Tài liệu Thiết kế hệ thống ly hợp ô tô

  • Số trang: 53 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 301 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Tham gia: 27/02/2015

Mô tả:

Thiết kế hệ thống ly hợp ô tô
§å ¸n Tèt NghiÖp GVHD: Lời Nói Đầu - C«ng nghiÖp «t« lµ ngµnh C«ng nghiÖp rÊt quan träng cÇn ®îc u tiªn ph¸t triÓn ®Ó gãp phÇn phôc vô cã hiÖu qu¶ qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp hãa, hiÖn ®¹i hãa vµ x©y dùng tiÒm lùc an ninh, quèc phßng cña ®Êt níc. - Ph¸t triÓn nhanh ngµnh C«ng nghiÖp «t« trªn c¬ së thÞ trêng vµ héi nhËp víi nÒn kinh tÕ thÕ giíi ; lùa chän c¸c bíc ph¸t triÓn thÝch hîp, khuyÕn khÝch chuyªn m«n hãa - hîp t¸c hãa nh»m ph¸t huy lîi thÕ, tiÒm n¨ng cña ®Êt níc ; ®ång thêi tÝch cùc tham gia qu¸ tr×nh ph©n c«ng lao ®éng vµ hîp t¸c quèc tÕ trong ngµnh C«ng nghiÖp «t«. - Ph¸t triÓn ngµnh C«ng nghiÖp «t« ph¶i g¾n kÕt víi tæng thÓ ph¸t triÓn c«ng nghiÖp chung c¶ níc vµ c¸c chiÕn lîc ph¸t triÓn c¸c ngµnh liªn quan ®· ®îc phª duyÖt, nh»m huy ®éng vµ ph¸t huy tèi ®a c¸c nguån lùc cña mäi thµnh phÇn kinh tÕ, trong ®ã doanh nghiÖp nhµ níc gi÷ vai trß then chèt. - Ph¸t triÓn ngµnh C«ng nghiÖp «t« trªn c¬ së tiÕp thu c«ng nghÖ tiªn tiÕn cña thÕ giíi, kÕt hîp víi viÖc ®Èy m¹nh ho¹t ®éng nghiªn cøu - ph¸t triÓn trong níc vµ tËn dông cã hiÖu qu¶ c¬ së vËt chÊt, trang thiÕt bÞ hiÖn cã, nh»m nhanh chãng ®¸p øng nhu cÇu trong níc vÒ c¸c lo¹i xe th«ng dông víi gi¸ c¶ c¹nh tranh, t¹o ®éng lùc thóc ®Èy c¸c ngµnh c«ng nghiÖp hç trî trong níc ph¸t triÓn nh»m ®Èy nhanh qu¸ tr×nh s¶n xuÊt linh kiÖn, phô tïng trong níc. - Ph¸t triÓn ngµnh C«ng nghiÖp «t« ph¶i phï hîp víi chÝnh s¸ch tiªu dïng cña ®Êt níc vµ ph¶i b¶o ®¶m ®ång bé víi viÖc ph¸t triÓn hÖ thèng h¹ tÇng giao th«ng ; c¸c yªu cÇu vÒ b¶o vÖ vµ c¶i thiÖn m«i trêng. VÒ môc tiªu ph¸t triÓn : - X©y dùng vµ ph¸t triÓn ngµnh C«ng nghiÖp «t« ViÖt Nam ®Ó ®Õn n¨m 2020 trë thµnh mét ngµnh C«ng nghiÖp quan träng cña ®Êt níc, cã kh¶ n¨ng ®¸p øng ë møc cao nhÊt nhu cÇu thÞ trêng trong níc vµ tham gia vµo thÞ trêng khu vùc vµ thÕ giíi. HÖ thèng ly hîp trªn xe «t« lµ mét trong nh÷ng côm chi tiÕt chÞu ¶nh hëng lín cña ®iÒu kiÖn ®Þa h×nh, m«i trêng khÝ hËu vµ nhiÖt ®é. Côm ly hîp l¾p trªn xe Líp: -2- VTH: §å ¸n Tèt NghiÖp GVHD: Aero City lµ lo¹i ly hîp ma s¸t kh« 1 ®Üa thêng ®ãng, cã hÖ thèng dÉn ®éng c¬ khÝ vµ cã cêng hãa khÝ nÐn. ViÖc n¾m v÷ng ph¬ng ph¸p tÝnh to¸n thiÕt kÕ, quy tr×nh vËn hµnh, th¸o l¾p ®iÒu chØnh, b¶o dìng c¸c cÊp vµ söa ch÷a lín ly hîp lµ mét viÖc cÇn thiÕt. Tõ ®ã ta cã thÓ n©ng cao kh¶ n¨ng vËn chuyÓn, gi¶m gi¸ thµnh vËn chuyÓn, t¨ng tuæi thä cña xe, ®ång thêi gi¶m cêng ®é lao ®éng cho ngêi l¸i. Trong qu¸ tr×nh lµm ®å ¸n, em hÕt søc c¶m ¬n sù gióp ®ì cña thÇy gi¸o , cña c¸c thÇy c« gi¸o trong bé m«n ¤t«, cïng sù gióp ®ì cña c¸c b¹n. Víi sù nç lùc cña b¶n th©n, b¶n ®å ¸n cña em ®· hoµn thµnh. Tuy nhiªn do tr×nh ®é vµ thêi gian cã h¹n, kinh nghiÖm thùc tÕ cßn thiÕu, nªn b¶n ®å ¸n cña em ch¾c ch¾n sÏ cßn nhiÒu thiÕu sãt. Em rÊt mong c¸c thÇy c« gi¸o cïng c¸c b¹n ®ãng gãp ý kiÕn, ®Ó b¶n ®å ¸n cña em ®îc hoµn thiÖn h¬n. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n thÇy gi¸o , c¸c thÇy c« trong bé m«n ¤t«, cïng toµn thÓ c¸c b¹n, ®· tËn t×nh gióp ®ì em hoµn thµnh ®å ¸n nµy. Hµ Néi, ngµy th¸ng n¨m 20 Sinh viªn thiÕt kÕ Líp: -3- VTH: §å ¸n Tèt NghiÖp GVHD: Ch¬ng I: Tæng quan vÒ ly hîp I. C«ng dông - Yªu cÇu - Ph©n lo¹i ly hîp. 1. C«ng dông : - Ly hîp lµ mét côm cña hÖ thèng truyÒn lùc n»m gi÷a ®éng c¬ vµ hép sè chÝnh cã nhiÖm vô nh sau; - §ãng ng¾t m¹ch truyÒn lùc tõ ®éng c¬ ®Õn b¸nh xe chñ ®éng vµ trong mét thêi gian ng¾n. - §¶m b¶o lµ c¬ cÊu an toµn cho c¸c chi tiÕt cña hÖ thèng truyÒn lùc kh«ng bÞ qu¸ t¶i nh trong trêng hîp phanh ®ét ngét vµ kh«ng nh¶ ly hîp. - DËp t¾t dao ®éng céng h ëng nh»m n©ng cao chÊt l îng lùc truyÒn. 2. Yªu cÇu : Ly hîp ph¶i ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu sau ®©y : - TruyÒn ®îc m« men quay lín nhÊt cña ®éng c¬ mµ kh«ng bÞ trît bÊt cø ®iÒu kiÖn sö dông nµo. Muèn vËy, th× m« men ma s¸t cña ly hîp ph¶i lín h¬n m« men cùc ®¹i cña ®éng c¬ truyÒn tíi nã. M 1 = β. M e m a x Trong ®ã; M 1 – M«men ma s¸t sinh ra trong ly hîp (N.m) β – HÖ sè dù tr÷ cña ly hîp (ph¶i >1) Me max – M«men xo¾n lín nhÊt cña ®éng c¬ (N.m) - Ly hîp ph¶i ªm dÞu ®Ó gi¶m t¶i träng, va ®Ëp sinh ra trong c¸c b¸nh r¨ng cña hép sè khi khëi ®éng «t« vµ khi sang sè lóc «t« chuyÓn ®éng. Líp: -4- VTH: §å ¸n Tèt NghiÖp GVHD: - Më døt kho¸t vµ nhanh, t¸ch ®éng c¬ ra khái hÖ thèng truyÒn lùc trong thêi gian ng¾n. V× më kh«ng døt kho¸t vµ nhanh sÏ lµm cho khã cµi sè ®îc ªm dÞu. - M« men qu¸n tÝnh phÇn bÞ ®éng cña ly hîp ph¶i nhá ®Ó gi¶m lùc va ®Ëp lªn b¸nh r¨ng khi sang