Tài liệu Phát triển dịch vụ của công ty cổ phần chứng khoán sài gòn

  • Số trang: 134 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 172 |
  • Lượt tải: 0
loveydove

Tham gia: 05/08/2015

Mô tả:

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VŨ THỊ HOÀNG YẾN PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Hà Nội - 2015 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VŨ THỊ HOÀNG YẾN PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng Mã số: 60 34 02 01 LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS. Cao Thị Ý Nhi Hà Nội - 2015 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn này là kết quả của quá trình học tập và nghiên cứu của riêng cá nhân tôi. Những quan điểm đƣợc trình bày trong luận văn là quan điểm cá nhân. Các số liệu và kết quả nghiên cứu trong luận văn là trung thực, có nguồn gốc rõ ràng. Tác giả luận văn Vũ Thị Hoàng Yến LỜI CẢM ƠN Tôi xin chân thành gửi lời cảm ơn đến TS. Cao Thị Ý Nhi, ngƣời đã hƣớng dẫn, chỉ bảo tôi trong suốt thời gian nghiên cứu. Tôi xin chân thành gửi lời cảm ơn đến Ban giám hiệu Trƣờng Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội, đến quý thầy cô trong Khoa Tài chính Ngân hàng, Đại học Kinh tế - Đại học Quốc Gia Hà Nội đã tạo điều kiện thuận lợi để tôi hoàn thành luận văn này. Cuối cùng, tôi xin chân thành cảm ơn đến gia đình, bạn bè đã tận tình giúp đỡ hỗ trợ tôi trong suốt thời gian học tập và nghiên cứu. Xin gửi lời ơn chân thành nhất đến tất cả mọi ngƣời ! Hà Nội, tháng 10 năm 2015 Tác giả luận văn Vũ Thị Hoàng Yến MỤC LỤC DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT ............................................................................. i DANH MỤC SƠ ĐỒ ............................................................................................ii DANH MỤC BIỂU ĐỒ...................................................................................... iii DANH MỤC HÌNH VẼ ................................................................................... iv MỞ ĐẦU ............................................................................................................... 1 CHƢƠNG 1. TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ CỦA CÔNG TY CHỨNG KHOÁN ........................ 4 1.1.Tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài ................................. 4 1.2.Những cơ sở lý luận về công ty chứng khoán và phát triển dịch vụ chứng khoán ................................................................................................................. 9 1.2.1. Tổng quan về công ty chứng khoán ........................................................ 9 1.2.2. Các dịch vụ chứng khoán ...................................................................... 19 1.2.3. Phát triển dịch vụ của công ty chứng khoán ......................................... 27 1.3. Một số kinh nghiệm về phát triển dịch vụ của công ty chứng khoán và bài học cho Công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn ............................................. 37 1.3.1. Kinh nghiệm phát triển dịch vụ của công ty chứng khoán nƣớc ngoài 37 1.3.2. Kinh nghiệm phát triển dịch vụ của các công ty chứng khoán trong nƣớc ................................................................................................................. 39 1.3.3. Bài học cho Công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn ............................ 42 CHƢƠNG 2. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .............................................. 