Tài liệu Tai lieu ngành môi trường

  • Số trang: 177 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 52 |
  • Lượt tải: 0
thanhdoannguyen

Đã đăng 13572 tài liệu

Mô tả:

BOÄ KHOA HOÏC VAØ COÂNG NGHEÄ BOÄ NOÂNG NGHIEÄP & PTNT VIEÄN KHOA HOÏC THUÛY LÔÏI MIEÀN NAM Chöông trình baûo veä moâi tröôøng vaø phoøng traùnh thieân tai ÑEÀ TAØI NGHIEÂN CÖÙU CAÁP NHAØ NÖÔÙC – MAÕ SOÁ KC-08.29 NGHIEÂN CÖÙU ÑEÀ XUAÁT CAÙC GIAÛI PHAÙP KHCN ÑEÅ OÅN ÑÒNH LOØNG DAÃN HAÏ DU HEÄ THOÁNG SOÂNG ÑOÀNG NAI - SAØI GOØN PHUÏC VUÏ PHAÙT TRIEÅN KINH TEÁ - XAÕ HOÄI VUØNG ÑOÂNG NAM BOÄ Chuyeân ñeà 5: NGHIEÂN CÖÙU DÖÏ BAÙO TOÁC ÑOÄ XOÙI LÔÛ, BOÀI TUÏ, HOAÏCH ÑÒNH HAØNH LANG OÅN ÑÒNH ÑEÅ KHAI THAÙC VAØ PHAÙT TRIEÅN BEÀN VÖÕNG HAÏ DU SOÂNG ÑOÀNG NAI-SAØI GOØN Chuû nhieäm ñeà taøi: PGS.TS. Hoaøng Vaên Huaân Chuû nhieäm chuyeân ñeà: ThS. Nguyeãn Ñöùc Vöôïng Tham gia thöïc hieän: KS. Phaïm Trung ThS. Nguyeãn Anh Tieán KS. Hoaøng Ñöùc Cöôøng KS. Tröông Thò Nhaøn KS. Leâ Vaên Tuaán TS. Huyønh Thanh Sôn ThS. Trònh Vaên Haïnh ThS. Laâm Ñaïo Nguyeân 5982-6 21/8/2006 MỤC LỤC Ch−¬ng i: më ®Çu .............................................................................................................4 I.1. §Æt vÊn ®Ò.......................................................................................................................4 I.2. môc §Ých, ph¹m vi nghiªn cøu ..................................................................................4 I.3. c¸ch tiÕp cËn, ph−¬ng ph¸p thùc hiÖn ...................................................................5 I.4. T×nh h×nh nghiªn cøu trong n−íc, ngoµi ng−íc ................................................5 I.4.1. T×nh h×nh nghiªn cøu trong n−íc ..........................................................................................5 I.4.2. T×nh h×nh nghiªn cøu ngoµi ng−íc ........................................................................................6 Ch−¬ng ii: nghiªn cøu dù b¸o xãi s©u ......................................................................8 II.1. Nghiªn cøu dù b¸o xãi s©u theo c«ng thøc kinh nghiÖm ..............................8 II.2. KÕt qu¶ dù b¸o xãi s©u sau c¸c hå TrÞ An, DÇu TiÕng b»ng m« h×nh MIKE 11 ........................................................................................................................18 II.2.1. Giíi thiÖu m« h×nh to¸n MIKE 11 víi m« ®un bïn c¸t ST ....................................................18 II.2.2. ThiÕt lËp s¬ ®å tÝnh to¸n ...................................................................................................18 II.2.2.1. D÷ liÖu sö dông.............................................................................................................18 1. D÷ liÖu ®Þa h×nh .....................................................................................................................18 2. D÷ liÖu thñy v¨n ....................................................................................................................19 3. D÷ liÖu bïn c¸t ......................................................................................................................19 II.2.2.2. S¬ ®å hãa m¹ng l−íi s«ng ..............................................................................................19 II.2.2.3. §iÒu kiÖn biªn cña m« h×nh............................................................................................20 1. Biªn thñy lùc .........................................................................................................................20 2. Biªn bïn c¸t ..........................................................................................................................20 II.2.2.4. C¸c tham sè sö dông trong m« h×nh ................................................................................20 1. C¸c tham sè thñy lùc..............................................................................................................20 2. C¸c tham sè bïn c¸t ...............................................................................................................21 II.2.3. KÕt qu¶ hiÖu chØnh m« h×nh thñy lùc .................................................................................21 II.2.3.1. HiÖu chØnh l−u l−îng n−íc .............................................................................................21 II.2.3.2. HiÖu chØnh mùc n−íc.....................................................................................................25 II.2.4. KÕt qu¶ tÝnh to¸n dù b¸o xãi s©u cho c¸c khu vùc träng ®iÓm...............................................27 II.2.4.1. X¸c ®Þnh biÓu ®å dßng ch¶y cho giai ®o¹n dù b¸o ............................................................27 II.2.4.2. Mét sè kÕt qu¶ tÝnh to¸n dù b¸o......................................................................................27 Ch−¬ng iii: dù b¸o xu thÕ biÕn ®æi lßng dÉn h¹ du s«ng ®ång nai - sµi gßn .......................................................................................................................33 iii.1. dù b¸o tõ tµi liÖu thùc ®o - c«ng thøc kinh nghiÖm ....................................33 iii.2. dù b¸o xãi lë theo kÕt qu¶ kh¶o s¸t ®Þa vËt lý ..........................................35 III.2.1. Ph−¬ng ph¸p radar xuyªn ®Êt (GPR). ................................................................................35 1. C¬ së vËt lý - ®Þa chÊt cña ph−¬ng ph¸p GPR............................................................................35 2. DÞ th−êng radar trªn hang vµ mÆt ranh giíi...............................................................................36 3. ThiÕt bÞ kh¶o s¸t. ...................................................................................................................37 4. Ph−¬ng ph¸p kh¶o s¸t.............................................................................................................38 5. Xö lý sè liÖu..........................................................................................................................38 III.2.2. Ph−¬ng ph¸p th¨m dß ®iÖn...............................................................................................38 1. C¬ së lý thuyÕt ......................................................................................................................38 