Tài liệu Thiết kế máy phay vạn năng cỡ trũng

  • Số trang: 101 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 250 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Tham gia: 27/02/2015

Mô tả:

Thiết kế máy phay vạn năng cỡ trũng
 äö aïn täút nghiãûp phay vaûn n àng cåî trung Thiãút kãú maïy PHÁÖN I CHOÜN PHÁN TÊCH MAÏY CHUÁØN I. CHOÜN MAÏY CHUÁØ N Tæì caïc säú liãûu âaî cho ban âáöu: - Kêch thæåïc baìn maïy 1250x320(mm). - Säú voìng quay giåïi haûn truûc chênh (v/ph) : 30 ÷1500. - Læåüng chaûy dao giåïi haûn (mm/ph) 19,5 ÷ 950. - Säú cáúp truûc chênh : 18. - Säú cáúp chaûy dao :18. ⇒ Choün may chuáøn laì maïy 6H82. II. PHÁN TÊCH MAÏY CHUÁØ N 1. Âàûc tênh kyî thuáût maïy - Kêch thæåïc baìn maïy 1250 x 320 (mm) - Dëch chuyãøn låïn nháút cuía baìn maïy (mm) : + Doüc : 700 + Ngang : 2600 + Thàóng âæïng : 370 - Khoaíng caïch tæì truûc chênh âãún baìn maïy 30 ÷850 (mm). - Khoaíng caïch tæì soïng træåüt thán maïy tåïi baìn maïy 220÷ 480 (mm). - Læûc keïo låïn nháút cuía häüp chaûy dao (kg): + Doüc : 1500 + Ngang : 1250 + Thàóng âæïng : 500 - Säú cáúp täúc âoü truûc chênh: 18 - Phaûm vi âiãöu chènh täúc âäü truûc chênh : 30 ÷1500 (v/ph). - Cäng suáút âäüng cå truûc chênh : 7KW. SVTH : Lã Maûnh Huìng - Låïp 98C1A Trang 1  äö aïn täút nghiãûp phay vaûn n àng cåî trung Thiãút kãú maïy - Cäng suáút âäüng cå chaûy dao : 1,7KW. - Khäúi læåüng maïy 2700kg - Kêch thæåïc phuí bç maïy: 2100 x 1740 x1915(mm3). - Goïc quay låïn nháút cuía baìn maïy : 150. - Säú raînh chæí T :3. - Bãö räüng raînh chæí T : 18 (mm). - Khoaíng caïch giæîa 2 raînh chæî T : 70mm. - Dëch chuyãøn nhanh cuía baìn maïy (mm/ph): + Doüc : 2800 + Ngang : 2300 + Thàóng âæïng : 250 - Phaûm vi chay dao nhanh : 770÷2800(mm/ph). - Säú bæåïc tiãún cuía baìn maïy: 18 cáúp: + Doüc : 19,5 ÷ 950 + Ngang : 19,5 ÷ 950 + Thàóng âæïng : 8 ÷ 890 2. Caïc xêch truyãön âäüng cuía maïy 1. Xêch täúc âäü. Phæång trçnh xêch âäüng: SVTH : Lã Maûnh Huìng - Låïp 98C1A Trang 2  äö aïn täút nghiãûp phay vaûn n àng cåî trung Thiãút kãú maïy  16  18  39  47  82    26  2   28 38 Âäüngcå(I) (I ) (I ) (IV)   (V)(Truûchênh) 54  3   37 19  19  39   7 1      36  26 Säú voìng quay (v/ph): n1 = 30 n2 = 37.5 n3 = 47.5 n4 = 60 n5 = 75 n6 = 90 n7 = 118 n8 = 130 n9 = 190 SVTH : Lã Maûnh Huìng - Låïp 98C1A Trang 3  äö aïn täút nghiãûp phay vaûn n àng cåî trung Thiãút kãú maïy n10 = 235 n11 = 300 n12 = 375 n13 = 475 n14 = 600 n15 = 750 n16 = 900 n17 = 1180 n18 = 1500 * Nháûn tháúy: Trong chuäøi säú voìng quay coï tè säú giæîa 2 säú voìng quay báút kyì kãö nhau nk vaì nk+1 laì mäüt säú khäng âäøi vaì bàòng 1,26. 