Tài liệu QUẢN LÝ CỬA HÀNG THỜI TRANG

  • Số trang: 72 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 171 |
  • Lượt tải: 0
nhattuvisu

Đã đăng 27072 tài liệu

Mô tả:

0 Luận văn tốt nghiệp GVHD: GS. TS. Trần Anh Bảo BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH DOANH VÀ CÔNG NGHỆ KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: QUẢN LÝ CỬA HÀNG THỜI TRANG Giáo viên hướng dẫn : GS. TS. TRẦN ANH BẢO Sinh viên thực hiện : LA THỊ DUYÊN Mã sinh viên : 09EL00077 Lớp : EL02 HÀ NỘI - 2014 La Thị Duyên _ MSV: 09EL00077 _ Lớp EL02 i Luận văn tốt nghiệp GVHD: GS. TS. Trần Anh Bảo LỜI CAM ĐOAN Với đồ án này em đã tham khảo tổng hợp và rút kinh nghiệm từ một số bản đồ án mẫu của anh chị sinh viên khóa trước và một số bài trên các trang mạng. Nhưng em xin cam đoan nội dung báo cáo của đồ án không sao chép những báo cáo khác, không vi phạm bản quyền tác giả, đồ án này do em làm với sự giúp đỡ tận tình của thầy giáo hướng dẫn cùng các thầy cô trong trường và các bạn. Cuối cùng em cũng đã hoàn thành đồ án mặc dù còn nhiều thiếu sót và chưa hoàn thiện nhưng em sẽ cố gắng phát triển đồ án này để có thể đưa vào thực tế. Em xin cam đoan những điều trên là đúng, nếu có thông tin sai lệch em xin hoàn toàn chụi trách nhiệm trước Hội đồng. Em xin chân thành cảm ơn! Hà nội, 08 tháng 03 năm 2014 Sinh viên thực hiện La Thị Duyên _ MSV: 09EL00077 _ Lớp EL02 Luận văn tốt nghiệp ii GVHD: GS. TS. Trần Anh Bảo MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN..............................................................................................i MỤC LỤC........................................................................................................ii DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU...................................................................iv DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ.........................................................................v MỞ ĐẦU...........................................................................................................1 NỘI DUNG.......................................................................................................2 Chương 1: Tổng quan đề tài...........................................................................2 1.1. Lý do chọn đề tài..................................................................................2 1.2. Khảo sát hiện trạng...............................................................................2 1.2.1. Khảo sát hệ thống........................................................................2 1.2.2. Mô tả bài toán..............................................................................3 1.2.3. Mục tiêu hệ thống........................................................................5 1.2.4. Các yêu cầu về chức năng...........................................................6 1.2.5. Yêu cầu phi chức năng................................................................7 1.3. Ý nghĩa..................................................................................................7 Chương 2: Phân tích thiết kế hệ thống..........................................................8 2.1. Phân tích hệ thống về chức năng..........................................................8 2.1.1. Biểu đồ phân cấp chức năng.......................................................8 2.1.2. Biểu đồ luồng dữ liệu..................................................................9 2.2. Phân tích hệ thống về dữ liệu.............................................................14 2.2.1. Mô tả thuộc tính........................................................................15 2.2.2. Xây dựng các kiểu thực thể.......................................................17 La Thị Duyên _ MSV: 09EL00077 _ Lớp EL02 Luận văn tốt nghiệp iii GVHD: GS. TS. Trần Anh Bảo 2.2.3. Sự kết hợp giữa các thực thể.....................................................21 2.2.4. Xây dựng các thuật toán sử dụng..............................................25 Chương 3: Xây dựng và cài đặt chương trình.............................................29 3.1. Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình VB6.0.............................................29 3.2. Giới thiệu về cơ sở dữ liệu Access.....................................................32 3.3. Thiết kế cơ sở dữ liệu.........................................................................34 3.4. Giao diện chương trình.......................................................................37 3.5. Code một số chức năng trong chương trình.......................................47 3.6. Kết quả kiểm thử chương trình...........................................................55 KẾT LUẬN.....................................................................................................56 TÀI LIỆU THAM KHẢO.............................................................................57 La Thị Duyên _ MSV: 09EL00077 _ Lớp EL02 Luận văn tốt nghiệp iv GVHD: GS. TS. Trần Anh Bảo DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Bảng 2. 1: mẫu phiếu nhập hàng.....................................................................14 Bảng 2. 2: mẫu hóa đơn bán hàng...................................................................15 Bảng 2. 3:mô tả các thuộc tính dữ liệu............................................................15 Bảng 2. 4: các thực thể cơ sở dữ liệu..............................................................17 Bảng 3. 1: bảng cơ sở dữ liệu hàng hóa..........................................................34 Bảng 3. 2: bảng cơ sở dữ liệu nhà cung cấp....................................................34 Bảng 3. 3: bảng cơ sở dữ liệu chi tiết phiếu nhập...........................................35 Bảng 3. 4: bảng cơ sở dữ liệu phiếu nhập.......................................................35 Bảng 3. 5: bảng cơ sở dữ liệu khách hàng.......................................................35 Bảng 3. 6: bảng cơ sở dữ liệu hóa đơn............................................................36 Bảng 3. 7: bảng cơ sở dữ liệu chi tiết hóa đơn................................................36 Bảng 3. 8: bảng cơ sở dữ liệu nhân viên.........................................................36 La Thị Duyên _ MSV: 09EL00077 _ Lớp EL02 Luận văn tốt nghiệp v GVHD: GS. TS. Trần Anh Bảo DANH MỤC CÁC HÌNH VẼẼ Biểu đồ 2. 6: biểu đồ chức năng tìm kiếm...............................................................12 Biểu đồ 2. 8: kiểu thực thể hàng hóa.......................................................................18 Biểu đồ 2. 11: kiểu thực thể hóa đơn.......................................................................19 Biểu đồ 2. 13: kiểu thực thể khách hàng..................................................................20 Biểu đồ 2. 14: kiểu thực thể nhà cung cấp...............................................................20 Biểu đồ 2. 16: sự kết hợp giữa thực thể hàng hóa và chi tiết hóa đơn......................21 Biểu đồ 2. 