Tài liệu Sách hướng dẫn sử dụng cơ thể người

 • Số trang: 264 |
 • Loại file: PDF |
 • Lượt xem: 1973 |
 • Lượt tải: 14
Khotailieu

Đã đăng 199 tài liệu

Mô tả:

SÁCH HNG DN S DNG C TH NG I Công ty cổ phần sách và truyền thông Quảng Văn rất mong nhận được góp ý của bạn đọc Mọi ý kiến xin gửi về Email: publication.qv@gmail.com 人体使用手册 作者:吴清忠 Copyright © 2006 by 中国花城出版社 All rights reserved. Vietnamese Translation Copyright © ____ by 越南广文传媒 与图书股份公司 Hợp đồng xuất bản được ký giữa Công ty cổ phần sách và truyền thông Quảng Văn với Nhà xuất bản Hoa Thành. Bản quyền bản tiếng Việt Sách hướng dẫn sử dụng cơ thể người © Công ty cổ phần sách và truyền thông Quảng Văn 2010. Bản quyền tác phẩm đã được bảo hộ. Mọi hình thức xuất bản, sao chụp, phân phối dưới dạng in ấn hoặc văn bản điện tử, đặc biệt là việc phát tán trên mạng Internet mà không có sự cho phép bằng văn bản của Công ty cổ phần sách và truyền thông Quảng Văn là vi phạm pháp luật và làm tổn hại đến quyền lợi của công ty và tác giả. Không ủng hộ, khuyến khích những hành vi vi phạm bản quyền. Chỉ mua bán bản in hợp pháp. Biên mục trên xuất bản phẩm của Thư viện Quốc gia Việt Nam Ngô Thanh Trung Sổ tay hướng dẫn sử dụng cơ thể người / Ngô Thanh Trung ; Trần Nghĩa Phương dịch. - H. : Dân trí ; Công ty Truyền thông Quảng Văn, 2012. - 264tr. ; 24cm ISBN 9786049178344 1. Đông y 2. Cơ thể người 3. Điều trị 4. Phòng bệnh 615.8 - dc14 DTB0002p-CIP Bản quyền: Trang Nguyễn Biên tập Quảng Văn: Thúy Thúy - Minh Tuấn NGÔ THANH TRUNG SÁCH HNG DN S DNG C TH NG I (Người dịch: Trần Nghĩa Phương) NHÀ XUẤT BẢN DÂN TRÍ 4 “Sách hng dn s dng c th ng i” L i c m t Cu n sách này c xut b n, trc tiên cn ph i c m t s ng h ht sc ca mi ng i trong gia ình, m, b m v và anh ch em, nhng ng i ã dùng chính b n thân mình liên tc th nghim; v giúp ! s"a cha b n th o; #c bit là con trai Khôn Tun su t th i k$ phát trin c% th, ng h suy ngh& ca tôi ã nghiêm túc thc hành s ng theo quy lu't ng sm d'y sm, tr( thành c'u con trai có khuôn m#t tr)ng h*ng nh trái táo. +*ng th i c/ng xin c m t hai thy giáo n%i tôi hc t'p và nghiên cu Trung y - giáo s Phí Luân, cô Trn Ngc Cm và ha s& bim ha n0i ting Thng H i Trnh Tân Dao ã #c bit thit k tranh nh cho cu n sách này. Giáo s Phí Luân nguyên phc v ( + i hc Phúc +án Thng H i, hin nay nh'm chc t i Trung tâm Nghiên cu khoa hc kinh l c thành ph Thng H i. Giáo s Phí Luân là nhà khoa hc n0i ting ca Trung Qu c, t1 n2m 1993 b)t u i vào nghiên cu v't cht kinh l c, ln u tiên công b thành qu nghiên cu t i Thông báo khoa hc Trung Qu c, tháng 3 n2m 1998. B n báo cáo nghiên cu khoa hc này là ph%ng pháp mà nhân lo i ln u tiên dùng v't lý hc, t1 trong gi i ph5u a ra chng c chng minh kinh l c qu là có t*n t i thc. 5 Cô Trn Ngc Cm là mt b'c thy xoa bóp t hc thành công. T1 trong sách c0, cô ã l&nh hi c mt b logic c% th #c bit c áo, dùng b logic này cng thêm vi th pháp i6u tr b7ng xoa bóp, trc sau ã kh)c phc c nhi6u bnh m n tính khác nhau. Rt nhi6u kinh nghim lâm sàng quý báu ca cô Trn là nhng kinh nghim khai sáng sm nht cho vic hc Trung y ca tôi, c/ng là ngu*n g c các quan nim c% b n ca phép d!ng sinh b ph'n c% th trong cu n sách này. 6 L i gii thiu “Trung y” là di s n quan trng nht mà t0 tiên chúng ta l i, trong h%n ba nghìn n2m qua, nó ã cha tr, x" lý cho t0 tiên chúng ta vô s bnh t't. Nhng gn mt tr2m n2m l i ây, Trung Qu c b các nc ln m nh xâm lc, v2n hóa ph%ng Tây tin vào phong t:a Trung Qu c, y thu't, y hc ph%ng Tây tin vào Trung Qu c, Trung y b)t u va ch m vi Tây y. S phát trin ca Trung y c/ng chu nh h(ng rt ln, có th nói là mt giai o n lch s" r i lo n ình n. N2m 1949, sau khi nc Trung