøi cô baûn Moät doanh nghieäp coù toàn taïi laâu daøi hay khoâng phuï thuoäc vaøo khaû naêng kieám ñöôïc lôïi nhuaän mong muoán cuûa noù. Caùc chæ tieâu sinh lôøi cô baûn giuùp ta öôùc löôïng lôïi nhuaän cuûa moät Coâng ty trong moái quan heä vôùi doanh thu, taøi saûn, nhöõng khoaûn ñaàu tö cuûa chuû ñaàu tö vaø giaù trò cuûa coå phieáu. Sau ñaây laø caùc chæ tieâu thöôøng söû duïng khi phaân tích khaû naêng sinh lôøi cuûa moät Coâng ty. 1.3.4.1 Tyû leä laõi goäp Cho bieát moät ñoàng doanh thu taïo ra bao nhieâu ñoàng laõi goäp. Laõi goäp Tyû leä laõi goäp = Doanh thu 1.3.4.2 Tyû leä laõi töø hoaït ñoäng kinh doanh Cho bieát moät ñoàng doanh thu taïo ra bao nhieâu ñoàng laõi töø hoaït ñoäng kinh doanh. Laõi töø hoaït ñoäng kinh doanh Tyû leä laõi töø hoaït ñoäng kinh doanh = Doanh thu 1.3.4.3 Tyû suaát lôïi nhuaän treân doanh thu Cho bieát moät ñoàng doanh thu seõ taïo ra bao nhieâu ñoàng lôïi nhuaän. Chæ tieâu doanh thu theå hieän vai troø, vò trí cuûa doanh nghieäp treân thöông tröôøng vaø chæ tieâu lôïi nhuaän cho thaáy chaát löôïng kinh doanh vaø hieäu quaû kinh teá cuoái cuøng cuûa hoï. Lôïi nhuaän sau thueá thu nhaäp doanh nghieäp Tyû suaát lôïi nhuaän treân doanh thu = Doanh thu -------------------------------------------------------------------------------------------------------------Phaân tích tình hình taøi chính Trang 16/61 GVHD: Ths. Ngoâ Ngoïc Cöông SVTH: Vuõ Xuaân Thaân -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1.3.4.4 Tyû suaát lôïi nhuaän treân taøi saûn ( ROA) Cho bieát moät ñoàng taøi saûn doanh nghieäp söû duïng trong hoaït ñoäng kinh doanh taïo ra bao nhieâu ñoàng lôïi nhuaän. Chæ tieâu naøy theå hieän hieäu quaû söû duïng taøi saûn chung cuûa toaøn doanh nghieäp. Lôïi nhuaän sau thueá Tyû suaát lôïi nhuaän treân taøi saûn = Giaù trò taøi saûn bình quaân 1.3.4.5 Tyû suaát lôïi nhuaän treân voán chuû sôû höõu (ROE) Cho bieát moät ñoàng voán chuû sôû höõu doanh nghieäp söû duïng trong hoaït ñoäng taïo ra bao nhieâu ñoàng lôïi nhuaän. Chæ tieâu naøy voâ cuøng quan troïng ñoái vôùi nhöõng nhaø ñaàu tö tieàm naêng. Noù cho thaáy trình ñoä söû duïng voán cuûa doanh nghieäp laø cao hay thaáp. Lôïi nhuaän sau thueá Tyû suaát lôïi nhuaän treân voán chuû sôû höõu = Voán chuû sôû höõu bình quaân -------------------------------------------------------------------------------------------------------------Phaân tích tình hình taøi chính Trang 17/61 GVHD: Ths. Ngoâ Ngoïc Cöông SVTH: Vuõ Xuaân Thaân -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CHƯƠNG II TOÅNG QUAN VEÀ COÂNG TY CTY TNHH SX TM VŨ QUỲNH 2.1 Lòch söû hình thaønh vaø phaùt trieån Coâng ty TNHH SX TM DV Vũ quỳnh . 2.1.1 Lòch söû hình thaønh Coâng ty TNHH SX TM DV Vũ Quỳnh Công Ty TNHH SX TM DV Vũ Quỳnh được thaønh laäp töø Cô Sôû saûn xuaát may maëc vaø dòch vuï Tuù Quyønh phaùt trieån leân vaø chòu traùch nhieäm tieáp quaûn toaøn boä khaùch haøng, thò tröôøng cuûa cô sôû Tuù Quyønh. Hoạt động theo luật Doanh nghiệp được Quốc Hội nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khoá XI thông qua ngày 29/11/2005 và theo điều lệ tổ chức , hoạt động của Công Ty. 2.1.2 Coâng ty TNHH SX TM DV Vũ Quỳnh ngaøy nay Sau khi ñöôïc thaønh laäp, Coâng ty TNHH SX TM DV Vũ Quỳnh, baét ñaàu ñi vaøo hoaït ñoäng. Trong suoát giai ñoaïn lôùn maïnh vaø phaùt trieån, Coâng ty TNHH SX TM DV Vũ Quỳnh ñaõ ñaët ra cho mình moät nhieäm vuï khoâng phaûi laø deã. Ñoù laø trôû thaønh nhaø cung caáp dòch vuï toát nhaát, ñaït chaát löôïng cao nhaát, cung caáp nhöõng dòch vuï ñem laïi “giaù trò