Tài liệu Phát tiển thị trường cho thuê tài chính tại việt nam luận văn thạc sĩ

  • Số trang: 78 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 63 |
  • Lượt tải: 0
sakura

Đã đăng 11429 tài liệu

Mô tả:

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM ---- K --- LÊ KIM KHÁNH PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG CHO THUÊ TÀI CHÍNH TẠI VIỆT NAM Chuyên ngành: Kinh tế tài chính – Ngân hàng Mã số:60.31.12 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN: TS. NGUYỄN TẤN HOÀNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – 2010 Lu n v n Lê Kim Khánh 1 M CL C CH NG I: TH TR NG CHO THUÊ TÀI CHÍNH VÀ KINH NGHI M PHÁT TRI N TH TR NG CHO THUÊ TÀI CHÍNH M T S N C Ã VÀ ANG PHÁT TRI N ................................................................................................................... 6 1.1 T ng quan v lo i hình CTTC................................................................................ 6 1.1.1 Khái ni m ...................................................................................................... 6 1.1.2 S khác nhau gi a CTTC và cho thuê ho t ng ............................................ 7 1.1.3 B n ch t c a CTTC........................................................................................ 9 1.1.4 L i ích c a CTTC ........................................................................................ 10 1.1.5 Các lo i hình CTTC ..................................................................................... 12 1.1.6 Quy trình CTTC........................................................................................... 16 1.1.7 Thuê tài chính hay vay tín d ng NHTM?................................................... 19 1.2 Xu h ng phát tri n c a th tr ng CTTC trên th gi i ........................................ 21 1.2.1 Hoa K ........................................................................................................ 21 1.2.1 Châu Âu....................................................................................................... 23 1.2.2 Châu Á......................................................................................................... 24 1.3 Nh ng bài h!c kinh nghi m c a th tr ng CTTC các n c trên th gi i .......... 25 1.3.1 Philipines ..................................................................................................... 25 1.3.2 Nh"t B n...................................................................................................... 26 1.3.3 Châu Âu....................................................................................................... 27 K#T LU$N CH NG I................................................................................................. 28 CH NG II: TH%C TR&NG TH TR NG CTTC VN 2008 - 2009 .......................... 29 2.1 Khái quát n n kinh t VN..................................................................................... 29 2.1.1 Bi n ng n n kinh t VN n'm 2009 và d báo xu h ng n'm 2010............ 