Tài liệu Thực trạng công tác kế toán thu chi ngân sách tại ủy ban nhân dân xã diễn an, huyện diễn châu, tỉnh nghệ an

  • Số trang: 110 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 655 |
  • Lượt tải: 0
phuongtran99439

Tham gia: 26/07/2016

Mô tả:

ÑAÏI HOÏC HUEÁ TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC KINH TEÁ KHOA KEÁ TOAÙN KIEÅM TOAÙN tế H uế -----  ----- KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THU - CHI ại họ cK in h NGÂN SÁCH TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ DIỄN AN, Đ HUYỆN DIỄN CHÂU, TỈNH NGHỆ AN Sinh viên thực hiện: Giảng viên hướng dẫn: Cao Thị Hằng Th.S Hoàng Thùy Dương Lớp: K45-KTDN Niên khóa: 2011-2015 Huế, 5/2015 GVHD: ThS. Hoàng Thùy Dương Khóa luận tốt nghiệp Khóa luận tốt nghiệp này là một phần quan trọng thể hiện quá trình học tập và nghiên cứu của tôi sau bốn năm trên giảng đường đại học.Để hoàn thành bài khóa luận này, ngoài sự cố gắng và nỗ lực của bản thân, tôi còn nhận được sự giúp đỡ, động viên của quý thầy cô, ban lãnh đạo cơ quan, gia đình và bạn bè…. Và nhân đây, tôi muốn gửi đến họ lòng biết ơn chân thành và sâu sắc nhất của mình. tế H uế Tôi xin chân thành cảm ơn các thầy giáo, cô giáo trường Đại học kinh tế Huế đã tận tình truyền đạt cho tôi những kiến thức và kinh nghiệm quý báu trọng suốt bốn năm học tại trường. Đặc biệt là cô giáo, Thạc sỹ Hoàng Thùy Dương người đã trực tiếp hướng dẫn và giúp đỡ tôi hoàn thành khóa luận này với tất cả lòng ại họ cK in h nhiệt tình và tinh thần trách nhiệm Tôi cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới ban lãnh đạo và toàn thể cán bộ, nhân viên UBND xã Diễn An, các cô dì trong phòng kế toán và đặc biệt là chị Nguyễn Thị Liên đã tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho tôi có thể tìm hiểu, học hỏi những kinh nghiệm thực tiễn và giúp đỡ tôi hoàn thành bài khóa luận trong suốt thời gian thực tập tại đơn vị Đ Nhân đây, tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn đến gia đình, người thân và tất cả bạn bè đã luôn tạo điều kiện, động viên và giúp đỡ tôi trong suốt thời gian vừa qua Do điều kiện thời gian có hạn cũng như những kiến thức của bản thân còn hạn chế nên đề tài của tôi sẽ không tránh khỏi những thiếu sót, rất mong nhận được sự quan tâm, đóng góp ý kiến của quý thầy cô cùng bạn đọc để đề tài được hoàn thiện hơn Tôi xin chân thành cảm ơn! Huế, ngày 20 tháng 5 năm 2015 Sinh viên thực hiện Cao Thị Hằng Sinh viên thực hiện: Cao Thị Hằng – K45 KTDN GVHD: ThS. Hoàng Thùy Dương Khóa luận tốt nghiệp DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT : Ủy ban nhân dân HĐND : Hội đồng nhân dân KB : Kho bạc KBNN : Kho bạc nhà nước NSX : Ngân sách xã TK :Tài khoản SDNS : Sử dụng ngân sách MLNSNN : Mục lục ngân sách nhà nước NDKT : Nội dung kinh tế NKT : Nguồn kinh tế NS : Ngân sách M : Mục TM : Tiểu mục LK : Loại, khoản CCH : Chương QĐ : Quyết định TT : Thông tư XDCB : Xây dựng cơ bản TSCĐ : Tài sản cố định BHXH : Bảo hiểm xã hội BHYT : Bảo hiểm y tế Đ ại họ cK in h tế H uế UBND Sinh viên thực hiện: Cao Thị Hằng – K45 KTDN GVHD: ThS. Hoàng Thùy Dương Khóa luận tốt nghiệp MỤC LỤC PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ ................................................................................................1 1.1 Tính cấp thiết của đề tài ............................................................................................1 1.2 Mục tiêu nghiên cứu của đề tài .................................................................................2 1.3 Đối tượng nghiên cứu: ..............................................................................................2 1.4 Phạm vi nghiên cứu ..................................................................................................2 1.5 Phương pháp nghiên cứu: .........................................................................................3 1.6 Kết cấu đề tài ............................................................................................................3 PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU..............................................4 tế H uế CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN THU – CHI NGÂN SÁCH XÃ ...4 1.1 Những vấn đề chung về thu-chi ngân sách xã ......................................................4 1.1.1 Khái niệm về thu- chi ngân sách xã ...............................................................4 1.1.2 Đặc điểm về ngân sách xã..............................................................................5 ại họ cK in h 1.1.3 Phân loại các khoản thu_ chi ngân sách xã....................................................6 1.1.3.1 Các khoản thu ngân sách xã ....................................................................6 1.1.3.2 Các khoản chi ..........................................................................................7 1.1.4 Chức năng nhiệm vụ và yêu cầu của kế toán ngân sách xã ...........................9 1.2 Kế toán thu- chi ngân sách xã.............................................................................10 1.2.1 Lập dự toán ngân sách xã.............................................................................10 