Tài liệu Quy trình giao nhận hàng container tại cảng

  • Số trang: 32 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 108 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Quy trình giao nhận hàng container tại cảng
B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp Lêi më ®Çu LÞch sö ®· chøng minh r»ng, c¸c cuéc c¸ch m¹ng khoa häc lín ®· diÔn ra trong ®êi sèng x· héi con ng­êi ®Òu ®­îc ph¶n ¸nh trong ngµnh vËn t¶i. Qu¸ tr×nh vËn t¶i lu«n ®­îc c¶i tiÕn vµ hoµn thiÖn. Môc ®Ých chñ yÕu cña tiÕn bé kü thuËt vµ tæ chøc trong vËn t¶i lµ rót ng¾n ®­îc thêi gian chuyªn chë, ®¶m b¶o an toµn cho ®èi t­îng chuyªn chë vµ gi¶m ®­îc chi phÝ chuyªn chë tíi møc thÊp nhÊt.VÊn ®Ò c¬ b¶n ®Ó t¨ng n¨ng lùc vËn t¶i vµ n¨ng suÊt chuyªn chë lµ t¨ng c­êng c¬ giíi ho¸ kh©u xÕp dì hµng ë c¸c ®iÓm vËn t¶i. Mét trong nh÷ng yÕu tè quan träng ®Ó thóc ®Èy c¬ giíi ho¸ toµn bé kh©u xÕp dì hµng ho¸ lµ t¹o ra nh÷ng kiÖn hµng lín thÝch hîp. ViÖc t¹o ra nh÷ng kiÖn hµng thÝch hîp trong vËn t¶i ®­îc gäi lµ “®¬n vÞ ho¸” hµng ho¸. Ph­¬ng ph¸p t¹o ra hµng ho¸ ®¬n vÞ vµ hiÖn ®¹i trong vËn t¶i lµ dïng container. Container cïng víi hµng ho¸ xÕp trong ®ã t¹o thµnh mét ®¬n vÞ hµng ho¸ trong suèt qu¸ tr×nh chuyªn chë. §ã lµ mét ph­¬ng ph¸p ®¬n vÞ hµng ho¸ hoµn thiÖn nhÊt vµ mang l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ trong vËn t¶i néi ®Þa còng nh­ trong vËn t¶i quèc tÕ hiÖn nay. T­¬ng lai sÏ lµ nh÷ng c¸n bé nghiÖp vô ngo¹i th­¬ng vµ giao nhËn, c¸c sinh viªn cÇn ph¶i trang bÞ cho m×nh nh÷ng kiÕn thøc thùc tÕ bæ Ých vµ cÇn thiÕt. V× vËy khi thùc tËp t¹i c«ng ty cæ phÇn cung øng vµ dÞch vô kü thuËt hµng h¶i (MASERCO), em quyÕt ®Þnh chän chuyªn ®Ò thùc tËp “T×m hiÓu quy tr×nh giao nhËn hµng container t¹i c¶ng” Qua ®ît thùc tËp t¹i c«ng ty, em ®· häc hái ®­îc rÊt nhiÒu kiÕn thøc bæ Ých cho m×nh, bæ sung nh÷ng kiÕn thøc ®· häc trªn ghÕ nhµ tr­êng. L· ThÞ Thanh Nhµn Líp KTN-43-§H Trang 1 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp PhÇn 1: tæng quan vÒ c«ng ty cæ phÇn cung øng vµ dÞch vô kü thuËt hµng h¶i (maserco) I.Giíi thiÖu chung vÒ c«ng ty: C«ng ty cæ phÇn cung øng dÞch vô vµ kü thuËt hµng h¶i ( MASERCO) lµ c«ng ty cæ phÇn thuéc Tæng c«ng ty Hµng H¶i ViÖt Nam víi tiÒn th©n lµ c«ng ty cung øng vµ dÞch vô hµng h¶i1. C«ng ty cã trô së chÝnh t¹i 8A ®­êng vßng V¹n Mü- Ng« QuyÒn- H¶i Phßng C¸c ngµnh nghÒ kinh doanh chÝnh cña c«ng ty: - DÞch vô söa ch÷a vµ ®ãng míi c¸c ph­¬ng tiÖn thuû. Bé phËn nµy ho¹t ®éng t¹i khu x­ëng M¸y Chai ®­êng Ng« QuyÒn. NhiÖm vô cña bé phËn lµ söa ch÷a tµy biÓn theo yªu cÇu cña kh¸ch hµng (®Çu bÕn hoÆc lªn ®µ ) vµ ®ãng míi tµu biÓn vµ c¸c lo¹i ph­¬ng tiÖn vËn t¶i thuû d­íi 2000T. ViÖc ®ãng míi vµ ®­a tµu lªn ®µ söa ch÷a chÞu nhiÒu t¸c ®éng xÊu cña luång l¹ch ra vµo khu x­ëng kÐm, hiÖn nay c«ng ty ®ang tiÕn hµnh c¶i t¹o n©ng cÊp. Lao ®éng t¹i bé phËn nµy chiÕm phÇn lín trong tæng sè lao ®éng cña toµn c«ng ty. - DÞch vô vÒ container nh­ l¾p ®Æt container treo, container d¸n, khai th¸c b·i, söa ch÷a container, cho thuª container, dÞch vô ®¹i lý vËn t¶i, giao nhËn vËn t¶i… Ngoµi ra c«ng ty cßn cã chi nh¸nh trong miÒn Nam ho¹t ®éng m¹nh vÒ container treo, d¸n. L· ThÞ Thanh Nhµn Líp KTN-43-§H Trang 2 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp II.C¬ cÊu tæ chøc cña c«ng ty C¬ cÊu tæ chøc cña c«ng ty theo m« h×nh trùc tuyÕn chøc n¨ng: gi¸m ®èc phã gi¸m ®èc phßng hµnh chÝnh phßng kÕ ho¹ch phßng kÕ to¸n tµi chÝnh Phßng thÞ tr­êng phßng kÜ thuËt ph©n x­ëng - Gi¸m ®èc: Lµ ng­êi cã quyÒn hµnh cao nhÊt chÞu tr¸ch nhiÖm chung ®èi víi c¸c ho¹t ®éng cña c«ng ty cña c«ng ty tõ tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh ®Õn ®êi sèng c¸n bé c«ng nh©n viªn, trùc tiÕp qu¶n lý c¸c phßng ban -Phã gi¸m ®èc: Lµ ng­êi gióp viÖc gi¸m ®èc ®iÒu hµnh mét sè lÜnh vùc ho¹t ®éng cña c«ng ty theo sù ph©n c«ng uû quyÒn cña Gi¸m ®èc vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc Gi¸m ®èc vµ ph¸p luËt vÒ nhiÖm vô ®­îc Gi¸m ®èc ph©n