17: sự kết hợp giữa hàng hóa và chi tiết phiếu nhập...............................21 Biểu đồ 2. 18: sự kết hợp giữa phiếu nhập và nhà cung cấp....................................22 Biểu đồ 2. 19: sự kết hợp giữa hàng hóa và khách hàng..........................................22 Biểu đồ 2. 20:sự kết hợp giữa hóa đơn và chi tiết hóa đơn......................................23 Biểu đồ 2. 21: sự kết hợp giữa phiếu nhập và chi tiết phiếu nhập.......................................23 Hình 3. 1:giao diện các ide của vb6.0.............................................................30 Hình 3. 2:giao diện quản lý ứng dụng với project explorer............................31 Hình 3. 3: sơ đồ liên kết các bảng cơ sở dữ liệu.............................................37 Hình 3. 4: giao diện form đăng nhập...............................................................37 Hình 3. 5: giao diện trang quản lý nhân viên..................................................38 Hình 3. 6: giao diện trang quản lý nhà cung cấp.............................................38 Hình 3. 7: giao diện trang quản lý hàng hóa...................................................39 Hình 3. 8: giao diện trang tạo phiếu nhập hàng..............................................39 Hình 3. 9: giao diện trang chi tiết phiếu nhập hàng........................................40 Hình 3. 10: giao diện trang quản lý khách hàng..............................................40 Hình 3. 11: giao diện trang hóa đơn bán hàng................................................41 Hình 3. 12: giao diện trang chi tiết hóa đơn bán hàng....................................41 Hình 3. 13: giao diện trang tìm kiếm hàng hóa...............................................42 Hình 3. 14: giao diện trang tìm kiếm khách hàng...........................................42 La Thị Duyên _ MSV: 09EL00077 _ Lớp EL02 Luận văn tốt nghiệp vi GVHD: GS. TS. Trần Anh Bảo Hình 3. 15: giao diện trang tìm kiếm nhà cung cấp........................................43 Hình 3. 16: giao diện trang tìm kiếm nhân viên..............................................43 Hình 3. 17: giao diện trang báo cáo hàng hóa.................................................44 Hình 3. 18: giao diện trang báo cáo khách hàng.............................................44 Hình 3. 19: giao diện trang báo cáo phiếu nhập..............................................45 Hình 3. 20: giao diện trang báo cáo hóa đơn...................................................45 Hình 3. 21: giao diện trang báo cáo chi tiết phiếu nhập..................................46 Hình 3. 22: giao diện trang báo cáo chi tiết hóa đơn.......................................46 La Thị Duyên _ MSV: 09EL00077 _ Lớp EL02 Luận văn tốt nghiệp 1 GVHD: GS. TS. Trần Anh Bảo MỞ ĐẦU Trong những năm gần đây, với sự phát triển mạnh mẽ và rộng khắp của ngành công nghệ thông tin (CNTT), kỹ thuật lập trình, máy vi tính đã nhanh chóng thâm nhập và giữ vai trò chủ đạo trong xã hội, kinh tế, quân sự,…Việc ứng dụng tin học các lĩnh vực quản lý hết sức cần thiết và không thể thiếu trong quá trình làm việc để đạt hiệu quả cao nhất. Sự lớn mạnh của máy vi tính, kỹ thuật lập trình đã giúp cho con người rất nhiều trong công việc đặc biệt là trong công tác quản lý, nghiên cứu khoa học,… Thông qua máy vi tính con người có thể xử lý những công việc rất phức tạp mà con người phải rất khó khăn để thực hiện được hoặc không thể thực hiện được. Với sự phát triển không ngừng của CNTT, máy vi tính và kỹ thuật lập trình đã giúp đỡ cho công