Tài liệu Soft desigh and development engineer examintion(morning)

  • Số trang: 79 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 44 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ HOÀ LẠC HIGH TECH PARK MANAGEMENT BOARD BAN QUẢN LÝ KHU CÔNG NGHỆ CAO HOÀ LẠC VIETNAM IT EXAMINATION AND TRAINING SUPPORT CENTER (VITEC) TRUNG TÂM SÁT HẠCH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ HỖ TRỢ ĐÀO TẠO (VITEC) SOFTWARE DESIGN AND DEVELOPMENT ENGINEER EXAMINATION SÁT HẠCH KỸ SƯ THIẾT KẾ VÀ PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM 26th January 2003 Ngày 26 tháng 1 năm 2003 Morning Phần thi buổi sáng Do not open the exam booklet until instructed to do so. Không mở đề thi trước khi được phép. Inquiries about the exam questions will not be answered. Các thắc mắc về câu hỏi thi sẽ không được trả lời 2003 VITEC Software Design and Development Engineer Examination (Morning) Questions must be answered in accordance with the following: Question Nos. Q1-Q80 Question Selection All questions are compulsory Examination Time 9:00-11:30 (150 minutes) Instructions: 1. Use an HB pencil. If you need to change an answer, erase your previous answer completely and neatly. Wipe away any eraser debris. 2. Mark your examinee information and test answers in accordance with the instructions below. Your test will not be graded if you do not mark properly. Do not mark or write on the answer sheet outside of the prescribed places. (1)Examinee Number Write your examinee number in the space provided, and mark the appropriate space below each digit. (2)Date of Birth Write your date of birth (in numbers) exactly as it is printed on your examination admission card, and mark the appropriate space below each digit. (3)Answers Select one answer (a through d) for each question. Mark your answers as shown in the following sample Question. [Sample Question] In which month is the Spring Software Design and Development Engineer Examination conducted? a) March b) April c) May d) June Since the correct answer is “b” (April), mark your answer sheet as follows: [Sample Reply] ウ a c d 3. After the test, you may take this question booklet home with you. Do not open the exam booklet until instructed to do so. Inquiries about the exam questions will not be 1 Company names and product names appearing in the test questions are trademarks or registered trademarks of their respective companies. Note that the ® and ™ symbols are not used within. 2 2003 VITEC Sát hạch Kĩ sư Thiết kế và Phát triển phần mềm (Buổi sáng) Các câu hỏi phải được trả lời tuân theo điều sau: Số hiệu câu hỏi. Q1-Q80 Câu hỏi lựa chọn Tất cả các câu hỏi đều bắt buộc Thời gian sát hạch 9:00-11:30 (150 phút) Hướng dẫn: 1. Dùng bút chì HB. Nếu bạn cần đổi câu trả lời, hãy xoá hết câu trả lời trước. Phủi sạch bụi tẩy trên giấy. 2. Đánh dấu thông tin sát hạch và câu trả lời sát hạch của bạn theo hướng dẫn dưới đây. Bài sát hạch của bạn sẽ không được chấm nếu bạn không đánh dấu đúng. Đừng đánh dấu hay viết lên tờ giấy trả lời bên ngoài chỗ đã qui định. (1) Số hiệu thí sinh Hãy viết số hiệu thí sinh ở chỗ đã cho, và đánh dấu vào chỗ thích hợp dưới mỗi chữ số. (2) Ngày sinh Hãy viết ngày sinh của bạn (theo số) đích xác như nó được in trong phiếu dự thi, và đánh dấu vào chỗ thích hợp dưới mỗi chữ số. (3) Trả lời Chọn một câu trả lời (trong số từ a đến d) cho mỗi câu hỏi. Bôi đen câu trả lời của bạn như được nêu trong câu hỏi mẫu dưới đây. [Câu hỏi mẫu] Kì sát hạch kĩ sư thiết kế và phát triển phần mềm mùa Xuân được tiến hành vào tháng nào? a) 3 b) 4 c) 5 d) 6 Vì câu trả lời đúng là “b” (4), nên đánh dấu tờ giấy trả lời của bạn như sau: [Trả lời mẫu] ウ a c d 3. Cuối giờ thi, bạn có thể giữ lại bộ đề thi này.. Không mở tập giấy thi chừng nào chưa được hướng dẫn làm như vậy. Mọi việc hỏi thêm về các câu hỏi sát hạch sẽ không được trả lời. 3 Tên công ti và tên sản phẩm xuất hiện trong các câu hỏi sát hạch là thương hiệu hay thương hiệu đã đăng kí của các công ti đó. Chú ý rằng các kí hiệu ® và ™ không được dùng bên trong. 