2. Læåïi kãút cáúu. PAKG 3x3x2 PATT (1)(3)(9) 3[1] 3[3] 2[9] 3. Læåïi âäö thë voìng quay. Trãn cå såí læåïi kãút cáúu vaì caïc tè säú truyãön âaî biãút trong så âäö âäüng ta veî âæåüc læåïi voìng quay häüp täúc âäü maïy phay 6H82. 3[1] 3[3] 2[9] SVTH : Lã Maûnh Huìng - Låïp 98C1A Trang 4  äö aïn täút nghiãûp phay vaûn n àng cåî trung Thiãút kãú maïy * Våïi quy æåïc: - Caïc âiãøm nàòm trãn truûc ngang chè säú voìng quay cuû thãø. - Caïc tia näúi caïc âiãøm tæång æïng giæîa caïc truûc biãøu diãøn trë säú truyãön cuía tæìng càûp baïnh ràng. + Tia nghiãng phaíi : i > 1 ( tàng täúc) + Tia nghiãng traïi : i < 1 ( giaím täúc) + Tia thàóng âæïng : i = 1 3. Xêch chaûy dao - Trong häüp chaûy dao coï cå cáúu phaín häöi giaím säú truûc cuía häüp. - Trong häüp chaûy dao coï ly håüp ma saït âãø taïch âæåìng truyãön cäng taïc khi chaûy dao nhanh. d) Phæång trçnh xêch âäüng. MT MP 28 18 . 35 33 13 18 40 . . 45 40 40 40 40 Mmåí 44 57 . 57 43 SVTH : Lã Maûnh 33 18 18 . . .t x = Sd 37 16 18 33 18 18 . . .t x = Sn 37 18 Huìng - Låï16p 98C1A 22 34 . .t x = Sâ 37 34 Mâoïng 28 18 . 35 33 Trang 5  äö aïn täút nghiãûp phay vaûn n àng cåî trung Thiãút kãú maïy Säú læåüng chaûy dao (mm/ph): s1 = 19.5 s2 = 23.5 s3 = 30 s4 = 37.5 s5 = 47.5 s6 = 60 s7 = 75 s8 = 95 s9 = 118 s10 = 150 s11 = 190 s12 = 235 s13 = 300 s14 = 375 s15 = 475 s16 = 600 s17 = 750 s18 = 950 5. Læåïi kãút cáúu. PAKG 3x3x2 PATT (3)(1)(9) 3[3] 3[1] 2[9] SVTH : Lã Maûnh Huìng - Låïp 98C1A Trang 6  äö aïn täút nghiãûp phay vaûn n àng cåî trung Thiãút kãú maïy 6. Læåïi âä thë voìng quay. Trãn cå såí læåïi kãút cáúu vaì caïc tè säú truyãön âaî biãút trong så âäö âäüng ta veî âæåüc læåïi voìng quay häüp chaûy dao maïy phay 6H82. i1 i2 i3 i4 i5 i8 SVTH : Lã Maûnh Huìng - Låïp 98C1A i6 i7 Trang 7  äö aïn täút nghiãûp phay vaûn n àng cåî trung Thiãút kãú maïy PHÁÖN II TÊNH TOAÏN THIÃÚT KÃÚ ÂÄÜNG HOÜC TOAÌN MAÏY I. THIÃÚ T KÃÚ HÄÜ P TÄÚ C ÂÄÜ 1. Cäng duûng vaì yãu cáöu Häüp täúc âäü laì mäüt bäü pháûn quan troüng cuía maïy càõt kim loaûi duìng âãø thæûc hiãûn caïc nhiãûm vuû sau: - Truyãön âäüng cäng suáút tæì âäüng cå âiãûn âãún truûc chênh. - Âaím baío phaûm vi âiãöu chènh cáön thiãút cho truûc chênh hoàûc truûc cuäúi cuìng cuía häüp täúc âäü våïi cäng bäüi ϕ vaì säú cáúp váûn täúc z yãu cáöu. Häüp täúc âäü coï thãø âæåüc chãú taûo cuìng mäüt khäúi våïi truûc chênh. Trong træåìng naìy, häüp täúc âæåüc goüi laì häüp truûc chênh. Trong træåìng häüp täúc âäü vaì häüp truûc chênh âæåüc thiãút kãú thaình hai bäü pháûn riãng biãût vaì âæåüc näúi liãön bàòng mäüt cå cáúu truyãön âäüng naìo âoï, thç häüp täúc âäü âæåüc goüi laì häüp giaím täúc. Häüp giaím täúc thæåìng âæåüc âàût dæåïi chán maïy hoàûc âæa ra ngoaìi maïy nhàòm laìm giaím rung âäüng vaì biãún daûng nhiãût cho häüp truûc