2. Ph©n tÝch tµi liÖu: ...................................................................................................................39 3. ThiÕt bÞ kh¶o s¸t ....................................................................................................................40 III.2.3. KÕt qu¶ kh¶o s¸t .............................................................................................................40 1. Khu vùc Thanh §a .................................................................................................................40 2. Khu vùc cÇu B×nh Ph−íc.........................................................................................................54 3. Bªn t¶ s«ng §ång Nai cï lao Phè, Biªn Hßa .............................................................................56 4. Khu vùc T©n Uyªn bªn bê h÷u s«ng §ång Nai.........................................................................56 5. Khu vùc M−¬ng Chuèi ...........................................................................................................57 6. Khu vùc ng· ba s«ng Nhµ BÌ víi Soµi R¹p ...............................................................................58 III.3. dù b¸o biÕn ®æi lßng dÉn theo ph−¬ng ph¸p ph©n tÝch tµi liÖu kh«ng ¶nh, ¶nh viÔn th¸m ...........................................................................................60 Ch−¬ng IV: tÝnh to¸n dù b¸o biÕn ®æi lßng dÉn h¹ du ®ång nai sµi gßn b»ng m« h×nh to¸n hai chiÒu mike 21c .................................................71 iv.1. Giíi thiÖu m« h×nh to¸n MIKE 21C........................................................................71 iv.1.1. Giíi thiÖu m« h×nh to¸n MIKE 21C .................................................................................71 1.Tæng hîp l−íi cong .................................................................................................................71 2. M« ®un tÝnh to¸n thñy lùc......................................................................................................72 3.Dßng ch¶y vßng .....................................................................................................................74 4. M« ®un tÝnh to¸n vËn chuyÓn bïn c¸t.......................................................................................76 5. Mét sè c«ng thøc tÝnh to¸n bïn c¸t l¬ löng (Ssl)........................................................................77 6. Mét sè c«ng thøc tÝnh to¸n bïn c¸t ®¸y (Sbl) ............................................................................77 7. M« ®un tÝnh to¸n h×nh th¸i s«ng ..............................................................................................78 iv.1.2.Tr×nh tù tÝnh to¸n m« h×nh cho c¸c khu vùc:.......................................................................79 IV.2. øng dông mike 21c Dù b¸o biÕn ®æi lßng dÉn s«ng Sµi Gßn khu vùc Thanh §a, thµnh phè Hå ChÝ Minh ................................................................80 IV.2.1. ThiÕt lËp, hiÖu chØnh m« h×nh ..........................................................................................80 1. Giíi thiÖu ®o¹n s«ng nghiªn cøu .............................................................................................80 2. D÷ liÖu ®Þa h×nh .....................................................................................................................81 3. D÷ liÖu thñy v¨n ....................................................................................................................81 4. D÷ liÖu bïn c¸t ......................................................................................................................81 5. L−íi tÝnh to¸n........................................................................................................................82 6. KÕt qu¶ hiÖu chØnh m« h×nh thñy lùc........................................................................................82 7. KÕt qu¶ kiÓm ®Þnh m« h×nh h×nh th¸i s«ng ...............................................................................83 IV.2.2. TÝnh to¸n, dù b¸o biÕn ®æi lßng dÉn .................................................................................84 1. TÝnh to¸n biÕn ®æi lßng dÉn víi kÞch b¶n n¨m lò lín t−¬ng tù 2000.............................................84 2. Dù b¸o biÕn ®æi lßng dÉn ®Õn n¨m 2010 ..................................................................................87 IV.3. øng dông MIKE 21C Dù b¸o biÕn ®æi lßng dÉn s«ng §ång Nai khu vùc thµnh phè Biªn Hßa ........................................................................................94 IV.3.1. ThiÕt lËp, hiÖu chØnh m« h×nh ..........................................................................................94 1. Giíi thiÖu ®o¹n s«ng nghiªn cøu .............................................................................................94 2. D÷ liÖu ®Þa h×nh .....................................................................................................................96 3. D÷ liÖu thñy v¨n ....................................................................................................................96 4. D÷ liÖu bïn c¸t ......................................................................................................................97 5. L−íi tÝnh to¸n........................................................................................................................97 6. KÕt qu¶ hiÖu chØnh m« h×nh thñy lùc........................................................................................98 7. KÕt qu¶ kiÓm ®Þnh m« h×nh h×nh th¸i s«ng .............................................................................101 V.3.2. TÝnh to¸n, dù b¸o biÕn ®æi lßng dÉn.................................................................................104 1. TÝnh to¸n biÕn ®æi lßng dÉn víi kÞch b¶n n¨m lò lín t−¬ng tù 2000...........................................104 2. Dù b¸o biÕn ®æi lßng dÉn ®Õn n¨m 2010 ................................................................................109 iv.4. øng dông mike 21c Dù b¸o biÕn ®æi lßng dÉn s«ng NHµ BÌ ......................115 IV.4.1 ThiÕt lËp, hiÖu chØnh m« h×nh .........................................................................................115 1. Giíi