Đ 1.2.2 Kế toán thu ngân sách xã .............................................................................11 1.2.2.1 Chứng từ sử dụng ..................................................................................11 1.2.2.2 Tài khoản sử dụng .................................................................................12 1.2.2.3 Phương pháp hạch toán một số nghiệp vụ chủ yếu ...............................12 1.2.3 Kế toán các khoản chi ngân sách xã ............................................................17 1.2.3.1Chứng từ sử dụng ...................................................................................17 1.2.3.2 Tài khoản sử dụng .................................................................................17 1.2.3.3 Phương pháp hạch toán một số nghiệp vụ chủ yếu ..............................17 1.2.4 Quyết toán ngân sách xã ...............................................................................22 CHƯƠNG 2 : THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN THU – CHI NGÂN SÁCH TẠI UBND XÃ DIỄN AN ...............................................................................23 Sinh viên thực hiện: Cao Thị Hằng – K45 KTDN GVHD: ThS. Hoàng Thùy Dương Khóa luận tốt nghiệp 2.1 Tổng quan về UBND xã Diễn An .......................................................................23 2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của UBND xã Diễn An.............................23 2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của UBND xã Diễn An .......................24 2.1.3 Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý ....................................................................25 2.1.4 Tình hình sử dụng lao động tại UBND xã Diễn An .....................................27 2.1.5 Tổ chức bộ máy kế toán của xã: ...................................................................27 2.1.5.1 Chức năng, nhiệm vụ của bộ máy kế toán xã Diễn An .........................27 2.1.5.2 Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán .............................................................28 2.1.5.3 Các chính sách kế toán được áp dụng tại đơn vị ...................................28 tế H uế 2.2 Thực trạng công tác kế toán thu- chi ngân sách tại UBND xã Diễn An....................29 2.2.1 Dự toán thu – chi ngân sách xã ....................................................................29 2.2.2 Kế toán thu ngân sách...................................................................................37 2.2.2.1 Các khoản thu ngân sách xã ..................................................................37 ại họ cK in h 2.2.2.2 Chứng từ sử dụng ..................................................................................37 2.2.2.3 Tài khoản sử dụng .................................................................................38 2.2.2.4 Trình tự hạch toán các khoản thu ngân sách .........................................38 2.2.2.5 Phương pháp hạch toán một số nghiệp vụ chủ yếu ............................... 38 2.2.2.6 Phân tích tình hình thực hiện dự toán thu ngân sách xã năm 2014 ..... 56 2.2.3 Kế toán chi ngân sách ...................................................................................57 2.2.3.1 Các khoản chi ngân sách xã: .................................................................57 Đ 2.2.3.2 Chứng từ sử dụng ................................................................................. 57 2.2.3.3 Tài khoản sử dụng .................................................................................58 2.2.3.4 Phương pháp hạch toán một số ngiệp vụ chủ yếu .................................59 2.2.3.5 Phân tích tình hình thực hiện dự toán chi ngân sách xã năm 2014: ......77 2.2.4 Quyết toán thu- chi ngân sách xã: ................................................................78 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP GÓP PHẦN HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN THU – CHI NGÂN SÁCH TẠI UBND XÃ DIỄN AN .........................85 3.1 Sự cần thiết và yêu cầu của việc hoàn thiện kế toán thu – chi ngân sách tại UBND xã Diễn An ....................................................................................................85 3.2 Đánh giá chung về công tác kế toán tại UBND xã Diễn An ...............................86 Sinh viên thực hiện: Cao Thị Hằng – K45 KTDN GVHD: ThS. Hoàng Thùy Dương Khóa luận tốt nghiệp 3.2.1 Ưu điểm: .......................................................................................................86 3.2.2. Nhược điểm: .............................................................................................. 87 3.3 Đánh giá về công tác kế toán thu- chi ngân sách tại UBND xã ........................ 87 3.3.1 Đánh giá về công tác thu ngân sách ............................................................ 