sè. - §iÒu khiÓn dÔ dµng, lùc t¸c ®éng lªn bµn ®¹p nhá. - C¸c bÒ mÆt ma s¸t tho¸t nhiÖt tèt. - KÕt cÊu ®¬n gi¶n, trong l îng nhá gän, dÔ ®iÒu khiÓn thuËn tiÖn cho viÖc söa ch÷a, b¶o d ìng 3. Ph©n lo¹i ly hîp : - Ly hîp ®îc ph©n lo¹i theo c¸c ph ¬ng ph¸p sau: - Theo c¸ch truyÒn m«men xo¾n - Theo c¸ch t¹o lùc Ðp - Theo tr¹ng th¸i lµm viÖc - Theo ph¬ng ph¸p dÉn ®éng ®iÒu khiÓn cña ly hîp - Theo ®Æc ®iÓm kªt cÊu vµ nguyªn lý lµm viÖc cña hÖ thèng dÉn ®éng ®iÒu khiÓn. A. Theo c¸ch truyÒn m«men xo¾n, gåm cã; a. Ly hîp ma s¸t: Lµ ly hîp mµ viÖc truyÒn m«men nhê ma s¸t. Ly hîp ma s¸t ®îc ph©n ra mét sè lo¹i nh sau: - Ly hîp ®Üa; PhÇn thô ®éng cã mét, hai hoÆc nhiÒu ®Üa. - Ly hîp h×nh nãn; §Üa thô ®éng cã h×nh d¹ng c«n - Ly hîp h×nh trèng; PhÇn thô ®éng lµm viÖc theo kiÓu m¸ phanh hoÆc tang trèng. HiÖn nay ly hîp h×nh nãn, h×nh trèng Ýt dïng v× m« men qu¸n tÝnh phÇn bÞ ®éng qu¸ lín g©y ra t¶i träng va ®Ëp lªn hÖ thèng Líp: -5- VTH: §å ¸n Tèt NghiÖp GVHD: truyÒn lùc khi ®ãng ly hîp. Lo¹i ly hîp ®Üa th× ® îc dïng nhiÒu trªn « t«, m¸y kÐo v× nã ®¬n gi¶n, rÎ tiÒn vµ m« men quan tÝnh phÇn thô ®éng nhá Líp: -6- VTH: §å ¸n Tèt NghiÖp GVHD: - S¬ ®å ly hîp ma s¸t kh« mét ®Üa lß xo trô. Hình 1: Ly hợp ma sát khô một đĩa loại lò xo trụ ép nén biên 1: Đĩa ma sát(Clutdisc) 2: Đĩa ép 3: Đòn mở 4: Lò xo giảm chấn 5: Vỏ ly hợp 6: Ổ bi mở 7: Lò xo ép dạng trụ 8: Lá thép đàn hồi liên kết đĩa ép với vỏ ly hợp 9: Bu lông liên kết vỏ ly hợp với bánh đà 10: Bánh đà 11: Bộ phận tra mỡ ô bi trục sơ cấp hộp số 12: Trục sơ cấp hộp số 13: Ổ bi đầu trục sơ cấp hộp số 14: Bu lông bánh đà 15: Vỏ ngoài bộ ly hợp 16: Vành răng bánh đà Líp: -7- VTH: §å ¸n Tèt NghiÖp GVHD: - S¬ ®å ly hîp ma s¸t kh« hai ®Üa lß xo trô. Hình 2: Ly hợp ma sát khô hai đĩa loại lò xo trụ nén biên 1: Lò xo đàn hồi2: Đai ốc hãm 3: Bu lông hạn chế hành trình đĩa ép 4: Đòn mở ly hợp5: Chốt treo đòn mở 6: Bu lông hãm7: Bu lông phòng lỏng 8: Ổ bi mở ly hợp 9: Ống cao su bơm mỡ 10: Càng mở ly hợp 11: Tấm phẳng tỳ đầu đòn mở 12: Trục càng mở 13: Vỏ ly hợp 14: Lò xo ép dạng trụ nén biên 15: Tấm cách nhiệt lò xo 16: Đĩa ép-17: Bánh đà 18: Đĩa ma sát trong và ngoài 19: Đĩa ép trung gian 20: Đinh tán đĩa ma sát 21: Chốt định vị bánh đà 22: Trục sơ cấp hộp số 23: Ổ bi đầu trục sơ cấp 24: Bu lông bánh đà H×nh:1. 