c«ng vµ thùc hiÖn. - Phßng hµnh chÝnh tæng hîp bao gåm chøc n¨ng nhiÖm vô sau : + Nghiªn cøu, ho¹ch ®Þnh tµi nguyªn nh©n sù. + TuyÓn dông lao ®éng. + §µo t¹o vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc. L· ThÞ Thanh Nhµn Líp KTN-43-§H Trang 3 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp + TiÕp nhËn vµ ph¸t hµnh l­u tr÷ c«ng v¨n giÊy tê, tµi liÖu. + TuÇn tra canh g¸c vµ b¶o vÖ tµi s¶n. + Qu¶n trÞ tiÒn l­¬ng. + §¶m b¶o c«ng t¸c y tÕ, chÕ ®é an toµn lao ®éng vµ c¸c chÕ ®é kh¸c cho ng­êi lao ®éng. + KiÓm so¸t tµi s¶n vµ ng­êi ra, vµo c«ng ty. + Gi÷ g×n an ninh trËt tù trong c¬ quan vµ bªn ngoµi phô cËn c¬ quan. + §Ò xuÊt c¸c biÖn ph¸p b¶o vÖ tµi s¶n c«ng ty. + Thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc hµnh chÝnh. - Phßng thÞ tr­êng gåm c¸c nhiÖm vô: + Nghiªn cøu vµ lùa chän thÞ tr­êng. + Nghiªn cøu chiÕn l­îc qu¶ng c¸o. + Nghiªn cøu chiÕn l­îc s¶n phÈm. + Nghiªn cøu chÝnh s¸ch gi¸ c¶. + Khai th¸c vµ ®ãn nhËn ®¬n hµng -Phßng kü thuËt: + ThiÕt lËp tµi liÖu kü thuËt. + KiÓm tra c«ng t¸c chÊp hµnh yªu cÇu kü thuËt. + KiÓm tra chÊt l­îng nguyªn phô liÖu. + Thùc hiÖn c¸c dÞch vô kü thuËt + TriÓn khai c«ng t¸c kü thuËt s¶n xuÊt + X©y dùng quy tr×nh vµ c«ng nghÖ s¶n phÈm. + X©y dùng ®Þnh møc c«ng viÖc. + X©y dùng ®¬n gi¸ tiÒn l­¬ng s¶n phÈm. + §Ò xuÊt c¸c biÖn ph¸p n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng - Phßng kÕ ho¹ch: + LËp kÕ ho¹ch s¶n xuÊt chung vµ kÕ ho¹ch chi tiÕt cho c¸c ®¬n vÞ. + CÊp ph¸t nguyªn phô liÖu, phô tïng, nhiªn liÖu, dông cô lµm viÖc, m¸y mãc thiÕt bÞ + Qu¶n lý kho tµng. L· ThÞ Thanh Nhµn Líp KTN-43-§H Trang 4 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp + Cung øng c¸c vËt liÖu phô, nhiªn liÖu, phô tïng, dông cô lµm viÖc. - Ph©n x­ëng : + Tæ chøc s¶n xuÊt + §Ò xuÊt c¸c biÖn ph¸p n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng, chÊt l­îng b¸n thµnh phÈm. - Phßng tµi chÝnh kÕ to¸n: + Thèng kª kÕ to¸n vµ h¹ch to¸n kinh tÕ néi bé. + Tæ chøc hÖ thèng chøng tõ kÕ to¸n, tæ chøc ghi chÐp ban ®Çu, tæ chøc lu©n chuyÓn chøng tõ + KiÓm tra chøng tõ chi tiÒn vµ thùc hiÖn chi tiÒn. + Khai th¸c nguån vèn + §Ò xuÊt c¸c biÖn ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ kinh tÕ vµ qu¶n lý tµi s¶n. III.Chøc n¨ng, nhiÖm vô vµ quyÒn h¹n cña c«ng ty: Chøc n¨ng, nhiÖm vô vµ quyÒn h¹n cña c«ng ty ®­îc quy ®Þnh trong ®iÒu lÖ tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña C«ng ty. 1.Chøc n¨ng: - VËn t¶i xÕp dì hµng ho¸ th«ng th­êng, hµng siªu tr­êng, siªu träng, container, hµng qu¸ c¶nh, hµng xuÊt nhËp khÈu. - VËn t¶i ®a ph­¬ng thøc. - Giao nhËn kho vËn, kiÓm ®Õm hµng hãa, thùc hiÖn thñ tôc th«ng quan, kinh doanh kho b·i. - Logistics (tiÕp vËn, hËu cÇn) cho nhµ s¶n xuÊt vµ th­¬ng m¹i. 2.NhiÖm vô: - Thùc hiÖn c¸c quy ®Þnh cña nhµ n­íc vÒ b¶o vÖ tµi nguyªn, m«i tr­êng, quèc phßng vµ an ninh quèc gia. - Thùc hiÖn c¸c quyÕt ®Þnh hµnh chÝnh do Bé giao th«ng vËn t¶i vµ Tæng c«ng ty giao - C«ng ty cã tr¸ch nhiÖm nhËn vµ sö dông cã hiÖu qu¶ nguån vèn do Tæng c«ng ty giao. L· ThÞ Thanh Nhµn Líp KTN-43-§H Trang 5 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp - X©y dùng tËp thÓ nh©n viªn cã n¨ng lùc chuyªn m«n v÷ng, tinh thÇn lao ®éng cao, tËn tôy, trung thµnh víi §¶ng, Nhµ n­íc vµ C«ng ty, trªn c¬ së ®ã t¹o m«i tr­êng v¨n hãa tèt cho C«ng ty - Thùc hiÖn c¸c nghÜa vô ®èi víi ng­êi lao ®éng theo quy ®inh cña Bé luËt Lao ®éng, LuËt C«ng ®oµn, b¶o ®¶m cho ng­êi lao ®éng tham gia qu¶n lý C«ng ty. - Thùc hiÖn chÕ ®é b¸o c¸o thèng kª, kÕ to¸n, b¸o c¸o ®Þnh kú theo quy ®Þnh cña Tæng c«ng ty, cña Nhµ n­íc, chÞu tr¸ch nhiªm vÒ tÝnh x¸c thùc cña nã. - TiÕn hµnh ho¹t ®éng dÞch vô kinh doanh c¸c ngµnh nghÒ kh¸c theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vµ ®­îc Tæng c«ng ty phª duyÖt. - X©y dùng chiÕn l­îc ph¸t triÓn, kÕ ho¹ch hµng n¨m, 5 n¨m cña C«ng ty phï hîp víi nhiÖm vô Tæng c«ng ty giao vµ nhu cÇu cña thÞ tr­êng 3. QuyÒn h¹n: - C«ng ty cã quyÒn qu¶n lý, sö dông, ph¸t