Tài liệu Slide_bvtn

  • Số trang: 37 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 105 |
  • Lượt tải: 0
uchihasasuke

Đã đăng 588 tài liệu

Mô tả:

XÂY DỰNG ỨNG DỤNG PHÁT HIỆN MẶT NGƯỜI DỰA TRÊN MÀU DA Sinh viên thực hiện : Nguyễn Hoài Sơn Lớp CNPM – K48 Giáo viên hƣớng dẫn: ThS Lƣơng Mạnh Bá NỘI DUNG • Bài toán phát hiện mặt ngƣời • Phƣơng pháp phát hiện mặt ngƣời dựa trên màu da. • Xây dựng ứng dụng phát hiện mặt ngƣời. BÀI TOÁN PHÁT HIỆN MẶT NGƢỜI BÀI TOÁN PHÁT HIỆN MẶT NGƢỜI • Nội dung: – Đƣa vào một bức ảnh đám đông (có 1 hoặc nhiều khuôn mặt), cần xác định vị trí và kích thƣớc của các khuôn mặt xuất hiện trong ảnh. BÀI TOÁN PHÁT HIỆN MẶT NGƢỜI Mô hình bài toán BÀI TOÁN PHÁT HIỆN MẶT NGƢỜI Phát hiện mặt ngƣời BÀI TOÁN PHÁT HIỆN MẶT NGƢỜI • Phƣơng pháp: có nhiều phƣơng pháp và hƣớng tiếp cận khác nhau. Chia thành 2 nhóm chính: – Các phƣơng pháp dựa trên học máy: adaboot, máy vector hỗ trợ (SVM),... – Các phƣơng pháp dựa trên đặc trƣng: màu da, các bộ phận mắt, mũi, miệng,... BÀI TOÁN PHÁT HIỆN MẶT NGƢỜI • Đánh giá phƣơng pháp: – Một số tiêu chí đánh giá: • Tỉ lệ số khuôn mặt phát hiện đúng. • Tỉ lệ phát hiện sai. • Thời gian thực hiện, tài nguyên tiêu tốn. – Không có phƣơng pháp hoàn hảo. Nó có thể phát hiện tốt trên loại ảnh này, nhƣng lại kém trên loại ảnh khác. – Có phƣơng pháp chỉ phát hiện trên ảnh màu, có phƣơng pháp chỉ phát hiện trên ảnh xám. PHƢƠNG PHÁP PHÁT HIỆN MẶT NGƢỜI DỰA TRÊN MÀU DA GIỚI THIỆU PHƢƠNG PHÁP • Đây là phƣơng pháp phát hiện mặt ngƣời trong ảnh màu. • Phƣơng pháp không đặt ra giả thiết về hƣớng, kích thƣớc cũng nhƣ số lƣợng khuôn mặt trong ảnh. • Phƣơng pháp có tốc độ thực hiện nhanh, có thể thực hiện trong thời gian thực. CÁC BƢỚC THỰC HIỆN • • • • Phát hiện màu da Lọc nhiễu Xác định các vùng trắng Phân loại vùng trắng MÔ HÌNH PHƢƠNG PHÁP PHÁT HIỆN MÀU DA • Xác định xem điểm nào trong ảnh màu vào là màu da, điểm nào không. Điểm màu da đƣợc gán bằng 1, không phải màu da gán 0. Kết quả thu đƣợc ảnh nhị phân. • Dựa trên 2 tiêu chí: – Công thức màu da – Histogram màu da • 1 điểm trong ảnh đƣợc coi là màu da nếu thỏa mãn cả 2 tiêu chí này. PHÁT HIỆN MÀU DA • Công thức màu da: xây dựng trên hệ màu YCrCb: PHÁT HIỆN MÀU DA Sự phân bố các điểm màu da trong không gian màu YCrCb PHÁT HIỆN MÀU DA • Dựa trên histogram màu da: – Tổng hợp histogram trên tập ảnh màu da đƣợc chuẩn bị trƣớc. – Histogram trên nền H,S của hệ màu HSV. – Chuẩn hóa histogram – chia chiều cao của các cột cho tổng số điểm để quy chiều cao các cột về [0; 1). PHÁT HIỆN MÀU DA Một số ảnh màu da đƣợc sử dụng trong tổng hợp histogram. PHÁT HIỆN MÀU DA • Xác định màu da dựa trên histogram: với mỗi điểm ảnh trong ảnh vào: – Chuyển sang hệ màu HSV – Xác định giá trị của cột (H,S) đó trong histogram. Nếu lớn hơn 1 giá trị ngƣỡng thì coi là màu da. PHÁT HIỆN MÀU DA Ví dụ minh họa LỌC NHIỄU • Lọc nhiễu có thể dùng bộ lọc trung bình hoặc trung vị. • Bộ lọc trung vị kích thƣớc cao thì lọc tốt nhƣng thời gian lâu: – Với ảnh nhị phân có cách thực hiện lọc trung vị riêng, tiết kiệm thời gian. – Để cân đối với thời gian thực hiện, sử dụng bộ lọc trung vị kích thƣớc 5 x 5
- Xem thêm -