44 2.1. Phƣơng pháp luận ..................................................................................... 44 2.1.1. Khảo sát số liệu ..................................................................................... 44 2.1.2. Xử lý số liệu .......................................................................................... 47 2.2. Thiết kế nghiên cứu .................................................................................. 48 CHƢƠNG 3. THỰC TRẠNG VỀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN .......................................................... 50 3.1. Khái quát về công ty chứng khoán SSI .................................................... 50 3.1.1. Lịch sử hình thành của công ty chứng khoán SSI................................. 50 3.1.2. Cơ cấu tổ chức của công ty chứng khoán SSI ...................................... 51 3.1.3. Các lĩnh vực hoạt động ......................................................................... 51 3.2. Thực trạng dịch vụ của công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn giai đoạn 2011-2014........................................................................................................ 53 3.2.1. Môi giới chứng khoán ........................................................................... 53 3.2.2. Tƣ vấn ................................................................................................... 55 3.2.3. Bảo lãnh phát hành chứng khoán .......................................................... 60 3.2.4. Quản lí quỹ và danh mục đầu tƣ ........................................................... 61 3.2.5. Các dịch vụ khác ................................................................................... 63 3.3. Đánh giá kết quả phát triển dịch vụ của Công ty chứng khoán SSI ....... 67 3.3.1. Đánh giá sự phát triển dịch vụ chứng khoán của công ty chứng khoán SSI ................................................................................................................... 67 3.3.2. Kết quả đạt đƣợc ................................................................................... 87 3.3.3. Hạn chế ...................................................................................................... 90 3.3.4. Nguyên nhân của hạn chế......................................................................... 93 CHƢƠNG 4: CÁC GIẢI PHÁP NHẰM PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN TRONG THỜI GIAN TỚI ....................................................................................................................... 96 4.1. Định hƣớng hoạt động của UBCKNN và của SSI trong thời gian tới ..... 96 4.1.1. Định hƣớng của UBCKNN ................................................................... 96 4.1.2. Định hƣớng của Công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn ...................... 99 4.2. Các giải pháp nhằm phát triển dịch vụ của công ty Cổ phần chứng khoán Sài Gòn .......................................................................................................... 100 4.2.1. Phát triển đồng đều các dịch vụ của công ty ....................................... 100 4.2.2. Nâng cao tính phát triển bền vững ...................................................... 101 4.2.3. Nâng cao chất luợng nguồn nhân lực .................................................. 105 4.2.4. Chiến lƣợc phí dịch vụ phù hợp .......................................................... 109 4.2.5. Hoàn thiện cơ sở vật chất kỹ thuật, công nghệ thông tin .................... 111 4.2.5. Mở rộng phạm vi kinh doanh .............................................................. 