29 2.1.2 Các hình th(c huy ng v)n và các nh ch tài chính VN hi n nay ............. 34 2.2 Th c tr ng c a th tr ng CTTC VN ................................................................... 40 2.2.1 L ch s* hình thành và phát tri n th tr ng CTTC t i VN ............................. 40 2.2.2 Th c tr ng ho t ng c a th tr ng CTTC VN hi n nay ............................. 41 2.2.3 Thành t u..................................................................................................... 43 2.2.4 H n ch ........................................................................................................ 44 2.2.5 Phân tích SWOT c a m t s) công ty CTTC tiêu bi u ................................... 49 2.3 Ti m n'ng phát tri n c a th tr ng CTTC t i VN: .............................................. 59 2.4 Thách th(c và r i ro c a th tr ng CTTC VN trong giai o n h i nh"p .............. 60 2.4.1 Thách th(c ................................................................................................... 60 2.4.2 R i ro:.......................................................................................................... 61 K#T LU$N CH NG II ............................................................................................... 63 CH NG III: CÁC GI+I PHÁP PHÁT TRI N TH TR NG CTTC VN TRONG GIAI ,AN H I NH$P ......................................................................................................... 64 3.1 nh h ng phát tri n lâu dài ng l)i và chi n l c phát tri n ngành CTTC trong dài h n ................................................................................................................... 64 3.2 XD và hoàn thi n h th)ng chính sách, pháp lý cho d ch v CTTC ...................... 67 3.3 T'ng c ng công tác ti p th , tuyên truy n qu ng bá v d ch v CTTC ................ 73 3.4 Xây d ng h th)ng thông tin và c- s d li u chuyên nghi p............................... 74 K#T LU$N CH NG III .............................................................................................. 76 Phát tri n th tr ng CTTC t i VN Lu n v n Lê Kim Khánh 2 DANH M C CÁC KÝ HI U, CH VI T T T ALCII: Công ty cho thuê tài chính II – Ngân hàng Nông nghi p và phát tri n nông thôn VN Công ty TNHH: Công ty trách nhi m h u h n CTTC: Cho thuê tài chính DN: Doanh nghi p HMTD: H n m(c tín d ng MLFI – 25: Hi p h i cho thuê thi t b và tài chính M. NHNN: Ngân hàng Nhà n c NHTM: Ngân hàng th -ng m i SBL: Công ty cho thuê tài chính Sacombank (Sacombank leasing) SWOT: Strengths (th m nh), Weaknesses ( i m y u), Opportunities (ch i) và Threats (thách th(c) Phát tri n th tr ng CTTC t i VN Lu n v n Lê Kim Khánh 3 DANH M C CÁC HÌNH V , TH Hình 1.1: Quy trình CTTC 3 bên Hình 1.2: Quy trình CTTC 2 bên Hình 1.3: Quy trình mua và thuê l i tài chính Hình 1.4: Quy trình CTTC tr góp Hình 1.5: Quy trình CTTC giáp l ng Hình 1.6: Quy trình CTTC h p tác Hình 1.7: Quy trình CTTC thông th ng Hình 1.8: Doanh s) cho thuê c a M. n'm 1997 – 2006 Hình 1.9: Doanh s) cho thuê c a MLFI - 25 Hình 1.10: T ng s) nhân viên c a MLFI – 25 Hình 1.11: Doanh s) th tr ng cho thuê Châu Âu 1994 – 2008 Phát tri n th tr ng CTTC t i VN Lu n v n Lê Kim Khánh 4 M Tính c p thi t c a U tài M/c dù CTTC là lo i hình c p tín d ng trung và dài h n khá ph bi n trên th gi i, nh ng t0 khi lo i hình này chính th(c xu t hi n nay ch1 có h-n 13 công ty c thành l"p d VN t0 n'm 1996 cho i các hình th(c s h u khác nhau. Th c t cho th y các doanh nghi p Vi t Nam không m y quan tâm n lo i hình d ch v này do r t nhi u nguyên nhân c khách quan l2n ch quan d2n n'ng phát tri n lo i hình này m i trang thi t b , hi n xu t, ch t l n n ti m VN còn r t nhi u h n ch . Trong khi ó, nhu c3u i hoá máy móc công ngh t'ng quy mô, trình i s n ng s n ph4m, n'ng l c c nh tranh ngày càng tr nên c p thi t sau khi VN tr thành thành viên chính th(c c a T ch(c Th -ng m i Th gi i (WTO) ngày 11.01.2007 Phát tri n th tr n'ng ng CTTC là m t yêu c3u t t y u trong b)i c nh h i nh"p ng v i n n kinh t th gi i c a n M c ích c a c ta hi n nay. tài Nghiên c(u nh ng khó kh'n, b t c"p ã và ang ki m ch s phát tri n c a th tr ng CTTC t i VN, h!c h5i nh ng kinh nghi m phát tri n th tr c a các n c trên th gi i 6ng th i c7ng nh phát tri n th tr )i t ng CTTC a ra các gi i pháp kh-i d"y nh ng ti m n'ng ng CTTC phù h p v i các i u ki n kinh t xã h i VN ng và ph m vi nghiên c(u Nghiên c(u th tr ng CTTC VN hi n t i, th c tr ng phát tri n và nh ng khó kh'n b t c"p c7ng nh nh ng ti m n'ng phát tri n còn h n ch Ph -ng pháp nghiên c(u: D a trên ph m vi nghiên c(u trên, tôi i u tra, phân tích tình hình ho t kinh doanh c a m t s) các công ty CTTC óng góp cho môi tr TP HCM rút ra nh ng gi i pháp ng kinh doanh lo i hình CTTC phát tri n h-n t i VN Nh ng óng góp m i c a lu"n v'n: - Bài h!c kinh nghi m c a m t s) các công ty CTTC trên th gi i Phát tri n th tr ng CTTC t i VN ng, Lu n v n - Lê Kim Khánh 5 Phân tích SWOT c a 2 công ty CTTC tiêu bi u xu t nh ng gi i pháp phát tri n th tr TP HCM ng CTTC VN B) c c lu"n v'n c chia ra làm 3 ph3n: Ch -ng 1: Th tr ng CTTC và kinh nghi m phát tri n th tr m t s) n ng CTTC c ã và ang phát tri n. Ch -ng 2: Th c tr ng th tr ng CTTC Ch -ng 3: Các gi i pháp phát tri n th tr VN 2008 -2009 ng CTTC VN trong giai o n h i nh"p Phát tri n th tr ng CTTC t i VN Lu n v n CH NG I: TH TR NG CHO THUÊ TÀI CHÍNH VÀ KINH NGHI M PHÁT TRI N TH TR S 1.1 Lê Kim Khánh 6 N NG CHO THUÊ TÀI CHÍNH M T C Ã VÀ ANG PHÁT TRI N T ng quan v lo i hình CTTC 1.1.1 Khái ni m CTTC là ho t ng tín d ng trung và dài h n thông qua vi c cho thuê máy móc, thi t b , ph -ng ti n v"n chuy n và các b t ng s n khác trên c- s h p 6ng cho thuê gi a bên cho thuê v i bên i thuê. Bên cho thuê cam k t mua máy móc, thi t b , ph -ng ti n v"n chuy n và các b t ng s n khác theo yêu c3u c a bên i thuê và n8m gi quy n s h u )i v i các tài s n cho thuê. Bên i thuê s* d ng tài s n thuê và thanh toán ti n thuê trong su)t th i h n thuê ã Khi k t thúc th i h n thuê, bên i thuê c hai bên tho thu"n. c quy n l a ch!n mua l i tài s n thuê ho/c ti p t c thuê theo các i u ki n ã tho thu"n trong h p 6ng CTTC. T ng s) ti n i thuê m t lo i tài s n quy t -ng nh t i h p 6ng CTTC, ít nh t ph i -ng v i giá tr c a