triÓn vèn, ®Êt ®ai vµ c¸c nguån lùc kh¸c ®­îc Tæng c«ng ty giao theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vµ §iÒu lÖ tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña C«ng ty ®Ó thùc hiÖn môc tiªu do Tæng c«ng ty giao. - C«ng ty cã quyÒn thÕ chÊp, cÇm cè tµi s¶n thuéc quyÒn qu¶n lý cña C«ng ty ®Ó phôc vô s¶n xuÊt kinh doanh trªn nguyªn t¾c b¶o toµn, ph¸t triÓn vèn. - C«ng ty cã quyÒn ®Çu t­, liªn doanh, liªn kÕt tµi s¶n víi doanh nghiÖp kh¸c nÕu thÊy cã hiÖu qu¶ theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt… IV. §Æc ®iÓm kinh doanh cña C«ng ty: 1. Nguån lùc ph¸t triÓn: Ngoµi nguån tµi s¶n cè ®Þnh dåi dµo, C«ng ty cßn cã mét ®éi ngò c«ng nh©n viªn giµu kinh nghiÖm, nhiÖt t×nh, n¨ng ®éng víi møc l­¬ng hiÖn nay t¹i c«ng ty ®¹t vµ v­ît møc l­¬ng c¬ b¶n. Biªn chÕ lao ®éng hiÖn cã cña C«ng ty lµ 140 ng­êi víi ®é tuæi b×nh qu©n lµ 42,43. Sè c¸n bé cã tr×nh ®é ®¹i häc chiÕm 44%, trong ®ã tr×nh ®é chuyªn ngµnh xuÊt nhËp khÈu, giao nhËn chiÕm 5%; sè c¸n bé cã tr×nh ®é cao ®¼ng, trung cÊp chiÕm 40%; cßn l¹i 16% cã tr×nh ®é tay nghÒ cao. 2. KÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty giai ®o¹n 2003- 2005 L· ThÞ Thanh Nhµn Líp KTN-43-§H Trang 6 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp Trong nh÷ng n¨m qua, ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty ®· ®¹t ®­îc nh÷ng kÕt qu¶ kh¸ kh¶ quan. T×nh h×nh ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty trong giai ®o¹n 2003 – 2005 ®­îc thÓ hiÖn trong b¶ng kÕt qu¶ sau: KÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty giai ®o¹n 2003 - 2005 ®¬n vÞ tÝnh: triÖu VND 2003 Doanh thu Nép NSNN 2004 2005 kh th kh th kh th 47.999 48.949,16 48.000,5 54.322.06 57.968,23 59.058,75 - 1.600 - 1.750 - 1.400 ( Theo B¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty cæ phÇn cung øng dÞch vô vµ kü thuËt hµng h¶i 2003-2005) BiÓu Doanh thu cña C«ng ty giai ®o¹n 2003 – 2005 Dùa vµo sè liÖu trong b¶ng vµ biÓu trªn ta thÊy møc doanh thu thùc hiÖn hµng n¨m cña C«ng ty t¨ng kh¸ vµ ®Òu, v­ît møc kÕ ho¹ch cña C«ng ty ®Ò ra. Cô thÓ L· ThÞ Thanh Nhµn Líp KTN-43-§H Trang 7 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp doanh thu cña n¨m 2004 ®¹t 54322,06 triÖu ®ång, t¨ng 13,17% so víi kÕ ho¹ch n¨m vµ b»ng 110.8% doanh thu n¨m 2003. Doanh thu n¨m 2005 lµ 59058,75 triÖu ®ång, t¨ng 1,5 % so víi kÕ ho¹ch n¨m vµ b»ng 8,7% so víi doanh thu n¨m 2004. ViÖc thùc hiÖn nghÜa vô ®èi víi nhµ n­íc lu«n lu«n ®­îc C«ng ty quan t©m. Hµng n¨m, C«ng ty ®ãng gãp vµo nguån ng©n s¸ch Nhµ n­íc hµng tr¨m triÖu ®ång. N¨m 2004 C«ng ty ®· nép vµo ng©n s¸ch nhµ n­íc 1,6 tû VND, t¨ng 14% so víi n¨m 2003. N¨m 2005, C«ng ty ®· nép vµo ng©n s¸ch Nhµ n­íc 1,75 tû ®ång, t¨ng 8% so víi n¨m 2004. PhÇn 2: Giao nhËn vËn t¶i hµng ho¸ xuÊt nhËp khÈu b»ng container. L· ThÞ Thanh Nhµn Líp KTN-43-§H Trang 8 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp I.Kh¸i qu¸t chung vÒ container 1.§Þnh nghÜa vÒ container Container lµ mét c«ng cô chøa hµng, khèi hép ch÷ nhËt, ®­îc lµm b»ng gç hoÆc b»ng kim lo¹i, cã kÝch th­íc tiªu chuÈn ho¸, dïng ®­îc nhiÒu lÇn vµ cã søc chøa lín. Theo tæ chøc tiªu chuÈn ho¸ quèc tÕ ( ISO), container lµ c«ng cô vËn t¶i cã c¸c ®Æc ®iÓm sau ®©y: - Cã h×nh d¸ng cè ®Þnh vµ bÒn ch¾c ®Ó dïng ®­îc nhiÒu lÇn. - §­îc thiÕt kÕ ®Æc biÖt ®Ó thuËn tiÖn cho viÖc xÕp hµng vµo, dì hµng ra, cho viÖc vËn chuyÓn b»ng c¸c ph­¬ng tiÖn vËn t¶i kh¸c nhau. - Cã cÊu t¹o ®Æc biÖt ®Ó thuËn lîi cho viÖc bèc, dì vµ chuyÓn t¶i. - Cã dung tÝch bªn trong kh«ng Ýt h¬n mét m3 Container ra ®êi lµ kÕt qu¶ cña qu¸ tr×nh ®¬n vÞ ho¸ hµng ho¸, tøc lµ qu¸ tr×nh biÕn nh÷ng kiÖn, bã, thïng, ®¬n vÞ…hµng ho¸ thµnh nh÷ng ®¬n vÞ lín h¬n ®Ó tiÖn cho viÖc xÕp, dì, vËn chuyÓn…KÕt qu¶ lµ nh÷ng c«ng cô vËn t¶i nh­ pallet, trailer vµ ®Æc biÖt lµ container ra ®êi. Container ra ®êi t¹o ®iÒu kiÖn rÊt thuËn lîi cho viÖc c¬ giíi ho¸ qu¸ tr×nh xÕp dì hµng ho¸, do ®ã gi¶m thêi gian tµu ph¶i chê ®îi xÕp dì t¹i c¸c