113 4.3. Một số kiến nghị với Chính phủ và Uỷ ban Chứng khoán Nhà nƣớc ... 114 KẾT LUẬN ....................................................................................................... 117 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO......................................................... 118 PHỤ LỤC DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT STT Ký hiệu 1 BSC 2 BVSC 3 CK 4 CTCK Công ty chứng khoán 5 HNX Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hà Nội 6 HOSE Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh 7 HSC Công ty cổ phần chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh 8 ICE Intercontinental Exchange 9 IPO Phát hành cổ phiếu ra công chúng lần đầu 10 KDCK Kinh doanh chứng khoán 11 M&A Mua bán và sáp nhập 12 OTC Thị trƣờng chứng khoán phi tập trung 13 SGDCK 14 SSI 15 TTCK 16 17 Nguyên Nghĩa Công ty trách nhiệm hữu hạn Chứng khoán Ngân hàng Đầu tƣ và Phát triển Việt Nam Công ty cổ phần chứng khoán Bảo Việt Chứng khoán Sở giao dịch chứng khoán Công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn Thị trƣờng chứng khoán UBCKNN Ủy ban Chứng khoán Nhà nƣớc VNĐ Việt Nam đồng i DANH MỤC SƠ ĐỒ STT Tên sơ đồ 1 Sơ đồ 1.1 2 Sơ đồ 1.2 Nội dung Quy trình thực hiện dịch vụ môi giới tại công ty chứng khoán Cơ cấu bộ máy tổ chức điều hành ii Trang 20 50 DANH MỤC BIỂU ĐỒ STT Tên Nội dung biểu đồ Trang Thị phần giá trị giao dịch môi giới giai đoạn 2011 1 Biểu đồ 3.1 2014 tại HOSE và HNX của Công ty cổ phần chứng 72 khoán Sài Gòn Số lƣợng tài khoản mở mới theo năm giai đoạn 2011 2 Biểu đồ 3.2 2 Biểu đồ 3.3 3 Biểu đồ 3.4 4 Biểu đồ 3.5 5 Biểu đồ 3.6 6 Biểu đồ 3.7 Điểm đánh giá đối với yếu tố Tính hữu hình 78 7 Biểu đồ 3.8 Điểm đánh giá đối với yếu tố Độ tin cậy 79 8 Biểu đồ 3.9 Điểm đánh giá đối với yếu tố Khả năng phản ứng 81 9 Biểu đồ 3.10 Điểm đánh giá đối với yếu tố Độ đảm bảo 82 10 Biểu đồ 3.11 Điểm đánh giá đối với yếu tố Sự thấu cảm 84 - 2014 73 Thời gian đầu tƣ của khách hàng Số tiền đầu tƣ của khách hàng tại Công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn Nguồn thông tin về SSI của khách hàng tại Công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn Mức độ hài lòng đối với chất lƣợng dịch vụ của SSI thông qua 5 tiêu chí iii 76 76 77 DANH MỤC CÁC HÌNH STT Tên hình Nội dung 1 Hình 2.1 Kết quả khảo sát chất lƣợng dịch vụ tại 44 2 Hình 3.1 Biểu phí giao dịch chứng khoán tại 53 2 Hình 3.2 Biểu phí lƣu ký chứng khoán tại 65 3 Hình 3.3 Giá trị chứng khoán lƣu ký tại 65 4 Hình 3.4 Tỷ lệ cho vay ký quỹ tại một số công ty chứng khoán 66 5 Hình 3.5 6 Hình 3.6 Kết quả khảo sát về Tính hữu hình 78 7 Hình 3.7 Kết quả khảo sát về Độ tin cậy 80 8 Hình 3.8 Kết quả khảo sát về Khả năng phản ứng 81 9 Hình 3.9 Kết quả khảo sát về Độ bảo đảm 84 10 Hình 3.10 Kết quả khảo sát về Sự thấu cảm 85 11 Hình 3.11 Kết quả khảo sát về Phí dịch vụ 86 Doanh thu của Công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn giai đoạn 2011-2014 iv Trang 66 MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Thị trƣờng chứng khoán Việt Nam chính thức đi vào hoạt động vào năm 2000, sau gần 20 năm phát triển, thị trƣờng chứng khoán Việt Nam đang dần tự hoàn thiện mình hơn. Là một trong những thành phần không thể thiếu của thị trƣờng chứng khoán, các công ty chứng khoán tham gia thị trƣờng với vai trò quan trọng là làm định chế trung gian. Các công ty chứng khoán giúp cho việc lƣu thông hàng hóa diễn ra suôn sẻ, tấp nập, làm cho thị trƣờng chứng khoán hoạt động một cách trôi chảy, có trật tự và hiệu quả hơn. Các