87 3.3.1.2 Nhược điểm: ..........................................................................................88 3.3.2 Đánh giá về công tác chi ngân sách .............................................................88 3.3.2.1 Ưu điểm: ................................................................................................88 3.3.2.2 Nhược điểm ...........................................................................................89 3.3 Một số giải pháp góp phần hoàn thiện công tác kế toán thu- chi ngân sách tại tế H uế UBND xã Diễn An: ...................................................................................................90 3.3.1 Một số giải pháp góp phần hoàn thiện về công tác kế toán tại UBND xã Diễn An:... 90 3.3.2 Đối với công tác kế toán chi ngân sách ........................................................93 PHẦN III KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ...................................................................95 Đ ại họ cK in h DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO ...................................................................97 Sinh viên thực hiện: Cao Thị Hằng – K45 KTDN GVHD: ThS. Hoàng Thùy Dương Khóa luận tốt nghiệp DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 2.1 Bảng thống kê trình độ lao động tại UBNDxã qua 3 năm .............................27 Bảng 2.2 Bảng kê thu tiền phí, lệ phí ............................................................................40 Bảng 2.3 Bảng kê thu tiền phí, lệ phí ............................................................................41 Bảng 2.4 Bảng tổng hợp chứng từ cùng loại .................................................................42 Bảng 2.5 Bảng tổng hợp chứng từ cùng loại .................................................................48 Bảng 2.6 Bảng kê chứng từ thanh toán............................................................................64 tế H uế Bảng 2.7 Bảng kê chứng từ thanh toán .........................................................................72 Bảng 2.8: Bảng phân tích biến động chi ngân sách xã năm 2014 .................................77 Biểu 2.1: Dự toán thu NS ..............................................................................................30 ại họ cK in h Biểu 2.2 Dự toán chi NS................................................................................................31 Biểu 2.3 Quyết định phê duyệt dự toán .........................................................................32 Biểu 2.4 Dự toán thu NS xã năm 2014 ..........................................................................33 Biểu 2.5 Dự toán chi ngân sách xã Diễn An năm 2014 ................................................34 Biểu 2.6 Biểu cân đối tổng hợp dự toán ngân sách xã ..................................................35 Biểu 2.7 Biên lai thu tiền phí, lệ phí ..............................................................................39 Đ Biểu 2.8 Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước ...........................................................43 Biểu 2.9 Bảng kê nộp thuế ............................................................................................44 Biểu 2.10 Sổ cái TK 1121 ........................................................................................... 45 Biểu 2.11 Sổ cái TK 7142 .............................................................................................45 Biểu 2.12 Sổ tổng hợp thu ngân sách xã .......................................................................46 Biểu 2.13 Bảng kê nộp thuế ..........................................................................................46 Biểu 2.15 Báo cáo thu NSNN theo MLNS ...................................................................48 Biểu 2.16 Sổ cái TK 1121 .............................................................................................49 Biểu 2.17 Sổ cái TK 7142 .............................................................................................49 Biểu 2.18 Sổ tổng hợp thu NSX ....................................................................................50 Sinh viên thực hiện: Cao Thị Hằng – K45 KTDN GVHD: ThS. Hoàng Thùy Dương Khóa luận tốt nghiệp Biểu 2.19 Giấy rút dự toán .......................................................................................... 51 Biểu 2.20 Sổ cái TK 7142 .............................................................................................52 Biểu 2.21 Sổ cái TK 1121 .............................................................................................52 Biểu 2.22 Sổ tổng hợp thu NSX ....................................................................................53 Biểu 2.23 Hóa đơn GTGT tiền điện ..............................................................................59 Biểu 2.24 Giấy đề nghị thanh toán ................................................................................60 Biểu 2.25 Bảng kê chứng chi.........................................................................................62 Biểu 2.26 Bảng kê chi NSX ..........................................................................................63 Biểu 2.27 Sổ cái TK 8142 .............................................................................................65 tế H uế Biểu 2.28 Sổ cái TK 1121 .............................................................................................65 Biểu 2.29 Sổ tổng hợp Chi NSX ...................................................................................66 Biểu 2.30 Giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư ..............................................................69 Biểu 2.31 Sổ cái TK 1121 ........................................................................................... 