c¶ng, t¨ng vßng quay cña tµu, t¨ng n¨ng lùc vËn t¶i cña ph­¬ng tiÖn vËn t¶i. Container ra ®êi ®­îc coi lµ cuéc c¸ch m¹ng trong vËn t¶i v× nã lµm thay ®æi nhiÒu mÆt trong ngµnh vËn t¶i còng nh­ c¸c ngµnh cã liªn quan kh¸c. Container ra ®êi vµ qu¸ tr×nh container ho¸ t¹o ra n¨ng suÊt lao ®éng cao vµ hiÖu qu¶ kinh tÕ lín cho ngµnh vËn t¶i 2. Ph©n lo¹i container * Theo cÊu tróc cña container cã: - Container kÝn: cã cöa ë hai ®Çu - Container kÝn: cã cöa hai bªn ( Side-open Container) - Container thµnh cao (High Cube) ®Ó chë hµng nhÑ vµ cång kÒnh; - Container hë trªn (Open Top Container): cã cöa ë mét ®Çu vµ trªn hë; L· ThÞ Thanh Nhµn Líp KTN-43-§H Trang 9 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp - Container khung (Flat Rack Container): lo¹i container nµy kh«ng cã m¸i, kh«ng cã thµnh, kh«ng cã cöa, dïng ®Ó chë c¸c hµng ho¸ qu¸ nÆng, qu¸ dµi, qu¸ cång kÒnh, cã h×nh hï bÊt k×; - Container mÆt ph¼ng (Flatbed Container): dïng ®Ó chë « t«, hµng qu¸ dµi, qu¸ nÆng; - Contauner cã lç th«ng h¬i (Vented Container); - Container cã hÖ thèng th«ng giã (Ventilated Container); - Container c¸ch nhiÖt (Thermal Insulated Container); - Container cã m¸y l¹nh (Refrigerated Container); - Container bån ( Tank Container): dïng ®Ó vËn chuyÓn chÊt láng… * Theo kÝch th­íc bªn ngoµi: Trong vËn t¶i quèc tÕ chñ yÕu sö dông c¸c loaÞ Container b»ng thÐp hoÆc b»ng nh«m cã c¸c kÝch th­íc nh­ sau: Ki ChiÒu dµi f( feet) m 1AAA 1AA 1A 40’ 12 ChiÒu cao f m 9’06” 2.896 8’06” 2.594 8’ 2.435 1AX <8’ 1BBB 9’06” 2.896 8’06” 2.594 8’ 2.435 1BB 1B 30’ 9 1BX <8’ 1CCC 9’06” 2.896 8’06” 2.594 8’ 2.435 1CC 1C 20’ 6 1CX 1D 1DX ChiÒu réng Tæng träng f m l­îng 8’ 2.435 30T 8’ 2.435 25T 8’ 2.435 20T 8’ 2.435 10T <8’ 10’ 3 L· ThÞ Thanh Nhµn Líp KTN-43-§H 8’ <8’ Trang 10 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp Trong c¸c lo¹i trªn , lo¹i cã chiÒu dµi 20 feet, chiÒu réng vµ chiÒu cao 8 feet (20*8*8) ®­îc coi lµ ®¬n vÞ chuÈn, gäi lµ ®¬n vÞ t­¬ng ®­¬ng víi container 20 feet, cßn gäi lµ TEU ®Ó ®o l­êng trong vËn t¶i container * Theo vËt liÖu ®ãng container: container b»ng gç, b»ng thÐp, b»ng nh«m, b»ng thÐp - nh«m, b»ng nhùa, b»ng chÊt dÎo… * Theo c«ng dông cña container cã c¸c lo¹i: - Contauner hµng b¸ch ho¸; - Container hµng rêi kh«; - Container hµng láng; - Container hµng ®Æc biÖt… 3.Qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña vËn t¶i container * Giai ®o¹n 1 ( tõ tr­íc chiÕn tranh thÕ giíi lÇn thø 2-1955): §©y lµ giai ®o¹n b¾t ®Çu sö dông container ®Ó vËn chuyÓn hµng ho¸ trªn thÕ giíi. ViÖc sö dông c¸c thïng ®Ó vËn chuyÓn hµng ho¸ ®· cã tõ tr­íc, tuy nhiªn chØ khi cã sù tiªu chuÈn ho¸ kÝch th­íc c¸c thïng hµng ®Ó cã thÓ sö dông ph­¬ng tiÖn xÕp dì nh»m gi¶i phãng tµu nhanh míi ®­îc coi lµ sù ra ®êi cña container hay lµ b¾t ®Çu qu¸ tr×nh container ho¸. Mét trong nh÷ng ý ®å ®Ó tiÕn tíi container ho¸ lµ viÖc ph¸t triÓn vµ sö dông thïng Conex ( Conex box) cña h¶i qu©n Mü trong chiÕn tranh thÕ giíi lÇn thø 2. Conex box lµ mét thïng tiªu chuÈn 6 foot, ®­îc coi lµ tiÒn th©n cña nh÷ng container hiÖn ®¹i sau nµy. §Õn nh÷ng n¨m 50 ®· cã 100000 chiÕc thïng conex ®­îc sö dông. Trong thêi gian nµy Container còng ®· ®­îc sö dông trong vËn t¶i ®­êng bé ë Mü. * Giai ®o¹n 2 (1955-1966) Giai ®o¹n nµy ®¸nh dÊu mét b­íc ngoÆt quan träng trong qu¸ tr×nh Container ho¸ trªn toµn cÇu. §©y lµ thêi k× b¾t ®Çu ¸p dông container trong chuyªn chë ®­êng biÓn quèc tÕ, lµ thêi k× xu¸t hiÖn tµu container, sö dông ngµy cµng nhiÒu container lo¹i lín, lµ thêi k× b¾t ®Çu cuéc c¸ch m¹ng container . - N¨m 1956: tµu chë container ®Çu tiªn trªn thÕ giíi ra ®êi. §ã lµ c¸c tµu dÇu cña «ng Malcomb Mclean, ng­êi s¸ng lËp h·ng Sealand Service Inc., ®­îc ho¸n c¶i thµnh tµu container, ch¹y tõ New York ®Õn Houston, më ra kû nguyªn míi trong L· ThÞ Thanh Nhµn Líp KTN-43-§H Trang 11 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp vËn t¶i quèc tÕ. Sau ®ã h·ng Sealand ®· ®ãng tµu chuyªn dông chë container ®Çu tiªn vµ cho vËn hµnh vµo th¸ng 10/1957 trªn tuyÕn U.S. East Coast- Puero Rico. §Õn n¨m 1958 Mü ®· cã 137000 container, ch©u ¢u cã 280000 container (1960). - N¨m 1961: h×nh thµnh tuyÕn vËn t¶i container th­êng xuyªn ®Çu tiªn gi÷a New York, Los Angeles vµ San Fransisco. - N¨m 1964: Tæ chøc tiªu chuÈn ho¸ quèc tÕ (ISO) lÇn ®Çu tiªn c«ng bè tiªu chuÈn container lo¹i lín - N¨m 1966: h·ng Sealand më tuyÕn vËn t¶i container quèc tÕ ®Çu tiªn tõ Mü ®i ch©u ¢u * Giai ®o¹n 3 (1967- 1980) Giai ®o¹n nµy cã ®Æc ®iÓm: - ¸p dông phæ biÕn container theo tiªu chuÈn cña ISO - T¨ng nhanh sè l­îng container lo¹i lín, ph¸t triÓn tµu container chuyªn dông vµ thiÕt bÞ xÕp dì container - NhiÒu n­íc ®· h×nh thµnh hÖ thèng vËn t¶i container - C¸c tuyÕn bu«n b¸n quèc tÕ ®· ®­îc container ho¸ cao - B¾t ®Çu nghiªn cøu ph¸t triÓn ph­¬ng ph¸p vËn t¶i míi - vËn t¶i ®a ph­¬ng thøc * Giai ®o¹n 4 (1980 ®Õn nay) Giai ®o¹n nµy ®­îc ®¸nh dÊu b»ng viÖc th«ng qua c«ng ­íc cña LHQ vÒ vËn t¶i ®a ph­¬ng thøc (VT§PT) quèc tÕ t¹i Geneva n¨m 1980, t¹o c¬ së ph¸p lý cho viÖc ph¸t triÓn vËn t¶i container vµ VT§PT trªn ph¹m vi toµn thÕ giíi. VËn t¶i container tiÕp tôc ph¸t triÓn m¹nh mÏ, ®Æc biÖt ë c¸c n­íc ®ang ph¸t triÓn. C¹nh tranh trong vËn t¶i container diÔn ra gay g¾t. NhiÒu h·ng vËn chuyÓn lín thµnh lËp c¸i gäi lµ Liªn minh toµn cÇu ®Ó khèng chÕ thÞ tr­êng. II. C¬ së vËt chÊt kü thuËt cña hÖ thèng vËn t¶i container. 1. C«ng cô vËn chuyÓn container * C«ng cô vËn chuyÓn container b»ng ®­êng biÓn: - Tµu b¸n container ( Semi - container Ship): lµ nh÷ng tµu ®­îc thiÕt kÕ võa chë container võa chë c¸c hµng ho¸ kh¸c nh­ hµng b¸ch ho¸, « t«… L· ThÞ Thanh Nhµn Líp KTN-43-§H Trang 12 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp Tµu nµy träng t¶i kh«ng lín vµ th­êng cã cÇn cÈu riªng ®Ó xÕp dì container. - Tµu chuyªn dông chë container (Full Container Ship): lµ tµu ®­îc thiÕt kÕ chØ ®Ó chë container. Trong hÇm vµ trªn boong cña tµu nµy ®­îc thiÕt kÕ ®Æc biÖt ®Ó cã thÓ xÕp container chång lªn nhau thµnh nhiÒu hµng vµ vËn chuyÓn mét c¸ch an toµn. Tµu nµy th­êng cã träng t¶i lín (tõ 1000 - 5000 TEU) vµ ph¶i sö dông cÇn cÈu bê ®Ó xÕp dì container. Tuú thuéc vµo ph­¬ng ph¸p xÕp dì Container lªn tµu mµ cã c¸c lo¹i tµu container kh¸c nhau: + Tµu LO - LO ( Lift on - Lift off) + Tµu RO - RO ( Roll on - Roll off) * C«ng cô vËn chuyÓn container b»ng ®­êng « t«: §Ó vËn chuyÓn container b»ng ®­êng bé ng­êi ta dïng c¸c lo¹i « t« chuyªn dông (cã r¬-moãc vµ c¸c chèt, h·m), traiker hoÆc dïng tractor kÕt hîp víi s¾c-si (shassis). S¾c si lµ mét bé khung cã cÊu t¹o ®Æc biÖt ®Ó cã thÓ xÕp vµ vËn chuyÓn an toµn container b»ng « t« §Ó vËn chuyÓn container trong khu vùc b·i c¶ng ng­êi ta th­êng dïng xe n©ng (foklift), xe n©ng bªn trong (Straddle Carrier), cÇn cÈu di ®éng (Transtainer) * C«ng cô vËn chuyÓn container b»ng ®­êng s¾t: Trong vËn t¶i ®­êng s¾t, ng­êi ta th­êng dïng c¸c toa chuyªn dïng hoÆc toa mÆt b»ng cã c¸c chèt h·m hoÆc trailer ( r¬ - moãc cã b¸nh xe). Cã 2 ph­¬ng ph¸p vËn chuyÓn container b»ng ®­êng s¾t: - Ph­¬ng ph¸p 1: xÕp container lªn trailer ( cã b¸nh xe), sau ®ã xÕp c¶ container vµ trailer lªn toa mÆt b»ng (flatcar). Ph­¬ng ph¸p nµy gäi lµ TOFC (Trailer on Flatcar) hay cßn ®­îc gäi lµ “piggyback”. - Ph­¬ng ph¸p 2: chØ xÕp container lªn toa xe gäi lµ ph­¬ng ph¸p COFC (Container on Flatcar). NÕu chång 2 container lªn nhau trªn toa xe ®Ó vËn chuyÓn th× gäi lµ “Double-Stack Train” (DST), lµ ph­¬ng ph¸p vËn chuyÓn mang l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ rÊt cao vµ rÊt phæ biÕn ë Mü 2. C«ng cô xÕp dì container lªn, xuèng tµu - CÇn cÈu giµn (Gantry Crane): cßn gäi lµ cÇn cÈu khung lµ lo¹i cÇn cÈu cè ®Þnh ®­îc l¾p ®Æt trªn bÕn tµu ®Ó cÈu container lªn, xuèng tµu. §©y lµ lo¹i cÇn cÈu L· ThÞ Thanh Nhµn Líp KTN-43-§H Trang 13 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp container hiÖn ®¹i nhÊt, cã n¨ng suÊt xÕp dì rÊt cao (40 TEU/h), cã søc n©ng tíi 80 tÊn, cã thÓ xÕp container cao ®Õn hµng thø 16 trªn tµu - CÇn cÈu di ®éng: lµ lo¹i cÇn cÈu di ®éng ®­îc trªn b¸nh h¬i hay ®­êng ray, cã søc n©ng 80 tÊn, tÇm víi 41m, n¨ng suÊt xÕp dì tõ 25-30 TEU/h - CÇn cÈu cè ®Þnh… 3. CÇu tµu (Wharf): Lµ n¬i tµu container ®ç ®Ó xÕp, dì container. CÇu tµu container th­êng cã chiÒu dµi tõ 250-350 m, cã mín n­íc tõ 10- 15 m 4. ThÒm, bÕn tµu (Apron): Lµ khu vùc phÝa trªn cÇu tµu, n»m gi÷a cÇu tµu vµ bÕn chê, lµ n¬i l¾p ®Æt cÇn cÈu. 5. B·i chê (Stacking Yard- Marshaling Yard) Lµ n¬i ®Ó container chuÈn bÞ xÕp hoÆc võa dì tõ tµu xuèng. 