công ty chứng khoán đang ngày càng đóng vai trò quan trọng hơn khi thị trƣờng chứng khoán ngày càng phát triển, các nghiệp vụ kinh doanh mới đƣợc ra đời và đi vào hoạt động, nhiều đối tƣợng muốn tham gia vào thị trƣờng chứng khoán. Trong điều kiện đó, các công ty chứng khoán chính là trung gian cần thiết. Thành lập vào năm 1999, Công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn là một trong những công ty chứng khoán sớm đi vào hoạt động ngay từ những ngày đầu của thị trƣờng chứng khoán. Tại thời điểm thành lập, công ty hoạt động với hai dịch vụ là môi giới chứng khoán và tự doanh chứng khoán. Trong suốt quá trình hoạt động, công ty đã không ngừng mở rộng hoạt động kinh doanh của mình. Đến thời điểm hiện tại, công ty đã đạt đƣợc vị trí nhất định trên thị trƣờng chứng khoán Việt Nam, hiệu quả kinh doanh ngày càng tốt hơn, các dịch vụ mà công ty cung cấp cũng ngày càng đa dạng, phong phú. Theo Ủy ban Chứng khoán Nhà nƣớc, năm 2014, sau quá trình tái cấu trúc, có 83 công ty chứng khoán đang hoạt động. Các công ty chứng khoán hiện vẫn tiếp tục tiến trình tái cấu trúc để tăng sức cạnh tranh của mình trên thị trƣờng nội địa và quốc tế. Sau giai đoạn khó khăn, dần bƣớc vào giai đoạn phục hồi, thị trƣờng chứng khoán đang sàng lọc dần những công ty chứng khoán yếu kém. Bên cạnh đó, khách hàng đang ngày càng trở thành những ngƣời tiêu dùng thông thái hơn, yêu cầu của họ đối với các dịch vụ mà công ty chứng khoán cung cấp ngày càng ở mức độ cao hơn. Trong bối cảnh đó, để có thể giữ vững vị thế và phát triển hơn, Công ty cổ 1 phần chứng khoán Sài Gòn cũng đang không ngừng tự hoàn thiện mọi mặt hoạt động của mình. Trong đó, các dịch vụ mà công ty cung cấp đóng một vai trò vô cùng quan trọng, đó chính là sản phẩm của công ty, tƣơng tác trực tiếp với khách hàng và thị trƣờng. Bởi thế các dịch vụ mà công ty cung cấp cần phải đạt đƣợc những yêu cầu cả về số lƣợng và chất lƣợng mới có thể thu hút đƣợc khách hàng và đƣợc thị trƣờng chấp nhận. Vì thế, việc phát triển các dịch vụ có ý nghĩa rất lớn đối với Công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn nói riêng và thị trƣờng chứng khoán nói chung. Do đó, tác giả lựa chọn đề tài nghiên cứu: “Phát triển dịch vụ của Công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn” làm đề tài nghiên cứu luận văn tốt nghiệp. Câu hỏi nghiên cứu chủ yếu của đề tài là: Công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn cần phải làm gì để phát triển dịch vụ của công ty nhằm phát triển công ty trong điều kiện hiện nay ? Để trả lời câu hỏi nghiên cứu lớn này, cần trả lời rõ một số vấn đề cụ thể : + Dịch vụ của Công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn đã đáp ứng đƣợc yêu cầu của khách hàng và thị trƣờng chƣa? + Các giải pháp để khắc phục những hạn chế trong việc phát triển dịch vụ của Công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn? 2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu Mục đích nghiên cứu: Trên cơ sở phân tích, đánh giá từ đó đề xuất ra những giải pháp để phát triển dịch vụ của Công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn. Nhiệm vụ nghiên cứu: đi sâu vào nghiên cứu những nhiệm vụ cụ thể sau: + Hệ thống hoá một số vấn đề lý luận cơ bản về phát triển dịch vụ của công ty chứng khoán. + Phân tích thực trạng về phát triển dịch vụ tại Công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn. Đánh giá những kết quả đạt đƣợc và hạn chế của Công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn trong cung cấp dịch vụ, chỉ ra nguyên nhân của những hạn chế này. + Xây dựng và đề xuất hệ thống các giải pháp phát triển dịch vụ cho Công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn trong thời gian tới. 2 3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu Đối tƣợng nghiên cứu của luận văn là dịch vụ của công ty chứng khoán. Phạm vi nghiên cứu của luận văn là tình hình phát triển dịch vụ của Công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn từ năm 2011 - 2014. 