Tài liệu Quản lý kho dược theo chuẩn gsp

  • Số trang: 231 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 71 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

ĐẠI HỌC QUỐC GI A TP. HỒ CHÍ MI NH TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP.HCM KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - - - - - Thái Phấn Tiến – MSSV: 0012102 Đỗ Minh Hiếu – MSSV: 0012037 Giáo viên hướng dẫn : Th.S. Nguyễn Thị Diễm Tiên LUẬN VĂN CỬ NHÂN TIN HỌC TP. HCM, NĂM 2004 Nhận xét của giáo viên hướng dẫn ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ Tp. Hồ Chí Minh, ngày ...... tháng ...... năm 2004 Nhận xét của giáo viên phản biện ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ Tp. Hồ Chí Minh, ngày ...... tháng ...... năm 2004 Luận văn tốt nghiệp Phần mềm quản lý kho Lời Cảm Ơn .................. Để thực hiện và hoàn thành tốt đề tài luận văn tốt nghiệp này, chúng em đã nhận được sự giúp đỡ và hướng dẫn rất tận tình của các Thầy Cô và các bạn thuộc khoa Công Nghệ Thông Tin trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên TP.Hồ Chí Minh, bộ môn Vi Tính Dược thuộc khoa Dược trường Đại Học Y Dược TP.Hồ Chí Minh . Chúng em xin cảm ơn các Thầy Cô thuộc khoa Công Nghệ Thông Tin, Thầy Cô bộ môn Vi Tính Dược đã cung cấp cho chúng em các thông tin kiến thức vô cùng quý báu và cần thiết trong suốt thời gian học tập tại trường để chúng chúng em có thể thực hiện và hoàn thành luận văn tốt nghiệp. Đặc biệt chúng em chân thành cảm ơn PGS.TS Đặng Văn Giáp, TS Lê Hoài Bắc, Th.S Nguyễn Thị Diễm Tiên, Th.S Đỗ Quang Dương, Cử Nhân Trần Minh Triết, Dược Sĩ Chung Khang Kiệt đã tận tình hướng dẫn và giúp đỡ chúng em trong suốt thời gian thực hiện đề tài. Cuối cùng, chúng em rất cảm kích và biết ơn gia đình cùng bạn bè đã tạo điều kiện thuận lợi, động viên và giúp đỡ để chúng em có đủ tự tin và nghị lực để thực hiện tốt đề tài. Do giới hạn về mặt thời gian và kiến thức cũng như kinh nghiệm thực tiễn nên đề tài không tránh khỏi những sai sót ngoài ý muốn. Chúng em rất mong nhận được sự thông cảm của Quý Thầy Cô và mong đón nhận sự đóng góp ý kiến của Thầy Cô và các bạn. Trân trọng kính chào. Sinh viên thực hiện Thái Phấn Tiến - Đỗ Minh Hiếu Trang 4 Luận văn tốt nghiệp Phần mềm quản lý kho Mục Lục Trang Phần mở đầu .......................................................................... 11 Chương 1. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI................................................ 12 1.1 Đặt vấn đề................................................................................ 12 1.2 Đề cương chi tiết...................................................................... 15 1.3 Tóm tắt nội dung của luận văn ................................................. 18 Chương 2. KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG ...................................... 20 2.1 Công việc nhập nguyên phụ liệu, bao bì, hóa chất- thuốc thử ... 20 2.1.1 Hoạt động nhập nguyên phụ liệu........................................ 20 2.1.2 Qui trình nhập nguyên phụ liệu.......................................... 22 2.2 Công việc nhập thành phẩm, vật tư y tế.................................... 22 2.2.1 Hoạt động nhập thành phẩm .............................................. 23 2.2.2 Qui trình nhập thành phẩm................................................. 23 2.3 Công việc xuất thành phẩm, vật tư y tế..................................... 24 2.3.1 Hoạt động xuất thành phẩm ............................................... 24 2.3.2 Qui trình xuất thành phẩm ................................................. 24 2.4 Công việc theo dõi chất lượng.................................................. 24 2.4.1 Hoạt động theo dõi chất lượng ........................................... 24 2.4.2 Qui trình theo dõi chất lượng ............................................. 