6. B·i container (Container Yard - CY) Lµ n¬i chøa, giao nhËn, vËn chuyÓn Container, bao gåm c¶ thÒm, bÕn vµ b·i chê. 7. Tr¹m giao nhËn, ®ãng gãi hµng lÎ ( Container Freight Station- CFS) Lµ n¬i xÕp dì, giao nhËn, ®ãng gãi hµng lÎ vËn chuyÓn b»ng container. Th«ng th­êng ®©y lµ mét lo¹i kho cã m¸i che trong khu vùc c¶ng. T¹i ®©y ng­êi chuyªn chë nhËn hµng lÎ tõ chñ hµng, ®ãng gãi vµo container, niªm phong kÑp ch× vµ xÕp lªn tµu ®Ó vËn chuyÓn. T¹i CFS cña c¶ng ®Õn, ng­êi chuyªn chë sÏ dì hµng ra khái container vµ giao cho ng­êi nhËn. CFS cã thÓ thuéc c¶ng hay h·ng tµu. 8. Tr¹m giao nhËn container rçng ( Container Depot): Lµ n¬i giao nhËn c¸c container rçng vµ shassis 9. C¶ng th«ng quan néi ®Þa (Inland Clearance Depot - ICD) Lµ khu vùc cã thÓ ë trong néi ®Þa, ®­îc dïng lµm n¬i chøa, xÕp dì, giao nhËn hµng ho¸, container, lµm thñ tôc h¶i quan, thñ tôc xuÊt nhËp khÈu. ICD cã c¬ quan h¶i quan vµ ho¹t ®éng nh­ mét c¶ng nªn ng­êi ta gäi ICD lµ c¶ng kh«. III. HiÖu qu¶ cña vËn t¶i Container. 1. §èi víi ng­êi chuyªn chë: - Gi¶m thêi gian xÕp dì, t¨ng vßng quay cña ph­¬ng tiÖn vËn t¶i; L· ThÞ Thanh Nhµn Líp KTN-43-§H Trang 14 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp - Gi¶m gi¸ thµnh vËn t¶i do gi¶m ®­îc chi phÝ lµm hµng (handling charge): ®èi víi tµu container chi phÝ lµm hµng chØ chiÕm 15% trªn tæng chi phÝ vËn t¶i so víi 55% cña tµu th­êng; - Gi¶m c¸c khiÕu n¹i vÒ hµng ho¸ do hµng ho¸ ®­îc vËn chuyÓn an toµn h¬n; - T¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho viÖc chuyÓn t¶i. 2. §èi víi chñ hµng: - Gi¶m ®­îc chi phÝ bao b× cho hµng ho¸; - Gi¶m mÊt m¸t, h­ háng cña hµng ho¸ trong qu¸ tr×nh vËn chuyÓn; - TiÕt kiÖm ®­îc chi phÝ vËn chuyÓn vµ phÝ b¶o hiÓm; - Thêi gian vËn chuyÓn nhanh h¬n. 3. §èi víi toµn x· héi: - T¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho viÖc c¬ giíi ho¸, t¨ng n¨ng suÊt xÕp dì hµng ho¸; - Gi¶m ®­îc chi phÝ vËn t¶i trong toµn x· héi, h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm; - T¹o ®iÒu kiÖn tiÕn tíi hiÖn ®¹i ho¸ c¬ së vËt chÊt - kü thuËt cña ngµnh giao th«ng vËn t¶i trong mçi n­íc còng nh­ trªn toµn thÕ giíi; - Gãp phÇn t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng x· héi, n©ng cao chÊt l­îng phôc vô cña ngµnh vËn t¶i; - T¹o ra c«ng ¨n viÖc lµm míi; - T¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Ó thùc hiÖn ph­¬ng ph¸p vËn t¶i tiªn tiÕn lµ vËn t¶i ®a ph­¬ng thøc. IV. C¸c ph­¬ng ph¸p giao hµng b»ng container. 1.Ph­¬ng ph¸p nhËn nguyªn, giao nguyªn (FCL/FCL): Hµng nguyªn (Full Container Load - FCL) lµ l« hµng cña mét ng­êi göi hµng, cã khèi l­îng t­¬ng ®èi lín, ®ßi hái ph¶i xÕp trong mét hoÆc nhiÒu container. NhËn nguyªn, giao nguyªn tøc lµ ng­êi chuyªn chë nhËn nguyªn tõ ng­êi göi hµng (shipper) ë n¬i ®i vµ giao nguyªn cho ng­êi nhËn (consignee) ë n¬i ®Õn. Quy tr×nh nhËn nguyªn, giao nguyªn diÔn ra nh­ sau: - Chñ hµng giao nguyªn container ®· ®ãng hµng vµ niªm phong kÑp ch× cho ng­êi chuyªn chë t¹i b·i container ( CY) cña c¶ng ®i; L· ThÞ Thanh Nhµn Líp KTN-43-§H Trang 15 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp - Ng­êi chuyªn chë b»ng chi phÝ cña m×nh xÕp container lªn tµu vµ vËn chuyÓn ®Õn c¶ng ®Õn; - Ng­êi chuyªn chë b»ng chi phÝ cña m×nh dì container khái tµu vµ ®­a vÒ CY; - Ng­êi chuyªn chë giao container trong t×nh tr¹ng nguyªn niªm phong cho ng­êi nhËn t¹i CY cña c¶ng ®Õn. Tõ quy tr×nh trªn cã thÓ thÊy, theo ph­¬ng ph¸p nµy, ®Þa ®iÓm giao nhËn hµng ho¸ lµ CY nªn ng­êi ta cßn gäi lµ giao hµng tõ b·i ®Õn b·i (CY/CY). Theo ph­¬ng ph¸p nµy, chi phÝ ®ãng hµng vµo vµ dì hµng ra khái container ®Òu thuéc chñ hµng (ng­êi göi hoÆc ng­êi nhËn). 