Tài liệu Sáng kiến kinh nghiệm chương trình mĩ thuật ở thcs

  • Số trang: 12 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 71 |
  • Lượt tải: 0
tailieuonline

Đã đăng 36956 tài liệu

Mô tả:

a. §Æt vÊn ®Ò I. lêi më ®Çu Trong qu¸ tr×nh gi¸o dôc muèn con ngêi ph¸t triÓn vÒ mäi mÆt th× ph¶i hiÓu con ngêi vÒ mäi mÆt, V× thÕ gi¸o viªn ph¶i hiÓu ®îc häc sinh cña m×nh n¾m b¾t ®îc ®Æc ®iÓm t©m lý, nhËn thøc cña häc sinh. Theo quy luËt ph¸t triÓn cña tù nhiªn th× mét khi ®êi sèng vËt chÊt cña x· héi ®îc n©ng cao th× nhu cÇu vÒ mÆt thÈm mü cµng ph¸t triÓn, chÝnh v× thÕ trong ch¬ng tr×nh gi¸o dôc míi th× môc tiªu gi¸o dôc ®Æt ra ®ã lµ ph¶i lµm sao ®Ó häc sinh biÕt c¶m nhËn, biÕt t¹o ra c¸i ®Ñp ®· ®îc ®a lªn ngang hµng víi c¸c môc tiªu kh¸c. Lµ gi¸o viªn d¹y mÜ thuËt ngoµi c«ng t¸c gi¶ng d¹y t«i thÊy m×nh cÇn ph¶i cã mét tr¸ch nhiÖm lßng yªu nghÒ mÕn trÎ, cÇn ph¸t hiÖn t×m tßi nh÷ng n¨ng lùc n¨ng khiÕu t chÊt tèt cña häc sinh t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó c¸c em ph¸t triÓn toµn diÖn trªn mäi lÜnh vùc. Do ®ã ngêi gi¸o viªn ph¶i n¾m b¾t ®îc ®Æc ®iÓm ph¸t triÓn t©m lý cña häc sinh, nh÷ng kh¶ n¨ng, n¨ng lùc. Lùa chän nh÷ng néi dung, ph¬ng ph¸p d¹y phï hîp kÝch thÝch c¸c em ph¸t huy kh¶ n¨ng trÝ tëng tîng niÒm høng thó cuèi cïng lµ ®Ó t¹o ra nh÷ng bøc tranh hoµn h¶o trong mäi lÜnh vùc. §èi víi c¸c em häc sinh häc vÏ lµ mét trß ch¬i cã søc hÊp dÉn kú l¹, hÇu nh mäi häc sinh ®Òu thÝch vÏ. Nh÷ng bøc tranh ®Çy s¸ng t¹o cña c¸c em lµm chóng ta tõ ng¹c nhiªn ®Õn c¶m ®éng, tõ vui mõng ®Õn hy väng. Kh«ng h¼n em nµo còng biÕt vÏ ®Ñp mµ cha c¶m nhËn hÕt c¸ch thÓ hiÖn vµ sù tinh tÕ cßn h¹n chÕ, tÝnh liÖt kª c¸c h×nh ¶nh cha cao. Tuy nhiªn kh«ng h¼n em nµo còng thÝch vÏ vµ biÕt vÏ ®Ñp ngay mµ nã cÇn ®îc thÇy c« ph¶i cã sù nh¹y bÐn, nh÷ng ph¬ng ph¸p phï hîp gióp cho c¸c em häc vµ n¾m ®îc kiÕn thøc mét c¸ch cã hiÖu qu¶ nhÊt. 1 Cô thÓ ®èi víi m«n mÜ thuËt trong nhµ trêng phæ th«ng ngêi gi¸o viªn ngoµi viÖc n¾m b¾t vÒ ®Æc ®iÓm t©m lý ra th× gi¸o viªn cÇn n¾m b¾t ®îc râ vµ cô thÓ h¬n vÒ nh÷ng nhu cÇu høng thó trong häc tËp n¾m b¾t sù ph¸t triÓn, ghi nhí t duy tëng tîng cña c¸c em, kÝch thÝch lµm cho t duy s¸ng t¹o trÝ tëng tîng, ph¸t triÓn tèt cã hiÖu qu¶ träng m«n mÜ thuËt nãi chung vµ ph©n m«n vÏ tranh ®Ò tµi nãi riªng. V× vËy t«i chän ph¬ng ph¸p d¹y vÏ tranh ®Ò tµi trong ch¬ng tr×nh mÜ thuËt ë THCS ®Ó nghiªn cøu vµ ¸p dông vµo viÖc d¹y häc m«n mÜ thuËt ë