25 2.5 Công việc kiểm kê.................................................................... 25 2.5.1 Hoạt động kiểm kê............................................................. 25 2.5.2 Qui trình kiểm kê............................................................... 26 2.6 Công việc theo dõi nhập xuất ................................................... 26 2.6.1 Hoạt động theo dõi nhập xuất ............................................ 26 2.6.2 Qui trình theo dõi nhập xuất............................................... 27 Phần phân tích - thiết kế ........................................................ 28 Chương 3. KẾT QUẢ PHÂN TÍCH HIỆN TRẠNG ................... 29 Trang 5 Luận văn tốt nghiệp Phần mềm quản lý kho 3.1 Mô hình triển khai ứng dụng .................................................... 30 3.2 Sơ lược về cách hoạt động của hệ thống:.................................. 31 3.2.1 Bộ phận quản trị hệ thống.................................................. 31 3.2.2 Ban giám đốc..................................................................... 31 3.2.3 Tổng kho ........................................................................... 31 3.2.4 Trưởng kho nguyên phụ liệu.............................................. 31 3.2.5 Trưởng kho hóa chất – thuốc thử: ...................................... 31 3.2.6 Trưởng kho bao bì ............................................................. 32 3.2.7 Trưởng kho thành phẩm..................................................... 32 3.2.8 Trưởng kho vật tư y tế ....................................................... 32 3.2.9 Thủ kho nguyên phụ liệu ................................................... 32 3.2.10 Thủ kho hóa chất – thuốc thử........................................... 32 3.2.11 Thủ kho bao bì................................................................. 32 3.2.12 Thủ kho thành phẩm ........................................................ 32 3.2.13 Thủ kho vật tư y tế ........................................................... 32 3.3 Yêu cầu chức năng................................................................... 33 3.3.1 Danh sách các công việc .................................................... 33 3.3.2 Danh sách các qui định ...................................................... 35 3.3.3 Các biểu mẫu liên quan...................................................... 37 3.3.4 Bảng phân công trách nhiệm.............................................. 49 3.4 Yêu cầu phi chức năng ............................................................. 55 3.4.1 Tính tiến hóa..................................................................... 55 3.4.2 Tính tiện dụng................................................................... 55 3.4.3 Tính hiệu quả.................................................................... 56 3.4.4 Tính bảo mật..................................................................... 56 3.4.5 Tính toàn vẹn dữ liệu ........................................................ 61 Chương 4. KẾT QUẢ PHÂN TÍCH - THIẾT KẾ ....................... 62 4.1 Phân tích thiết kế Use-Case ...................................................... 62 4.1.1 Mô hình Use-Case ............................................................. 62 4.2 Mô hinh Thực Thể - Kết Hợp................................................ 145 Trang 6 Luận văn tốt nghiệp Phần mềm quản lý kho 4.2.1 Mô hình ........................................................................... 145 4.2.2 Mô tả chi tiết các thực thể................................................ 146 4.2.3 Mô tả chi tiết Mối Kết Hợp.............................................. 149 4.3 Thiết kế dữ liệu ...................................................................... 151 4.3.1 Mô Hình Quan Hệ ........................................................... 152 4.4 Danh sách các ràng buộc toàn vẹn.......................................... 161 4.4.1 Kiểm tra miền giá trị dữ liệu ............................................ 161 4.4.2 Kiểm tra ràng buộc toàn vẹn dữ liệu ................................ 