tài s n ó t i th i i m ký h p 6ng. (Trích ngh nh s) 95/2008/N -CP s*a c a Chính ph v t ch(c và ho t V)n pháp i ngh nh s) 16/2001/N -CP ng c a công ty CTTC). nh c a công ty CTTC theo quy nh c a pháp lu"t hi n hành nh sau: - N u c thành l"p tr c ngày Ngh 22/11/2006 v ban hành danh m c m(c v)n pháp hi u l c, ph i m b o có m(c v)n pháp nh 141/2006/N -CP (ngày nh c a các t ch(c tín d ng) có nh ch"m nh t vào ngày 31/12/2008 và ngày 31/12/2010 - N u c thành l"p sau ngày Ngh 31/12/2008, ph i pháp N u nh quy m b o có ngay m(c v)n pháp nh này có hi u l c và tr nh quy c thành l"p sau ngày 31/12/2008, ph i nh cho n'm 2010 Phát tri n th tr ng CTTC t i VN c ngày nh cho n'm 2008 m b o có ngay m(c v)n Lu n v n Lê Kim Khánh 7 M(c v)n pháp STT Lo i hình t ch(c tín d ng 1 2008 2010 100 t9 6ng 150 t9 6ng ng ph3n v)n góp c a các bên trong các công ty CTTC c th c hi n theo các quy Nhà n n n'm Công ty cho thuê tài chính Vi c chuy n nh nh áp d ng cho nh c a pháp lu"t và theo h ng d2n c a Ngân hàng c Vi t Nam. C- s ho t ng CTTC thành m t ngành công nghi p cho thuê: CTTC ph i tr thành 1 b ph"n c a n n kinh t , là l:nh v c cho thuê ph c v các nhu c3u thi t y u c a các DN trong c n )i v i n c, là 1 trong nh ng ngành công nghi p quan tr!ng c ta Có nhi u quan i m cho r;ng, CTTC là không c3n thi t hi n nay vì khi c3n v)n thì ng i ta ho/c là vay ngân hàng, ho/c phát hành các gi y t có giá, hay liên doanh lien k t…Tuy nhiên, my ban tiêu chu4n k Accounting Standard Council ) ã qui c g!i là h p 6ng cho thuê ho t nh c ã a ra các tiêu chu4n d a trên toán qu)c t (IASC- International xác minh m t h p 6ng giao d ch ng hay h p 6ng CTTC. Phát tri n th tr ng CTTC t i VN Lu n v n Lê Kim Khánh 9 Theo qui nh c a >y ban tiêu chu4n k toán qu)c t , b t c( m t giao d ch cho thuê nào th5a mãn ít nh t m t trong b)n tiêu chu4n sau ây u c g!i là CTTC: - Quy n s h u tài s n - H p 6ng có qui - Th i h n h p 6ng b;ng ph3n l n th i gian ho t - Hi n giá c a các kho n ti n thuê l n h-n ho/c g3n b;ng giá tr c a tài s n c chuy n giao khi ch m d(t th i h n h p 6ng. nh quy n ch!n mua ng c a tài s n thuê 1.1.3 B n ch t c a CTTC 1.1.3.1 CTTC là m t ho t ng tín d ng Tín d ng là m t giao d ch v tài s n (ti n ho/c hàng hóa) gi a bên cho vay (ngân hàng và các nh ch tài chính khác) và bên i vay (cá nhân, doanh nghi p và các ch th khác), trong ó bên cho vay chuy n ti p tài s n cho bên i vay s* d ng trong m t th i h n nh t nh theo th5a thu"n, bên i vay có trách nhi m hoàn tr vô i u ki n v)n g)c và lãi cho bên i vay khi n h n thanh toán Trong m t giao d ch CTTC, bên cho thuê chuy n giao tài s n th c (nhà , v'n phòng làm vi c, máy móc thi t b ) cho bên thuê s* d ng trong m t th i gian nh t nh. Trong quá trình s* d ng tài s n, bên thuê ph i thanh toán ti n thuê cho nh k n khi h t h n h p 6ng, kho n ti n thuê này c7ng bao g6m hai ph3n: ph3n v)n g)c và lãi. /c bi t, )i v i các h p 6ng cho thuê thanh toán m t ph3n sau khi ch m d(t h p 6ng thuê, ti n lãi v)n, nh ng v)n g)c ch a hoàn tr c thanh toán 3y 3y . Tr trong th i gian s* d ng ng h p này có ba cách gi i quy t và c th c hi n