trêng THCS. II. thùc tr¹ng cña vÊn ®Ò nghiªn cøu 1. Thùc tr¹ng a. VÒ phÝa nhµ trêng. Lµ mét m«n häc ®éc lËp trong ch¬ng tr×nh THCS. D¹y vµ häc nghiªm tóc, cã kiÓm tra, thi ®¸nh gi¸ cuèi n¨m vµ kÕt qu¶ lµ mét trong nh÷ng tiªu chuÈn ®Ó xÐt lªn líp hay tèt nghiÖp bËc häc. Song thùc tÕ hiÖn nay cho thÊy r»ng c¬ së vËt chÊt cho viÖc d¹y vµ häc mÜ thuËt ë THCS thiÕu thèn vµ nghÌo nµn, nhµ trêng cha cã phßng d¹y mÜ thuËt riªng. C¸c lo¹i mÉu (h×nh khèi, biÓu b¶ng, tranh ¶nh…) tuy ®· ®îc nghiªn cøu vµ s¶n xuÊt nhng cha ®ñ ®¸p øng cho d¹y – häc mÜ thuËt, s¸ch ®äc thªm vµ c¸c tµi liÖu tham kh¶o kh¸c rÊt hiÕm. Gi¸o viªn ph¶i tù t×m tµi liÖu, su tÇm vµ tù lµm §DDH. trong khi ®ã yªu cÇu cña bé m«n l¹i cÇn ph¶i cã nhiÒu tµi liÖu tham kh¶o nh: Tranh, ¶nh vµ mÉu vÏ… b. VÒ phÝa häc sinh. §èi víi HS trêng THCS Hµ Lan c¸c em míi ®îc tiÕp xóc víi bé m«n nµy v× vËy häc mÜ thuËt cha cã nÒn nÕp, kiÕn thøc cha cã hÖ thèng, thùc hµnh Ýt, m«i trêng thÈm mÜ h¹n hÑp. Hs Ýt ®îc quan s¸t, tham quan danh lam th¾ng c¶nh vµ b¶o tµng. V× thÕ hiÓu biÕt vÒ mÜ thuËt, vÒ c¸i ®Ñp cha s©u réng, kh«ng kÝch thÝch c¸c em häc tËp. §a phÇn HS bÞ chi phèi, ¶nh hëng vÒ c¸c m«n chÝnh, m«n phô trong nhµ trêng. C¸c em ph¶i tËp trung cho c¸c m«n chÝnh, lo cho thi, lo ®¸nh gi¸, phÇn nµo bá qua sao l·ng m«n mÜ thuËt. H¬n n÷a do thiÕu ph¬ng tiÖn häc tËp, ph¬ng ph¸p thùc hµnh thiÕu linh ho¹t, nªn bµi vÏ cña c¸c em thêng kh«, thiÕu phãng kho¸ng, ®«i khi gß bã, c«ng thøc. 2. KÕt qu¶ cña c¸ch lµm. Tõ thùc tr¹ng trªn ®Ó viÖc häc mÜ thuËt, ®Æc biÖt lµ ph©n m«n vÏ tranh ®¹t hiÖu qu¶ tèt h¬n t«i ®· ®a nh÷ng ph¬ng ph¸p c¬ b¶n vÒ c¸ch d¹y vµ häc mÜ thuËt ®Æc biÖt lµ ph¬ng ph¸p d¹y vÏ tranh ¸p dông cho tõ líp 6 ®Õn líp 9 vµ ®a 2 phÇn c¸c em rÊt thÝch ho¹t ®éng t¹o h×nh, viÖc vÏ, xem c¸c t¸c phÈm mÜ thuËt dÇn dÇn ®· h×nh thµnh ë c¸c em. C¸c em høng thó häc vÏ tranh h¬n vÏ theo mÉu phÇn nµo h¬n c¶ vÏ trang trÝ, bµi vÏ cña c¸c em ®Ñp h¬n, cã tiÕn bé râ rÖt vÒ c¸ch dïng mµu. Qua c¸c k× thi vÏ tranh cÊp ThÞ vµ cÊp TØnh HS trêng THCS Hµ Lan ®Òu cã gi¶i cao ®iÒu ®ã ®· chøng minh kh¶ n¨ng thÈm mÜ cña c¸c em. B. Gi¶i quyÕt vÊn ®Ò I - C¸c gi¶i ph¸p thùc hiÖn: M«n MÜ thuËt lµ d¹y cho häc sinh tËp t¹o ra c¸i ®Ñp vµ biÕt thëng thøc c¸i ®Ñp, kh«ng cã mét qui t¾c cô thÓ nµo ®Ó ®Þnh nghÜa ®îc c¸i ®Ñp do vËy mµ d¹y mÜ thuËt ®Ó híng c¸c em ®Õn c¸i ®Ñp nhng ph¶i lµm sao ®Ó cho mçi bµi häc cña häc sinh ph¶i cã vÎ ®Ñp kh¸c nhau vÒ bè côc (h×nh