Tài liệu Quản trị kinh doanh quốc tế - môi trường thương mại quốc tế

  • Số trang: 40 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 87 |
  • Lượt tải: 0
trancongdua

Đã đăng 1751 tài liệu

Mô tả:

QUA QUAÛÛN TRÒ KINH DOANH QUO QUOÁÁC TE TEÁÁ INTERNATIONAL BUSINESS MANAGEMENT 1 Noäi dung moân hoïc 1. Toång ng quan veà kinh doanh quoác teá 2. Lyù thuyeát thöông maäi quoác teá vaø ñaàu tö quoác teá. 3. Lieân keát kinh teá quoác teá 4. Moâi tröôøng ng vaên hoùa 5. Moâi tröôøng ng thöông maïi quoác teá 6. Moâi tröôøng ng chính trò – luaät phaùp 7. Hoaïch ch ñònh chieán löôïc toaøn caàu 8. Chieán löôïc saûn xuaát quoác teá 9. Chieán löôïc quaûn trò nguoàn nhaân löïc quoác teá 10.Chieán löôïc marketing quoác teá 2 Keát quaû mong ñôïi ƒ Hieåu ñöôïc nhöõng ñoäng löïc kinh doanh quoác teá trong boái caûnh toaøn caàu hoùa ƒ Coù khaû naêng giaûm thieåu ruûi ro vaø toái öu hoùa lôïi ích khi thöïc hieän kinh doanh ra nöôùc ngoaøi. ƒ Xaây döïng chieán löôïc hieäu quaû ñeå xaâm nhaäp vaø hoaït ñoäng thaønh coâng treân thò tröôøng quoác teá. 3 Taøi lieäu tham khaûo Saùch ƒ Quaûn Trò Kinh Doanh Quoác Teá, Nhaø xuaát baûn Thoáng Keâ, 2003. ƒ Kinh Doanh Toaøn Caàu Ngaøy Nay, TS. Nguyeãn Ñoâng Phong, TS Nguyeãn Vaên Sôn, TS. Ngoâ Thò Ngoïc Huyeàn, Ths. Quaùch Thò Böûu Chaâu, Nhaø Xuaát Baûn Thoáng Keâ, 2001. Nguoàn khaùc ƒ http://www.ueh.edu.vn ƒ http://www.dei.gov.vn 4 Ñaùnh nh giaù Sinh vieân ñöôïc ñaùnh giaù döïa vaøo caùc tieâu chuaån sau: ƒ Tieåu luaän 30% ƒ Thi cuoái kyø 70% 5 Ñeà taøi tieåu luaän Haõy phaân tích moâi tröôøng vaên hoùa cuûa moät nöôùc cuï theå, töø ñoù ruùt ra nhöõng vaán ñeà caàn löu yù cho nhaø quaûn trò khi tieán haønh thöïc hieän kinh doanh quoác teá ôû nôi ñoù. 6 CHÖÔNG 1: TOÅNG NG QUAN VEÀ KINH DOANH QUOÁC TEÁ (AN OVERVIEW OF INTERNATIONAL BUSINESS) 1. Kinh doanh quoác teá (International Business) 2. Toaøn caàu hoùa (Globalization) 7 1. KINH DOANH QUOÁC TEÁ (IB) 1.1. Khaùi nieäm 1.2. Kinh doanh quoác teá vaø Kinh doanh trong nöôùc 1.3. Ñoäng ng cô kinh doanh quoác teá 1.4. Caùc hình thöùc kinh doanh quoác teá 1.5. Coâng ty ña quoác gia 8 1.1. KHAÙI NIEÄM ƒ Kinh doanh quoác teá laø nhöõng giao dòch ñöôïc taïo ra vaø thöïc hieän giöõa caùc quoác gia ñeå thoûa maõn muïc tieâu cuûa caù nhaân vaø toå chöùc ƒ 3 thuaät ngöõ ƒ Kinh doanh quoác teá (international business) ƒ Thöông maïi quoác teá (international trade) ƒ Ñaàu tö quoác teá (international investment) 9 1.1. KHAÙI NIEÄM (tt) ƒ Thuaät ngöõ veà coâng ty hoaït ñoäng kinh doanh treân nhieàu nöôùc ƒ Coâng ty ña quoác gia (Multinational Company