ty, cửa hàng vừa và nhỏ trong lĩnh vực trao đổi buôn bán hàng hóa đã giúp người quản lý giải quyết công việc một cách nhanh hơn với tốc độ chính xác cao. Chính vì vậy việc tạo ra các phần mềm quản lý hàng hóa ngày càng trở nên thiết thực. Hiện tại công ty “Ấn tượng việt” đang trong đà phát triển nhanh chuẩn bị mở thêm chi nhánh, nhưng hiện tại công ty vẫn chưa có phần mềm sử dụng trong quản lý bán hàng mà vẫn sử dụng thủ công là ghi chép. Từ những lý do trên em đã quyết định chọn đề tài “Xây dựng phần mềm quản lý cửa hàng thời trang ” nhằm thực hiện một số công việc về vấn đề quản lý hóa đơn nhập xuất, thông tin hàng hóa và thống kê cho công ty. Mặc dù đã cố gắng song do thời gian không nhiều và chưa có nhiều kinh nghiệm thực tế nên không tránh khỏi những thiếu xót. Em rất mong nhận được những ý kiến đóng góp từ quý các thầy cô giáo và các bạn để báo cáo của em được hoàn thiện hơn . Sinh viên thực hiện La Thị Duyên _ MSV: 09EL00077 _ Lớp EL02 2 Luận văn tốt nghiệp GVHD: GS. TS. Trần Anh Bảo NỘI DUNG Chương 1: Tổng quan đề tài 1.1. Lý do chọn đề tài Ngày nay, khi cuộc sống của mỗi người dân đang từng bước được nâng cao thì nhu cầu về mua sắm, vui chơi giải trí ngày càng được chú trọng. Do đó, các doanh nghiệp cũng quan tâm ưu tiên cho việc phát triển các khu thương mại mua sắm nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân. Và là một hình thức khu mua sắm có hiệu quả trong việc đáp ứng các nhu cầu đi lại của mọi người thuộc mọi tầng lớp.Với sự phát triển ngày càng rộng, yêu cầu điện toán hóa các quy trình nghiệp vụ trong cửa hàng thời trang là điều tất yếu, nhằm mục đích làm đơn giản hóa các nghiệp vụ cũng như làm cho khả năng phục vụ khách hàng trở nên nhanh chóng và hiệu quả. 1.2. Khảo sát hiện trạng 1.2.1. Khảo sát hệ thống Công ty CP Ấn Tượng Việt ra đời từ đầu năm 2006. Là công ty chuyên sản xuất và phân phối các mặt hàng đồ lót thời trang Nam Nữ. Trong gần 5 năm hoạt động thì công ty đã hợp tác với nhiều đối tác truyền thông nhằm khuyếch trương thương hiệu của công ty nói chung và nhãn hiệu J-me nói riêng: Tạp chí Cẩm Nang Mua Sắm, Tiếp Thị và Gia Đình, Tuổi Trẻ, các trang vàng như: 24h.com, tuoitreonline.com. và nhiều tạp chí, Websites điện tử khác trên toàn quốc. Công ty cổ phần Ấn Tượng Việt có chức năng kinh doanh đúng như tên gọi của công ty: Lịch lãm, cá tính, và đẳng cấp. Đó là phong cách mà thương hiệu J-me luôn hướng đến. Bằng đường nét thiết kế độc đáo tạo sự nổi bật, sự sắc sảo trên từng đường kim mũi chỉ thể hiện sự hoàn thiện, sự phối hợp màu sắc hài hoà, hiện đại mang đến cho bạn cảm giác nam tính, kết hợp với chất La Thị Duyên _ MSV: 09EL00077 _ Lớp EL02 Luận văn tốt nghiệp 3 GVHD: GS. TS. Trần Anh Bảo liệu cotton spandex thoải mái, thoáng mát nhưng không kém phần gợi cảm. Jme underwear đã từng bước chinh phục người tiêu dùng bằng những dòng sản phẩm chất lương cao và ấn tượng rất riêng. Và bạn còn chần chờ gì nữa mà không sử dụng các sản phẩm trang phục lót nam J-me để cảm nhận sự khác biệt về phong cách và đẳng cấp. Khách hàng của công ty là các cửa hàng bán lẻ, các người tiêu dùng đơn lẻ tại các siêu thị, hệ thống cửa hàng của công ty. Mỗi lần mua, khách xem báo giá sau đó đặt yêu cầu với người bán, người bán kiểm tra hàng trong kho, nếu không đáp ứng được thì thông báo cho khách hàng, còn đáp ứng được thì lập hoá đơn bán hàng. Hoá đơn sau khi lập đưa vào kho lưu trữ, đòng thời ghi lại thông tin trên hoá đơn vào sổ bán hàng. Khách hàng đến công ty, cửa hàng có nhu cầu đa dạng, phong phú về số lượng, chủng loại