thÓ) mµu s¾c, ®êng nÐt... XÐt theo c¸c môc tiªu ®· ®Æt ra, nªn t×m ra ph¬ng ph¸p gi¶ng d¹y phï hîp víi tõng khèi líp, tõng ®èi tîng häc sinh: 1. §èi víi khèi 6: Gióp cho häc sinh hiÓu ®îc râ vÒ kh¸i niÖm thÕ nµo lµ vÏ tranh, c¸c thÓ lo¹i tranh, khai th¸c néi dung ®Ò tµi, hiÓu ®îc c¸ch vÏ tranh vµ lµm ®îc c¸c bµi thùc hµnh theo ®Ò tµi (cã bè côc chÆt chÏ) h×nh ¶nh râ néi dung chñ ®Ò. 3 2. §èi víi khèi 7: Chó ý vÒ bè côc, c¸ch chän h×nh ¶nh, c¸ch dïng mµu, n©ng cao kiÕn thøc kü n¨ng vÏ tranh. 3. §èi víi khèi 8: TiÕp tôc n©ng cao h¬n vÒ c¸c d¹ng bµi n¾m ®îc ®Æc ®iÓm cña c¸c ®èi tîng hiÓu s©u h¬n vÒ néi dung tranh ®Ò tµi. Giíi thiÖu vÒ bè côc tranh (cñng cè kiÕn thøc c¸c phÇn ®· häc). VÏ ®îc tranh theo c¸c lo¹i chñ ®Ò (vËn dông kiÕn thøc ®· häc vµo bµi vÏ ). 4. §èi víi khèi 9: CÇn n©ng cao kiÕn, thøc kü n¨ng vÏ tranh cho häc sinh. C¸c em vËn dông ®Ó vÏ ®îc c¸c ®Ò tµi cô thÓ. N¾m b¾t vµ t×m hiÓu s©u h¬n vÒ kÜ n¨ng c¸c bµi vÏ, néi dung ®Ò tµi râ rµng, mµu s¾c cã träng t©m. 5. §èi víi tõng ®èi tîng HS: T«i ph©n lo¹i tõng ®èi tîng cô thÓ ®Ó cã ph¬ng ph¸p d¹y båi dìng vµ phô ®¹o. Víi ®èi tîng yªu cÇu båi dìng lµ nh÷ng häc sinh cã n¨ng khiÕu vµ ®èi tîng cÇn ®îc phô ®¹o lµ häc sinh trung b×nh vµ yÕu cã thÓ t×m ®îc bè côc ®Ñp. D¹y nghÖ thuËt ®ßi hái sù s¸ng t¹o cña gi¸o viªn trong qu¸ tr×nh lªn líp. Khi lªn líp t¹o ra bÇu kh«ng khÝ cëi më tho¶i m¸i, say mª, qu¸ tr×nh thùc nghiÖm cho thÊy gi¸o viªn cëi më th× häc sinh häc tËp phÊn khëi hµo høng, ®Æc biÖt lµ ph©n m«n vÏ tranh ®Ò tµi nµy. N¨ng khiÕu cña häc sinh ®îc béc lé nhiÒu vµ râ nhÊt lµ thÓ hiÖn ë bµi vÏ theo ®Ò tµi, th«ng qua bµi vÏ cña häc sinh th× gi¸o viªn cã thÓ nhËn thÊy kh¶ n¨ng mÜ thuËt cña häc sinh th«ng qua h×nh vÏ, mµu s¾c vµ c¸ch x©y dùng bè côc. V× vËy phong c¸ch d¹y vÏ theo ®Ò tµi th× cïng mét ®Ò tµi nhng gîi ý cho häc sinh b»ng nhiÒu c¸ch thÓ hiÖn kh¸c nhau, cã nghÜa lµ c¸c em mçi em cã c¸ch thÓ hiÖn ®Ò tµi b»ng nhiÒu h×nh tîng kh¸c nhau trong mét ®Ò tµi. C¸ch vÏ tranh khuyÕn khÝch sù s¸ng t¹o cña c¸c em, miÔn sao cho ®óng ®îc yªu cÇu cña thÓ lo¹i vµ mçi bµi vÏ mµ c¸ch thÓ hiÖn nhÑ nhµng h¬n. Trong qu¸ tr×nh d¹y häc t«i nhËn thÊy c¸c em rÊt say mª lµm bµi ®Çy høng khëi, ®ã lµ mét ®iÒu ®¸ng mõng, song bªn c¹nh ®ã cã mét vÊn ®Ò næi cém lªn ®èi víi häc sinh ë trêng THCS Hµ Lan ®ã lµ c¸c em cßn thiÕu mµu vÏ 4 cïng ®å dïng häc m«n mÜ thuËt. C¸c em chØ chó träng vµo nh÷ng m«n häc chÝnh, mét phÇn c¸c em võa míi ®îc tiÕp xóc víi m«n mÜ thuËt cho nªn cha cã sù s¸ng t¹o nhiÒu trong häc mÜ thuËt vµ ®Æc biÖt trong ph©n m«n vÏ tranh. ChÝnh nh÷ng khã kh¨n nµy l¹i cµng yªu cÇu ngêi gi¸o viªn cÇn ph¶i cã ph¬ng ph¸p phï hîp ®Ó n©ng cao chÊt lîng cña tranh vÏ häc sinh trong ®iÒu kiÖn khã kh¨n chung. Trong nh÷ng n¨m qua, c¸c ho¹t ®éng thi vÏ tranh tõ thi ThÞ, thi TØnh c¸c em ®· gÆt h¸i ®îc nh÷ng thµnh tÝch ®¸ng kÓ. Nhng bªn c¹nh ®ã nh÷ng ai quan t©m ®Õn viÖc häc vµ lÜnh héi tèt c¸c kiÕn thøc ®Ó vÏ tranh ®Ò tµi cña c¸c em lu«n ra c©u hái: Nªn cã nh÷ng ph¬ng ph¸p g× ®¬n gi¶n, dÔ hiÓu ®Ó gióp em tiÕp thu vµ lµm tèt bµi vÏ tranh ®Ò tµi h¬n. Tõ nh÷ng ®Æc trng cña trÎ ®Ò ra mét tiÕn tr×nh ph¬ng ph¸p gi¶ng d¹y cho c¸c em vÒ vÏ tranh ®Ò tµi thÝch hîp. Lµ mét gi¸o viªn d¹y bé m«n mÜ thuËt t«i nhËn thøc râ vÒ ®iÒu nµy. II- C¸c biÖn ph¸p ®Ó tæ chøc thùc hiÖn: XuÊt ph¸t tõ c¬ së ®· nªu trªn. T«i ®· m¹nh d¹n ®a nh÷ng biÖn ph¸p thùc nghiÖm vµo ch¬ng tr×nh gi¶ng d¹y cho c¸c em. 1. BiÖn ph¸p thø nhÊt: Su tÇm tranh-¶nh vµ ®å dïng trùc quan ®Ñp, phong phó vÒ c¸c thÓ lo¹i. §Ó cho c¸c em nhanh chãng n¾m b¾t ®îc bµi vµ dÔ hiÓu h¬n, gi¸o viªn cÇn cè g¾ng su tÇm nhiÒu tranh (¶nh) minh ho¹ ®Ñp ( phong phó vÒ thÓ lo¹i) ®Ó nh»m lµm râ lý luËn vÒ bè côc. 2. BiÖn ph¸p thø hai: T×m hiÓu c¸ch sö dông mµu s¾c qua c¸c tranh vÏ ®Ñp trong vÏ tranh. Giíi thiÖu vÒ c¸c mµu lµ c¸ch sö dông mµu s¾c khi giíi thiÖu ®a c¸c tranh phï hîp, ®Ñp cã chÊt liÖu t¬ng tù ®Ó lµm râ néi dung. Gi¸o viªn nªn cÇn chó ý tíi ®Æc ®iÓm nµy v× häc sinh ë ®Þa bµn ta hÇu nh Ýt ®îc tiÕp xóc víi tranh, kh«ng cã ®iÒu kiÖn ®îc xem c¸c t¸c phÈm mÜ thuËt cha kh¾c s©u c¸ch khai th¸c ®Ò tµi, c¸ch t×m h×nh tîng tiªu biÓu, khai th¸c vÒ sù diÔn biÕn cña mµu s¾c vµ h×nh thÓ. VÝ dô: VÏ tranh ®Ò tµi“ Ngµy tÕt vµ mïa xu©n” (Bµi 22 MT 6) 5 ChuÈn bÞ mét sè tranh lµm trùc quan, tranh cã nhiÒu néi dung (h×nh d¹ng) mµu s¾c ®Ñp vµ phong phó thÓ hiÖn ®îc mµu s¾c vÒ kh«ng gian cña ngµy tÕt vµ mïa xu©n, khi híng dÉn cho häc sinh gi¸o viªn dïng ph¬ng ph¸p gîi më, gióp mçi em tù t×m cho m×nh gi¶i ph¸p riªng khi vÏ mµu trong tranh ®Ò tµi theo c¸ch nghÜ, víi mçi bµi cña tõng em gi¸o viªn cÇn ph©n tÝch so s¸nh kü, tËp cho tõng em c¸ch lµm quen dÇn víi c¸ch ®éc lËp trong t duy c¸ch lµm mµu. 3. BiÖn ph¸p thø ba: Híng dÉn suy nghÜ t×m chän néi dung ®Ò tµi vµ t×m h×nh tîng. C¸c néi dung ®Ò tµi thay ®æi liªn tôc sau mçi buæi häc gi¸o viªn nhËn xÐt bµi trùc tiÕp cïng víi sù