chênh. Tæì caïc thäng säú cå baín Rn, ϕ, vaì z coï thãø thæûc hiãûn âæåüc nhiãöu phæång vãö kãút cáúu cuía häüp täúc âäü, våïi caïch bäú trê säú voìng quay, säú truûc, hãû thäúng bäi trån, âiãöu khiãøn, v, v, ... ráút khaïc nhau. Do âoï ta phaíi choün phæång aïn thêch håüp nháút âãø dæûa vaìo yãu cáöu sau âáy: - Caïc giaï trë säú voìng quay tæì n1 ÷ nz vaì hãû säú cáúp säú voìng quay ϕ phaíi phuì håüp våïi trë säú tiãu chuáøn. - Caïc chi tiãút maïy tham gia vaìo viãûc thæûc hiãûn truyãön âäüng phaíi âuí âäü bãön, âäü cæïng væîng vaì âaím baío truyãön âäüng chênh xaïc, nháút laì âäúi våïi truûc chênh. - Kãút cáúu cuía häüp täúc däü phaíi âån giaín, xêch truyãön âäüng phaíi håüp lyï âãø âaût hiãûu suáút truyãön âäüng cao. Cå cáúu phaíi dãù daìng thaïo làõp vaì sæîa chæîa. - Âiãöu khiãøn phaíi nheû nhaìng vaì an toaìn. SVTH : Lã Maûnh Huìng - Låïp 98C1A Trang 8  äö aïn täút nghiãûp phay vaûn n àng cåî trung Thiãút kãú maïy Våïi nhæîng yãu cáöu trãn, ta tiãún haình phán têch , læûa choün mäüt phæång aïn täút nháút phuì håüp våïi caïc chè tiãu kyî thuáût, kinh tãú trong âiãöu kiãûn cho pheïp. 2. Täøng håüp truyãön âäüng chênh Caïc säú liãûu cho træåïc: Säú cáúp täúc âäü Zv = 18 Täúc âäü voìng quay n = 30 ÷ 1500 v/ph. Phaûm vi diãöu chènh säú voìng quay Rn = n max 1500 = = 50 n min 30 Cäng bäüi ϕ = z−1 Rn = 18−1 50 = 1,26. Tæì cäng bäüi ϕ = 1,26, vaì chuäøi säú voìng quay phán bäú theo cáúp säú nhán ta xaïc âënh âæåüc chuäøi säú voìng quay cuía maïy cáön thiãút kãú : n1 ÷ n18 . n1 = nmin = 30 (v/ph), n2 = n1.ϕ = 30 × 1,26 = 37,5 (v/ph) n3 = n2.ϕ = 37,5 × 1,26 =47,5 (v/ph) n4 = n3.ϕ = 47,5 × 1,26 =60 (v/ph) n5 = n4.ϕ =60 ×1,26 =75 (v/ph) n6 = n5.ϕ = 75 × 1,26 = 95 (v/ph) n7 = n6.ϕ = 95× 1,26 = 118 (v/ph) n8 = n7.ϕ =118 × 1,26 = 150 (v/ph) n9 = n8.ϕ = 150 × 1,26 =190 (v/ph) n10 = n9.ϕ = 190235 × 1,26 =235 (v/ph) n11 = n10.ϕ =235 × 1,26 =300 (v/ph) n12 = n11.ϕ =300 × 1,26 =375 (v/ph) n13 = n12.ϕ = 375 × 1,26 =475 (v/ph) n14 = n13.ϕ = 475 × 1,26 = 600 (v/ph) n15 = n14.ϕ = 600 × 1,26 =750 (v/ph) n16 = n15.ϕ = 750 × 1,26 = 950 (v/ph). n17 = n16.ϕ = 950× 1,26 = 1180 (v/ph) n18 =n17.ϕ = 1180 × 1,26 = 1500 (v/ph). SVTH : Lã Maûnh Huìng - Låïp 98C1A Trang 9  äö aïn täút nghiãûp phay vaûn n àng cåî trung Thiãút kãú maïy 3. Thiãút kãú âäüng hoüc vaì xaïc âënh tyí säú truyãön Nhiãûm vuû cuía häüp täúc âäü laì âaím baío chuäøi säú voìng quay n cuía truûc chênh våïi cäng bäüi ϕ vaì phaûm vi âiãöu chènh Rn âaî cho. Âãø âaím baío yãu cáöu trãn, ta cáön biãút mäúi quan hãû däüng hoüc giæîa caïc nhoïm truyãön âäüng cuía truûc chênh, giæîa caïc tyí säú truyãön trong tæìng nhoïm truyãön âäüng, cuîng nhæ sæû phäúi håüp giæîa chuïng våïi nhau. Trong