trong h p 6ng. - Ng i thuê 6ng ý mua tài s n: ph3n v)n g)c ã c hoàn tr d i d ng c hoàn tr d i d ng ti n thanh toán mua tài s n. - Ng i thuê mu)n thuê ti p tài s n: ph3n v)n g)c thanh toán ti n thuê trong th i gian h p 6ng cho thuê Phát tri n th tr c gia h n. ng CTTC t i VN Lu n v n tr d Lê Kim Khánh 10 Ng i i thuê không mu)n thuê ti p tài s n: ph3n v)n g)c l i c hoàn i d ng hi n v"t, t(c là tài s n thuê mua. Nh v"y trong giao d ch CTTC, nguyên t8c hoàn tr c a tín d ng luôn luôn cb o m; ti n thuê và giá tr tài s n còn l i th 3u. ây chính là s trao d ng: vi c quay tr v ng l n h-n giá tr tài s n ban i tài s n không ngang giá – b n ch t c a m t quan h tín i m xu t phát c a tín d ng không ph i nh lúc ã nh i mà là m t giá tr l n h-n – ó g!i là ti n lãi mà ng i i vay ch ng ng ngoài giá tr ban 3u c a tín d ng. 1.1.3.2. CTTC là m t ho t ng tín d ng trung và dài h n Trong giao d ch CTTC, nhà cho thuê v2n n8m gi quy n s h u tài s n và vì th h! ph i là ng i qu n lý tài s n cho thuê. h p th(c hóa hành vi này, các nhà cho thuê ph i ti n hành các th t c 'ng ký và c p gi y ch(ng nh"n quy n s h u, 'ng ký tài s n giao d ch m b o… i u này s= phát sinh nhi u lo i chi phí. N u tài tr b;ng nh ng tài s n có giá tr th p và th i gian ng8n s= khó th c hi n chi phí qu n lý s= r t cao và ng i i thuê s= khó có th ch p nh"n. Ng c vì c l i, n u tài tr trung và dài h n v i nh ng tài s n có giá tr cao, tu i th! cao thì t1 tr!ng chi phí qu n lý tính trên giá tr tài s n s= th p h-n. Nh v"y, tài tr trung và dài h n d i hình th(c CTTC là m t yêu c3u khách quan xu t phát t0 nhu c3u và l i ích c a các ch th trong n n kinh t . 1.1.4 L i ích c a CTTC 1.1.4.1. )i v i n n kinh t Trong b t c( xã h i nào, n n kinh t nào mà tìm có v)n và ng ra các ho t ng i c3n v)n g/p nhau hi u qu , t)i u thì xã h i ó, n n kinh t phát tri n. B n ch t c a ho t h n, th tr c ph -ng th(c ng v)n, th tr ng này di?n i mua bán quy n s* d ng các ngu6n tài chính trung dài h n theo nh ng ph -ng th(c giao d ch nh t ã m t góp m t ph3n ó s= ng CTTC là m t hình th(c c p tín d ng trung và dài ng CTTC c7ng là m t b ph"n c a th tr ng trao i nh. Nh v"y, CTTC hay th tr gi i quy t bài toán v v)n cho n n kinh t . Phát tri n th tr ng CTTC t i VN ng CTTC Lu n v n Lê Kim Khánh 11 CTTC g8n ch/t v i vi c trang b và i m i máy móc, công ngh và m r ng s n xu t /c bi t là trong l:nh v c s n xu t c a các ngành công nghi p v0a vào nh5 thu c khu v c dân doanh. Phát tri n t)t th tr nghi p ng CTTC s= giúp cho các doanh i m i công ngh , nâng cao n'ng su t c a doanh nghi p c7ng nh c a toàn n n kinh t . /c bi t thông qua hình th(c CTTC có th thu hút m t l c qua các hình th(c huy ng v)n l n t0 dân ng v)n trung dài h n ho/c liên doanh v i n c ngoài t o ra kênh d2n v)n t0 bên ngoài vào cho n n kinh t . 