t×m tßi cña häc sinh c¸i ®îc, c¸i cha ®îc cña bµi vÏ tranh sÏ gióp c¸c em kh¾c phôc nhîc ®iÓm. Nh»m n©ng cao chÊt lîng c¸ch vÏ vµ nh×n nhËn sù vËt cïng víi sù diÔn biÕn cña nã trong cuéc sèng. Tõ líp 6 ®Õn líp 9 häc sinh ®· ®îc lµm quen vÒ c¸c thÓ lo¹i ®Ò tµi kh¸c nhau, trong khi gi¶ng gi¸o viªn ®· ®a ra nhiÒu tranh mÉu víi hÖ thèng c©u hái cã hÖ thèng tuÇn tù, dÉn d¾t häc sinh ®i tõ c¸i cha ®Þnh h×nh ®Õn c¸i cô thÓ, ®Ó häc sinh quan s¸t vµ tr¶ lêi tù rót ra kh¸i niÖm, ®Ò so s¸nh, ph©n tÝch thÊy ®îc c¸i chÝnh vµ c¸i phô (c¸i lµm râ néi dung vµ c¸i t«n néi dung lªn tÇm cao h¬n ®Ñp h¬n). VÝ dô: Khi vÏ tranh §Ò tµi Ngµy nhµ gi¸o ViÖt Nam (Bµi 9 - MT 8) th× gi¸o viªn gîi ý cho c¸c em cã thÓ vÏ vÒ phong c¶nh s©n trêng, giê ra ch¬i, giê häc tËp, ch©n dung thÇy c« gi¸o, lÔ kû niÖm ngµy 20/11... nh vËy b»ng nhiÒu sù gîi ý kh¸c nhau ®Ó c¸c em lùa chän, mçi em cã ®é c¶m nhËn vµ ghi nhí h×nh ¶nh kh¸c nhau, vÏ sÏ kh¸c nhau vÒ bè côc lÉn mµu s¾c... t¹o nªn c¸i ®Ñp riªng cho mçi bµi. 4. BiÖn ph¸p thø t: Híng dÉn c¸c kü n¨ng vÏ tranh ®Ò tµi Híng dÉn häc sinh t×m hiÓu bµi vµ khai th¸c ®Ò tµi b»ng sù gîi më sinh ®éng, l«i cuèn c¸c em nhËp cuéc hoµ m×nh ®Ó ®îc sèng thùc trong trÝ nhí trÝ tëng tîng, íc m¬ cña m×nh. VÝ dô khi vÏ tranh vÒ §Ò tµi Tranh phong c¶nh 6 (Bµi 4 - MT7) trong tranh phong c¶nh cã thÓ ®iÓm ngêi vµ vËt cho sinh ®éng, vÝ dô vÏ ®iÓm thªm con chim. Tuy ®· ®îc häc s¬ lîc vÒ luËt xa gÇn nhng häc sinh vÉn cßn ®ang mêng tîng mét chót vÒ kh¸i niÖm vÒ kh«ng gian, tuú theo ch¬ng tr×nh häc cña tõng líp mµ ý thøc vÒ kh«ng gian míi tõ tõ h×nh thµnh. B©y giê gi¸o viªn ®Ó häc sinh vÏ mét ®µn chim bay qua bay l¹i trªn c©y, hãt lÝu lo... Tríc tiªn cho häc sinh vÏ mét con chim ®ang bay lîn, sau ®ã cho vÏ c©y cèi, lóc vÏ c¸c nh¸nh c©y ch¹m tíi con chim ph¶i dõng l¹i kh«ng nªn vÏ ®Ì nÐt lªn con chim, sau ®ã vÏ tiÕp c¸c con kh¸c. Cø nh thÕ c¸c em lµm bµi, míi chØ lµ t¹o nÐt nhng biÕt c¸ch sö dông vÏ g× tríc vÏ g× sau c¸c em ®· biÕt t¹o ®îc kh«ng gian cho tranh vÏ cña m×nh... Khi vÏ tranh, häc sinh cã nhiÒu biÓu hiÖn kh¸c nhau, cã em vÏ tèt cã em vÏ cha tèt v× thÕ gi¸o viªn kh«ng chung chung khi híng dÉn mµ ph¶i híng dÉn cô thÓ cho tõng ®èi tîng häc sinh. 5. BiÖn ph¸p thø n¨m: Híng dÉn c¸ch t×m m¶ng chÝnh phô, s¾p xÕp bè côc vµ sö dông c©u hái trong qu¸ tr×nh thùc hµnh. V¹ch kÕ ho¹ch th¨m quan su tÇm t liÖu (t liÖu viÕt, tranh, ¶nh) ®äc nhiÒu ®Ó cã thÓ híng dÉn häc sinh ngay tõng