or Enterprise - MNC or MNE) – laø coâng ty ñöôïc thaønh laäp do voán cuûa nhieàu nöôùc ñoùng goùp ƒ Coâng ty toaøn caàu (Global Company - GC) – laø coâng ty tieâu chuaån hoùa caùc hoaït ñoäng toaøn caàu treân moïi lónh vöïc ƒ Coâng ty xuyeân quoác gia (Transnational Corporation - TNC) – laø MNC hoaëc GC. 10 1.1. KHAÙI NIEÄM (tt) ƒ Moät soá thuaät ngöõ kinh doanh quoác teá (International Business Terminology) * International Business – Doanh nghieäp coù nhöõng hoïat at ñoäng ng ngoaøi laõnh thoå quoác gia. * Foreign Business – chæ nhöõng hoaït ñoäng ng trong noäi ñòa cuûa moät quoác gia khaùc 11 1.1. KHAÙI NIEÄM (tt) * Multidomestic Company (MDC) – Moät toå chöùc coù nhöõng thaønh nh vieân töø nhieàu quoác gia (Multicountry Affiliates) coù nhöõng chieán löôïc KD rieâng döïa treân nhöõng khaùc bieät cuûa thò tröôøng ng * Supernational, Supranational – toå chöùc coù hoaït ñoäng ng laãn quyeàn sôû höõu ñeàu laø ña quoác 12 1.1. KHAÙI NIEÄM (tt) * Transnational Corporation (TNC): ƒ Ñöôïc hình thaønh nh töø nhöõng toå chöùc thuoäc 2 hay nhieàu nöôùc ƒ Hoaït ñoäng ng döôùi moät heä thoáng ng quyeát ñònh, theo höôùng ng chieán löôïc chung vaø nhöõng chính saùch ch nhaát quaùn thoâng qua moät hoaëc nhieàu trung taâm ra quyeát ñònh ƒ Nhöõng toá chöùc naøy raát gaên boù nhau bôûi quyeàn sôû höõu vaø nhöõng hình thöùc khaùc, aûnh nh höôûng ng ñeán hoaït ñoäng ng cuûa nhau, chia seû kieán thöùc, nguoàn löïc vaø traùch ch nhieäm 13 1.1. KHAÙI NIEÄM (tt) * Global Company (GC) – Moät toå chöùc coù nhöõng noã löïc ñeå tieâu chuaån hoùa vaø keát hôïp (standardize & integrate) caùc hoaït ñoäng ng treân toaøn caàu veà taát caû caùc laõnh vöïc chöùc naêng. Ñaëc tröng: ƒ Coù heä thoáng ng (integrated systems) caùc hoaït ñoäng ng quoác teá ñöôïc quaûn lyù ñeå keát hôïp thaønh nh nguoàn löïc phuï thuoäc laãn nhau ƒ Coù coå phaàn quoác teá (international interests) ƒ Coù nhöõng lieân minh ôû nöôùc ngoaøi (foreign alliances) ƒ Thò tröôøng ng theá giôùi (world markets) ƒ Cô caáu toå chöùc ña vaên hoùa (multicultural organization) 14 1.1. KHAÙI NIEÄM (tt) * Mutinational Corporation (MNC) – Chæ baát cöù toå chöùc naøo coù coå phaàn quoác teá ƒ Tieâu chuaån: ƒ Ñònh löôïng ng: ƒ Soá löôïng ng caùc quoác gia maø toå chöùc hoaït ñoäng ng ít nhaát laø 2 ƒ Tæ leä lôïi nhuaän thu ñöôïc töø nhöõng hoaït ñoäng ng ôû nöôùc ngoaøi phaûi töø 25-30% ƒ Möùc ñoä quan taâm thò tröôøng ng nöôùc ngoaøi phaûi ñuû vöõng chaéc ñeå taïo ra söï khaùc nhau trong vieäc ra quyeát ñònh ƒ Nhieàu quoác gia cuøng ng sôû höõu coâng ty 15 1.1. KHAÙI NIEÄM (tt) * Mutinational