2 25: Lò xo giảm chấn đĩa masát b. Ly hîp thuû lùc. Lµ ly hîp mµ truyªn m«men nhê m«i tr êng ch©t láng( nh dÇu). Líp: -8- VTH: §å ¸n Tèt NghiÖp GVHD: 3 1 4 5 6 7 8 11 10 9 H×nh:1.3 Ly hîp thuû lùc 1- N¾p ®Ëy; 2- B¸nh b¬m; 3- B¸nh tuècbin; 4- C¸nh b¸nh tuècbin; 5- C¸ng b¸nh b¬m; 6- Van n¹p; 7- Bé t¶n nhiÖt; 8- Van an toµn; 9- B¬m; 10- Thïng dÇu; 11- Van x¶ dÇu. + ¦u ®iÓm: - Khëi ®éng ®îc xe ªm dÞu, t¨ng ®é bÒn c¸c chi tiÕt trong ®éng c¬ còng nh trong hÖ thång truyÒn lùc. Cho phÐp khëi ®éng ®éng c¬ vµ dõng « t« khi ®ang gµi sè bëi v× gi÷a ®éng c¬ vµ hÖ thèng truyÒn lùc kh«ng cã nèi cøng,. - Khi t·ng søc c¶n chuyÓn ®éng cña « t« thËm chÝ cho ®Õn lóc dõng h¼n l¹i th× ®éng c¬ vÉn kh«ng t¾t m¸y. - Gi¶m kh¸ nhiÒu t¶i träng nªn ®éng c¬ vµ hÖ chuyÓn ®éng khi thay ®æi ®ét ngét chÕ ®é lµm viÖc cña « t«. Do vËy t¨ng ® îc thêi h¹n phôc vô. - §¶m ®éng c¬ khëi ®éng vµ lÊy ®µ t¹i chç ªm dÞu. Líp: -9- VTH: §å ¸n Tèt NghiÖp GVHD: - §¬n gi¶n viÖc ®iÒu khiÓn. T¹o ®iÒu kiÖn ®Ó tù ®éng ho¸ viÖc ®iÒu khiÓn. - Kh«ng cÇn ®iÒu khiÓn trong khi sö dông, bëi v× c¸c chi tiÕt cña ly hîp hÇu nh Ýt mßn. + Nhîc ®iÓm: - Lµ kh«ng ®¶m b¶o më ly hîp døt kho¸t do c¸c m«nem quay cßn d trªn trôc thô ®éng mÆc dï sè vßng quay thô ®éng thÊp. - Trong ®iÒu kiÖn lµm viÖc thuËn tiÖn ly hîp thuû lùc vÉn bÞ trît do ®ã viÖc tiªu hao nhiÖn liÖu qu¸ møc. - Kh«ng thÓ phanh « t« b»ng ph ¬ng ph¸p gµi sè. c. Ly hîp ®iÖn tõ: Lµ ly hîp mµ viÖc truyÒn m«nem nhê t¸c dông cña tõ tr êng. Lo¹i nµy it ®îc dïng trªn «t«. 7 1 2 3 4 5 6 H×nh; 1.4. Ly hîp ®iÖn tõ 1- N¾p ®Ëy; 2- B¸nh b¬m; 3- B¸nh tuècbin; 4- C¸nh b¸nh tuècbin; 5- C¸ng b¸nh b¬m; 6- Van n¹p; 7- Bé t¶n nhiÖt; 9- B¬m; 10- Thïng dÇu; 8 Van an toµn; 11- Van x¶ dÇu. + ¦u ®iÓm: - KÕt cÊu ®¬n gi¶n, dÔ tù ®éng ho¸ trong qu¸ tr×nh ®iÒu khiÓn. Líp: - 10 - VTH: §å ¸n Tèt NghiÖp GVHD: + Nhîc ®iÓm: - Ph¶i dïng s¾t nguyªn chÊt ®Ó chÕ t¹o lâi vµ ph¶n øng ®Ó ®¶m bao ng¾t ly hîp ®îc døt kho¸t. d. Ly hîp liªn hîp: Lµ ly hîp mµ truyÒn m«nem b»ng c¸ch kªt hîp c¸c lo¹i trªn B. Theo c¸ch t¹o lùc Ðp, gåm cã; Theo ph¬ng ph¸p ph¸t sinh lùc Ðp trªn ®Üa Ðp ngoµi th× ng êi ta chia ra c¸c lo¹i ly hîp sau : - Ly hîp lß xo: lµ ly hîp dïng lùc lß xo t¹o lùc nÐn lªn ®Üa Ðp, nã gåm c¸c lo¹i sau : + Lß xo ®Æt xung quanh : c¸c lß xo ® îc bè trÝ ®Òu trªn mét vßng trßn vµ cã thÓ ®Æt mét hoÆc hai hµng. + Lß xo trung t©m (dïng lß xo c«n). Theo ®Æc ®iÓm kÕt cÊu cña lß xo cã thÓ dïng