Qu c mi thành l'p, 6 xng ra Trung - Tây y kt hp, Trung y c ng h m nh m=, gii Trung y ã n i tip nhau s" dng ngôn ng, ch vit, khoa hc hin i hóa lu'n gi i trình bày nhng vn 6 c% b n ca Trung y, khin cho mi ng i hiu c m i quan h gia con ng i và t nhiên, trong lý lu'n Trung y có th gi là thiên nhân hp nht. Bc vào th k> XXI, nhân kh?u Trung Qu c ngày càng lão hóa, vn 6 ln nht ca ng i cao tu0i chính là vn 6 b o v sc kh:e và cha tr các bnh m n tính. T1 khi Trung Qu c c i cách m( c"a, ã a vào hàng lo t y hc, y thu't và thit b ph%ng Tây, *ng th i c/ng a vào c h th ng chi tr i6u tr không ng1ng t2ng cao ca th gii ph%ng Tây, làm t2ng thêm gánh n#ng kinh t rt ln cho Trung Qu c, mt t nc có s dân ông nht th gii. Trong hoàn c nh nh v'y, quyn sách này ra i có mt ý ngh&a rt quan trng, nó nh)c nh( chúng ta, ph%ng pháp t nhiên ca Trung y “tr bnh ngay khi cha 7 b bnh”, rt có th s= là mt ph%ng hng quan trng gi i quyt vn 6 sc kh:e ca ông o ng i cao tu0i. Tác gi Ngô Thanh Trung là ng i +ài Loan ã h%n chc n2m nay công tác t i i lc Trung Qu c, nhi6u phát trin quan trng trong nghiên cu kinh l c Trung y ( nc ta, sau khi xem xong quyn sách này tôi mi hiu c. Nhng thành qu công tác xut s)c nêu ra trong cu n sách này c/ng nh)c nh( chúng ta, hin i hóa Trung y không th ch@ bó hp ( trong gii Trung y, cn ph i có s tham gia và công tác ca càng nhi6u các nhà khoa hc trong các b môn khoa hc c% b n. Hin i hóa Trung y là trách nhim không th thoái thác ca ng i Trung Qu c th h chúng ta, chúng ta hy vng ng i tháo b: tm màn thn bí Trung y trong t%ng lai nht nh s= là ng i Trung Qu c chúng ta. Tháng 10 n2m 2005 8 L i nói u Từ quan điểm khoa học thông tin lý giải về Trung y T1 nh: trong bài hc ting Anh, câu chuyn mt ông vua phù phép ch@ vào á, á hóa thành vàng ã gây cho tôi mt n tng sâu s)c, “ch@ á hóa vàng” là ng lc ch yu nht ca khoa hc ph%ng Tây phát trin t1 c0 xa n nay. + i l'p vi “ch@ á hóa vàng” ca ph%ng Tây, các v%ng Trung Qu c ph%ng +ông thì không ng1ng theo u0i thu't tr ng sinh bt lão. Hai lo i ng c% khác nhau này ã thúc ?y khoa hc +ông - Tây i theo hai ph%ng hng khác nhau. Còn nh h*i nh:, khi các nhà khoa hc c gii thiu trên các sách báo, hình nh các nhà hóa hc th ng c #t bên c nh hàng lo t nhng bình và ng nghim ln nh:, cu i th k> XX trc th i k$ phát trin ca công ngh thông tin, i a s các nhà khoa hc trong n tng ca mi ng i 6u là các nhà hóa hc. Y hc ph%ng Tây phát trin lên chính là trong b i c nh nh v'y, dù là kim tra hay là thu c tr bnh, 6u là logic, ph%ng pháp và ch ph?m ca hóa hc. Cho n t'n ngày nay, y hc ph%ng Tây v5n tràn y nhng hình bóng ca kM thu't khoa hc hóa hc, th'm chí có th nói y hc ph%ng Tây là khoa hc dùng ph%ng pháp hóa hc cha bnh. Ng i Trung Qu c t1 theo u0i thu't tr ng sinh bt lão my nghìn n2m ã phát trin ra kM thu't i6u tr ht sc #c s)c và c áo. Trung y cho r7ng c% th con ng i là mt v/ tr nh:, h%n na còn xây dng 9 nên lý lu'n âm d%ng, ng/ hành. Gn tr2m n2m nay, dù là ng i ph%ng Tây hay là ng i Trung Qu c 6u cho r7ng lo i lý lu'n âm d%ng ng/ hành này 6u không có c2n c khoa hc, c2n b n ch@ là huy6n hc. Cu i th k> XX và u th k> XXI, khoa hc kM thu't thông tin và m ng Internet ã tr( thành biu trng ca khoa hc kM thu't, hu nh ai ai c/ng 6u ho#c nhi6u ho#c ít có trình tri thc nht nh v6 tin hc và m ng Internet, cái quan trng nht trong tin hc và m ng Internet là h th ng hc. T1 quan im h th ng hc hin i quay tr( l i xem xét âm d%ng ng/ hành ca Trung y, chúng ta có th phát hin thy hóa ra lý lu'n âm d%ng ng/ hành là mt ph%ng pháp dùng mô t h th ng ( cái th i i mà nhân lo i cha có công c máy móc và con s . Trc ây, chúng ta không th nào tìm c mt h th ng