2.Ph­¬ng ph¸p nhËn lÎ, giao lÎ (LCL/LCL) Hµng lÎ (Less Container Load - LCL) lµ l« hµng cña mét ng­êi göi hµng cã khèi l­îng nhá, kh«ng ®ñ ®ãng trong 1 container. NhËn lÎ, giao lÎ tøc lµ ng­êi chuyªn chë nhËn lÎ tõ ng­êi göi hµng vµ giao lÎ cho ng­êi nhËn. ph­¬ng ph¸p nµy diÔn ra theo quy tr×nh nh­ sau: - Ng­êi göi hµng giao hµng lÎ cña m×nh cho ng­êi chuyªn chë t¹i tr¹m giao nhËn ®ãng gãi hµng lÎ (CFS) cña n¬i ®i; - Ng­êi chuyªn chë b»ng chi phÝ cña m×nh ®ãng gãi hµng lÎ cña nhiÒu chñ hµng vµo container vµ niªm phong kÑp ch×; - Ng­êi chuyªn chë b»ng chi phÝ cña m×nh xÕp container ®· ®ãng hµng lªn tµu vµ vËn chuyÓn ®Õn n¬i ®Õn; - Ng­êi chuyªn chë b»ng chi phÝ cña m×nh dì container khái tµu vµ ®­a vÒ tr¹m CFS; - Ng­êi chuyªn chë b»ng chi phÝ cña m×nh dì hµng ho¸ ra khái container vµ giao cho ng­êi nhËn t¹i CFS Ph­¬ng ph¸p nµy kh¸c ph­¬ng ph¸p nhËn nguyªn, giao nguyªn ë chç: ®Þa ®iÓm giao nhËn hµng ho¸ lµ CFS (CFS/CFS); chi phÝ ®ãng hµng vµo vµ dì hµng ra khái container ®Òu do ng­êi chuyªn chë chÞu vµ trong thùc tÕ ®· xuÊt hiÖn 1 dÞch vô gäi lµ dÞch vô gom hµng mµ chÝnh ng­êi chuyªn chë (h·ng tµu) ®· ®¶m nhËn dÞch vô nµy. L· ThÞ Thanh Nhµn Líp KTN-43-§H Trang 16 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp Gom hµng ( Consolidation) lµ viÖc biÕn c¸c l« hµng lÎ thµnh hµng nguyªn ®Ó göi ®i nh»m tiÕt kiÖm chi phÝ vËn t¶i, lµ mét dÞch vô kh«ng thÓ thiÕu ®­îc trong vËn t¶i container. DÞch vô nµy còng cã thÓ do 1 ng­êi kh¸c ®¶m nhiÖm , gäi lµ ng­êi gom hµng ( Consolidator). Trong tr­êng hîp nµy quy tr×nh giao nhËn hµng lÎ sÏ diÔn ra nh­ sau: - Ng­êi gom hµng nhËn hµng lÎ tõ c¸c chñ hµng vµ hä sÏ cÊp cho ng­êi göi hµng 1 chøng tõ gäi lµ vËn ®¬n gom hµng (House B/L); - Ng­êi gom hµng ®ãng c¸c hµng lÎ vµo container vµ göi nguyªn container cho ng­êi chuyªn chë (h·ng tµu); - H·ng tµu nhËn container vµ sÏ cÊp cho ng­êi gom hµng 1 vËn ®¬n gäi lµ vËn ®¬n chñ (Master B/L) - H·ng tµu vËn chuyÓn container ®Õn c¶ng ®Õn, dì khái tµu vµ giao nguyªn container cho ®¹i ký cña ng­êi gom hµng t¹i c¶ng ®Õn trªn c¬ së xuÊt tr×nh Master B/L; - §¹i lý cña ng­êi gom hµng b»ng chi phÝ cña m×nh dì hµng ra khái container vµ giao hµng cho c¸c ng­êi nhËn trªn c¬ së c¸c ng­êi nhËn ®ã xuÊt tr×nh House B/L. 3.Ph­¬ng ph¸p nhËn lÎ, giao nguyªn (LCL/FCL) Ph­¬ng ph¸p nµy ®­îc sö dông khi cã nhiÒu chñ hµng cÇn göi hµng cho 1 ng­êi nhËn t¹i n¬i ®Õn. Quy tr×nh cña ph­¬ng ph¸p nµy diÔn ra nh­ sau: - Chñ hµng giao l« hµng lÎ cho ng­êi chuyªn chë hoÆc ng­êi gom hµng t¹i CFS quy ®Þnh vµ lÊy House B/L hoÆc OB/L trong ®ã cã ghi ch÷ “part of container”; - Sau khi kiÓm tra h¶i quan, ng­êi chuyªn chë hoÆc ng­êi gom hµng ®ãng hµng vµo container t¹i CFS; - Ng­êi chuyªn chë xÕp container lªn tµu vµ vËn chuyÓn ®Õn n¬i ®Õn; - Ng­êi chuyªn chë dì container khái tµu vµ ®­a vÒ CY hoÆc CFS cña c¶ng ®Õn vµ giao cho ng­êi nhËn 4.Ph­¬ng ph¸p nhËn nguyªn, giao lÎ (FCL/LCL) L· ThÞ Thanh Nhµn Líp KTN-43-§H Trang 17 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp Ph­¬ng ph¸p nµy ng­îc l¹i víi ph­¬ng ph¸p nhËn lÎ giao nguyªn tøc lµ ng­êi chuyªn chë khi nhËn th× nhËn nguyªn container tõ chñ hµng vµ cã thÓ cÊp nhiÒu B/L t­¬ng øng víi sè l­îng ng­êi nhËn. T¹i n¬i ®Õn ng­êi chuyªn chë sÏ giao lÎ cho tõng ng­êi nhËn t¹i CFS Tõ thùc tiÔn giao nhËn hµng ho¸ vËn chuyÓn b»ng container gi÷a ng­êi vËn t¶i vµ chñ hµng, còng ®ång thêi gi÷a ng­êi b¸n vµ ng­êi mua ( ng­êi vËn t¶i thay mÆt ng­êi mua nhËn hµng) ta thÊy, ®iÓm tíi h¹n trong mua b¸n hµng ho¸ ®ãng trong container lµ CFS hoÆc CY chø kh«ng ph¶i lµ lan can tµu. H¬n n÷a, khi mua b¸n hµng container vËn chuyÓn b»ng ®­êng biÓn th× lan can tµu ®· mÊt hÕt ý nghÜa lµm ranh giíi ph©n chia tr¸ch nhiÖm vµ rñi ro gi÷a ng­êi b¸n