truyãön âäüng phán cáúp, säú voìng quay cuía truûc chênh thæåìng âæåüc thæûc hiãûn våïi sæû thay âäøi tyí säú truyãön cuía caïc nhoïm truyãön âäüng giæîa hai truûc vaì sæû phäúi håüp giæîa chuïng våïi nhau. Âãø xaïc âënh tyí säú truyãön trong caïc nhoïm truyãön âäüng cuía häüp täúc âäü, ngæåìi ta duìng hai phæång phaïp: phæång phaïp giaíi têch vaì phæång phaïp âäü thë. ÅÍ âáy ta duìng phæång phaïp âäö thë. Âãø xaïc âënh tyí säú truyãön bàòng phæång phaïp âäö thë giaíi, ngæåìi ta duìng hai loaûi så âäö goüi laì læåïi kãút cáúu vaì læåïi âäö thë voìng quay. Læåïi kãút cáúu cuía häüp täúc âäü: laì så âäö biãøu diãùn cäng thæïc kãút cáúu vaì phæång trçnh âiãöu chènh. Trãn læåïi kãút cáúu mäùi âæåìng nàòm ngang biãøu diãùn säú truûc cuía häüp täúc âäü, caïc âiãøm trãn âæåìng nàòm ngang seî biãøu diãùn säú cáúp täúc âäü cuía truûc chênh, caïc âoaûn thàóng näúi caïc âiãøm tæång æïng trãn caïc truûc biãøu diãøn caïc tyí säú truyãön giæîa caïc truûc âoï. Âãø biãøu diãùn chuäøi n theo cáúp säú nhán ta veî læåïi kãút cáúu theo toaû âäü logarit âäúi xæïng. Âäö thi læåïi voìng quay: chuyãøn tæì læåïi kãút cáúu biãøu diãùn âäúi xæïng sang biãøu diãùn caïc tyí säú truyãön tháût. Ta quy æåïc âiãøm trãn cuía truûc nàòm ngang chè säú voìng quay cuû thãø. Caïc âæåìng thàóng (caïc tia) näúi caïc âiãøm tæång æïng giæîa caïc truûc biãøu diãùn trë säú tyí säú truyãön cuía tæìng càûp baïnh ràng ( hay caïc càûp truyãön âäüng khaïc) , tia nghiãng traïi biãøu thë i< 1, tia nghiãng phaíi biãøu thë 1> 1, tia thàóng âæïng biãøu thë i= 1. 7. Phæång aïn khäng gian (PAKG). Âãø âaím baío viãûc thay âäøi säú voìng quay, häüp täúc âäü maïy cäng cuû coï thãø laì häüp täúc âäü vä cáúp hay laì häüp täúc âäü phán cáúp. Dæûa vaìo chuäøi säú voìng quay nhæ trãn vaì phaûm vi sæí duûng , åí âáy ta thiãút kãú häüp täúc âäü phán cáúp duìng baïnh ràng di træåüt. o x = 1,6 log Tênh säú nhoïm truyãön täúi thiãøu no n min (n0: laì säú voìng quay truûc vaìo cuía häüp). SVTH : Lã Maûnh Huìng - Låïp 98C1A Trang 10  äö aïn täút nghiãûp phay vaûn n àng cåî trung Thiãút kãú maïy Choün n0: choün n0 gáön våïi nmax vç choün nhæ thãú thç kêch thæåïc truûc nhoí vaì baïnh ràng âáöu vaìo cuía häüp chëu M X beï, cho nãn kêch thæåïc häüp nhoí goün âåí giaím nhiãöu täúc âäü âäüng cå âiãûn. Choün n0 = n15 = 750 (v/ph) ⇒ x = 1,6 log 750 = 2,4 30 Trong âoï: x laì säú nhoïm truyãön täúi thiãøu, choün x = 3. Choün phæång aïn khäng gian håüp o lyï Våïi säú cáúp täúc âäü Zv = 18, ta coï caïc PAKG sau: Zv = 18 = 3 × 3 × 2 = 3 × 2 × 3 = 2 × 3 × 3 Mäüt säú tiãu chuáøn âãø so saïnh: - Säú truûc êt nháút. - Säú baïnh ràng chëu Mxmax trãn truûc ra êt nháút. - Chiãöu daìi så bäü nhoí nháút. - Kãút cáúu truûc ra âån giaín. Dæûa vaìo caïc tiãu chuáøn trãn ta coï caïc chè tiãu âãø so saïnh: Tênh täøng säú baïnh ràng cuía häüp theo cäng thæïc i Sz = 2.