Tài liệu Quản trị học chuong 6

  • Số trang: 20 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 155 |
  • Lượt tải: 0
transuma

Đã đăng 28948 tài liệu

Mô tả:

CHÖÔNG 6 CHÖÙC NAÊNG TOÅ CHÖÙC VAÁN ÑEÀ THUAÄT NGÖÕ Danh töø  Toå chöùc laø moät caáu truùc  Toå chöùc laø moät thöïc theå Ñoäng töø  Toå chöùc laø moät quaù trình I. KHAÙI NIEÄM I.1 Khaùi nieäm chöùc naêng toå chöùc Toå chöùc laø Chöùc naêng quaûn trò lieân quan ñeán hoaït ñoäng xaây döïng vaø phaùt trieån cô caáu (boä maùy) toå chöùc ñeå ñaûm nhaän nhöõng hoaït ñoäng caàn thieát, xaùc laäp caùc moái quan heä veà quyeàn haïn vaø traùch nhieäm giöõa caùc boä phaän, phaân heä ñoù. PHẠM VĂN NAM - UEH I. KHAÙI NIEÄM I.2 Vai troø cuûa toå chöùc  Baûo ñaûm caùc muïc tieâu vaø keá hoaïch seõ ñöôïc trieån khai vaøo thöïc teá.  Taïo ra moâi tröôøng laøm vieäc thích hôïp cho caùc caù nhaân vaø cho caû taäp theå.  Taùc ñoäng tích cöïc ñeán vieäc söû duïng caùc nguoàn löïc moät caùch hieäu quaû nhaát.  Giaûm thieåu nhöõng sai soùt vaø nhöõng laõng phí trong hoaït ñoäng quaûn trò. PHẠM VĂN NAM - UEH I. KHAÙI NIEÄM I.3 Nhöõng vaán ñeà lyù luaän trong coâng taùc toå chöùc Taàm haïn quaûn trò : laø soá löôïng boä phaän, phaân heä, caù nhaân döôùi quyeàn maø moät caáp quaûn trò coù khaû naêng ñieàu haønh höõu hieäu nhaát  Taàm haïn coù lieân quan chaët cheõ ñeán caùc thoâng soá cuûa cô caáu (caáp baäc vaø phaân heä)  Taàm haïn bò taùc ñoäng bôûi nhieàu yeáu toá : taâm lyù haønh vi, vaên hoùa, trình ñoä, tính kyû luaät, … PHẠM VĂN NAM - UEH I. KHAÙI NIEÄM Quyeàn löïc quaûn trò : laø naêng löïc baét ngöôøi khaùc haønh ñoäng theo söï chæ ñaïo cuûa mình. Quyeàn löïc laø cô sôû cuûa laõnh ñaïo chæ huy Quyeàn löïc gaén vôùi vò trí vaø caáp baäc quaûn trò Quyeàn löïc ñöôïc hình thaønh töø nhieàu yeáu toá Tính chính thöùc vaø hôïp phaùp cuûa chöùc vuï Söï chaáp nhaän cuûa caùc ñoái töôïng lieân quan Naêng löïc vaø ñaïo ñöùc nhaø quaûn trò PHẠM VĂN NAM - UEH I. KHAÙI NIEÄM Phaân quyeàn trong quaûn trò : laø quaù trình chuyeån giao quyeàn löïc töø caáp treân xuoáng caáp döôùi trong nhöõng giôùi haïn nhaát ñònh Laø xu theá cuûa quaûn trò hieän ñaïi Laøm gia taêng khaû naêng linh hoaït vaø thích nghi cuûa heä thoáng Ñaùp öùng nhu caàu gia taêng qui moâ hoïat ñoäng cuûa caùc heä thoáng lôùn PHẠM VĂN NAM - UEH II. PHAÂN QUYEÀN VAØ UYÛ QUYEÀN TRONG QUAÛN TRÒ II.1 Khaùi nieäm Phaân quyeàn laø xu höôùng phaân taùn quyeàn ra quyeát ñònh trong cơ cấu tổ chức Phaân quyeàn laø cô sôû ñeå thöïc hieän uyû quyeàn PHẠM VĂN NAM - UEH II.2 QUYEÀN HAÏN VAØ TRAÙCH NHIEÄM Quyeàn haïn laø phöông tieän (cô sôû cho pheùp) ñeå taùc ñoäng ñeán suy nghó vaø haønh ñoäng cuûa ngöôøi khaùc. Traùch nhieäm laø nhöõng ñoøi hoûi ñoái vôùi ngöôøi ñöôïc söû duïng quyeàn haïn, buoäc hoï phaûi gaùnh chòu veà haäu quaû (keát quaû) thöïc hieän coâng vieäc. Quyeàn haïn luoân luoân phaûi caân baèng (töông xöùng) vôùi traùch nhieäm. PHẠM VĂN NAM - UEH II.3 UYÛ QUYEÀN “ Uûy quyeàn laø giao cho ai ñoù traùch nhieäm vaø quyeàn haïn ñeå thöïc hieän coâng vieäc “ Uyû quyeàn coâng vieäc # giao vieäc Uyû quyeàn coâng vieäc töùc laø thoaû thuaän vôùi ngöôøi khaùc nhaèm:  Trao cho hoï traùch nhieäm thay maët