4 5 2003 VITEC Sát hạch Kĩ sư Thiết kế và Phát triển phần mềm (Buổi sáng) Các câu hỏi phải được trả lời tuân theo điều sau: Số hiệu câu hỏi. Q1-Q80 Câu hỏi lựa chọn Tất cả các câu hỏi đều bắt buộc Thời gian sát hạch 9:00-11:30 (150 phút) Hướng dẫn: 1. Dùng bút chì HB. Nếu bạn cần đổi câu trả lời, hãy xoá hết câu trả lời trước. Phủi sạch bụi tẩy trên giấy. 2. Đánh dấu thông tin sát hạch và câu trả lời sát hạch của bạn theo hướng dẫn dưới đây. Bài sát hạch của bạn sẽ không được chấm nếu bạn không đánh dấu đúng. Đừng đánh dấu hay viết lên tờ giấy trả lời bên ngoài chỗ đã qui định. (1) Số hiệu thí sinh Hãy viết số hiệu thí sinh ở chỗ đã cho, và đánh dấu vào chỗ thích hợp dưới mỗi chữ số. (2) Ngày sinh Hãy viết ngày sinh của bạn (theo số) đích xác như nó được in trong phiếu dự thi, và đánh dấu vào chỗ thích hợp dưới mỗi chữ số. (3) Trả lời Chọn một câu trả lời (trong số từ a đến d) cho mỗi câu hỏi. Bôi đen câu trả lời của bạn như được nêu trong câu hỏi mẫu dưới đây. [Câu hỏi mẫu] Kì sát hạch kĩ sư thiết kế và phát triển phần mềm mùa Xuân được tiến hành vào tháng nào? a) 3 b) 4 c) 5 d) 6 Vì câu trả lời đúng là “b” (4), nên đánh dấu tờ giấy trả lời của bạn như sau: [Trả lời mẫu] ウ a c d 3. Cuối giờ thi, bạn có thể giữ lại bộ đề thi này.. Không mở tập giấy thi chừng nào chưa được hướng dẫn làm như vậy. Mọi việc hỏi thêm về các câu hỏi sát hạch sẽ không được trả lời. 1 Tên công ty và tên sản phẩm xuất hiện trong các câu hỏi sát hạch là thương hiệu hay thương hiệu đã đăng kí của các công ty đó. Chú ý rằng các kí hiệu ® và ™ không được dùng bên trong. 2 2003 VITEC Software Design and Development Engineer Examination (Morning) Questions must be answered in accordance with the following: Question Nos. Q1-Q80 Question Selection All questions are compulsory Examination Time 9:30-12:00 (150 minutes) Instructions: 1. Use an HB pencil. If you need to change an answer, erase your previous answer completely and neatly. Wipe away any eraser debris. 2. Mark your examinee information and test answers in accordance with the instructions below. Your test will not be graded if you do not mark properly. Do not mark or write on the answer sheet outside of the prescribed places. (1)Examinee Number Write your examinee number in the space provided, and mark the appropriate space below each digit. (2)Date of Birth Write your date of birth (in numbers) exactly as it is printed on your examination admission card, and mark the appropriate space below each digit. (3)Answers Select one answer (a through d) for each question. Mark your answers as shown in the following sample Question. [Sample Question] In which month is the Spring Software Design and Development Engineer Examination conducted? a) March b) April c) May d) June Since the correct answer is “b” (April), mark your answer sheet as follows: [Sample Reply] ウ a c d 3. After the test, you may take this question booklet home with you. Do not open the exam booklet until instructed to do so. Inquiries about the exam questions will not be 1 Company names and product names appearing in the test questions are trademarks or registered trademarks of their respective companies. Note that the ® and ™ symbols are not used within. 2 Q1. Which of the following is the decimal fractional number corresponding to a hexadecimal number containing fraction 3A.5C? a) 939/16 Q2. b) 3735/64 c) 14939/256 d) 14941/256 Which of the following is a correct description of radix conversion? a) A finite fraction in the binary representation is always a finite fraction in a decimal representation. b) A finite fraction in the octal representation is not necessarily a finite fraction in the binary representation. c) A finite fraction in the octal representation is not necessarily a finite fraction in the decimal representation. d) A finite fraction in the decimal representation is always a finite fraction in the octal representation. Q3. In case a negative number is represented as two’s complement, which of the following is an appropriate method for obtaining a numerical value whose absolute value is equal, but whose sign is different? In this example, the sign (0 for positive, 1 for negative) is the most significant bit. a) b) c) d) Invert each bit and add 1 to the result. Invert each bit and add 2 to the result. Invert each bit. Change the sign bit to 1. 