thiÖu ®o¹n s«ng nghiªn cøu ...........................................................................................115 2. D÷ liÖu ®Þa h×nh ...................................................................................................................116 3. D÷ liÖu thñy v¨n ..................................................................................................................116 4. D÷ liÖu bïn c¸t ....................................................................................................................117 5. ThiÕt lËp l−íi tÝnh to¸n .........................................................................................................117 6. KÕt qu¶ hiÖu chØnh m« h×nh thñy lùc......................................................................................117 7. KÕt qu¶ kiÓm ®Þnh m« h×nh h×nh th¸i s«ng .............................................................................118 IV.4.2 TÝnh to¸n, dù b¸o biÕn ®æi lßng dÉn....................................................................................119 1. TÝnh to¸n biÕn ®æi lßng dÉn víi kÞch b¶n n¨m lò lín t−¬ng tù 2000...........................................119 2. Dù b¸o biÕn ®æi lßng dÉn ®Õn n¨m 2010 ................................................................................121 iV.5. NhËn xÐt vµ kiÕn nghÞ........................................................................................126 1. C«ng cô dù b¸o xãi båi lßng dÉn ...........................................................................................126 2. §é tin cËy cña kÕt qu¶ tÝnh to¸n ............................................................................................126 3. KiÕn nghÞ............................................................................................................................126 Ch−¬ng v: X¸c ®Þnh hµnh lang AN TOµN ven S¤NG h¹ du s«ng ®ång nai - sµi gßn phôc vô ph¸t triÓn kinh tÕ - x∙ héi vïng ®«ng nam bé..............................................................................................................................................130 V.1 ®Æc ®iÓm s¹t lë h¹ du hÖ thèng s«ng §ång Nai - Sµi Gßn. ..................................127 V.1.2 §Æc ®iÓm s¹t lë bê s«ng h¹ du s«ng §ång Nai - Sµi Gßn .........................................................128 V.2. Môc ®Ých x¸c ®Þnh hµnh lang an toµn ven s«ng ........................................131 V.2.1. Kh¸i niÖm vÒ hµnh lang an toµn ven s«ng.........................................................................131 V.2.2. Môc ®Ých x¸c ®Þnh hµnh lang an toµn ven s«ng .................................................................132 V.3 TÝnh to¸n x¸c ®Þnh chiÒu réng an toµn cho c¸c khu vùc träng ®iÓm h¹ du s«ng §ång Nai - Sµi Gßn. ..............................................................................132 V.3.1. X¸c ®Þnh chiÒu réng an toµn theo c«ng thøc kinh nghiÖm ........................................................132 V.3.2. X¸c ®Þnh chiÒu réng xãi dù b¸o theo phÇn mÒm GEO-Slope ....................................................134 V.4. ®Ò nghÞ hµnh lang an toµn ven s«ng c¸c khu vùc träng ®iÓm h¹ du ®ång nai-sµI gßn...............................................................................................................143 V.5. dù b¸o xãi lë båi tô cho c¸c khu vùc h¹ du hÖ thèng s«ng ®ång nai-sµI gßn .........................................................................................................................143 Ch−¬ng vI: c«ng nghÖ dù b¸o xãi båi h¹ du ®ång nai-sµi gßn..................152 Vi.1. MôC §ÝCH, Y£U CÇU......................................................................................................152 VI.2. MéT Sè §ÆC §IÓM CHÝNH CñA xãi lë bê s«ng H¹ DU §åNG NAI-SµI GßN................152 VI.3. C¸C PH¦¥NG PH¸P Dù B¸O S¹T Lë...............................................................................153 VI.4. C¥ Së KHOA HäC X¢Y DùNG QUI TR×NH C¤NG NGHÖ Dù B¸O .....................................154 VI.5. QUI TR×NH C¤NG NGHÖ Dù B¸O XãI Lë BåI Tô ë C¸C KHU VùC TRäNG §IÓM H¹ DU §åNG NAI - SµI GßN ..................................................................................................156 VI.6. TR×NH Tù C¸C B¦íC THùC HIÖN TRONG QUI TR×NH C¤NG NGHÖ Dù B¸O XãI Lë BåI Tô ë C¸C KHU VùC TRäNG §IÓM H¹ DU §åNG NAI - SµI GßN..................................157 Ch−¬ng viI : kÕt luËn vµ kiÕn nghÞ ......................................................................159 VIi.1. KÕt luËn: ....................................................................................................................159 vii.2. KIÕN NGHÞ:....................................................................................................................159 TµI LIÖU THAM KH¶O......................................................................................................160 §Ò tµi KC.08-29: Nghiªn cøu ®Ò xuÊt c¸c gi¶i ph¸p KHCN ®Ó æn ®Þnh lßng dÉn h¹ du hÖ thèng s«ng §ång Nai - Sµi Gßn phôc vô ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi vïng §«ng Nam bé. Ch−¬ng i: më ®Çu I.1. §Æt vÊn ®Ò Däc theo hai bªn bê c¸c s«ng r¹ch thuéc HDS§NSG tËp trung hÇu hÕt nh÷ng khu ®« thÞ lín vµ hµng chôc thÞ x·, thÞ trÊn, thÞ tø, khu d©n c− ®«ng ®óc, c¬ së h¹ tÇng quan träng Trong khi chóng ta rÊt cÇn sù æn ®Þnh c¸c ®iÒu kiÖn h¹ tÇng c¬ së ®Ó n©ng cao vµ t¨ng nhanh tèc ®é ph¸t triÓn kinh tÕ, thùc hiÖn nhanh b−íc chØnh trang ®« thÞ th× hiÖn t−îng s¹t lë bê s«ng ®· x¶y ra liªn tiÕp vµ nghiªm träng, xãi lë, båi tô lßng s«ng diÔn ra ngµy cµng phøc t¹p, däc theo 2 bªn bê s«ng §ång Nai - Sµi Gßn, lµm sôp ®æ, nhÊn ch×m nhiÒu nhµ cöa, ruéng v−ên vµ c¬ së h¹ tÇng lµm thiÖt m¹ng nhiÒu ng−êi ¶nh h−ëng trùc tiÕp ®Õn c¸c khu d©n c−, ®Õn quy ho¹ch vµ ph¸t triÓn d©n sinh, kinh tÕ, x· héi vµ m«i tr−êng ®· lµm chËm l¹i tèc ®é ®« thÞ hãa vµ tèc ®é t¨ng tr−ëng kinh tÕ cña khu vùc. Thiªn tai do b·o, lò lôt ®−îc c¶nh b¸o, dù b¸o tr−íc ®· phßng, tr¸nh, gi¶m nhÑ thiªn tai cho Nhµ n−íc vµ nh©n d©n. ChÝnh v× vËy, viÖc dù b¸o s¹t lë bê s«ng, x¸c ®Þnh hµnh lang an toµn ®Ó phôc vô khai th¸c ph¸t triÓn bÒn v÷ng ë HDS§NSG rÊt cÇn thiÕt ®Ó c¸c cÊp chÝnh quyÒn ®Þa ph−¬ng vµ ng−êi d©n chñ ®éng di dêi. §©y lµ mét trong c¸c néi dung mµ ®Ò tµI KC-08.29 “Nghiªn cøu ®Ò xuÊt c¸c gi¶i ph¸p KHCN ®Ó æn ®Þnh lßng dÉn