73 ại họ cK in h Biểu 2.32 Sổ cái TK 8142 .............................................................................................74 Đ Biểu 2.33 Sổ tổng hợp chi NSX ....................................................................................74 Sinh viên thực hiện: Cao Thị Hằng – K45 KTDN GVHD: ThS. Hoàng Thùy Dương Khóa luận tốt nghiệp DANH MỤC SƠ ĐỒ Sơ đồ 1.1 Thu tiền mặt nhập quỹ trước sau đó mới nộp kho bạc ..................................12 Sơ đồ 1.2 Trình tự hạch toán các khoản thu nộp thẳng vào kho bạc.............................13 Sơ đồ 1.3 Đối với những xã miền núi quá xa kho bạc ..................................................13 Sơ đồ 1.4 Trình tự hạch toán các khoản thu phí, lệ phí do UBND xã thu ....................13 Sơ đồ 1.5 Hạch toán các khoản thu do cơ quan thuế trực tiếp thu trên địa bàn ...................14 Sơ đồ 1.6 Hạch toán thu bổ sung từ ngân sách cấp trên ................................................14 Sơ đồ 1.7 Thu ngân sách xã bằng hiện vật nhập kho ....................................................14 tế H uế Sơ đồ 1.8 Thu NSX bằng hiện vật đưa vào sử dụng ngay ............................................15 Sơ đồ 1.9 Trường hợp nhân dân đóng góp bằng ngày công để xây dựng công trình ..........15 Sơ đồ 1.10 Thoái thu ngân sách tại kho bạc ..................................................................16 Sơ đồ 1.11 Trình tự hạch toán các khoản thoái thu ngân sách xã .................................16 ại họ cK in h Sơ đồ 1.12: Chi bằng chuyển khoản ..............................................................................17 Sơ đồ 1.13 Trình tự hạch toán những khoản chi thẳng NSX bằng tiền mặt .................18 Sơ đồ 1.14 Chi mua sắm TSCĐ đưa về sử dụng ngay bằng chuyển khoản .................18 Sơ đồ 1.15 Mua TSCĐ đưa về sử dụng ngay bằng tiền mặt ....................................... 18 Sơ đồ 1.16 Mua TSCĐ bằng tiền mặt phải qua lắp đặt, chạy thử .................................19 Sơ đồ 1.17 Mua TSCĐ bằng chuyển khoản phải qua lắp đặt chạy thử .........................20 Sơ đồ 1.18: Kế toán nguyên vật liệu dùng cho XDCB .................................................20 Đ Sơ đồ 1.19: Nhận vốn viện trợ chi thẳng cho công trình XDCB ..................................21 Sơ đồ 2.1 Cơ cấu tổ chức bộ máy của UBND xã ........................................................ 25 Sơ đồ 2.2 Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán xã .............................................................. 28 Sơ đồ 2.3 Trình tự ghi sổ theo hình thức kế toán trên máy vi tính .............................. 29 Sinh viên thực hiện: Cao Thị Hằng – K45 KTDN GVHD: ThS. Hoàng Thùy Dương Khóa luận tốt nghiệp PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ 1.1 Tính cấp thiết của đề tài Hiện nay, nền kinh tế nước ta đang hội nhập ngày càng sâu rộng vào nền kinh tế thế giới. Cùng với đó, đất nước ta đã có những cải cách vượt bậc trên tất cả mọi mặt kinh tế- chính trị- văn hóa- xã hội. Cụ thể, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân của nước ta trong giai đoạn 2010- 2014 đạt 5,7%. Tiếp đến, theo báo cáo của hội nghị tổng kết công tác tài chính ngân sách nhà nước năm 2014 thu ngân sách đạt 782.700 tỷ đồng, chi ngân sách là 1.006.700 tỷ đồng. Theo dự toán, trong năm 2015 tốc độ tăng tế H uế trưởng kinh tế sẽ là 6,2 % kiềm chế lạm phát ở mức 5%. Hội nhập vào nền kinh tế thế giới đã đem lại cho đất nước ta rất nhiều thuận lợi bên cạch đó cũng mang lại không ít thách thức như trong năm 2014 đã có 67,8 nghìn doanh nghiệp bị phá sản, ngừng hoạt động, chỉ số lạm phát dưới 3%, tỷ lệ bội chi ngân sách so với GDP là 5,3%. Do đó, ại họ cK in h yêu cầu đặt ra cho đất nước ta hiện nay đó là quản lý tốt các nguồn lực kinh tế, giảm thiểu nợ công, hạ thấp tỷ lệ bội chi ngân sách, phân phối thu nhập một cách hợp lý thông qua công tác quản lý thu- chi ngân sách nhà nước. Kế toán thu- chi ngân sách được xác định là khâu trọng tâm trong lĩnh vực quản lý thu- chi ngân sách nhà nước cũng như trong công tác kế toán tại các đơn vị hành chính sự nghiệp. Chức năng của phần hành này giám sát và phản ánh kịp thời và trung Đ thực các thông tin về vấn đề thu- chi ngân sách theo thời gian. Đây là cơ sở quan trọng giúp cho các thủ trưởng đơn vị cũng như các ban nghành chức năng nắm bắt kịp thời công tác thu chi để đưa ra các quyết định hợp lý nhằm hạn chế tình trạng bội chi cũng như chi sai mục đích và thực hiện thu đúng, thu đủ. Gần đây, trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã xảy ra tình trạng mất ổn định về công tác thu- chi ngân sách ở một số cơ sở xã, phường đã làm cho nhân dân mất niềm tin vào chính quyền xã, phường. Một trong những nguyên nhân đó là tình hình vi phạm trong công tác kế toán tài chính ở một số