1.1.4.2. )i v i bên cho thuê )i v i bên cho thuê, vi c ra i và áp d ng ph -ng th(c tài tr CTTC không ph i là lo i hình thay th các ph -ng th(c tài tr c i n nh cho vay trung và dài h n b;ng ti n, mà nó là hình th(c tài tr b sung nh;m t o i u ki n cho các nh ch tài chính m r ng khách hàng và nâng cao n'ng l c c nh tranh. ng góc (ng trên i cho thuê ph -ng th(c tài tr này có m t s) l i ích so v i lo i tài tr khác nh sau: Bên cho thuê v i t cách là s h u ch v m/t pháp lý, vì v"y h! c quy n qu n lý và ki m soát tài s n theo các i u kho n c a h p 6ng thuê. Trong tr h p bên i thuê không thanh toán ti n thuê úng h n thì bên cho thuê tài s n, 6ng th i bu c bên i thuê ph i b6i th Trong tr ng c thu h6i ng các thi t h i. ng h p bên i thuê b phá s n thì tài s n CTTC không b phát mãi, bên cho thuê thu h6i l i c. )i t ng tài tr c th c hi n d i d ng tài s n c th g8n li n v i m c ích kinh doanh c a bên i thuê, vì v"y m c ích s* d ng v)n c m b o, t0 ó t o ti n hoàn tr ti n thuê úng h n. 1.1.4.3. )i v i bên i thuê Ho t ng CTTC t o i u ki n cho các doanh nghi p h n h@p v ngân qu., các doanh nghi p có m(c thi t tín nhi m th p có c c- s v"t ch t và thi t b c3n s* d ng. Th t c i thuê -n gi n, linh ho t nhanh g!n h-n i vay vì b t gian làm th t c th ch p, b o lãnh. Phát tri n th tr ng CTTC t i VN c th i Lu n v n Lê Kim Khánh 12 Giúp cho bên i thuê tránh c r i ro v tính l c h"u và l nh h ng n kh n'ng thanh toán c a bên i thuê và kh n'ng thu h6i n c a bên cho thuê - Giá c tài s n so v i giá th tr ng: cao hay th p => nh h ng nl i nhu"n c a bên i thuê và kh n'ng thanh toán ti n thuê không N'ng l c nhà cung c p: bên cho thuê n u th4m nh th y nhà cung c p kh n'ng cung c p tài s n theo úng yêu c3u có th ngh bên i thuê ch!n nhà cung c p khác t)t h-n th4m )i v i nh ng tài s n thi t b ho/c dây chuy n công ngh ph(c t p c3n nh k.: Trách nhi m l8p /t và bàn giao tài s n ào t o công nhân và chuy n giao công ngh B o hành, b o d Bng 1.1.6.2. Quy t nh tài tr Sau khi phân tích tín d ng, bên tài tr s= ra quy t nh có tài tr hay không. N u tài tr thì l"p h p 6ng gi a bên i thuê và bên cho thuê. Bên cho thuê ký h p 6ng mua tài s n v i nhà cung c p 1.1.6.3. Cho thuê (gi i ngân) Nhà cung c p giao tài s n và l8p /t, v"n hành, ch y th* cho bên i thuê Bên cho thuê thanh toán ti n mua tài s n cho nhà cung c p Y u t) m b o trong giao d ch cho thuê: v nguyên t8c trong giao d ch CTTC không c3n n các bi n pháp m b o nh vay trung và dài h n (th ch p, c3m c) ho/c b o lãnh c a bên th( 3) vì bên cho thuê có quy n thu h6i tài s n n u Phát tri n th tr ng CTTC t i VN Lu n v n Lê Kim Khánh 18 bên i thuê m t kh n'ng thanh toán. Tuy nhiên trong th c t các công ty CTTC th ng yêu c3u bên i thuê mua b o hi m ho/c chính công ty CTTC s= mua b o hi m và h! s= bao g6m nó trong tr!n gói h p 6ng thuê 1.1.6.4. Giám sát vi c s* d ng và qu n lý tài s n m b o bên i thuê s* d ng và qu n lý tài s n úng qui trình k. Giám sát thu"t và m c ích ã nêu trong h p 6ng Có th giám sát th ng xuyên ho/c giám sát nh k . C th : - Ki m tra quy trình b o d Bng tài s n và vi c óng b o hi m c a bên i - Ki m tra môi tr thuê m(c ng v"n hành và tình tr ng ho t ng c a tài s n xem h h5ng có n;m trong ph m vi cho phép không - Ki m tra c ng s* d ng tài s n m b o không v t quá nh m(c trong h p 6ng Giám sát vi c thanh toán ti n thuê - nh k và hi u qu tài chính cu vi c s* d ng tài s n 1.1.6.5. X* lý tài s n khi k t thúc