t%ng t dùng ph%ng thc t%ng t gi i thích c% th ng i. Nhng trong th i i h th ng hc phát trin nh hin nay, dùng h th ng tin hc và Internet mà chúng ta rt quen thuc gi i thích c% th ng i, s= là mt ph%ng pháp làm cho Trung y càng dO dàng c lý gi i và n)m b)t. Tác gi mu n th" ng ( góc này trình bày lý lu'n Trung y. So vi y hc ph%ng Tây, có th nói Trung y là khoa hc v'n dng nguyên lý h th ng hc cha bnh. Phn m6m là s n ph?m #c bit nht trong khoa hc kM thu't thông tin, nó là cái th u tiên m)t con ng i không th nào nhìn thy nó t1 trong phn cng mà l i do chính con ng i làm ra, nu không bit có s t*n t i ca phn m6m, trc tip dùng ph%ng pháp gi i ph5u phn cng máy tính, không th nào chng thc c s t*n 10 Mt ôi nam n ( vi nhau, hO không c?n th'n là s= t o ra mt con ng i. C% th con ng i phc t p và hoàn mM, mà ch@ dùng ph%ng pháp gi n %n nh v'y t o ra. t i ca phn m6m. Công n2ng ca c% th con ng i còn phc t p h%n máy tính gp ngàn v n ln, xét t1 quan im ca khoa hc thông tin, c% th con ng i không th ch@ là phn cng %n thun, nht nh nó còn t*n t i nhi6u phn m6m mà chúng ta không th nghim chng c b7ng ph%ng pháp gi i ph5u. Nhi6u lý lu'n và khái nim ca Trung y hc, rt có th s= gi ng nh phn m6m ca máy tính, v&nh viOn không nghim chng c b7ng gi i ph5u hc. C% th con ng i là mt h th ng vô cùng phc t p, mà ph%ng pháp ch t o thì l i rt %n gi n, ch@ cn mt ôi nam n ( vi nhau, hO không c?n th'n là s= t o ra mt con ng i, nhng s b o v c% th ng i thì l i cc k$ phc t p. Mt bác s& trong bnh vin ph i tr i qua b y n2m hc t'p trong tr ng y, sau ó l i ph i nhi6u n2m hc t'p làm vic trong bnh vin, khi ó mi tr( thành mt thy thu c có th làm vic c l'p. Nhng cho dù là mt thy thu c n0i ting nht hin nay thì c/ng có hàng r0 nhng bnh t't mà anh ta ph i bó tay. Sau khi ã b: ra nhi6u n2m nghiên cu Trung y, tôi phát hin thy nhng quan nim sai lm v6 sc kh:e ã hình thành nên nhng thói quen sinh ho t sai lm, và n c nhng ph%ng thc x" lý sai lm i vi bnh t't, làm cho mc khí huyt ca c% th ng i không ng1ng suy gi m, khí huyt không ( các mc khác nhau ã hình thành nên các bnh m n tính khác nhau. C/ng có ngh&a là, i a s các bnh m n tính thc ra là kt qu ca nhng ph%ng pháp sai lm trong s" dng c% th gây ra. Y hc hin i ang ng trc rt nhi6u c2n bnh m n tính vô ph%ng cu cha, ch@ bit trông mong vào t%ng lai mt ngày nào ó 11 Ng i m)c bnh bao gi c/ng ch@ mu n tìm c linh an linh dc kh:i bnh, mà không mu n i6u ch@nh thói quen sinh ho t ca mình lo i b: ngu*n g c thc s ca bnh t't. có th phát minh ra lo i thu c mi, mt ln là có th cha kh:i mt lo i bnh nào ó, ph%ng hng nghiên cu này rt có kh n2ng là không sát thc t. Khôi phc l i thói quen s ng chính xác, và dùng ph%ng pháp chính xác x" lý bnh t't, làm cho khí huyt c% th dn dn nâng cao lên, khôi phc c% th và h th ng tái sinh phát huy tác dng, cách làm ó cn ph i là con ng nhân lo i có nhi6u c% hi kh)c phc c bnh m n tính. Tác gi Ngô Thanh Trung 12 Mục lục Chương 1: CHẤT VẤN ĐỐI VỚI Y HỌC HIỆN ĐẠI ................................................................. 17 Ba hiện tượng y học hiện đại ................................................................................................ 17 Những gợi ý của khoa học kỹ thuật máy tính ................................................................ 18 Hai điều thắc mắc về kiểm tra máu ..................................................................................... 22 Chương 2: HỆ THỐNG CƠ THỂ NGƯỜI ................................................................................... 29 Hệ thống công năng của cơ thể .......................................................................................... 