HDS§NSG phôc vô ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi vïng §«ng Nam Bé” ph¶i thùc hiÖn th«ng qua b¸o c¸o chuyªn ®Ò: “Nghiªn cøu dù b¸o tèc ®é xãi lë bê, båi tô, ho¹ch ®Þnh hµnh lang æn ®Þnh ®Ó khai th¸c vµ ph¸t triÓn bÒn v÷ng HDS§NSG”. I.2. Môc ®Ých, ph¹m vi nghiªn cøu 1. Môc ®Ých nghiªn cøu - X¸c ®Þnh c¸c c«ng thøc kinh nghiÖm, b¸n kinh nghiÖm tÝnh to¸n dù b¸o biÕn ®æi lßng dÉn. - øng dông c¸c c«ng cô: ®Þa vËt lý, c«ng nghÖ GIS, m« h×nh to¸n Mike 11, Mike 21C ®Ó nghiªn cøu dù b¸o xãi båi lßng dÉn HDS§NSG. - X¸c ®Þnh hµnh lang æn ®Þnh ®Ó ph¸t triÓn bÒn v÷ng HDS§NSG. - §−a ra c«ng nghÖ dù b¸o xãi båi HDS§NSG. 2. Ph¹m vi nghiªn cøu CHUY£N §Ò 5: Nghiªn cøu dù b¸o tèc ®é xãi lë, båi tô, ho¹ch ®Þnh hµnh lang æn ®Þnh ®Ó khai th¸c vµ ph¸t triÓn bÒn v÷ng H¹ DU S¤NG §ång nai – sµi gßn Phßng nghiªn cøu ®éng lùc s«ng, ven biÓn vµ c«ng tr×nh b¶o vÖ bê - viÖn khoa häc thuû lîi miÒn nam 4 §Ò tµi KC.08-29: Nghiªn cøu ®Ò xuÊt c¸c gi¶i ph¸p KHCN ®Ó æn ®Þnh lßng dÉn h¹ du hÖ thèng s«ng §ång Nai - Sµi Gßn phôc vô ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi vïng §«ng Nam bé. - HDS§NSG. - C¸c khu vùc xãi båi träng ®iÓm: ®« thÞ lín, khu d©n c−, c¬ së h¹ tÇng quan träng. I.3. c¸ch tiÕp cËn, ph−¬ng ph¸p thùc hiÖn HiÖn nay cã nhiÒu ph−¬ng ph¸p dù b¸o s¹t lë bê s«ng, x¸c ®Þnh hµnh lang an toµn. Mçi ph−¬ng ph¸p ®Òu cã nh÷ng −u ®iÓm vµ h¹n chÕ. Chuyªn ®Ò nghiªn cøu dù b¸o vµ x¸c ®Þnh hµnh lang an toµn cho c¸c khu vùc träng ®iÓm HDS§NSG theo c¸c ph−¬ng ph¸p: + Ph−¬ng ph¸p 1: theo c«ng thøc kinh nghiÖm dùa theo tµi liÖu thùc ®o; + Ph−¬ng ph¸p 2: theo m« h×nh to¸n hai chiÒu (xãi båi lßng dÉn vµ bê s«ng) §èi víi bé m« h×nh to¸n hä MIKE cña ViÖn Thñy lùc §an M¹ch, cã hai m« h×nh cã kh¶ n¨ng tÝnh to¸n xãi båi lßng dÉn cho bïn c¸t kh«ng kÕt dÝnh, ®ã lµ m« h×nh MIKE11 vµ MIKE21C. Mçi m« h×nh cã nh÷ng −u ®iÓm vµ h¹n chÕ kh¸c nhau. + Ph−¬ng ph¸p 3: tÝnh dùa theo ph¹m vi x©m lÊn cña cung tr−ît s©u (Ph−¬ng ph¸p Geo - Slope) dùa theo ®Æc ®iÓm lßng dÉn, ®Þa chÊt, dßng ch¶y trong s«ng . + Ph−¬ng ph¸p 4: tæng hîp, ph©n tÝch kÕt qu¶ tõ 3 ph−¬ng ph¸p trªn kÕt hîp víi ®iÒu tra thùc tÕ, ph©n tÝch gi¶i ®o¸n ¶nh hµng kh«ng+¶nh viÔn th¸m, kÕt qu¶ kh¶o s¸t ®Þa vËt lý (c«ng nghÖ kh«ng ph¸ huû). I.4. T×nh h×nh nghiªn cøu trong n−íc, ngoµi ng−íc I.4.1. T×nh h×nh nghiªn cøu trong n−íc ë miÒn Nam sau n¨m 1975, c«ng t¸c nghiªn cøu diÔn biÕn lßng s«ng vµ c«ng tr×nh chØnh trÞ míi b¾t ®Çu triÓn khai chñ yÕu ë ViÖn Khoa häc Thñy lîi miÒn Nam vµ mét phÇn ë c¸c c¬ quan thuéc Bé N«ng nghiÖp & PTNT, Tæng côc §Þa chÝnh, Tæng côc §Þa chÊt, §¹i häc B¸ch khoa TP.HCM vµ Trung t©m C«ng nghÖ quèc gia, ... th«ng qua c¸c ®Ò tµi nghiªn cøu, c¸c dù ¸n cÊp TØnh, cÊp Thµnh phè, cÊp Bé vµ cÊp Nhµ n−íc: - C¸c c«ng tr×nh nghiªn cøu vÒ thñy lùc s«ng ngßi cña c¸c t¸c gi¶: NguyÔn ¢n Niªn, NguyÔn Nh− Khuª, NguyÔn Sinh Huy ... - C¸c c«ng tr×nh nghiªn cøu vÒ h×nh th¸i s«ng Cöu Long, §ång Nai – Sµi Gßn cña c¸c t¸c gi¶: Lª Ngäc BÝch, L−¬ng Ph−¬ng HËu. - C¸c c«ng tr×nh nghiªn cøu vÒ quy luËt diÔn biÕn lßng s«ng, diÔn biÕn ®−êng bê s«ng Cöu Long, s«ng §ång Nai – Sµi Gßn cña c¸c t¸c gi¶: Lª Ngäc BÝch, L−¬ng Ph−¬ng HËu, T« Quang ThÞnh, Hoµng V¨n Hu©n, ... CHUY£N §Ò 5: Nghiªn cøu dù b¸o tèc ®é xãi lë, båi tô, ho¹ch ®Þnh hµnh lang æn ®Þnh ®Ó khai th¸c vµ ph¸t triÓn bÒn v÷ng H¹ DU S¤NG §ång nai – sµi gßn Phßng nghiªn cøu ®éng lùc s«ng, ven biÓn vµ c«ng tr×nh b¶o vÖ bê - viÖn khoa häc thuû lîi miÒn nam 5 §Ò tµi KC.08-29: Nghiªn cøu ®Ò xuÊt c¸c gi¶i ph¸p KHCN ®Ó æn ®Þnh lßng dÉn h¹ du hÖ thèng s«ng §ång Nai - Sµi Gßn phôc vô ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi vïng §«ng Nam bé. - C¸c c«ng tr×nh nghiªn cøu dù b¸o s¹t lë bê s«ng Cöu Long cña c¸c t¸c gi¶: Lª Ngäc BÝch, L−¬ng Ph−¬ng HËu, NguyÔn ¢n Niªn, Lª M¹nh Hïng ... - Trong n¨m 1999 – 2000 víi ch−¬ng tr×nh nghiªn cøu dù b¸o s¹t lë bê s«ng, bê biÓn, c¸c ®Ò tµi nghiªn cøu cÊp Nhµ n−íc: • Nghiªn cøu dù b¸o phßng chèng s¹t lë bê s«ng Hång, s«ng Th¸i B×nh do TrÇn Xu©n Th¸i chñ tr×. • Nghiªn cøu dù b¸o phßng chèng s¹t lë bê c¸c s«ng miÒn Trung do §ç TÊt Tóc vµ c¸c t¸c gi¶ kh¸c cïng chñ tr×. • Nghiªn cøu dù b¸o phßng chèng s¹t lë bê trªn s«ng Cöu Long do Lª M¹nh Hïng chñ tr×. KÕt qu¶ nghiªn cøu cña c¸c ®Ò tµi trªn b−íc ®Çu ®· lµm râ ®−îc bøc tranh toµn c¶nh thùc tr¹ng t×nh h×nh s¹t lë bê s«ng ë ViÖt Nam, ®· thu thËp vµ hÖ thèng ®−îc khèi l−îng tµi liÖu c¬ b¶n lín vµ b−íc ®Çu ®Ò xuÊt ®−îc ph−¬ng ph¸p dù b¸o xãi lë bê. Tuy nhiªn vÊn ®Ò qui luËt xãi båi, biÕn h×nh lßng s«ng còng nh− dù b¸o qui luËt ®ã lµ nh÷ng vÊn ®Ò hÕt søc phøc t¹p x¶y ra trong mét kh«ng gian réng víi nh÷ng ®Æc thï riªng, ®Æc biÖt lµ ®èi víi s«ng vïng triÒu. KÕt qu¶ nghiªn cøu c¸c qui luËt nµy cßn qu¸ Ýt, do ®ã ®©y vÉn lµ vÊn ®Ò nan gi¶i cña thÕ giíi, cho nªn cÇn ph¶i tiÕp tôc nghiªn cøu. Mét sè ®o¹n s«ng Cöu Long ®· ®−îc ViÖn Khoa häc Thñy lîi miÒn Nam øng dông m« h×nh to¸n MIKE 21C trong c¸c ®Ò tµi nghiªn cøu nh−: + §o¹n Long Xuyªn trªn s«ng HËu: diÔn t¶ qu¸ tr×nh xãi båi, ®Æc biÖt lµ båi l¾ng nh¸nh tr¸i cï lao ¤ng Hæ. + §o¹n T©n Ch©u - Hång Ngù trªn s«ng TiÒn ®· ®−îc xem xÐt diÔn biÕn trong giai ®o¹n 200442007 cho thÊy xãi lë nh¸nh Long Kh¸nh tiÕp tôc gia t¨ng vµ båi l¾ng nh¸nh Hång Ngù cã xu thÕ lµm tho¸i ho¸ nh¸nh Hång Ngù. KÌ T©n Ch©u còng ®−îc ®−a vµo xem xÐt diÔn biÕn tr−íc vµ sau c«ng tr×nh kÌ. KÕt qu¶ cho thÊy kÌ cã nguy c¬ bÞ xãi lë ®Æc biÖt ë phÇn h¹ l−u. Mét vµi ph−¬ng ¸n c«ng tr×nh kÌ má hµn ®−îc ®−a ra ®Ó duy tr× sù ph©n phèi l−u l−îng hîp lý gi÷a hai nh¸nh Long Kh¸nh vµ Hång Ngù (tû lÖ 50% mçi nh¸nh). I.4.2. T×nh h×nh nghiªn cøu ngoµi ng−íc NhiÒu nhµ khoa häc vÒ s«ng ngßi trªn thÕ giíi ®· ®i x©y dùng nh÷ng c«ng thøc kinh nghiÖm ®Ó phôc vô tÝnh to¸n, l−îng hãa ®−îc s¹t lë bê s«ng. §iÓn h×nh nh− P«pèp, Ibadzade vµ Turin, Abduraopop, Rozobski vµ Irmukhamedop...Tuy nhiªn, CHUY£N §Ò 5: Nghiªn cøu dù b¸o tèc ®é xãi lë, båi tô, ho¹ch ®Þnh hµnh lang æn ®Þnh ®Ó khai th¸c vµ ph¸t triÓn bÒn v÷ng H¹ DU S¤NG §ång nai – sµi gßn Phßng nghiªn cøu ®éng lùc s«ng, ven biÓn vµ c«ng tr×nh b¶o vÖ bê - viÖn khoa häc thuû lîi miÒn nam 6 §Ò tµi KC.08-29: Nghiªn cøu ®Ò xuÊt c¸c gi¶i ph¸p KHCN ®Ó æn ®Þnh lßng dÉn h¹ du hÖ thèng s«ng §ång Nai - Sµi Gßn phôc vô ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi vïng §«ng Nam bé. nh÷ng c«ng thøc nµy ®Òu cã tÝnh chÊt khu vùc, vïng. V× vËy, viÖc ¸p dông cho c¸c s«ng