lß xo trô, lß xo ®Üa, lß xo c«n. Trong c¸c lo¹i trªn th× ly hîp dïng lß xo trô bè trÝ xung quanh ®îc ¸p dông kh¸ phæ biÕn trªn c¸c «t« hiÖn nay, v× nã cã u ®iÓm kÕt cÊu gän nhÑ, t¹o ® îc lùc Ðp lín theo yªu cÇu vµ lµm viÖc tin cËy. - Ly hîp ®iÖn tõ : lùc Ðp lµ lùc ®iÖn tõ. - Ly hîp ly t©m : lµ lo¹i ly hîp sö dông lùc ly t©m ®Ó t¹o lùc Ðp ®ãng vµ më ly hîp. Lo¹i nµy Ýt ® îc sö dông. - Ly hîp nöa ly t©m : lµ lo¹i ly hîp dïng lùc Ðp sinh ra ngoµi lùc Ðp cña lß xo cßn cã lùc ly t©m cña träng khèi phô Ðp thªm vµo. Lo¹i nµy cã kÕt cÊu phøc t¹p nªn chØ sö dông ë mét sè «t« du lÞch. Líp: - 11 - VTH: §å ¸n Tèt NghiÖp GVHD: a. Lß xo ®Üa b. Lß xo trô H×nh: 1.5 C. Ph©n lo¹i theo tr¹ng th¸i lµm viÖc: ( Gåm 2 lo¹i) - Ly hîp thêng ®ãng: Lµ lo¹i ly hîp mµ ®Üa Ðp ma s¸t vµ ®Üa Ðp cïng víi b¸nh ®µ lu«n ¨n khíp víi nhau thµnh mét khèi. Khi cÇn ng¾t truyÒn ®éng tõ ®éng c¬ tíi hép sè th× cÇn mét ngo¹i lùc t¸c dông vµo c¬ cÊu ®iÒu khiÓn cña ly hîp. Lo¹i nµy ® îc sö dông hÇu hªt trªn « t« hiÖn nay. - Ly hîp thêng më: Khi sö dông lo¹i ly hîp nµy th× truyÒn ®éng tõ ®éng c¬ tíi hép sè lu«n ng¾t. §Ó truyÒn m«men tõ ®éng c¬ tíi trôc s¬ cÊp cña hép sè th× cÇn mét ngo¹i lùc t¸c dông lªn c¬ cÊu ®iÒu khiÓn cña ly hîp khi ®ã ly hîp ®îc ®ãng l¹i. Lo¹i nay th× th êng ®îc sö dông trªn m¸y kÐo. D. Ph©n lo¹i theo ph¬ng ph¸p dÉn ®éng ®iÒu khiÓn: Theo ph¬ng ph¸p dÉn ®éng ®iÒu khiÓn ly hîp ® îc ph©n ra lµm hai lo¹i - Ly hîp ®iÒu khiÓn tù ®éng. - Ly hîp ®iÒu khiÓn cìng bøc: Lo¹i ly hîp nµy ®Ó ®iÒu khiÓn ngêi l¸i cÇn t¸c dông mét lùc cÇn thiÕt lªn hÖ thèng ®iÒu khiÓn ly Líp: - 12 - VTH: §å ¸n Tèt NghiÖp GVHD: hîp. Lo¹i nµy sö dông hÇu hªt trªn « t« (dïng ma s¸t dÜa ë tr¹ng th¸i thêng ®ãng trªn « t«). E. Theo ®iÒu kiÖn kÕt cÊu vµ nguyªn lý lµm viÖc cña hÖ thèng dÊn ®éng ®iÒu khiÓn: - DÉn ®éng ®iÒu khiÓn b»ng c¬ khÝ - §©y lµ hÖ thèng dÉn ®éng ®iÒu khiÓn ly hîp b»ng c¸c ®ßn, khíp nèi vµ ®îc l¾p theo nguyªn lý ®ßn bÈy. Lo¹i dÉn ®éng ®iÒu khiÓn ly hîp ®¬n thuÇn nµy cã kÕt cÊu ®¬n gi¶n, dÔ chÕ t¹o vµ cã ®é tin cËy lµm viÖc cao. ∆ 1 Q b® 2 7 δ 6 O2 3 5 4 H×nh 1.6. S¬ ®å hÖ thèng dÉn ®éng ly hîp b»ng c¬ khÝ 1. B¹c më; 2. Cµng më ly hîp; 3. CÇn ng¾t ly hîp; 4. CÇn cña trôc bµn ®¹p ly hîp; 5. Thanh kÐo cña ly hîp; 6. Lß xo håi vÞ; 7. Bµn ®¹p ly hîp + ¦u ®iÓm : §©y lµ hÖ thèng dÉn ®éng ®iÒu khiÓn ly hîp b»ng c¸c ®ßn, khíp nèi vµ ®îc l¾p theo