bíc trong nh÷ng bµi vÏ cô thÓ. Híng dÉn cho c¸c em c¸ch vÏ vµ chØ ra ë nh÷ng tranh minh ho¹ vÒ: c¸ch vÏ kh¸c nhau ë cïng mét ®Ò tµi, c¸ch s¾p xÕp ë m¶ng chÝnh, m¶ng phô dùa vµo tranh gi¸o viªn vÏ ph¸c lªn b¶ng ®Ó häc sinh nhËn ra c¸c m¶ng chÝnh, m¶ng phô, theo tõng bíc mét thËt tØ mØ cho ®Õn lóc hoµn thµnh. Khi häc sinh lµm bµi, gi¸o viªn lµm viÖc víi c¸c em gióp c¸c em t×m ra c¸ch thÓ hiÖn, bè côc gi÷a c¸c m¶ng, t×m h×nh vÏ vµ t×m vÏ mµu, dïng ph¬ng ph¸p gîi më nhiÒu kÕt hîp víi sö dông ®å dïng trùc quan nhËn thÊy c¸c em lµm bµi ®¹t kÕt qu¶ cao h¬n, c¸c c©u hái cña gi¸o viªn ph¶i mang tÝnh khÝch lÖ ®éng viªn nh»m g©y sù høng 7 thó cho c¸c em, c©u hái kh«ng mang tÝnh chÊt kh¼ng ®Þnh mµ mang tÝnh chÊt nghi vÊn. VÝ dô: Em thÊy chç nµy trong tranh cÇn vÏ thªm g× n÷a kh«ng..? hoÆc “gi¸ nh ë ®©y cã..... th× tranh cña em sÏ ®Ñp h¬n. em thö xem nµo...” Nh vËy nh÷ng hÖ thèng c©u hái gi¸o viªn ®a ra ph¶i “mÒm” vµ lu«n ë d¹ng nghi vÊn, thÝ dô “ vÏ thÕ nµy còng ®îc nhng cã lÏ cha ®Ñp l¾m” “ em cßn cã thÓ vÏ kh¸c ®îc kh«ng?”. Víi häc sinh yÕu t«i gîi më cô thÓ cho tõng em, nÕu cha ®óng th× ch÷a ngay. VÝ dô “ cã lÏ chç nµy mµu cha ®Ñp.. em nªn söa nh thÕ nµy.... nh thÕ nµy...” Víi häc sinh trung b×nh cÇn gîi më cô thÓ nh÷ng chç cha hîp lý vµ yªu cÇu quan s¸t suy nghÜ vµ tù ®iÒu chØnh . VÝ dô “ theo thÇy, c¸ch s¾p xÕp h×nh m¶ng cña bµi nµy cha c©n ®èi, em ®iÒu chØnh l¹i ®îc kh«ng”? Víi häc sinh kh¸ c©u gîi ý nh»m vµo chç cã vÊn ®Ò hay cha hîp lý sau ®ã ®Ó häc sinh tù t×m. VÝ dô: “ Em xem chç nµy, mµu nµy nh thÕ nµo? em lµm sao cho bµi ®îc ®Ñp h¬n n÷a”. Víi häc sinh giái: Cã thÓ yªu cÇu c¸c em tù t×m ra nh÷ng chè khiÕm khuyÕt, chç cha ®Ñp vÒ bè côc, mµu, ®êng nÐt.. ë bµi vÏ cña m×nh. VÝ dô: “Em thö t×m xem ë bµi vÏ cña m×nh chç nµo cha hîp lý cßn söa ®îc n÷a kh«ng? “ hay em cã thÓ vÏ kh¸c ®i ®îc n÷a kh«ng?.. 6. BiÖn ph¸p thø s¸u: Chia nhãm th¶o luËn vµ kÕt hîp trß ch¬i. Trong buæi häc nªn chia nhãm häc sinh trong mçi nhãm gi¸o viªn ®a ra mét c©u hái ®Ó c¸c em th¶o luËn kh¸c nhau cïng mét néi dung, ®Ò tµi, chia nhãm vµ cö nhãm trëng, qui ®Þnh 1 nhãm trëng, c¸c nhãm th¶o luËn vµ nhãm trëng tr×nh bµy ý kiÕn cña nhãm m×nh, c¸c nhãm kh¸c nghe vµ bæ sung nh÷ng khiÕm khuyÕt cho nhãm ®ã, gi¸o viªn chØ lµ ngêi tæ chøc c¸c ho¹t ®éng vµ híng dÉn häc sinh ho¹t ®éng vµo ®Çu buæi häc, thêng xuyªn tæ chøc trß ch¬i gióp c¸c em cã tinh thÇn s¶ng kho¸i khi bíc vµo bµi häc míi. VÝ dô cho c¸c