vµ ng­êi mua, do vËy kh«ng thÓ sö dông c¸c ®iÒu kiÖn th­¬ng m¹i quèc tÕ nh­ FOB, CIF hay CFR mµ ph¶i dïng ®iÒu kiÖn t­¬ng øng nh­ FCA, CIP hay CPT. L· ThÞ Thanh Nhµn Líp KTN-43-§H Trang 18 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp PhÇn 3: Tæ chøc vµ kü thuËt giao nhËn hµng container t¹i c¶ng I.C¬ së ph¸p lý, nguyªn t¾c giao nhËn hµng container t¹i c¶ng ViÖc giao nhËn hµng container ph¶i dùa trªn c¬ së ph¸p lý nh­ : c¸c quy ph¹m ph¸p luËt quèc tÕ (c¸c c«ng ­íc vÒ vËn ®¬n, vËn t¶i; c«ng ­íc vÒ hîp ®ång mua b¸n hµng ho¸ quèc tÕ...), c¸c v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt cña nhµ n­íc ViÖt Nam vÒ giao nhËn- vËn t¶i; c¸c lo¹i hîp ®ång vµ L/C... th× míi ®¶m b¶o quyÒn lîi cña chñ hµng xuÊt nhËp khÈu. Nhµ n­íc ViÖt Nam ®· ban hµnh nhiÒu v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt liªn quan ®Õn vËn t¶i, bèc dì, giao nhËn hµng ho¸ xuÊt nhËp khÈu nh­ Bé LuËt hµng h¶i 1990, LuËt H¶i quan, quyÕt ®Þnh sè 2073/Q§-GT ngµy 6-10-1991, QuyÕt ®Þnh sè 2106-Q§/GTVT (thay thÕ quyÕt ®Þnh 2073) ngµy 23-8-1997 cña Bé tr­ëng Bé Giao th«ng vËn t¶i. C¸c v¨n b¶n hiÖn hµnh ®· quy ®Þnh nh÷ng nguyªn t¾c giao nhËn, bèc dì, b¶o qu¶n hµng ho¸ xuÊt nhËp khÈu t¹i c¸c c¶ng biÓn ViÖt Nam, nh­ sau : - ViÖc giao nhËn hµng ho¸ ®­îc tiÕn hµnh theo c¸c ph­¬ng thøc do c¸c bªn lùa chän, tho¶ thuËn trong hîp ®ång trªn c¬ së cã lîi nhÊt. - Nguyªn t¾c chung lµ nhËn hµng b»ng ph­¬ng thøc nµo th× giao hµng theo ph­¬ng thøc Êy. Ph­¬ng thøc giao nhËn bao gåm : + Giao nhËn nguyªn bao kiÖn, bã, tÊm, c©y, chiÕc; + Giao nhËn nguyªn hÇm, cÆp ch×; + Giao nhËn theo sè l­îng, träng l­îng, thÓ tÝch, theo ph­¬ng thøc c©n, ®o ®Õm; + Giao nhËn theo mín n­íc; + Giao nhËn theo nguyªn container niªm ch×... - Tr¸ch nhiÖm giao nhËn hµng ho¸ lµ cña chñ hµng hoÆc cña ng­êi ®­îc chñ hµng uû th¸c (c¶ng) víi ng­êi vËn chuyÓn (tµu). Chñ hµng ph¶i tæ chøc giao nhËn hµng ho¸ ®¶m b¶o ®Þnh møc xÕp dì cña c¶ng. L· ThÞ Thanh Nhµn Líp KTN-43-§H Trang 19 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp - NÕu chñ hµng kh«ng tù giao nhËn ®­îc ph¶i uû th¸c cho c¶ng trong viÖc giao nhËn víi tµu vµ giao nhËn víi chñ hµng néi ®Þa. - Ng­êi nhËn hµng ph¶i xuÊt tr×nh chøng tõ hîp lÖ x¸c nhËn quyÒn ®­îc nhËn hµng vµ ph¶i cã chøng tõ thanh to¸n c¸c chi phÝ cho c¶ng. - Ng­êi nhËn hµng ph¶i nhËn liªn tôc trong mét thêi gian nhÊt ®Þnh khèi l­îng hµng ho¸ ghi trªn chøng tõ. - C¶ng kh«ng chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ hµng ho¸ ë bªn trong nÕu bao kiÖn hoÆc dÊu xi, ch× vÉn cßn nguyªn vÑn vµ kh«ng chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ nh÷ng h­ háng, mÊt m¸t mµ ng­êi nhËn ph¸t hiÖn ra sau khi ®· ký nhËn víi c¶ng. - C¶ng cã tr¸ch nhiÖm b¶o qu¶n hµng ho¸ l­u t¹i kho, b·i c¶ng theo ®óng kü thuËt vµ thÝch hîp víi tõng vËn ®¬n, tõng l« hµng. NÕu ph¸t hiÖn thÊy tæn thÊt cña hµng ho¸ ®ang l­u kho b·i, c¶ng ph¶i b¸o ngay cho chñ hµng biÕt ®ång thêi ¸p dông c¸c biÖn ph¸p cÇn thiÕt ®Ó ng¨n ngõa, h¹n chÕ tæn thÊt. - ViÖc bèc dì, giao nhËn, b¶o qu¶n hµng ho¸ t¹i c¶ng ®­îc thùc hiÖn trªn c¬ së hîp ®ång ký kÕt gi÷a c¶ng vµ chñ hµng hoÆc ng­êi vËn chuyÓn hoÆc ng­êi ®­îc uû th¸c. II. NhiÖm vô cña c¸c bªn tham gia qu¸ tr×nh giao nhËn hµng container 1. NhiÖm vô cña c¶ng : - Ký kÕt hîp ®ång uû th¸c giao nhËn, bèc dì, b¶o qu¶n, l­u kho hµng ho¸ víi chñ hµng. C¶ng ph¶i c«ng bè ®Þnh møc bèc dì chi tõng lo¹i hµng, tõng lo¹i tµu kh¸c nhau trªn c¬ së kh¶ n¨ng bèc dì thùc tÕ cña c¶ng. - Giao hµng xuÊt khÈu cho tµu vµ nhËn hµng nhËp khÈu tõ tµu nÕu ®­îc uû th¸c. - KÕt to¸n víi tµu vÒ viÖc giao nhËn hµng ho¸ vµ lËp c¸c chøng tõ cÇn thiÕt kh¸c ®Ó b¶o vÖ quyÒn lîi cña chñ hµng ngo¹i th­¬ng. - TiÕn hµnh viÖc bèc dì, vËn chuyÓn, b¶o qu¶n, l­u kho hµng ho¸ trong khu vùc c¶ng. - Hµng ho¸ l­u kho b·i cña c¶ng bÞ h­ háng, tæn thÊt th× c¶ng ph¶i båi th­êng nÕu cã biªn b¶n hîp lÖ vµ nÕu c¶ng kh«ng chøng minh ®­îc lµ c¶ng kh«ng cã lçi. L· ThÞ Thanh Nhµn Líp KTN-43-§H Trang 20
- Xem thêm -