nguyªn lý ®ßn bÈy. Lo¹i dÉn ®éng ®iÒu khiÓn ly hîp ®¬n thuÇn nµy cã kÕt cÊu ®¬n gi¶n, dÔ chÕ t¹o vµ cã ®é tin cËy lµm viÖc cao. Líp: - 13 - VTH: §å ¸n Tèt NghiÖp GVHD: + Nhîc ®iÓm : KÕt cÊu phô thuéc vµo vÞ trÝ ®Æt ly hîp. Yªu cÇu lùc cña ngêi l¸i t¸c dông lªn bµn ®¹p lín, nhÊt lµ ®èi víi lo¹i xe «t« h¹ng nÆng. HiÖu suÊt truyÒn lùc kh«ng cao. - DÉn ®éng ®iÒu khiÓn b»ng thuû lùc. §©y lµ hÖ thèng dÉn ®éng ®iÒu khiÓn ly hîp b»ng c¸ch dïng ¸p lùc cña chÊt láng (dÇu) trong c¸c xilanh chÝnh vµ xilanh c«ng t¸c ∆ 3 4 2 Qb® O 8 1 6 δ 7 5 H×nh 1.7.S¬ ®å hÖ thèng dÉn ®éng ly hîp b»ng thñy lùc 1. Bµn ®¹p ly hîp; 2. Lß xo håi vÞ; 3. Xilanh chÝnh; 4. Piston xilanh chÝnh; 5. §êng èng dÉn dÇu; 6. Xilanh c«ng t¸c; 7. Cµng më ly hîp; 8. B¹c më ly hîp. + ¦u ®iÓm : KÕt cÊu gän, viÖc bè trÝ hÖ thèng dÉn ®éng thñy lùc ®¬n gi¶n vµ thuËn tiÖn. Cã thÓ ®¶m b¶o viÖc ®ãng ly hîp ªm dÞu h¬n so víi hÖ thèng dÉn ®éng ly hîp b»ng c¬ khÝ. èng dÉn dÇu kh«ng cã biÕn d¹ng lín, nªn hÖ thèng dÉn ®éng thñy lùc cã ®é cøng cao. §ång thêi hÖ thèng dÉn ®éng b»ng thñy lùc cã thÓ dïng ®ãng më hai ly hîp. Líp: - 14 - VTH: §å ¸n Tèt NghiÖp GVHD: + Nhîc ®iÓm : Lo¹i hÖ thèng dÉn ®éng b»ng thñy lùc kh«ng phï hîp víi nh÷ng xe cã m¸y nÐn khÝ. Yªu cÇu hÖ thèng dÉn ®éng ly hîp b»ng thñy lùc cÇn cã ®é chÝnh x¸c cao. - DÉn ®éng ®iÒu khiÓn cã trî lùc khÝ nÐn. §©y lµ hÖ thèng dÉn ®éng ®iÒu khiÓn ly hîp b»ng c¸c thanh ∆ ®ßn, khíp nèi. §ång thêi kÕt hîp víi lùc ®Èy cña khÝ nÐn. 2 1 Qb® 19 3 18 17 6 δ 4 A O4 B 16 5 7 14 15 8 9 10 11 12 13 H×nh 1.8. S¬ ®å dÉn ®éng ly hîp b»ng c¬ khÝ cã cã trî lùc khi nÐn. 1. Bµn ®¹p ly hîp; 2 ; 4 ; 7 ; 8 ; 18. §ßn dÉn ®éng; 3; 5. Thanh kÐo; 6. Lß xo håi vÞ; 9. MÆt bÝch cña xilanh ph©n phèi; 10. Th©n van ph©n phèi 11. §êng dÉn khÝ nÐn vµo; 12. Phít van ph©n phèi; 13. §êng dÉn khÝ nÐn; 14. Piston van ph©n phèi; 15. CÇn piston; 17. Xilanh c«ng t¸c Líp: 16. Cµng më ly hîp; ; 19. B¹c më ly hîp - 15 - VTH: §å ¸n Tèt NghiÖp GVHD: §©y lµ hÖ thèng dÉn ®éng ®iÒu khiÓn ly hîp b»ng c¸c thanh ®ßn, khíp nèi. §ång thêi kÕt hîp víi lùc ®Èy cña khÝ nÐn. + ¦u ®iÓm : HÖ thèng dÉn ®éng lµm viÖc tin cËy, khi c êng hãa khÝ nÐn háng th× hÖ thèng dÉn ®éng c¬ khÝ vÉn cã thÓ ®iÒu khiÓn ly hîp ®îc. + Nhîc ®iÓm : Khi trî lùc háng th× lùc bµn ®¹p lín. Lo¹i hÖ thèng dÉn ®éng nµy phï hîp víi nh÷ng xe cã m¸y nÐn khÝ. NhËn xÐt : Qua ph©n tÝch, t×m