em ch¬i trß ch¬i ®æi nhµ (trong bµi vÏ tranh ®Ò tµi Gia ®×nh(MT 8)) 3 häc sinh mét nhãm, 2 em cÇm tay nhau gi¬ lªn lµm nhµ vµ 1 em lµm ®øa trÎ ngåi trong nhµ, khi gi¸o viªn h« “ ®æi nhµ” th× ®øa trÎ ph¶i nhanh chãng chuyÓn sang nhµ kh¸c, (gi¸o viªn còng cã thÓ ch¬i cïng c¸c em) nÕu ®øa trÎ ®ã kh«ng t×m ra nhµ lµ ®øa trÎ ®ã bÞ thua vµ lµ ngêi tiÕp tôc h«.... sau ®ã gi¸o 8 viªn cho häc sinh xem mét sè tranh mÉu, híng dÉn gîi ý cho c¸c em vµ gîi ý gióp c¸c em phÊn chÊn t×m ra ®îc c¸c ®Ò tµi hay ®Ó vÏ. 7. BiÖn ph¸p thø b¶y: Tæng kÕt ®¸nh gi¸ ho¹t ®éng häc. KÕt thóc giê häc, häc sinh tù treo bµi lªn têng c¶ líp lµm 1 ®oµn ngêi xem triÓn l·m, mçi em tù chän cho m×nh tranh mµ m×nh thÝch sau ®ã gi¸o viªn hái mét sè em vÏ tranh ®ã “v× sao em thÝch?” vµ yªu cÇu t¸c gi¶ cña bøc tranh Êy giíi thiÖu vÒ t×nh c¶m khi vÏ tranh cña m×nh cho c¶ líp nghe. Th«ng qua c¸c trß ch¬i gi¸o viªn híng cho c¸c em vÒ chñ ®Ò sÏ vÏ (lóc®Çu giê) trß ch¬i kÕt thóc trong giê häc t¹o cho c¸c em mét kh«ng khÝ vui t¬i ham häc khi xem kÕt qu¶ häc tËp cña m×nh vµ cña b¹n, qua viÖc chän tranh vµ giíi thiÖu (thuyÕt tr×nh) th× trong c¸c em ®· tõng bíc mét h×nh thµnh kh¼ n¨ng c¶m thô thÈm mÜ. 9 C. KÕt luËn 1. KÕt qu¶ nghiªn cøu. D¹y häc lµ khã, d¹y nghÖ thuËt l¹i cµng khã h¬n, cÇn ph¶i mang tÝnh nghÖ thuËt cao, song kh«ng ph¶i lµ kh«ng d¹y ®îc, v× m«n MÜ thuËt ®em l¹i niÒm vui cho mäi ngêi ®îc nh×n thÊy c¸i ®Ñp cña cuéc sèng, ®Ñp trong b¶n th©n cña mçi ngêi vµ mäi ngêi xung quanh. Muèn häc trß häc tèt, ngêi thÇy cÇn cã nh÷ng ph¬ng ph¸p thÝch hîp, kÝch thÝch hng phÊn cña häc sinh, løa tuæi cña c¸c sù diÔn biÕn vÒ t©m lý cßn cha ®Þnh h×nh, ngêi thÇy nh mét thÇy thuèc giái, mét vÞ tíng tµi. ph¶i biÕt tuú c¬ øng biÕn muèn c¸c em vÏ ®Ñp kh«ng chØ ®¬n thuÇn lµ truyÒn ®¹t kiÕn thøc, mµ ngêi thÇy ph¶i “thæi” vµo c¸c em nh÷ng t©m t t×nh c¶m cña mét t©m hån híng tíi sù ch©n, thiÖn, mü...nh C¸c-m¸c ®· nãi “nÕu anh muèn hiÓu nghÖ thuËt, th× anh ph¶i ®îc gi¸o dôc vÒ nghÖ thuËt tríc ®·” §Ó d¹y häc sinh nh thÕ nµo cho tèt, hiÖu qu¶ cao cßn phô thuéc vµo t©m huyÕt nghÒ nghiÖp cña gi¸o viªn, víi lßng yªu nghÒ nghiÖp cña gi¸o viªn, víi lßng yªu nghÒ yªu trÎ ngêi gi¸o viªn chóng ta ch¾c ch¾n mçi ngêi sÏ t×m cho m×nh mét gi¶i ph¸p tèt nhÊt ®ãng gãp cho sù nghiÖp “ Tr¨m n¨m trång ngêi”. ¸p dông c¸c ph¬ng ph¸p d¹y vÏ tranh t«i ®· nªu trªn vµ qua mét sè bµi häc cô thÓ, t«i kh¶o s¸t vµ thÊy chÊt lîng häc m«n mÜ thuËt nãi chung