suèi ë n−íc ta vµ ®èi víi h¹ du hÖ thèng §ång Nai-Sµi Gßn cÇn ph¶i l−u ý, cã sù ®iÒu chØnh cho thÝch hîp. Khoa häc kü thuËt ngµy cµng ph¸t triÓn, nhiÒu c«ng nghÖ míi, thiÕt bÞ ®o ®¹c míi hiÖn ®¹i, cã ®é chÝnh x¸c cao ngµy cµng trî gióp cho c«ng t¸c nghiªn cøu diÔn biÕn lßng dÉn, dù b¸o xãi båi biÕn h×nh lßng s«ng. Cã thÓ kh¼ng ®Þnh viÖc ph©n tÝch ¶nh hµng kh«ng, ¶nh viÔn th¸m trong mét vµi thËp kû gÇn ®©y ®· va ®ang ®ãng gãp rÊt lín cho nhiÒu ngµnh khoa häc, phôc vô ®êi sèng. Trong kho¶ng 10 n¨m trë l¹i ®©y, m« h×nh MIKE 21C ®· ®−îc øng dông nghiªn cøu ®éng lùc vµ diÔn biÕn xãi båi lßng s«ng, ®Æc biÖt ë ch©u ¸ trong c¸c dù ¸n sau: - Dù ¸n x©y dùng cÇu qua s«ng Bramaputra - Jamura ë Bangladesh. KÕt qu¶ ®· dù b¸o xãi diÔn biÕn lßng s«ng khu vùc x©y dùng cÇu trong giai ®o¹n ng¾n h¹n 3 n¨m vµ dµi h¹n 30 n¨m. - Dù ¸n æn ®Þnh nót th¾t nhËp l−u Chatomuk gi÷a c¸c s«ng Bassac, Mekong, Tonlesap cña Campuchia. KÕt qu¶ ®· m« pháng ®−îc ®Æc tr−ng thñy lùc vµ biÕn ®éng h×nh th¸i trong khu vùc vµ ®Ò xuÊt ®−îc c¸c gi¶i ph¸p æn ®Þnh khu vùc nµy. - Henrik Garsdal, Carsten Staub & Hans Enggrob (1999) m« pháng vïng ng· ba s«ng Gorai, Bangladesh. Trong vßng mét thËp kû, dßng ch¶y s«ng bÞ suy tho¸i mét c¸ch ®¸ng kÓ vµ gÇn nh− kh« c¹n trong mïa kh«. M« h×nh MIKE 21C m« pháng diÔn biÕn thñy lùc, bïn c¸t vµ h×nh th¸i s«ng tr−íc vµ sau khi n¹o vÐt víi nhiÒu kÞch b¶n kh¸c nhau vÒ dßng ch¶y vµ ph¹m vi n¹o vÐt. Tõ ®ã ®Ò xuÊt nh÷ng vÞ trÝ cÇn n¹o vÐt th−êng xuyªn vµ thêi ®iÓm thÝch hîp ®Ó b¾t ®Çu n¹o vÐt. KÕt qu¶ cho thÊy MIKE 21C lµ mét c«ng cô thÝch hîp ®Ó m« pháng nh÷ng ®iÒu kiÖn m«i tr−êng phøc t¹p. CHUY£N §Ò 5: Nghiªn cøu dù b¸o tèc ®é xãi lë, båi tô, ho¹ch ®Þnh hµnh lang æn ®Þnh ®Ó khai th¸c vµ ph¸t triÓn bÒn v÷ng H¹ DU S¤NG §ång nai – sµi gßn Phßng nghiªn cøu ®éng lùc s«ng, ven biÓn vµ c«ng tr×nh b¶o vÖ bê - viÖn khoa häc thuû lîi miÒn nam 7 §Ò tµi KC.08-29: Nghiªn cøu ®Ò xuÊt c¸c gi¶i ph¸p KHCN ®Ó æn ®Þnh lßng dÉn h¹ du hÖ thèng s«ng §ång Nai - Sµi Gßn phôc vô ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi vïng §«ng Nam bé. Ch−¬ng ii nghiªn cøu dù b¸o XãI S¢U II.1. Nghiªn cøu dù b¸o xãi s©u theo c«ng thøc kinh nghiÖm II.1.1. Giíi thiÖu Khi dßng ch¶y qua nh÷ng ®o¹n s«ng cong, d−íi t¸c dông cña lùc qu¸n tÝnh ly t©m sÏ cã dßng ch¶y vßng h−íng ngang, lµm cho ë d−íi ®¸y dßng n−íc chuyÓn ®éng tõ bê lâm sang bê låi, cßn ë trªn mÆt dßng ch¶y h−íng tõ bê låi sang bê lâm. Dßng ch¶y vßng h−íng ngang nµy kÕt hîp víi dßng ch¶y chÝnh t¹o ra dßng ch¶y xo¾n vµ lµ nguyªn nh©n chñ yÕu khiÕn cho bªn bê lâm bÞ xãi vµ bªn bê låi bÞ båi. øng suÊt tiÕp lín nhÊt cña dßng ch¶y t¹i chç cong cã thÓ lín gÊp hai hay h¬n øng suÊt tiÕp trªn ®¸y s«ng. S«ng cµng cong th× hè xãi bªn bê lâm cµng s©u vµ bê s«ng n¬i ®ã cµng dÔ mÊt æn ®Þnh. Mét sè biÓu thøc kinh nghiÖm tÝnh chiÒu s©u hè xãi sÏ ®−îc ¸p dông vµo ®o¹n s«ng Sµi Gßn tõ cÇu B×nh Ph−íc ®Õn cÇu Sµi Gßn vµ so s¸nh víi chiÒu s©u thùc ®o trong nh÷ng n¨m 1998, 2000 vµ 2001. Sù ph©n tÝch d÷ liÖu ®o ®¹c cho phÐp ®Ò xuÊt mét sè biÓu thøc tÝnh chiÒu s©u hè xãi trong ®o¹n s«ng nãi trªn. II.1.2. Mét sè biÓu thøc kinh nghiÖm tÝnh chiÒu s©u hè xãi ë ®o¹n s«ng cong: Hè xãi ë ®o¹n s«ng cong cã thÓ ®−îc −íc tÝnh nhanh nhê hai ph−¬ng ph¸p sau: * Ph−¬ng ph¸p tõ tµi liÖu ®Þa h×nh ®o ®¹c: hè xãi t¹i ®o¹n s«ng cong æn ®Þnh sÏ cho biÕt chiÒu s©u hè xãi t−¬ng øng víi dßng ch¶y t¹o ra hè xãi ®ã. Mét c¸ch −íc tÝnh s¬ bé cã thÓ thÝch hîp víi nh÷ng ®o¹n s«ng cong võa ph¶i lµ xem r»ng chiÒu s©u hè xãi xÊp xØ b»ng chiÒu s©u n−íc ngay tr−íc vµ sau ®o¹n s«ng cong ®ã. * Ph−¬ng ph¸p tÝnh to¸n nhê nh÷ng biÓu thøc kinh nghiÖm. D−íi ®©y lµ mét sè biÓu thøc ®· ®−îc ®Ò nghÞ [1], [2]: 1. BiÓu thøc cña Chatley (1931) hmb/hb = 1 + 2(B/Ro) (2.1) Trong ®ã: hmb (m) : chiÒu s©u n−íc lín nhÊt trong ®o¹n s«ng cong (tÝnh tõ mÆt n−íc ®Õn ®iÓm s©u nhÊt cña hè xãi) CHUY£N §Ò 5: Nghiªn cøu dù b¸o tèc ®é xãi lë, båi tô, ho¹ch ®Þnh hµnh lang æn ®Þnh ®Ó khai th¸c vµ ph¸t triÓn bÒn v÷ng H¹ DU S¤NG §ång nai – sµi gßn Phßng nghiªn cøu ®éng lùc s«ng, ven biÓn vµ c«ng tr×nh b¶o vÖ bê - viÖn khoa häc thuû lîi miÒn nam 8 §Ò tµi KC.08-29: Nghiªn cøu ®Ò xuÊt c¸c gi¶i ph¸p KHCN ®Ó æn ®Þnh lßng dÉn h¹ du hÖ thèng s«ng §ång Nai - Sµi Gßn phôc vô ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi vïng §«ng Nam bé. hb: (m): chiÒu s©u n−íc trung b×nh ®o¹n s«ng cong (diÖn tÝch mÆt c¾t −ít/B) B (m): chiÒu réng dßng ch¶y “®Çy bê” t¹i ®o¹n s«ng cong Ro (m): b¸n kÝnh bê lâm cña ®o¹n s«ng cong 2. BiÓu thøc cña Apmann (1972) hmb/hb = [(n + 1)(B/Ro)]/ [1- (1 - B/Ro)n+1] (2.2) Apmann ®· ph©n tÝch 18 ®o¹n s«ng cong vµ t×m ®−îc n = 2,5. 3. BiÓu thøc cña Thorne (1988) BiÓu thøc nµy thÝch hîp víi lßng dÉn cã ®−êng kÝnh h¹t trung b×nh tõ 0,3÷63mm: d/hu = 1,07 - log(Rc/B - 2) víi 2 < Rc/B < 22 (2.3) Trong ®ã: d (m): chiÒu s©u lín nhÊt cña hè xãi tÝnh tõ ®¸y ®o¹n s«ng cong ®ang xÐt hu (m): chiÒu s©u dßng ch¶y trung b×nh ë ngay phÝa tr−íc ®o¹n s«ng cong Rc (m): b¸n kÝnh cong trung b×nh cña ®o¹n s«ng cong 4. BiÓu thøc cña Héi kü s− c«ng binh Mü (USACE) (1994) hmb/hu = 3,37 - 1,52 log(Rc/B) (2.4) 5. BiÓu thøc cña Maynord (1996) BiÓu thøc nµy thÝch hîp víi lßng dÉn lµ c¸t: hmb/hu = 1,8 - 0,051 (Rc/B) + 0,0084 (B/hu) (2.5) BiÓu thøc (2.5) ®−îc x©y dùng tõ d÷ liÖu ®o ®¹c trªn 215 lßng dÉn lµ c¸t víi nh÷ng dßng ch¶y cã chu kú lËp l¹i tõ 1 ®Õn 5 n¨m vµ sÏ kh«ng ®−îc ¸p dông khi chu kú lËp l¹i lín h¬n x¶y ra lµm cho dßng ch¶y trµn bê v−ît qu¸ 20% chiÒu s©u lßng dÉn. Còng l−u ý r»ng kh«ng cã hÖ sè an toµn nµo ®−îc ®−a vµo biÓu thøc (2.5), nghÜa lµ chiÒu s©u hè xãi trung b×nh dùa trªn sè liÖu ®o ®¹c thùc tÕ. Maynord ®Ò nghÞ bæ sung mét hÖ sè an toµn = 1,08. BiÓu thøc (2.5) ®−îc dïng víi 1,5 < Rc/B < 10 (lÊy Rc/B = 1,5 khi < 1,5) vµ bÞ giíi h¹n ®Õn 20 < B/hu < 125 (lÊy B/hu = 20 khi < 20). 