∑pi . 1 Våïi pi laì säú baïnh ràng di træåüt trong mäüt nhoïm nãpe Theo tênh toaïn, coï SZmin khi p1 = p1 = ...= pi = e, våïi e laì cå säú (e= 2,6,...). Do ta nãn choün pI = 2,3,4. Våïi PAKG Zv = 16 =3 × 3 × 2 , ta coï: SZ = 2.(3 + 3 + 2) = 16 Våïi PAKG Zv = 16 = 3 × 2 × 3 , ta coï: SZ = 2.(3 +2+ 3) = 16 Våïi PAKG Zv = 16 = 4 × 2 × 2 , ta coï: SZ = 2.(2 + 3 + 3) = 16 . Tênh täøng säú truûc cuía PAKG theo cäng thæïc: Str = (x + 1) Våïi x=3 ta coï : Str= 4. Tênh chiãöu daìi så bäü cuía häüp täúc âäü theo cäng thæïc: L SVTH : = ∑b +∑f . Lã Maûnh Huìng - Låïp 98C1A Trang 11  äö aïn täút nghiãûp phay vaûn n àng cåî trung Thiãút kãú maïy b: laì chiãöu räüng cuía baïnh ràng, b = (6 ÷ 10).m = (0,15 ÷ 0,3).A m: moduyl cuía baïnh ràng. A: khoaíng caïch truûc. f: khoaíng håí âãø làõp miãúng gaût. Xaïc âënh theo caïc trë säú kinh nghiãûm f = 8 ÷12 mm, duìng âãø làõp caïc miãúng gaût, f = 2 ÷3 mm, duìng âãø baío vãû, f = 4 ÷6 mm, duìng âãø thoaït dao xoüc ràng. f = 10 ÷ 20 mm, Khoaíng caïch âãún vaïch häüp. ⇒ L = 17b + 16f. Säú læåüng baïnh ràng chëu mämen xoàõn M xmax åí truûc cuäúi cuìng. Truûc cuäúi cuìng laì truûc chênh, vç truûc naìy coï chuyãøn quay thæûc hiãûn säú voìng quay tæì n1 âãún n18 nãn khi tênh sæïc bãön dæûa vaìo trë säú nmin(n1) seî coï Nxmax. Do âoï kêch thæåïc truûc låïn. Caïc baïnh làõp trãn truûc coï kêch thæåïc låïn, vç váûy traïnh bäú trê nhiãöu chi tiãút trãn truûc cuäúi cuìng (truûc chênh). Tæì caïc chè tiãu trãn, ta láûp baíng so saïnh PAKG: Yãúu täú so saïnh Phæång aïn 3×3×2 3×2×3 2×3×3 Täøng säú baïnh ràng SZ 16 16 16 Täøng säú truûc Str 4 4 4 Chiãöu daìi så bäü L 19b + 18f 19b + 18f 19b + 18f Säú baïnh ràng chëu Mxmax trãn truûc ra 2 3 3 Tæì baíng so saïnh ta choün âæåüc PAKG laì Zv = 3 × 3 × 2. SVTH : Lã Maûnh Huìng - Låïp 98C1A Trang 12  äö aïn täút nghiãûp phay vaûn n àng cåî trung Thiãút kãú maïy 8. Phæång aïn thæï tæû (PATT). Muûc âêch cuía PATT laì tçm ra âæåüc mäüt phæång aïn thay âäøi sæû àn khåïp cuía caïc baïnh ràng trong nhoïm truyãön thêch håüp nháút vaì tçm ra quy luáût phán bäú tyí säú truyãön trong nhoïm truyãön. Nhæ ta âaî biãút våïi mäüt phæång aïn bäú trê khäng gian âaî coï, ta coï nhiãöu phæång thay âäøi thæï tæû khaïc nhau. Våïi säú nhoïm truyãön x = 3, vaì PAKG Zv = 3 × 3 × 2, ta seî coï 3! = 1.2.3 = 6 phæång thay âäøi thæï tæ. Våïi 6 PATT âæåüc thãø hiãûn bàòng 6 læåïi kãút cáúu, vaì tæì âoï ta seî âaïnh giaï âãø choün mäüt læåïi kãút cáúu thêch håüp nháút.