4. Phƣơng pháp nghiên cứu - Phƣơng pháp cụ thể: + Phƣơng pháp phân tích. + Phƣơng pháp tổng hợp so sánh. + Phƣơng pháp điều tra khảo sát. - Nguồn số liệu: + Số liệu thứ cấp: Luận văn sử dụng số liệu trong báo cáo thƣờng niên, báo cáo tài chính, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn trong các năm. + Số liệu sơ cấp: Luận văn sử dụng số liệu từ việc điều tra khảo sát tại Công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn. 5 Kết cấu của luận văn Lời mở đầu Chƣơng 1: Tổng quan nghiên cứu và cơ sở lý luận về phát triển dịch vụ của công ty chứng khoán Chƣơng 2: Phƣơng pháp nghiên cứu Chƣơng 3: Thực trạng về phát triển dịch vụ của Công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn Chƣơng 4: Các giải pháp nhằm phát triển dịch vụ của Công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn trong thời gian tới Kết luận 3 CHƢƠNG 1. TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ CỦA CÔNG TY CHỨNG KHOÁN 1.1.Tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài Lịch sử đã chứng minh rằng: sự ra đời, tồn tại và phát triển thị trƣờng chứng khoán là sản phẩm tất yếu khách quan của nền kinh tế phát triển theo cơ chế thị trƣờng. Càng ngày thị trƣờng chứng khoán càng phát triển và có ảnh hƣởng rất lớn đến nền kinh tế của thế giới. Một trong những chủ thể chính và quan trọng nhất của thị trƣờng chứng khoán chính là công ty chứng khoán. Công ty chứng khoán chính là tổ chức đi kinh doanh chứng khoán, thực hiện một hay toàn bộ các dịch vụ chứng khoán với mục đích tìm kiếm lợi nhuận. Công ty chứng khoán là tác nhân quan trọng thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế nói chung và của thị trƣờng chứng khoán nói riêng. Trƣớc đây đã có rất nhiều các đề tài nghiên cứu các vấn đề liên quan đến thị trƣờng chứng khoán, công ty chứng khoán, sự phát triển của TTCK và CTCK. Các công trình nghiên cứu đó đã đề cập đến những mặt khác nhau của sự phát triển của TTCK hay CTCK. Sau quá trình tìm hiểu, tác giả xin đƣa ra một số trong những nghiên cứu, những đề tài cụ thể có liên quan đến nội dung đang nghiên cứu nhƣ sau : a, Nước ngoài Báo cáo “Sercurities market development in Trinidad and Tobago: Contemporary issues and challenges” của Kelvin A.Serceant và Kurt Stephen năm 2006. Theo bản báo cáo này, thị trƣờng chứng khoán của Trinidad và Tobago đã trải qua những thay đổi cơ bản trong hai thập kỷ qua. Hầu hết các cơ cấu thể chế của thị trƣờng mới chỉ đƣợc thành lập hơn 20 năm và các chế độ pháp lý hiện nay của thị trƣờng đã đƣợc chính thức hóa trong năm cuối của thập kỷ 90. Báo cáo xem xét những vấn đề sau đây: thị trƣờng chứng khoán của Trinidad và Tobago trong giai đoạn 1998-2003 với sự chú trọng đặc biệt về mặt các khuôn khổ thể chế, những vƣớng ngại đối với sự phát triển của thị trƣờng và mô tả các sản phẩm dịch vụ của thị trƣờng, những thách thức pháp lý phát sinh từ toàn cầu hóa, khu vực hóa và khu vực mậu dịch tự do châu Mỹ, sự tác động của khung quy định chính sách đối với thị 4 trƣờng. Báo cáo đã đề nghị thay đổi chế độ điều tiết của thị trƣờng chứng khoán Trinidad và Tobago để có thể tăng cƣờng các quy chế cho phù hợp với tình hình thị trƣờng cũng nhƣ để tăng cƣờng