Tài liệu Ql vốn tại cty cdt

  • Số trang: 8 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 106 |
  • Lượt tải: 0
tranbon

Đã đăng 976 tài liệu

Mô tả:

Lêi nãi ®Çu - Nªu tÇm quan träng cña vèn s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. - T¹i sao l¹i ph¶i qu¶n lý vèn - Nªu kÕt cÊu cña ®Ò tµi (gåm 3 phÇn) PhÇn I: Kh¸i qu¸t chung vÒ C«ng ty TNHH x©y dùng vµ th-¬ng m¹i CDT I. Giíi thiÖu vµ kh¸i qu¸t chung vÒ C«ng ty TNHH x©y dùng vµ th-¬ng m¹i CDT 1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty TNHH x©y dùng vµ th-¬ng m¹i CDT 2. §Æc ®iÓm ho¹t ®éng cña c«ng ty 2.1. Chøc n¨ng 2.2. NhiÖm vô 3. §Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y qu¶n lý ho¹t ®éng cña c«ng ty s¶n xuÊt kinh doanh 3.1. S¬ ®å tæ chøc bé m¸y ho¹t ®éng cña c«ng ty 3.2. Chøc n¨ng 4. §Æc ®iÓm quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt s¶n phÈm cña c«ng ty 4.1. S¬ ®å quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt s¶n phÈm II. Kh¸i qu¸t mét sè kÕt qu¶ ®· ®¹t ®-îc cña C«ng ty nh÷ng n¨m võa qua 1. Sù t¨ng tr-ëng cña c«ng ty vÒ doanh thu ®¹t bao nhiªu (%) cña n¨m 2004 so víi n¨m 2003 2. LËp s¬ ®å b¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh PhÇn II: C«ng t¸c qu¶n lý vèn t¹i C«ng ty TNHH x©y dùng vµ th-¬ng m¹i CDT I. Kh¸i qu¸t chung vÒ vèn 1. Kh¸i niÖm vÒ vèn cña doanh nghiÖp 2. Ph©n lo¹i vèn kinh doanh 3. Nguån h×nh thµnh vèn kinh doanh cña doanh nghiÖp II. Thùc tr¹ng sö dông vèn kinh doanh cña C«ng ty TNHH x©y dùng vµ th-¬ng m¹i CDT 1. DiÔn biÕn nguån vèn vµ sö dông vèn cña C«ng ty 1.1. LËp b¶ng 1.2. NhËn xÐt ®¸nh gi¸ sù thay ®æi nguån vèn vµ sö dông vèn n¨m 2004 2. §¸nh gi¸ t×nh h×nh huy ®éng vèn ®¸p øng nhu cÇu vèn s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty 2.1. KÕt qu¶ t¨ng hay gi¶m tû träng vÒ vèn cña c«ng ty 2.2. LËp b¶ng 3. T×nh h×nh tæ chøc nguån vèn vµ ph©n bæ nguån vèn ®¸p øng nhu cÇu s¶n xuÊt kinh doanh 3.1. T×nh h×nh qu¶n lý vµ hiÖu qu¶ sö dông vèn cè ®Þnh 3.2. LËp b¶ng III. §¸nh gi¸ hiÖu qu¶ sö dông vèn s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty - HiÖu qu¶ sö dông cã 3 lo¹i: VL§, VC§, VKD PhÇn III: Mét sè biÖn ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn t¹i C«ng ty TNHH x©y dùng vµ th-¬ng m¹i CDT I. §Ò ra nh÷ng gi¶i ph¸p nh»m kh¾c phôc vµ n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn t¹i C«ng ty. 1. Mét sè gi¶i ph¸p. KÕt luËn. Lêi nãi ®Çu Vèn s¶n xuÊt kinh doanh trong c¸c doanh nghiÖp lµ yÕu tè quan träng quyÕt ®Þnh tíi sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp. Bëi