38 Hệ thống chỉ huy ................................................................................................................. 38 Hệ thống cung cấp năng lượng ..................................................................................... 39 Hệ thống quản lý nguồn năng lượng ........................................................................... 40 Hệ thống chẩn đoán duy tu ............................................................................................. 46 Hệ thống thanh lý các chất phế thải ............................................................................. 49 Hệ thống công năng bên ngoài ..................................................................................... 50 Hệ thống mạng lưới .................................................................................................................. 50 Hệ thống kinh lạc ................................................................................................................. 51 Hệ thống huyết quản ......................................................................................................... 52 Hệ thống thần kinh ............................................................................................................. 52 Hệ thống lympho ................................................................................................................ 52 Kinh lạc là gì? ............................................................................................................................... 52 Kết cấu phần cứng của cơ thể ............................................................................................... 62 Năng lực sửa chữa phục hồi của cơ thể ............................................................................. 67 Chương 3: HỆ THỐNG NĂNG LƯỢNG KHÍ HUYẾT CỦA CƠ THỂ NGƯỜI .................... 75 Bệnh tật và triệu chứng của năm mức khí huyết ........................................................... 76 Mức độ khỏe mạnh ............................................................................................................. 76 Mức độ dương hư ................................................................................................................ 76 13 Mức độ âm hư ....................................................................................................................... 77 Mức độ âm dương đều hư ................................................................................................ 79 Mức độ khí huyết khô kiệt ................................................................................................ 79 Triệu chứng và bệnh tật của xu thế tăng giảm khí huyết cơ thể .............................. 81 Vận động không làm tăng thêm năng lượng .................................................................. 83 Dự trữ năng lượng khí huyết ................................................................................................. 86 Quan sát mức độ và xu thế của khí huyết như thế nào? ............................................. 90 Chương 4: HÀN KHÍ ........................................................................................................................ 95 Đào thải hàn khí ....................................................................................................................... 102 Phương pháp xử lý chính xác hàn khí .............................................................................. 104 Làm thế nào để giảm bớt sự xâm nhập của hàn khí .................................................. 