161 4.5 Thiết kế đối tượng xử lý ......................................................... 162 4.5.1 Mô tả các đối tượng ......................................................... 162 4.5.2 Sơ đồ phối hợp hoạt động tổng thể các đối tượng............. 167 4.6 Sơ đồ phối hợp hoạt động chi tiết theo nghiệp vụ ................... 176 4.7 Màn hình tổng thể .................................................................. 189 4.7.1 Sơ đồ liên kết các màn hình ............................................. 189 4.7.2 Danh sách các màn hình .................................................. 190 4.7.3 Báo cáo............................................................................ 192 Phần cài đặt chương trình .................................................... 197 Chương 5. CÀI ĐẶT................................................................. 198 5.1 Môi trường phát triển ứng dụng.............................................. 198 5.2 Cài đặt chương trình.............................................................. 198 5.2.1 Kết quả cài đặt chương trình ............................................ 199 Chương 6. TỔNG KẾT ............................................................. 230 6.1 Tự đánh giá về kết quả của đề tài ........................................... 230 6.2 Hướng phát triển đề tài........................................................... 230 6.3 Tài liệu tham khảo.................................................................. 230 6.4 Lời kết.................................................................................... 231 Trang 7 Luận văn tốt nghiệp Phần mềm quản lý kho Danh mục bảng Trang Bảng 1- Danh sách các công việc Kho nguyên phụ liệu, hóa chất – thuốc thử .....................................33 Bảng 2- Danh sách các công việc Kho bao bì ........................................................................................34 Bảng 3- Danh sách các công việc Kho thành phẩm, vật tư y tế ............................................................34 Bảng 4- Bảng mô tả các qui định nguyên phụ liệu ................................................................................35 Bảng 5- Bảng mô tả các qui định bao bì................................................................................................35 Bảxng 6- Bảng mô tả các qui định thành phẩm ....................................................................................36 Bảng 7 - BẢNG TRÁCH NHIỆM YÊU CẦU NGHIỆP VỤ NGUYÊN PHỤ LIỆU ............................49 Bảng 8 - BẢNG TRÁCH NHIỆM YÊU CẦU NGHIỆP VỤ BAO BÌ...................................................51 Bảng 9 - BẢNG TRÁCH NHIỆM YÊU CẦU NGHIỆP VỤ THÀNH PHẨM......................................53 Bảng 10: Bảng........................................................................................................................................55 Bảng 11 - BẢNG PHÂN QUYỀN SỬ DỤNG........................................................................................58 Bảng 12 - Danh sách Actor ....................................................................................................................62 Bảng 13 - Danh sách Use-case ...............................................................................................................62 Trang 8 Luận văn tốt nghiệp Phần mềm quản lý kho Danh mục biểu mẫu Trang Biểu mẫu 1 – DANH MỤC NGUYÊN PHỤ LIỆU (NPL_BM1)...........................................................37 Biểu mẫu 2– PHIẾU TIẾP NHẬN NGUYÊN PHỤ LIỆU (NPL_BM2)...............................................38 Biểu mẫu 3– NHẬP KHO NGUYÊN PHỤ LIỆU (NPL_BM3) ............................................................38 Biểu mẫu 4– TRẢ LẠI NGUYÊN PHỤ LIỆU (NPL_BM4) .................................................................39 Biểu mẫu 5– XUẤT KHO NGUYÊN PHỤ LIỆU (NPL_BM5) ............................................................39 Biểu mẫu 6– THEO DÕI NHẬP XUẤT NGUYÊN PHỤ LIỆU (NPL_BM6) ......................................40 Biểu mẫu 7– THEO DÕI CHẤT LƯỢNG NGUYÊN PHỤ LIỆU (NPL_BM7)...................................40 Biểu mẫu 8 – DANH MỤC BAO BÌ (BB_BM1)....................................................................................41 Biểu mẫu 9 – TIẾP NHẬN BAO BÌ (BB_BM2)....................................................................................41 Biểu mẫu 10– NHẬP KHO BAO BÌ (BB_BM3) ...................................................................................42 Biểu mẫu 11– TRẢ LẠI BAO BÌ (BB_BM4) ........................................................................................42 Biểu mẫu 12– XUẤT KHO BAO BÌ (BB_BM5) ...................................................................................43 Biểu mẫu 13– THEO DÕI NHẬP XUẤT BAO BÌ (BB_BM6)..............................................................43 Biểu mẫu 14 – THEO DÕI CHẤT LƯỢNG BAO BÌ (BB_BM7).........................................................45 Biểu mẫu 15– DANH MỤC THÀNH PHẨM (TP_BM1)......................................................................46 Biểu mẫu 16– TIẾP NHẬN THÀNH PHẨM (TP_BM2)......................................................................46 Biểu mẫu 17– NHẬP KHO THÀNH PHẨM (TP_BM3) ......................................................................47 Biểu mẫu 18– TRẢ LẠI THÀNH PHẨM (TP_BM4) ...........................................................................47 Biểu mẫu 19– XUẤT KHO THÀNH PHẨM (TP_BM5) ......................................................................47 Biểu mẫu 20 – THEO DÕI NHẬP XUẤT THÀNH PHẨM (TP_BM6)................................................48 Biểu mẫu 21– THEO DÕI CHẤT LƯỢNG THÀNH PHẨM (TP_BM7).............................................48 Trang 9 Luận văn tốt nghiệp Phần mềm quản lý kho Danh mục màn hình chương trình Màn hình 1 - Giới thiệu ....................................................................................................................... 200 Màn hình 2 - Sơ đồ bố trí kho ............................................................................................................. 201 Màn hình 3 - Danh mục nguyên phụ liệu ........................................................................................... 202 Màn hình 4 - Danh mục loại nguyên phụ liệu ..................................................................................... 203 Màn hình 5 –Tiếp nhận nguyên phụ liệu............................................................................................. 205 Màn hình 6 - Nhập kho nguyên phụ liệu............................................................................................. 207 Màn hình 7 - Trả lại nguyên phụ liệu.................................................................................................. 209 Màn hình 8 - Danh mục đỗi tác ........................................................................................................... 210 Màn hình 9 - Danh mục lý do xuất ...................................................................................................... 211 Màn hình 10 - Danh mục loại đối tác .................................................................................................. 212 Màn hình 11 - Theo dõi xuất nhập nguyên phụ liệu ........................................................................... 213 Màn hình 12 - Báo cáo theo dõi xuất nhập nguyên phụ liệu .............................................................. 214 Màn hình 13 - Báo cáo danh mục nguyên phụ liệu ............................................................................. 215 Màn hình 14 - In phiếu tiếp nhận nguyên phụ liệu ............................................................................. 216 Màn hình 15 - In phiếu nhập nguyên phụ liệu .................................................................................... 217 Màn hình 16 - In danh sách trả lại nguyên phụ liệu ........................................................................... 