6. C«ng thøc kinh nghiÖm ABDURAOPOP Abduraopop ®· ®−a ra 2 s¬ ®å dù b¸o xãi lë: tÝnh xãi s©u khi bê cong ®−îc b¶o vÖ vµ tÝnh xãi ngang khi bê kh«ng b¶o vÖ. * Bê cong ®−îc b¶o vÖ: ⎡⎛ V HP = 1 + 6,25⎢⎜⎜ θ H1 ⎢⎣⎝ Vx 2 ⎤ ⎞ ⎟⎟ − 1⎥ ⎥⎦ ⎠ (2.6) CHUY£N §Ò 5: Nghiªn cøu dù b¸o tèc ®é xãi lë, båi tô, ho¹ch ®Þnh hµnh lang æn ®Þnh ®Ó khai th¸c vµ ph¸t triÓn bÒn v÷ng H¹ DU S¤NG §ång nai – sµi gßn Phßng nghiªn cøu ®éng lùc s«ng, ven biÓn vµ c«ng tr×nh b¶o vÖ bê - viÖn khoa häc thuû lîi miÒn nam 9 §Ò tµi KC.08-29: Nghiªn cøu ®Ò xuÊt c¸c gi¶i ph¸p KHCN ®Ó æn ®Þnh lßng dÉn h¹ du hÖ thèng s«ng §ång Nai - Sµi Gßn phôc vô ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi vïng §«ng Nam bé. Trong ®ã: HP: chiÒu s©u bê lâm H1: chiÒu s©u trung b×nh vïng s«ng th¼ng Vθ, Vx: vËn tèc dßng tia ban ®Çu vµ vËn tèc giíi h¹n kh«ng xãi * Bê cong kh«ng ®−îc b¶o vÖ P∆t = γd B∆R (1+∆h) Trong ®ã: γd: träng l−îng riªng cña ®Êt bê P: l−u l−îng bïn c¸t b·o hßa Cã hai th«ng sè ch−a biÕt trong c«ng thøc trªn lµ ∆t vµ ∆R, cho tr−íc mét th«ng sè sÏ tÝnh ®−îc th«ng sè kia. II.1.3. So s¸nh chiÒu s©u hè xãi thùc ®o vµ theo c¸c biÓu thøc kinh nghiÖm Xem xÐt ®o¹n s«ng Sµi Gßn tõ cÇu B×nh Ph−íc ®Õn cÇu Sµi Gßn, trong ®ã ®· cã 22 mÆt c¾t ngang s«ng ®−îc ®o vµo nh÷ng n¨m 1998, 2000 vµ 2001 [6]. KÕt qu¶ tÝnh chiÒu s©u hè xãi tõ sè liÖu thùc ®o vµ theo c¸c biÓu thøc kinh nghiÖm ®èi víi tõng mÆt c¾t ®−îc tr×nh bµy trong c¸c b¶ng 2.1, 2.2, 2.3 vµ c¸c h×nh 2.1, 2.2, 2.3 t−¬ng øng. C¸c b¶ng cßn cho sai sè t−¬ng ®èi gi÷a chiÒu s©u hè xãi thùc ®o vµ theo tõng biÓu thøc. Cã thÓ nhËn thÊy r»ng sai sè lín nhÊt thuéc vÒ biÓu thøc kinh nghiÖm do USACE ®Ò xuÊt, cßn sai sè nhá nhÊt thuéc vÒ biÓu thøc kinh nghiÖm cña Chatley. §iÒu nµy còng cã nghÜa lµ biÓu thøc Chatley kh¸ phï hîp. CHUY£N §Ò 5: Nghiªn cøu dù b¸o tèc ®é xãi lë, båi tô, ho¹ch ®Þnh hµnh lang æn ®Þnh ®Ó khai th¸c vµ ph¸t triÓn bÒn v÷ng H¹ DU S¤NG §ång nai – sµi gßn Phßng nghiªn cøu ®éng lùc s«ng, ven biÓn vµ c«ng tr×nh b¶o vÖ bê - viÖn khoa häc thuû lîi miÒn nam 10 §Ò tµi KC.08-29: Nghiªn cøu ®Ò xuÊt c¸c gi¶i ph¸p KHCN ®Ó æn ®Þnh lßng dÉn h¹ du hÖ thèng s«ng §ång Nai - Sµi Gßn phôc vô ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi vïng §«ng Nam bé. B¶ng 2.1: (NAM 1998) MAT CAT Thuc do 2 hmb tinh toan (m) hmb sai so (%) STT Ten hmb(m) hb(m) area(m ) B(m) Rc(m) R0(m) Chatley Apmann Thorne USACE Maynord Chatley Apmann Thorne USACE Maynord 1 MC01 18.200 12.177 2693.539 221.208 992.000 1102.604 17.062 15.737 20.393 28.973 2 MC02 19.164 11.642 2672.901 229.593 992.000 1106.796 16.472 15.181 19.842 27.987 21.179 -6.25% -13.53% 12.05% 59.19% 16.37% 20.346 -14.05% -20.78% 3.54% 46.04% 3 MC03 20.500 11.476 2624.973 228.733 992.000 1106.366 16.221 14.951 19.525 6.17% 27.560 20.047 -20.87% -27.07% -4.76% 34.44% -2.21% 4 MC04 16.668 11.984 2467.805 205.920 992.000 1094.960 16.492 15.238 19.416 27.949 20.641 -1.06% -8.58% 16.49% 67.68% 23.83% 5 MC05 19.085 11.490 2895.425 252.000 1094.000 1220.000 16.236 6 MC06 18.444 12.348 3099.286 251.000 1094.000 1219.500 17.431 14.965 19.539 27.585 20.255 -14.93% -21.59% 2.38% 44.54% 6.13% 16.067 20.958 29.612 21.590 -5.49% -12.88% 13.64% 60.56% 17.06% 7 MC07 17.311 11.603 2831.445 244.018 735.000 857.009 8 MC08 19.572 13.689 3017.610 220.445 735.000 845.223 18.211 16.746 23.959 30.658 21.153 5.20% -3.26% 38.40% 77.10% 22.20% 20.829 19.143 26.622 35.249 24.612 6.42% -2.19% 36.02% 80.10% 25.75% 26.97% 9 MC09 18.649 12.990 3351.500 258.000 735.000 864.000 20.748 19.094 27.815 34.800 23.678 11.26% 2.39% 49.15% 86.61% 10 MC10 22.031 12.508 3327.172 266.010 735.000 868.005 20.174 18.577 27.360 33.759 22.986 -8.43% -15.68% 24.19% 53.24% 4.34% 11 MC11 20.700 12.359 3151.660 255.000 1986.000 2113.500 15.342 14.403 16.159 24.904 19.480 -25.88% -30.42% -21.94% 20.31% -5.89% 12 MC12 17.853 11.923 2857.980 239.710 1986.000 2105.855 14.637 13.772 15.162 23.538 18.437 -18.01% -22.86% -15.07% 31.84% 3.27% 13 MC13 20.054 12.478 3419.000 274.000 1094.000 1231.000 18.033 16.596 22.093 30.647 22.221 -10.08% -17.24% 10.17% 52.83% 10.81% 14 MC14 20.000 13.291 3881.872 292.060 1094.000 1240.030 19.552 17.980 24.297 33.205 23.839 -2.24% -10.10% 21.48% 66.02% 19.19% 15 MC15 17.729 12.572 3847.650 306.060 1314.000 1467.030 17.817 16.418 21.492 30.274 22.447 0.50% -7.39% 21.22% 70.76% 26.61% 16 MC16 19.744 13.321 4072.119 305.703 1314.000 1466.851 18.873 17.392 22.759 32.068 23.625 -4.41% -11.91% 15.28% 62.42% 19.66% 17 MC1P27 22.200 14.877 3823.350 257.000 1986.000 2114.500 18.493 17.356 19.519 30.054 23.415 -16.70% -21.82% -12.08% 35.38% 5.47% 18 MC2P27 25.600 15.923 3901.050 245.000 1986.000 2108.500 19.623 18.449 20.448 31.664 24.753 -23.35% -27.93% -20.12% 23.69% -3.31% 19 MC3P28 16.900 13.950 3641.050 261.000 1986.000 2116.500 17.391 16.312 18.430 28.324 22.041 2.91% -3.48% 9.05% 67.60% 30.42% 20 MC4P28 21.700 13.616 3363.050 247.000 1094.000 1217.500 19.140 17.649 22.936 32.508 23.720 -11.80% -18.67% 5.70% 49.81% 9.31% 21 MC5P28 20.800 12.697 3365.410 265.048 1094.000 1226.524 18.185 16.745 22.120 30.907 22.409 -12.57% -19.49% 6.35% 48.59% 7.73% 22 MC6P28 20.000 13.966 3547.300 254.000 1094.000 1221.000 19.776 18.225 23.839 33.602 24.417 -1.12% -8.87% 19.19% 68.01% 22.08% CHUY£N §Ò 5: Nghiªn cøu dù b¸o tèc ®é xãi lë, båi tô, ho¹ch ®Þnh hµnh lang æn ®Þnh ®Ó khai th¸c vµ ph¸t triÓn bÒn v÷ng H¹ DU S¤NG §ång nai – sµi gßn Phßng nghiªn cøu ®éng lùc s«ng, ven biÓn vµ c«ng tr×nh b¶o vÖ bê - viÖn khoa häc thuû lîi miÒn nam 11 §Ò tµi KC.08-29: Nghiªn cøu ®Ò xuÊt c¸c gi¶i ph¸p KHCN ®Ó æn ®Þnh lßng dÉn h¹ du hÖ thèng s«ng §ång Nai - Sµi Gßn phôc vô ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi vïng §«ng Nam bé. H×nh 2.1: hmb (m) 40 35 30 hmb thuc do hmb tinh toan Chatley 25 hmb tinh toan Apmann hmb tinh toan Thorne 20 hmb tinh toan USACE hmb tinh toan Maynord 15 10 5 Mat Cat 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 CHUY£N §Ò 5: Nghiªn cøu dù b¸o tèc ®é xãi lë, båi tô, ho¹ch ®Þnh hµnh lang æn ®Þnh ®Ó khai th¸c vµ ph¸t triÓn bÒn v÷ng H¹ DU S¤NG §ång nai – sµi gßn Phßng nghiªn cøu ®éng lùc s«ng, ven biÓn vµ c«ng tr×nh b¶o vÖ bê - viÖn khoa häc thuû lîi miÒn nam 12 §Ò tµi KC.08-29: Nghiªn cøu ®Ò xuÊt c¸c gi¶i ph¸p KHCN ®Ó æn ®Þnh lßng dÉn h¹ du hÖ thèng s«ng §ång Nai - Sµi Gßn phôc vô ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi vïng §«ng Nam bé. B¶ng 2.2: (NAM 2000) MAT CAT STT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Ten MC01 MC02 MC03 MC04 MC05 MC06 MC07 MC08 MC09 MC10 MC11 MC12 MC13 MC14 MC15 MC16 Thuc do hmb(m) 18.457 19.656 20.480 18.537 19.560 16.930 17.470 20.536 18.863 20.800 20.130 18.720 20.989 20.271 17.701 19.809 hb(m) 12.273 12.767 12.693 13.712 12.590 12.129 12.760 14.497 12.848 13.213 11.780 12.490 12.918 13.168 12.443 13.104 2 area(m ) 2700.590 2936.320 2891.660 2910.030 3021.640 3056.533 3113.650 3247.420 3417.520 3408.860 3027.555 2935.080 3823.870 3862.755 3783.520 