xã, phường; quản lý thu- chi ngân sách thiếu sự thống nhất đã dẫn đến tình trạng chồng chéo, thiếu linh hoạt trong vấn đề thu chi ngân sách tại địa phương. Sinh viên thực hiện: Cao Thị Hằng – K45 KTDN 1 GVHD: ThS. Hoàng Thùy Dương Khóa luận tốt nghiệp Vì thế, công tác tăng cường kiểm tra, rà soát, cải cách quy trình quản lý kế toán thu chi ngân sách tại địa phương nên nhận được sự quan tâm đông đảo của những người làm công tác quản lý. Qua quá trình tìm hiểu cũng như thực tập tại ủy ban nhân dân xã Diễn An cùng với sự giúp đỡ tận tình của các cô, các chị trong phòng kế toán tài chính, cũng như các cô chú làm việc tại ủy ban nhân dân xã và sự đồng ý của giảng viên Ths. Hoàng Thùy Dương, tôi đã quyết định chọn đề tài “ Thực trạng công tác kế toán thu- chi ngân sách tại ủy ban nhân dân xã Diễn An, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An” để làm khóa luận tốt nghiệp của mình. Đề tài nghiên cứu gồm 3 mục tiêu: tế H uế 1.2 Mục tiêu nghiên cứu của đề tài Thứ nhất, hệ thống hóa và tổng hợp những vấn đề lý luận về công tác kế toán thu chi ngân sách xã Thứ hai, tìm hiểu, phân tích và đánh giá thực trạng công tác kế toán thu- chi ngân ại họ cK in h sách xã thông qua hệ thống tài khoản, hệ thống chứng từ sử dụng, quy trình hạch toán kế toán cũng như hệ thống báo cáo tài chính tại UBND xã Diễn An Thứ ba, nhận xét các ưu nhược điểm của công tác kế toán thu- chi ngân sách và đưa ra các giải pháp góp phần hoàn thiện công tác kế toán thu- chi ngân sách tại UBND xã Diễn An 1.3 Đối tượng nghiên cứu: Đ Đề tài nghiên cứu các vấn đề về kế toán ngân sách xã và quy trình thực hiện, lập dự toán ngân sách, công tác kế toán ngân sách xã , quyết toán ngân sách trên địa bàn xã Diễn An. Cụ thể, vấn đề mà đề tài tập trung đó là thực trạng công tác kế toán thuchi ngân sách 1.4 Phạm vi nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu của đề tài bao gồm: - Thời gian nghiên cứu: từ ngày 21/1/2015 đến ngày 10/5/2015 - Không gian: tại phòng kế toán tài chính ngân sách xã Diễn An - Nội dung nghiên cứu: công tác kế toán thu- chi ngân sách tại ủy ban nhân dân xã Diễn An, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. - Số liệu minh họa: quý III và quý IV năm 2014 Sinh viên thực hiện: Cao Thị Hằng – K45 KTDN 2 GVHD: ThS. Hoàng Thùy Dương Khóa luận tốt nghiệp 1.5 Phương pháp nghiên cứu: a, Phương pháp nghiên cứu tài liệu: Phương pháp này được sử dụng để nghiên cứu các tài liệu liên quan đến kế toán thu- chi ngân sách, các tài liệu về cơ cấu tổ chức, các quy định, nội quy của đơn vị… thu thập được qua quá trình thực tập tại đơn vị. Đồng thời, phương pháp này được sử dụng để nghiên cứu các tài liệu hướng dẫn về dự toán thu- chi của đơn vị làm cơ sở lý luận cho việc nghiên cứu đề tài. b. Phương pháp quan sát, phỏng vấn chuyên gia Phương pháp này để tìm hiểu kỹ hơn về công tác tổ chức hạch toán thu- chi ngân tế H uế sách nhà nước cũng như những vấn đề liên quan đến cơ cấu tổ chức của đơn vị thông qua việc quan sát công việc hằng ngày của nhân viên kế toán, tại phòng tài chính ngân sách xã và việc phỏng vấn kế toán viên và kế toán trưởng và thủ trưởng của đơn vị. c. Phương pháp thu thập xử lý số liệu: ại họ cK in h + Phương pháp so sánh: so sánh đối chiếu các chỉ tiêu qua từng năm để đánh giá sự biến động của từng chỉ tiêu. Phương pháp này được sử dụng để đánh giá tình hình thực hiện dự toán thu- chi ngân sách tại UBND xã Diễn An . + Phương pháp phân tích số liệu: là phương pháp dựa trên số liệu đã thu thập và so sánh, tiến hành đánh giá các vấn đề liên quan đến tình hình thu- chi + Phương pháp tổng hợp số liệu: là phương pháp dựa trên số liệu đã thu thập để rút ra những kết luận và đánh giá cần thiết. Đ + Phương pháp kế toán: là phương pháp sử dụng chứng từ, tài khoản, sổ sách để hệ thống hóa và kiểm soát thông tin về các nghiệp vụ kinh tế phát sinh. - Và một số phương pháp khác. 1.6 Kết cấu đề tài Ngoài phần đặt vấn đề, kết luận và kiến nghị, nội dung chính của đề tài gồm có 3 chương: Chương 1: Cơ sở lý luận về kế toán thu- chi ngân sách xã Chương 2:Thực trạng công tác kế toán thu- chi ngân sách tại ủy ban nhân dân xã Diễn An Chương 3: Một số giải pháp góp phần hoàn thiện công tác kế toán thu- chi ngân sách tại ủy ban nhân dân xã Diễn An Sinh viên thực hiện: Cao Thị Hằng – K45 KTDN 3 GVHD: ThS. Hoàng Thùy Dương Khóa luận tốt nghiệp PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN THU – CHI NGÂN SÁCH XÃ 1.1 Những vấn đề chung về thu-chi ngân sách xã 1.1.1 Khái niệm về thu- chi ngân sách xã Ngân sách nhà nước( NSNN) là một phạm trù kinh tế, lịch sử và là một thành phần trong hệ thống tài chính. Đây là một thuật ngữ rộng rãi song quan niệm về ngân sách nhà nước lại chưa được thống nhất, có rất nhiều định nghĩa về ngân sách nhà nước tùy theo các trường phái và các lĩnh vực nghiên cứu. Theo quan điểm của nước tế H uế ta được quốc hội thông qua ngày 16/12/2002 thì “ ngân sách nhà nước là toàn bộ các khoản thu chi của nhà nước trong dự toán đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định và được thực hiện trong một năm để đảm bảo thực hiện các chức năng và nhiệm vụ của nhà nước. Ngân sách nhà nước bao gồm ngân sách trung ương và ngân ại họ cK in h sách