vËy bÊt kú mét doanh nghiÖp nµo muèn tån t¹i vµ ph¸t triÓn ph¶i quan t©m ®Õn vÊn ®Ò t¹o lËp vèn, qu¶n lý ®ång vèn sao cho cã hiÖu qu¶, nh»m mang l¹i lîi nhuËn cao nhÊt cho doanh nghiÖp trªn c¬ së t«n träng c¸c nguyªn t¾c qu¶n lý tµi chÝnh, tÝn dông vµ chÊp hµnh ®óng ph¸p luËt nhµ n-íc. Sù ph¸t triÓn kinh tÕ kinh doanh víi quy m« ngµy cµng lín cña c¸c doanh nghiÖp ®ßi hái ph¶i cã mét l-îng vèn ngµy cµng nhiÒu. MÆt kh¸c ngµy nay sù tiÕn bé cña khoa häc c«ng nghÖ víi tèc ®é cao vµ c¸c doanh nghiÖp ho¹t ®éng kinh doanh trong ®iÒu kiÖn cña nÒn kinh tÕ më víi xu thÕ quèc tÕ ho¸ ngµy cµng më réng, sù c¹nh tranh trªn thÞ tr-êng ngµy cµng khèc liÖt th× nhu cÇu vèn dµi h¹n cña doanh nghiÖp cho sù ®Çu t- ph¸t triÓn ngµy cµng lín. §ßi hái c¸c doanh nghiÖp ph¶i huy ®éng cao ®é nguån vèn bªn trong còng nh- bªn ngoµi vµ ph¶i sö dông ®ång vèn mét c¸ch cã hiÖu qu¶ cao nhÊt. ChÝnh v× thÕ qu¶n lý vèn lµ mét bé phËn cÊu thµnh quan träng trong hÖ thèng qu¶n lý kinh tÕ tµi chÝnh qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh kiÓm so¸t c¸c ho¹t ®éng vÒ t×nh h×nh sö dông nguån vèn vµ ph¸t triÓn biÕt ph©n bæ nguån vèn sao cho hîp lý tr¸nh t×nh tr¹ng d- thõa, l·ng phÝ, thÊt thu vÒ nguån vèn lµm ¶nh h-ëng ®Õn sù ph¸t triÓn kinh doanh cña doanh nghiÖp. NhËn thøc ®-îc ý nghÜa tÇm quan träng cña c«ng t¸c qu¶n lý vèn trong ho¹t ®éng kinh doanh. Em chän C«ng ty TNHH x©y dùng vµ th-¬ng m¹i CDT lµm n¬i thùc tËp vµ m¹nh d¹n ®i s©u nghiªn cøu tæng hîp quy tr×nh sö dông qu¶n lý vèn vµ qu¸ tr×nh s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp. §-îc sù h-íng dÉn tËn t×nh cña c« gi¸o Ph¹m ThÞ Lôa vµ sù gióp ®ì cña c¸c c¸n bé kÕ to¸n cña doanh nghiÖp em ®· lµm ®Ò tµi vÒ : "Qu¶n lý vèn cña doanh nghiÖp" do tr×nh ®é vµ kinh nghiÖm ch-a nhiÒu nªn bµi lµm cña em cßn nhiÒu thiÕu sãt em kÝnh mong thÇy c« gi¸o chØ b¶o vµ gióp ®ì ®Ó em hoµn thµnh tèt h¬n. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n! KÕt cÊu ®Ò tµi gåm 3 phÇn: PhÇn I: Kh¸i qu¸t chung vÒ C«ng ty TNHH x©y dùng vµ th-¬ng m¹i CDT PhÇn II: C«ng t¸c qu¶n lý vèn cña C«ng ty TNHH x©y dùng vµ th-¬ng m¹i CDT PhÇn III: Mét sè biÖn ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn cña C«ng ty TNHH x©y dùng vµ th-¬ng m¹i CDT. PhÇn I Kh¸i qu¸t chung vÒ C«ng ty TNHH x©y dùng vµ th-¬ng m¹i CDT I. Giíi thiÖu vµ kh¸i qu¸t chung vÒ C«ng ty TNHH x©y dùng vµ th-¬ng m¹i CDT 1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty TNHH x©y dùng vµ th-¬ng m¹i CDT C«ng ty TNHH x©y dùng vµ th-¬ng