baïn thöïc hieän coâng vieäc  Trao cho hoï quyeàn haïn ñeå coù theå thöïc hieän coâng vieäc  Phaân boå nguoàn löïc caàn thieát cho ngöôøi ñöôïc uyû quyeàn cuõng nhö nhöõng ngöôøi khaùc ñeå hoï coù theå thöïc hieän coâng vieäc. PHẠM VĂN NAM - UEH Lôïi ích ñoái vôùi ngöôøi ñöôïc uûy quyeàn  Giuùp phaùt trieån caùc kó naêng môùi cuõng nhö naêng löïc cuûa hoï  Caûm nhaän ñöôïc tin töôûng seõ giuùp hoï noã löïc hôn vôùi coâng vieäc  Thöïc hieän uyû quyeàn thaønh coâng coøn mang ñeá cô hoäi phaùt trieån cho caùc thaønh vieân voán coù naêng löïc, tích cöïc, taän tuïy vaø thaïo vieäc . PHẠM VĂN NAM - UEH      Lôïi ích ñoái vôùi nhaø quaûn lyù: Ñöa ra nhöõng quyeát ñònh saùng suoát hôn. Taän duïng toái ña khoaûng thôøi gian voán eo heïp cuûa mình. Naâng cao hieäu quaû coâng vieäc cuûa taäp theå noùi chung. Giaûm ñöôïc aùp löïc coâng vieäc. Ñaøo taïo nhaø QT keá caän PHẠM VĂN NAM - UEH III. XAÂY DÖÏNG CÔ CAÁU TOÅ CHÖÙC III.1 Khaùi nieäm Cô caáu toå chöùc (boä maùy quaûn lyù) laø moät chænh theå caùc khaâu, caùc boä phaän khaùc nhau, ñöôïc chuyeân moân hoaù vaø coù nhöõng traùch nhieäm, quyeàn haïn nhaát ñònh, coù moái lieân heä phuï thuoäc laãn nhau vaø ñöôïc boá trí theo caùc caáp quaûn trò nhaèm thöïc hieän caùc muïc tieâu chung cuûa toå chöùc. PHẠM VĂN NAM - UEH III. XAÂY DÖÏNG CÔ CAÁU TOÅ CHÖÙC III.2 Caùc nguyeân taéc thieát keá cô caáu toå chöùc Nguyeân taéc gaén vôùi muïc tieâu Nguyeân taéc thoáng nhaát chæ huy Nguyeân taéc hieäu quaû kinh teá Nguyeân taéc caân ñoái Nguyeân taéc linh hoaït An toaøn trong hoaït ñoäng PHẠM VĂN NAM - UEH III. XAÂY DÖÏNG CÔ CAÁU TOÅ CHÖÙC III.3 Quan ñieåm thieát keá cô caáu toå chöùc Quan ñieåm coå ñieån  Tính baøi baûn cao , quy ñònh chi tieát caùc chöùc danh  Moâ hình höôùng vaøo taäp quyeàn vaø phaân caáp chaët cheõ  Ít chuù troïng hôïp taùc PHẠM VĂN NAM - UEH III. XAÂY DÖÏNG CÔ CAÁU TOÅ CHÖÙC Quan ñieåm hieän ñaïi: Tính baøi baûn thaáp, quy ñònh ít chöùc danh Chuù troïng ñeán phaân quyeàn vaø phi taäp trung hoaù Nhaán maïnh ñeán tính hôïp taùc vaø giaûi quyeát theo tình huoáng. PHẠM VĂN NAM - UEH Moâ hình 1 : Cô caáu tröïc tuyeán GIAÙM ÑOÁC PGÑ SAÛN XUAÁT PX 1 PX 2 PGÑ TIEÂU THUÏ PX 3 CH Soá 1 CH Soá 2 CH Soá 3 16 PHẠM VĂN NAM - UEH Moâ hình 2: cô caáu chöùc naêng GIAÙM ÑOÁC PGÑ SAÛN XUAÁT PGÑ TIEÂU THUÏ Phoøng Phoøng Phoøng Phoøng Phoøng KH TC KT NS KCS PX PX PX CH CH CH 1 2 3 1 2 3 17 PHẠM VĂN NAM - UEH Moâ hình 3. Cô caáu tröïc tuyeán - chöùc naêng GIAÙM ÑOÁC PGÑ SAÛN XUAÁT PGÑ TIEÂU THUÏ Phoøng Phoøng Phoøng Phoøng Phoøng KH TC KT NS KCS PX PX PX CH CH CH 1 2 3 1 2 3 18 PHẠM VĂN NAM - UEH Moâ hình 4. Cô caáu ma traän BAN GIAÙM ÑOÁC Phoøng Thieát keá Phoøng NC thò tröôøng Phoøng NC coâng ngheä Phoøng NC taøi chính Phoøng NC nhaân söï Ban QL döï aùn 1 Ban QL döï aùn 2 Ban QL döï aùn 3 Ban QL döï aùn 4 19 PHẠM VĂN NAM - UEH CÂU HỎI ÔN TẬP 1. Chức năng Tổ chức là gì? Tầm quan trọng của chức năng tổ chức trong quản trị. 2. Cơ cấu tổ chức là gì? 3. Sự khác biệt giữa các quan điểm thiết kế cơ cấu tổ chức. 4. Khả năng áp dụng của các loại hình cơ cấu tổ chức trong thực tế. 5. Tại sao cần ủy quyền? 6. Làm sao để chọn được người ủy quyền hợp lý ? PHẠM VĂN NAM - UEH
- Xem thêm -