vµ ph©n m«n vÏ tranh nãi riªng cña HS trêng THCS Hµ Lan ®îc n©ng lªn râ rÖt. Kh¶o s¸t chÊt lîng cña khèi 8 qua n¨m häc 2007 - 2008 vµ HKI n¨m häc 2008- 2009: Khèi N¨m häc SÜ sè HS Giái HS Kh¸ HSTB HSYÕu 8 2007-2008 55 12 31 22 0 57 25 21 11 0 HKI-2008-2009 §èi chiÕu vµ so s¸nh víi kh¶o s¸t trªn. Khèi N¨m häc SÜ sè HS Giái HS Kh¸ HKI 8 57 T¨ng 13HS Gi¶m 10HS 2008-2009 HSTB HSYÕu Gi¶m 11HS 0 10 Cã ®îc kÕt qu¶ nªu trªn chÝnh lµ sù cè g¾ng say mª gi÷a thÇy vµ trß chóng t«i trong d¹y – häc vµ sù quan t©m cña l·nh ®¹o cïng víi sù gióp ®ì cña c¸c ®ång nghiÖp trong nhµ trêng trêng. Trªn ®©y lµ toµn bé qu¸ tr×nh nghiªn cøu vÒ Ph¬ng ph¸p d¹y ph©n m«n vÏ tranh trong ch¬ng tr×nh mÜ thuËt THCS. Song ®Ò tµi ®i s©u vµo lÜnh vùc nghiªn cøu c¸ch d¹y häc ph©n m«n VÏ tranh c¸ch thùc hiÖn cña b¶n th©n vµ ¸p dông vµo d¹y häc thêng ngµy trªn líp qua mét sè bµi cô thÓ. Tuy nhiªn, trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn vµ viÕt s¸ng kiÕn kinh nghiÖm kh«ng tr¸nh khái nh÷ng h¹n chÕ. RÊt mong ®îc sù gãp ý ch©n thµnh cña c¸c b¹n ®ång nghiÖp. 2. kiÕn nghÞ, ®Ò xuÊt M«n häc mÜ thuËt ngµy cµng ph¸t triÓn s©u réng, nh ta ®· biÕt lÞch sö mÜ thuËt g¾n liÒn víi lÞch sö ph¸t triÓn cña x· héi loµi ngêi. X· héi cµng v¨n minh th× nhu cÇu mÜ thuËt cµng ph¸t triÓn v× nã lu«n ®i s¸t c¸nh víi cuéc sèng vµ ®¸p øng nhu cÇu thÈm mü cña con ngêi. D¹y mÜ thuËt ë THCS lµ cÇn thiÕt, nã gãp phÇn h×nh thµnh ë HS nh÷ng phÈm chÊt tèt ®Ñp cña con ngêi lao ®éng míi – ngêi lao ®éng cã tri thøc khoa häc, d¸m nghÜ, d¸m lµm, lao ®éng cã n¨ng suÊt cao vµ biÕt thëng thøc c¸i hay c¸i ®Ñp trong cuéc sèng. Tuy nhiªn d¹y mÜ thuËt ë THCS cßn nhiÒu vÊn ®Ò ph¶i quan t©m, bëi tõ l©u chóng ta Ýt chó ý, thiÕu sù chuÈn bÞ vÒ trang thiÕt bÞ vµ c¬ së vËt chÊt ®Ó phôc vô cho m«n häc nµy. V× vËy ®Ó t¹o ®iÒu kiÖn cho viÖc d¹y vµ häc cña thÇy vµ trß thuËn lîi, b¶n th©n t«i lµ mét gi¸o viªn d¹y bé m«n mÜ thuËt cÇn kiÕn nghÞ vµ ®Ò xuÊt mét sè vÊn ®Ò sau: - Ph¶i cã phßng häc mÜ thuËt réng, ®Çy ®ñ ¸nh s¸ng ®óng theo yªu cÇu cña bé m«n.. - Ph¬ng tiÖn (bµn, ghÕ, gi¸ vÏ, mÉu vÏ, giÊy mµu, m¸y chiÕu ®a n¨ng, tranh, tîng phiªn b¶n, c¸c tµi liÖu tham kh¶o …) theo ®Æc thï cña bé m«n. Nh vËy sÏ n©ng cao ®îc chÊt lîng d¹y vµ häc cña bé m«n mÜ thuËt, ®ång 11 thêi ph¸t triÓn tèi ®a ®îc tÝnh s¸ng t¹o cña HS trong m«n häc vµ ®¹t kÕt qu¶ cao trong häc tËp. BØm S¬n, ngµy 10 th¸ng 3 n¨m 2009 Ngêi thùc hiÖn TrÞnh Thµmh Trung 12
- Xem thêm -