108 Tránh dầm nước mưa ....................................................................................................... 108 Gội đầu cần phải sấy khô ngay ..................................................................................... 109 Những điều cần chú ý khi bơi lội ................................................................................ 110 Trong nhà thường xuyên có sẵn trà gừng ................................................................ 111 Chương 5: BỆNH VÀ CHỨNG ................................................................................................... 112 Quan hệ giữa bệnh và chứng .............................................................................................. 113 Y học hiện đại đã đánh giá thấp trí tuệ của cơ thể người ......................................... 116 Chương 6: DƯỠNG SINH HÀNG NGÀY ................................................................................ 118 Vỗ đảm kinh ............................................................................................................................... 120 Vỗ đảm kinh là phương pháp bồi bổ tốt nhất .............................................................. 123 Ngủ sớm dậy sớm .................................................................................................................... 124 Xoa bóp Tâm Bao Kinh ........................................................................................................... 128 Phương pháp day ấn xoa bóp đơn giản hóa ................................................................ 130 Không nên tức giận ................................................................................................................ 131 Giữ gìn ruột, dạ dày sạch sẽ ................................................................................................. 137 Phòng ngừa lây nhiễm qua nước bọt .............................................................................. 137 Không ăn thực phẩm động vật sống ................................................................................ 141 Các biện pháp điều trị của Trung y ................................................................................... 143 14 Chương 7: GIẢM BÉO .................................................................................................................. 146 Béo không phải là ăn quá nhiều, mà là thải ra quá ít ................................................. 148 Bệnh tim là nguyên nhân của béo phì ............................................................................. 150 Béo phì với thể hình khác nhau, có nguyên nhân khác nhau ................................. 153 Vấn đề ruột, dạ dày là một trong những nguyên nhân chủ yếu nhất của béo phì ......................................................................................................................................... 155 Tăng cường năng lượng của thân thể là bài đầu tiên của việc giảm béo .............. 157 Giảm béo không phải là giảm trọng lượng, mà là giảm thể tích ............................ 159 Phát béo là quá trình trung gian tất yếu của giảm béo ............................................. 160 Người vốn đã không có cơ bắp có khả năng giảm đến mức quá gầy .................. 161 Giảm béo quá nhanh đa phần chỉ là làm thoát nước trong rác thải ..................... 161 Ví dụ thực tế về giảm béo .................................................................................................... 163 Chương 8: ĐIỀU DƯỠNG BỆNH MẠN TÍNH ........................................................................ 