4167.140 B(m) 220.040 230.000 227.810 212.228 240.000 252.000 244.013 224.000 266.000 258.000 257.000 235.003 296.000 293.350 304.080 318.013 hmb tinh toan (m) Rc(m) 992.000 992.000 992.000 992.000 1094.000 1094.000 735.000 735.000 735.000 735.000 1986.000 1986.000 1094.000 1094.000 1314.000 1314.000 R0(m) 1102.020 1107.000 1105.905 1098.114 1214.000 1220.000 857.006 847.000 868.000 864.000 2114.500 2103.501 1242.000 1240.675 1466.040 1473.006 Chatley 17.174 18.072 17.923 19.012 17.568 17.140 20.027 22.165 20.722 21.104 14.644 15.280 19.076 19.395 17.604 18.762 Apmann 15.843 16.655 16.521 17.553 16.210 15.798 18.416 20.372 19.082 19.421 13.743 14.388 17.540 17.835 16.224 17.277 Thorne 20.504 21.777 21.554 22.526 20.925 20.626 26.347 28.449 28.103 28.291 15.456 15.742 23.778 24.125 21.206 22.817 USACE 29.160 30.705 30.449 32.251 29.821 29.120 33.714 37.485 34.677 35.395 23.798 24.493 32.387 32.934 29.910 31.887 hmb sai so (%) Maynord 21.332 22.316 22.161 23.716 21.851 21.264 23.152 26.105 23.550 24.083 18.721 19.196 23.305 23.662 22.209 23.497 Chatley -6.95% -8.06% -12.49% 2.56% -10.18% 1.24% 14.63% 7.93% 9.86% 1.46% -27.25% -18.37% -9.11% -4.32% -0.55% -5.28% Apmann -14.16% -15.27% -19.33% -5.31% -17.13% -6.69% 5.41% -0.80% 1.16% -6.63% -31.73% -23.14% -16.43% -12.02% -8.34% -12.78% Thorne 11.09% 10.79% 5.25% 21.52% 6.98% 21.83% 50.81% 38.53% 48.99% 36.01% -23.22% -15.91% 13.29% 19.01% 19.80% 15.19% USACE 57.99% 56.21% 48.68% 73.99% 52.46% 72.00% 92.98% 82.53% 83.84% 70.17% 18.22% 30.84% 54.31% 62.47% 68.98% 60.98% Maynord 15.58% 13.53% 8.21% 27.94% 11.71% 25.60% 32.52% 27.12% 24.85% 15.78% -7.00% 2.55% 11.03% 16.73% 25.47% 18.62% CHUY£N §Ò 5: Nghiªn cøu dù b¸o tèc ®é xãi lë, båi tô, ho¹ch ®Þnh hµnh lang æn ®Þnh ®Ó khai th¸c vµ ph¸t triÓn bÒn v÷ng H¹ DU S¤NG §ång nai – sµi gßn Phßng nghiªn cøu ®éng lùc s«ng, ven biÓn vµ c«ng tr×nh b¶o vÖ bê - viÖn khoa häc thuû lîi miÒn nam 13 §Ò tµi KC.08-29: Nghiªn cøu ®Ò xuÊt c¸c gi¶i ph¸p KHCN ®Ó æn ®Þnh lßng dÉn h¹ du hÖ thèng s«ng §ång Nai - Sµi Gßn phôc vô ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi vïng §«ng Nam bé. H×nh 2.2: hmb (m) 40 35 30 hmb thuc do hmb tinh toan Chatley hmb tinh toan Apmann 25 hmb tinh toan Thorne hmb tinh toan USACE 20 hmb tinh toan Maynord 15 10 5 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Mat Cat CHUY£N §Ò 5: Nghiªn cøu dù b¸o tèc ®é xãi lë, båi tô, ho¹ch ®Þnh hµnh lang æn ®Þnh ®Ó khai th¸c vµ ph¸t triÓn bÒn v÷ng H¹ DU S¤NG §ång nai – sµi gßn Phßng nghiªn cøu ®éng lùc s«ng, ven biÓn vµ c«ng tr×nh b¶o vÖ bê - viÖn khoa häc thuû lîi miÒn nam 14 §Ò tµi KC.08-29: Nghiªn cøu ®Ò xuÊt c¸c gi¶i ph¸p KHCN ®Ó æn ®Þnh lßng dÉn h¹ du hÖ thèng s«ng §ång Nai - Sµi Gßn phôc vô ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi vïng §«ng Nam bé. B¶ng 2.3: (NAM 2001) MAT CAT Thuc do 2 hmb tinh toan (m) hmb sai so (%) STT Ten hmb(m) hb(m) area(m ) B(m) Rc(m) R0(m) Chatley Apmann Thorne USACE Maynord Chatley Apmann Thorne USACE Maynord 1 MC01 18.628 12.752 2920.228 229.000 992.000 1106.500 18.030 16.618 21.708 30.634 2 MC02 20.278 12.582 3033.813 241.125 992.000 1112.563 18.036 16.607 21.954 30.653 22.279 -3.21% -10.79% 16.53% 64.45% 19.60% 22.121 -11.06% -18.10% 8.26% 51.17% 3 MC03 20.473 13.233 3003.886 227.000 992.000 1105.500 18.667 17.208 22.433 9.09% 31.712 23.093 -8.82% -15.95% 9.57% 54.90% 12.80% 4 MC04 18.963 12.815 2870.540 224.000 992.000 1104.000 18.015 16.612 5 MC05 19.650 12.850 3109.605 242.000 1094.000 1215.000 17.968 16.576 21.589 30.598 22.325 -5.00% -12.40% 13.85% 61.35% 17.73% 21.439 30.506 22.326 -8.56% -15.64% 9.11% 55.25% 6 MC06 18.290 12.602 3122.881 247.808 1094.000 1217.904 17.730 13.62% 16.348 21.261 30.116 21.963 -3.06% -10.62% 16.25% 64.66% 7 MC07 18.000 13.021 3229.241 248.010 735.000 859.005 20.09% 20.539 18.891 27.162 34.542 23.657 14.11% 4.95% 50.90% 91.90% 8 MC08 20.981 14.483 3360.098 232.000 735.000 31.43% 851.000 22.380 20.571 29.003 37.783 26.163 6.67% -1.95% 38.24% 80.09% 24.70% 9 MC09 18.603 13.317 3489.058 262.000 735.000 866.000 21.375 19.677 28.818 35.810 24.303 14.90% 5.77% 54.91% 92.49% 30.64% 10 MC10 21.683 13.138 3402.749 259.000 735.000 864.500 21.010 19.337 28.205 35.229 23.954 -3.10% -10.82% 30.08% 62.47% 10.47% 11 MC11 21.093 12.709 3266.229 257.000 1986.000 2114.500 15.798 14.827 16.675 25.674 20.026 -25.10% -29.71% -20.95% 21.72% -5.06% 12 MC12 18.587 13.043 3091.271 237.000 1986.000 2104.500 15.981 15.043 16.502 25.652 20.095 -14.02% -19.07% -11.22% 38.01% 8.11% 13 MC13 22.167 13.975 4164.438 298.000 1094.000 1243.000 20.675 19.009 25.811 35.097 25.041 -6.73% -14.24% 16.44% 58.33% 12.97% 14 MC14 20.666 13.527 4017.416 297.000 1094.000 1242.500 19.993 18.383 24.940 33.942 24.302 -3.25% -11.04% 20.69% 64.25% 17.60% 15 MC15 18.200 13.005 3941.592 303.085 1314.000 1465.543 18.384 16.944 22.130 31.234 23.079 1.01% -6.90% 21.59% 71.62% 26.81% 16 MC16 20.007 13.473 4231.029 314.048 1314.000 1471.024 19.225 17.707 23.317 32.673 24.014 -3.91% -11.49% 16.55% 63.31% 20.03% 17 MC1P27 22.410 14.350 3845.890 268.000 1986.000 2120.000 17.979 16.847 19.183 29.387 22.818 -19.77% -24.82% -14.40% 31.13% 1.82% 18 MC2P27 26.190 15.473 3961.150 256.000 1986.000 2114.000 19.221 18.041 20.266 31.219 24.329 -26.61% -31.11% -22.62% 19.20% -7.10% 19 MC3P28 18.110 13.856 3879.600 280.000 1986.000 2126.000 17.505 16.377 18.886 28.775 22.280 -3.34% -9.57% 4.28% 58.89% 23.03% 20 MC4P28 21.660 13.256 3406.670 257.000 1094.000 1222.500 18.829 17.348 22.753 31.996 23.209 -13.07% -19.91% 5.05% 47.72% 7.15% 21 MC5P28 20.310 13.763 3784.870 275.000 1094.000 1231.500 19.910 18.323 24.412 33.836 24.294 -1.97% -9.78% 20.20% 66.60% 19.61% 22 MC6P28 20.270 14.322 3637.720 254.000 1094.000 1221.000 20.280 18.690 24.446 34.459 25.039 0.05% -7.80% 20.60% 70.00% 23.53% CHUY£N §Ò 5: Nghiªn cøu dù b¸o tèc ®é xãi lë, båi tô, ho¹ch ®Þnh hµnh lang æn ®Þnh ®Ó khai th¸c vµ ph¸t triÓn bÒn v÷ng H¹ DU S¤NG §ång nai – sµi gßn Phßng nghiªn cøu ®éng lùc s«ng, ven biÓn vµ c«ng tr×nh b¶o vÖ bê - viÖn khoa häc thuû lîi miÒn nam 15 §Ò tµi KC.08-29: Nghiªn cøu ®Ò xuÊt c¸c gi¶i ph¸p KHCN ®Ó æn ®Þnh lßng dÉn h¹ du hÖ thèng s«ng §ång Nai - Sµi Gßn phôc vô ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi vïng §«ng Nam bé. H×nh 2.3: hmb (m) 40 35 hmd thuc do 30 hmb tinh toan Chatley 25 hmb tinh toan