toát nhaát cho ñoàng tieàn” tôùi nhöõng nhaø phaân phoái chính cuûa Coâng ty vaø coá gaéng laøm haøi loøng taát caû khaùch haøng cuûa mình. 2.1.3 Caùc thoâng tin chung veà Coâng ty TNHH SX TM DV Vũ Quỳnh  Teân ñaày ñuû: TNHH SX TM DV Vũ Quỳnh  Ñöôïc thaønh laäp theo giaáy pheùp kinh doanh soá 4102061618 do Sở Kế Hoạch Đầu Tư TPHCM cấp ngày 15/05/2006  Ñòa chæ: 33 Phan Vaên Söûu-Phöôøng 13-Quaän Taân Bình-TP.Hoà Chí Minh  Caùc dòch vuï, lónh vöïc kinh doanh: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------Phaân tích tình hình taøi chính Trang 18/61 GVHD: Ths. Ngoâ Ngoïc Cöông SVTH: Vuõ Xuaân Thaân -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- + Cung caáp dòch vuï kho baõi vaø vaän chuyeån + Ñaïi lyù phaân phoái haøng hoaù + Saûn xuaát, gia coâng haøng may maëc, vaûi, haøng giaû da… + Thöïc hieän caùc dòch vuï tieáp thò, daùn nhaõn, ñoùng goùi saûn phaåm haøng tieâu duøng, … 2.2 Toå chöùc vaø quy moâ hoaït ñoäng cuûa Coâng ty 2.2.1 Cô caáu toå chöùc Coâng ty TNHH SX TM DV Vũ Quỳnh. ñöôïc toå chöùc theo moâ hình ñôn vò kinh doanh. Ñöùng ñaàu Coâng ty laø giaùm ñoác ñieàu haønh, vaø ñöùng ñaàu moãi ñôn vò kinh doanh laø tröôûng boä phaän. Sô ñoà 2.1 : Boä maùy toå chöùc quaûn lyù cuûa coâng ty. GAÙM ÑOÁC Phoøng Taøi chính keá toaùn Phoøng kinh doanh toång hôïp Phoøng quaûn lyù nhaân söï Kho Vaän Vaên Phoøng Haø Noäi Vaên Phoøng Ñaø Naüng -------------------------------------------------------------------------------------------------------------Phaân tích tình hình taøi chính Trang 19/61 GVHD: Ths. Ngoâ Ngoïc Cöông SVTH: Vuõ Xuaân Thaân -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2.2.2 Quy moâ hoaït ñoäng Laø moät Coâng ty coù 100% voán tö nhaân, töø quy moâ hoaït ñoäng raûi ñeàu khaép ba mieàn Baéc, Trung, Nam. Ngoaøi vaên phoøng chính laø ôû thaønh phoá Hoà Chí Minh, Coâng ty coøn coù caùc vaên phoøng chi nhaùnh khaùc ôû Ñaø Naüng vaø Haø Noäi. Caùc vaên phoøng ñaïi dieän ôû caùc tænh seõ laøm chöùc naêng phaân phoái trung chuyeån töø vaên phoøng chính ôû thaønh phoá Hoà Chí Minh ñeán tay ngöôøi tieâu duøng vaø caùc tænh nhoû laân caän khaùc. Ñoàng thôøi thay maët Coâng ty chính thu tieàn baùn haøng noäp veà Coâng ty chính. Ngoaøi ra, ñeå hoã trôï cho hoaït ñoäng phaân phoái cuûa mình ñöôïc hieäu quaû, Coâng ty coù moät heä thoáng kho baõi cuõng traûi daøi khaép caû nöôùc. ÔÛ Bình Döông coù moät kho chính, ôû thaønh phoá Hoà Chí Minh coù 1 kho trung chuyeån, vaø ôû Ñaø Naüng, Haø Noäi ñeàu coù kho. 2.3 Caùc lónh vöïc hoaït ñoäng chính cuûa Coâng ty 2.3.1 Dòch vuï chính Hoaït ñoäng ï chính cuûa Coâng ty TNHH SX TM DV Vũ Quỳnh laø ñaïi lyù phaân phoái haøng hoaù vaø cung caáp dòch vuï kho baõi vaø vaän chuyeån. Ba loaïi haøng hoùa chuû yeáu maø Coâng ty chuyeân cung caáp dòch vuï naøy ñoù laø:  Saûn phaåm may maëc: Quaàn aùo may saün ñöôïc nhaäp khaåu, vaø saûn xuaát trong nöôùc  Haøng tieâu duøng : Vinamilk, Kimberly Clark Viet Nam,…  Thöïc phaåm vaø caùc thaønh phaàn khaùc: Vifon, Vinamit, Acecookvietnam… Trong ñoù, haøng tieâu duøng laø lónh vöïc kinh doanh phaùt trieån nhanh nhaát hieän nay vôùi vieäc luoân môû roäng thò tröôøng vaø taêng cöôøng söùc mua trong ngöôøi tieâu duøng, vaø Coâng ty luoân cung caáp nhöõng goùi dòch vuï linh hoaït vaø toaøn dieän ñeå höôùng daãn nhaø saûn xuaát nhöõng saûn phaåm laø thöïc phaåm cuõng nhö saûn phaåm phi thöïc phaåm coù theå quaûng baù haøng hoùa cuûa mình ra thò tröôøng. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------Phaân tích tình hình taøi chính Trang 20/61
- Xem thêm -