h p 6ng thuê Th ng thì h p 6ng có c"p n thanh lý tài s n khi k t thúc h p 6ng thuê. N u không thì bên i thuê s= tr l i tài s n cho bên cho thuê (không th g/p cách này). Theo thông th ng ng thì ta có nh ng tình hu)ng sau khi thanh lý h p 6ng thuê: - Bên i thuê c chuy n giao quy n s h u tài s n: áp d ng cho tr ng h p bên i thuê ã thanh toán c v)n g)c l2n lãi theo úng h p 6ng v i bên cho thuê - Bên i thuê mua l i tài s n thuê: áp d ng n u h p 6ng có qui nh. Tuy nhiên, ây không ph i cam k t ràng bu c nên bên i thuê có th mua hay không. N u mua thì thanh toán cho bên cho thuê theo hi n giá còn l i ph i thu h6i thuê th Ti p t c thuê: tho thu"n l i v các i u kho n trong h p 6ng, khi ó giá ng th p h-n giá thuê l3n tr c Phát tri n th tr ng CTTC t i VN Lu n v n - Lê Kim Khánh 19 Tr l i tài s n: áp d ng khi h p 6ng không có tho thu"n cách x* lý tài s n ho/c bên thuê t0 ch)i mua l i tài s n nh tình hu)ng 2. Khi ó bên cho thuê ho/c thu h6i l i tài s n ho/c y quy n cho bên i thuê bán giùm ho/c ký g i bên i thuê ch tìm khách hàng m i 1.1.7 Thuê tài chính hay vay tín d ng NHTM? CTTC là m t hình th(c cho vay trung và dài h n t i ngân hàng th -ng m i . Tuy nhiên, gi a 2 hình th(c này v2n có nh ng u nh c i m riêng cho nên tu m c ích s* d ng v)n mà DN có s l a ch!n cho mình lo i hình phù h p nh t. Sau ây là m t vài nét so sánh c- b n gi a CTTC và vay tín d ng 1.1.7.1 u i m Không c3n tài s n m b o: Trong khi các NHTM có hình th(c cho vay th ch p b;ng tài s n hình thành t0 v)n vay nh ng ch1 dành cho 1 s) các )i t có uy tín, c th ph i ho t ng vay c ngân hàng tín nhi m, có n'ng l c tài chính, có th i gian ng kinh doanh t -ng )i dài… thì hình th(c CTTC l i có ph3n d? dãi h-n, không c3n tài s n th ch p hay m b o (tr0 tr thu c lo i không ph bi n trên th tr ng h p giá tr hàng hoá r t cao và ng) vì chính công ty CTTC là ng quy n s h u tài s n (khác v i cho vay là ng i n8m i i vay n8m quy n s h u tài s n), h! có th thu h6i tài s n b t c( lúc nào n u bên thuê vi ph m h p 6ng Không nh h th ng n h n m(c tín d ng (HMTD) c a DN: Vay NHTM ng có i u kho n ràng bu c v HMTD c a bên vay )i v i ngân hàng khác trong khi thuê tài chính thì không. v2n còn có th t"n d ng i u này có ngh:a là nêú DN i thuê tài chính thì c HMTD c a ngân hàng khi c3n trong khi n u vay tín d ng thì ch1 T9 l tài tr v)n cao: t9 l tài tr tài s n tr m b o th ng c) nh vay ti p cho m c ích khác c xài trong h n m(c ó mà thôi )i v i các d án vay trung và dài h n có m(c 60-70%. Hi n nay, CTTC c7ng ph i tr c 30% nh ng )i v i các d án t)t, t9 l tài tr có th lên C- c u v)n t)i u và t"n d ng kinh doanh h-n thì ngoài vi c ph i lãnh n 85-90% c lá ch8n thu cho DN: ý n m/t an toàn tài chính cho DN thì ban o công ty c7ng ch u áp l c r t l n tr Phát tri n th tr có hi u qu c các c ông v m/t c t(c. C- c u ng CTTC t i VN
- Xem thêm -

Xemtailieu.com là thư viện tài liệu trực tuyến, nơi chia sẽ trao đổi tài liệu như luận văn đồ án, sách, giáo trình, đề thi, truyện đọc.v.v.. Với kho tài liệu khủng lên đến hàng triệu tài liệu tại Xemtailieu.com hy vọng đáp ứng được nhu cầu của các thành viên.