Âãø choün âæåüc læåïi kãút cáúu thêch håüp nháút ta dæûa vaìo phæång phaïp kiãøm nghiãûm giåïi haûn tyí säú truyãön. Ta âaî biãút phaûm vi âiãöu chènh tyí säú truyãön cuía mäüt nhoïm truyãön âäüng laì: Ri = i max i p = = ϕ( p−1) x i i min i1 Âãø xaïc âënh âæåüc mäüt giåïi haûn cho pheïp, trãn thæûc tãú caïc tyí säú truyãön trong maïy cäng cuû âäúi våïi häüp täúc âäü âæåüc giåïi haûn nhæ sau: 1 2 ≤i ≤ . 4 1 Tæïc laì phaûm vi âiãöu chènh tyí säú truyãön trong mäüt nhoïm truyãön âäüng laì: Ri = i max 2 4 = ⋅ =8 . i min 1 1 Nhæ váûy phaûm vi âiãöu chènh giåïi haûn laì: Rgh = ϕ(p-1).xi = ϕXmax ≤ 8. Trong âoï xmax laì læåüng måí cæûc âaûi giæîa hai tia ngoaìi cuìng. Ta láûp baíng veî læåïi kãút cáúu âãø so saïnh PATT: SVTH : Lã Maûnh Huìng - Låïp 98C1A Trang 13  äö aïn täút nghiãûp phay vaûn n àng cåî trung Thiãút kãú maïy 3 × 3 × 2 PAKG PATT X I 1 II 3 III 9 I 1 III II 6 II 3 2 III I 6 1 Læåïi kãút cáúu Xmax 9 12 12 ϕxmax ϕ9=8 ϕ12>8 ϕ12>8 3 × 3 × 2 PAKG PATT X II 3 I 1 III 9 III II I 6 2 1 III 6 I 1 II 3 Læåïi kãút cáúu Xmax 9 12 12 ϕxmax ϕ9=8 ϕ12>8 ϕ12>8 Våïi âiãöu kiãûn ϕxmax ≤ 8 ⇒ loaûi 4 phæång aïn (I),(III),(II) ; (II),(III),(I) ; (III),(II),(I) ; (III),(I),(II) ta cháúp nháûn 2 phæång aïn (I),(II),(III) vaì (II),(I),(III). Trong 2 phæång aïn naìy ta choün phæång aïn (I),(II),(III) vç phæång aïn naìy coï læåüng måí âãöu âàûn vaì tàng dáön. SVTH : Lã Maûnh Huìng - Låïp 98C1A Trang 14  äö aïn täút nghiãûp phay vaûn n àng cåî trung Thiãút kãú maïy Xáy dæûng læåïi kãút cáúu o Tæì PATT trãn ta coï cäng thæïc kãút cáúu laì Zv = 3[1]×3[3] × 2[9]. 3[1] 3[3] 2[9] o Xáy dæûng læåïi âä thë voìng quay * Âäúi våïi nhoïm Pa : i1: i2: i3 = 1:4:ϕ2 1 Choün i 3 = ϕ 2 ⇒ i1 = 1 ; ϕ4 i2 = 1 ϕ3 i4 = 1 ϕ4 * Âäúi våïi nhoïm Pb : i4: i5: i6 = 1:ϕ3:ϕ6 2 Choün i 6 = ϕ ⇒ i5 = 1 ϕ ; * Âäúi våïi nhoïm Pc : i7: i8 = 1:ϕ9 3 Choün i 8 = ϕ ⇒ i7 = 1 ϕ6 Mäùi nhoïm truyãön chè choün 1 tè säú truyãön tuyì yï ( âäü doïc cuía tia tuyì yï) nhæng phaíi âaím baío 1 ≤ i ≤ 2 coìn caïc tè säú truyãön khaïc 4 dæûa vaìo phæång trçnh âiãöu chènh âãø xaïc âënh. Khi kiãøm tra laûi tè säú truyãön ta chè cáön kiãøm tra laûi nhoïm cuäúi cuìng i7 = 1 1 ≈ ; 6 4 ϕ ⇒ i 8 = ϕ3 ≈ 2 . Læåïi âäö thë voìng quay: 3[1] 3[3] SVTH : Lã Maûnh Huìng - Låïp 98C1A Trang 152[9]  äö aïn täút nghiãûp phay vaûn n àng cåî trung Thiãút kãú maïy 4. Xaïc âënh säú ràng cuía caïc baïnh ràng Sæí duûng phæång phaïp tênh chênh xaïc khi chæa biãút khoaíng caïnh truûc A. Nhoïm truyãön I coï 3 tyí säú truyãön i1,i2 vaì i3 . i1 = 1 1 17 f 1 = ≈ = ⇒ f 1 + g1 = 60 4 4 43 g1 ϕ 1,26 i2 = 1 1 1 f = ≈ = 2 ⇒ f 2 + g2 = 3 3 3 2 g2 ϕ 1,26 i3 = 1 1 1 5 f = ≈ = = 3 ⇒ f 3 + g 3 = 13 2 2 1,58 8 g 3 ϕ 1,26 Tæì caïc thæìa säú trãn ta coï bäüi säú chung nhoí nháút cuía täøng (fj + gj ) laì: K = 5.22.3.13 =780. Trong nhoïm truyãön âäüng naìy, coï i1= imin , i3 = imax . Tyí säú truyãön i1 laì tia nghiãng traïi coï âäü nghiãng låïn nháút, nãn baïnh ràng coï säú ràng nhoí nháút laì baïnh chuí âäüng. Do âoï ta duìng cäng thæïc E minc âãø xaïc âënh Emin. E min c = Z min . (f 1 + g1 ) 17(17 + 43) = = 0,076. k.f 1 17.780 Choün E = 1 → Z = EK = 1.780 =780 > giåïi haûn cho pheïp ⇒ K=5.22.3=60. ⇒ Emin c = Z min . (f 1 + g1 ) 17(17 + 43) = = 1. .f 1 .k 17.60 ⇒ Z =1.60=60. Tênh säú ràng cuía baïnh chuí âäüng vaì baïnh bë âäüng tæång æïng: Z 1 = E.K . f1 60.17 = = 17 g1 + f 1 17 + 43 Z 1' = E.K . SVTH : g1 60.43 = = 43 g1 + f 1 17 + 43 Lã Maûnh Huìng - Låïp 98C1A Trang 16  äö aïn täút nghiãûp phay vaûn n àng cåî trung Z 2 = E.K . Thiãút kãú maïy f2 60.1 = = 20 g2 + f 2 1+ 2 Z 2' = E.K . f1 2.60 = = 40 . g1 + f 1 1+ 2 Z 3 = E .K . f3 60.5 = = 23,07 g3 + f3 5 + 8 = E .K . f3 60.8 = = 36,92 g3 + f 3 5 + 8 Z 3' Choün Z3 = 23, Choün Z3’ = 37. Nhoïm truyãön II: coï 3 tyí säú truyãön, i4 , i5 , i6. i4 = 1 1 1 = ≈ 4 4 2,52 ϕ 1,26 i5 = 1 1 = 1 1,26 ϕ i 6 = ϕ 2 = 1,59 . Âãø häüp giaûm täúc nhoí goün ta choün baïnh ràng Z `1’ duìng chung tæïc laì Z`1’=Z6 = 43 ràng 43 I6=1,262 ⇒ Z’6= 1,26 2 = 27,08 , choün Z6’ = 27 ⇒ tra baíng cho caïc càûp baïnh ràng coìn laûi khi biãút täøng säú ràng laì : 43+27 =70. Z4 1 20 = = ' Z 4 2,52 50 Z5 1 31 = = ' Z 5 1,26 39 Nhoïm truyãön III: coï 2 tyí säú truyãön i7 vaì i8 Trong nhoïm truyãön âäüng naìy, coï i7 laì tyí säú truyãön nghiãng traïi coï âäü nghiãng låïn nháút, nãn baïnh ràng coï säú ràng nhoí nháút laì baïnh chuí âäüng. Do âoï ta duìng cäng thæïc Eminc âãø xaïc âënh Emin. i7 = 1 1 f7 = = ⇒ f 7 + g7 = 1 + 4 = 5 . ϕ 6 4 g7 i 8 = ϕ3 = 2 = Emin c = f8 ⇒ f 8 + g8 = 1 + 2 = 3 . g8 Z min . (f 7 + g 7 ) 17(1 + 4) = = 5.6 .f 7 .k 1.5 Ta coï BSCNN laì: K= 3.5 = 15 ; SVTH : Lã Maûnh Huìng - Låïp 98C1A Z = K.E =15.6 = 90. Trang 17  äö aïn täút nghiãûp phay vaûn n àng cåî trung Thiãút kãú maïy Tênh säú ràng cuía baïnh chuí âäüng vaì bë âäüng tæång æïng: Z 7 = EK f7 1 = 90. = 18 . f 7 + g7 5 Z 7' = EK f 7' 4 = 90. = 72 . f 7' + g7' 5 Z 8 = EK f8 1 = 90. = 30 . f 8 + g8 3 Z 8' = EK f 8' 2 = 90. = 60 . f 8' + g8' 3 *Kiãøm tra sai säú tyí säú truyãön: Ta tênh sai säú tyí säú truyãön tæì ilt vaì itt bàòng cäng thæïc: ∆i = i lt − i tt .100% < [ Λ i ] i lt [∆i] = ± 10 (ϕ -1).% = ± 10 (1,26 -1).% = ± 2,6%. Z1 Z1' Z2 Z 2' Z3 Z 3' Z4 Z 4' Z5 Z 5' Z6 Z 6' Zx Z x' Z8 Z 8' Zx Z x' 17 43 20 40 27 37 20 50 31 39 43 27 18 72 60 32 ilt 1 2,52 1 2 1 1,58 1 2,52 1 1,26 1,59 1 4 2 itt 1 2,53 1 2 1 1,6 1 2,5 1 1,26 1,59 1 4 2 ∆i% -0,4 0 -1,25 0,8 0 0 0 0 5. Kiãøm tra sai säú voìng quay Sau khi âaî xaïc âënh säú ràng, ta tênh laûi säú voìng quay thæûc tãú cuía häüp täúc âäü ntt (n1 ÷ n18) trãn cå såí tyí säú truyãön cuía caïc säú ràng âaî xaïc âënh. Ta tiãún haình tênh laûi säú voìng quay thæûc tãú: Choün ndc = 1440 (v/p) ⇒ i0 =750/1440 ≈ 24/46 n1 = n0 .i 1.i 4 .i 7 . = n0 . ⇒ n1 = 1440. 