và nhãn hiệu nên thông tin về mã sản phẩm và chi tiết, linh phụ kiện từ các nhà cung cấp là rất quan trọng với các đại lý, cùng với việc thanh toán, nợ của khách hàng, việc thừa thiếu hàng hoá, lợi nhuận, hạch toán lỗ lãi, đáp ứng kịp thời nhu cầu của khách hàng đòi hỏi phải có thông tin nhanh chóng, chính xác nên việc tin học hoá quản lý bán hàng là điều hết sức cần thiết đối với sự phát triển cũng như tăng lợi nhuận, giảm chi phí nhân lực, tiết kiệm thời gian… cho công ty. 1.2.2. Mô tả bài toán 1.2.2.1. Chức năng Phần mềm “quản lý cửa hàng thời trang” tìm hiểu và xây dựng chương trình sử dụng mà ở đó người dùng có thể dễ dàng quản lý các nghiệp vụ trong một cửa hàng như quản lý hàng hóa (nhập, xuất), quản lý nhân viên, khách hàng… 1.2.2.2. Người dùng La Thị Duyên _ MSV: 09EL00077 _ Lớp EL02 Luận văn tốt nghiệp 4 GVHD: GS. TS. Trần Anh Bảo - Thủ kho - Kế toán trưởng - Giám đốc - Nhân viên 1.2.2.3. Quy trình quản lý Hàng ngày, các nhân viên bán hàng phải tiếp nhận một số lượng lớn các yêu cầu mua hàng của khách hàng. Hệ thống phải cho phép nhân viên bán lập hoá đơn tính tiền cho khách hàng một cách nhanh chóng . Đối với khách hàng thân thiết thì nhân viên lưu lại thông tin của khách hàng và cấp cho khách hàng thẻ khách hàng thân thiết với số điểm thưởng tương ứng giá trị hoá đơn mua hàng. Trong cửa hàng có rất quầy thu ngân được phụ trách bởi nhân viên bán hàng. Tại mỗi thời điểm chỉ có một nhân viên phụ trách một quầy thu ngân. Hệ thống phải lưu lại phiên làm việc của nhân viên để tiện cho việc quản lý sau này. Vào cuối ngày, bộ phận kế toán sẽ thống kê tình hình bán hàng của cửa hàng, tính toán xem lượng tồn, hàng đã hết để lên kế hoạch nhập hàng mới hay thanh lý hàng tồn. Hệ thống phải cho phép bộ phận kế toán thống kê chi tiết về tình hình của cửa hàng. Vào cuối tháng hoặc khi được ban giám đốc yêu cầu, bộ phận kế toán sẽ lập báo cáo thống kê về tình hình bán của cửa hàng gửi lên ban giám đốc. Hệ thống phải cho phép bộ phận kế toán làm báo cáo thống kê về tình hỉnh bán hàng trong tháng hoặc trong khoảng thời gian cho trước. Khi có hàng hết hoặc cần bổ sung hàng mới, cửa hàng sẽ nhập hàng từ các nhà cung cấp. Thông tin về hàng cần nhập phải được lưu lại để bộ phận kế toán có thể thống kê tình hình mua bán trong cửa hàng. Thông tin này sẽ La Thị Duyên _ MSV: 09EL00077 _ Lớp EL02 Luận văn tốt nghiệp 5 GVHD: GS. TS. Trần Anh Bảo được trình lên ban giám đốc để duyệt xem có được phép nhập hàng hay không. Khi nhập hàng mới bộ phận kho, tính toán số lượng rồi nhập hàng vào hệ thống. Hệ thống phải cho phép bộ phận kho nhập hàng mới vào hay cập nhật thông tin hàng.  Ưu điểm của hệ thống cũ - Là cách quản lý phổ thông dễ dàng áp dụng vào các cửa hàng - Tiết kiệm được chi phi cho thiết bị để sử dụng hệ thống quản lý  Nhược điểm của hệ thống cũ Với lượng khách càng ngày càng tăng, để phục vụ khách được tốt hơn, chính xác hơn và nhanh chóng hơn thì chủ của hàng muốn từng bước tin học hoá các khâu quản lý. Đặc biệt là trong công tác kế toán và quản lý hàng hóa. Bởi vì với công tác thủ công mà cửa hàng đang thực hiện đã bộc lộ nhiều hạn chế như sau: - Tra cứu thông tin về hàng, các nhà cung cấp hàng hóa và tìm kiếm khách hàng mất nhiều thời gian và nhiều khi không chính xác. - Lưu trữ thông tin về nhập xuất hàng, về thu chi cần nhiều loại giấy tờ nên cồng kềnh và không đạt hiệu quả. - Cập nhật các thông tin hằng ngày tốn nhiều thời gian và khó khăn trong việc thực hiện báo cáo thống kê, nhất là khi có sự việc đột xuất. 1.2.3. Mục tiêu hệ thống Hướng của