166 Bệnh gouth ............................................................................................................................... 170 Bệnh viêm mũi dị ứng ............................................................................................................ 175 Bệnh hàn khí ở trẻ sơ sinh, trẻ em ................................................................................ 177 Điều dưỡng bệnh mất ngủ .................................................................................................. 181 Thiếu máu do cơ quan tái sinh gặp trở ngại ................................................................. 183 Hen suyễn và ho kéo dài ....................................................................................................... 189 Bệnh thần kinh tọa .................................................................................................................. 193 Viêm loét tá tràng, dạ dày, xuất huyết dạ dày ............................................................... 195 Tăng sinh xương (gai xương) ............................................................................................... 198 Chứng tăng urê huyết ............................................................................................................ 200 Bệnh tiểu đường ...................................................................................................................... 211 U bướu và ung thư .................................................................................................................. 218 Chương 9: TỔNG KẾT .................................................................................................................. 224 Y học hiện đại không tài giỏi như mọi người nghĩ ...................................................... 224 “Hiện đại hóa Trung y” không phải là “Tây y hóa Trung y” ....................................... 228 Phỏng vấn và trao đổi cùng tác giả chia sẻ chân thành và vô tư .......................... 232 Lời cuối sách: Mong muốn mọi người đều có thể tự tin về sức khỏe .................. 248 Danh mục hình minh họa ..................................................................................................... 252 15 Mục lục hình minh họa trong sách: Hình 1: Hình vuông hệ thống cơ thể người ................................................................... 252 Hình 2.1: Biểu đồ phân bố Ca trên kinh lạc .................................................................... 253 Hình 2.2: Biểu đồ phân bố Ca trên Đảm Kinh ................................................................ 253 Hình 2.3: Biểu đồ phân bố Ca trên Vị Kinh ...................................................................... 253 Hình 3: Huyệt Xích Trạch ....................................................................................................... 254 Hình 4: Sơ đồ biểu thị năng lượng khí huyết ................................................................. 254 Hình 5: Bàng Quang Kinh ...................................................................................................... 255 Hình 6: Phế Kinh ....................................................................................................................... 256 Hình 7: Vị Kinh ........................................................................................................................... 256 Hình 8: Đảm Kinh ..................................................................................................................... 257 Hình 9: Đại Tràng Kinh ............................................................................................................ 