khả năng cạnh trạnh trên thị trƣờng quốc tế. Nhìn chung báo cáo đã đƣa ra những nhìn nhận và đánh giá về thị trƣờng chứng khoán trên góc nhìn tổng thể, tập trung chủ yếu về mặt quy định pháp lý đối với thị trƣờng. Báo cáo có đề cập đến các sản phẩm dịch vụ trên thị trƣờng chứng khoán Trinidad và Tobago, tuy nhiên chỉ dừng ở mức tổng quát chứ chƣa đi sâu phân tích cụ thể. Báo cáo “Stock Market Development: Role of Securities Firms and New Product” trong Hội thảo của Ngân hàng Thế giới về các tổ chức tài chính phi ngân hàng: Phát triển và quy định năm 1999. Trong báo cáo này đã đề cập đến vai trò của các công ty chứng khoán và các sản phẩm mới. Báo cáo đã khẳng định đƣợc tầm quan trọng của các công ty chứng khoán đối với thị trƣờng chứng khoán nói riêng và nền kinh tế nói chung. Báo cáo đã chỉ ra rằng, các nhà đầu tƣ sẽ không còn bị giới hạn bởi biên giới giữa các quốc gia nữa, mạng toàn cầu sẽ giúp các giao dịch thực hiện dễ dàng hơn, chi phí thấp hơn và các thông tin mà nhà đầu tƣ có thể tiếp cận thì gần nhƣ là miễn phí. Các nhà đầu tƣ toàn cầu đang đòi hỏi những dịch vụ và những sản phẩm đầu tƣ ngày càng sáng tạo hơn, bởi thế các dịch vụ trung gian là rất cần thiết và vấn đề phát triển hơn nữa các dịch vụ này là điều quan trọng. Hoạt động bảo lãnh phát hành cổ phiếu hay trái phiếu ra công chúng cũng đƣợc nhắc đến về những vấn đề nhƣ quy trình bảo lãnh, phân tích để đƣa ra những thông tin đáng tin cậy và việc xác lập một giá cả phù hợp. Báo cáo đã khẳng định để cạnh tranh trong nền kinh tế thị trƣờng toàn cầu hóa thì cần phải có sự thay đổi và phát triển để đáp ứng đƣợc nhu cầu ngày càng tăng của các chủ thể trên thị trƣờng. Nhìn chung, báo cáo đã đƣa ra một vài vấn đề quan trọng liên quan đến công ty chứng khoán cũng nhƣ các sản phẩm dịch vụ của công ty. Tuy nhiên bản báo cáo này chỉ mang tính tổng quát chứ chƣa trình bày một cách cụ thể chi tiết về vấn đề phát triển công ty chứng khoán cũng nhƣ dịch vụ mà công ty cung cấp. b, Trong nước 5 Luận văn thạc sĩ “Phát triển dịch vụ chứng khoán của công ty chứng khoán Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam” của Nguyễn Thị Minh Nguyệt - Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh năm 2007. Trong luận văn này, tác giả đã nêu ra đƣợc những vấn đề chung về công ty chứng khoán, trình bày cụ thể các dịch vụ mà công ty chứng khoán cung cấp, các nhân tố ảnh hƣởng đến dịch vụ của công ty chứng khoán. Trong phần thực trạng, tác giả đã sử dụng phƣơng pháp phân tích so sánh để phân tích kết quả kinh doanh của công ty chứng khoán ngân hàng đầu tƣ và phát triển Việt Nam. Tác giả đã nghiên cứu thực trạng của từng dịch vụ mà công ty chứng khoán cung cấp dựa trên quy trình thực hiện, doanh số, doanh thu của các loại dịch vụ. Tác giả đã sử dụng mô hình SWOT để phân tích điểm mạnh điểm yếu, cơ hội thách thức của công ty chứng khoán ngân hàng đầu tƣ và phát triển Việt Nam. Trên cơ sở đó, tác giả đƣa ra những vấn đề còn tồn tại và nguyên nhân dẫn tới những tồn tại đó trong công ty. Xuất phát từ những thực trạng và tồn tại của công ty chứng khoán Ngân hàng đầu tƣ và phát triển Việt Nam, tác giả đã xây dựng hệ thống những giải pháp cho công ty. Nhìn chung, tác giả đã trình bày đƣợc những cơ sở lý luận cơ bản, nêu đƣợc tƣơng đối về thực trạng và đánh giá các dịch vụ của công ty. Tuy nhiên, trong luận văn, tác giả chƣa đƣa ra đƣợc hệ thống các tiêu chí cụ thể để đánh giá sự phát triển dịch vụ của công ty chứng khoán. Bên cạnh đó, các dịch vụ trên thị trƣờng chứng khoán trong giai đoạn những năm 2007 còn chƣa phát triển nhiều cả về mặt số