Corporation (MNC) (tt) ƒ Ñònh tính: ƒ Söï quaûn trò cuûa toå chöùc phaûi theo höôùng ng ña quoác gia ƒ Trieát lyù quaûn trò cuûa toå chöùc coù theå laø: daân toäc, ng, khu vöïc, c, toaøn caàu c, ña chuûng, Æ Tieâu chuaån chuû yeáu – MNC kieåm soaùt caùc hoaït ñoäng ng saûn xuaát kinh doanh ôû nöôùc ngoaøi vaø quaûn trò chuùng ng (keå caû nhöõng hoaït ñoäng ng trong nöôùc) trong caáu truùc lieân keát laãn nhau nhaèm taän duïng ng caùc cô hoäi toaøn caàu 16 1.1. KHAÙI NIEÄM (tt) ƒ Kinh doanh quoác teá vaø caùc ngaønh hoïc khaùc ƒ Ñòa lyù - khai thaùc ñòa ñieåm, soá löôïng, chaát löôïng caùc nguoàn löïc treân toaøn caàu ƒ Lòch söû - hieåu bieát roäng hôn veà chöùc naêng hoaït ñoäng kinh doanh quoác teá hieän taïi ƒ Chính trò - ñònh hình kinh doanh treân toaøn caàu ƒ Luaät - ñieàu chænh moái quan heä buoân baùn quoác teá ƒ Kinh teá hoïc - coâng cuï phaân tích ñeå xaùc ñònh ƒ aûnh höôûng coâng ty quoác teá ñoái vôùi neàn kinh teá nöôùc sôû taïi vaø nöôùc meï ƒ taùc ñoäng chính saùch kinh teá cuûa moät nöôùc ñoái vôùi coâng ty quoác teá ƒ Nhaân chuûng ng hoïc - hieåu bieát giaù trò, thaùi ñoä, nieàm tin cuûa con ngöôøi vaø moâi tröôøng 17 1.2. KINH DOANH QUOÁC TEÁ & KINH DOANH TRONG NÖÔÙC ƒ Ñaëc ñieåm chung - Nhöõng nguyeân lyù vaø kyõ naêng cô baûn trong kinh doanh hoaøn toaøn coù theå aùp duïng trong kinh doanh quoác teá cuõng nhö kinh doanh trong nöôùc ƒ Ñaëc ñieåm rieâng - Quaûn trò kinh doanh trong nöôùc ñöôïc thöïc hieän trong phaïm vi moät nöôùc trong khi quaûn trò kinh doanh quoác teá ñöôïc thöïc hieän xuyeân qua bieân giôùi caùc nöôùc vaø phöùc taïp hôn, vì: ƒ Söï khaùc bieät giöõa caùc nöôùc veà vaên hoùa, chính trò, kinh teá, luaät phaùp, … ƒ Phaûi hoaït ñoäng theo quy ñònh cuûa heä thoáng thöông maïi vaø ñaàu tö quoác teá ƒ Lieân quan ñeán tyû giaù hoái ñoaùi 18 1.3. ÑOÄNG NG CÔ KINH DOANH QUOÁC TEÁ ƒ Nhoùm ñoäng ng cô ñaåy vaø keùo ƒ Môû roäng ng thò tröôøng ng (Market expansion) ƒ Tìm kieám nguoàn löïc (Acquire resources) ƒ Öu theá veà vò trí (Location advantage) ƒ Lôïi theá caïnh nh tranh (Comparative advantage) ƒ Baûo veä thò tröôøng ng (To protect their market) ƒ Giaûm ruûi ro (Risk reduction) ƒ Noã löïc cuûa Chính phuû (Government incentives) 19 1.3. ÑOÄNG NG CÔ KINH DOANH QUOÁC TEÁ (tt) ƒ Ví duï - Ñoäng cô kinh doanh quoác teá cuûa caùc coâng ty Uùc ƒ Chi phí (Cost-based) ƒ Thò tröôøng (Market-based) ƒ Nguoàn löïc töï nhieân (Natural resource based) ƒ Chính saùch Chính phuû Uùc (Australia Government policies) ƒ Chính saùch Chính phuû nöôùc chuû nhaø (Host Government policies) 20
- Xem thêm -