Apmann 20 hmb tinh toan USACE hmb tinh toan Thorne hmb tinh toan Maynord 15 10 5 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Mat Cat CHUY£N §Ò 5: Nghiªn cøu dù b¸o tèc ®é xãi lë, båi tô, ho¹ch ®Þnh hµnh lang æn ®Þnh ®Ó khai th¸c vµ ph¸t triÓn bÒn v÷ng H¹ DU S¤NG §ång nai – sµi gßn Phßng nghiªn cøu ®éng lùc s«ng, ven biÓn vµ c«ng tr×nh b¶o vÖ bê - viÖn khoa häc thuû lîi miÒn nam 16 §Ò tµi KC.08-29: Nghiªn cøu ®Ò xuÊt c¸c gi¶i ph¸p KHCN ®Ó æn ®Þnh lßng dÉn h¹ du hÖ thèng s«ng §ång Nai - Sµi Gßn phôc vô ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi vïng §«ng Nam bé. II.1.4. §Ò nghÞ mét sè biÓu thøc −íc tÝnh chiÒu s©u hè xãi : Víi nh÷ng d÷ liÖu ®o ®¹c mÆt c¾t ngang cña n¨m 2001, c¸c tØ sè Rc/B vµ hmb/hb ®−îc tÝnh to¸n vµ vÏ lªn ®å thÞ. Do sù ph©n t¸n cña c¸c sè liÖu nªn thay v× chän mét ®−êng th¼ng xÊp xØ duy nhÊt nh− th−êng thÊy, bèn ®−êng th¼ng kh¸c nhau sÏ ®−îc sö dông tïy theo gi¸ trÞ cña tØ sè Rc/B. B»ng c¸ch dïng ph−¬ng ph¸p b×nh ph−¬ng tèi thiÓu, ph−¬ng tr×nh cña c¸c ®−êng th¼ng ®−îc x¸c ®Þnh víi d¹ng chung nh− sau: hmb R = a+b c hb B (2.7) C¸c hÖ sè a vµ b ®−îc ghi trong b¶ng 2.4 vµ c¸c ®−êng th¼ng xÊp xØ ®−îc tr×nh bµy trªn h×nh 2.4. B¶ng 2.4: Gi¸ trÞ c¸c hÖ sè a vµ b theo tØ sè Rc/B hmb/hb Rc/B ≥2÷3 ≥3÷4 ≥4÷6 ≥6÷8 a 3,595 0,796 2,202 - 2,470 b - 0,738 0,206 - 0,163 0,537 II.1.5. KÕt luËn 1. C¸c biÓu thøc kinh nghiÖm tr×nh bµy trªn th−êng ë d−íi d¹ng ®¬n gi¶n, chØ xÐt ®Õn c¸c yÕu tè cña lßng dÉn. Muèn x©y dùng c«ng thøc cã xem xÐt c¶ yÕu tè lßng dÉn vµ c¸c yÕu tè cña dßng ch¶y nh− l−u l−îng, bïn c¸t... th× cÇn liÖt sè liÖu quan tr¾c ®ång bé vµ nhiÒu n¨m. 2. BiÓu thøc ®−îc ®Ò nghÞ (2.7) ®−îc thiÕt lËp trªn c¬ së d÷ liÖu cã ®−îc cña ®o¹n s«ng Sµi Gßn khu vùc Thanh §a. Nh÷ng hÖ sè a vµ b trong (2.7) ®−îc x¸c ®Þnh trªn c¸c sè liÖu, tµi liÖu ng¾n, v× vËy cÇn thiÕt ph¶i tiÕp tôc ®o ®¹c ®Ó cã c¸c hÖ sè tèi −u h¬n. CHUY£N §Ò 5: Nghiªn cøu dù b¸o tèc ®é xãi lë, båi tô, ho¹ch ®Þnh hµnh lang æn ®Þnh ®Ó khai th¸c vµ ph¸t triÓn bÒn v÷ng H¹ DU S¤NG §ång nai – sµi gßn Phßng nghiªn cøu ®éng lùc s«ng, ven biÓn vµ c«ng tr×nh b¶o vÖ bê - viÖn khoa häc thuû lîi miÒn nam 17 §Ò tµi KC.08-29: Nghiªn cøu ®Ò xuÊt c¸c gi¶i ph¸p KHCN ®Ó æn ®Þnh lßng dÉn h¹ du hÖ thèng s«ng §ång Nai - Sµi Gßn phôc vô ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi vïng §«ng Nam bé. II.2. KÕt qu¶ dù b¸o xãi s©u sau c¸c hå TrÞ An, DÇu TiÕng b»ng m« h×nh MIKE 11 II.2.1. Giíi thiÖu m« h×nh to¸n MIKE 11 víi m« ®un bïn c¸t ST MIKE 11 lµ phÇn mÒm kü thuËt chuyªn dông ®Ó m« pháng dßng ch¶y mét chiÒu trªn s«ng suèi, hÖ thèng t−íi, kªnh dÉn vµ ao hå. M« ®un thñy ®éng lùc (HD), trªn c¬ së gi¶i hÖ ph−¬ng tr×nh Saint Venant gåm “ph−¬ng tr×nh liªn tôc (b¶o toµn l−îng tÝch lòy) vµ ph−¬ng tr×nh ®éng l−îng (b¶o toµn ®éng l−îng)” lµ nßng cèt cña hä m« h×nh MIKE 11 vµ thiÕt lËp nÒn t¶ng cho c¸c m« ®un kh¸c nh−: - M« ®un dù b¸o lò vµ vËn hµnh hå chøa (FF). - M« ®un t¶i khuyÕch t¸n, dù b¸o x©m nhËp mÆn (AD). - M« ®un tÝnh to¸n vËn chuyÓn bïn c¸t (ST). VÒ c¨n b¶n, c¸c m« h×nh tÝnh to¸n thñy lùc (HD) vµ vËn chuyÓn bïn c¸t (ST) ®Òu cã cÊu tróc vµ c¸c d÷ liÖu ®Çu vµo vµ ®Çu ra t−¬ng ®èi gièng nhau. M« h×nh MIKE11 cã thÓ m« pháng ®èi víi hÖ thèng s«ng, r¹ch phøc t¹p trong thêi gian dµi hµng chôc n¨m, víi chiÒu dµi cña c¸c nh¸nh s«ng r¹ch hµng tr¨m kil«mÐt. Tuy nhiªn, v× lµ m« h×nh mét chiÒu, cho nªn c¸c yÕu tè vÒ h×nh th¸i s«ng trªn mÆt b»ng ch−a xÐt ®Õn, ch¼ng h¹n nh− c¸c ®o¹n s«ng cong, gÊp khóc, ¶nh h−ëng cña c¸c ph©n nhËp l−u. C¸c yÕu tè thñy lùc còng chØ lµ c¸c yÕu tè trung b×nh trªn mÆt c¾t ngang. Xãi båi lßng dÉn còng chØ xÐt ®Õn trªn tuyÕn l¹ch s©u cña s«ng, cßn vÒ xãi lë ngang, m« h×nh MIKE11 kh«ng ®¸p øng ®−îc. Víi môc ®Ých m« pháng chÕ ®é thñy lùc vµ hµm l−îng bïn c¸t cho c¸c ®o¹n s«ng thuéc h¹ du hÖ thèng s«ng §ång Nai - Sµi Gßn theo c¸c ®iÒu kiÖn tù nhiªn vèn cã, trong ph¹m vi nghiªn cøu nµy, chóng t«i sö dông m« h×nh MIKE 11 víi m« ®un ST ®Ó tõ ®ã x¸c ®Þnh vµ ®−a ra nh÷ng ®¸nh gi¸ vÒ møc ®é xãi lë, båi l¾ng cho mét sè khu vùc träng ®iÓm. Ngoµi ra, c¸c kÕt qu¶ tÝnh to¸n tõ MIKE11 nh− l−u l−îng n−íc vµ l−u l−îng (hoÆc tæng l−îng) bïn c¸t t¹i mét sè vÞ trÝ cßn ®−îc sö dông lµm ®iÒu kiÖn biªn ®Çu vµo cho m« h×nh MIKE21C (sÏ ®−îc tr×nh bµy trong phÇn tiÕp theo cña b¸o c¸o nµy). II.2.2. ThiÕt lËp s¬ ®å tÝnh to¸n II.2.2.1. D÷ liÖu sö dông 1. D÷ liÖu ®Þa h×nh + B¶n ®å ¶nh vÖ tinh n¨m 2004. + C¸c mÆt c¾t ngang m¹ng l−íi s«ng, trung b×nh kho¶ng 1,4 km/mÆt c¾t n¨m 2001-2005. CHUY£N §Ò 5: Nghiªn cøu dù b¸o tèc ®é xãi lë, båi tô, ho¹ch ®Þnh hµnh lang æn ®Þnh ®Ó khai th¸c vµ ph¸t triÓn bÒn v÷ng H¹ DU S¤NG §ång nai – sµi gßn Phßng nghiªn cøu ®éng lùc s«ng, ven biÓn vµ c«ng tr×nh b¶o vÖ bê - viÖn khoa häc thuû lîi miÒn nam 18 §Ò tµi KC.08-29: Nghiªn cøu ®Ò xuÊt c¸c gi¶i ph¸p KHCN ®Ó æn ®Þnh lßng dÉn h¹ du hÖ thèng s«ng §ång Nai - Sµi Gßn phôc vô ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi vïng §«ng Nam bé. 2. D÷ liÖu thñy v¨n + Tµi liÖu mùc n−íc giê c¸c tr¹m c¬ b¶n Vòng Tµu, BÕn Løc, Thñ DÇu Mét, Phó An, Nhµ BÌ, Biªn Hßa (2000-2004). + Tµi liÖu l−u l−îng x¶ xuèng h¹ du cña hå DÇu TiÕng, TrÞ An, tr¹m Ph−íc Hßa (2000-2004) vµ mét sè tuyÕn ®o b»ng ADCP n¨m 2003-2005. 3. D÷ liÖu bïn c¸t + Bïn c¸t l¬ löng t¹i mét sè tuyÕn ®o n¨m c¸c 2003, 2005 trªn s«ng Sµi Gßn. + §−êng kÝnh h¹t c¸t ®¸y vµ cÊp phèi h¹t bïn c¸t n¨m 2003-2005 trªn hÇu hÕt c¸c tuyÕn s«ng lín Sµi Gßn, §ång Nai, Vµm Cá, Lßng Tµu, Soµi R¹p, ThÞ V¶i. II.2.2.2. S¬ ®å hãa m¹ng l−íi s«ng S¬ ®å thuû lùc bao gåm 70 nh¸nh s«ng (h×nh 2.4), trªn c¸c nh¸nh s«ng ®−îc g¾n mét sè mÆt c¾t thùc ®o ®Ó h×nh thµnh lßng dÉn trong s«ng. C¸c mÆt c¾t ®−îc chän sao cho cã thÓ ®¹i diÖn cho ®o¹n s«ng ®ã lµm cho lßng dÉn trong m« h×nh gÇn s¸t víi kÝch th−íc thùc tÕ cña s«ng trong vïng nghiªn cøu. Cßn mét sè Ýt s«ng r¹ch nh¸nh nhá v× kh«ng cã tµi liÖu nªn ch−a ®−îc m« pháng trong m« h×nh. Tæng chiÒu dµi s«ng, r¹ch ®−îc m« pháng lµ 1.334 km, gåm 580 mÆt c¾t ngang vµ 4.114 nót tÝnh to¸n. GÒ DẦU DẦU TIẾNG SÔNG BÉ THỊ TÍNH TRỊ AN THỊ VẢI TÂN AN VŨNG TÀU H×nh 2.4: S¬ ®å m¹ng l−íi s«ng vµ vÞ trÝ c¸c biªn tÝnh to¸n CHUY£N §Ò 5: Nghiªn cøu dù b¸o tèc ®é xãi lë, båi tô, ho¹ch ®Þnh hµnh lang æn ®Þnh ®Ó khai th¸c vµ ph¸t triÓn bÒn v÷ng H¹ DU S¤NG §ång nai – sµi gßn Phßng nghiªn cøu ®éng lùc s«ng, ven biÓn vµ c«ng tr×nh b¶o vÖ bê - viÖn khoa häc thuû lîi miÒn nam 19
- Xem thêm -