218 Màn hình 17 – Theo dõi vị trí nguyên phụ liệu ................................................................................... 220 Màn hình 18 – Tra cứu danh mục nguyên phụ liệu ............................................................................ 221 Màn hình 19 - Tra cứu tồn kho ........................................................................................................... 223 Màn hình 20 - Báo cáo hạn dùng nguyên phụ liệu .............................................................................. 224 Màn hình 21 - Xuất hàng nguyên phụ liệu .......................................................................................... 225 Màn hình 22 - Quản trị người dùng .................................................................................................... 226 Màn hình 23 - In phiếu xuất ................................................................................................................ 227 Màn hình 24 – Tra cứu hạn dùng nguyên phụ liệu............................................................................. 228 Trang 10 Luận văn tốt nghiệp Phần mềm quản lý kho Phần mở đầu Trang 11 Luận văn tốt nghiệp Phần mềm quản lý kho Chương 1. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI 1.1 Đặt vấn đề Công nghệ thông tin ngày nay đã và đang đóng vai trò vô cùng quan trọng trong xã hội, giúp con người làm việc với mức độ chính xác cao, quản lý và tổ chức công việc đạt hiệu quả, cũng như thông tin được phổ biến và cập nhật nhanh chóng, chính xác. Không ngoài mục đích trên, với đề tài quản lý kho dược theo chuẩn GSP, chúng em mong muốn áp dụng các kiến thức được học trong trường, cùng với việc tìm hiểu, nghiên cứu các ngôn ngữ và môi trường lập trình mới để xây dựng một hệ thống phần mềm nhằm hỗ trợ cho công tác quản lý kho xí nghiệp dược theo tiêu chuẩn GSP (thực hành tốt bảo quản tốt). Hệ thống phần mềm được xây dựng nhằm hỗ trợ cho thủ kho có thể theo dõi việc nhập xuất, theo dõi chất lượng, báo cáo tồn kho, kiểm kê một cách tự động và dễ dàng. Hệ thống cũng giúp cho ban giám đốc, các tổng kho có thể giám sát và theo dõi hoạt động xuất nhập của xí nghiệp. Tuy chủ đề không mới, nhưng điểm mạnh của đề tài là ở chỗ được phân tích thiết kế và lập trình theo hướng đối tượng và lập trình trên môi trường .NET một hệ thống ứng dụng quản lý. Trong khuôn khổ luận văn tốt nghiệp, với những giới hạn về mặt kiến thức và thời gian thực hiện, những khó khăn trong việc sử dụng phương pháp phân tích thiết kế hướng đối tượng, là phương pháp phân tích thiết kế khá xa lạ đối với sinh viên chuyên ngành hệ thống thông tin, cùng với việc xây dựng ứng dụng trên môi trường lập trình .NET. Một số khái niệm về GSP: Định nghĩa: Trang 12 Luận văn tốt nghiệp Phần mềm quản lý kho GSP là những nguyên tắc chung về việc bảo quản thuốc đối với mỗi cơ sở (bao gồm nguyên liệu và sản phẩm). Các nguyên tắc này phải phù hợp với tình hình thực tế của mỗi cơ sở Lãnh vực áp dụng: Tồn trữ, vận chuyển và phân phối Cơ sở áp dụng: Nhà sản xuất, nhà xuất-nhập khẩu, nhà phân phối sỉ và khoa dược bệnh viện Qui trình Ñaûm baûo chaát löôïng toaøn dieän GLP Thöïc haønh toát saûn xuaát thuoác Thöïc haønh toát kieåm nghieäm thuoác Thöïc haønh toát baûo quaûn thuoác Thöïc haønh toát phaân phoái thuoác Thöïc haønh toát nhaø thuoác GPP Saûn phaåm (Ngöôøi tieâu duøng) Saûn phaåm (Nhaø thuoác) Saûn phaåm (Nhaø phaân phoái) GMP Saûn phaåm (Nhaø saûn xuaát) Nguyeân lieäu (Ñöôïc cung caáp) GSP GDP GMP = Good Manufacturing Practices GLP = Good Laboratory Practices GSP = Good Storage Practices GDP = Good Distribution Practices GPP = Good Pharmacy Practices Lô (Batch): Lô sản xuất: Bao gồm một số lượng sản phẩm được sản xuất trong cùng một quá trình và với một lệnh sản xuất, được xem là đồng nhất về tính chất và đồng nhất về chất lượng. Trang 13 Luận văn tốt nghiệp Phần mềm quản lý kho Số lô: chuỗi ký tự và/ hoặc chữ số được ấn