3 Q4. The results of arithmetic operations on numerical value A, which has 6 significant digits, and numerical value B, which has two significant digits, were rounded off. Which of the following is correct as an evaluation of the significant digits in the calculation results? a) b) c) d) Q5. When A+B is performed, the result has six significant digits. When A–B is performed, the result has six significant digits. When A×B is performed, the result has two significant digits. When A÷B is performed, the result has three significant digits. How many multiplications are performed when the formula Y=X5+ aX4+bX3+cX2+dX+e is changed so as to minimize the number of calculations? a) 4 Q6. b) 5 c) 8 d) 9 At a certain factory, the same products are manufactured on two independent lines A and B. Line A manufactures 60% of all the products, and line B manufactures 40%. Of the products manufactured on line A, 2% are defective, and of the products manufactured on line B, 1% are defective. When a single product manufactured at this factory was selected randomly, it turned out that this product was defective. What is the probability (percentage) that this product was manufactured on line A? a) 25 b) 40 c) 60 4 d) 75 Q7. Which of the following is the logical circuit that obtains the same results as X = A · B + A ·B + A· B ? In this example, denotes a logical sum (OR); denotes a logical product (AND); denotes a negative AND (NAND); and denotes a negative logical sum (NOR). a) A B c) Q8. A B X X b) A B X d) A B X A code x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7, which consists of information bits x1 x2 x3 x4 and redundant bits x5 x6 x7 satisfying (x1+x2+x3+x5) mod 2=0 (x1+x2+x4+x6) mod 2=0 (x2+x3+x4+x7) mod 2=0 is transmitted. If the received code y1 y2 y3 y4 y5 y6 y7 differs from the transmitted code by no more than one bit, then it is possible to determine the correct information bits x1 x2 x3 x4 according to whether or not each of the following becomes zero: (y1+y2+y3+y5) mod 2 (y1+y2+y4+y6) mod 2 (y2+y3+y4+y7) mod 2 If y1 y2 y3 y4 y5 y6 y7=1100010, which of the following indicates the correct information bits? In this example, a mod b denotes the remainder when a is divided by b. a) 0100 b) 1000 c) 1100 5 d) 1101 Q9. Which of the following results is obtained when seven integers 13, 17, 15, 8, 3, 10 and 20 are inserted in this sequence in an empty binary search tree, after which two integers 8 and 3 are removed in this sequence from this binary search tree? a) b) 13 10 13 15 10 17 17 15 20 20 c) 13 10 Q10. d) 15 17 20 13 17 10 20 15 Which of the following queues has the shortest processing time for additions to and removals from the queue? In this example, the number of queue entries is variable, and the arrows in the diagrams denote the pointer indications. A Queue head pointer B Queue head pointer C Queue head pointer Queue final tail pointer D Queue head pointer Queue final tail pointer 6 Q11. In the graph below, the shortest distance from point A to each point is determined using the Dijkstra method. Which of the following represents the order in which the distances from point A to points B, C, and D are determined? In this example, the numbers denote the respective distances. B 8 A 2 3 D a) B, C, D Q12. 1 5 b) B, D, C 1 C c) D, B, C d) D, C, B Which of the following is the best representation of the trend obtained by a graph expression of the relationship between the number of pieces of data and sorting time for sorting according to the selection method? Sorting time a) b) c) d) Number of pieces of data 0 7 Q13. The flowchart below presents the tasks involved in binary number multiplication through repeated shift operations and additions. Which of the following answers is the correct combination of processes a and b in this flowchart? In this example, multipliers and multiplicands are expressed as 16 bits without signs. X, Y and Z are 32-bit registers, and logical shifting is used for shifting. Start Multiplicand → X Multiplier → Y 0→Z 1→i ≠ a :1 = Z+X → Ζ b i +1 → i > i : 16 < = Output Z End a b a) Least significant bit in Y Shift X one bit to the left and Y one bit to the right. b) Least significant bit in Y Shift X one bit to the right and Y one bit to the left. c) Most significant bit in Y Shift X one bit to the left and Y one bit to the right. d) Most significant bit in Y Shift X one bit to the right and Y one bit to the left. 8 Q14. There exists a function F ( x, y ) defined as shown below with respect to integers x, y (x>y ≥0). What is the value of F(1170, 231)? In this example, x mod y is the remainder when x is divided by y. F ( x, y ) = a) 2 Q15. F ( y,x mod y ) (when y>0) b) 3 c) 5 d) 7 Which of the following is the business process most suitable for study using game theory? a) b) c) d) Q16. { x (when y=0) Determining the number of entry gates at an event arena. Analysis of factors related to hot-selling products. Establishment of a sales strategy in a region where there are competitors. Demand