lƣợng và chất lƣợng nhƣ hiện nay, bởi thế đề tài của tác giả sẽ chƣa nghiên cứu đƣợc vấn đề một cách toàn diện hơn. Luận án tiến sĩ “Giải pháp tài chính phát triển bền vững thị trường chứng khoán Việt Nam” của Nguyễn Thùy Linh - Học viện Tài chính năm 2012 đã đƣa ra một khái niệm mới về phát triển bền vững thị trƣờng chứng khoán. Theo tác giả, phát triển bền vững TTCK là việc duy trì trạng thái phát triển ổn định đồng thời thiết lập khả năng kiểm soát và ngăn chặn các nguy cơ đổ vỡ cho TTCK. Tác giả đã xây dựng hệ thống tiêu chí đánh giá mức độ, ý nghĩa và các nhân tố ảnh hƣởng đến phát triển bền vững TTCK. Đồng thời tác giả cũng đƣa ra đƣợc lý thuyết về giải pháp tài chính phát triển thị trƣờng chứng khoán bao gồm khái niệm, tác động và cơ 6 chế sử dụng các giải pháp tài chính đó. Trong phần thực trạng, tác giả đã đánh giá về mức độ phát triển bền vững của TTCK Việt Nam và thực trạng giải pháp tài chính phát triển bền vững thị trƣờng chứng khoán Việt Nam nhƣ giải pháp về ngân sách nhà nƣớc, giải pháp tiền tệ, giải pháp tài chính doanh nghiệp, giải pháp đối với trung gian thị trƣờng. Từ những điều trên tác giả đã đƣa ra các giải pháp tài chính phát triển bền vững TTCK Việt Nam giai đoạn 2012 - 2020. Nhìn chung do phạm vi đề tài chỉ giới hạn trong các giải pháp tài chính nên đề tài đã không đề cập đến vấn đề phát triển TTCK về mặt phát triển dịch vụ. Luận án tiến sĩ “Phát triển bền vững công ty chứng khoán ở Việt Nam” của Nguyễn Lê Cƣờng - Học viện Tài chính năm 2012. Luận án đã trình bày cụ thể lý luận về phát triển bền vững công ty chứng khoán, bao gồm các vấn đề nhƣ: những vấn đề chung về công ty chứng khóan, phát triển bền vững công ty chứng khoán. Tác giả đã xây dựng các tiểu chuẩn đánh giá sự phát triển bền vững của CTCK. Trong phần thực trạng, tác giả đã trình bày tổng quan về quá trình hình thành và phát triển của TTCK Việt Nam, về quy mô niêm yết, quy mô giao dịch và giá trị vốn hóa thị trƣờng. Tác giả đã nêu lên thực trạng phát triển của các CTCK ở Việt Nam trong thời gian qua về các mặt nhƣ năng lực tài chính, nguồn nhân lực, hiệu quả hoạt động kinh doanh, trình độ kỹ thuật công nghệ, năng lực quản lý điều hành và quản trị rủi ro. Trên cơ sở đó tác giả đã đánh giá những kết quả đạt đƣợc cũng nhƣ những mặt chƣa đạt và đƣa ra hệ thống các giải pháp để phát triển bền vững công ty chứng khoán ở Việt Nam. Nhìn chung, luận án đã nghiên cứu rất cụ thể các nhân tố chính và quan trọng trong công ty chứng khoán. Tuy nhiên tác giả đã không nghiên cứu đến phƣơng diện dịch vụ của công ty chứng khoán và vấn đề phát triển dịch vụ của công ty chứng khoán. Luận án tiến sĩ “Phát triển đa dạng hóa các sản phẩm tài chính cho thị trường chứng khoán Việt Nam” của Thân Thị Thu Thủy - Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh năm 2003. Trong đề tài của mình, tác giả đã đƣa ra lý luận chung về thị trƣờng chứng khoán và sản phẩm tài chính của TTCK nhƣ chứng khoán vốn, chứng khoán nợ, các loại chứng khoán dẫn xuất. Phần thực trạng, tác giả đã nghiên 7 cứu về tổ chức bộ máy hoạt động của thị trƣờng chứng khoán Việt Nam và thực trạng lƣu thông chứng khoán trên TTCK Việt Nam. Trong đó tác giả có nghiên cứu về hoạt động của công ty niêm yết chứng khoán và công ty chứng khoán. Trong phần nghiên cứu về hoạt động của công ty chứng khoán, tác giả đã trình bày tổng quát tình hình hoạt động, phát triển và mở rộng quy mô kinh doanh của các công ty chứng khoán giai đoạn 2003. Trên cơ sở đó, tác giả đánh giá những thành tựu đạt đƣợc cũng nhƣ hạn chế và đƣa ra các giải pháp nhằm đa dạng hóa các sản phẩm