258 Hình 10: Huyệt Đại Bao ở bên ngực, dưới nách, khe giữa xương sườn thứ 6 .................................................................................................................................. 259 Hình 11: ....................................................................................................................................... 259 Hình 12: Tâm Bao Kinh ........................................................................................................... 260 Hình 13: Huyệt Đản Trung – điểm giữa đường nối hai đầu vú ................................ 260 Hình 14: Huyệt Côn Luân thuộc Bàng Quang Kinh, chỗ lóm mé ngoài sau mắt cá chân ........................................................................................................... 261 Hình 15: Vị trí nghe thấy tiếng nước khi day ấn Tâm Bao Kinh .............................. 261 Hình 16: Huyệt Thái Xung thuộc Can Kinh, trên mu bàn chân ................................ 262 Hình 17: Huyệt Nội Quan nằm ở Tâm Bao Kinh, nằm ở phần dưới của khuỷu tay trước ................................................................................................................ 262 Hình 18: Thận Kinh .................................................................................................................. 263 Hình 19: Can Kinh .................................................................................................................... 263 16 Chương 1 CHẤT VẤN ĐỐI VỚI Y HỌC HIỆN ĐẠI Ba hiện tượng y học hiện đại • T1 th'p niên 1960, sau khi vaccine Sabin ã cha kh:i c bnh b i lit trW em, 40 n2m nay không còn nghe c tin tc t t p v6 lo i bnh nào ó l i c cha kh:i. • Các bnh m n tính (tr1 bnh ngo i th%ng và truy6n nhiOm ra) ví d nh bnh huyt áp cao, bnh tiu ng, bnh t2ng urê huyt và bnh u bu các lo i, a s ch@ có th kh ng ch ch không th cha kh:i. • Nhi6u n2m nay liên tip có nhng công b v6 nhng ph%ng pháp cha tr mi ca ngành y hc, m\i k$ trao t#ng gi i Nobel, y hc cha bao gi v)ng m#t, nhng tt c nhng tin trin mi nht ca y hc hin i, 6u luôn luôn d báo trc r7ng mt ngày nào ó trong t%ng lai, nhân lo i có c% hi gi i quyt c mt lo i bnh m n tính nào ó, ch cha t1ng có thông tin là ã gi i quyt c mt bnh m n tính nào ó. My chc n2m nay, nhng bnh m n tính không th cha tr c nhi6u nh v'y, mà cha cái nào c gi i quyt. +ng trc ba hin tng này, chng t: r7ng y hc hin i hu nh ang d'm chân t i ch\ my chc n2m nay, i vi bnh m n tính không có s tin trin nào, vn 6 ca nó tt nhiên không ph i ch@ %n gi n là có tìm c lo i thu c mi nào hay không, rt có kh n2ng nguyên nhân ( logic suy ngh& c% b n ca y hc hin i, ho#c là có vn 6 ( ph%ng hng phát trin c2n b n nht. Ch t v n i vi y h c hin i 17 Y hc hin i bó tay trc các bnh m n tính, rt có kh n2ng trong ph%ng hng và logic t duy có vn 6. Những gợi ý của khoa học kỹ thuật máy tính Điện áp của cơ thể con người là gì? Khoa hc kM thu't máy tính, rt nhi6u ng i ( th k> này 6u có th hiu c, xét v6 kt cu h th ng, con ng i và máy tính có nhi6u b ph'n c2n b n là rt gi ng nhau. B(i v'y, tôi th ng ly cái máy tính cá nhân mà mi ng i 6u quen bit làm ví d nói v6 nguyên nhân bnh t't ca c% th con ng i. B ph'n cung cp in ngu*n cho máy tính cá nhân hin i 6u s" dng d ng in t", m( cu n hng d5n s" dng, có th thy in áp cho phép dao ng lên xu ng 35%. Do ó, mt máy tính có in áp ngu*n là 110 vôn, khi in áp ( li in bên ngoài h thp xu ng còn 70 vôn, h n mc thp nht cho phép, máy tính v5n ho t ng bình th ng (%ng nhiên tr1 tr ng hp cht lng b ngu*n ã quá kém). Khi in áp ngoài h xu ng còn 60 vôn, vt quá mc thp