địa phương ( Nguồn: http://vi.wikipedia.org/wiki) Ngân sách xã( NSX) là một bộ phận của hệ thống ngân sách nhà nước. Các khoản thu, chi của ngân sách xã là những khoản thu, chi của Ngân sách nhà nước giao cho Uỷ ban nhân dân xã xây dựng, tổ chức quản lý, Hội đồng nhân dân xã quyết định và giám sát thực hiện theo nhiệm vụ quyền hạn của Luật Ngân sách nhà nước quy Đ định. Là một bộ phận trong hệ thống ngân sách nhà nước nên ngân sách xã cũng mang những đặc trưng chung của ngân sách đó là: về bản chất ngân sách xã là hệ thống các quan hệ kinh tế giữa nhà nước với các chủ thể khác, phát sinh trong quá trình tạo lập, phân phối và sử dụng quỹ tiền tệ của chính quyền nhà nước xã nhằm phục vụ cho việc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của chính quyền nhà nước cấp cơ sở. Tuy nhiên, điểm khác biệt giữa ngân sách xã với các cấp ngân sách khác trong hệ thống Ngân sách nhà nước, đó là: ngân sách xã vừa là một cấp ngân sách lại vừa như một đơn vị dự toán ngân sách. ( Nguồn: Thuvienphapluat.vn) Thu ngân sách xã là toàn bộ các khoản thu trong dự toán đã được hội đồng nhân dân xã quyết định và được thực hiện trong một năm để thực hiện các chức năng, Sinh viên thực hiện: Cao Thị Hằng – K45 KTDN 4 GVHD: ThS. Hoàng Thùy Dương Khóa luận tốt nghiệp nhiệm vụ của chính quyền cấp xã. . Thu ngân sách xã bao gồm các khoản thu ngân sách xã hưởng 100%, các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm giữa ngân sách xã và ngân sách cấp trên( do UBND tỉnh quyết định) và các khoản thu bổ sung từ ngân sách cấp trên cho xã ( Nguồn: moj.mov.vn) Chi ngân sách xã là các khoản chi nhằm duy trì hoạt động của các cơ quan Nhà nước,Đảng, đoàn thể cấp xã( chi thường xuyên) và các khoản chi về quản lý và phát triển kinh tế xã hộithuộc chức năng, nhiệm vụ của chính quyền cấp xã( chi đầu tư phát triển). 1.1.2 Đặc điểm về ngân sách xã tế H uế ( Nguồn:thuvienphapluat.vn) Là một cấp ngân sách trong hệ thống NSNN nên NSX cũng mang đầy đủ các đặc điểm chung của ngân sách các cấp chính quyền địa phương, đó là: - Được phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi theo quy định của pháp luật. ại họ cK in h - Được quản lý và điều hành theo dự toán và theo chế độ, tiêu chuẩn, định mức do cơ quan có thẩm quyền quy định. Bên cạnh các đặc điểm chung, NSX còn có các đặc điểm riêng: Một là, NSX là một loại quỹ tiền tệ của cơ quan chính quyền Nhà nước cấp cơ sở. Hoạt động của quỹ được thể hiện trên hai phương diện: huy động nguồn thu vào quỹ gọi là thu NSX, phân phối và sử dụng quỹ gọi là chi NSX. Đ Hai là, các chỉ tiêu thu chi NSX luôn mang tính pháp lý (nghĩa là các chỉ tiêu này được quy định bằng văn bản pháp luật và được pháp luật đảm bảo thực hiện). Ba là, đằng sau quan hệ thu chi NSX là quan hệ lợi ích phát sinh trong quá trình thu chi NSX giữa hai chủ thể: một bên là lợi ích chung của cộng đồng cấp cơ sở mà đại diện là chính quyền cấp xã, một bên là các chủ thể kinh tế xã hội Bốn là, NSX vừa là một cấp ngân sách, lại vừa là một đơn vị dự toán đặc biệt (dưới nó không có đơn vị dự toán trực thuộc). Đặc điểm này có ảnh hưởng chi phối lớn đến quá trình tổ chức lập, chấp hành và quyết toán NSX. Xã là đơn vị cơ sở trong hệ thống tổ chức bộ máy Nhà nước, gắn bó trực tiếp với người dân và nền kinh tế xã hội. Chính vì vậy, nghiên cứu công tác quản lý NSX tuy không phải là công việc mới Sinh viên thực hiện: Cao Thị Hằng – K45 KTDN 5 GVHD: ThS. Hoàng Thùy Dương Khóa luận tốt nghiệp đặt ra song lại vô cùng cần thiết để tìm ra những giải pháp hữu hiệu nhất nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách trong điều kiện hiện nay. 1.1.3 Phân loại các khoản thu_ chi ngân sách xã 1.1.3.1 Các khoản thu ngân sách xã Nguồn thu của ngân sách xã do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định phân cấp trong phạm vi nguồn thu ngân sách địa phương được hưởng. a. Các khoản thu ngân sách xã hưởng một trăm phần trăm (100%): Là các khoản thu dành cho xã sử dụng toàn bộ để chủ động về nguồn tài chính bảo đảm các nhiệm vụ chi thường xuyên, đầu tư. Căn cứ quy mô nguồn thu, chế độ tế H uế phân cấp quản lý kinh tế - xã hội và nguyên tắc đảm bảo tối đa nguồn tại chỗ cân đối cho các nhiệm vụ chi thường xuyên, khi phân cấp nguồn thu, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh xem xét dành cho ngân sách xã hưởng 100% các khoản thu dưới đây: - Các khoản phí, lệ phí thu vào ngân sách xã theo quy định. ại họ cK in h - Thu từ các hoạt động sự nghiệp của xã, phần nộp vào ngân sách nhà nước theo chế độ quy định; - Thu đấu thầu, thu khoán theo mùa vụ từ quỹ đất công ích và hoa lợi công sản khác theo quy định của pháp luật do xã quản lý; - Các khoản huy động đóng góp của tổ chức, cá nhân gồm: các khoản huy động đóng góp theo pháp luật quy định, các khoản đóng góp theo nguyên tắc tự nguyện để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng do Hội đồng nhân dân xã quyết định đưa vào ngân sách Đ xã quản lý và các khoản đóng góp tự nguyện khác; - Viện trợ không hoàn lại của các tổ chức và cá nhân ở ngoài nước trực tiếp cho ngân sách xã theo chế độ quy định; - Thu kết dư ngân sách xã năm trước; - Các khoản thu khác của ngân sách xã theo quy định của pháp luật. ( Nguồn: Quyết định 94/2005/QD- BTC) b. Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm giữa ngân sách xã với ngân sách cấp trên: Theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước gồm: Thuế chuyển quyền sử dụng đất; Sinh viên thực hiện: Cao Thị Hằng – K45 KTDN 6 GVHD: ThS. Hoàng Thùy Dương Khóa luận tốt nghiệp Thuế nhà, đất; Thuế môn bài thu từ cá nhân, hộ kinh doanh; Thuế sử dụng đất nông nghiệp thu từ hộ gia đình; Lệ phí trước bạ nhà, đất. Các khoản thu trên, tỷ lệ ngân sách xã, thị trấn được hưởng tối thiểu 70%. Căn cứ vào nguồn thu và nhiệm vụ chi của xã, thị trấn, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh có thể quyết định tỷ lệ ngân sách xã, thị trấn được hưởng cao hơn, đến tối đa là 100%. Ngoài các khoản thu phân chia theo quy định nêu trên, ngân sách xã còn được Hội đồng nhân dân cấp tỉnh bổ sung thêm các nguồn thu phân chia sau khi tế H uế các khoản thuế, lệ phí phân chia theo Luật Ngân sách nhà nước đã dành 100% cho xã, thị trấn và các khoản thu ngân sách xã được hưởng 100% nhưng vẫn chưa cân đối được nhiệm vụ chi. (Nguồn: Quyết định 94/2005/QĐ- BTC) ại họ cK in h c. Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên cho ngân sách xã: Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên cho ngân sách xã gồm: - Thu bổ sung để cân đối ngân sách là mức chênh lệch giữa dự toán chi được giao và dự toán thu từ các nguồn thu được phân cấp (các khoản thu 100% và các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm). Số bổ sung cân đối này được xác định từ năm đầu của thời kỳ ổn định ngân sách và được giao ổn định từ 3 đến 5 năm. - Thu bổ sung có mục tiêu là các khoản bổ sung theo từng năm để hỗ trợ xã thực Đ hiện một số nhiệm vụ cụ thể. (Nguồn: Quyết định 94/2005/QĐ- BTC)) 1.1.3.2 Các khoản chi Chi ngân sách xã baogồm các khoản chi duy trì hoạt động của các cơ quan nhà nước, đảng, đoàn thể cấp xã, chi trợ cấp xã hội và các khoản chi phát triển kinh tế xã hội thuộc chức năng, nhiệm vụ của chính quyền cấp xã theo phân cấp của địa phương như: - Chi đầu tư phát triển gồm: + Chi đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội không có khả năng thu hồi vốn theo phân cấp của cấp tỉnh. + Chi đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội của xã từ Sinh viên thực hiện: Cao Thị Hằng – K45 KTDN 7 GVHD: ThS. Hoàng Thùy Dương Khóa luận tốt nghiệp nguồn huy động đóng góp của các tổ chức, cá nhân cho từng dự án nhất định theo quy định của pháp luật, do Hội đồng nhân dân xã quyết định đưa vào ngân sách xã quản lý. + Các khoản chi đầu tư phát triển khác theo quy định của pháp luật. - Các khoản chi thường xuyên: + Chi cho hoạt động của các cơ quan nhà nước ở xã: + Tiền lương, tiền công cho cán bộ, công chức cấp xã; + Sinh hoạt phí đại biểu Hội đồng nhân dân; + Các khoản phụ cấp khác theo quy định của Nhà nước; + Công tác phí; + Chi về hoạt động, văn phòng, như: chi phí điện, nước, văn phòng phẩm, phí tế H uế bưu điện, điện thoại, hội nghị, chi tiếp tân, khánh tiết; + Chi mua sắm, sửa chữa thường xuyên trụ sở, phương tiện làm việc; + Chi khác theo chế độ quy định + Kinh phí hoạt động của cơ quan Đảng cộng sản Việt Nam ở xã. ại họ cK in h + Kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở xã (Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam) sau khi trừ các khoản thu theo điều lệ và các khoản thu khác (nếu có). + Đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho cán bộ xã và các đối tượng khác theo chế độ quy định. + Chi cho công tác dân quân tự vệ, trật tự an toàn xã hội: Đ Chi huấn luyện dân quân tự vệ, các khoản phụ cấp huy động dân quân tự vệ và các khoản chi khác về dân quân tự vệ thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách xã theo quy định của Pháp lệnh về dân quân tự vệ; + Chi thực hiện việc đăng ký nghĩa vụ quân sự, công tác nghĩa vụ quân sự khác thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách xã theo quy định của pháp luật; + Chi tuyên truyền, vận động và tổ chức phong trào bảo vệ an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã; - Các khoản chi khác theo chế độ quy định. + Chi cho công tác xã hội và hoạt động văn hoá, thông tin, thể dục thể thao do xã quản lý: Sinh viên thực hiện: Cao Thị Hằng – K45 KTDN 8 GVHD: ThS. Hoàng Thùy Dương Khóa luận tốt nghiệp + Trợ cấp hàng tháng cho cán bộ xã nghỉ việc theo chế độ quy định (không kể trợ cấp hàng tháng cho cán bộ xã nghỉ việc và trợ cấp thôi việc 1 lần cho cán bộ xã nghỉ việc từ ngày 01/01/1998 trở về sau do tổ chức bảo hiểm xã hội chi); chi thăm hỏi các gia đình chính sách; cứu tế xã hội và công tác xã hội khác; + Chi hoạt động văn hoá, thông tin, thể dục, thể thao, truyền thanh do xã quản lý. + Chi sự nghiệp giáo dục: Hỗ trợ các lớp bổ túc văn hoá, trợ cấp nhà trẻ, lớp mẫu giáo, kể cả trợ cấp cho giáo viên mẫu giáo và cô nuôi dạy trẻ do xã, thị trấn quản lý (đối với phường do ngân sách cấp trên chi). + Chi sự nghiệp y tế: Hỗ trợ chi thường xuyên và mua sắm các khoản trang thiết tế H uế bị phục vụ cho khám chữa bệnh của trạm y tế xã. + Chi sửa chữa, cải tạo các công trình phúc lợi, các công trình kết cấu hạ tầng do xã quản lý như: trường học, trạm y tế, nhà trẻ, lớp mẫu giáo, nhà văn hoá, thư viện, đài tưởng niệm, cơ sở thể dục thể thao, cầu, đường giao thông, công trình cấp và thoát nước công cộng,...; riêng đối với thị trấn còn có nhiệm vụ chi sửa chữa cải tạo vỉa hè, đường phố nội ại họ cK in h thị, đèn chiếu sáng, công viên, cây xanh... (đối với phường do ngân sách cấp trên chi). + Hỗ trợ khuyến khích phát triển các sự nghiệp kinh tế như: khuyến nông, khuyến ngư, khuyến lâm theo chế độ quy định. Các khoản chi thường xuyên khác ở xã theo quy định của pháp luật. Căn cứ vào định mức, chế độ, tiêu chuẩn của Nhà nước; Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định cụ thể mức chi thường xuyên cho từng công việc phù hợp với tình hình Đ đặc điểm và khả năng ngân sách địa phương. 