m¹i CDT lµ mét doanh nghiÖp tnh©n ®-îc thµnh lËp theo quyÕt ®Þnh sè 4425/Q§-TLDN ngµy 14/06/1994 cña UBND thµnh phè Hµ Néi vµ ho¹t ®éng theo giÊy ®¨ng ký kinh doanh sè 072010 ngµy 21/06/1994 cña Së KÕ ho¹ch vµ §Çu t- thµnh phè Hµ Néi. Trô së chÝnh cña C«ng ty lµ 15 Hµn Thuyªn - quËn Hai Bµ Tr-ng - Hµ Néi. C«ng ty cã x-ëng s¶n xuÊt riªng ë Gi¸p NhÞ - Thanh Tr×. Tõ khi míi thµnh lËp, ®iÒu kiÖn vËt chÊt ban ®Çu cña c«ng ty cßn rÊt nghÌo nµn, l¹c hËu chØ cã vµi thiÕt bÞ, m¸y mãc cò vµ h¬n chôc c«ng nh©n cã tr×nh ®é tay nghÒ thÊp, s¶n phÈm chñ yÕu lµ s¶n xuÊt c¸c mÆt hµng vÒ bé phËn trang trÝ néi thÊt: c¸c lo¹i cöa sæ, cöa ra vµo…quy m« s¶n xuÊt cña x-ëng cßn nhá, hiÖu qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh kh«ng cao, ®êi sèng c«ng nh©n cßn nhiÒu khã kh¨n. Thêi kú sau 10 n¨m ®æi míi víi sù ®Çu t- ®óng h-íng tõng b-íc ch¾c ch¾n, nhê ®ã c«ng ty ®· cã ®-îc vÞ trÝ cña m×nh trªn thÞ tr-êng ViÖt Nam mµ thêi ®iÓm nµy cã nhiÒu c«ng tr×nh lín, nhiÒu hîp ®ång ®· ký kÕt víi c«ng ty. N¨m 1999 ®-îc coi lµ mèc kh¸ quan träng ®èi víi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. C«ng ty ®· m¹nh d¹n xin vay vèn ng©n hµng ®Çu t- m¸y mãc kü thuËt hiÖn ®¹i, më réng quy m« s¶n xuÊt nhËn thªm nhiÒu c«ng nh©n míi hÇu hÕt ®Òu cã tr×nh ®é tõ trung cÊp trë lªn. N¨m 2000, c«ng ty ®· m¹nh d¹n ®Çu t- theo chiÒu s©u ®-a trän vÑn d©y truyÒn thiÕt bÞ c«ng nghÖ hiÖn ®¹i vµo s¶n xuÊt chÕ t¹o c¸c s¶n phÈm: cöa sæ, cöa ra vµo, v¸ch ng¨n b»ng vËt liÖu tèt… víi c«ng suÊt lín vµ -u viÖt h¬n nhiÒu so víi ph-¬ng ph¸p lµm thñ c«ng truyÒn thèng nªn thÞ tr-êng rÊt -a chuéng. Trong c¬ chÕ thÞ tr-êng, t×m ®Çu ra cho s¶n phÈm lµ vÊn ®Ò hÕt søc khã kh¨n vµ nan gi¶i ®èi víi kh«ng Ýt c¸c doanh nghiÖp. ThÕ nh-ng ®èi víi nh÷ng s¶n phÈm ®-îc s¶n xuÊt t¹o C«ng ty TNHH x©y dùng vµ th-¬ng m¹i CDT th× s¶n xuÊt ra ®Õn ®©u ®-îc tiªu thô hÕt ®Õn ®ã kh«ng cã s¶n phÈm ø ®äng, thËm chÝ cã khi s¶n xuÊt kh«ng ®ñ ®Ó cung øng trªn thÞ tr-êng, c«ng nh©n ph¶i lµm thªm ca ®Ó hoµn thµnh c¸c ®¬n ®Æt hµng, phôc vô c¸c c«ng tr×nh ®óng thêi h¹n, ®êi sèng cña tËp thÓ c«ng nh©n ngµy cµng ®-îc n©ng lªn. N¨m 2002, ngoµi viÖc chÕ t¹o, ngoµi c¸c s¶n phÈm chñ lùc nh- c¸c lo¹i cöa hoa, cöa xÕp, cöa sæ, cöa ra vµo b»ng kÝnh khung nh«m víi mÉu m· ®a d¹ng, phong phó phôc vô c¸c c«ng tr×nh lín cña c«ng ty, c«ng ty cßn më réng kinh doanh theo ®¬n ®Æt hµng. Tr¶i qua 10 n¨m kÓ tõ ngµy thµnh lËp ®Õn nay c«ng ty ®· tõng b-íc ph¸t triÓn lín m¹nh c¶ vÒ ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn vµ quy m« s¶n