24 17 20 18 . . . = 29,7 (v/ph) 46 43 50 72 n2 = n0 .i 2 .i 4 .i 7 = n0 . SVTH : Z1 Z 3 Z 7 . . Z1' Z 3' Z 7' Z2 Z 4 Z7 . . Z 2' Z 4' Z 7' Lã Maûnh Huìng - Låïp 98C1A Trang 18  äö aïn täút nghiãûp phay vaûn n àng cåî trung ⇒ n 2 = 1440. Thiãút kãú maïy 24 20 20 18 . . . = 37,5 (v/ph) 46 40 50 72 Z3 Z4 Z7 . . Z 3' Z 4' Z 7' n3 = n0 .i 3.i 4 .i 7 = n0 . ⇒ n 3 = 1440. 24 23 20 18 . . . = 47 (v/ph) 46 37 50 72 n4 = n0 .i 1.i 5.i 7 = n0 . ⇒ n 4 = 1440. 24 17 31 18 . . . = 59 (v/ph) 46 43 39 72 n5 = n0 .i 2 .i 5.i 7 = n0 . ⇒ n 5 = 1440. Z2 Z6 Z7 . . Z 2' Z 6' Z 7' 24 20 43 18 . . . = 118(v/ph) 46 40 27 72 n9 = n0 .i 3.i 6 .i 7 = n0 . ⇒ n 9 = 1440. Z1 Z 6 Z7 . . Z1' Z 6' Z 7' 24 17 43 18 . . . = 118(v/ph) 46 43 27 72 n 8 = n 0 .i 2 .i 6 .i 7 = n 0 . ⇒ n8 = 1440. Z3 Z5 Z7 . . Z 3' Z5' Z 7' 24 23 31 18 . . . = 93(v/ph) 46 37 39 72 n7 = n0 .i 1.i 6 .i 7 = n0 . ⇒ n 7 = 1440. Z 2 Z5 Z7 . . Z 2' Z5' Z 7' 24 20 31 18 . . . = 74,5 (v/ph) 46 40 39 72 n6 = n0 .i 3.i 5.i 7 = n0 . ⇒ n 6 = 1440. Z1 Z 5 Z 7 . . Z1' Z5' Z 7' Z3 Z6 Z7 . . Z 3' Z 6' Z 7' 24 23 43 18 . . . = 186(v/ph) 46 37 27 72 n10 = n0 .i 1.i 4 .i 8 = n0 . ⇒ n10 = 1440. 24 17 20 60 . . . = 237(v/ph) 46 43 50 30 n11 = n0 .i 2 .i 4 .i 8 = n0 . SVTH : Z1 Z 4 Z8 . . Z1' Z 4' Z8' Z 2 Z 4 Z8 . . Z 2' Z 4' Z8' Lã Maûnh Huìng - Låïp 98C1A Trang 19  äö aïn täút nghiãûp phay vaûn n àng cåî trung ⇒ n11 = 1440. Thiãút kãú maïy 24 20 20 60 . . . = 300(v/ph) 46 40 50 30 n12 = n0 .i 3.i 4 .i 8 = n0 . ⇒ n12 = 1440. 24 23 20 60 . . . = 374(v/ph) 46 37 50 30 n13 = n0 .i 1.i 5.i 8 = n0 . ⇒ n13 = 1440. Z 2 Z 6 Z8 . . Z 2' Z 6' Z8' 24 20 47 60 . . . = 1196(v/ph) 46 40 27 30 n18 = n0 .i 3.i 6 .i 8 = n0 . ⇒ n18 = 1440. Z1 Z 6 Z8 . . Z1' Z 6' Z8' 24 17 43 60 . . . = 946(v/ph) 46 43 27 30 n17 = n0 .i 2 .i 6 .i 8 = n0 . ⇒ n17 = 1440. Z 3 Z 5 Z8 . . Z 3' Z5' Z8' 24 23 31 60 . . . = 742(v/ph) 46 37 39 30 n16 = n0 .i 1.i 6 .i 8 = n0 . ⇒ n16 = 1440. Z 2 Z 5 Z8 . . Z 2' Z5' Z8' 24 20 31 60 . . . = 597(v/ph) 46 40 39 30 n15 = n0 .i 3.i 5.i 8 = n0 . ⇒ n15 = 1440. Z1 Z5 Z8 . . Z1' Z5' Z8' 24 17 31 60 . . . = 472(v/ph) 46 43 39 30 n14 = n0 .i 2 .i 5.i 8 = n0 . ⇒ n14 = 1440. Z 3 Z 4 Z8 . . Z 3' Z 4' Z8' Z 3 Z 6 Z8 . . Z 3' Z 6' Z8' 24 23 47 60 . . . = 1488(v/ph) 46 37 27 30 Sai säú voìng quay âæåüc tênh theo cäng thæïc: ∆n = ntc − ntt .100% ≤ [∆n] . ntc Våïi [∆i] = ± 10 (ϕ -1).% = ± 10 (1,26 -1).% = ± 2,6%. SVTH : Lã Maûnh Huìng - Låïp 98C1A Trang 20
- Xem thêm -