1.1.4 Chức năng nhiệm vụ và yêu cầu của kế toán ngân sách xã Kế toán ngân sách xã là sự thu thập, xử lý và cung cấp thông tin thực hiện về hoạt động tài chính ngân sách và các hoạt động tài chính khác của xã, được thực hiện bằng hệ thống các phương pháp kế toán, dựa trên những nguyên tắc, chuẩn mực và chế độ do nhà nước quy định Kế toán ngân sách và tài chính xã có những nhiệm vụ chủ yếu sau: - Thu thập, ghi chép mọi khoản thu, chi ngân sách thu chi các quỹ công dùng của xã, các khoản đóng góp và tình hình sử dụng các khoản đóng góp của dân, tài sản vật tư do xã quản lý sử dụng và các hoạt động tài chính khác của xã Sinh viên thực hiện: Cao Thị Hằng – K45 KTDN 9 GVHD: ThS. Hoàng Thùy Dương Khóa luận tốt nghiệp - Thông qua việc ghi chép, đối chiếu, kiểm tra, phân tích tình hình thực hiện dự toán thu- chi ngân sách xã, tình hình chấp hành các định mức, chế độ thu- chi, tình hình quản lý sử dụng các quỹ công chuyên dùng, các khoản đóng góp của dân và các hoạt động tài chính khác qua đó cung cấp thông tin số liệu, tài liệu kế toán tham mưu đề xuất với UBND, HĐND xã các giải pháp nhằm thúc đẩy sự phát triển kinh tế, chính trị, xã hội trên địa bàn - Lập và gửi đầy đủ các loại báo cáo tài chính và báo cáo quyết toán ngân sách để trình ra HĐND xã phê duyệt phục vụ công khai tài chính trước nhân dân theo quy định của pháp luật và gửi phòng tài chính huyện để tổng hợp vào ngân sách nhà nước tế H uế Kế toán ngân sách xã và tài chính xã là một bộ phận trong hệ thống kế toán nói chung. Do vậy, trong các khâu của quá trình kế toán như: lập chứng từ, thu nhận xử lý số liệu, ghi sổ, lập báo cáo kế toán phải đáp ứng được các yêu cầu chung đặt ra cho kế toán như: đầy đủ, kịp thời, chính xác, trung thực, tiết kiệm, hiệu quả. thể như sau: ại họ cK in h Ngoài ra, kế toán ngân sách và tài chính xã phải đáp ứng được một số yêu cầu cụ - Chỉ tiêu thực hiện về thu chi ngân sách do kế toán thu thập, tổng hợp phải thống nhất với chỉ tiêu trong dự toán ngân sách về nội dung và phương pháp tính toán - Hạch toán các khoản thu, chi ngân sách phải chi tiết theo mục lục ngân sách nhà nước hiện hành - Số liệu trong sổ kế toán và báo cáo kế toán phải rõ ràng, thuyết minh trong báo Đ cáo phải dễ hiểu, đảm bảo cung cấp được đầy đủ các thông tin cần thiết cho UBND, hội đồng nhân dân xã và cơ quan tài chính huyện, quận - Ghi chép vào sổ kế toán phải dùng mực không phai, số và chữ phải viết rõ ràng, có hệ thống, không được viết tắt, không bỏ cách dòng, các dòng còn thừa phải gạch bỏ. ( Nguồn: Quyết định 94/2005/QĐ- BTC) 1.2 Kế toán thu- chi ngân sách xã 1.2.1 Lập dự toán ngân sách xã - Trình tự thực hiện: Bước 1: Thảo luận giữa UBND xã, thị trấn và UBND huyện (Phòng TCKH và Chi cục thuế huyện). Sinh viên thực hiện: Cao Thị Hằng – K45 KTDN 10 GVHD: ThS. Hoàng Thùy Dương Khóa luận tốt nghiệp Bước 2: Nhận Quyết định về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước của UBND huyện Bước 3: Căn cứ quyết định về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước của UBND huyện để cân đối nguồn, xây dựng dự toán thu; chi để UBND xã, thị trấn phấn đấu. HĐND xã họp xong ra nghị quyết về việc giao dự toán thu chi NSNN của xã, UBND xã ra quyết định giao dự toán thu chi NSNN - Bộ dự toán NSNN xã bao gồm: + Nghị quyết HĐND xã về việc thông qua dự toán thu chi NSNN và hoạt động tài chính khác tế H uế + Quyết định của UBND xã về việc giao dự toán ngân sách nhà nước và các biểu mẫu: Biểu cân đối tổng hợp dự toán ngân sách xã; tổng hợp dự toán thu ngân sách xã; tổng hợp dự toán chi ngân sách xã; dự toán chi đầu tư XDCB; biểu tổng hợp kế hoạch thu, chi các hoạt động tài chính khác; phân bổ dự toán chi NSNN ại họ cK in h - Thời gian nộp: Gửi phòng TC – KH huyện ngay sau khi HĐND xã phê chuẩn dự toán thu chi NSNN năm, UBND xã ra quyết định giao chỉ tiêu dự toán NSNN, nhưng chậm nhất trước ngày 30/01 của năm giao dự toán - Nơi gửi dự toán: UBND huyện; phòng tài chính huyện; KBNN huyện; các bộ phận có liên quan 1.2.2 Kế toán thu ngân sách xã 1.2.2.1 Chứng từ sử dụng Đ - Thông báo các khoản thu của xã - Biên lai thu tiền( C27- X) - Bảng tổng hợp biên lai thu tiền( c19- X) - Giấy báo lao động ngày công đóng góp - Bảng kê ghi thu ghi chi ngân sách( c60- X) - Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước bằng tiền mặt - Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước bằng chuyển khoản - Bảng kê thu ngân sách xã đã qua kho bạc Sinh viên thực hiện: Cao Thị Hằng – K45 KTDN 11
- Xem thêm -