phần mềm sẽ giúp quản lý trong việc quản lý cửa hàng ràng buộc chặt chẽ, hệ thống có giao diện thân thiện giúp người dùng dễ sử dụng, tìm kiếm một cách chính xác, nhanh chóng, hạn chế đến mức thấp nhất các rủi ro xảy ra với phần mềm. 1.2.4. Các yêu cầu về chức năng 1.2.4.1. Lưu trữ La Thị Duyên _ MSV: 09EL00077 _ Lớp EL02 Luận văn tốt nghiệp 6 GVHD: GS. TS. Trần Anh Bảo - Danh sách khách hàng - Danh sách nhân viên - Danh sách nhà cung cấp - Phiếu nhập hàng - Phiếu chi tiết nhập hàng - Hóa đơn bán hàng - Chi tiết hóa đơn bán hàng 1.2.4.2. Cập nhật - Khách hàng - Nhân viên - Nhà cung cấp - Hàng hóa - Phiếu nhập hàng - Chi tiết phiếu nhập hàng - Hóa đơn bán hàng - Chi tiết hóa đơn bán hàng 1.2.4.3. Tra cứu - Nhân viên - Nhà cung cấp - Hàng hóa - Khách hàng 1.2.4.4. Thống kê - Hàng hóa - Phiếu nhập - Hóa đơn bán hàng - Khách hàng 1.2.5. Yêu cầu phi chức năng - Hoạt động tốt 24/24h. - Giao diện đẹp, đơn giản, dễ sử dụng. - Đảm bảo tốt các chức năng. - Hạn chế đến mức thấp nhất các sai sót có thể xảy ra trong quá trình sử dụng. - Tốc độ xử lí cao, đáp ứng lượng truy cập lớn. - Chi phí bảo trì thấp. 1.3. Ý nghĩa Phần mềm quản lý bán hàng thời trang nhằm mục tiêu quản lý các hoạt động trong cửa hàng, nhằm đáp ứng nhu cầu quan trọng nhất trong kinh La Thị Duyên _ MSV: 09EL00077 _ Lớp EL02 Luận văn tốt nghiệp 7 GVHD: GS. TS. Trần Anh Bảo doanh là tăng lợi nhuận. Khi áp dụng công nghệ thông tin vào việc quản lý sẽ giảm thiểu công sức, thời gian và giúp nhà quản lý năm bắt tình hình hoạt động của đại lý để có thể đưa ra nhưng quyết định nhanh chóng. Chương 2: Phân tích thiết kế hệ thống 2.1. Phân tích hệ thống về chức năng 2.1.1. Biểu đồ phân cấp chức năng La Thị Duyên _ MSV: 09EL00077 _ Lớp EL02 8 Luận văn tốt nghiệp GVHD: GS. TS. Trần Anh Bảo Biểu đồ 2. 1: biểu đồ phân rã chức năng Quản lý cửa hàng thời trang Quản lý hệ thống Quản lý nhâp hàng Quản lý bán hàng La Thị Duyên _ MSV: 09EL00077 _ Lớp EL02 Đăng nhập Quản lý cung cấp nhà Quản lý khách hàng Tìm kiếm Báo cáo thống kê Tìm kiếm hàng hoá Thống kê hàng hoá Đăng xuất Quản lý thông tin hàng Luận tốt nghiệpLập phiếu nhập Quản văn lý nhân 9 Lập hoá đơn bán hàng Chi tiết phiếu nhập phiếu nhập Tìm kiếm NCC Thống kê hóa đơn BH GVHD: GS. TS. Trần Anh Bảo viên Thoát chương trình khách hàng Chi tiết hóa đơn 2.1.2. Biểu đồ luồng dữ liệu 2.1.2.1. Biểu đồ luồng dữ liệu mức ngữ cảnh La Thị Duyên _ MSV: 09EL00077 _ Lớp EL02 Tìm kiếm nhân viên Thống kê khách hàng 10 Luận văn tốt nghiệp GVHD: GS. TS. Trần Anh Bảo Biểu đồ 2. 2: biểu đồ luồng dữ liệu mức ngữ cảnh Nhà cung cấp Thông tin hàng hoá Thông tin khách hàng Khách hàng Yêu cầu mua hàng Hoá đơn bán Hoá đơn nhập Hàng Quản lý cửa hàng thời trang Hoá đơn nhập Nhân viên La Thị Duyên _ MSV: 09EL00077 _ Lớp EL02 Hoá đơn bán Luận văn tốt nghiệp 11 GVHD: GS. TS. Trần Anh Bảo 2.1.2.2. Biểu đồ luồng dữ liệu mức đỉnh La Thị Duyên _ MSV: 09EL00077 _ Lớp EL02 Luận văn tốt nghiệp 12 GVHD: GS. TS. Trần Anh Bảo Biểu đồ 2. 3: biểu đồ luồng dữ liệu mức đỉnh La Thị Duyên _ MSV: 09EL00077 _ Lớp EL02 13 Luận văn tốt nghiệp GVHD: GS. TS. Trần Anh Bảo Thông tin khách hàng 2.1.2.3. Biểu đồ luồng dữ liệu mức dưới đỉnh - Chức năng quản lý nhập hàng Yêu cầu mua hàng Nhà cung cấp 2 Khách hàng Quản lý Hoá đơn nhập bán hàng Hàng Thanh toán hoá đơn Hàng hoá Nhà cung cấp 1 Hàng + Hoá đơn Quản lý nhập hàng Thanh toán hoá đơn Hoá đơn bán 3 Hoá đơn nhập Tìm kiếm Hoá đơn nhập Nhân viên Tìm kiếm Báo cáo thống kê 4 Báo cáo thống kê La Thị Duyên _ MSV: 09EL00077 _ Lớp EL02 Khách hàng
- Xem thêm -