hiÓu kÕt cÊu, nguyªn lý ho¹t ®éng, xem xÐt u ®iÓm vµ nhîc ®iÓm cña tõng ph¬ng ¸n vµ theo ®iÒu kiÖn cña xe c¬ së ta chän ; - Ph¬ng ¸n thiÕt kÕ: + KÕt cÊu côm ly hîp lo¹i ma s¸t kh« mét ®Üa lß xo trô nÐn biªn + DÉn ®éng ly hîp b»ng thuû lùc cã tr¬ lùc khÝ nÐn viÖc thiÕt kÕ hÖ thèng ly hîp cho xe Aero City. Líp: - 16 - VTH: §å ¸n Tèt NghiÖp GVHD: Ch¬ng iI: Lùa chän ph¬ng ¸n ThiÕt kÕ . 3065 i. giíi thiÖu xe « t« aerocity-hyundai 3460 5400 11180 +_ 5 H×nh: 2.1. Xe « t« Aero City Xe AeroCity lµ lo¹i xe dïng cho vËn chuyÓn hµnh kh¸ch ® îc l¾p r¸p, thiÕt kÕ vµ chÕ t¹o t¹i nhµ m¸y c¬ khÝ « t« 1-5 d íi sù hîp t¸c c«ng nghÖ vµ linh kiÖn chñ yÕu cña h·ng « t« Hyundai Hµn Quèc. 1. C¸c bé phËn tæng thµnh chÝnh cña xe AeroCity. a. §éng c¬: - Lµ lo¹i ®éng c¬ 4 kú 6 xylanh, c¬ cÊu phèi khÝ ® îc kiÓu xup¸p treo th¼ng hµng vµ dïng nhiªn liÖu Diezen. C¸c bé phËn cÊu thµnh: + Pist«ng: §îc chÕ t¹o tõ hîp kim nh«m cã hµm l îng silÝc cao. §©y lµ bé phËn chuyÓn ®éng tÞnh tiÕn nhËn lùc t¸c dông cña khÝ ch¸y quay thanh truyÒn vµ sinh c«ng. Líp: - 17 - VTH: §å ¸n Tèt NghiÖp GVHD: + Th©n, n¾p m¸y: §îc ®óc b»ng hîp kim gang cã c¸c r·nh t¹o ®é v÷ng tr¾c cho kÕt cÊu + HÖ thèng cung cÊp nhiªn liÖu: Sö dông hÖ thèng b¬m cao ¸p. b. Ly hîp: C¬ cÊu ly hîp lµ kiÓu ma s¸t kh« 1 ®Üa th êng ®ãng c¸c lß xo Ðp bè trÝ xung quanh. C¬ cÊu ho¹t ®éng kiÓu dÉn ®éng thuû lùc cã trî lùc khÝ nÐn. c. Hép sè: Lµ lo¹i hép sè c¬ khÝ gåm 3 trôc chÝnh cè ®Þnh cã 5 sè tiÕn vµ 1 sè lïi, hÖ thèng ®iÒu khiÓn c ìng bøc. d. C¸c ®¨ng: Gåm hai trôc truyÒn ®éng nèi nhau b»ng 2 khíp nèi c¸c ®¨ng thêng vµ gi¸ treo cã vßng bi ®Þnh vÞ ®Çu cuèi cña phÇn trôc tr íc. e. CÇu chñ ®éng: CÇu chñ ®éng phÝa sau, truyÒn lùc chÝnh lµ lo¹i truyÒn lùc kÐp tËp chung, dïng ®Ó t¨ng m«men xo¾n. B¸n trôc dïng ®Ó truyÒn m«men xo¾n tõ bé vi sai ®Õn b¸nh xe chñ ®éng. Bé vi sai b¸nh r¨ng c«n ®èi xøng. f. HÖ thèng phanh: HÖ thèng phanh chÝnh kiÓu phanh guèc, ®iÒu khiÓn b»ng khÝ nÐn cho c¶ phanh ch©n vµ phanh tay. g. HÖ th«ng treo: Lµ hÖ thèng treo phô thuéc cã sö dông l¸ nhÝp sÕp chång ®èi xøng, bé phËn dÉn híng vµ bé phËn gi¶m chÊn thuû lùc. Líp: - 18 - VTH: §å ¸n Tèt NghiÖp GVHD: 2. C¸c th«ng sè kÜ thuËt cña xe AeroCity. TT Th«ng sè 1 Nh·n hiÖu 2 Th«ng sè vÒ kÝch thíc Dµi toµn bé Réng toµn bé Cao toµn bé PhÇn nh« phÝa tríc/sau ChiÒu dµi c¬ së Kho¶ng s¸ng gÇm xe VÖt b¸nh xe: -Tríc/sau: Gãc tho¸t tríc/sau 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 3 3.1 3.2 3.3 4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5 5.1 5.2 5.3 5.4 Líp: §¬nvÞ trÞ sè HUYNDAIS AERO CITY Th«ng sè vÒ träng lîng Träng lîng b¶n th©n: - Trôc tríc: - Trôc sau: Träng lîng toµn bé cho phÐp: - Trôc tríc: - Trôc sau: Sè lîng kh¸ch ngåi( c¶ l¸i ) Th«ng sè vÒ tÝnh n¨ng chuyÓn ®éng VËn tèc lín nhÊt Gãc vît dèc lín nhÊt Gãc æn ®Þnh tÜnh ngang khi kh«ng t¶i Gia tèc phanh cùc ®¹i cña xe B¸n kÝnh quay vßng nhá nhÊt §éng c¬ KiÓu lo¹i ®éng c¬ Lo¹i nhiªn liÖu Sè xi lanh vµ c¸ch bè trÝ §êng kÝnh x Hµnh tr×nh piston - 19 - mm mm mm mm mm mm mm §é 10550 2490 3225 2100/3110 5200 255 2050/1853 14 0 /10 0 kG kG kG kG kG kG Ngêi 6090 1275 4815 15600 6000 9600 46 km/h % 86 24,05 §é 40 m/s 2 m 6,37 8,9 mm D1146Ti, 4 kú Diesel 6 xi lanh th¼ng hµng 111 x 139 VTH: §å ¸n Tèt NghiÖp GVHD: 5.5 5.6 5.7 5.8 Thø tù næ Tû sè nÐn Dung tÝch lµm viÖc cña ®éng c¬ C«ng suÊt ®éng c¬ 5.9 M«men xo¾n lín nhÊt 5.1 0 5.1 1 Ph¬ng thøc cung cÊp nhiªn liÖu Ly hîp 7 Hép sè Tû sè truyÒn hép sè - 8 Tû sè truyÒn truyÒn lùc chÝnh cÇu sau Cì lèp 9 HÖ thèng ®iÖn 9.1 ¾c quy 9.2 9.3 M¸y ph¸t ®iÖn M¸y khëi ®éng Líp: §éng c¬ ®Æt phÝa sau KiÓu ®Üa ®¬n, ma s¸t ®µn håi, dÉn ®éng thuû lùc, trî lùc khÝ nÐn C¬ khÝ: 5 sè tiÕn, 1 sè lïi Sè1; 6,597; Sè2; 4,207; Sè3; 2,432; Sè4; 1,407; Sè5; 1,000; Sè lïi: 5,650 - 7.1 - 20 - 75/1400 B¬m cao ¸p VÞ trÝ bè trÝ ®éng c¬ trªn khung xe 6 7.2 cm 3 ps /v/p Kg.m/v p 1-5-3-6-2-4 17,5:1 11149 205/2200 - 4,875. Inch 11.00-20-14PR - 2 b×nh x 12Vx150Ah 24Vx150A 24Vx5,5kW VTH: §å ¸n Tèt NghiÖp GVHD: Ii. Lùa chän ph¬ng ¸n thiÕt kÕ. - Ly hîp trªn xe AeroCity lµ lo¹i ly hîp mét ®Üa ma s¸t kh« thêng ®ãng dÉn ®éng b»ng thuû lùc cã trî lùc khi nÐn. - Ly hîp lo¹i nµy còng th êng ®îc sñ dông v× kÕt cÊu cña no ®¬n gi¶n, d¶m b¶o tho¸t nhiÖt tèt, thuËn tiÖn cho viÖc b¶o d ìng vµ söa cha.. 1.CÊu t¹o cña bé ly hîp xe Aero city: - Ph©n tÝch chi tiÕt chÝnh cña c¬ cÊu côm ly hîp (®Üa thô ®éng , vßng ma s¸t, moay- ¬, gi¶m chÊn, ®Üa – lß xo Ðp, ®ßn më vµ c¬ cÊu ®iÒu khiÓn). - S¬ ®å c©ó t¹o côm ly hîp: H×nh: 2.2. CÊu t¹o côm ly hîp xe Aero City 1,13. TÊm ma s¸t, 2,3. C¸c c¸nh x ¬ng ®Üa, 4,14,15. §inh t¸n 5. X ¬ng ®Üa, 6,9. Vßng ma s¸t gi¶m chÊn, 7. Chèt truyÒn lùc 8. Moay¬, 10. §Öm ®iÒu chØnh, Líp: - 21 - VTH:
- Xem thêm -