tài chính cho thị trƣờng chứng khoán Việt Nam. Trong luận án, tác giả đã tập trung chủ yếu về các sản phẩm tài chính cho TTCK, đồng thời cũng có trình bày sơ lƣợc về vấn đề phát triển dịch vụ, mở rộng lĩnh vực kinh doanh của các công ty chứng khoán. Tuy nhiên những nghiên cứu của tác giả về vấn đề phát triển dịch vụ chỉ mang tính sơ lƣợc, phụ trợ chứ không đi sâu nghiên cứu. Qua tìm hiểu tổng quan nghiên cứu của đề tài, tác giả nhận thấy, các nghiên cứu nhìn chung tập trung chủ yếu về sự phát triển tổng thể của thị trƣờng chứng khoán cũng nhƣ công ty chứng khoán, tiếp cận sự phát triển công ty chứng khoán trên phƣơng diện về mặt tài chính. Vấn đề phát triển về mặt dịch vụ của công ty chứng khoán chƣa đƣợc đi sâu khai thác nhiều. Trong điều kiện hội nhập quốc tế của nền kinh tế, TTCK ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn, trong đó TTCK Việt Nam không phải là ngoại lệ. Các công ty chứng khoán ngày càng phát triển và cung cấp các dịch vụ ngày càng đa dạng. Trong khi đó, vấn đề phát triển dịch vụ công ty chứng khoán chƣa đƣợc nghiên cứu một cách có hệ thống, chƣa làm rõ các vấn đề lý luận về phát triển dịch vụ, chƣa xác lập hệ thống các chỉ tiêu đánh giá sự phát triển đó, chƣa xác lập hệ thống các giải pháp khả thi nhằm phát triển dịch vụ của công ty chứng khoán nhất là trong điều kiện thị trƣờng chứng khoán phát triển theo xu hƣớng hội nhập quốc tế ngày một sâu rộng. Vì vậy việc nghiên cứu sự phát triển dịch vụ của công ty chứng khoán là rất cấp thiết cả về mặt lý thuyết lẫn thực tiễn. Nhận thấy điều đó, tác giả đã quyết định chọn đề tài : “Phát triển dịch vụ của Công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn” là đề tài nghiên cứu. 8 1.2.Những cơ sở lý luận về công ty chứng khoán và phát triển dịch vụ chứng khoán 1.2.1. Tổng quan về công ty chứng khoán 1.2.1.1. Khái niệm công ty chứng khoán Thị trƣờng chứng khoán là loại thị trƣờng đặc biệt mà ở đó thực hiện trao đổi mua bán các loại chứng khoán. Trong thị trƣờng này có nhiều đối tƣợng tham gia, nhƣng rất ít ngƣời có khả năng phân tích và xác định đƣợc giá của chứng khoán trên thị trƣờng. Chính vì vậy trong quá trình hình thành và phát triển của thị trƣờng chứng khoán, nguyên tắc trung gian trở thành nguyên tắc hoạt động đặc trƣng và cơ bản trên thị trƣờng chứng khoán, là nguyên tắc không thể thiếu đƣợc của thị trƣờng chứng khoán, đƣợc nhiều ngƣời chấp nhận, dần dần mọi hoạt động giao dịch và mua bán chứng khoán trên thị trƣờng đều đƣợc thực hiện qua các tổ chức trung gian. Từ đó đã hình thành nên việc kinh doanh chứng khoán trên thị trƣờng chứng khoán. Kinh doanh chứng khoán là một trong những dịch vụ đặc trƣng của nền kinh tế thị trƣờng gắn liền với sự xuất hiện và phát triển của thị trƣờng chứng khoán. Đó là những hoạt động mua bán chứng khoán và cung cấp dịch vụ của các tổ chức hoặc cá nhân cho khác hàng, phục vụ trực tiếp hoặc gián tiếp cho các giao dịch chứng khoán nhằm mục đích tìm kiếm lợi nhuận. Theo Luật Chứng khoán của Quốc hội nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006 của Việt Nam có giá trị hiệu lực từ ngày 1/1/2007, “Kinh doanh chứng khoán là việc thực hiện nghiệp vụ môi giới chứng khoán, tự doanh chứng khoán, bảo lãnh phát hành chứng khoán, tư vấn đầu tư chứng khoán, lưu ký chứng khoán, quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, quản lý danh mục đầu tư chứng khoán”. Có rất nhiều các tổ chức kinh doanh chứng khoán, trong đó công ty chứng khoán là một trong những loại hình tổ chức kinh doanh chứng khoán phổ biến nhất trên thị trƣờng chứng khoán hiện nay. 9
- Xem thêm -