xuÊt. C«ng ty ®· t¹o ®-îc niÒm tin vµ uy tÝn tèt víi kh¸ch hµng vµ c¸c ®èi t¸c kinh doanh trong vµ ngoµi gi÷ v÷ng vµ ph¸t huy vÞ thÕ cña m×nh trªn thÞ tr-êng ®Çy biÕn ®éng. §Ó cã ®-îc mét c«ng ty nh- hiÖn nay, v÷ng vµng trong c¬ chÕ thÞ tr-êng, s½n sµng héi nhËp khu vùc vµ quèc tÕ lµ c¶ mét chÆng ®-êng vÊt v¶ v-¬n lªn cña mét tËp thÓ ®oµn kÕt, nhÊt trÝ víi mét ban l·nh ®¹o c«ng ty ®Çy nhiÖt huyÕt, cã tµi, cã t©m vµ cã quan ®iÓm ®óng ®¾n. MÆt kh¸c, c«ng ty rÊt chó träng ®Õn c«ng t¸c ®µo t¹o l¹i CBCN ®Ó ®¸p øng nhu cÇu vµ nhiÖm vô cña c«ng cuéc ®æi míi. C«ng ty lu«n ra søc c¶i tiÕn trang thiÕt bÞ m¸y mãc, h¹ thÊp gi¸ thµnh s¶n phÈm t¨ng c-êng c«ng t¸c qu¶n lý chÊt l-îng, ®Èy m¹nh tiÕp thÞ vµ më réng m¹ng l-íi tiªu thô s¶n phÈm trªn ph¹m vi c¶ n-íc nh- Hµ Néi, Hµ T©y, H-ng Yªn, Hµ Nam… §©y chÝnh lµ ®éng lùc quyÕt ®Þnh sù t¨ng tr-ëng cña c«ng ty trong nhiÒu n¨m qua. 2. §Æc ®iÓm ho¹t ®éng cña c«ng ty 2.1. Chøc n¨ng C«ng ty TNHH x©y dùng vµ th-¬ng m¹i CDT víi chøc n¨ng chñ yÕu lµ s¶n xuÊt c¸c mÆt hµng trang trÝ néi thÊt nh- c¸c lo¹i cöa mÉu m· ®a d¹ng vµ c¸c chi tiÕt c¬ khÝ kü thuËt cao cung cÊp vµ phôc vô thÞ tr-êng vµ c¸c c«ng tr×nh x©y dùng… ph-¬ng ch©m kinh doanh cña c«ng ty lµ gi¸ c¶ ph¶i ch¨ng, chÊt l-îng ®¶m b¶o do ®ã uy tÝn cña c«ng ty ngµy cµng ®-îc n©ng lªn. 2.2. NhiÖm vô X©y dùng kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh trªn c¬ së chøc n¨ng nhiÖm vô ®-îc giao, n¨ng lùc hiÖn cã cña ®¬n vÞ vµ nhu cÇu thÞ tr-êng. Tæ chøc tiÕp thÞ, ký kÕt vµ thùc hiÖn c¸c hîp ®ång kinh tÕ thuéc chøc n¨ng nhiÖm vô ®-îc giao cña c«ng ty. Thùc hiÖn nghiªm chØnh c¸c quy tr×nh quy ph¹m kü thuËt chuyªn ngµnh, ®¶m b¶o chÊt l-îng s¶n phÈm vµ an toµn lao ®éng, vÖ sinh m«i tr-êng. Thùc hiÖn nghiªm chØnh c¸c chÕ ®é, chÝnh s¸ch cña nhµ n-íc trong s¶n xuÊt kinh doanh, quan hÖ tèt víi c¸c c¬ quan chøc n¨ng h÷u quan vµ ®Þa ph-¬ng. Thùc hiÖn ®Çy ®ñ nghÜa vô chÝnh s¸ch ®èi víi ng-êi lao ®éng ch¨m lo båi d-ìng, n©ng cao tr×nh ®é CN. CBCNV, ®¶m b¶o ®iÒu kiÖn lµm viÖc cho ng-êi lao ®éng. 3. §Æc ®iÓm c«ng t¸c vµ tæ chøc qu¶n lý lao ®éng C«ng ty TNHH x©y dùng vµ th-¬ng m¹i CDT lµ doanh nghiÖp t- nh©n. Do ®Æc ®iÓm cña ngµnh, s¶n phÈm cã nhiÒu lo¹i kh¸c nhau nªn viÖc tæ chøc s¶n xuÊt vµ qu¶n lý còng cã nhiÒu ®iÓm ®Æc thï vµ ngµy hoµn thiÖn. 3.1. S¬ ®å tæ chøc bé m¸y ho¹t ®éng cña c«ng ty Tæng gi¸m ®èc Phã gi¸m ®èc Phßng Khoa häc kü thuËt Phßng kiÓm ®Þnh chÊt l-îng vµ tiªu thô Phã gi¸m ®èc Phßng Khoa häc kü thuËt Phßng kiÓm ®Þnh chÊt l-îng vµ tiªu thô 3.2.
- Xem thêm -