định sao cho việc nhận dạng sản phẩm và truy tìm hồ sơ sản xuất được dễ dàng và hiệu quả Tuổi thọ (shelf life, expiration dating period): - Số năm (hay tháng) sản phẩm còn đạt tiêu chuẩn. Thí dụ: 2 năm. - Được xác định dựa trên tài liệu thử nghiệm/ theo dõi về độ ổn định. Hạn dùng (expirate date, expiration date): - Tháng năm sản phẩm còn đạt tiêu chuẩn. Thí dụ: 12/05 - Được suy ra từ tuổi thọ và tính từ ngày sản xuất Hạn thử lại (retest date): - Ngày tháng năm nguyên liệu được kiểm nghiệm lại. Thí dụ 01/12/20 Trang 14 Luận văn tốt nghiệp Phần mềm quản lý kho 1.2 Đề cương chi tiết  Tên đề tài Quản lý kho dược theo chuẩn GSP (Good Storage Pratice)  Mục tiêu và việc thực hiện đề tài Tìm hiểu và khảo sát qui trình bảo quản thuốc theo chuẩn GSP (Good Storage Practice) tại các xí nghiệp dược nhằm xây dựng một hệ thống quản lý hỗ trợ bảo quản thuốc theo chuẩn GSP. Hệ thống sẽ được cài đặt và triển khai tại các kho của các xí nghiệp  Nội dung tóm tắt yêu cầu của đề tài  Giám đốc xí nghiệp, phụ trách tổng kho, trưởng kho nguyên phụ liệu, bao bì, thành phẩm, vật tư y tế  Theo dõi thông tin danh mục các sản phẩm  Theo dõi quá trình nhập xuất sản phẩm: tiếp nhận, nhập kho, trả lại sản phẩm  Theo dõi quá trình kiểm tra chất lượng sản phẩm  Theo dõi báo cáo tồn kho sản phẩm  Theo dõi báo cáo hàng cận hạn dùng sản phẩm  Theo dõi báo cáo hạn kiểm tra lại sản phẩm  Theo dõi báo cáo thanh lý sản phẩm  Theo dõi báo cáo kiểm kê sản phẩm  Thủ kho  Thủ kho nguyên phụ liệu:  Cập nhật thông tin danh mục các nguyên phụ liệu Trang 15 Luận văn tốt nghiệp Phần mềm quản lý kho  Cập nhật quá trình nhập xuất sản phẩm: tiếp nhận, nhập kho, trả lại nguyên phụ liệu  Cập nhật quá trình kiểm tra chất lượng nguyên phụ liệu  Báo cáo tồn kho nguyên phụ liệu  Báo cáo hàng cận hạn dùng nguyên phụ liệu  Báo cáo hạn kiểm tra lại nguyên phụ liệu  Báo cáo thanh lý nguyên phụ liệu  Báo cáo kiểm kê nguyên phụ liệu  Thủ kho bao bì:  Cập nhật thông tin danh mục bao bì  Cập nhật quá trình nhập xuất sản phẩm: tiếp nhận, nhập kho, trả lại bao bì  Cập nhật quá trình kiểm tra chất lượng bao bì  Báo cáo tồn kho bao bì  Báo cáo hàng cận hạn dùng bao bì  Báo cáo hạn kiểm tra lại bao bì  Báo cáo thanh lý bao bì  Báo cáo kiểm kê bao bì  Thủ kho thành phẩm:  Cập nhật thông tin danh mục thành phẩm  Cập nhật quá trình nhập xuất sản phẩm: tiếp nhận, nhập kho, trả lại thành phẩm  Cập nhật quá trình kiểm tra chất lượng thành phẩm  Báo cáo tồn kho thành phẩm Trang 16 Luận văn tốt nghiệp Phần mềm quản lý kho  Báo cáo hàng cận hạn dùng thành phẩm  Báo cáo hạn kiểm tra lại thành phẩm  Báo cáo thanh lý thành phẩm  Báo cáo kiểm kê thành phẩm  Thủ kho thiết bị vật tư y tế:  Cập nhật thông tin danh mục thiết bị vật tư y tế  Cập nhật quá trình nhập xuất sản phẩm: tiếp nhận, nhập kho, trả lại thiết bị vật tư y tế  Cập nhật quá trình kiểm tra chất lượng thiết bị vật tư y tế  Báo cáo tồn kho thiết bị vật tư y tế  Báo cáo hàng cận hạn dùng thiết bị vật tư y tế  Báo cáo hạn kiểm tra lại thiết bị vật tư y tế  Báo cáo thanh lý thiết bị vật tư y tế  Báo cáo kiểm kê thiết bị vật tư y tế Trang 17 Luận văn tốt nghiệp Phần mềm quản lý kho 1.3 Tóm tắt nội dung của luận văn Toàn bộ nội dung của luận văn được tổ chức thành sáu chương, bao gồm: Chương 1 : Giới thiệu đề tài Chương 1 bắt đầu bằng việc mô tả một cách khái quát nội dung thực hiện của luận văn tốt nghiệp, mục tiêu mong muốn đạt được khi thực hiện đề tài cũng như giới thiệu tổng quan về công cụ và môi trường phát triển ứng dụng. Chương 1 còn đề cập đến đề cương chi tiết của luận văn, thông qua đó chúng ta nắm bắt được các vấn đề chính sẽ được đề cập và giải quyết trong các chương sau. Chương 2 : Khảo sát hiện trạng Nội dung chính của chương này là thông qua khảo sát hiện trạng thực tế hoạt động của các xí nghiệp dược như: Sanofi Synthelabo, Imexpharrm, Domesco mà mô tả lại các qui trình hoạt động của các công việc có liên quan đến nội dung của đề tài với mục đích thông suốt các hoạt động diễn ra trong