nht cho phép, h th ng có kh n2ng xut hin vn 6, gi thit lúc này vn 6 xut hin ( 0 &a quang. Vn 6 in áp quá thp, không dùng máy o thì không thy c, ng i s" dng ch@ nhìn thy 0 &a quang có s c . Lúc này ng i kM s cn ph i x" lý b ph'n nào? +in ngu*n hay là 0 &a quang? Câu tr l i ã rt rõ ràng r*i. Trong con m)t ca ng i kM s in t" ây là vn 6 ht sc gi n %n, mt kM s in t" tr i qua ào t o c% b n, s"a cha chic máy tính này, bc u tiên là ph i o in áp ngu*n, rt nhanh chóng s= phát hin ra vn 6 in áp ngu*n không . +i in áp ngu*n tr( l i ph m vi bình th ng, r*i hãy xem l i b ph'n &a quang có vn 6 gì 18 “Sách hng dn s dng c th ng i” Tin hành ca ca c)t c)t trên c% th mà không hiu bit c bao nhiêu thì nht nh s= d5n n rt nhi6u vn 6. hay không. Trong nhi6u tr ng hp 0 &a quang luôn luôn ho t ng t t, ch@ cn in áp bình th ng, vn 6 c/ng s= c gi i quyt. Nu có tình hình t%ng t x y ra trên c% th ng i, thì s= không còn là mt vn 6 %n gi n na. f &a quang gi ng nh mt b ph'n ca c% th ng i, trong tr ng hp này chúng ta gi thit là t ng th'n. Dùng logic ca ng i kM s in t" s"a cha máy tính nói trên suy xét, vn 6 tr( nên ln h%n rt nhi6u. Vn 6 th nht là “in áp ca c% th ng i” là gì? Không có in áp k o, thì không có chng c nói r7ng mc n2ng lng có vn 6, mà các lo i chng c 6u cho thy 0 &a quang (t ng th'n) ã b h:ng, %ng nhiên là ph i cha 0 &a quang, ( ây tc là cha tr t ng th'n. Th là dùng các lo i thu c cha bnh ( t ng th'n, th'm chí còn c)t b: thay th'n mi, nhng tt c 6u không cu vãn c s c , rt có kh n2ng a s nhng qu th'n b c)t i c2n b n là còn t t. Do y hc ngày nay v5n cha có bt c mt tiêu chu?n nào o mc n2ng lng c% th ng i, xét t1 góc này, y hc hin i so vi in t" hc, v5n còn ( th i i cha phát hin ra in áp, cha phát hin ra in áp, %ng nhiên in t" hc c/ng không th t*n t i c, càng không th nói n s phát trin. Tt c ch2m chú vào chng c là mt nguyên t)c quan trng nht ca y hc ph%ng Tây, trong cái ví d này, do nhân lo i ngày nay v5n cha có kh n2ng a ra chng c chng minh n2ng lng ca c% th ng i là không , nguyên t)c ca y hc hin i là: không c dùng quan nim cha c chng thc ch?n oán và tr bnh. Do ví d này, có chng c rõ ràng cho thy t ng th'n khác Ch t v n i vi y h c hin i 19 Vn 6 ln nht ca y hc hin i là: +ánh giá thp trí tu t thân ca c% th ng i, ánh giá cao n2ng lc ca tri thc nhân lo i. th ng, trong tình hu ng nh v'y, tt c các bác s& s= 6u cho r7ng t ng th'n m)c bnh. Song, ng i bác s& d*n sc lc ch yu vào cha th'n, rt có kh n2ng c/ng gi ng nh ng i kM s in t" không i6u ch@nh in áp ngu*n mà i s"a 0 &a quang trong ví d trc, h ã thiu th ng thc chuyên môn. Nhng trong gii thy thu c ngày nay ng i ta l i ly “u au cha u; chân au cha chân” làm logic, logic suy ngh& nh v'y l i c mi ng i *ng tình tuân th nh là mt chân lý. Chng t2ng urê huyt s( d& tr( thành mt chng bt tr c/ng là l= %ng nhiên thôi. Cơ thể con người nhất định hoàn mỹ hơn máy tính Máy tính cá nhân hin i, có công n2ng t ch?n oán và t s"a cha phc h*i t1ng b ph'n. C% th con ng i do Thng thit k nht nh có công n2ng càng tinh x o h%n, có mt câu nói ca nhà Ph't: S sáng t o này ã ban t#ng cho chúng ta là cái thân th quý báu, nó v n có y v n pháp, thân th v n c trang b nhng công n2ng tinh túy tuyt h o nht, ví d nh công n2ng t cha tr th'm chí t0 chc tái sinh. C/ng gi ng nh các lo i công n2ng m nh ca máy tính, có nhng yêu cu nht nh i vi các thit b i kèm vi nó, các lo i công n2ng ca c% th con ng i, c/ng có yêu cu nht nh i vi n2ng lng ca c% th ng i. Khi n2ng lng h thp n mt mc nht nh, vic i6u tit ca t0 chc hay n2ng lc tái sinh ngay l'p tc s= b ng1ng ho t ng; khi tip tc h thp n mt mc nào ó, n2ng lc t 20 “Sách hng dn s dng c th ng i”
- Xem thêm -