projection and establishment of a profit plan for a newly developed product. Which of the following is a multiprocessor processing mode used by many of today's commercial super-parallel computers, in which instructions that vary from processor to processor are executed in parallel? a) CISC b) MIMD c) RISC 9 d) SIMD Q17. Which of the following is suitable as a description of the microprogramming control method? a) It is used on many RISC processors. b) Functions can be added and changed just by making microprogram changes, so it is easy to add and change instructions. c) Like ordinary programs, microprograms are stored in main memory, and read and used by processors. d) Machine instruction processing is faster than in the case of the wired logic method. Q18. Which of the following is suitable as a description of interrupts? a) When a CPU receives an interrupt, it interrupts the program being executed and stores information required for resuming the program in a specific area on the hard disk. b) Application programs must always detect occurrences of interrupts. c) A notification of the completion of an operation from an input/output device is classified as an internal interrupt. d) The causes of individual interrupts are given priorities for allowing occurrences of multiple interrupts. Q19. In a personal computer operating with a 200 MHz clock frequency, if the cache access time is 10 nanoseconds, the main memory access time is 70 nanoseconds, and the cache hit rate is 90%, what is the average number of clock cycles required for memory access? a) 2 b) 4 c) 8 10 d) 16 Q20. Which of the magnetic disk devices A, B, C and D with the specifications shown in the table has the shortest time for accessing 50 Kbytes recorded on a single track? In this example, it is assumed that the access time affected by elements other than the parameters shown in the table can be ignored. A Disk rpms (revolutions per minute) 5,000 8 100 Data transfer rate to and from computer (MBps) 10 B 5,000 10 200 5 C 10,000 8 100 5 D 10,000 10 100 5 a) A Q21. Average seek time (milliseconds) b) B Average track capacity (KBytes) c) C d) D Which of the following is suitable as a description of the characteristics of MO? a) Data is recorded by irradiating laser light on a recording medium covered with a magnetized recording film, thereby heating it and simultaneously changing the direction of magnetization. b) Data is recorded on a thin plastic disk with a magnetic coating simply by changing the magnetization polarity. c) Data is recorded by a combination of extremely small depressed areas called pits, and flat regions called lands which are between the pits. d) Data is recorded using phase changes of a recording film being crystallized and uncrystallized by irradiating a laser light. Q22. Which of the following is a standard bus specification for personal computers, in which the address bus width is 32 bits and the data bus width is 32/64 bits? a) ATA b) CardBus c) ISA 11 d) PCI Q23. Which of the following is suitable as a description of supercomputers? a) The number of bits that can be handled at the same time by the accumulator inside the processor is extremely large, which improves character string processing performance. b) Large-capacity hard disk devices and virtual storage technology are used to realize an extremely large memory capacity and improve performance. c) Hardware circuits that are specialized for specific application fields are separately provided and combined according to their purposes in order to improve performance. d) Performance is improved by joining together several to 10-odd processors containing vector instructions, or several hundreds to several thousands of microprocessors. Q24. In a virtual storage system using the paging method, sometimes the frequency of page replacements increases and the system’s processing capability declines abruptly. What is this type of phenomenon called? a) Slashing c) Fragmentation Q25. b) Swap-out d) Page out In a virtual storage system in which the real memory space usable by a program is 3 pages, if a program with a size of 6 pages is executed, how many times will page faults occur? In this example, the page reading sequence during program execution is 0, 1, 2, 3, 4, 0, 2, 4, 3, 1, 4, 5. The paging method is LRU (Least Recently Used), and in the initial state, none of the pages has been read into the real memory. a) 9 b) 10 c) 11 12 d) 12
- Xem thêm -