thực tế. Chương 3 : Kết quả phân tích hiện trạng Từ kết quả khảo sát hiện trạng của Chương 2, Chương 3 đề cập đến vấn đề hệ thống sẽ được triển khai như thế nào và cách thức hoạt động ra sao. Ngoài ra chương này còn trích dẫn danh sách các yêu cầu chức năng và phi chức năng của hệ thống. Với các nghiệp vụ chức năng có kèm bảng mô tả các biểu mẫu có liên quan đến các công việc và một số các qui định ràng buộc dữ liệu cho các nghiệp vụ đó. Chương này là nền tảng để từ đó tiến hành bắt tay vào việc phân tích và thiết kế hệ thống ứng trong các chương sau. Chương 4 : Kết quả phân tích thiết kế hệ thống Chương 4 được thiết kế tập trung vào ba vấn đề chính, đó là thiết kế tầng dữ liệu, thiết kế tầng xử lý và thiết kế đối tượng giao tiếp người dùng. Trang 18 Luận văn tốt nghiệp Phần mềm quản lý kho o Ứng dụng phương pháp phân tích thiết kế theo hướng đối tượng để lập ra danh sách các use-case và actor của hệ thống, phân tích thiết kế các lược đồ use-case và đặt tả chi tiết hoạt động của use-case. Từ đó lọc ra danh sách các đối tượng có liên quan đến hoạt động của hệ thống. Tiếp theo là mô hình thực thể kết hợp cùng với bảng mô tả chi tíêt ý nghĩa, thuộc tính của từng thực thể và các mối kết hợp o Phần thiết kế dữ liệu của hệ thống được thực hiện bằng cách ánh xạ các bảng dữ liệu từ các lớp đối tượng của hệ thống, xây dựng sơ đồ logic, mô tả chi tiết các bảng và danh sách các ràng buộc toàn vẹn trên dữ liệu. o Phần thiết kế các hoạt động xử lý chính của các đối tượng trong ứng dụng. Phần này mô tả các hàm xử lý của các lớp đối tượng trong ba tầng xử lý của ứng dụng theo mô hình ba lớp. Tiếp theo là thiết kế các sơ đồ phối hợp hoạt động tổng thể giữa các đối tượng ở các tầng giao tiếp cơ sở dữ liệu, tầng xử lý và tầng giao tiếp người dùng. Và chi tiết hơn là sơ đồ phối hợp hoạt động giữa các đối tượng trong từng nghiệp vụ và trong từng hoạt động xử lý chính của nghiệp vụ. Phần thiết kế của chương là cốt lõi chính cho việc cài đặt và thử nghiệm chương trình trong chương kế tiếp. Chương 5 : Cài đặt Nội dung chính của Chương 5 bao gồm mô tả các xử lý ba lớp trên môi trường cài đặt .NET bằng ngôn ngữ VB.NET kết quả cài đặt của hệ thống thông qua các giao diện người dùng. Chương 6 : Tổng kết Cuối cùng là tổng kết những ưu, khuyết điểm của hệ chương trình, đề xuất phương án khắc phục nhược điểm và đề ra hướng phát triển của đề tài, tài liệu tham khảo. Trang 19 Luận văn tốt nghiệp Phần mềm quản lý kho Chương 2. KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG Nhiệm vụ của chương này là thông qua khảo sát hiện trạng hoạt động nghiệp vụ của các xí nghiệp dược như: Sanofi Synthelabo, Imexpharm, Domesco để từ đó có cơ sở cho quá trình phân tích thiết kế hệ thống. Do việc khảo sát hiện trạng dựa trên nhiều xí nghiệp, trong mỗi xí nghiệp các hoạt động nghiệp vụ lại khác nhau, cũng như có xí nghiệp đã đạt chuẩn GSP, có xí nghiệp chưa đạt chuẩn GSP, nên ở đây chúng em xin trình bày các hoạt động chung nhất của các xí nghiệp với sự tham khảo tài liệu chỉ dẫn thực hiện GSP của WHO và Bộ y tế Việt Nam. 2.1 Công việc nhập nguyên phụ liệu, bao bì, hóa chấtthuốc thử Ghi chú: Do qui trình nhập nguyên phụ liệu, bao bì, hóa chất, thuốc thử tương tự nhau nên ở đây ta chỉ xét đến qui trình nhập nguyên phụ liệu. Qui trình nhập bao bì, hóa chất, thuốc thử thì tương tự. 2.1.1 Hoạt động nhập nguyên phụ liệu Hàng tháng, phòng kế hoạch sẽ lên kế hoạch sản xuất một lượng thành phẩm nhất định. Từ lượng thành phẩm này phòng kế hoạch sẽ tính toán được lượng nguyên phụ liệu cần đặt và yêu cầu phòng cung ứng đặt hàng nhà cung cấp. Lúc này phòng cung ứng sẽ lập đơn đặt hàng nhà cung cấp. Mỗi nguyên phụ liệu bao gồm các thông tin sau: Nguyên phụ liệu: Mã nguyên liêu, tên nguyên liêu, đơn vị tính, nhiệt độ bảo quản và các yêu cầu bảo quản khác. Nguyên phụ liệu bao gồm nhiều loại: độc thường lạnh cháy nổ. Mỗi nguyên phụ liệu nằm trong nhiều lô sản xuất.. Mỗi lô sản xuất bao gồm các thông tin: Trang 20
- Xem thêm -